ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกเนตร  วารีใส
ป.5
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  นนท์มิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตบุญ  นวลปาน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติพงศ์  นวลปาน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤติรัฐ  คำหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษฎากรณ์  กองเทพ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ศรีผดุง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญรัตน์  อำพันธ์เสน
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพูนภักตร์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เดชอินทร์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกำจอน  ลดกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตตินันท์  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลธิดา  กันแม้น
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวประสาร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายคเชนทร์  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายจตุพร  เขียวคลี่
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายจตุรเทพ  รัตนวิทย์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจรีภรณ์  ทิศกระโทก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิตติกาญจน์  เลิศยะโส
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรัฏฐ์  จิตติธนะพงศ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
24
เด็กชายฉัตรชัย  จ่าพิชม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุญไทย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
26
เด็กชายชนันธร  อำนาจศิลป์เจริญ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายชนาธิป  ตุใยรัมย์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชมพูนุช  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชลดา  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชัญญานุช  บ้านแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชัญญารัตน์  บ้านแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
32
เด็กชายชางเสี่ย  จัน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
33
เด็กชายชินภัทร  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชุดาธัช  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงญาดา  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
36
เด็กหญิงอัญชลิกา  หาญชิน
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กชายฐปนนท์  วงศ์ทองเหลือ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
38
เด็กชายฐิตเศรษฐ์  เขมะโกศลสันติ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงฐิติพร  กุ่มประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฐิติมา  เพชรจำรัตน์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
41
เด็กชายฐิติศักดิ์  เตมี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงฑาวิตรี  ไผ่พงษ์ขำ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิชัยพัฒนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชอบทำกิจ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐณิชา  ว่องธัญกรณ์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐดนัย  มิตรผักแว่น
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐธันยา  แสวงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐนรี  ปราบมนตรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐภาคย์  สวัสดิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐวดี  ขุนเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐวิภา  ลิ่มกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณิชาณี  นพอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายดนุวัฒร์  สมเสาร์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงดรีม  หนองสังข์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายดัสกร  คงทน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงดาราวดี  สุวรรณเสสังข์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายทวีศักดิ์  ลิ้มสอน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
คณิตประถม
59
เด็กชายแทนคุณ  สุริยะป้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
60
เด็กชายธณิตศักดิ์  พรพิชากุลโรจน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายธนกร  จันทร์ตรง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
62
เด็กชายธนชาต  ทองวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธนพร  ตุ่ยสิมา
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
64
เด็กชายธนภัทร  พรศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธนภิญญา  กวีกิจดิลก
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธนัญชนก  ถมปัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กชายธวัชชัย  วิชพล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธารวิมล  ดีผึ้ง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กชายธีรพันธุ์  วงศ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายธีรภัทร  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
71
เด็กชายนครินทร์  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
72
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กชายนพกร  ลือพืช
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
74
เด็กชายนภัสกร  กาบนันทา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนมัสยา  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
76
เด็กชายนราวิชญ์  คุณมาศ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนันทิกานต์  ฉัตรกระโทก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนิภาธร  กันเกตุทิม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนุชนารถ  ทิพย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงบัวชมพู  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเบญญาภา  งามคุณ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
82
เด็กชายปกาศิต  บำราบ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปนัสยา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายปรเมศร์  บุญโญ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
85
เด็กชายปรเมศร์  สมยาเย็น
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายปลื้มปิติ  โสภี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปัทมา  ขลากระโทก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปาณิศา  สารกุล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายปิยพันธกร  ทองสุก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายปิยังกูร  เอื้อวิทยา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริผล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงเปมิกา  จิตรพล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงเปรมจวรรณ  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายพงศ์ปณต  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายพงศ์พล  ปิ่นผักแว่น
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายพงศิริพัฒน์  หาญมนต์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายพรเทพ  พวงสง่า
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพรนภา  หูกำปัง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพลอยชมภู  เก่งคำใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพัณณิตา  รัตนโรจนธรรม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิจิตรา  สินเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพิชญาภา  วิบูลย์นุกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วพลายตา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
104
เด็กหญิงภคพร  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
106
เด็กชายภรัณยู  แพรศรีทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
107
เด็กชายภัทรพงศ์  มั่นปาน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
108
เด็กชายอาทิตย์  ดวงตะขบ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงภิรัญญา  ผลาหาร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
110
เด็กชายภีมพัฒน์  เปรมปรี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงมณีจันทร์  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงรติยา  งามนิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงรมิดา  เอื้อเฟื้อ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายรัชพล  เฉยเจริญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
115
เด็กชายรัฐพล  ขุนสนิท
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงรุริญา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงเรืองฉาย  หอมบรรเทิง
ป.5
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
118
เด็กชายฤทธากร  สนใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
119
เด็กหญิงลภัส  โชคสิริจินดารัตน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายวรพล  วสุเมธโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวรรธนภร  ศรีบวรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวรัชญาการณ์  บุญพามา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวรันธร  คำดวง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงวันวิสาข์  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
125
เด็กหญิงวิริฒิภา  งามบุญ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศศิญาภัทร  ศรีโวหะ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศศิมา  สุภาษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงศิรารักษ์  มีสำโรง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายศุภกร  คูณเสลา
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศุภิสรา  ชนะศุภกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายสนชัย  พลเภา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสุธิมนต์  ธีระจารุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุพรรษา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุพัตรวดี  ชอบรัก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุพัตรา  วิทจิตสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายสุเมธี  ยิ้มมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
137
เด็กชายสุวิจักขณ์  มีแสนสัจ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอติพร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
140
เด็กชายอภิชาติ  ปะโคทัง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
141
เด็กชายอภิเดช  เทพา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอริสรา  ท่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
143
เด็กชายอลงกรณ์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอานันตยา  เทียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงกชกร  บุญนาค
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายกณวรรธน์  สารบรรณ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะเภาพงษ์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวกมลชนก  นพพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงกรณิศ  ฉ่ำช่วง
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
150
นายกฤชเชษฐา  เชิงพนม
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายกฤตภัค  ปานมาก
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายกฤษกร  จุลกลับ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายกฤษกร  มหิทธิภิญโญ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายกฤษฎา  โสอุดม
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พูนผล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายกิตติกร  เนียมน้อย
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีธรรมา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงเข็มจิรา  ศิลประภารักษ์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงคณพร  วังหนอง
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงจิตรลดา  หอมจันทร์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายจิรกร  อุบลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจิรัชยา  กันพงษ์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงจิรัชยา  แจ้งไธสง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวจิรัชยา  พันธ์ชมภู
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงจีรนันท์  ขันขึง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงจุรารักษ์  ปันส่วน
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชนาภา  วัฒนา
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
171
นางสาวชรินรัตน์  บุญอ่ำ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชลญา  ขนบบวรกุล
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
173
นายชวกร  สันประเทียบ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายชัยพร  อยู่จงดี
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวรจิตร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวโชติรส  มงคลสถิตคุณ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายญาณโชติ  สุวรรณโชติ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงเเพรพิไล  กันอบ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงฑิตยา  โพธีร์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายณชัย  กรชุติปภา
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
185
นายณรงค์ทรรศน์  กอนแสง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณัชชารีย์  วาทีทิพย์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
188
นายณัชพิสิษฐ์  เขียนโพธิ์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณัชยา  พรหมาซุย
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงณัฎธิดา  สอนหล้า
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
191
นายณัฐกมล  กมลอมรบุตร
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงณัฐญาดา  แต้มทอง
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์มณี
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ขันทีท้าว
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายติณณภพ  บุญเกื้อ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงทุยจาง  มายถิ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายธรณ์เทพ  เนตรมณี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุระคร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายธาวิน  นามบุตร
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวธิดา  วิทูรย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายธีรัตม์  แซ่โซว
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายนภสินธุ์  สว่างกุล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
206
นางสาวนภัสสร  ปราบภัย
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายนฤปนาถ  อุณหชาติ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงนลินนิภา  เตรียรัมย์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงนวรรณบุญ  สวามิ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงนัฏฐิชา  ชัยสิงห์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรื่องรวีธนายศ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงนันทิดา  กันหา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงนาราสิริ  ตรีกูล
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงนิธินาถ  ผันประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กชายบารมี  สุดเเสง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงเบญจพร  เรืองวุฒิชนะพืช
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายปฐวี  ยงใจยุธ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงประกายกานต์  กันนิยม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงประภาศิริ  มลกุล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองชุม
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงปลายลดา  เเก้วสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงปวีณทัศน์  บุญโท
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายป๋อฮก  ไฮ้
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายปุณณวิช  ทองภา
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงปุณรดา  บุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงพศิกา  พิมพา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงพัณณิตา  คลาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงพีรชา  แสงไทย
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายเพือกผู้  มาย
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวภัคนันท์  ญาติกระโทก
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายภัคพล  อรัญปรีย์ธนกิจ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สังข์สิริ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายภัสวัฒน์  สิงห์สินธุ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงภิณานันท์  มลิเเย้ม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายมนตรี  เขียวก้องสกุล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงมนทกานต์  นาวาพนม
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงมนัสวี  บัวปั้น
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายมีนดึก  เหงียน
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายยศพล  ศรีโนย
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวยุพเรศ  เพ็งรอด
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงรมิดา  กัลปพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงรสิตา  ขามอรุณ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายรัชชานนท  สีหาโบราณ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงรินรินี  อันสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงลาภิศร์  บรรหาญ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายลิขสิทธิ์  พิมพา
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายวชิรวิชญ์  กงแก้ว
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงวรรณิตา  สวัสดิมงคล
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงวรวรรณ  บุญงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงวริญา  พิกุลเงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงวริศรา  เดชสนอง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายวิชญะ  นะธิศรี
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงวิชญาดา  ฆะราช
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
272
นางสาววิไลวรรณ  บรรจง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผลาหาญ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงศราสินี  คำพันธ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงศศิธร  นรากร
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายศักดิ์นฤน  ฤาชัย
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงศิรประภา  กันอบ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงศิริรัตน์  กันนิยม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงศิริรัตน์  โนนใหญ่
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขุนเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
283
นายศุภกิตติ์  กรรเชียงเเก้ว
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายศุภชาตินนท์  หันทยุง
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายศุภณัฐ  จตุรงค์พานิชย์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 2 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กชายศุภณัฐ  ถาเเก้ว
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธจิตร์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงสราพร  จันทร์กลาง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวสัณห์สิริ  พันธ์กว้าง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงสายธาร  เงินม่ว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายสิทธา  ผดุงญาณ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายสิรภพ  ชาติอลงกรณ์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงศรี
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวสุดารัตน์  โลภตะคุ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทะพล
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงสุภัคษา  กงเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายสุวพิชญ์  วิเศษกุลพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายโสภน  เขียวมั่ง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงอชิรญา  จักรสิงห์โต
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงอชิรญาณ์  พาหา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายอดิศร  สมใจ
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงอนันตยา  นาคสกุล
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายอนุรักษ์  ภูอกิจ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายอภิเชษฐ  นุวงษ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายอภิสิทธิ์  สุมหา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงอรยา  วรคำ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายอรรถพล  สุปะมา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงอริษา  ตัวกะลัน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงอัจฉริยา  วงษ์ศรีเเก้ว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายอัฑฒ์พล  พรมพงค์
ม.1
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายอัทถวิภพ  เพ็ชรพะเนาว์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงอารียา  โยธาโครต
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงกชมน  สุดเคราะห์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกณิกา  เกตุห่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกนกนิภา  ไกรจะบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกนกพร  ศิริปิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
325
เด็กชายกรกช  ยังสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
326
เด็กชายกรณ์สิริวิชญ์  คณพรชนมงคล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกรวรรณ  การหนองใหญ่
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กชายกรินทร์  จำนิล
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
329
เด็กชายกฤตภาส  โสดาราม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายกฤตเมธ  โสดาราม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กชายกฤษฎา  กุลวิมล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกฤษฎา  คำโฮง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลีอุดม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกัณฑ์นณัฏฐ์  พงประสม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายกันตพล  ศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกันติชา  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
338
เด็กชายกันตินันท์  จิตติธนะพงศ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกัลยาณพรรวดีห์  คำพา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกิจวรรณ  สะอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กชายกิตติธัท  โล่ห์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกุลฉัตร  กันสำอาง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกุลปรียา  แก่นนิล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงเกศรา  นามวงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
345
เด็กชายเกียรติพงศ์  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
347
เด็กชายคุณานนต์  อ่ำแพง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงจันทร์ทราทิพย์  ซุกแซก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศุภเลิศ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงจิณห์วรา  พุฒิเจริญศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงจิดาภา  เทศทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีพนมธนากร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
353
เด็กชายจิรกิตติ์  แก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
354
เด็กชายจิรวัฒน์  อ่อนผักแว่น
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กชายจิระวัฒนะ  สมวี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงจิรัชญา  มาจังหรีด
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงจิรัชยา  สระชมภู
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีอรัญ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
359
เด็กชายเจษฎา  แซ่เซียง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงฉัตรปรียา  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงชญาภรณ์  สิงโตวงษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงชณัญทิตา  เงินขำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญญาสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงชลธิชา  คำแพทย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายชัยชนะ  เพ็ชรจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายชานนท์  พันทะท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
วิทย์ประถม
367
เด็กชายชานนท์  แพงแลนนนท์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายชิติสรรค์  ทองสุก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กชายชิษณุพงษ์  นรารักษ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลจันทร์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
371
เด็กชายชุติเทพ  อยู่เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงเชิญขวัญ  บำรุงวงษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงเชิญขวัญ  รอดศรี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงเซียเซีย  ชิว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงญาราภรณ์  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงฐานิตา  มานพ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงฐิติภัทรา  อัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศฺิริื
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กชายณฐวัฒน์  กุลยดุลย์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงณวพร  ฮั่นปุดโจ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงณวรา  ประจันบาล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงณัชชา  สุคนธานนท์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงณัชชาพัชญ์  เสกข์พาสิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กชายณัฏฐกร  หอมเกตุ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พุดทอง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายณัฐกร  แก้วกุย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายณัฐกิตติ์  อิ้งสุวานิช
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงณัฐชนันทพร  สุริหะ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงณัฐชา  กอนแสง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงณัฐชา  เนินบก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายณัฐดนัย  เกษชม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายณัฐดนัย  บรรทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายณัฐดนัย  เผ่าเฮ็ง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงณัฐปภัสร  ลุนภิรมย์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงณัฐพร  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
398
เด็กชายณัฐพล  โนนเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงณัฐวรา  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงณัฐสุดา  พุฒตาล
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงตรีชฎาพร  พิรารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
403
เด็กชายต่อสกุล  น้ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กชายติณณภพ  ศรีประดู่
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายติณหภัชร  สายทองแท้
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กชายเตชากร  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
407
เด็กชายทวีทรัพย์  แห้งสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
408
เด็กชายทศพร  ดาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงทักษพร  แปลงกาย
ป.4
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายแทนไท  ทองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กชายธนกร  ไท้เชียง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธนกร  สกุลรัตนรักษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธนกฤต  เถื่อนทับ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
414
เด็กชายธนกฤต  บานเย็น
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธนกิต  นนธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธนดล  คล่องวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงธนพร  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธนพร  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
419
เด็กชายธนพล  คล่องวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กชายธนพล  จีนพานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
วิทย์ประถม
421
เด็กชายธนะชาติ  สอนหล้า
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงธนัชพร  เขียวไธสง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงธนัชพร  วะรังศรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญดง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงธนัญชนก  ระบกเวีย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายธนากร  ปะอันทัง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายธนานันต์  รอดงาม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
428
เด็กชายธรรมชยกรณ์  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรชะ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงธันยมัย  ชัยแสงศรีรุ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงธาริศรา  สุวรรณเครือ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายธาวิน  เนาวรัตน์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยนต์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงธินัลดา  เครืออนันต์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กชายธีรทร  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
437
เด็กชายธีรนันต์  กันอาน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายธีรภัทร  งามแสง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธีรภัทร์  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธีรภัทร์  ผลาหาญ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กชายธีรเมธ  บริรักษ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
442
เด็กชายธีรศักดิ์  พานจันทร์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงนงลักษณ์  แหวนเงิน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายนพรัตน์  วรรณพัฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงนภสร  เชื้อวงค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงนภัสร  ดาวเรรัมย์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงนภัสสร  เสาร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
448
เด็กชายนรานุกูล  บุญโญ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงนริศรา  กิจสมัย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงนวมินทร์  นะราช
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงนัชชา  พูนเกษม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงนัทฤทัย  พิมพา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเศษ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงน้ำวิเศษ  ผู้นำชัย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงนิภาธร  ผอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงนิรชา  ปัทมะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กชายบริพัฒน์  นพทัน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงบุญยวีย์  ประทีปเด่น
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงบูรณมาศ  ผลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงปณิดา  มานะกิจ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กหญิงปติญาพร  อัมภะวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงปพิชญา  ดอกไม้ไหว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายปริยากร  งามยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงปาณิสรา  ฉายวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวคำสี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงปาริฉัตร  คล่องแคล่ว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงปาริชาติ  สุนทรประเวศ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงปาริศา  วอทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปุณณภา  ประสิทธ์สาท
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปุณยรัตนะ  ปะตินัง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปุณยวีร์  เข็มนาค
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงปุณยาพร  กรไกร
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงไปรยา  บุญประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กชายพงศ์ธร  ไพหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพบดาว  จันทร์บาง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพรชนก  เกลี้ยงตะพงค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพรชนก  พึ่งพา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพรปวีณ์  กันอบ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพลอยขวัญ  สามพิมพ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สโมสร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายพัชรพล  ภิญโญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
483
เด็กชายพัลลภ  เสาเปรีย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพิชชากร  สายเย็น
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพิชชาภา  นพอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายพิชญะ  ปาสาจะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพิชญา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลแสง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายพิชยะ  อรรถกิจไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สร้อยทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายพีรณัฐ  กานดา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
493
เด็กชายพีระศักดิ์  แกมนิล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็งปฐม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กชายพุฒิเมธ  หารชัย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
496
เด็กชายพุทธรักษ์  ยาสา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เสมาทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงแพรวณิต  ศรีพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงฟาติมะห์  มัธยูนุ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายภศภัทร  พิมพ์หรุ่น
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงภัคธีมา  โชครัตนคิรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เมืองคำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงภัทรพี  อาศัยกลาง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ิดิษยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงภาธินี  สีทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงภาวนา  วุฒิวุธ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กชายภูบดี  บุตรคง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
509
เด็กชายภูมินทร์  พันธ์ชมพู
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
510
เด็กชายมงคล  วิถารพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงเมธาวี  ดิษแพ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงเมธาวี  สารศรี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงเมย์ลานี  กอนโก
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
514
เด็กชายยงเลียง  คา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายยศพัตน์  บำรุงนา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายยุทธนา  กรจับ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงโยษิตา  สุขแป้น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงรติมา  สุมิ่งสาลี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงรติยา  ลีหล้าน้อย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงรพีพร  อาศัยกลาง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงรมิดา  เนตรโรจน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงรสริน  สว่างโคก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
523
เด็กชายระพีพัฒน์  ศิลปาโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงรัชนีกร  เหลาคำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงรัตติกาล  นิลมณี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงรินาภัทร  บุญมีปรียา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เชาวชัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงรุจิรา  อำไพ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงลลิตา  สุพรรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กหญิงลลิตา  แสงเงินรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วายลม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงวณิชยา  คำพิชิต
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวรกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงวรรณภา  กุยสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสูง
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงวรรณภา  บำรุงเกาะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงวรัชยา  ปลัดจิ๊
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงวสานารี  เงียบจังหรีด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายวัชรศักดิ์  หาญกร
ป.5
โรงเรียนวัดหนองติม
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เสมอตน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
542
เด็กชายวุฒิภัทร  พื้นบาท
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
543
เด็กชายศรณรงค์  บุญถนอม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กชายศรันย์  ศรีสราญนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงศศิธร  กุลโพนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงศศิมากรญ์  ดีพา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงศศิวรรณ  ไกรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กชายศิขริน  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงศิรญาณ์  เข็มวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงศิรธดา  ออกเอก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงศิริพร  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงศิริวิภา  จำปาทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
553
เด็กชายศุภกฤต  ปราบทุกข์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงศุภมาส  ศรีนิล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงศุรินทร์ทรา  อาจไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงสวิชญา  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสายป่าน  เที่ยงเลา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายสิทธพล  ดาวกระจาย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
559
เด็กชายสืบสกุล  จันแด่น
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงสุขนิสา  มูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสุดาวรรณ  นิสัญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงสุพรรณชนิษา  เพ็งรอด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงสุพรรษา  โพสาวัง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญข้าว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ชั้นที่ 3 อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กหญิงสุมิตรา  วงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
567
เด็กชายสุรเชษฐ์  แนวคำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสุริวิภา  นะชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงสุวิชาดา  ภาคภูมิทอง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงโสรยา  ตาชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ผลดอน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงหนึ่งเพชร  แสงสี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงใหม่  ไพรซับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายอครวรรณ  ดีมุข
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
575
เด็กชายอชิตะ  กิติวิริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงอธิติยา  พาหา
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงอนันตญา  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายอนุชา  จันทร์ล้วน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กชายอนุวัฒร์  สมเสาว์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายอนุสรณ์  ชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงอภิชญา  พูนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กชายอภินันท์  สมปัก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอรปรียา  คงสนิท
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอรไพลิน  ณรงค์เพชร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอรริสา  รักงาม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอรัญญา  บุตสระน้อย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอริสรา  เหลืองตรงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงอลีนา  แสวงดี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนอุทัย
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอัญญารินทร์  พรมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
วิทย์ประถม
592
เด็กชายอานนทวัฒน์  ก้าวหน้าชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงอาริตา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงอาริสา  พร้อมเพรียง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กชายเอกลักษณ์  บุญตั้งแต่ง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงแอน  เจีย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงักัญญารัตน์  พิมพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงิทิงา  เหงียน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
599
เด็กหญิงสุกัญญา  กันภัย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม