ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คนทัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชมน  ทรัพย์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรวลัย  ทูคำมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรวินต์  ทูคำมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตยชญ์  พิทักษ์ภิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญานัฐ  จุ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญย์ฑิศา  มาปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทันไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกานติมา  เกษถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเขมิสรา  กลิ่นดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจิตราทิพย์  สีหนา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายชณพงศกร  พรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชนนภา  จันประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายชยพล  หล่อทอง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชัยภัทร  แสนหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฎฐ์ดาภรณ์  ไผ่สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณัฐพล  ต้นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณิชกุล  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธนกฤต  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธนภัทร  มานะคิด
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธนวัต  สุปาลกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงธนัญชนก  ภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธารา  เวชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงธิมาพร  พิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายนนทกานต์  บำรุงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายนนท์ธนัย  ปโคทัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนภัสพิสุทธิ์  สิงหา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงนันทิชา  พรหมเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงน้ำทิพย์  อรรถศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงบุญยดา  สาระกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญชนม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงปณิตา  วิไชยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แพนลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายปรเมษฐ์  เจริญดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายปลภพ  สิงชมพู
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายปุณยวีร์  ฉลาดจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายพรหมพิริยะ  เพชรยังพูล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงพิชชาพร  เดชพละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายพิทักษ์  วารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพิยดา  ลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงพีรดา  ดีทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงภีมนภัส  หอมหุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายภูมิพัฒน์  พึ่งเกษม
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฤทธิ์ปล้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายโยธา  ยุติการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ชาน
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงรัตนาพร  อุตมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำภูเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายฤทธ์พอเพชร  ตุลาชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายวรพล  สงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงวรวรรณ  สาโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายวรวรรธน์  น้ำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงวรัญญา  แขวงจักร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงวริศรา  กำเหนิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายวันชนะ  การรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงวิภาวี  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายวิศรุต  เอิบอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงศศิกานต์  หงษาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงศศินา  คำมีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายศุภกร  สุระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายศุภกร  อ่อนโพธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายศุภคณัญฐวิชญ์  จิตตรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายสามารถ  คำเอื้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายสิทธิภาคย์  สัตยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายสุรยุทธ  ศรีนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายสุรัตน์  อึ่งจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายอดุลวิทย์  เวชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงอภิญญา  อรุณเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายอภิวิชญ์  ขุนเมือง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  แขวงจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายอัฑฒกร  แขวงจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงอารียา  สีเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงจิราภรณ์  หนามพรม
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพิชญธิดา  บุตรสุริย์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายสิริณัฏฐ์  เนื่องจำนงค์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
79
เด็กหญิงกนกพร  อินอุ่นโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกนกพล  เจริญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกรรณิกาต์  ผดุงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกรวรรณ  จิตตรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายกฤตภาส  ขันตรีจิตร์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกฤติยา  คำด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายกลวิช  ปัตนารินทร์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายกวิน  ดอกพุด
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายกวินท์  อ่อนศิลา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายกษิดิ์เดช  สีลาผอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุริวินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายก้องภพ  นาคำสี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงกัญญาณัช  แสงเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายกันตพงษ์  บงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายกิตติกร  สครรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายเกรียงศักดิ์  อิ่มเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงขวัญเกล้า  สว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจรรย์อมล  ด่านเรือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายจักรภพ  วงษ์ทา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจันทวรรณ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิตสุภา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิรนันท์  รัตนะโมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจิรัชญา  อย่ากลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจิรัชยา  แดงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุทธิโยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยจ่ายสิน
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รู้กิจนา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงญานิสา  เวณุพุกกะณะ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงฐรินดา  จันทร์ยศ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายฐิติพงศ์  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฐิติรักษ์  เมฆบวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณัฏฐชัย  กลมเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณัฐเดช  ถิ่นสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณัฐพงษ์  รวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฐพิชชา  โต่นวุธ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณัฐภูมิ  ภูมิไสล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สังชม
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณิชา  เขตต์กลาง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายดนัยณัฏฐ์  จิตละมุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงดลชนก  เพียรพิสัย
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายเตชิต  เฮงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายไตรทศ  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายทองแท้  ศรีอุทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงทอสิตา  ชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงทัชชกร  สิทธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงทิพวรรณ  คำนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนกฤต  ศรีเหมือย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณสน
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนากรชัยกุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธนเสฏฐ์  นันต์เชาวกุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนัตถ์  ชายสีอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนาธิป  คนทัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธัญวรรณ  ดีจุ้ย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธันย์วริศ  ภัทรพลชัย
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนทีกานต์  สอาดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนภัสศร  จันทร์คูณ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนภาวรรณ  บัวนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงนรินทิพย์  สับผาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนลพรรณ  พาโส
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงนลิตา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนวรัตน์  แสงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายนัฐกิตติ์  เทียมผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายนิธิกร  เจนดง
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนิศารัตน์  อินเปีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กชายบุญญพัตน์  สารวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงบุณยวีร์  เหล่าจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายบุรินทร์  คำเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  แหวนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายปรเวช  ประหูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงประดิษฐา  จันทร์ท้วม
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงประภัสสร  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายปรัชญา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายปริชญ์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เอี่ยมภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปัทมวรรณ  อร่ามศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงปานไพลิน  วัฒนโรจนาพร
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายปิติภัทร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงโปรดปราน  จันทโสภณพร
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงพชรศร  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพรชนก  ดำรงศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพรพิชชา  ศักดิ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพรไพลิน  เลี้ยงสุวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงพรรณปพร  งามศัพท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงพลอยภัฑรา  พันเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายพลากร  กองจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพัชรพร  ชิดปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพัทนินทร์  ตัณฑิกุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพิณสุดา  สิวาภิรมย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพีรวัส  สมทรง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายพีรวิชญ์  ลากุลเพีย
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงแพรวา  สกุลไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงภัทธีมา  แปลกจังหวีด
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายภัทรศักดิ์  โชติยา
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงภูษณิศาพรรธ  เทศสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายมติชน  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงมัณฑิตา  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงรชนก  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กหญิงรัตติกาล  ประจงบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงลลิตา  ขุมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงลลิตา  เจียมอร่ามรัตนา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงวรกานต์  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายวรพล  เลือกนารี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวรรณวารี  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวรัญญา  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายวรัญญู  สงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวิชญาดา  สวยกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงวิชยาพร  โพธิ์นิมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงวิภวา  เอี่ยมเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายเวสารัช  สังข์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายศรวัส  พันผูก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ไพรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงศรันย์พร  พรมมูลศร
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงศิลารักษ์  ทองแสง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายศุภศักดิ์  แสนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงศุภิสรา  มั่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายสกลวรรธน์  นาสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ทาเล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายสามารถ  พึ่งมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายสิรวิชญ์  สวัสดิ์ลักษณ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายสุกฤษฎิ์  คล้ายวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุชาดา  อนันต์นิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุชาวดี  รุนบุญ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงสุทธิดา  สิงโตทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายสุทธิพร  แก่นวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายสุทธิภัทร  สาระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายสุธี  ขุนราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงสุปราณี  ใจภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายสุริยา  แม่นปืน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายหาญณรงค์  ณรงค์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายอจลวิชญ์  ปราบภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กหญิงอภิชญา  เปียพา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงอภิญญา  สังข์สัจจธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายอภิสิทธิ์  อนุสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงอมรวดี  ธงชัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงอรนลิน  สองพล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงอรปรียา  โบพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงอรวินทร์  สุดสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงอริสรา  ประธานศิริ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงอริสศรา  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงอัจฉรา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายอัษฎางค์  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงอารยา  หลักทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงอินทุกร  หนามพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายเอื้ออังกูร  เอี่ยมภูเขียว
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงไอริณ  ศรีชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์