ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกณัฐ  ไพรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุกมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกอร  คนยั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  แช่มมี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
5
เด็กชายกร  ลิขิตอำนวยชัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤคิพงศ์  กอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เหลืองขมิ้น
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติณ  กุดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษ  พระสุรินทร์ทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษณพล  บูรณะธร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
12
เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกวินตา  มิตรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
14
เด็กชายก้องภพ  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญจน์ธิญาญ์  อรุณเวทย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดวงแจ่มใส
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาภัค  รอดดารา
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมปัญญา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุภาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตพงษ์  ไทรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
21
เด็กชายกันตพัฒน์  ชมบุญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
22
เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ้งเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
23
เด็กชายกันตภณ  ครรชิตชัยวาร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตวิชญ์  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
25
เด็กชายกันตินันต์  กรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
26
เด็กชายกันตินันท์  ศรสั่งอาจ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติกานต์  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกิตติญา  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติ์ณัฐ  โตพานิชสุรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติ์นภัส  วงษ์นารี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีประสงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุลสตรี  พจนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกุสุมา  ศศิธร
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเกวลิน  อำภา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเกียรติคุณ  ขอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
37
เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
39
เด็กชายขวัญนที  หน่อคำหล้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์เจริญสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
42
เด็กชายคฑาเทพ  เปียวนิช
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
43
เด็กชายคณพศ  แพรกจินดา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
44
เด็กชายคณิศร  ตฤณรัชตเมธี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
45
เด็กชายคุณากร  กล่อมเดช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจรัสรวี  รสสุนทร
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
47
เด็กชายจรินธร  ยิ่งวัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
48
เด็กชายจักริน  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจันท์จิรา  แก้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิดาภา  ทองมีสี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิดาภา  รอดสดใส
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิดาภา  เสียงไพเราะ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิรฐา  บุตรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
54
เด็กชายจิรณัฐ  คุณเดชะ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
55
เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรบดี  เมืองคำ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
57
เด็กชายจิรภัทร  ชาวโพงพาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
58
เด็กชายจิรภัทร  อ้นแจ่ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองสำฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
60
เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุทิม
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
61
เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมณีมงคล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจิรัชญา  ปะการัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
65
เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
66
เด็กชายจิรายุ  ติดใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
67
เด็กชายจิรายุ  ยิ้มทะโชติ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
68
เด็กชายจีระพงษ์  หลักบึง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  หมอดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
70
เด็กชายเจิ้งฉี  หลี่
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สุวัฒน์สวัสดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชญานุช  ปลาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
73
เด็กชายชณัฐชัย  ทำลา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชนมน  สังขพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
75
เด็กชายชนม์  เหมันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
76
เด็กชายชนะพล  พลับพรึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชนัญธิดา  รุ่งสาง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชนันธร  น้อยไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชนาภา  แซ่โซว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
80
เด็กชายชยพล  สินสังข์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
81
เด็กชายชยพัทธ์  มะโน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
82
เด็กชายชยาทิต  ศุกรโยธิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
83
เด็กชายชยานันต์  เรืองเทพ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
84
เด็กชายชยุต  วงค์วรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จันทร์เรือง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชลพินธุ์  วจีอนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชลลดา  เดือนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
88
เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
89
เด็กชายชวการ  แสงเกยูรกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
90
เด็กชายชวัลวิทย์  เงินชั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
91
เด็กชายชวัลวิทย์  หาญธีราศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงช่อลัดดา  อาจกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
93
เด็กชายชัชพล  รุ่งมณีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ประมงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชิชญา  ผนึกทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
96
เด็กชายชินวุฒ  โตรื่น
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชิวิตา  เข็มศรี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชาญยะนนท์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
99
เด็กชายเชษฐา  มัณยานนท์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
100
เด็กหญิงญดาวรรณ  ฮั้นประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วอินทร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงญาณิศา  จิตแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
103
เด็กชายฐานวีร์  อภิโรจน์จิรภากุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
104
เด็กชายฐาปกรณ์  สร้อยเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงฐารัตน์  ลักษณโสภณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ดีพิจารณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงฐิติยาพร  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดิษฐปาน
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
110
เด็กชายฐิติวัฒน์  เเสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
111
เด็กชายฐิติวุฒิ  สุดนะไตร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
112
เด็กชายฑิตยณัฐฏ์  นิลแสง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
113
เด็กชายฑีฆวัฒน์  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
114
เด็กชายณฐกร  กุลกรินีธรรม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
115
เด็กชายณฐกร  ปานสมุทร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณฐภัทร  พรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
117
เด็กชายณตะวัน  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณภัค  วัชรเกษมธร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสภณา
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฏฐกรณ์  เกิดท้วม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธุระ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อินศรีชื่น
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฏฐพล  วิสีปัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณัฐกมล  ก้านท้าว
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฐจีตา  เนียมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
128
เด็กชายณัฐดนัย  ดุลยไชย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฐธิตา  อรุณวงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
131
เด็กชายณัฐนนท์  คำสะท้อน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฐนนท์  ใจมา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
133
เด็กชายณัฐนันท์  เจนกิตติวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกียรติมาโนชญ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
135
เด็กชายณัฐพงษ์  ใหญ่กว่าวงศ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
136
เด็กชายณัฐพล  มาลา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
137
เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐภัสสร  บันจุน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
139
เด็กชายณัฐวร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
140
เด็กชายณัฐวรรธน์  หลุยเจริญ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายดนุพร  เตชะแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงดวงใจ  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงดวงฤทัย  รอดสิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
144
เด็กชายดิลกภัทร  วงศ์วรรณ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงดุษฎี  มนีน้อย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงตรีนภา  วิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
147
เด็กชายเตชินท์  ลิ้มสมบัติอนันต์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
148
เด็กชายเตชิษ  ธนธรรมสุนทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
149
เด็กชายทศพร  เจริญสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
151
เด็กหญิงทิพจิตตา  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
152
เด็กชายไทภูมิ  ธวัชวดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
153
เด็กชายธนกร  กรีวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
154
เด็กชายธนกฤต  ใจดี
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
155
เด็กชายธนกฤต  พิทักษา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
156
เด็กชายธนกฤต  วิงวร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
157
เด็กชายธนทัต  อืออรวมสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธนพร  ภูษิตวิทย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธนพร  วินโยธิน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธนภรณ์  เหล่าสกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธนภรณ์  อภิรัตน์วัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
162
เด็กชายธนภัทร  ภัทรเวโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
163
เด็กชายธนภูมิ  ไพรเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธนวรรณ  เกิดจินดา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
165
เด็กชายธนวัฒน์  ขาวงาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
166
เด็กชายธนวัฒน์  วิลาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
167
เด็กชายธนวัฒน์  สุขะวันชัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธนัชญา  ติ่งต้อย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงธนัญญา  ไม้แก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
170
เด็กชายธนาพล  ออมใช้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
171
เด็กชายธรรมธัช  เหมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
172
เด็กชายธราเทพ  กิจรุ่งรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
173
เด็กชายธราเทพ  เจริญสร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
174
เด็กชายธราเทพ  ธนาพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
175
เด็กชายธฤต  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธัชธรรม  ลีเขียน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงธัญชนก  แสงศศิธร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
178
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาตแฟง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
179
เด็กชายธัญเทพ  อิงบารมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
180
เด็กชายธัญนที  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
181
เด็กหญิงธัญยธรณ์  จารุพงศ์สิริ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
182
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กรีชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
183
เด็กชายธันยวัฒน์  จันทร์เกตุ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
184
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
185
เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธิติมา  ศุภประภา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
187
เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
188
เด็กชายธีรวัชร์  พัฒนชยนันทน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธีราทร  หงษ์โสภา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
190
เด็กชายนพดล  เฉลิมวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนพวรรณ  ผมน้อย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
192
เด็กหญิงนภัชชา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนภาพัฒน์  ท่วงที
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
194
เด็กชายนราวิชญ์  ชื่นตา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
195
เด็กชายนรินทร  คำประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
196
เด็กชายนฤพนธิ์  อิ่มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
197
เด็กหญิงนฤมล  พันนาพบ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
198
เด็กชายนวพล  ล้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
199
เด็กหญิงนวรัตน์  น้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
200
เด็กหญิงนัฏฐนิชา  นามมะเริง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
201
เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
202
เด็กหญิงนันท์สินี  สินสุวรรณเมธี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
203
เด็กชายนันท์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
204
เด็กหญิงนิจตยลักษณ์  กลิ่นประทุม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
205
เด็กชายนิชนันท์  สุนเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
206
เด็กหญิงนิติภรณ์  ชูชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
207
เด็กชายนิติภูมิ  ศรีโปฎก
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
208
เด็กชายนิธิกันต์  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
209
เด็กชายนิธิโชติ  ดวงประทุม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
210
เด็กชายบดินทร์ธรรม์  โครตรุชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายบรรณสิทธิ์  ทับเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
212
เด็กชายบริพัตร  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงเบญจพร  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
214
เด็กชายปกป้อง  ทองชิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
215
เด็กชายปฏิพล  พวงไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
216
เด็กชายปฐมพัฒน์  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปภัชญา  เตชะเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปภาณิน  พันธวารี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไทยวรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
220
เด็กหญิงประภาวดี  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
221
เด็กหญิงประภาศิริ  อินธิจักร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์ฒ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปรางทิพย์  ใจเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปรียาณัฐ  พัฒนชยนันท์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตั้งเจริญงามวงศ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปรียาภัสสร์  ศิริพาทย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปวันรัตน์  จินดาพง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
230
เด็กชายปวิตร  เจริญอุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปวีร์รัฐ  พานิชเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปัญจรัตน์  บุญลือพันธ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
233
เด็กชายปัญญาวัฒน์  ศรีธนาชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
234
เด็กหญิงปัทมา  กมลวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
235
เด็กหญิงปาณอุษา  รตะวาณิช
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
236
เด็กหญิงปานวาด  สิ่วกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
237
เด็กหญิงปาริชาติ  สุขนิล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
238
เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปุณณัฐฐา  กิติธนานิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
241
เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงเปรมกมล  ขนุนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
243
เด็กชายพงศ์ศลี  พรพิมลโสภณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
244
เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
245
เด็กชายพชร  ฤกษ์งาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพณัชกร  ตำนานณรงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพนิตานันท์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
248
เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
249
เด็กชายพรวรรธน์  ชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
250
เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพสธร  ม่วงใจเพชร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
252
เด็กชายพัชตะ  ปิยวินิจฉัยกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพัชรญาภา  สิงห์อยู่
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพัชรธร  ตันวัชรปาณี
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์คงคา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
256
เด็กชายพัชรพล  เสวกวัง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยวงศ์ทรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
258
เด็กชายพัฒนากร  เพชรสินธพชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสง่า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพาทินธิดา  ไกรกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพิชญา  ข้อแจ็ด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพิชญา  ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
263
เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพิณธิดา  ค้ามีผล
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
265
เด็กชายพิพิธธน  จันทัง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
266
เด็กหญิงพิมภัสส์  พูลสนาม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพิมลชญา  เกษมวรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพิมลชยา  แจ่มโชว์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
269
เด็กหญิงพิยดา  หมู่โสภิญ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
270
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
271
เด็กชายพีรเดช  น้อยรักษา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
272
เด็กชายพีรธัช  ลีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
273
เด็กชายพีรภัทร  เพชรดีคาย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพีรยา  กีรติยุทธ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
275
เด็กหญิงพีรยา  มีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
276
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
277
เด็กชายพีรัชชัย  เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
278
เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
279
เด็กชายพุทธินันท์  ลือประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
280
เด็กหญิงเพชรลดา  กฐินหอม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เดชศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
282
เด็กหญิงแพรวา  ฮวบอ่วม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
283
เด็กหญิงภนาขวัญ  สุนทรวิภาค
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
284
เด็กหญิงภรภัทร  รังสิวจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
285
เด็กชายภวัต  แช่มใส
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
286
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  อริยรัฐธนาโชค
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
287
เด็กชายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
288
เด็กหญิงภัทรนันท์  พีระธำรงค์กุล
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
289
เด็กหญิงภัทรศรี  นาคเกตุ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
290
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองขยัน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
291
เด็กหญิงภารดี  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
292
เด็กหญิงภิญญพัชร์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
293
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ถนอมสิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
294
เด็กชายภูมิพัฒน์  มงคลตรีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
295
เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
296
เด็กหญิงมนทิรา  รอดพาที
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
297
เด็กชายมนวรรธน์  สาครสง่าศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
298
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์ปลื้ม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
299
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสุธรรมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
300
เด็กชายมหิธรณ์  นาคนุช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
301
เด็กชายรพีพงศ์  มาลากุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
302
เด็กชายรวิชญ์  ดิษฐเทศ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
303
เด็กชายรัชช์ภู  เจนทะเล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
304
เด็กชายรัชชานนท์  ดีพิจารณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
305
เด็กชายรัฐธนนท์  วัฒนสุขศิริวรุณ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
306
เด็กหญิงรัตติกาล  กิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
307
เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
308
เด็กหญิงรินลดา  เกรียงพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
309
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
310
เด็กชายเรืองศักดิ์  นกลอย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงลฎาภา  โสมภีร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
312
เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
313
เด็กหญิงลักษิกา  ไทยวรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
314
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จีนถนอม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญนิธิสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายวชิรวิทย์  วงษมี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวธัญญา  ม่วงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
318
เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยรักษา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
319
เด็กหญิงวรกานต์  สุขีภาพ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
320
เด็กหญิงวรณัน  ปานดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
321
เด็กหญิงวรดา  ศิริลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
322
เด็กชายวรธน  เลิศคชลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
323
เด็กชายวรพงศ์  เพ็ชรพิรุณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
324
เด็กหญิงวรรณษา  แซ่เอี้ย
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
325
เด็กชายวริทธิ์  แซ่เบ้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
326
เด็กหญิงวริทยา  สัปจาตุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
327
เด็กหญิงวรินทร  ฉลาดรอบ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
328
เด็กหญิงวรินทร  ภักดีไทย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
329
เด็กหญิงวันใส  ยนตรกิจ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
330
เด็กหญิงวิชญาณี  ศรีภูษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
331
เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
332
เด็กหญิงวิมลณัฐ  สังขพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
333
เด็กหญิงวิมลศิริ  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
334
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สิทธินาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
335
เด็กชายวิริทธิ์พล  กำแพงเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
336
เด็กชายวิวรรธน์  ยิ่งพุทธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
337
เด็กชายวิศรุต  ทองงาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
338
เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
339
เด็กชายวีรวัชร์  อิ่มสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
340
เด็กชายวุฒิภัทร  ปิ่นแสง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
341
เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
342
เด็กหญิงศรีกุลณัฐ  งามสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
343
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกูล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศศิลดา  คอนเอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
345
เด็กชายศิฆัมพล  ผลอินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
346
เด็กหญิงศิรัชนันท์  รุจโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
347
เด็กชายศิวกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
348
เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
349
เด็กชายศิวกร  สนกรุด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
350
เด็กชายศุกลวัฒน์  แจ้งประจักษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายศุภกฤต  เลิศมงคลพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
352
เด็กชายศุภกฤษณ์  เงินสมุทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
353
เด็กชายศุภกิตติ์  สุภี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
354
เด็กชายศุภชัย  ผลมีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
355
เด็กชายศุภเชฏฐ์  ธนะสกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
356
เด็กชายศุภณัฎฐ์  ปิยะอัคนีย์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
357
เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายพิมล
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
358
เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
359
เด็กชายศุภวิชญ์  ศุภเลิศมงคลชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
360
เด็กหญิงศุภสุตา  วรพันธ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
361
เด็กหญิงศุภัทรศรี  เซี่ยงโหล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
362
เด็กชายสนธยา  บุรินรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
363
เด็กชายสมภพ  รักท้วม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
364
เด็กชายสัณหณัสม์  อิ่มอำไภย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
365
เด็กชายสาธุ  สุทธิสาร
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
366
เด็กหญิงสิริจันทร์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
367
เด็กชายสุขุมรัช  ดีบญมี ณ ชุมแพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุนทรชื่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
370
เด็กหญิงสุธาสินี  เฮงมี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
371
เด็กหญิงสุนิษา  คำใส
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
372
เด็กชายสุประดิษฐ์  นาคนุช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสรรค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
374
เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสุภาสินี  รสหอม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
376
เด็กชายสุรโชค  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
377
เด็กชายสุระชัช  สุนทรรุจิพันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
378
เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
379
เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
380
เด็กหญิงสุุภาพร  เปี่ยมอยู่
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
381
เด็กหญิงเสาวรส  อินทะสร้อย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
382
เด็กชายโสมนัส  คงสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
383
เด็กหญิงโสรญา  เหรียญทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
384
เด็กชายหฤษฏ์  นิลวิลาศ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอชิรญา  ผำเสนา
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอนงค์นาฎ  โพธิจันโทพลัง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอนัญญา  เกียรติบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
389
เด็กชายอนุภัทร  ผลอินทร์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
390
เด็กชายอนุวัฒน์  วรรณศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
391
เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายเพชร
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
392
เด็กชายอภิญญวัฒน์  ศรีรัตนวุฑฒิ
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
393
เด็กหญิงอภิพร  อินทร์กลับ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
394
เด็กชายอภิลักษณ์  สันโดด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
395
เด็กชายอภิวัฒน์  การโกศล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุ่มสม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงลุน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
399
เด็กชายอรรตพร  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอรอนงค์  เเสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
401
เด็กหญิงอริสรา  กมลจินดา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
402
เด็กหญิงอริสรา  ปานล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
403
เด็กหญิงอริสรา  สมบัติศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
404
เด็กหญิงอวิกา  อ่อนอินทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
405
เด็กชายอัศม์เดช  น่วมนวล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
406
เด็กชายอัศวิน  เลิศธนวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
407
เด็กชาย้อาทิตย์  อ้อนทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
408
เด็กชายอานนท์  ทุ่งมาศ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
409
เด็กชายอำพัน  กลาบบัวเหลือง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
410
เด็กชายอิทธิพล  สนกรุด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
411
เด็กชายเอกชัย  วรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
412
เด็กชายเอกณัฏฐ์  เจียสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
413
เด็กหญิงัณัฐพัชร์  เกียรติมาโนชญ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรสาคร

ณ ห้องอาเซี่ยน โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ
ม.2
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณมน  ธนธรรมสุนทร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กหญิงกชกร  ใจสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกมลชนก  จิ๋วสกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกมลชนก  มนิสสาร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกมลพร  กีรติเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกรกนก  จันทร์กล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกรินท์  สุวรรณนามัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกฤตภาส  กีรติธัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงกฤตมุข  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกฤติกา  ฟักประไพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกฤติน  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายกฤติพงศ์  เจิ้นสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
429
เด็กชายกฤษณะ  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
430
เด็กชายกฤษณะ  สิทธิจารย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
431
เด็กชายกฤษดา  เหมือนงาม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกวินตรา  เมืองแวง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกัญชลีย์  ศิริปรีชาเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่เกิด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่เอี๊ยบ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  คงนอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกาเล็ก
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกันต์กมล  มีสงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วุฒิวงศ์กาญจน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงกัลยกร  ตั้งอรณสันติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัลยกร  เสริมผล
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนกรุด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกิตติชัย  แซ่ด่าน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
445
เด็กชายกิตติทัต  วิมลเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายกิตติ์ธนา  พูลบุญ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายกิตตินันท์  ฉิมขันธ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกุลดา  รวมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กหญิงกุลพัชร  สายสามพราน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
452
เด็กชายเกรียงไกร  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
453
เด็กชายเกียรตินันท์  คำลือ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
454
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ้ไน้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปราโมทย์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงข้าวทิพย์  พวงมาลา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
458
เด็กชายคณาธิป  แก้วมาตย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
459
เด็กชายคมชาญ  ชัยสุทธิ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
460
เด็กชายคมสันต์  ชัยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงคีตภัทร  ลิมปนนาคทอง
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
462
เด็กชายคุณากร  โถบำรุง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
463
เด็กชายคุณากร  สิงหนพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
464
เด็กชายจรัณ  ทองเขาอ่อน
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายจรูญโรจน์  คำนาดี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
466
เด็กชายจักรภัทร  จันทร์เมฆา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
467
เด็กชายจารุกิตติ์  รัตนกุลปกรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
468
เด็กชายจิณณธรรม  ชนะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงจิณัฐตา  นามสมุทร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มดี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
473
เด็กชายจิรภัทร  มีชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
474
เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
475
เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
476
เด็กชายจิรวัฒน์  หาญวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงจิรัชญา  ดิษฐบุตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
479
เด็กชายจิโรจน์  ทองถนอม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
480
เด็กชายจีรพัฒน์  ทบศรี
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีมวนญา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
482
เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  พรรณอาราม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
485
เด็กชายชญาวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กหญิงชนกนันท์  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงชนชนก  ชื่นใจ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงชนัตสิรี  สีหานาม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงชนากานต์  พงษ์เขียว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงชนิสรา  สวรรค์พรเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงชยาภา  สมอารมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงชลิตา  พวงพี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
497
เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายชวัลชา  ยิ่งดำนุ่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงชัญญา  คีรีวรรณมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงชัญญานุช  อำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงชัญรส  ไกรฤทธิราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
502
เด็กชายชัยญวัตร์  อำไพจิต
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงชานิภา  บุญหงสนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
504
เด็กชายชาร์วิน  ทาสุ่ม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์อาษา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงชุลิดา  สุขรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงญาณภา  ชินภาพ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงญาณิศา  สินทะเกิด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงญารินดา  คุ้มคำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงฐาจิรารัตน์  วัดน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงฐานิดา  แจ้งสวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงฐิติชญา  ประทุม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงฐิติญาดา  โพชะกะ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงฐิตินันท์  พิมพ์พัง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
515
เด็กชายฐิติพงษ์  ศิลปศร
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงฐิติวรดา  พูลสุขโข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
517
เด็กชายณฐกร  หุตะโชค
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณฐวัฒน์  วัฒนศิริชัยกุล
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณปภัช  พัฒนภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณปภัช  วิวิธพร
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายณภัทร  เชื่อมสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
522
เด็กชายณภัทร  พรหมสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
523
เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณัชชนม์  อริยรัฐธนาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัชชา  นุชมั่น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงณัชชา  วัฒน์เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
528
เด็กชายณัฎฐชัย  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
529
เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  หินนท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณัฎฐิยา  ขอดรัมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
531
เด็กชายณัฏฐกรณ์  โทธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนวรโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  อินผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงณัฏฐิรา  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัศมี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัศมีฃ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
537
เด็กชายณัฐกานต์  บุญอรุณรักษา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
538
เด็กชายณัฐกุล  สาทิพย์จันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
539
เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์ฉัตร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เธียรธวัช
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชสกุลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นนันท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงณัฐณิชา  สาครพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงณัฐติการณ์  ชุ่มโตร์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนิสสาร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงณัฐนรี  ราชนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงณัฐพร  เงยงามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงณัฐพร  ยิ้มจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
549
เด็กชายณัฐภัทร  เสือเหลือง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปานสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงณัฐวศา  กวยระคาร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
552
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีลาพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ศรีงามผ่อง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
554
เด็กชายณัทพงศ์  คุปตะศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสด
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กชายดรัณภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงดลฤดี  อุบลไทร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงดวงเดือน  บุญเตา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
560
เด็กชายต้นกล้า  สกุลวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
561
เด็กชายเตชิต  พรหมชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
562
เด็กชายเตชินท์  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงเตชินี  แจ่มสว่างสกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงทอฝัน  บูรณะไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงทักศิกา  พิมหนู
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
566
เด็กชายทัชชกร  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
567
เด็กชายทัตเทพ  ประสิทธิเวช
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
568
เด็กชายทินภัทร  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงทิพธิดา  อรุณโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงทิพย์ภากร  เฮงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงทิพวรรณ  สันศุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
573
เด็กชายธชาทัต  กนกพรพัทธ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงธณัณชญา  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงธณัท  ทองเต็ม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธนฉัตร  โรจน์หทัยกานต์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงธนพร  อินผา
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
578
เด็กชายธนภัทร  คำผ่อง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
579
เด็กชายธนภัทร  ถินแพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
580
เด็กชายธนภัทร  สถานสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
581
เด็กชายธนวัต  ถินแพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
582
เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎากานต์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงธนสรณ์  ปานมี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
585
เด็กชายธนากร  ทองใบอ่อน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงธนิดา  ขวัญจ่า
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
587
เด็กชายธราภัทร  โฆษิตธนาธร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
588
เด็กชายธฤษณุ  ภัทรดำรงศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงธวัลรัตน์  หงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กหญิงธัชจุฑา  ชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
592
เด็กชายธัชชัย  สุขประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงธัญชนก  คนป้อม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงธัญพร  นุสันรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงธัญรดี  อนันต์ลาภมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงธันยพร  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
598
เด็กชายธันวา  ศิริรัตนวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
599
เด็กชายธารา  โตปะคำ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
601
เด็กชายธีปกรณ์  บุญพูล
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
602
เด็กชายธีภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงธีมา  กี่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
604
เด็กชายธีรวัช  ปานช่อ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
605
เด็กชายธีระชัย  ไปนั่น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
606
เด็กชายธีราทัต  เฮงที
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงนนท์ณัชชา  พุ่มพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
608
เด็กชายนนทนัตถ์  ดอกป่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
609
เด็กชายนนทวัฒน์  พนาราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงนภาพร  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
611
เด็กชายนวพล  ฆ้องประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงนัทธมน  แสงไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวสง่า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงนันท์มนัส  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงนันทรัตน์  เมืองสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงนันทัชพร  นันทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงนาถฤดี  ศรีทองใบ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงนาริกานต์  สุขีชีพ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
620
เด็กชายนิติกร  ร่างน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงนิศรา  อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงนีรชา  อาชาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
624
เด็กชายบารเมษฐ์  ศิลปราโมทย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กชายบุณยกร  ลีชยากิตติกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงบุณยวีร์  โถวสกุล
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงบุษภาณี  ศรีอรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
629
เด็กชายบุษรากรณ์  ไผ่แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทียนย้อย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีกิจเสรี
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายปฐมพงษ์  ภู่เทียน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
634
เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงปทิตตา  อินสิงห์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงปนัสยา  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
637
เด็กชายปภาวิน  ตงมั่นคง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงประพัฒสณี  อยู่อ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงประภาดา  ชาติรัมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
640
เด็กชายปราชญ์วิชญ์  เกิดส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงปรารถนา  ศิลปสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปริชญา  หงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงปริยากร  ปริยเมฆินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงปวริศา  เครือวัลย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
646
เด็กชายปวิชญ  กุลมงกฎ
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
647
เด็กชายปัญญาวัฒน์  จักกภูมิ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปัณชญา  ใยไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงปัณฑิตา  นาวีสาคร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
650
เด็กชายปัณณวิชญ์  เตยต้น
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปาณัสม์  ปากวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงปาณิสรา  ตระกูลบางคล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงปาริชาติ  อันนุช
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงปาริตา  งามทอง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
655
เด็กชายปิยภัทร  จันทร์เมฆา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงปิยะณัฐ  สุริโย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
657
เด็กชายปิยะพงษ์  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
658
เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายปุญญพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงปุญญิศา  ปวงกิจจา
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กหญิงปุณณภา  สอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงปุณยวีร์  ออประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงปุณยาพร  สหิตบุญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงเปมิกา  โชครัตนไพศาล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
665
เด็กชายพงศ์ปณต  จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
666
เด็กชายพงศ์ประกิจ  สกุลเรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
667
เด็กชายพชร  วิชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพชรวรรณ  เซ็งศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพนิตนันท์  เตชะกฤตเมธีนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพรกนก  อยู่เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพรชนก  อ่าวสาคร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพรชิตา  กองวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพรธีรา  พรมณีย์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพรนภา  พันธ์วริศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
675
เด็กชายพรพิพัฒต์  พลอยบ้านแพ้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
676
เด็กชายพลกฤต  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
677
เด็กชายพลวรรธน์  จากผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
678
เด็กชายพลศรุต  อาจารสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงพัชญ์นันทน์  ศรีสุระ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงพัชรสรณ์  เก่งทางดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิจารย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงพัชราวลัย  สรแสง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
684
เด็กชายพัทธดนย์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีฉลองรัตน์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพัสช์นธิดา  วารุณสหรัชภณ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
687
เด็กชายพาทิศ  คำหริ่ม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงพิชชาภา  วิถีคลองคืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงพิชญธิดา  กาศเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงพิชยารักษ์  นิติไชยณรงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศาลิคุปต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
692
เด็กชายพิทยุตม์  ชูนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลัดกรูด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศักดิ์โสภล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาตาเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
เด็กหญิงพิมพ์อภิปุญญ์  วุ่นซิ่งซี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
697
เด็กชายพีรดนย์  อัศวสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงพีรดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
699
เด็กชายพีรพงษ์  สอนพ่วง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
700
เด็กชายพีรพัฒน์  ร่มรื่น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงแพรวา  สินธุไพร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงภคพร  ชูพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
704
เด็กชายภคพล  สุวรรณภาณุ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงภัควลัญช์  นิลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงภัทธีรา  ธีรศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
707
เด็กชายภัทพลิน  เตยต้น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงภัทรธิดา  แถมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
709
เด็กชายภัทรพล  ม่วงไทย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประเสริฐนู
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
711
เด็กชายภาคภูมิ  บรรณกร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
712
เด็กชายภาคิน  คุ้มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
713
เด็กชายภาณุพงศ์  ทองถนอม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
714
เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
715
เด็กชายภาวัต  ลีลฐิติวงศ์
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงภาวิดา  ส่งคุณวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงภิญญดา  จันทรวงศกร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงภิรัญญา  ธนะสกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงภิราญา  เชื้อนุ่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงภิรามณ  แผ่อารยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
721
เด็กชายภูผา  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
722
เด็กชายภูมิบดินทร์  นกจิบ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
723
เด็กชายภูรินท์  ถายะพิงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
724
เด็กชายภูวิศ  โคกเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงภูศิรินทร์  วิทยประสพชัย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงมนฤดี  ตะนาค
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
727
เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
728
เด็กชายมัฆวาน  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงมาริสา  สนั่นเกียรติเจริญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงเมตตาภรณ์  จอกนิ้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
731
เด็กชายเมธี  อินทร์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
732
เด็กชายยุทธภูมิ  โหมดตั๋ว
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงเยาวรัตน์  จีนโสภา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
736
เด็กชายรวินท์  พานธุวงค์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
738
เด็กชายรัชน์พล  โนนตาล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
739
เด็กชายริโกเบอร์โต  อภินันท์จารุพงศ์ วาซคัส
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงริญญาภัทร์  วัฒนะนิธิเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงรินรดา  ศรีดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  แก้วโอฬารวสุ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
743
เด็กชายรุจิภาส  สุระถา
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงลลิตา  ดีพรม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงลลิตา  วงอิน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทศร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
748
เด็กชายวงศกร  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
749
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
750
เด็กชายวชิรวิทย์  จีนถนอม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงวรดา  พันธุ์กรรม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
752
เด็กชายวรธันย์  ปราศัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
753
เด็กชายวรพล  วัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวรรณธิณี  เมืองถ้ำ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายวราวิทย์  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงวรินทร  กองลี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงวรินรำไพ  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงวริศรา  ตงมั่นคง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงวริศรา  เสริมสาธนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงวริษรดา  รอดพาที
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงวริสา  แท่นนิล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
765
เด็กชายวัฒนนุกูล  พุ่มสลิด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 4 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
766
เด็กชายวัทธิกร  เดชมาก
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงวันวิสา  นันตา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงวันวิสาข์  พุ่มระย้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
769
เด็กชายวิชชากร  นวลมังสอ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงวินตา  ปิ่นสุภา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญสารวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงวุฒิตา  พันธุ์กรรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงวุฒิพร  เดชฤดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงศจี  ดาราเย็น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
775
เด็กชายศตวรรษ  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑจ้อน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
777
เด็กชายศรัยพงศ์  คุ่ยเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงศลิษา  มีเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงศศิธร  วรวนิชย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
781
เด็กชายศิรสิชญ์  หลงเคน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
782
เด็กชายศิลาดล  แสงแจ้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
783
เด็กชายศิวกร  โพธิ์ขำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
784
เด็กชายศิวกร  รอดพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงศีรณา  ไกรคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
786
เด็กชายศุทธวีร์  บูชากุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
787
เด็กชายศุภกร  นิลโนรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
788
เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
789
เด็กชายศุภกฤต  แซ่กอ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
790
เด็กชายศุภกฤต  บูชากุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
791
เด็กชายศุภชัย  ชีเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
792
เด็กชายศุภโชค  สุขแสวง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
794
เด็กชายศุภณัฐ  ปัณดิษฐโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงศุภิสรา  โลกธาตุ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงศุภิสรา  วัฒนะไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงโศภชา  พลชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงสมิญตา  เกตุเรือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
800
เด็กชายสรวิชญ์  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 4 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายสราวุฒิ  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงสวรส  มูลศรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงสาริศา  พันธ์ไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
804
เด็กชายสิทธิพล  ฉิมบุญอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
805
เด็กชายสิทธิภาคย์  พุ่มพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
806
เด็กชายสิปปสิชญ์  รอดพาที
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงสิพิมพ์  ปวงสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
808
เด็กชายสิรภพ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
809
เด็กชายสิรภพ  พุ่มกุมาร
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
วิทย์ประถม
810
เด็กชายสิรภัทร  มูลตีปฐม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
811
เด็กชายสิรวิปญ์  จั่นถลา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงสิราวรรณ  เปรื่องระบิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงสิริกรานต์  ไชยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงสิริกัญญวี  เล็กมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงสิริมาศ  ตุ้มเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
818
เด็กชายสิริวัฒน์  ชินเกตุ
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
819
เด็กชายสุจิต  เนียมทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงสุชัญญา  สง่างาม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
821
เด็กชายสุทธิเกียรติ  สาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
822
เด็กชายสุทธิพงษ์  พันแสนซา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
823
เด็กชายสุทธิพจน์  ดีรอด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
824
เด็กชายสุทธิภัทร  ดีรอด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงสุธาสิณี  มาโต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงสุธีกานต์  ใจดีเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงสุนิศา  จันทร์สอาด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงสุภัสสรา  รองวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงสุภาวิตา  นามเหลา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงสุภิรตา  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
834
เด็กชายสุเมธ  แก้วจงกูล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
835
เด็กชายสุรชัช  มณีวงศ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 4 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
836
เด็กชายสุริยะ  หงษ์เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
837
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มรรคเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงหทัยชนก  สนกรุด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงหทัยชนก  แสวงสารศานติ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มเงิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วกนก
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
843
เด็กชายหิรัณย์  จันทร์โต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงเหยียนเจิน  หลี่
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
845
เด็กชายอชิราทัต  พรรณเกษร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
846
เด็กชายอดิศร  ทองถนอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงอนัญญา  สำเภานนท์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
848
เด็กชายอนุวัต  ศรีโพลา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
849
เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงอภิชญา  แป้นรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงอภิญญา  กุระอิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
852
เด็กชายอภินันท์  วันยะโต
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
853
เด็กชายอภิรักษ์  ศรีเอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงอภิสรา  เขียนศรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงอภิสรา  หยกส่องเเสง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
856
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
857
เด็กชายอภิสิทธิ์  สันโดด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอมรรัตน์  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงอรปรียา  หุ่นปั้น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
861
เด็กชายอรรถธนวัฒน์  ปาสาเน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
862
เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงอลิษา  เสวกจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงอ้อมฤทัย  พันธนาม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
865
เด็กชายอัคคเดช  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงอัจฉริยา  สอนสืบ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงอัญชสา  ยิ่งพุทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงอัญญาณี  แซ่เอี๊ยบ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงอัญมณี  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
870
เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 4 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
871
เด็กหญิงอันดามัน  จ้อยวงษื
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
872
เด็กชายอัศวิน  สุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
873
เด็กชายอาชาณน  เสริมสาธนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงอาภัสรา  ขุนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงอาริยา  มีเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงอุษารัตน์  บุญโต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงไอรินลดา  ไพศาลดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงไอลดา  ตำลึงทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
879
เด็กชายิกิตติชัย  แซ่ด่าน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กชายสิทธินนท์  ขระเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม