ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกร  สุดสนธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  ลีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกพล  รุ่งสมัย
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  กาญจนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพร  หาญชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลสร  ชุ่มสะอาด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรณกา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตภาส  แสงคง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษชพล  รอดระวังภัย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษณพงษ์  อุดมโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษดา  รักภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
12
เด็กชายกลศกร  ชุ่มอุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
13
เด็กชายกวีรัช  อึ้งทรัพย์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต่ายทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกาญจนา  รักษาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
16
เด็กชายกิจจา  สวัสดิ์ยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติธร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติธัช  ติยะพรัญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติภณ  ชิวสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกุลรดา  หัสถาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
21
เด็กชายเกียรติกุล  อยู่นาม
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงคณิศร  พันธุ์เมธิศร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
23
เด็กชายคามิน  ชมภูทิพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
24
เด็กชายคุณภัทร  สัตยสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจันจิรา  โพธิ์ผลิ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจันทิมา  แผ้วสอาด
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
28
เด็กชายจิตติ  ศศิมณฑลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิรฐา  แก้วทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจุฑามณี  ประสงค์สุข
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สักเล็บประดู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
33
เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนกนันท์  พราหมณ์รักษา
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนันสิริ  บุญอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนิดาภา  เสือขำ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนิตา  กอศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
38
เด็กชายชลกร  ลิมรุ่งเรืองกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
39
เด็กชายชิษณุพงศ์  โอภาศ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกเงินเพชร
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชุติญากาญจน์  แฟงมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
42
เด็กชายเชษฐา  ช้างนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
43
เด็กชายญาโณทัย  ดรุณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฐานิตา  อู่รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณฐมน  สกุลโต
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
46
เด็กชายณฐรัช  บูรณโอสถ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณฐอร  คลองน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัชชา  เหลืองจามีกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
49
เด็กชายณัชภวัต  ไทรย้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐฐากานต์  อินทร์ยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐภัท  ภัทรกรอัครกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐวุฒิ  มีมูลผล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐสรณ์  ทิพย์พยอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณิชชิศา  ลักคนาศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงดาวิกา  ศักดิ์หิรัญรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
56
เด็กชายถิรวิทย์  พรมศร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงทัชชกร  จรัสเวคิน
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงทัศพร  รักษ์จีราภัทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
59
เด็กชายทีฆชีวิน  เต่ามี
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
60
เด็กชายธนพัฒน์  คุณช่างทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธนวรรณ  แข็งบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธนสร  มาลี
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
63
เด็กชายธนสาร  ยังวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธนัชญา  วรรณโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
65
เด็กชายธนัฐเดชน์  จงแพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธนารีย์  อัดชุมพรมราช
ป.5
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธนาวดี  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
68
เด็กชายธรรมรัตน์  เขียววิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ธนานิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
70
เด็กชายนพดล  ฉายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนวพร  สวนสำราญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
72
เด็กชายนัธทวัฒน์  อินทรเวศน์วิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
73
เด็กชายนำชัย  คลองน้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
74
เด็กชายนำทาง  หมั่นวิชา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนิชาพัฒน์  จารุพัชร์ฤทธิไกร
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิมิตรา  เกตูสาย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงเนตรนภา  เทียนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วประไพ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
79
เด็กชายปฏิพัทธ์  เสือคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
80
เด็กชายปฐพี  แย้มเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
81
เด็กชายประภากร  ปณิธานไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
82
เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
83
เด็กชายปวริทธิ์  แก้วทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
84
เด็กชายปวริศร์  กางศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปวริศา  พูลทั่วญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
86
เด็กชายปวีณวัช  สีดอกบวบ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
คณิตประถม
87
เด็กชายปัณณธร  ตราชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปาณิสรา  ปรองดอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปานดวงใจ  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
90
เด็กชายปารมี  โตเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
91
เด็กชายปิยบุตร  สุวรรณบุบผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปุณณาสา  กัลปะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงเปมิกา  ปุณสิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
95
เด็กชายพงศกร  แสงเครือ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
96
เด็กชายพงศธร  อั้งเจ๋า
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพรชนก  กิจบริบูรณ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
98
เด็กชายพศวีร์  งามพร้อม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพัชญ์สินี  ภัทรธรรณ์กูล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
100
เด็กชายพัฒนพงศ์  พึ่งพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุตรลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพัทธนันท์  ฤทธิชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพิชชานาถ  ช้างนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพิชญาภา  ก้าวกล้า
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
105
เด็กชายพิสิษฐ์  เอี่ยมอนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพีรณัฐ  พลรักษ์เขตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพีระดา  แก้วอยู่
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
108
เด็กชายภัคพงศ์  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
109
เด็กชายภัทรดนัย  จันลิขิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
110
เด็กชายภัทรพล  น้อยมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองนวม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
112
เด็กชายภานุเดช  วงษ์วรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
113
เด็กชายภานุวัฒน์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
114
เด็กชายภานุศักดิ์  แดงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
115
เด็กชายภูมิอนันณ์  เพ็ชรพุ่ม
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
116
เด็กชายมณัสการ  เริ่มภักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
117
เด็กชายเมธัส  วงศ์ถิรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงรชฏา  มากะนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
119
เด็กชายรัชชานนท์  สรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
120
เด็กชายรัฐภาคย์  กิตติธนานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
121
เด็กชายรัฐภูมิ  หาญกล้า
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
122
เด็กชายริกิ  ธรรมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงลลณา  ชุติชูเดช
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงลลิตา  ตั้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
125
เด็กชายวงศพัทธ์  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
126
เด็กชายวชิรธร  กิจส่งแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
127
เด็กชายวชิรวิทย์  อภิรักษ์นันท์ชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงวรรณนารี  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
129
เด็กชายวรวัฒน์  ฤกษ์วีระวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงวรัญญา  ทองคมขำ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
131
เด็กชายวรัญญู  สีน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
132
เด็กชายวรากร  กิติโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวราลี  คงทวี
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
134
เด็กชายวริทธิ์  จินดาทิพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
135
เด็กชายวสุรัตน์  ปรางค์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวิชญาพร  เนียมนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
137
เด็กชายวิธวินท์  ทัพคง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
138
เด็กชายวิพุชศวิต  ลีศิริไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวิลาวัณย์  พริ้งเพราะ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
140
เด็กชายวีรพล  ร่วมรัก
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวีรภัทร  บำรุงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
142
เด็กหญิงศรัณยา  วิจิตรอาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
143
เด็กชายศราวุธ  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
144
เด็กหญิงศศิชา  เอมโอฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงศิรภัสสร  สีคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
146
เด็กชายศิรวิชญ์  เจตวิเศษไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ฐาปนสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงศิริรัตน์  สินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
คณิตประถม
149
เด็กชายเศรษฐ์วัฒน์  ศรศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
150
เด็กชายสรอรรจน์  พฤกษสุภชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
151
เด็กชายสิรภัทร  คารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
152
เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงสิริกัลยา  สินทนชื่น
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
154
เด็กชายสิโรฒม์  ศักดิ์จ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
155
เด็กชายสุพศิน  โตสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงสุพิชชา  ปลื้มสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันประทุมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุพิชญา  นันทิสันติกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
159
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ไชยรา
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
160
เด็กชายสุวพิชญ์  บุตรดีคง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอภัสนันท์  ปลื้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอภิชยา  นุ่มกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
163
เด็กหญิงอภิสรา  รอดคล้าย
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
164
เด็กหญิงอรนรินทร์  คู่แจกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
คณิตประถม
165
เด็กชายอริยะ  พลายบัว
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอริสา  อนุปัญญาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
167
เด็กชายอัครวินท์  ขำสะอาด
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
168
เด็กชายอาทิวราห์  ศิริธรรม
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอาวิกา  ขุนสาคร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
170
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์ประสงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
171
เด็กชายเอกนรา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
172
เด็กหญิงกชพร  เหมะธุลินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกนิษฐา  วิบูลย์นัติพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีปัดถา
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกมลพร  เหมหัน
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกมลวรรณ  ด้วงกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
177
เด็กชายกรวิธ  พรสุทธินันท์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
178
เด็กชายกฤชธน  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
179
เด็กชายกฤตภัค  ณ บางช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
180
เด็กชายกฤตเมธ  ศิวะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
181
เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกฤตยา  พรามบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
183
เด็กชายกฤติน  ศุทธิกิตติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
184
เด็กชายกฤติพงศ์  ปลื้มบำเรอ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกฤติมา  เสียงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
186
เด็กชายกฤษณะ  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกวินชิดา  โกมลมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญกรุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
190
เด็กชายกันตพัฒน์  พนิตวงศ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกันติชา  ภู่ขาว
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกัลยา  สุราวุธ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกาญจนภัทร  อินทรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
194
เด็กชายคชพล  เพ็ชร์นุ้ย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
195
เด็กชายคณัชญ์  สิทธิรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
196
เด็กชายคมศร  นามศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
197
เด็กชายคุณากร  พูลผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจันทนิภา  พลูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงจิตภินันท์  เศรษฐบรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
200
เด็กชายจิรทีปต์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงจิรัชญา  ดำสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มภักดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
204
เด็กชายจิรายุ  หมื่นอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงจีรนันท์  เลขาณุการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณบุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กหญิงฉัตรชนก  เทพโยธี
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชนกนันท์  ผุลละศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงชนาภา  พวงเปีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชนารดี  แก้วประไพ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
211
เด็กชายชยพล  แช่มชะเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชรัญญา  จันทร์กา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
213
เด็กชายชลนิธิ  ลำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
214
เด็กชายชลิต  เพียปลัด
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
215
เด็กชายชวณัฐ  ภูอุทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงชวัลกร  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
217
เด็กชายชัยพร  วงศ์เงินยวง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชาลิสา  ช่างนิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชาลิสา  สุนทรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชุลีกร  ศรีพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
222
เด็กชายเชาว์วัฒน์  เนี่ยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงญาณิศา  พวงเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงฎรินรัตน์  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงฐานิดา  แก้วชัยเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงฐิติพร  คงอุสาหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงฐิติพร  วงษ์ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณฐมน  อารีมิตร
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
229
เด็กชายณฐวัฒน์  ลิ้มสัจจาพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
230
เด็กชายณตะวัน  เทียมสมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
231
เด็กชายณธรรศ  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงณภัชชา  ดวงภุมเมศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
233
เด็กชายณรากร  ดารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณัชชา  ใจหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
236
เด็กชายณัชพล  มนูญโย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
237
เด็กชายณัชพล  รัตนภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรสุขบุญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปานประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
241
เด็กชายณัฏฐพล  คล้ายพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  เพิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
243
เด็กชายณัฐกิตติ์  ปณิธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัฐกุล  เจริญกิมซือ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
245
เด็กชายณัฐชนน  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตูวิเชียร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
247
เด็กชายณัฐดนัย  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภมร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุกร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงณัฐภัสสร  พัฒจันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองพัดภู่
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงณัฐวรา  สีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
253
เด็กชายณัฐวีร์  ลิ้มสัจจาพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
254
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงณิชานันท์  ประยงค์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณิรัฐฐา  จันทร์มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
258
เด็กชายดรัณภพ  ซิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงดวงกมล  เปี่ยมอยู่
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงดวงธิดา  กล่อมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
261
เด็กชายเดชพนธ์  นิ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
262
เด็กชายเดชาพล  แจ้งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
263
เด็กชายเดชาพล  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงต้นข้าว  น้อยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
265
เด็กชายทชภณ  จันทร์กรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
266
เด็กชายทวีวัฒน์  กฤตนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  รัตนสาคร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงทิพานัน  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงธญา  นวพรชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
270
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ตุ้ม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
271
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
272
เด็กชายธนธรณ์  สามงามยา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
273
เด็กชายธนธรณ์  อุส่าห์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงธนนันท์  ประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
275
เด็กชายธนบดี  อยู่ร่วม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงธนพร  โตเงิน
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กชายธนะพงษ์พัรธ์  กลั่นสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงธนัชชา  หิรัญพจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงธนัญญา  เจ๊กสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงธนัฏฐา  โพธิ์ผลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
281
เด็กชายธนานนันต์  กลิ่นฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
282
เด็กชายธนาภรณ์  กันทัง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงธนิตา  จันธิวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงธวชินี  ลิ้มเลิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คุณปรึกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงธัญชนก  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
288
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไวยบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงธันญาพร  พฤกษาประทานพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงธันยพร  แก้วสมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
291
เด็กชายธิติกร  สินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงธิติมา  พฤกษาประทานพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงธิติมา  อยู่เทศะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
294
เด็กชายธีรณัฏฐ์  เทอดไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธีรดนย์  โชติชาลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธีรเดช  พลแกล้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธีรภัทธ์  ไทรพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธีรภัทร  มณีแจ่มใส
ป.6
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธีรภัทร์  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
300
เด็กชายนนธวัฒน์  ไตรรัตนจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
301
เด็กชายนพดล  โต๊ะแอ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงนภชนก  มาลัยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงนภสร  อยู่เมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
304
เด็กชายนภัทร  วุฒิทศพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
305
เด็กชายนภัทร์  แซ่จีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนภาดา  สุนทรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงนภาภัทร  หนูวาส
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงนภาวรรณ  สะตะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนรมน  แลกปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนวปรัชญ์  กฤตนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
311
เด็กชายวงศ์วรรธน์  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงนวรัตน์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนัชชา  คุนาพงษ์กิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
314
เด็กชายนัทธพงศ์  ทัศน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงนันทธพร  สะอุบล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนันทวัน  แสงอุทัย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงน้ำทิพย์  จารุจิตร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนิชาดา  คงประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนิชาภา  สีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนิรุชล  พิทักษ์สาลี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงนิศากร  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
322
เด็กชายปฐวี  กระต่ายทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
323
เด็กชายปรมะ  สายศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงประกายกานต์  ดำรงสัจจา
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
325
เด็กชายปรัชญา  บัวสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
326
เด็กชายปราเมศ  มากเลาะเลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
327
เด็กชายปริตต์  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปวรรัตน์  ราษฎร์อาศัย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปวรวรรณ  สุดใจชื้น
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปวริศ  ทองยวง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศรีทาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
332
เด็กชายปวิตร  จันทร์สนิท
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปวีณ์นุช  เกิดช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปาริมา  จิตอนงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
335
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุษบก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพชรกษมา  เฉยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
339
เด็กชายพรหมพิริยะ  เล็กสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพราว  รอดพิศดาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
341
เด็กชายพฤหัส  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
342
เด็กชายพัทธดนย์  น้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์มูล
ป.5
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตตพิทักษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
345
เด็กชายพัสกร  แดงหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงพิชชาพร  พรมวัง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กหญิงพิชชาภา  อุษาสิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงพิชญา  อุรัสนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพิชญานิน  ภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพิชญาภา  สีอ่อนรอด
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพิชญาภา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
352
เด็กชายพิชญ์  นุ่มกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพิชาดา  สีสด
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
354
เด็กชายพิทวัส  พุ่มพยุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทวีวิเศษพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เดชสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
358
เด็กชายพีรกานต์  กลิ่นฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
359
เด็กชายพีรดนย์  พงพัศสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
360
เด็กชายภควัต  ชวนะนิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงภรณ์นิภา  กาวงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
362
เด็กชายภัทรกร  รวยสกุลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงภัทรธิดา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
364
เด็กชายภัทรพล  ฉายแสงเดือน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
365
เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  สกุลศิริธรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงภารดา  น้อยปานะ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
367
เด็กชายภูธน  มณีกอบกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงมาธวี  นรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงมาริษา  สินธุรส
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
370
เด็กชายยศภัทร  กลัดนาคะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
371
เด็กชายรชฏ  ฟักพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงรมณ  ฟักพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
373
เด็กชายระวีพล  ปิติวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงรัตน์สุวรรณ  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
375
เด็กชายราชวัติ  ชื่นสงวน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
376
เด็กชายราเมศ  นาคนาเกร็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงริณรฎา  กิจสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงลวิตรา  ฬาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงลักษณพร  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพิ่มอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทร์เพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีฟ้า อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กชายวชิรวิทย์  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงวนัสนันท์  ตราชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
384
เด็กชายวรธน  ยังวัฒนา
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงวรรณฤดี  ลีคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
386
เด็กชายวรัญญู  ลิ้มชื่น
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงวราลี  ถาวรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
388
เด็กชายวรินทร  มีคง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงวริศรา  คึ้มสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงวริศรา  ร่วมเกิด
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงวลีรัตน์  จันทร์ประมูล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงวัณณิตา  กลื่นฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงวันวิสา  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงวิชิตา  แก้วนิลกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
395
เด็กชายวิสุทธิ์  สุทธิภาพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงวีนัส  ภู่ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
397
เด็กชายวีรชัย  ธุระกิจ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
398
เด็กชายวีรวัฒน์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
399
เด็กชายศรัณยพงศ์  ณ บางช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
400
เด็กชายศรัทธเนต  สิทธิอยู่
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงศรินทิพย์  ทิมมณี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
402
เด็กชายศาสนันทน์  รชตะนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
403
เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงศิริรัตน์  ธนธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
405
เด็กชายศิวัช  หิรัญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
406
เด็กชายศุกลวัฒน์  สินทนชื่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
407
เด็กชายศุภกร  เปรมปรีดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
408
เด็กชายศุภกร  ศรีเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
409
เด็กชายศุภศรณ์  เป็ดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงศุภากร  ปานคล้ำ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงศุภิสรา  พระวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงสรัลพร  อ่วมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงสราลี  วัลย์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
414
เด็กชายสวัสดิ์พงศ์  สุขประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
415
เด็กชายสิงหา  สืบสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
416
เด็กชายสิทธินนท์  หุ่นดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสงคราม

ณ ตึกสีม่วง อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กชายสิปปกร  หุ่นพยนต์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
418
เด็กชายสิปปกร  อุษาสิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
419
เด็กชายสิรภพ  มีคง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงสิรินชนกม์  แหลมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงสิรินิภา  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
วิทย์ประถม
422
เด็กชายสุขภฤกษ์  สิทธิรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงสุคนทิพย์  ขาวสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงสุธนยา  วงษ์สาโรจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงสุประวีณ์  โรจนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงสุพัตธิดา  ขาวนวล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงสุพิชชา  กรุดกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงสุพิชญา  ปุ๊กน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงสุภิชญา  บุญพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงสุวภัทร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงสุวรรณา  จุนเจิม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงหทัยชนก  เกตุทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงหยาดเพชร  เมืองกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
434
เด็กชายหฤษฎ์  จินดาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
435
เด็กชายอคิน  รังสิยานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงอชิรญา  หมอสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงอโณมา  งามแม้น
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงอธิติยา  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงอนัญญา  อาทยะกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
440
เด็กชายอภิชิต  เงินคงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
441
เด็กชายอภิวัฒน์  สุทธิผล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงอมรรัตน์  หีบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงอมราพร  ปั่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงอมลรดา  บุตโรทัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงอรุณกมล  เจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงอักษราภัค  จิตต์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงอัษญาดา  สุทธิพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
449
เด็กชายอัษฎางค์  ยิ่งเจริญธนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
450
เด็กชายอุกฤษฏ์  ทาทม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงไอย์รฌา  ฉัตรวชิระวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม