ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  สระวาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  ชัยพิมลผลิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชวรรณ  กองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกมล  ก้องเวหา
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรชนก  กิ่งยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤตยพร  อ่อนพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤตากานต์  ม่วงปิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติมา  กรรโมปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กูลกิจจรัสชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษบดินทร์  แดงโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
13
เด็กชายกวินธร  รอดพันธ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกวิสรา  วรรณกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
15
เด็กชายกษิดิ์เดช  เลิศวรรธนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
16
เด็กชายกัญจน์ณณัฏฐ์  ดาวเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญพัชร  ร่มจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญนัท  สง่าวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลิ้มวัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาภัค  หงส์ทอง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายกัณต์ชินพัฒน์  อุดชุ่มกาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
22
เด็กชายกันติชา  วงศ์แสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกันติพัณท์  หาญปัญญาพิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
24
เด็กชายกาลัญญู  แก้วงามสอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติทัต  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติภูมิ  คชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  คุ้มดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกุลนาถ  ฤทธิ์เทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเกวลิน  ธนูทองสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเกสรา  พวงมะลิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
31
เด็กชายเกื้อกูล  จันทาาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเขมนิษฐ  ระยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
33
เด็กชายคณพศ  เมยขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
34
เด็กชายคณิน  ชุมศิริ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายคุณากร  นุ่นสุข
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจณิกาญจน์  บุญหนัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
37
เด็กชายจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
38
เด็กชายจักพันธ์  พึ่งพราห์ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจันทรพรรณ  ทะแกล้วทหาร
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจันทิมา  พิมมะศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิณห์นิภา  บุญสังห์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิณห์วรากร  จันแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
44
เด็กชายจิรเมธ  ถนอมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิรยุดา  ฟุจิโมะโตะ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมียูงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
47
เด็กชายจิรัฏฐ์  เฟื่องประชากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิราพร  กุหลาบ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจีรภา  แก้วโนน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชญาดา  พานทอง
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชญาภา  วัชระธำรงกุล
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชนัญชิดา  โชคปัญญาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
53
เด็กชายชโยดม  ปันตะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
54
เด็กชายชลสิทธิ์  ทรงธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชโลธร  ร่วมชาติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายชวกร  จันทรศร
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชวณิช  ไวยวงษ์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชาลิสา  บุญพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
59
เด็กชายชิตษณุพงศ์  วังคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายชินภัทร  ศิริปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขอันเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิจจาพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
63
เด็กชายชุติเดช  งามขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
64
เด็กชายชุมพลภัทร  เกตุแผง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชุษณนันทน์  ถมยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  เกตุนิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
67
เด็กหญิงฌุภิตา  ฉลวยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงฐิติชญา  สาลีผล
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงฐิตินันทา  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เทพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายฐิติวัฒน์  อธิคมสัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงฑิตยา  ชั่งดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงฑิตยา  เดชพลมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณฐมณฑ์  เกิดป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณฐมน  มณีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
76
เด็กชายณภัทร  เนียมวีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
77
เด็กชายณัชพล  อยู่โสนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัชพลอย  ดีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พันเพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ภูสุดสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฏฐมงคล  ปัญจพัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีวันวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐณิชา  คมชัยศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
85
เด็กชายณัฐดนนท์  ชมบุญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมสว่าง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐธิดา  นวลอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐนนท์  เสือเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐพล  จันเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐพล  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐภัทร  หนูคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐวัชต์  เสตะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมรกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉยเจียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มลักษณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
96
เด็กชายตั้งปณิธาน  เปรมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
97
เด็กชายเตชินท์  จินดารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
98
เด็กชายเตชินท์  เตมีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
99
เด็กชายเตชินท์  เพราะไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายทวีชัย  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงทัชชภร  อัศวประพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายทิตาธร  ปานสีดา
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
103
เด็กชายธนกร  เขียวกลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
104
เด็กชายธนกร  ตาตะกา
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
105
เด็กชายธนกร  วิพัทนะพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนกฤต  มณีเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
107
เด็กชายธนกฤต  ศรีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
108
เด็กชายธนโชติ  พันธ์ศาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
109
เด็กชายธนดล  กอวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
110
เด็กชายธนเดช  เสมเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายธนธรณ์  แก้วสุขผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
112
เด็กชายธนวัจน์  จันทรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
113
เด็กชายธนวิชญ์  จำปาเงิน
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยลิขิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธัญญามาศ  ใจอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธันย์ณภัทร  สอนดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
117
เด็กชายธันว์ชนก  นนท์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
118
เด็กชายธาดาพงศ์  อินต๊ะชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธิติวรรณ  เวียงวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
120
เด็กชายธีรเชษฐ  ดามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายธีรวัฒน์  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
122
เด็กชายธีรัตน์  มูลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
123
เด็กชายเธียรวิชญ์  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
124
เด็กชายนพรุจ  มณีเสวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนพศร  ทรัพย์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงนภสร  กองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
127
เด็กชายนรภัทร  กรีโภค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายนราวิชญ์  ปิ่นสวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนริศรา  กระโห้ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
130
เด็กชายนัธทวัฒน์  ชูชุมวัฒน์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงนันท์นภัส  บานเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนันทนัช  ไววุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
133
เด็กชายนันทพัฒน์  ศรีจันทรามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนารีรัตน์  สุภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
135
เด็กชายนาวี  ปิ่นเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนิชาภา  งามลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
137
เด็กชายนิติธร  มาลากรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
138
เด็กชายนิปุณ  ดำรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนุธิพร  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
140
เด็กชายเนติพงศ์  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงบัณฑิตา  คชารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
142
เด็กหญิงเบญญาภา  กองจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
145
เด็กชายปฏิภาณ  สายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปพิชญา  สุรินยา
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
147
เด็กชายปภังกร  ควรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
148
เด็กชายปภาวิน  โมราขาว
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
149
เด็กชายปรเมศ  สิงห์อุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
150
เด็กชายปรเมษฐ์  นารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงประกายมุขค์  บุญประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปรานปรียา  กลิ่นคล้ายกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปริฉัตร  เผ่าเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
154
เด็กชายปริญญา  จั่นโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  วุฒิพันธ์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปลายฝน  เที่ยงเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
158
เด็กชายปวรุตม์  ปิลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปวิชญา  คำนวนวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปวิตา  วัธนะตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พันธุ์พรหมธาดา
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
163
เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทสมสราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปัณรรัตน์  กรีมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปาณิสรา  มีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปารณัต  คชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปาริชาติ  ดินดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
168
เด็กชายปิติณัฐ  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
169
เด็กชายปิติภัทร  ลาภสุริยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายปิยนันท์  ภาคใหม่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
171
เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทบาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปุญญ์นพัทธ์  เจริญวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
174
เด็กชายปุณณธรรม  พันธุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
175
เด็กชายปุณณวิช  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 1 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปุณณวิช  ส่งเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
177
เด็กชายปุณยกร  สงวนจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อาวพงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
179
เด็กหญิงผกายมาศ  สังมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
180
เด็กชายพชรวัฒน์  เหลืองศิรินภา
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพนัชกร  โพธิ์พยุห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพรรณประพร  โพธิ์พิจารย์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กชายพลกฤต  พำขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงพลอยนภัส  กิจไพบูลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
185
เด็กชายพสธร  โอภาชาติ
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
186
เด็กชายพสิษฐ์  ทองเสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพอเพียง  พูนเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมวิจินต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพัชรพร  พรพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพัชรวรรณ  เพ็ชรอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพาทินธิดา  ภิญโญจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
193
เด็กชายพิง  ทูด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
196
เด็กชายพิชญะ  ถุงเงิน
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายพิชญุตม์  โฉมวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
198
เด็กชายพิภพ  รัตนวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุ่มสาย
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพิรญาณ์  รุจิจิตร
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
204
เด็กชายพีรพล  ฦาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
205
เด็กชายพีรพัศ  ศุภมงคลศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
206
เด็กหญิงแพรพิไล  งามพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงภคอร  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
208
เด็กชายภคินทร์  อินทรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
209
เด็กหญิงภวรัญชน์  แต่งงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
210
เด็กหญิงภัฐรธิดา  ดีศรี
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงภัณภัทร  เปรมสนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
213
เด็กหญิงภัทรกาญ  นุชพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงภัทรนันท์  ทัศนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
215
เด็กชายภัทรพล  ญานถวิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
216
เด็กชายภัทรพล  นาคลำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
217
เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งบุญ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
218
เด็กหญิงภาณิสา  เสวาภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
219
เด็กชายภาณุพงศ์  พระปริยัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
220
เด็กชายภานุพร  สุรมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
221
เด็กชายภานุพัทธ์  รักษาธูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
222
เด็กชายภามิล  ทองกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
223
เด็กชายภารดี  นิยมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
224
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
225
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ้วนคำ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
226
เด็กชายภูดิฐวัธน์  ดารามาตร์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายภูมิพัฒน์  ตรัยมงคลกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
228
เด็กชายภูมิมินทร์  นาคทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
229
เด็กชายภูริวัติ  ทองมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
230
เด็กชายภูวเดช  ไกรทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
231
เด็กชายภูวนาท  รู้ครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
232
เด็กชายภูวมินทร์  ทรงธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
233
เด็กหญิงมรกต  โพธิกสิกร
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
234
เด็กชายมูอ๊าซ  การีซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
235
เด็กหญิงเมชญา  ชาติวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
236
เด็กชายเมธาวิน  อ่อนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
237
เด็กชายเมธาสิทธิ์  มิดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงยมลพร  ทองศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
239
เด็กชายยศพัศ  แฟสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
240
เด็กชายยศสรัล  พนมรัตนรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
241
เด็กชายรชกิต  วันแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
242
เด็กชายรชต  เขียวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงรชตพร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
244
เด็กชายรณกร  สุธีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงรสิตา  พุกสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายรัชพล  โชฏก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
247
เด็กชายรัชพล  บัวสิงห์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
248
เด็กชายราเมศวร์  ดวงพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงรินรชา  พิมมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
250
เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
251
เด็กหญิงลภัสรดา  น้อยไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
252
เด็กชายวชิรพงศ์  เพชรไพทูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวรกมล  ศรีคำม้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
254
เด็กชายวรกร  วงษ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวรกานต์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
256
เด็กชายวรกิจ  บูรณศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
257
เด็กชายวรเมธ  ชาญพิพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
258
เด็กหญิงวรฤทัย  อินทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
259
เด็กชายวรวุฒิ  บึ้งสลุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวรัชริน  กุลาสัย
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์จุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
262
เด็กหญิงวรินธาร  อุทัยเภตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
263
เด็กชายวฤศ  เต็มเนื้อทอง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กชายวิชญ์พล  ศรีสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
265
เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
266
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
267
เด็กชายวิรัลพัชร  ไชยสุนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรธนเศรณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
269
เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
270
เด็กชายวิศรุต  ผู้นิมิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
271
เด็กชายเวชพิสิธ  รัตนวิจารณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
272
เด็กหญิงศิริกัลยา  เข็มรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงศิริกาญจน์  กองคำ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงศิริมงคล  ขำสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
275
เด็กชายศุภกร  นาคนิวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
276
เด็กชายศุภกฤต  พราหมโณ
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
277
เด็กชายศุภวิชญ์  กรวยศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
278
เด็กชายศุภวิชญ์  ทัศนติธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
279
เด็กหญิงศุภิสรา  จำเนียรหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
280
เด็กหญิงโศภิตา  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายสราวุฒิ  ลี้ภัยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
282
เด็กหญิงสาธิดา  ปาลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
283
เด็กชายสิรภพ  ลับแลใจ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กชายสิรวิชญ์  เนื้อนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
285
เด็กหญิงสิริกาญจน์  กล่อมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
286
เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
287
เด็กหญิงสิรีรัตน์  สกุณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
288
เด็กชายสุขสกาย  กระจ่างโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสุฐิตา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสุทธินันท์  จ่างผล
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
291
เด็กชายสุธิมนต์  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
292
เด็กชายสุพศิน  เหล็กดี
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
293
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อุตะโม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
คณิตประถม
294
เด็กชายสุภกิจ  ผาปะทะ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสุริวัสสา  ปรีชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
296
เด็กชายสุวพัชร  เหล็กดี
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
297
เด็กหญิงสุวพิชชา  น้อยแสง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
298
เด็กชายสุวภัทร  โลหิตหาญ
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
คณิตประถม
299
เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิตประถม
300
เด็กชายเสฏฐพงศ์  ตันอารีสุโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
301
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
302
เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
303
เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันพุทธ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
304
เด็กชายอชิรภัสร์  ศรีกันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
305
เด็กชายอธิภูมิ  ทรัพย์เมือง
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิตประถม
306
เด็กชายอภิวิชญ์  โกษาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
307
เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
308
เด็กหญิงอมลรดา  ภิรมย์กิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
309
เด็กหญิงอักษราภัค  เกิดภู่บุญราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
310
เด็กชายอัครเดช  พานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
311
เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
312
เด็กชายอาชวิน  ศรีพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
313
เด็กชายอาทิตย์  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
314
เด็กหญิงอิงพร  พงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
คณิตประถม
315
เด็กชายอิทธิพล  ราษฎร์เริงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงอุรัสยา  ทนานปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กหญิงกชกร  หอมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวกนกวรรณ  แย้มรัศมี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงกมลชนก  นาคเพชร
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวกฤติยาณี  พานวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงกันยกร  นาวาประทีป
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายกัลยวรรธน์  วงศ์กัลยา
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายจักรรินทร์  เตโช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายจันทรวัทน์  นิ่มประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
325
นางสาวจิราวรรณ  ท้ายรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
326
นางสาวจุฑามาศ  ทองละมูล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงชลธิชา  มหาโมธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงชัชชญา  บรรดาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
329
นายชัยวัฒน์  บุตรประโคน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
330
นายชาคริต  ภูวนัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายฐปนนท์  สุวรรณดี
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงฐาณิการ์  ทองวอน
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายฐานพัฒน์  วัชรเสถียร
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงฐิติมา  เชียงคำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายณัฏฐพล  พุ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
นางสาวณัฐธิดา  เจตสุวรัตนมณี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงณิชากร  เภาสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณิชาภัทร  คินน์
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
340
นายเดชาวัต  เนติชัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายธนโรจน์  กันโต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายธนวัตน์  จินวงษ์
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงธันยธรณ์  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายธีรเดช  พุฒคำ
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายนพกร  ฝั้นเต็ม
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงเดชา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
347
นายนวพล  มีสว่าง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
348
นายนัฐนนท์  เสือหิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
349
นายนันท์นภัส  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายนันทพัฒน์  สุภาพล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงนิรามัย  หระไชย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารสหายหญิง ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
352
นางสาวบวรลักษณ์  ดีสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายปกป้อง  เวียงคำ
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงปริฉัตร  พานดอกไม้
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงปาริตา  ฉุนรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
356
นางสาวปิยดา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
357
นางสาวเปมิลัลน์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
358
นายพงศกร  เคหะจิตต์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงพรรณภรณ์  เฉลยศาสตร์
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีประไหม
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สัตรูคร้าม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงแพรวตา  สุภาลักษณ์
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายภควัฒน์  ยิ่งประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงภาคินี  ละออศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
365
นายภูดิศ  วงษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงยุรดา  ทองคำพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวรัชนี  ศิริราญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงรัศมีโชค  ปุ่นหลั่ง
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงวชิตา  ทศพร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงวนัสนันท์  กิ่งโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงวนัสนันท์  เนาวลักษณ์
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงวรกานต์  ไวย์คุปต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงวรรณศิริ  ศิริม่วง
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงวรวรัญ  ทองประสาน
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
376
นางสาววิรกาญน์  วงษ์เอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายศิวโรจ  ขำขัน
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงศุจิกา  จินดาดำรงเวช
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีพรชัยศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงสิริจำนงค์  มณีนพรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงสุกัลยา  สามัญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเมือง
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงสุพิชญา  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงสุภาณี  มงคลชัย
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงหิรัญญา  มั่นยืน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายอโณทัย  สินคำคูณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กชายอธิภัทร  วงษ์ศรี
ม.2
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายอภิชัย  แก้วมหิงสา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงอรรัมภา  ราชเครือ
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายอิงครัตน์  สุมโนจิตราภรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงกชพรรณ  เนื้อนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
392
เด็กชายกณวรรธน์  โอฬาร์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกณิกนันต์  ศรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงกนกพร  กินนารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกนกพร  เหมราสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกนกวรรณ  นราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ่มเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกรกนก  นวลวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกรกนก  ลาดใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกรกมล  โสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
402
เด็กชายกรกร  กิจเกษมรุ่งรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกรชนก  พลพหล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกรชนก  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกรรณิการ์  เที่ยงเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกฤชญา  ไตรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกฤตยา  ชัยชาญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกฤตากานต์  ดวงอัคฆะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกฤษชล  โพธิ์อ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
410
เด็กชายกฤษฎา  กัญญาบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
411
เด็กชายกฤษฎิ์  สะเริญรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกวินตรา  พุดซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกวินทร์  แสงบุญไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกวินธิดา  บรรเทาญาติ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกวิปภา  นราธิปชยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
416
เด็กชายกวี  ศรีจันบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
417
เด็กชายก้องภพ  แสนทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
418
เด็กชายก่อบารมี  ก่อนิติพานิชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกัญจน์ชิณภฬ์  รู้ทวีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
420
เด็กชายกัญจน์  ไชยฤกษ์​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกัญญพัชร  คำขวัญ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกัญญพัชร  สง่าวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงกัญญภัค  วิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แดงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 1 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กหญิงกัญญาพัช  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วาจามธุระ
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงกัญญาภัค  เชษฐเผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงกัญวิดา  เสร็จกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
432
เด็กชายกันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กชายกันตพัฒน์  พุกพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กชายกันตพัฒน์  มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
435
เด็กชายกันต์อติคุณ  เจตินัย
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
436
เด็กชายกันติทัต  แก้วมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกันฤทัย  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายกัลยกร  ใจเสาร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกัลยา  สุขสกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
440
เด็กชายกิตติธัช  เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
441
เด็กชายกิตติพัฒน์  สาธุพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
442
เด็กชายกิตติภพ  มองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกีรติกานต์กุล  ชื่นสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีพุทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกุลณัฏ  บรรจงชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกุลิสรา  ดีประหลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
447
เด็กชายเกรียงไกร  พุฒพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงเกวรินทร์  เอี่ยมอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงเกศศิรินทร์  อ่องสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
450
เด็กชายเกียรติชัย  วารีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงแก้วปรียา  สิงห์คำป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงขณิฐล์กานต์  เทพธาราทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงขวัญข้าว  ขุนวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มศรีธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงขวัญภัสสรา  อุสะหะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงขวัญเรือน  อุดรทักษ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุทุมพิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
458
เด็กชายขันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
459
เด็กชายคณพศ  กุสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายคณิต  บำรุงพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กชายคณิศร  อินกลิ่นพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
462
เด็กชายคุณกร  หลาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
463
เด็กชายจตุภัค​  สมมาก​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงจอมขวัญ​  หลงเจริญ​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายจักรินทร์  เขียวคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  คิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงจันทร์รัตน์  สิริสุขสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงจันทรัสม์  ถมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงจันทิมา  โพนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงจิดาภา  ขาวสำอางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงจิดาภา  ฝากเซียงซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงจิดาภา  รุจิจิตร
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงจิดาภา  วสันต์สิริสกุล
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงจิดาภา  วิมูลชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงจิตดาภา  ทองชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงจิตตราพร  สะคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
477
เด็กชายจิตติ  รัตนเรืองวิมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงจิตติกา  โสพักต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กชายจิรกร  รุณธนานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
480
เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงจิรภัทร  บำรุงเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงจิรัฐชยา  คำหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงจิราพร  ใยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงจิราพัชร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงจิรารัตน์  ทาโพนทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงจุฑาพร  มีเวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงจุฑาภัท  ศรีแก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงจุฑามาศ  กองจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
489
เด็กชายเจษฎา  กัญญาบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
490
เด็กชายเจษฎากร  ชาละมณีพร
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงเจิมขวัญ  โฉมชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงใจใส  จิตรธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงชญาณิน  ทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงชญาณิศา  ลาภสิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงชญานันท์  ปฏิเวธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
496
เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
497
เด็กชายชนกันต์  ตะเอ้กา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
498
เด็กชายชนวีร์  คำวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริลักษณ์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงชนันธร  เนตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
501
เด็กชายชนาธิป  ทับอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
502
เด็กชายชนาธิป  พันเถื่อน
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
503
เด็กชายชนาเมธ  แนบสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงชนิกานต์  คัมภีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงชนิภรณ์  แคนติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงชนิศา  นะรินนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงชนิสรา  เพ่งไทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงชมพูนิกข์  ศรีพัฒนา
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กชายชยานุพนธ์  ประสิทธินอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
510
เด็กชายชยุต  รูปชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
512
เด็กชายชวัลรัตน์  ภู่รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
513
เด็กชายชวิน  เจริญชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
514
เด็กชายชัชชัย  ติณณนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายชัชชัย  ละมุนละไม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
516
เด็กชายชัชพงษ์  ราชมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
517
เด็กชายชัยกาญจน์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
518
เด็กชายชัยนันท์  พันธ์ภูผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
519
เด็กชายชัยภัทร  พะชำนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
520
เด็กชายชาย  อินทร์เทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงชิชา  วัฒนาไพศาลกิจ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงชิดชนก  ธรรมวิจินต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงชิตากานต์  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
525
เด็กชายชินดนัย  ทองบัวสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
526
เด็กชายชิษณุพงศ์  กมลคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปอยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมี้ยนกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงชุติมา  เหล็กกับทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กชายญาณวีร์  กลิ่นขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายญาณวุฒิ  ชัยมงคลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
533
เด็กชายญาณวุฒิ  มักกะทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงญาณิน  เผือกผ่องสุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงญาดา  ชาลีนิวัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงญาดาณัฐ  เด่นดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงฐิตากานต์  นรจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงฐิติกานต์  พินธุ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายฐิติพงษ์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงฐิติมา  กองสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงณกานต์  อุ่นวงแหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงณชชน  เชาวกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
543
เด็กชายณชนน  ธรรมปิติกุล
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
545
เด็กชายณฐภัทร์  พวงกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงณปภัช  รวมจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
547
เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กชายณภัทร  มีแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงณภัทร  ลาภสุริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
550
เด็กชายณภัทร  วงษ์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายณภัทร  วัชรินทร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
552
เด็กชายณภัทร  วัฒน์วันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
553
เด็กชายณภัทร  สดสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
554
เด็กชายณภัทร  อุไรลักษมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงณัชชา  จามร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงณัชา  หริ่มรักษาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
557
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทฟูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  นอกพุดซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สปคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
560
เด็กชายณัฏฐ์ธวัช  โนนคล้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงณัฏฐธิดา​  วาดเขียน​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงณัฏฐนิดา  เรืองไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
563
เด็กชายณัฐกรณ์  พงษ์ไชโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
564
เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่คะเชน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงณัฐชณิชา  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กชายณัฐชนน  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณัฐชนานันท์  สรรพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณัฐชา  เทพสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ถมยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณัฐฐ์นรินทร์  สารแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
571
เด็กชายณัฐฐาปกรณ์  อิทธิเหตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงณัฐฐิฎา  คำปันโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลสุกข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิมปโกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณัฐธนันท์  หอมระรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
578
เด็กชายณัฐนนท์  บุญโทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณัฐนรี  จารุอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณัฐนรี  เดชานุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณัฐนันท์  กึ่งวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตริตรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
583
เด็กชายณัฐเนตร์  สาตร์โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
584
เด็กชายณัฐพงศ์  อินชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณัฐพร  พรหมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัฐพร  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณัฐพร  รามัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
588
เด็กชายณัฐภูมิ  นาคเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผือกผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมระรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
592
เด็กชายณัฐวุฒิ  จงเอื้อนกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
593
เด็กชายณัฐเวท  งามประเสริฐสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงณัฐศิวภรณ์  โหลสกุล
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
595
เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงณัทมน  โฉมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงณาณภัทร  ปิ่นน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงณิชากร  มุสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงณิชาภัทร  ประสิทธินอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงณิชาภัสสร์  นาคาสุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายตนุสรณ์  บุญญาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  ธารีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
603
เด็กชายตฤณ  สุขประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
604
เด็กชายตฤณ  แสงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
605
เด็กชายติวากาณจน์  แผนจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงตีรณา  กุหลาบทอง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงเตชินี  จันทร์​สิงห์​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงเตชินี  วิรัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงถวิลรดา  เอกสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กชายทศ​  สิงห์​สง่า​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงทักษ์ดนยา  พลสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
613
เด็กชายทัตธน  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงทิตาวีร์  มีประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  โจกตะกุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
616
เด็กชายทีปกร  แพรศรี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายเทพรักษ์  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
618
เด็กชายแทนคุณ  ซุ่นเฟือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
619
เด็กชายแทนธรรณ์  ภูลายขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
620
เด็กชายธนกร  ขุนสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
621
เด็กชายธนกร  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กชายธนกร  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
623
เด็กชายธนกร  หลอดเข็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธนกฤต  แก่นจันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธนกฤต  คชสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธนกฤต  บุญฟู
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธนกฤต  ปิยสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธนกฤต  เสมเถื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
629
เด็กชายธนโชติ  โชตินิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนพัฒน์  พาริตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนภัทร  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธนภัทร  ทองกัณฑา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธนภัทร  เลี่ยวไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กชายธนรวี  อินศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธนวิชญ์  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวขาว ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กชายธนศาสตร์  สุหัสปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงธนศิริ  อุทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงธนัษศร  แซ่เอี้ยว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
639
เด็กชายธนากร  ทับแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
640
เด็กชายธนากร  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
641
เด็กชายธนาวิญ  พรรคนาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงธนิดา  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงธนิสตา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
644
เด็กชายธนุวัฒน์  สมร่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
645
เด็กชายธมพรต  อ่อนทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
647
เด็กชายธราเทพ  รอดรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
648
เด็กชายธัชกร  ประดับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
649
เด็กชายธัชฌานนท์  ไชยเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธัชพล  ศิริพจนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงธัญชนก​  อรุณรัตน์​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงธัญธรณ์  เขียวจันทร์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
654
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดีนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงธันยพัฒน์  ธงศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
658
เด็กชายธันวา  สุตจิตจูล
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงธันวารตี  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
660
เด็กชายธายุกร  กุลชนะทวีคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
661
เด็กชายธารา  แก้วศิลาเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
662
เด็กชายธารา  ซุนเฟือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
663
เด็กชายธาวิน  โทสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงธิดากุล  มั่นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงธิติมา  กุสดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงธีรกานต์  ชื่นชมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
667
เด็กชายธีรโชติ  คำวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
668
เด็กชายธีรโชติ  อู่นาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
669
เด็กชายธีรดนย์  ทะสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
670
เด็กชายธีรดนย์  นลวชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
671
เด็กหญิงธีรดา  จันทร์กลิ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงธีร์ธัชฌา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
673
เด็กชายธีรพัฒน์​  จิตไชย์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กชายธีรพัฒน์  สารีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
675
เด็กชายธีรภัท  เหล็กนาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
676
เด็กชายธีรภัทร  กิจเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
677
เด็กชายธีรภัทร์  โสสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
678
เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่คะเชน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
679
เด็กชายธีรานนท์  เสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
680
เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
681
เด็กชายนนทพัทธ์  แจ่มศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงนนทิ  เผ่าหอม
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กชายนพกร  บุญมาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กชายนพณัฐ  มีมงคล
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
685
เด็กชายนพพร  ภู่ระยับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
686
เด็กชายนพรัตน์  คงยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
687
เด็กชายนพรัตน์  ศาสตร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
688
เด็กชายนพวิชญ์  ดีจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงนภษร  กลับอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงนภสร  กิตติวณิชานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงนภสร  จิระภคทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงนภัสวลัย  บุณยชาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงนภัสสร  คาแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงนภัสสร  ทนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนภัสสร  บรรลือทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
697
เด็กชายนราชิต  วันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
698
เด็กชายนราวิชญ์  ธีระนันท์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงนริศรา  เรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
700
เด็กชายนฤพนธิ์  อาษาจิตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงนฤสรณ์  แจ้งวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงนลิน  โพนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงนลินญา  คำไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงนลินี  อาจมุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงนวกชมณ  บุญบาล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
706
เด็กหญิงน้องนุช  สุดทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงนัฐฐยา  อรุณบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงนันท์นภัส  กรกิ่งมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงนันท์นภัส  คีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงนันท์นภัส  โนรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
711
เด็กชายนันทภพ  ภูรีเลิศวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงนันทวรรณ  รักษาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงนัยน์ปพร  หมวกแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
714
เด็กชายนาคร  จะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงนารีรัตน์  มะโนเเจ่ม
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงน้ำทิพย์  แย้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงนิชา  สมศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงนิชาภา  ชำนิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงนิชาภา  ชุณห์วิสิทธิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงนิชาภา  นามประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
721
เด็กชายนิติธรรม​  ธรรมอาภา​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงนิตินัฐดา  ด้วงนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
723
เด็กชายนิธิกร  อยู่สมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงเนตรนภา  คัมภีรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
725
เด็กชายเนติ  โรจน์วิศาลรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
726
เด็กชายเนติธรรม  ธรรมอาภา
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
727
เด็กชายบรรณวิชญ์  ทรัพย์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีปาลวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงบุญญาพร  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงบุญญาพร  รัตนะจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงบุณยวีร์  พวงกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
732
เด็กชายบุลากร  ชาติสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงเบญญาภา  โหลยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
735
เด็กชายปฐวีย์  ตังควุฒิวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
736
เด็กชายปณภพ  สอนตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงปณิตา  ไชยสุมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงปณิตา  น้ำทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
739
เด็กชายปณิธิ  สุดสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงปทิตตา  โทษาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
741
เด็กหญิงปทิตตา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงปธิณญาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงปพิชญา  นลวชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงปพิชญา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงประภาพร  ชะยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
747
เด็กชายปรัชญา  ป่านแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงปรัชญา  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงปลายตะวัน  แย้มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงปวริศา  หมื่นมี
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายปวินท์  เมฆขยาย
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายปวีณ์กร  ดวงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
753
เด็กชายปองคุณ  สุนทรธนานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กชายปัญจพงศ์  ศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
755
เด็กชายปัฐณต  สุจริตกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงปัณฑิตา​  ธรรมา​นนท์​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงปัณณรัตน์  แพงท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงปัทมพร  เลี้ยงปิยะประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงปัทมาสน์  อู่เถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงปาณิสรา  สุขก้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปานฤทัย  สุวรรณวงกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงปิยนันท์  ชูรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
763
เด็กชายปิยภัทร์  บุตรดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
764
เด็กชายปิยวัฒน์  สาระชีพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปิยะพร  สังข์กาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงปีย์รดา  อนุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปุญญาดา  สมตันเจ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงปุณณภา  สังข์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
769
เด็กชายปุณณวัตน์  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
770
เด็กชายปุณยวัจน์  ธรรมานนท์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงปุณยวีร์  คำวิจิตร
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปุณยวีร์  อินจันทร์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปุณยานันท์  เบญจารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปุณิกา  ดีอินทร์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
776
เด็กชายพงศพัศ  โฉมวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
777
เด็กชายพจรินทร์  สีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
778
เด็กชายพชรภัทร  สอนภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
779
เด็กชายพฒณวง  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงพนัชกร  อุดมลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงพรกนก  ฐานาพิชัยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงพรณิชา  ปานผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงพรเทวี  จันทรมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงพรธิดา  โมฬี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์เนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงพรนภา  วิริยพรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วสองสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพรพรรณ  จิตรหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงพรรณวดี  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพรรณวลิน  อินทเคหะ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
791
เด็กชายพรรณุพงษ์  ผะเดียงฉันท์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
792
เด็กชายพลวรรธน์  เจนวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
793
เด็กชายพลวัฒน์  อินโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงพลอยชยา  คุ้มสายสอาด
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพลอยนภัส  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพลอยปภัส  มงคลยุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
797
เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
798
เด็กชายพศวัฒน์  ธีระเกษตรสกุล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
799
เด็กชายพศวีร์  โสมาเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพสชนัน  สักกะพลางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงพัชรี  กระโห้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
803
เด็กชายพัฒนดนย์  แย้มจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
805
เด็กชายพัฒนภัทร  วิสัชนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงพัณณิตา  แสงเนตร
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพัทดนย์  โสดานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
808
เด็กชายพัทธดนย์  ผ่องอารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตราโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
811
เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลยประโยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพิชญ์ธนัช  คำวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพิชญา  พลอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพิชญาภัค  เอียการนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
816
เด็กชายพิชญ์  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพิชามญช์  มณีไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงพิชามญชุ์​  ปัตนา​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อึ่งวะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพิทยารัตน์  กิตติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
821
เด็กชายพิทวัส  ชาวพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
822
เด็กชายพิพัชร์ภณ  อินทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
823
เด็กชายพิพัฒน์  พันพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงพิมชญา  การุญบริรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดีพัฒนาทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพิมพ์ชนน์  วงศ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ด้วงทอง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สารีบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โฉมจังหรีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงพิมพิกา  เกลียวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  งามลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
834
เด็กชายพิษณุพงษ์  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพีรญา  เยาว์เฉื้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพีรญา  อัมพวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
837
เด็กชายพีรธัช  พินสนิท
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
838
เด็กชายพีรศุษม์​  เปลี่ยนสะอาด​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงเพ็ชรจิรา  อุ่นสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงเพชรรัตน์  วัฒนาไพศาลกิจ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงเพชรวิใล  แอ๊ดปั้น
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงแพรวฟ้า  มุ่งผลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
843
เด็กชายภฤศ  อ้มทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงภวรัญชน์  แก้วผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงภัคธีมา  ภวภูตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
846
เด็กชายภัคพสุตม์  แจ้งแสง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
847
เด็กชายภัชรชัย  ฮัยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงภัญญ์วรินทร์  สูญโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์สมัคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
850
เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์นายะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงภัทร์นรินท์  จันทร์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงภัทรนิดา  ชัยแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
853
เด็กชายภัทรพล  ปาลิวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
854
เด็กชายภัทรพัทธ์  วิสัชนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงภัทรภร  เอาผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงภัทรวดี  เพียรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
857
เด็กชายภากร  นราธิกรณ์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
858
เด็กชายภาคภูมิ  ไทยนาพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
859
เด็กชายภาวัต  จูประจบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แจ่มจำรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รักสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงภีมพิชญา  ชุมภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
863
เด็กชายภูมิทองทา  พุกมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
864
เด็กชายภูริณัฐ  มหานิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
865
เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์แป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
866
เด็กชายภูรี  สุวถาวรสกุล
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
867
เด็กชายภูวดล  ชัยนิวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
868
เด็กชายภูวดล  ศฤงคารบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงมณฑกาญ  ศรีทองสุก
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงมนัญชยา  ดำขำ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงมนัญชยา  โสทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงมนัสนันท์  แต่งตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงมนัสนันท์  พีระนวกาญจน์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงมิ่งขวัญชนก  ไขแข
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงมินตรา  ปัญญาเดชาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงมินทร์ตรา  อิฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงมุทิตา  สุระมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงเมธปิยา  เกิดขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงเมธาพร  เอมโอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
883
เด็กชายเมธาวัฒน์  ปรีชาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงเมธาวิน  อุบลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงเมธิกานต์  ขำจิตต์สุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงเมธิกานต์  เผ่าเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
887
เด็กชายยศกฤต  ดำรงค์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
888
เด็กชายยศพัฒน์  ชอบรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงยศวรรณ  จันทร์องอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงยุวดี  สินคง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงรมิดา  จงจัดกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงรวิกานต์​  จันทร์​ประดิษฐ์​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงรวิภา  ศรีคลหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงรสิธภร  หมีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงระพีพร  พีระนวกาญจน์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงรักษิณา  เมฆะวนิชย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
897
เด็กชายรัชพล  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงรัญชิดา  วงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
899
เด็กชายรัฐนันท์  ตันสมรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
900
เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิโชครุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงรัมภ์รดา  ลอยพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงลลิตภัทร  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงลักษณาวดี  พันธุ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิ๋วศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ม่วงมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
906
เด็กชายวงศกร  กล้วยน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
907
เด็กชายวงศกร  อ่อนคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
908
เด็กชายวชิรวิชญ์  พันธุ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
909
เด็กชายวชิรวิทย์  เลี่ยงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงวนัชพร  พลจ่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
911
เด็กชายวรกมล  ทองอ้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
912
เด็กชายวรกฤต  สินปรีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
913
เด็กชายวรปรัชญ์  จันแดง
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงวรรณรดา  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวราทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
916
เด็กหญิงวรรณษพร  วงศ์แสงประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงวรรณิษา  เพ็งหมู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงวรรลวิชณี  เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงวรรวิษา  ดำสีนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงวรฤทัย  ด้วงอำไพ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงวรลักษณ์  เชิญชัยวชิรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองลายลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
923
เด็กชายวรศักดิ์  สุขงาม
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงวรัชยา  อาสาคติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงวรัญญา  กระแสเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงวรัญญา  คงเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงวรัญญา  ท่าโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงวรัญญา  ผดาจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงวรันธร  หมื่นเดช
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์วิทัน
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงวราภรณ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
933
เด็กชายวริทธิ์พล  พรมที
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
934
เด็กชายวริศพัฒน์  ตันจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงวริศรา  คำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงวริศรา  รางแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงวริศรา  ศึกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
938
เด็กชายวันเฉลิมชัย  คำยัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
939
เด็กชายวิชชากร  พรหมพุกต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์ภัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงวิมลรัตน์  นิลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เผ่าเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
943
เด็กชายวิวิธชัย  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
944
เด็กชายวิศรุต  สุวรรณเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงวิสาข์  พุ่มเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
946
เด็กชายวีรภัทร  ป้านภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงวีรภัทรา  นอระเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
948
เด็กชายวุฒิพร  พันธุ์สุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
949
เด็กชายศรณ์ศรุต  ช่วยรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงศรัญญา  ศรีอวบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
951
เด็กหญิงศรัญฐ์พรณ์  กัณวเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
952
เด็กชายศรัณยพงค์  หนูเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
953
เด็กชายศรัณยพงศ์  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงศรัณย์พร  สิทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
955
เด็กชายศรัณย์ภัทร  อินทร์โสม
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
956
เด็กชายศรุต  ตั้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงศศิกานต์  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงศศิธร  พงศ์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงศศิธร  พุ่มโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงศศิวิมล  ปานมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
961
เด็กชายศิรวิชญ์  สุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงศิริพร  ระนาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
963
เด็กชายศิริโรจน์  ผ่องศรี
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงศิริวรรณ  วันหลัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
965
เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เอกเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงศุทธิกานต์  สนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
968
เด็กชายศุภกร  ปานผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
969
เด็กชายศุภกร  ส่งพูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงศุภกัญญา  มีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงศุภกานต์  กุหลาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
972
เด็กชายศุภการ  สมถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
973
เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชื่น
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
974
เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมวิลัย
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงศุภัชญา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
976
เด็กชายสมิทธิ์  เตชะกัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
977
เด็กชายสรวิชญ์  บัวไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
978
เด็กชายสรวิชญ์  พิศิลป์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
980
เด็กชายสัณหณัฐ  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงสายฝน  ม่วงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
982
เด็กชายสาริศ  ยอดโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงสิตานันท์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
984
เด็กชายสิทธิเดช  ทองสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
985
เด็กชายสิรภพ  ศิริวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
986
เด็กชายสิรวิชญ์  นุชารัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
987
เด็กชายสิรวิชญ์  ระพีพัฒนชลธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงสิริกร  จีบดำ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงสิริกร  ตาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงสิริจอมขวัญ  ชุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงสิริพรรณ  คหวงศ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงสิริยาพร  กล้วยน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงสิริวรรณ  สุคันธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงสุกฤตา  หอมชะมด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงสุกาญดา  ปัญจระ
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงสุชัญญา  โพธิ์นอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงสุทธิดา  เพียรศิริ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงสุธาสินี  เลื่อมเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายสุธิพัฒน์  แสนใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงสุนิษา  เงินสุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงสุนิสา  เหง่าแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธีราภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงสุปรียา  อภิวันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงสุพรรณา  ไชยเยศ
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงสุพรรษา  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงสุพิชชา  สำราญเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงสุพิชชา  อุโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงสุพิชญา  พรมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงสุพิชญา  เมืองอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศิริกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงสุมนต์​มนัส​  โพธิ์ทอง​
ป.4
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายสุรเกียรติ์  มณีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงสุรภา  นิลชาติ
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงสุรัตน์ดา  เจริญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 1

ณ อาคารบัวชมพู ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1021
เด็กชายสุริยะ  ศิริโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงสุวรรณนิธิ  ยิ้มแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงสุวรินทร์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงสุวิชาดา  โง่นลน
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงหฤทัยชนก  แสงดวงดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงไหมไทย  พวงด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงอจิรวดี  ภูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายอติชาติ  แซ่อื๊อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงอนัญญา  กล่อมเกลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งเพ็ชรารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงอภิชญา  สมณะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายอภินัทธิ์  เสรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิ่นรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงอมิตา  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงอรณิชชา  อินทับทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงอรพิมพ์  กิตติพงษ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงอรวรา  แรกขึ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงอริย์สร  ศักดิ์โสภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายอักษราภัค  ตนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงอักษราภัค  อึ่งพานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายอัครัช  ศรศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เขียวระยับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงอัยยาสิริ  ศรีธัญญะโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายอานัส  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายอิศราวัฒน์  โปธาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เอี่ยมเจริญ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงอุษามณี  สงวนสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง)
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายเอกศิษฏ์  เกียรติวิวัฒนกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงเอริกา  นิลทะรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงเอวิตา  นิลทะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงไอริสา  เรียงใสนา
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงฮานซาร์  พงษ์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
วิทย์ประถม