ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มยังดี
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรวรรณ  ยอดยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤติพัฒน์  จันทคาต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤติมา  ใจชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
5
เด็กชายก้องเกียรติ  โกศลกิจจาวงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
6
เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
8
เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญกิจภิญโญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กชายกันตภณ  พันทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
10
เด็กชายกันทรากร  เหมือนขาว
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกัลยกร  ประทูลทอด
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
12
เด็กชายการัณยภาส  ประโคม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิตยา  เข็มช่อ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลธาดา  สื่อมโนธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุลยานันท์  บางกกระเทศ
ป.5
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกศชนก  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงขวัญชนก  มิตรสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสะอาด
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
21
เด็กชายคณินท์  โยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจันทิมา  ยามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจารุภา  หมื่นทิ
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
24
เด็กชายจิราวัฒน์  ลัทธะโล
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจีรนันท์  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
26
เด็กชายจีรพัฒน์  นวลงาม
ป.5
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่หวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเจนจิราพร  มูลมาตร
ป.6
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
คณิตประถม
30
เด็กชายเจษฎากร  ช่วยเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชติกาญจน์  ปัตตายะสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
33
เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
34
เด็กชายชนะพุทธ  อุปทะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
35
เด็กชายชนะภัทร์  ทูลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
คณิตประถม
37
เด็กชายชนาธิป  อัมพร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนาพร  ขลังวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนิสรา  เหลาผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
40
เด็กชายชยกร  คำพีระ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
41
เด็กชายชยุตพงษ์  จงสกุลธรรม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชลธิชา  วินาโท
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชลรัมภา  จันทร์ประภากรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
44
เด็กชายชัยยุทธ  สังขทัศไนย
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชิดชนก  อินทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
46
เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร์กลัด
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
47
เด็กชายชิษณุวัชร  กุลดี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงโชติกา  ปราการวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงโชติกา  เลิศธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
50
เด็กชายญาณพัฒน์  ปุยละเทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงฐานิดา  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
52
เด็กชายฐานิติณณ์  อมาตย์กุลไชย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฐิติชญา  คำดี
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฐิติมา  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
55
เด็กชายณกรชัย  เตชะคุณกรปรีดา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
56
เด็กชายณฐพงษ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณทิพรดา  วาดกลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
59
เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณภาภัช  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เที่ยงตรง
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฏฐชัย  ธนเศรษฐ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  อยู่โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐกร  ศรีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคำมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐปคัลภ์  สร้อยสิงห์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐภัทร  ปิยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐวดี  อัครนิธินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณิชภัทร  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณิศรา  แก้วลัดดา
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
76
เด็กชายตฤณ  วาทย์ชีรานนท์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงเติมขวัญ  ขำเชย
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงทิพยอาภา  งามนิธิจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
79
เด็กชายทีปกร  พูนพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
80
เด็กชายธนกร  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
81
เด็กชายธนกร  วงศ์ศรีเผือก
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
82
เด็กชายธนกร  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
83
เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธนชนก  วงษ์สุทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
85
เด็กชายธนดล  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
86
เด็กชายธนยุทธ  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
87
เด็กชายธนวันต์  พิมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
88
เด็กชายธนิสร  ทองวิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
89
เด็กชายธเนศ  ทองธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธมนวรรณ  ยอดดี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญหนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  พรอนันต์เลิศ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธัญญารัศมิ์  หรีกประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธัญพร  อุ่นประเดิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธันยพร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธันวา  ไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
97
เด็กชายธาดากร  ปิยภาตระกูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธาราพร  สุขสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
99
เด็กชายธาวิน  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธิดาพัฒน์  ไพรเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
101
เด็กชายธีรดนัย  อยู่นุช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
102
เด็กชายธีรดา  มาชา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
103
เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
104
เด็กชายนนท์ปวิธ  พรเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
105
เด็กชายนนทพัทธ์  ลาไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนพวรรณ  ไตรวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนพัสร  ภูพาดเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนภัสนันท์  กิมยงค์
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันดำ
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนรินทร์ธารา  เล็ดลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนริสรา  แก้วสนธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนัฐธนา  เหมือนอ่อง
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
114
เด็กชายนัฐพล  อินทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
115
เด็กชายนัทธพงศ์  สาระคิด
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงนันท์นพิน  เรือนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนันท์นภัส  อัศวพิชญโชติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
121
เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงนิชาดา  ภาคเดียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนิชานันท์  พรรณขาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงนิชาภรณ์  สว่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
125
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
126
เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
127
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ประทุม
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงนิราวรรณ  แก่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนิลพัฒน์  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงนิสาชล  มูลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงเบญจมาศ  คงวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  บุญเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เงาเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
135
เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
136
เด็กชายปกรณ์  หวังเอก
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
137
เด็กชายปฏิภาณ  คูณหัวโทน
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
138
เด็กชายปพนพันธ์  เมธายศวรรธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
139
เด็กชายปภังกร  มีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
140
เด็กชายปภังกร  สุขสิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปภากร  ทองสร้อย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
143
เด็กชายปรวัฒน์  ย่ามเงินทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงประภากรณ์  ค่อมสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปราณปริยา  สังขวิเชียร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกียรติวิมล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
147
เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีคะชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปานเนตร  อิทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปารณีย์  เชื้อพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
151
เด็กชายปาลิน  กิจติเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
152
เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปิยพัทร  นารีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
154
เด็กชายปิยวัฒน์  ปิระนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
155
เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  โรจน์วิจิตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สารสม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงปุณณดา  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
159
เด็กชายปุณณสิน  ศรีคะชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
161
เด็กหญิงเปมิกา  พุทธสุข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
162
เด็กชายเปรมบัญชา  นาคเกี้ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
163
เด็กชายแผ่นดิน  โพธิ์อ่อง
ป.6
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
คณิตประถม
164
เด็กชายพงศกร  นครราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
165
เด็กชายพงศกร  สมมิตร
ป.4
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
166
เด็กชายพงษ์ศดา  ลันวงษา
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
167
เด็กชายพชรณัฐ  มั่นประพันธ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
168
เด็กชายพชรพล  เผดียงครบุรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
169
เด็กชายพชรพล  เพชรพลอยพล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
170
เด็กชายพชรพล  ไพจิตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพณิดา  เติมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพรกนก  หมีทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพรทิพย์  ขำเถื่อน
ป.6
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพรสิรินทร์  อุดมสมุทรหิรัญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพลายุทธ  บุญอุดมกิจ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
177
เด็กชายพลิศร์  โคตรเนตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
178
เด็กชายพศิน  ปักเขมายัง
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  คำหงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กชายพัชรพล  กิมเส็งเฮ็ง
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
181
เด็กชายพัฒนเดช  ธีระสุนทรไท
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
183
เด็กชายพันธวัสส์  สิทธิ์ประกรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
184
เด็กชายพัสกร  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
186
เด็กชายพิชญะ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพิชะญาษน์  ไชยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพิมพ์ปรางค์  กันทะเตียน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เลิศจริยพร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อามิตร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช่วยไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพิยะดา  สีใส
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
193
เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
194
เด็กชายพีรพันธุ์  ปานท่าไข่
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
195
เด็กชายพีรภัทร  สิงหะบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
196
เด็กชายพีรวิชญ์  รอดแย้ม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
197
เด็กชายพีรวิชญ์  หมีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
198
เด็กหญิงภคนันท์  ปะตังพะโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เขียววิชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงภัทรณัฐ  ฟุ้งธานีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
201
เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
202
เด็กชายภัทรดนัย  เสียงมงคลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
203
เด็กชายภัทรพล  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
204
เด็กชายภัทรภณ  ชื่นอุรา
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
205
เด็กชายภูมิพิภัทร  คำมา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
206
เด็กหญิงภูริชญา  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
207
เด็กชายภูริณัฐ  แก้วสิมมา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
208
เด็กชายภูริทัต  แป่มจำนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
209
เด็กชายณัฐชนน  รักวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
210
เด็กชายภูวณัฏฐ์  บัวดอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายโภคิน  คะเชนทร์ชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
212
เด็กชายมนัสวิน  แสงประเสริฐพร
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
คณิตประถม
213
เด็กชายเมธาสิทธ์  ศรีดัดเค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงเมธิตา  สาระมู
ป.4
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
215
เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
216
เด็กหญิงยุพาพร  นิ่มปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงรชาวดี  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
218
เด็กชายรณกร  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
219
เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงรพินทร์อร  นภาปักษาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
221
เด็กหญิงรมิตา  กรมแสง
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
222
เด็กหญิงรวงข้าว  จักรชุม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
223
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์แจ่ม
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
224
เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
225
เด็กชายราชพฤกษ์  พัลวัล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
226
เด็กชายราชัน  โนะคุน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
227
เด็กชายริชการ  สมถวิล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงรุ้งรดา  ฉัตรทอง
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
229
เด็กชายวงศธร  เจริญถกลศีล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
230
เด็กชายวชิรญาณ์  วงค์บุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
231
เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นชัย
ป.5
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
คณิตประถม
232
เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
233
เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษาธรรม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
234
เด็กชายวรกันต์  ดุลยเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
235
เด็กชายวรโชติ  จันทร์ขวาง
ป.4
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
236
เด็กชายวรเมธ  ยะแสง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
237
เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงวรินทร์ยุพา  เอี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงวริศรา  เกียรติพิพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงวริศรา  รัตน์วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
241
เด็กหญิงวลัยกร  สมมาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงวษนีกรณ์  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
244
เด็กชายวุฒิชัย  ประมูลจะโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
245
เด็กชายศตวรรษ  แซ่เหีย
ป.6
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
247
เด็กหญิงศศิธร  ขำเถื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
248
เด็กหญิงศศิวิมล  ศิวพรอนันต์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
249
เด็กชายศหัศ  นิลวัชรารัง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
250
เด็กชายศิรวิทย์  พรมลังกา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
251
เด็กหญิงศิริรดา  แต้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
252
เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรวิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
253
เด็กหญิงศิว์ศิร์  ธนวรรฆ์สิปาง ทวีรชตอนันต์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
254
เด็กชายศุภกฤต  แก้วชนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
255
เด็กชายศุภวิชญ์  ใหม่มา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
256
เด็กหญิงศุภสิตา  พรหมเปลว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
257
เด็กหญิงศุภสิริ  แดนไกวัลแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
258
เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์อ่อง
ป.5
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
คณิตประถม
259
เด็กชายสมาวัฒร  บุปผาพันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงสรัญธร  ไชยรต
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
261
เด็กหญิงสรัลพร  อนงนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงสลิษา  อุ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
263
เด็กหญิงสาวิกา  ศรีโอภาส
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
264
เด็กชายสิทธิโชค  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางเพรียง
คณิตประถม
265
เด็กชายสิทธิพร  สิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
266
เด็กหญิงสิรภัทร  ชาญสมร
ป.4
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
267
เด็กหญิงสิริกานต์  ลาดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
268
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เดชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
269
เด็กหญิงสิริพรรษา  เอื้อนไทยสง
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
270
เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
271
เด็กชายสุจินต์  หวัง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
272
เด็กหญิงสุชญา  ประทุมศรี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสุชีวา  พันธ์โพคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
274
เด็กชายสุทธิวัฒน์  สีหะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
275
เด็กหญิงสุธิตา  ลิง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงสุประวีณ์  สีจันทะรัง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงสุปรีดา  โตมณฑา
ป.5
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
คณิตประถม
278
เด็กหญิงสุพิชญาภา  กลัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
279
เด็กชายสุรดิษ  ศรีวิโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
280
เด็กชายสุริยาวุธ  พึ่งภพ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟังฮาด
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
282
เด็กหญิงหทัยรัตน์  รำกลาง
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
283
เด็กชายหรรษวัตร  แก้วกำเนิด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
284
เด็กชายอชิระ  อังคะรา
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
285
เด็กหญิงอณัดดา  เขตรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
286
เด็กหญิงอติกานต์  พัดศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
287
เด็กหญิงอธิชา  วันทา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงอนงค์ภัทร  ลิ้มสุริยะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
289
เด็กชายอนวรรษ  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
290
เด็กชายอภิมุข  สง่าวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
291
เด็กหญิงอรกช  อ่ำกลิ่น
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
292
เด็กชายอริยเดช  คฤหเสรีธร
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
293
เด็กชายอลงกรณ์  พรมจ้อย
ป.5
โรงเรียนวัดบัวโรย
คณิตประถม
294
เด็กชายอะชีตะ  สุขช่วย
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
295
เด็กหญิงอัจฉรานันท์  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
คณิตประถม
296
เด็กชายอัจฉริยาวุฒิ  นามศักดิ์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
297
เด็กหญิงอัญมณี  บุตรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
298
เด็กชายอัษฎาวุธ  ดาเลาะกองเสล็ม
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
299
เด็กหญิงอาจรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงอารียา  สีทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
302
เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิลโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
303
เด็กหญิงไอริสา  สดเจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กชายแฮร์รี่ ราลฟ  ฟูลเลอร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กชายกนก  จันทร์ผล
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายจุมพล  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงเจสสิก้า  อารียามอส
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายชนกันต์  มนตรี
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงชนิชา  อชิรภูวนนท์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายฐิตชัยยง  นาเมืองรักษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณปภา  หอมจันทร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุภาศาสตร์
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณัฐนันท์  ขวดใส
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงณิชากมล  ไม่หลงชั่ว
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงแทมมี่  คูเปอร์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
320
นายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายธนภูมิ  มะโนสา
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธีรชัย  อินทวรันต์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายนราปกร  ตมเจริญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
324
นางสาวนัฏนาลิน  สุขเกิดผลเขษม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงนิชาภา  สงวนตระกูล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
326
นายบรูซ ศรัณย์  ไอด์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงเบญญาภา  คำพึ่ง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สมประสงค์
ม.1
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงปิยทิพย์  กาบทิพย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายปุณณภพ  บุ้งทอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงพรรณวดี  จันทร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงพัชราภา  นาเมือง
ม.1
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายพีระพงษ์  ยามา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายเฟื่องวิชญ์  ชูภิรมย์
ม.1
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กชายภาณุพงศ์  มีบุญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายภูวนัตต์  ใจมีสุขทุกเพลา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงภูษณิศา  เผือกบางนา
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายรธีภัทร์  จงรุ่งเรืองสิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวรสรินทร์  ทิพย์ประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงรัฐณัฐอร  จิรวรวลัญช์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  กวักหิรัญ
ม.1
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวลัยพรรณ  เหล่าปรีชาชาญ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงศรัญญ์กานต์  ทรัพย์วิบูลย์ชัย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
351
นางสาวศศิกานต์  นามอักษร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงสโรชา  รุจิโมระ
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงสาริศา  เลาหะจินดา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ฉิมพลี
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
356
นายอำนาจ  พลีน้อย
ม.3
โรงเรียนวัดบัวโรย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กหญิงกชพรรณ  กลัดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงกชพรรณ  เทียบคุณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกนกวรรณ  นามมิสา
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีพุ่ม
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
363
เด็กชายกรกช  สุวรรณรัตนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกรชวัล  ทิพย์ญาณ
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
365
เด็กชายกรดนัย  ไชยสรรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกรภัทร์  ปัดทุม
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกฤตยา  กฤตยานำสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
369
เด็กชายกฤติพงศ์  ประทีป ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกฤษฎา  เนื่องมัดฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกวิน  แก้วนวน
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกวินธิดา  อุตตะรัตน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกวิสรา  วิรุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
374
เด็กชายกัญจน์นิมิต  พริ้งเพราะ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกัญญพัชร  ปัสศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบุตร
ป.6
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
380
เด็กชายกัณฐรากร  เมฆี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
381
เด็กชายกันตพงศ์  รัตนราช
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกัลยกร  มโนธรรม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาวสายออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงกัลยา  บุปปผามาลัย
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกัลยา  บุปผามาลัย
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกาญจนสุดา  ทองทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
388
เด็กชายกิตติพงษ์  ขุนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกิติวรา  บัวภา
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกุญช์ชญา  อวยจินดา
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
391
เด็กชายกุมภรินทร์  ชมชื่นฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ตรงต่อกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กหญิง่เกษศิรินทร์  โสประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงขวัญชนก  พันธ์โพคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงขวัญสิรดา  ขยันทำ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงเขมิกา  สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
398
เด็กชายคเชณญ์ภพ  นิยมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายคณาธิป  บุตรหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
400
เด็กชายคณิศร  มงคลแก้ว
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงคุ้มชวัญ  ฝางคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิราพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงจันทราภรณ์  สัตนาโค
ป.5
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงจิดาภา  จินดาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนาศตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
406
เด็กชายจิตรภานุ  จันทร์เพิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
407
เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจิรนันท์  วันกิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
409
เด็กชายจิรพัฒน์  พหลยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
410
เด็กชายจิรพัส  เกตุสุขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
411
เด็กชายจิระพัฒน์  ยะสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจิรัชญา  ราชากรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงจิรัชยา  ปาสกิต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
414
เด็กชายจิรัฏฐ์  ชื่นศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
416
เด็กชายเจษฎา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
417
เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิมพ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
418
เด็กชายเจษฏ์ดนัย  จำปาเทศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงเจียผิง  หลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชญานิศ  จดจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชญาภา  สังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
423
เด็กชายชนแดน  เหมือนบับ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชนากานต์  คำปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
425
เด็กชายชนาธิป  เชื้อฉลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
426
เด็กชายชนาธิป  หล้าวิไลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงชนิดาภา  กังวานสุระ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
428
เด็กหญิงชนิตสิรี  พลเกลือ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงชนิตา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
430
เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงชลดา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงชลดา  ภูน้ำขาว
ป.5
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงชลธิชา  ขมิ้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชลธิชา  เนืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
435
เด็กชายชลันธร  ดวงแสนพุฒ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชลิตา  จันธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
437
เด็กชายชัชพีร์  บุญประสาร
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายชัยพล  สิงห์วงศ์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
439
เด็กชายชาญวิทย์  นนทะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงชาลิสา  กมลรักษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
441
เด็กชายชิณวุฒิ   บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงชีรวาพร  รัตนภูธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลานิสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
444
เด็กชายชุติเทพ  ไกรสำโรง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงโชติกา  ทิพนา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
446
เด็กชายไชยวัฒน์  ศักดิ์ดา
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายเซนติณณ์  ธาราพิพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงฌัฏฐนันท์  บุญพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงญาณิศา  หล้าวงศ์สาย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงญานิศา  สีพล
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงญูนี  กชฤมลายู
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงฐานันตฐ์  ดำรงศักดิ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วล้อม
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงฐิตารีย์  รายะรัตนกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงฐิตินันท์  รมยะสมิต
ป.5
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
457
เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
458
เด็กชายณภัทร  เรียนแจ้ง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณวดกา  จันทร์ต่าย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงณัจยา  อินไชยา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กหญิงณัชชา  จิระรัตนชล
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัชชา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายณัชธร  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
466
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษบง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณัฐณรีย์  สุขนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยสอาด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงณัฐณิชา  พยัคชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณัฐณิชา  สันโดษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสตะพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณัฐดนัย  วันซอและ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฐธิดา  แฝงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยันต์รัตนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
476
เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นจักร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
477
เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายณัฐพร  สินค้างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วุฒิเรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณิชา  พิพัฒนสารากุล
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณิชาภา  แปลสนม
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงดลรัตญา  บุตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงดวงพร  มีวิริยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงดาญาดา  วงศ์ภู่ดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายติณต์  พิพัฒนะมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายเตวิช  ยิ้มกัลป์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
วิทย์ประถม
488
เด็กชายทรรศนัย  โต๊ะรามัญ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
489
เด็กชายทศพร  กินรอน
ป.6
โรงเรียนวัดบัวโรย
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงทิพธิดา  ชาสงวน
ป.6
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงทิพปภา  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงทิพปภา  ยนตร์สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
494
เด็กชายทิวา  เพียงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
495
เด็กชายเทพพนม  นิราพาธ
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
496
เด็กชายธนกฤต  พิศลืม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายธนกฤต  มูลพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กชายธนกฤต  สันติวสุธา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
499
เด็กชายธนเทพ  แสงนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงธนพรพรรณ  แซ่ซิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
502
เด็กชายธนพล  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงธนภรณ์  แอบจิหาด
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายธนภัทร  ประไพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธนภัทร  รสสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธนราชันย์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธนวัฒน์  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนเศรษฐา  พิลาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงธนัชชา  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงธนัชญา  หอมรื่น
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธนัฐอรรจน์  เกิดด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนา  ฉ่ำเสาวรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธนากร  โซซอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธนากร  ทาปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธนากร  รอดสุโข
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธนาคาร  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธมนวรรณ  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธรรณญกร  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธัชวิชญ์  บุญเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงธัญจิรา  อุ่นถาวร
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงธัญญาธร  ศิลธร
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธัญญาพร  ทองลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แก้วคำรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงมาศ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงธัญญาเรศ  พรมสำพราน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงธัญทิพย์  อินเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธัญลภัส  สืบวงษ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยุทธ์ยานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อิ่มใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
532
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กหญิงธัญสุดา  แสวงสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงธารพระพร  ศึกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ยอดรัก
ป.5
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธีรชัย  หูตาชัย
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธีรพล  แสงจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
538
เด็กชายธีรภัทร  ขนานสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธีรภัทร์  เอี่ยมภาคีนิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธีระเดช  ท้าวเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธุวพัส  ชาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
542
เด็กชายนนทชัย  คำเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
543
เด็กชายนนท์ปพัฒน์  พรเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงนพสรณ์  ไทยเสรีกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงนพัชนันต์  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงนภัสกร  อวะรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
549
เด็กชายนรบดี  คงชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงนฤพัชร  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงนวรัตน์  โชติสวัสดิ์พร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
552
เด็กชายนันทกร  กลิ่นรัก
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนันทกานต์  เนตรภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจนบรรจง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนันทิชา  ชุมพุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
559
เด็กชายนิธิศ  สุทธิสุนทร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนิภาดา  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงนุชชนก  ขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
562
เด็กชายบวรวิทย์  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงบุญญพร  ฉิมมากรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงบุญยาพร  ศรบุญทอง
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
567
เด็กชายบุณยกร  หอมแก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงบุณยาพร  สาทช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงเบญญาภา  แจ้งแสงฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเหมาะ
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงเบญญาภา  ประจำพบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
572
เด็กชายปฏิภาณ  ทับทวี
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
573
เด็กชายปฐพี  โพธิรุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงปนิตา  วัดอ่อน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงปพิชญา  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายปภังกร  คำตอง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
579
เด็กชายปรมี  เกษโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
580
เด็กชายปรวัฒน์  เต๋จ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
581
เด็กชายประชาธิปไตย  ทาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
582
เด็กชายประวัฒน์  ธวัฒน์สุริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
583
เด็กชายปราชญ์  เกตุอัมพร
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงปราณชญา  สังขวิเชียร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
585
เด็กชายปริญวรรธน์  ลิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
586
เด็กชายปรินทร์  ย่อมไธสง
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปรีดาพร  รอดกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงปรียานุช  ยุงหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงปรียาภัทร์  ธาตรีอดิเรก
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงปวรรัตน์  มาดเหมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
591
เด็กชายปวริศ  ดวนใหญ่
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงปวิศา  จารุศักดิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
593
เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงปัญญาพร  แก้วชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปัณฑิตา  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
596
เด็กชายปัณณวิชญ์  มีมา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปาณิสรา  เบ็ญจกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงปาริชาติ  ไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
599
เด็กชายปิติโชติ  ขาวฟ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงปิยธิดา  สัตถาวโห
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงปิยะปภัสร์  สุกิจชัชว์โชติ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายปุณยธร  หอมขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
605
เด็กชายปุณยวีร์  พันธุ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงปุณยาพร  พงศ์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
607
เด็กชายเปรมมนัส  พ่อพิลา
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
608
เด็กชายพงศพัศ  ดอนเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
609
เด็กชายพงษ์พรรณ  เรียงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพจน์พิชชา  ลือโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงพชร  แสงบุญมี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงพชรธิดา  เพชรน้ำทอง
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงพรกมล  จิตรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงพรกรัณย์  พรหมมาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายพรชพล  นัยนามาศ
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
616
เด็กชายพรเดช  ป้องแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงพรทิพา  อ้วนแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
618
เด็กชายพรเทพ  ปัญจาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
619
เด็กชายพรพิพัฒน์  ไชยมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงพรรธิตา  วงษ์สาลี
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพรวิภา  มั่นดี
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงพราวพิมล  รอดอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงพลอยพิชชา  พงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพัชรกันย์  พิทักษ์ณรงค์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงพัชราภา  ชัยนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพัชริดา  บุญญามิ่ง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศักดิ์ศิริธนากุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
629
เด็กชายพานรินทร์  เผือกใจเริง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพิชชานันทร์  เชยชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  กะการดี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงพิชชาภา  เปี่ยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงพิชญ์ชามา  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพิชญธิดา  ประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพิชญธิดา  เพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพิชญธิดา  สิงหพีระกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงพิชญา  ศรีไล้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กหญิงพิชญา  อัมระปาล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพิชญาพร  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ศรีรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
641
เด็กชายพิชยุตม์  พลทิพย์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงพิชาวีร์  แก้วมาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิพัฒนสกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สงวนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุทธิโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โสพันโต
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  รื่นภิรมย์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิืศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงพิไลวรรณ  พิมพล
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายพีรณัฐ  หวัง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพีรดา  จีนหนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
653
เด็กชายพีรเดช   พิพิธผลารักษ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
654
เด็กชายพีรพงศ์  นฤภัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพีรพล  ปันทา
ป.4
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
วิทย์ประถม
656
เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
657
เด็กชายพีรภัทร  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
658
เด็กชายพุฒิธร  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
659
เด็กชายพุฒิเมธ  ปุณโณทก
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพุทธไทยชาติ  ทาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพุทธิชา  จารุภุมริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงเพนกวิน  วนิชธัญญาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงเพียรเพียงพอ  โพยมรัตนสิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงภภรกัญ  จำเริญรักษา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงภัชชญา  แซ่โท้ว
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงภัทรธิดา  การสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
667
เด็กชายภัทรนนท์  แก้วปลั่ง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
668
เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
669
เด็กชายภานนท์   ทองบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงภารดี  เชื้อจ๋าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงภิญญดา  ช่อฟ้า
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
672
เด็กชายภินธ์นรา  อริยะเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
673
เด็กชายภูกฤษ  ใหม่เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
674
เด็กชายภูนรินทร์  ภิรมย์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
675
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีมาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
676
เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
677
เด็กชายภูมิรพี  สูญกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
678
เด็กชายภูมิสมุทร  เอกอาณากรกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
679
เด็กชายภูรี  ทองไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
680
เด็กชายภูวดล  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
681
เด็กชายภูวศิลป์  สุวรรณพงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงมนพร  คงใหม่
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายมนัสชนนท์  ธรรมมี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงมลฤดี  จันทนา
ป.5
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงมัทสิการ  สุนทรวารี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงมาริษา  สังข์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
687
เด็กชายมินฐฎา  ลีนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงมินตรา  เอี่ยมอร่าม
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงมิลินท์  อารีรักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงเมชญา  แสงเพชร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
691
เด็กชายเมธาเศรษฐ  เสือเสน
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
692
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงเมษญา  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงโมนิก้า หงส์  อีโวเนต์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
695
เด็กชายยสินธร  พึ่งเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
696
เด็กชายยุทธเนตร  แซ่เหีย
ป.4
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงเยาวภา  เผือกโฉลง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
698
เด็กชายรชภรรค  สุรัจศิริ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
699
เด็กชายรชานนท์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
700
เด็กชายระพีพัฒน์  ทัพพลี
ป.5
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
701
เด็กชายรัชพล  เนียมกลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
702
เด็กชายรัชพล  บุญบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงรัตนาพร  โพธิ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
704
เด็กชายราชัน  ชัชวาลย์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงรินรดา  บุญนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงริวธาดา  พรนิคม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โยศรีธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายรุ่งวิกรัย  ใหม่จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
710
เด็กชายฤทธิ์เดช  รอดทุกข์
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงลภัสกร  แสนศิลา
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงลลิตา  จิตรกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงลักษิกา  แสงล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
714
เด็กชายลัญจกร  มหาวิจิตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงลีนา  นิมา
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงวนารี  เต่าทอง
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงวรนารี  เต่าทอง
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงวรนิษฐา  ปานสงค์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงวรรณพร  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงวรรณภา  ผมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงวรวัลย์  ส้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
723
เด็กชายวรเศรษฐ์  วรกิตติเกษมกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
725
เด็กชายวริศ  สุวรมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงวริศนันท์  วรนุช
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงวริศรา  ไพศูนย์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงวริศรา  สาทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงวริศา  สิงห์คำพุฒ
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงวริสา  ผลอินทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงวลัยมาศ  คำพึ่ง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
732
เด็กชายวศิน  ทับทิมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงวสุกัญญา  มาพะเนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
734
เด็กชายวัชรากร  แพงรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงวันทนา  คณารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงวัลภา  พรมทา
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงวาสณา  เฉลิมไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
738
เด็กชายวิชญ์พล  ทาณะระ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงวิชญาดา  ตัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงวิภาวี  ยืนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธ์นาเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงวีรดา  กังพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
เด็กหญิงศศิณา  มูลนาค
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงศศินภา  เทพมาลาพันธ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงศศิประภา  ส่องศรี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงศศิลดา  จันทร์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
747
เด็กชายศักดาพนธ์  เพชรชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
748
เด็กชายศาสตรพล  ดงอุเทน
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงศิภาพรรณ  น้อยสง่างาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
750
เด็กชายศิรชัช  ชินชูศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงศิริกัญญาวรรณ  แย้มผกา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงศิริกัลยา  โฉมฉาย
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงศิริกานดา  สิทธิจันทร
ป.6
โรงเรียนวัดเสาธงนอก
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงศิรินภา  ขวัญมุ่ง
ป.6
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงศิริวรรณ  แป้นจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงศิริวรรณ  พลน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงศิโรรัตน์  โคดจันท์ทัด
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
758
เด็กชายศิวกร  ดำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
760
เด็กชายศุภณัฐ  บุญลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงศุภรดา  โอภาสวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
762
เด็กชายศุภวิชญ์  ถนอมไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
763
เด็กชายศุภวิชญ์  มูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
764
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขอำไพจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
765
เด็กชายศุภวิชญ์  อ่วมภักดี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายศุภฬุตม์  หงษ์อารมณ์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงศุภักษร  ขอดอนุ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงศุภิสรา  ยอดขาว
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
769
เด็กชายศุลกลวัฒน์  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงสรวรรณ  อำนวยกุล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงสริดา  โยธาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงสลิลทิพย์  กลัดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
773
เด็กชายสหชัย  จันทรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
774
เด็กชายสหรัฐ  แก้วจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
775
เด็กชายสันติ  หัสเสม
ป.4
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  รอดรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
777
เด็กชายสิฐากรณ์  ปางทอง
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงสิดาพร  อินอิว
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงสิปราง  เงินหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
780
เด็กชายสิรกานต์  ตรีพิศาล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงสิริกัญญา  แจ้งกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงสิรินทรา  ขาวสะอาด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงสิรินธร  เจริญรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงสิริวิมล  สุขโชติ
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
785
เด็กชายสุกฤษฏิ์   บำรุงวัด
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงสุชาดา  ชัยชนะวรศิลป์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงสุณัฎฐา  กลิ่นรัก
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายสุทธิกานต์  โซโต๊ะ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงสุปัญญา  เงินยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
790
เด็กชายสุพจน์  ศรีพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงสุพิชชา  เขียวใจ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงสุพิชญา  พุดนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงสุภาวดี  สอนบุญทอง
ป.4
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
796
เด็กชายสุรชัย  ทรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงสุรอยยา  วงษ์แย้ม
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงสุรัมภา  พิลาแพง
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงสุฤดี  แก้วสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
801
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ชูเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีกลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
803
เด็กชายหฤษฎ  หมั่นการ
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
804
เด็กชายอชิระ  ศยามานนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
805
เด็กชายอธิป  วงค์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงอนัญญา  สกุลคต
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงอนันตญา  อนันตรุจกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
808
เด็กชายอนุชา  ภัยขยาด
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงอภิชญา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงอภิชญา  วิทยสิริไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
811
เด็กชายอภิชาติ  พูนสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงอภิรดา  รากเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กชายอภิวิชญ์  ธนะภูมิชัย
ป.4
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
814
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญไกร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงอมิตศรา  มั่นเมือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงอรรัมภา  ศุภคติธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงอริสรารัศมิ์  เริงนิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
818
เด็กชายอรุชา  สุขประจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงอัญญาณี  อามาตย์มนตรี
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงอันดามัน  กลิ่นมาลัย
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงอันติกา  ปานสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงอันนาส  ฮะอุรา
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
824
เด็กชายอาชวิน  บุญประโลม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงอาทิตยา  ชิ้นฟัก
ป.5
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงอารยา  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนวัดบางเพรียง
วิทย์ประถม
828
เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงไอริสา  พัทรบูรณ์พิภพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม