ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกณัฐ  ไพรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุกมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกอร  คนยั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลชนก  แช่มมี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกร  ลิขิตอำนวยชัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายอินอาม  กอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เหลืองขมิ้น
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤติณ  กุดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษ  พระสุรินทร์ทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษณพล  บูรณะธร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกวินตา  มิตรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายก้องภพ  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญจน์ธิญาญ์  อรุณเวทย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดวงแจ่มใส
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาภัค  รอดดารา
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมปัญญา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุภาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกันตพงษ์  ไทรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันตพัฒน์  ชมบุญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ้งเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกันตภณ  ครรชิตชัยวาร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันตวิชญ์  อุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกันตินันต์  กรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกันตินันท์  ศรสั่งอาจ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติกานต์  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกิตติญา  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติ์ณัฐ  โตพานิชสุรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกิตติ์นภัส  วงษ์นารี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีประสงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกุลสตรี  พจนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกุสุมา  ศศิธร
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเกวลิน  อำภา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเกียรติคุณ  ขอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายขวัญนที  หน่อคำหล้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์เจริญสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายคฑาเทพ  เปียวนิช
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคณพศ  แพรกจินดา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายคณิศร  ตฤณรัชตเมธี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายคุณากร  กล่อมเดช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจรัสรวี  รสสุนทร
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจรินธร  ยิ่งวัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายจักริน  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจันท์จิรา  แก้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิดาภา  ทองมีสี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิดาภา  รอดสดใส
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิดาภา  เสียงไพเราะ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิรฐา  บุตรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิรณัฐ  คุณเดชะ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจิรบดี  เมืองคำ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจิรภัทร  ชาวโพงพาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจิรภัทร  อ้นแจ่ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองสำฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุทิม
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมณีมงคล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจิรัชญา  ปะการัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจิรายุ  ติดใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายจิรายุ  ยิ้มทะโชติ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจีระพงษ์  หลักบึง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  หมอดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายเจิ้งฉี  หลี่
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สุวัฒน์สวัสดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชญานุช  ปลาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชณัฐชัย  ทำลา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชนมน  สังขพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชนม์  เหมันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชนะพล  พลับพรึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชนัญธิดา  รุ่งสาง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชนันธร  น้อยไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชนาภา  แซ่โซว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชยพล  สินสังข์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชยพัทธ์  มะโน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชยาทิต  ศุกรโยธิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชยานันต์  เรืองเทพ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชยุต  วงค์วรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จันทร์เรือง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชลพินธุ์  วจีอนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชลลดา  เดือนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชวการ  แสงเกยูรกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชวัลวิทย์  เงินชั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชวัลวิทย์  หาญธีราศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงช่อลัดดา  อาจกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชัชพล  รุ่งมณีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ประมงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชิชญา  ผนึกทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชินวุฒ  โตรื่น
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชิวิตา  เข็มศรี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชาญยะนนท์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายเชษฐา  มัณยานนท์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงญดาวรรณ  ฮั้นประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วอินทร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงญาณิศา  จิตแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายฐานวีร์  อภิโรจน์จิรภากุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายฐาปกรณ์  สร้อยเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงฐารัตน์  ลักษณโสภณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ดีพิจารณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงฐิติยาพร  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดิษฐปาน
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายฐิติวัฒน์  เเสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายฐิติวุฒิ  สุดนะไตร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายฑิตยณัฐฏ์  นิลแสง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายฑีฆวัฒน์  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายณฐกร  กุลกรินีธรรม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณฐกร  ปานสมุทร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณฐภัทร  พรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณตะวัน  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณภัค  วัชรเกษมธร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสภณา
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณัฏฐกรณ์  เกิดท้วม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธุระ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อินศรีชื่น
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฏฐพล  วิสีปัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฐกมล  ก้านท้าว
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฐจีตา  เนียมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐดนัย  ดุลยไชย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐธิตา  อรุณวงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐนนท์  คำสะท้อน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐนนท์  ใจมา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐนันท์  เจนกิตติวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกียรติมาโนชญ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐพงษ์  ใหญ่กว่าวงศ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณัฐพล  มาลา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐภัสสร  บันจุน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณัฐวร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณัฐวรรธน์  หลุยเจริญ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายดนุพร  เตชะแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงดวงใจ  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงดวงฤทัย  รอดสิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายดิลกภัทร  วงศ์วรรณ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงดุษฎี  มนีน้อย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงตรีนภา  วิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเตชินท์  ลิ้มสมบัติอนันต์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายเตชิษ  ธนธรรมสุนทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายทศพร  เจริญสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงทิพจิตตา  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายไทภูมิ  ธวัชวดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนกร  กรีวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนกฤต  ใจดี
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธนกฤต  พิทักษา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนกฤต  วิงวร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนทัต  อืออรวมสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงธนพร  ภูษิตวิทย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงธนพร  วินโยธิน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธนภรณ์  เหล่าสกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงธนภรณ์  อภิรัตน์วัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธนภัทร  ภัทรเวโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนภูมิ  ไพเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธนวรรณ  เกิดจินดา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนวัฒน์  ขาวงาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนวัฒน์  วิลาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธนวัฒน์  สุขะวันชัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธนัชญา  ติ่งต้อย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธนัญญา  ไม้แก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายธนพล  ออมใช้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธรรมธัช  เหมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธราเทพ  กิจรุ่งรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธราเทพ  เจริญสร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธราเทพ  ธนาพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธฤต  หาญกล้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธัชธรรม  ลีเขียน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธัญชนก  แสงศศิธร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาตแฟง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธัญเทพ  อิงบารมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธัญนที  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงธัญยธรณ์  จารุพงศ์สิริ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กรีชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธันยวัฒน์  จันทร์เกตุ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธิติมา  ศุภประภา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธีรวัชร์  พัฒนชยนันทน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธีราทร  หงษ์โสภา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายนพดล  เฉลิมวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงนพวรรณ  ผมน้อย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนภัชชา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนภาพัฒน์  ท่วงที
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายนราวิชญ์  ชื่นตา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายนรินทร  คำประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายนฤพนธิ์  อิ่มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนฤมล  พันนาพบ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายนวพล  ล้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนวรัตน์  น้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนัฏฐนิชา  นามมะเริง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนันท์สินี  สินสุวรรณเมธี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายนันท์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนิจตยลักษณ์  กลิ่นประทุม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายนิชนันท์  สุนเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนิติภรณ์  ชูชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายนิติภูมิ  ศรีโปฎก
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายนิธิกันต์  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายนิธิโชติ  ดวงประทุม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายบดินทร์ธรรม์  โครตรุชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายบรรณสิทธิ์  ทับเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายบริพัตร  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงเบญจพร  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายปกป้อง  ทองชิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายปฏิพล  พวงไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายปฐมพัฒน์  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงปภัชญา  เตชะเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงปภาณิน  พันธวารี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไทยวรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงประภาวดี  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงประภาศิริ  อินธิจักร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปรางทิพย์  ใจเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปรียาณัฐ  พัฒนชยนันท์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตั้งเจริญงามวงศ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปรียาภัสสร์  ศิริพาทย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงปวันรัตน์  จินดาพง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายปวิตร  เจริญอุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปวีร์รัฐ  พานิชเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปัญจรัตน์  บุญลือพันธ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายปัญญาวัฒน์  ศรีธนาชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปัทมา  กมลวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปาณอุษา  รตะวาณิช
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงปานวาด  สิ่วกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงปาริชาติ  สุขนิล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปุณณัฐฐา  กิติธนานิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงเปรมกมล  ขนุนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายพงศ์ศลี  พรพิมลโสภณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพชร  ฤกษ์งาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพณัชกร  ตำนานณรงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงพนิตานันท์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายพรวรรธน์  ชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพสธร  ม่วงใจเพชร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายพัชตะ  ปิยวินิจฉัยกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพัชรญาภา  สิงห์อยู่
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพัชรธร  ตันวัชรปาณี
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์คงคา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายพัชรพล  เสวกวัง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยวงศ์ทรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายพัฒนากร  เพชรสินธพชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสง่า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงพาทินธิดา  ไกรกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงพิชญา  ข้อแจ็ด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงพิชญา  ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงพิณธิดา  ค้ามีผล
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพิพิธธน  จันทัง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพิมภัสส์  พูลสนาม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงพิมลชญา  เกษมวรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงพิมลชยา  แจ่มโชว์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงพิยดา  หมู่โสภิญ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายพีรเดช  น้อยรักษา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายพีรธัช  ลีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายพีรภัทร  เพชรดีคาย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพีรยา  กีรติยุทธ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพีรยา  มีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายพีรัชชัย  เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายพุทธินันท์  ลือประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงเพชรลดา  กฐินหอม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เดชศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงแพรวา  ฮวบอ่วม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงภนาขวัญ  สุนทรวิภาค
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงภรภัทร  รังสิวจันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายภวัต  แช่มใส
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  อริยรัฐธนาโชค
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงภัทรนันท์  พีระธำรงค์กุล
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงภัทรศรี  นาคเกตุ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองขยัน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงภารดี  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงภิญญพัชร์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ถนอมสิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายภูมิพัฒน์  มงคลตรีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงมนทิรา  รอดพาที
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายมนวรรธน์  สาครสง่าศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์ปลื้ม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสุธรรมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายมหิธรณ์  นาคนุช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายรพีพงศ์  มาลากุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายรวิชญ์  ดิษฐเทศ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายรัชช์ภู  เจนทะเล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายรัชชานนท์  ดีพิจารณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายรัฐธนนท์  วัฒนสุขศิริวรุณ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงรัตติกาล  กิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงรินลดา  เกรียงพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายเรืองศักดิ์  นกลอย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงลฎาภา  โสมภีร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงลักษิกา  ไทยวรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จีนถนอม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญนิธิสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายวชิรวิทย์  วงษมี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงวธัญญา  ม่วงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยรักษา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงวรกานต์  สุขีภาพ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงวรณัน  ปานดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงวรดา  ศิริลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายวรธน  เลิศคชลักษณ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายวรพงศ์  เพ็ชรพิรุณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงวรรณษา  แซ่เอี้ย
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายวริทธิ์  แซ่เบ้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงวริทยา  สัปจาตุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงวรินทร  ฉลาดรอบ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงวรินทร  ภักดีไทย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงวันใส  ยนตรกิจ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวิชญาณี  ศรีภูษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงวิมลณัฐ  สังขพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวิมลศิริ  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวิรัลยุพา  สิทธินาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายวิริทธิ์พล  กำแพงเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายวิวรรธน์  ยิ่งพุทธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายวิศรุต  ทองงาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายวีรวัชร์  อิ่มสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายวุฒิภัทร  ปิ่นแสง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงศรีกุลณัฐ  งามสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกูล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศศิลดา  คอนเอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายศิฆัมพล  ผลอินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงศิรัชนันท์  รุจโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายศิวกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายศิวกร  สนกรุด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายศุกลวัฒน์  แจ้งประจักษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายศุภกฤต  เลิศมงคลพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายศุภกฤษณ์  เงินสมุทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายศุภกิตติ์  สุภี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายศุภชัย  ผลมีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายศุภเชฏฐ์  ธนะสกุลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายศุภณัฎฐ์  ปิยะอัคนีย์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายพิมล
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายศุภวิชญ์  ศุภเลิศมงคลชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงศุภสุตา  วรพันธ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงศุภัทรศรี  เซี่ยงโหล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายสนธยา  บุรินรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายสมภพ  รักท้วม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายสัณหณัสม์  อิ่มอำไภย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายสาธุ  สุทธิสาร
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสิริจันทร์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายสุขุมรัช  ดีบญมี ณ ชุมแพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุนทรชื่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสุธาสินี  เฮงมี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงสุนิษา  คำใส
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายสุประดิษฐ์  นาคนุช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสรรค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสุภาสินี  รสหอม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายสุรโชค  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายสุระชัช  สุนทรรุจิพันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงสุุภาพร  เปี่ยมอยู่
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงเสาวรส  อินทะสร้อย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายโสมนัส  คงสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงโสรญา  เหรียญทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายหฤษฏ์  นิลวิลาศ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอชิรญา  ผำเสนา
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 2 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงอนงค์นาฎ  โพธิจันโทพลัง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอนัญญา  เกียรติบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายอนุภัทร  ผลอินทร์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายอนุวัฒน์  วรรณศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายเพชร
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายอภิญญวัฒน์  ศรีรัตนวุฑฒิ
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงอภิพร  อินทร์กลับ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายอภิลักษณ์  สันโดด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายอภิวัฒน์  การโกศล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุ่มสม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงลุน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายอรรตพร  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอรอนงค์  เเสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงอริสรา  กมลจินดา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอริสรา  ปานล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอริสรา  สมบัติศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอวิกา  อ่อนอินทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายอัศม์เดช  น่วมนวล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายอัศวิน  เลิศธนวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชาย้อาทิตย์  อ้อนทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายอานนท์  ทุ่งมาศ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายอำพัน  กลาบบัวเหลือง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายอิทธิพล  สนกรุด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายเอกชัย  วรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายเอกณัฏฐ์  เจียสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงัณัฐพัชร์  เกียรติมาโนชญ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรสาคร

ณ ห้องอาเซี่ยน โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ
ม.2
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงณมน  ธนธรรมสุนทร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กหญิงกชกร  ใจสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกมลชนก  จิ๋วสกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงกมลชนก  มนิสสาร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกมลพร  กีรติเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงกรกนก  จันทร์กล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายกรินท์  สุวรรณนามัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายกฤตภาส  กีรติธัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกฤตมุข  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกฤติกา  ฟักประไพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายกฤติน  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายกฤติพงศ์  เจิ้นสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายกฤษณะ  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายกฤษณะ  สิทธิจารย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายกฤษดา  เหมือนงาม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงกวินตรา  เมืองแวง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงกัญชลีย์  ศิริปรีชาเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่เกิด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่เอี๊ยบ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  คงนอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกาเล็ก
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงกันต์กมล  มีสงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วุฒิวงศ์กาญจน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงกัลยกร  ตั้งอรณสันติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกัลยกร  เสริมผล
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนกรุด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายกิตติชัย  แซ่ด่าน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายกิตติทัต  วิมลเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายกิตติ์ธนา  พูลบุญ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายกิตตินันท์  ฉิมขันธ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงกุลดา  รวมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กหญิงกุลพัชร  สายสามพราน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายเกรียงไกร  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายเกียรตินันท์  คำลือ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ้ไน้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปราโมทย์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงข้าวทิพย์  พวงมาลา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายคณาธิป  แก้วมาตย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายคมชาญ  ชัยสุทธิ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายคมสันต์  ชัยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงคีตภัทร  ลิมปนนาคทอง
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายคุณากร  โถบำรุง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายคุณากร  สิงหนพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายจรัณ  ทองเขาอ่อน
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายจรูญโรจน์  คำนาดี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายจักรภัทร  ภัทรเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายจารุกิตติ์  รัตนกุลปกรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายจิณณธรรม  ชนะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงจิณัฐตา  นามสมุทร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มดี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายจิรภัทร  มีชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายจิรวัฒน์  หาญวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงจิรัชญา  ดิษฐบุตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายจิโรจน์  ทองถนอม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายจีรพัฒน์  ทบศรี
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีมวนญา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  พรรณอาราม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายชญาวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารอโยธยา ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กหญิงชนกนันท์  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงชนชนก  ชื่นใจ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงชนัตสิรี  สีหานาม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงชนากานต์  พงษ์เขียว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงชนิสรา  สวรรค์พรเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงชยาภา  สมอารมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงชลิตา  พวงพี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายชวัลชา  ยิ่งดำนุ่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงชัญญา  คีรีวรรณมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงชัญญานุช  อำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชัญรส  ไกรฤทธิราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายชัยญวัตร์  อำไพจิต
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชานิภา  บุญหงสนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายชาร์วิน  ทาสุ่ม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์อาษา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงชุลิดา  สุขรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงญาณภา  ชินภาพ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงญาณิศา  สินทะเกิด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงญารินดา  คุ้มคำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงฐาจิรารัตน์  วัดน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงฐานิดา  แจ้งสวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงฐิติชญา  ประทุม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงฐิติญาดา  โพชะกะ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงฐิตินันท์  พิมพ์พัง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายฐิติพงษ์  ศิลปศร
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงฐิติวรดา  พูลสุขโข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายณฐกร  หุตะโชค
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายณฐวัฒน์  วัฒนศิริชัยกุล
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณปภัช  พัฒนภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณปภัช  วิวิธพร
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายณภัทร  เชื่อมสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายณภัทร  พรหมสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัชชนม์  อริยรัฐธนาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณัชชา  นุชมั่น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณัชชา  วัฒน์เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายณัฎฐชัย  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  หินนท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณัฎฐิยา  ขอดรัมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายณัฏฐกรณ์  โทธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนวรโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  อินผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงณัฏฐิรา  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัศมี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัศมีฃ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายณัฐกานต์  บุญอรุณรักษา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายณัฐกุล  สาทิพย์จันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์ฉัตร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เธียรธวัช
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชสกุลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นนันท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงณัฐณิชา  สาครพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณัฐติการณ์  ชุ่มโตร์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนิสสาร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงณัฐนรี  ราชนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงณัฐพร  เงยงามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงณัฐพร  ยิ้มจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายณัฐภัทร  เสือเหลือง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปานสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณัฐวศา  กวยระคาร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีลาพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ศรีงามผ่อง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายณัทพงศ์  คุปตะศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสด
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กชายดรัณภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงดลฤดี  อุบลไทร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงดวงเดือน  บุญเตา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายต้นกล้า  สกุลวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายเตชิต  พรหมชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายเตชินท์  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงเตชินี  แจ่มสว่างสกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงทอฝัน  บูรณะไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงทักศิกา  พิมหนู
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายทัชชกร  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายทัตเทพ  ประสิทธิเวช
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายทินภัทร  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงทิพธิดา  อรุณโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงทิพย์ภากร  เฮงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงทิพวรรณ  สันศุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายธชาทัต  กนกพรพัทธ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงธณัณชญา  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงธณัท  ทองเต็ม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายธนฉัตร  โรจน์หทัยกานต์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงธนพร  อินผา
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายธนภัทร  คำผ่อง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายธนภัทร  ถินแพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายธนภัทร  สถานสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายธนวัต  ถินแพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎากานต์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงธนสรณ์  ปานมี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายธนากร  ทองใบอ่อน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงธนิดา  ขวัญจ่า
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายธราภัทร  โฆษิตธนาธร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายธฤษณุ  ภัทรดำรงศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงธวัลรัตน์  หงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กหญิงธัชจุฑา  ชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายธัชชัย  สุขประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงธัญชนก  คนป้อม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงธัญพร  นุสันรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงธัญรดี  อนันต์ลาภมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงธันยพร  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายธันวา  ศิริรัตนวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายธารา  โตปะคำ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายธีปกรณ์  บุญพูล
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายธีภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงธีมา  กี่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายธีรวัช  ปานช่อ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายธีระชัย  ไปนั่น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายธีราทัต  เฮงที
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงนนท์ณัชชา  พุ่มพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายนนทนัตถ์  ดอกป่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายนนทวัฒน์  พนาราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงนภาพร  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายนวพล  ฆ้องประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงนัทธมน  แสงไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวสง่า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงนันท์มนัส  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงนันทรัตน์  เมืองสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงนันทัชพร  นันทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงนาถฤดี  ศรีทองใบ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงนาริกานต์  สุขีชีพ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายนิติกร  ร่างน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงนิศรา  อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงนีรชา  อาชาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายบารเมษฐ์  ศิลปราโมทย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กชายบุณยกร  ลีชยากิตติกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงบุณยวีร์  โถวสกุล
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงบุษภาณี  ศรีอรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายบุษรากรณ์  ไผ่แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทียนย้อย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีกิจเสรี
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายปฐมพงษ์  ภู่เทียน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปทิตตา  อินสิงห์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปนัสยา  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายปภาวิน  ตงมั่นคง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงประพัฒสณี  อยู่อ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงประภาดา  ชาติรัมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายปราชญ์วิชญ์  เกิดส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงปรารถนา  ศิลปสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงปริชญา  หงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงปริยากร  ปริยเมฆินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงปวริศา  เครือวัลย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายปวิชญ  กุลมงกฎ
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายปัญญาวัฒน์  จักกภูมิ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปัณชญา  ใยไหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงปัณฑิตา  นาวีสาคร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายปัณณวิชญ์  เตยต้น
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงปาณัสม์  ปากวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงปาณิสรา  ตระกูลบางคล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงปาริชาติ  อันนุช
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงปาริตา  งามทอง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายปิยภัทร  จันทร์เมฆา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงปิยะณัฐ  สุริโย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายปิยะพงษ์  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายปุญญพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงปุญญิศา  ปวงกิจจา
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารสรศักดิ์ ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กหญิงปุณณภา  สอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงปุณยวีร์  ออประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงปุณยาพร  สหิตบุญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงเปมิกา  โชครัตนไพศาล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายพงศ์ปณต  จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายพงศ์ประกิจ  สกุลเรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายพชร  วิชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงพชรวรรณ  เซ็งศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพนิตนันท์  เตชะกฤตเมธีนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพรกนก  อยู่เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงพรชนก  อ่าวสาคร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงพรชิตา  กองวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพรธีรา  พรมณีย์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพรนภา  พันธ์วริศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายพรพิพัฒต์  พลอยบ้านแพ้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายพลกฤต  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายพลวรรธน์  จากผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายพลศรุต  อาจารสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงพัชญ์นันทน์  ศรีสุระ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงพัชรสรณ์  เก่งทางดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิจารย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงพัชราวลัย  สรแสง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายพัทธดนย์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีฉลองรัตน์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพัสช์นธิดา  วารุณสหรัชภณ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายพาทิศ  คำหริ่ม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพิชชาภา  วิถีคลองคืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงพิชญธิดา  กาศเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพิชยารักษ์  นิติไชยณรงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศาลิคุปต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายพิทยุตม์  ชูนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลัดกรูด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศักดิ์โสภล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาตาเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
696
เด็กหญิงพิมพ์อภิปุญญ์  วุ่นซิ่งซี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายพีรดนย์  อัศวสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพีรดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายพีรพงษ์  สอนพ่วง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายพีรพัฒน์  ร่มรื่น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงแพรวา  สินธุไพร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงภคพร  ชูพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายภคพล  สุวรรณภาณุ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงภัควลัญช์  นิลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงภัทธีรา  ธีรศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายภัทพลิน  เตยต้น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงภัทรธิดา  แถมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายภัทรพล  ม่วงไทย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประเสริฐนู
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายภาคภูมิ  บรรณกร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายภาคิน  คุ้มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายภาณุพงศ์  ทองถนอม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายภาวัต  ลีลฐิติวงศ์
ป.4
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงภาวิดา  ส่งคุณวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงภิญญดา  จันทรวงศกร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงภิรัญญา  ธนะสกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงภิราญา  เชื้อนุ่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงภิรามณ  แผ่อารยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายภูผา  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายภูมิบดินทร์  นกจิบ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภูรินท์  ถายะพิงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภูวิศ  โคกเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงภูศิรินทร์  วิทยประสพชัย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงมนฤดี  ตะนาค
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายมัฆวาน  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงมาริสา  สนั่นเกียรติเจริญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงเมตตาภรณ์  จอกนิ้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 3 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
731
เด็กชายเมธี  อินทร์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายยุทธภูมิ  โหมดตั๋ว
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงเยาวรัตน์  จีนโสภา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายรวินท์  พานธุวงค์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายรัชน์พล  โนนตาล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายริโกเบอร์โต  อภินันท์จารุพงศ์ วาซคัส
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงริญญาภัทร์  วัฒนะนิธิเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงรินรดา  ศรีดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  แก้วโอฬารวสุ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายรุจิภาส  สุระถา
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงลลิตา  ดีพรม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงลลิตา  วงอิน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทศร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายวงศกร  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายวชิรวิทย์  จีนถนอม
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงวรดา  พันธุ์กรรม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายวรธันย์  ปราศัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายวรพล  วัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงวรรณธิณี  เมืองถ้ำ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายวราวิทย์  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงวรินทร  กองลี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงวรินรำไพ  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงวริศรา  ตงมั่นคง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงวริศรา  เสริมสาธนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงวริษรดา  รอดพาที
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงวริสา  แท่นนิล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายวัฒนนุกูล  พุ่มสลิด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 4 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
766
เด็กชายวัทธิกร  เดชมาก
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงวันวิสา  นันตา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงวันวิสาข์  พุ่มระย้า
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายวิชชากร  นวลมังสอ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงวินตา  ปิ่นสุภา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญสารวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงวุฒิตา  พันธุ์กรรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงวุฒิพร  เดชฤดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงศจี  ดาราเย็น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายศตวรรษ  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑจ้อน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายศรัยพงศ์  คุ่ยเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงศลิษา  มีเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงศศิธร  วรวนิชย์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายศิรสิชญ์  หลงเคน
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายศิลาดล  แสงแจ้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายศิวกร  โพธิ์ขำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายศิวกร  รอดพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงศีรณา  ไกรคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายศุทธวีร์  บูชากุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายศุภกร  นิลโนรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายศุภกฤต  แซ่กอ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายศุภกฤต  บูชากุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายศุภชัย  ชีเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายศุภโชค  สุขแสวง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายศุภณัฐ  ปัณดิษฐโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงศุภิสรา  โลกธาตุ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงศุภิสรา  วัฒนะไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงโศภชา  พลชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงสมิญตา  เกตุเรือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายสรวิชญ์  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 4 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายสราวุฒิ  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงสวรส  มูลศรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงสาริศา  พันธ์ไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายสิทธิพล  ฉิมบุญอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายสิทธิภาคย์  พุ่มพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายสิปปสิชญ์  รอดพาที
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงสิพิมพ์  ปวงสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายสิรภพ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายสิรภพ  พุ่มกุมาร
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายสิรภัทร  มูลตีปฐม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายสิรวิปญ์  จั่นถลา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงสิราวรรณ  เปรื่องระบิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงสิริกรานต์  ไชยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงสิริกัญญวี  เล็กมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงสิริมาศ  ตุ้มเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายสิริวัฒน์  ชินเกตุ
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายสุจิต  เนียมทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงสุชัญญา  สง่างาม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายสุทธิเกียรติ  สาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายสุทธิพงษ์  พันแสนซา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายสุทธิพจน์  ดีรอด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายสุทธิภัทร  ดีรอด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงสุธาสิณี  มาโต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงสุธีกานต์  ใจดีเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงสุนิศา  จันทร์สอาด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงสุภัสสรา  รองวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงสุภาวิตา  นามเหลา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงสุภิรตา  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายสุเมธ  แก้วจงกูล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายสุรชัช  มณีวงศ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 4 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
836
เด็กชายสุริยะ  หงษ์เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มรรคเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงหทัยชนก  สนกรุด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงหทัยชนก  แสวงสารศานติ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มเงิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วกนก
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายหิรัณย์  จันทร์โต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงเหยียนเจิน  หลี่
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายอชิราทัต  พรรณเกษร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายอดิศร  ทองถนอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงอนัญญา  สำเภานนท์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายอนุวัต  ศรีโพลา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงอภิชญา  แป้นรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงอภิญญา  กุระอิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายอภินันท์  วันยะโต
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายอภิรักษ์  ศรีเอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงอภิสรา  เขียนศรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงอภิสรา  หยกส่องเเสง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายอภิสิทธิ์  สันโดด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงอมรรัตน์  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงอรปรียา  หุ่นปั้น
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายอรรถธนวัฒน์  ปาสาเน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร
ป.6
โรงเรียนอันนาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงอลิษา  เสวกจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงอ้อมฤทัย  พันธนาม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายอัคคเดช  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงอัจฉริยา  สอนสืบ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงอัญชสา  ยิ่งพุทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงอัญญาณี  แซ่เอี๊ยบ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงอัญมณี  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ อาคารเอกชัย ชั้น 4 โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
871
เด็กหญิงอันดามัน  จ้อยวงษื
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายอัศวิน  สุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายอาชาณน  เสริมสาธนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงอาภัสรา  ขุนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงอาริยา  มีเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงอุษารัตน์  บุญโต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงไอรินลดา  ไพศาลดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงไอลดา  ตำลึงทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายิกิตติชัย  แซ่ด่าน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กชายสิทธินนท์  ขระเขื่อน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์