ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  จันทร์คำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ยอดสม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทรัพย์สุภาสิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกนก  ่เกิดภู่
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกรรชัย  ชูเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกริษฐา  โนรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภัค  นาคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤติยา  พิมราช
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษณะ  ศรีทาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณ์  ผามอญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์แมรี่
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษดากร  สัสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกษิรา  ละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ณรงค์ฤทธิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยอแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญธินา  อินพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
18
เด็กชายกันตพงษ์  เคหะบุญศิริหรรษา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
19
เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัลญาทิพย์  ศิลาสามสี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัลย์ฉาย  อุดมเกียรติ์กำจร
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นวลฉวี
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัลยากร  อจลบุญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตต์  จิตต์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
25
เด็กชายกีรติ  ตติยการุณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกวรินทร์  สังฆะมณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
27
เด็กชายเกษมสันต์  หอมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเข็มอัปสร  หู
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเขมาพร  จรรยาวิลาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเขมิกา  เขมพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเขมิกา  หมอยาเอก
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กชายคณาธิป  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
33
เด็กชายคมน์ษัฑวัต  เสถียรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
34
เด็กชายคัมภีร์  คำมูลนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
35
เด็กชายคุณนิธิ  เลิศชัยมาโนชญ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจักรกฤต  ทองสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
37
เด็กชายจารุพัฒน์  สมสร้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
38
เด็กชายจารุพัทธ์  โจว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิณณ์ณิตา  วิธิสินธุ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิณณะ  มีชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
41
เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทะฟู
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิรัศยา  บูรโสถิกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิราวรรณ  หวังในธรรม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โยธานันท์
ป.6
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
คณิตประถม
45
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เกตุพิมล
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
46
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศิริมนตรี
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
47
เด็กชายเจติพัทธ์  ดิลกศักดากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
48
เด็กชายเจษฎา  สกุลเจริญวานิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงฉัตรพิรยา  สวนสระน้อย
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงฉัตรวดี  เรืองบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชญาภา  พุทธธนศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
52
เด็กชายชนวิทย์  คำศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชนัญชิดา  วรธางกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชนานุช  ภู่จีบ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชนาภา  วงษ์บัวขาว
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชนิกานต์  สุวรรณชนานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชนิตา  เพ็งพานิช
ป.5
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
คณิตประถม
58
เด็กชายชยกร  พรมสุริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชลดา  ขวัญเพชร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
60
เด็กชายชวิศ  โสรัจจะภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชวิศา  ยุวะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
62
เด็กชายชัยภัทร  สิทธิโกษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชาญาดา  กอแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชิชญา  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
65
เด็กชายชินดนัย  เนียมขำ
ป.4
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชุติรดา  เศรษฐวงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
68
เด็กชายชูตระกูล  นาคดี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงญาณพัฒน์  นันทวัฒนานุกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
70
เด็กชายญาณภัทร  เพิ่มพรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงญาณาธิป  หลาบคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงญาณิดา  บัวหอม
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
73
เด็กชายฐนกร  เบนอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
74
เด็กชายฐปนวัฒน์  กัตติกมาส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฐิตารีย์  กิจสนาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ้นขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แนบเนียน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
79
เด็กชายณธกร  ธิติชัยกุลธร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณธิดา  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
81
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
82
เด็กชายณรงเดช  อากาศโสภา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
83
เด็กชายณรรฐกรณ์  คงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
84
เด็กชายณฤต  อุชุปาละนันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  เที่ยงยุติ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัชชา  สายชนะ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัชชารี  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เวียรศิลป์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  พรหมพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อิ่มแสง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำนวนนิคมเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฏฐนนท์  โหน่งจันดี
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฏฐ์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐกรณ์  อรุณสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำลีทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะใส
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  พงษ์ประไพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์ไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิขิตทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีจันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนทอรัก
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐนันท์  สว่างดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐปภัสร์  ด้วงบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วม่วง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทิมไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริวัฒนศักดิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณิชา  ไชยอัชนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณิชากร  สกลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีรักสัตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
114
เด็กหญิงดารารัตน์  สาสะชิต
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
115
เด็กหญิงดิษยาณี  ซิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
116
เด็กชายต้องครรลอง  บำรุงผล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กชายตะวัน  ไข่สีทอง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
118
เด็กชายไตรรัตน์  บุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงทองรัตนา  บงกชเกตุสกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงทักษพร  พวงทวีสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
122
เด็กหญิงทัตพิชา  ต๊ะวิกา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงทัยกรณ์  กันเกิด
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
124
เด็กชายแทนธรรม  สถานอก
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
125
เด็กชายธนกร  น้อยบำรุง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
126
เด็กชายธนกร  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
127
เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธนกร  อนันต์ธนโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
129
เด็กชายธนกฤต  เลิศประเสริฐทวี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
130
เด็กชายธนกฤต  สิงห์จุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
131
เด็กชายธนกฤติ  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
132
เด็กชายธนโชติ  ฉั่วสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
133
เด็กชายธนโชติ  เลี้ยงเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
134
เด็กชายธนพล  มุสะนะ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
135
เด็กชายธนภัทร  จำปีกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
136
เด็กชายธนภัทร  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
137
เด็กชายธนรัชฏิ์  ศุภวุฒิ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเจน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธนวรรณ  มงคลเจริญ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
140
เด็กชายธนวัฒน์  มุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธนันท์ลดา  กิขุนทด
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
142
เด็กชายธร์  พจนากรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
143
เด็กชายธวัชชัย  สีหะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธัญชนก  ทัดศรี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
145
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนแสงคำ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธัญยธรณ์  บุญมาสู่
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทวีอริยพณิชกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
148
เด็กชายธิติพัทธ์  กวินวราเสฏฐ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธีราดา  เหล่ารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
150
เด็กชายนทีป์  หงษ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนพมาศ  เหลือล้น
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
152
เด็กชายนพรุจ  บุบผาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนพัชร์ภรณ์  ทิพยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
154
เด็กชายนภัทร  ศรีจตุรพร
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนภัสสร  ปลื้มสนธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนภาดา  สมุทรพุทธา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนรมน  อรรถาพิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
158
เด็กชายนราวิชญ์  น้อยโนนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
159
เด็กหญิงนรินธร  จินดาอินทร์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
160
เด็กชายนฤสรณ์  จุลบล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
161
เด็กชายนฤสรณ์  แหยมมิตร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนวรัตน์  จิรภัทรรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพลินภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนันท์นภัส  รื่นเริง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนันทภัค  ศิริตัน
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนันทรัตน์  ต้นชารี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนามไพลิน  สุลินทาบูรณ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนิชาภา  จานเขื่อง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
169
เด็กชายนิติธร  พร้อมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนิติรัตน์  วงทะนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
171
เด็กชายนิธิศวรรธน์  พุกเศรษฐี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
172
เด็กชายนิปุณ  นามบุญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนิรัชพร  ดีพา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงเนรัญชรา  อบเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
175
เด็กหญิงบุญรักษา  พุทธพงษ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงบุญรักษา  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงบุษยมาส  บารพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงเบญญาภา  ปานประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
179
เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยสิงห์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
180
เด็กชายปฎิภาณ  พะบำรุงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
181
เด็กชายปฐพี  สีนวน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
182
เด็กชายปฐมพร  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
184
เด็กชายปรวีร์  เล้าเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
185
เด็กชายประยุทธ์  แจ้งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปรารัฐดา  อุตสาห์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
187
เด็กชายปวิช  ประสานกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
188
เด็กชายปริญญา  ด่านดอน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
189
เด็กชายปวินท์ณัฐ  คำแหง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงปวีรมัย  ปาณานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
191
เด็กชายปัญจพล  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
192
เด็กชายปัญญภูมิ  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปัณฑิตา  กาญจนาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
194
เด็กชายปัณณธร  บุญจันทราทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
195
เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ช้างศิลา
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
197
เด็กชายปาณัสกร  จันทร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปาลิดา  เขียวตาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ต้นถาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปุณฑิกา  คูเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
203
เด็กชายปุณณวิศว์  อัศวาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปุณยพร  แซ่โต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
205
เด็กชายผณินทร  ลูทร่า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
206
เด็กชายพงศภัค  เนติ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพชรพร  คงเกตุ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพนิดา  โดยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์กำภู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพรรษรัชต์  ศุภศิริลักษณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพลอยนภัส  คำอ้าย
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพลอยนภัส  ธวัชเสถียร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพลอยใส  มาลาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
214
เด็กหญิงพัชรพรรณ  คำยศ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพัชราพรรณ  สระทองพิมพ์
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพิชญธิดา  รักขุมแก้ว
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
219
เด็กชายพิชญา  ท่าดี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพิชญา  หัตถะลา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพิชญาพร  นราแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
222
เด็กชายพิธิภัทร์  เหล่ารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพิมญา  สดุดี
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพิมพกานต์  บัวสีทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
225
เด็กชายพีรดนย์  จตุพรชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
226
เด็กชายพีรวิชญ์  สินแท้
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
227
เด็กชายพีรเศรษฐ์  ธีรภาพธราดล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  นันทวิจิตราภรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงฟาติณี  ละสุสะมา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงภคพร  ขอโน้มกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
231
เด็กหญิงภคพร  วงค์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
232
เด็กชายภคิน  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงภทรภร  สนองโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ลามทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
235
เด็กหญิงภัฑฑิญา  วรุณศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
236
เด็กหญิงภัณธิรา  ปิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
237
เด็กชายภัทรชัย  ประสพสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
238
เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
240
เด็กหญิงภัทรภา  ช่วยเจริญ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงภัทรียา  กุลถวายพร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงภัทรียา  บุญวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
243
เด็กชายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
244
เด็กชายภาวิต  ตติยพินิจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แก้วสีม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภีมพัธ  พูลมา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
247
เด็กชายภูเบศ  มงคลปรีดาไชย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
248
เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วดอนรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
249
เด็กหญิงภูษณิศา  บำรุงนาม
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงภูสุดา  ตันประสงค์รัตน์
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงมนัสสิชา  รณรงค์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงมัณฑิรายา  สิงห์หล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
253
เด็กชายเมฆินทร์  เปรมปรีดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
254
เด็กชายเมธวิน  บุศย์ปรีชา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
255
เด็กชายรชตะพงศ์  รอดคลองตัน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
256
เด็กชายรฐนนท์  สมใจ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
257
เด็กชายรพีพัฒน์  ใจใส
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงรสิตา  พวงบุปผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
259
เด็กชายรัชชานนท์  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงรัฐนันท์  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
261
เด็กชายรัตธัญญา  สิทธิดำรงค์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงราชาวดี  ใบโพธิ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
263
เด็กหญิงราธิกา  เว้บ้านแพ้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
264
เด็กชายลิขิตเทพ  ศรีเมธารักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
265
เด็กชายวงศกร  ไชยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
266
เด็กชายวชิรวิทย์  อุดมสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
267
เด็กชายวทัญญู  วิชัยคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงวรนิษฐา  เกษมอมรกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
269
เด็กชายวรพนธ์  เหลืองวิภาต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวรพัชชา  ทองวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวรพิชชา  ทองวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
272
เด็กชายวรภาส  พึ่งยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
273
เด็กหญิงวรวลัญช์  ทรัพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงวรวลัญช์  รอดละม้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
275
เด็กหญิงวรัชญา  กล่ำดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
277
เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
278
เด็กหญิงวรัทยา  ปรัชญาโณทัย
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสัจจะเลิศวาจา
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
280
เด็กหญิงวรินยุพา  ภูจักรเพชร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงวริศรา  คำขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
282
เด็กชายวศิน  จารุทัตธำธง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
283
เด็กชายวสุพล  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
284
เด็กชายวิชชากร  ยอดเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวิชญานินทร์  ช้างใจกล้า
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
286
เด็กชายวิชญ์  วิโนทัย
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
287
เด็กชายวิทวัส  สมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
288
เด็กชายวิธวินท์  ทิมเจียม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
289
เด็กชายวิรัฬพัชร์  สังข์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวิริญทิพย์  ตั้งจิตติโภคิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
291
เด็กชายวิศนุ  วณิชยธนากร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
292
เด็กชายวีรภัทร  ไชยเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
293
เด็กหญิงวีรยาภรณ์  มูลมั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
294
เด็กชายวีรวัฒน์  พรเรืองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
295
เด็กชายวีรวิชญ์  ภูมลี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
296
เด็กชายวีรสุทธิ์  ทั้งสว่างวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
297
เด็กหญิงศณัฐธญา  อินสำเภา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
298
เด็กชายศรัณยู  โพธิ์วัน
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
299
เด็กหญิงศศิชา  สำเภาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
300
เด็กหญิงศศิประภา  บารมี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงศศิวิมล  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
302
เด็กชายศิรพัชร์  สวัสดิ์สิริเดช
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
303
เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
304
เด็กชายศุภกฤต  อู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงศุภนิดา  วุฒิชัยไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
306
เด็กหญิงศุภากานต์  กาหวาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงศุภาวดี  ปั้นประสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
308
เด็กหญิงศุภาวิณี  อภินัยณรงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
309
เด็กชายเศวตอนันต์  ศิริทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
310
เด็กหญิงสกุณา  อรุณชัยรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
311
เด็กชายสรธร  สมัญญาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
312
เด็กชายสรวีย์  สงวนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
313
เด็กหญิงสรีวัลย์  จูมเกตุ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
314
เด็กหญิงสโรชา  เพ็งพานิช
ป.4
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสโรชินี  เพชรพิรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายสวโรจน์  อิ่มพ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
317
เด็กชายสาริน  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสาริศา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
319
เด็กชายสิทธิกร  ผิวเผือก
ป.6
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
คณิตประถม
320
เด็กชายสิรภพ  เจริญโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
321
เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
322
เด็กชายสิรภัสร์  เกตุอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
323
เด็กหญิงสิริพชร  เส้งเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
324
เด็กชายสิริโรฒน์  บัวยอม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
325
เด็กชายสุกลวัชร  เฉิน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
326
เด็กหญิงสุชาริณี  อุกาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
327
เด็กหญิงสุณิสา  มีพรหมองค์ดี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสุธินันท์  จดแตง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสุภาวี  หมื่นหมวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
330
เด็กชายสุรเกียรติ์  พากเพียรกิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
331
เด็กชายสุรพัศ  แก้วกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
332
เด็กชายสุรวิช  สามสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
333
เด็กชายสุวภัทร  จันตะเคียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
334
เด็กชายเสกข์  อุ่นลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
335
เด็กหญิงเสาวภาคย์  พรมน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
336
เด็กหญิงอชิรญา  สุวรรณศร
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
337
เด็กชายอนพัทย์  สิทธิบุญภักดี
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงอนัญญา  คำวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
339
เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมสมุทร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
341
เด็กหญิงอภิณห์พร  ตรรกนันท์
ป.6
โรงเรียนทอรัก
คณิตประถม
342
เด็กชายอภิลักษณ์  โพธาภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
343
เด็กชายอรรถนนท์  เกษร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
344
เด็กหญิงอรรถยานันต์  สุขสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
345
เด็กชายอรรถวรรถ  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
346
เด็กชายอริย์ธัช  วัฒนพงศ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนทอรัก
คณิตประถม
347
เด็กหญิงอโรชา  เสือกลั่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
348
เด็กชายอลงกรณ์  ระรื่นรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
349
เด็กชายอวีโรธน์  ภรณ์รัตนา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
350
เด็กชายอัจฉริยะ  อุลหัสสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายอัศนัย  วงษ์ชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
352
เด็กชายอัสกรณ์  รัตนโสภาจิรสิน
ป.6
โรงเรียนทอรัก
คณิตประถม
353
เด็กชายอาณาจักร  นุชรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ่ววัฒนะโชตินันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอารยา  แอเขี่ยม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงอิงคนิตย์  ตรงสถิตกุล
ป.6
โรงเรียนทอรัก
คณิตประถม
357
เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอิศริญา  มงคลหมู่
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
359
เด็กชายเอกธาดา  เติมศิริเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงฮัลวา  มูฮำหมัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายกนกพล  คลังเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงกมลพร  จันทราวิภาต
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงกรวรรณ  โฮนทุมมา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงกฤติพร  โชติชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวกฤษญา  กมุลทรา
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายกฤษฎิ์ธี  อารีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายกวิน  วัฒนการุณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงกวินธิดา  โมกขพันธ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายกันต์  ศรีศุภร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายกิตตินันท์  กีรติอุไร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
372
นายกิตติพัฒน์  ศรีนาราง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงกิรณา  เจริญอินพรหม
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงกิรณา  รักประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงกุลยา  บินอามัด
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวเกตน์สิรี  ต้นแพง
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงเกรซ  ริชาร์ด
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายคณิศร  บุญแก้ว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงจอมขวัญ  พรสุขสว่าง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริยงค์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายจิรภัทร  ทองปิยะภูมิ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายจิรภัทร  สาบุตร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงจิรัชกันฒพร  สุวรรณศิยกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงจิรัชญา  ทัศนพงศ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงจิรัณยา  เตี้ยเนตร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิฏฐกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงฉัตรอลีนา  บุรธัชลภัสสิริ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงชญานิสฐ์  แพรงาม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงชนานันท์  บุญหล้า
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวชนาภา  พุกประทุม
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
391
นายชวินธร  เจริญจรรยากุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายชัยพร  ออฤดี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงชาลิสา  บุญประคม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายญาณาธร  เอมะรุจิ
ม.3
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงฐานิสรา  รักษ์ตานนท์ชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
396
เด็กชายฐิติ  เฟื่องทองแดง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายฐิตินันท์  แซ้
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายฐิษะบรรณ  บุญรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
399
นางสาวณฐา  สว่างใจ
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายณรัช  พัฒนธนาเดชา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  อารมย์อุ่น
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฐนันทน์  พวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายณัฐนันท์  วัฒนานิมิตสกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
406
นายณัฐพงศ์  ศรีวิลัย
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายณัฐพัชร์  สัตย์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวณัฐวรา  เล็งอุดมลาภ
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายณัฐศรา  วีระนนท์เรืองเดช
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพชรรักษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายทศพร  ฉิมไทย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงทัชชกร  แต้ชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายทีฆทัศน์  พิริยะพิทยา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธดา  นิธิธีรโชติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธนพร  ขอดเมชัย
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงธนพร  ศิริเรืองสกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายธนภัทร  พัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
419
นายธนวัฒน์  เชื้อปัญญา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธนวินท์  หลินศุวนนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายธนัท  เจริญพรเลิศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธรนินทร์  ทองย้อย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
423
นายธัชชัย  จริยะอังสนากุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงธันยพร  รัตนเจริญธรรม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธันยรัตน์  สามคุ้มพิมพ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
427
นายธารทอง  ปรีชาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายธิติสรรค์  หลิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
429
นายธีรภัทร  พงษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
เด็กชายนพณัฐ  โทการกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายนพเดช  เฝดสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายนพนิธ  โทการกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายนมัสการ  เขียวเล็ก
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
435
นายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงนรินทิรา  อยู่ศิริ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงนฤภร  พึ่งกุศล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายนันทพงศ์  ประจักษ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
439
นายเนาวกุล  หลวงอุดม
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงบัณพร  พุ่มแย้ม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงบุญญาพร  คล้ายนุช
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปทิตตา  โพธิ์โต
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงปนัดดาพร  เทียมปี
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงปภัสวรรณ  จันดียืน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีบุญขำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงประณาลี  ราชู
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายปรัชญา  ภัทรพิชญกุล
ม.3
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายปราชญ์  วงศ์วรชาติกาล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงปวริศร  สาสิงห์
ม.3
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายปัญญ์  วงศ์วรชาติกาล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
452
นายปัณณ์  กาละภักดี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงปุญญะพัชญ์  สิทธิโชคอนันต์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงพรพิมล  วัฒนายงภากุล
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงพรรณิภา  น้ำพลอย
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงพลอยนภัส  อาภารุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายพสิษฐ์  เชื้อชัยนาท
ม.3
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงพัทรินทร์  สุทธิผลไพศาล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
461
นายพันธนันท์  ฉัตรสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานรอด
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มปิติวงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
464
นายพิชญาณณฐ์  โรจน์ฤทธิไกร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงพิชญาวี  ชุมสวัสดิ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
466
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสถิตย์ธรรม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วสังข์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงพิมฟ้า  ทองใหญ่
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงพิมระพรรณ  สุนทรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายพีรพล  คงคาศุภโชค
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองอารักษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายพีรภัทร  ดำรงค์สกุล
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงเพ็ญภัสสร  วงศาริยวานิช
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายไพศาล  อยู่เบิก
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงภัคจิรา  คงธนอาภา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงภัทธ์นฤน  คงโรจน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงภัทรจิณห์  นิสากรสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงภัทรวรรณ  อยู่ปูน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายภาณุวิชญ์  ช้อยเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชุมภูปะฏิ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายภูเบศวร์  ผลพฤกษา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายภูวภัทร  ภู่ระหงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงมนัชญา  อังคยุทธวิทยา
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงมนัสนันท์  อาภารุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงมุฑิตา  ธัญญชีวี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายเมธา  ศิริวิกรม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงเมลินี  ทรัพย์สิน
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
490
นายยศกร  ไหลเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายรวิศ  จันทิมา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายรัชต์ธร  เลิศขจรไพศาล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงรัตน์ประอร  อิทธิเบญจพงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายเรืองสิทธิ์  เจนพิชญนันท์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงลัลน์ลลิน  มาระเนตร์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงลิลลี่  วิคเตอร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายวรธน  ตรีเพ็ชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์อ่อน
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงวรรณนิภา  ทวีชีพ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กหญิงวรรณวรินทร์  เกล่าเรืองธนา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
502
นายวริทธิ์  ไพโรจน์สรกิจ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายวัชรพงษ์  สำแดงเดช
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงวิชุดา  หลิว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงวิชุดา  อภิชาติเดชากุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงวิรินทิรา  เจนพิชญนันท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
507
นางสาววีรดา  โหสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายศตายุ  สนามชัย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายศรัณย์ภัทร  อาริยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายศราวิน  ธิติโรจนกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงศศิวรรณ  ทีษะเกตุ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายศิวกร  ศรีแก้วนวล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงศุภกฤษณ์  วิเศษโสภากุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายศุภกิต  กิจเกษตรไพศาล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายศุภโชค  อิ่มอ่ำ
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายศุภณัฐ  เสตะพันธ์
ม.3
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงศุภวดี  พรายมี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายศุภวัชร  สงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงสราสินี  วิจารณ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงสริษา  เวธิตะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
521
นายสิรทัศณ์  เพชรดี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายสิรภพ  อมราพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายสิรวุฒิ  ชินทรักษา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองบ่อ
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองวุฒิวงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงสุพิชญา  ช้างน้อย
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงสุภาพร  กุลธร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงสุภาภรณ์  แนบเนียน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
529
นางสาวสุภาวดี  อ่วมอำภา
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
530
นางสาวสุภาวิตา  จิรรัตนสกุล
ม.3
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
531
นายสุริยะวุธ  มีพร
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวอชิรญาณ์  อยู่ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายอชิรวิชญ์  ตันติไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายอชิระ  ตั้งวิชาชาญ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายอธิป  อินฟ้าอุดม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงอภิษรินทร์  นพพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีทองใบ
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงอรปรียา  เข็มทอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายอริย์ธัช  พิชิตอนันต์สกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงอลิชา  เจริญพรพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงอสมาภร  ชยานันทสกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายอัษฎาวุธ  รุ่งแสง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงอาทิมา  ศิริพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายอาธิน  พรมฝ้าย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
546
นายอาภาพล  อภิชนสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงอารีวัลย์  เอี่ยมรุ่งพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายเอื้ออังกูร  ดวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงเเพรวใจ  ตีรณะชัยดีกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กหญิงกชกร  ทาอิ่ม
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงกชพร  รอดดี
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงกนกภรณ์  ด้วงสำรวย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงกนกลักษณ์  สระไกร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงกมนทรรศน์  เงินสอาด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายกมล  ไกรงู
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงกมลชนก  กีประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงกมลณัฐ  รอดวิลัย
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงกมลวรรณ  เชื่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
วิทย์ประถม
562
เด็กชายกรณพัฒน์  ดอกไม้ทอง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
563
เด็กชายกฤตกร  นาหลวง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
564
เด็กชายกฤตเมธ  ภมร
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
565
เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายกฤษณพล  ทิพย์มณีมงคล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
567
เด็กชายกวิน  อ่วมโตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงกวินตา  แซ่คู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
569
เด็กชายกษดิส  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงกษิรา  โพธิ์วาสนา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
571
เด็กชายก้องภพ  วิลัยธัญญา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงกัญญณัฐ  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชยปานกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงกัญญาภัค  หนูสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
576
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ศิริวัฒนสกุล
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงกันตณัฐ  ศิกษมัต
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
578
เด็กชายกันต์ธีร์  มากโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
579
เด็กชายกันตพัฒน์  พุฒิธนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธีรศักดิ์ธนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
581
เด็กชายกานต์กวิน  ไตรสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงกานท์กวี  อานประยูร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
583
เด็กชายการัณยภาส  ยะขำ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
584
เด็กชายกิตติธัช  เพียนอก
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
585
เด็กชายกิตตินันท์  มงคลสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
586
เด็กหญิงกุลนัดดา  จอดพิมาย
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงเกณิกา  น้ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงเกณิกา  หมีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงเกวลี  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงเกสรา  แผ่นผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงขวัญชนก  ยอแซ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงขวัญฤดี  สมพันธ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
593
เด็กชายขัมน์ภูรินทร์  ตรีทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงเขมจิรา  ราชภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงเขมนิจ  เหลือกาฬ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงเขมิสรา  การุญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงคณาสิริ  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
598
เด็กชายจักรีวงศ์  เพียแก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงจังคนิภา  เฟื่องวุฒิ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
600
เด็กชายจารุกิตติ์  นิ่มวงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นเชื่อม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงจิดาภา  ไชยภพ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงจิตตภัทร  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายจิรภัทร  สุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงจิรภิญญา  งามพิชิตชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
606
เด็กชายจิรวัชร  หอมเกตุ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
607
เด็กชายจิรวัฒน์  ผู้น้อย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงจิรัชญา  งามพิชิตชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบมี
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
610
เด็กชายจิรายุ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
611
เด็กชายจิรายุ  วงค์เกตุใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช้างสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงจุฑามาศ  ละมุด
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
614
เด็กชายจุฬากรณ์  บุกขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงเจตปรียา  พรมทา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงเจรญา  วัชรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
617
เด็กชายเจษฎากรณ์  จันทะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงชญานันท์  ทะสา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงชญานันท์  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงชฎาณิศ  แก้วกันเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
621
เด็กหญิงชณัญญา  ศรีบุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
623
เด็กชายชนาธิป  ตันโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
624
เด็กชายชนิสร  ชาตะรูปะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงชลนา  จารุวรรณาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
626
เด็กชายชวกร  ช่างเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
627
เด็กชายชวนากร  พรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
628
เด็กชายชัชชัย  สมุทรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
629
เด็กชายชัชพล  ยศยิ่งยืนยง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  พิชยอมรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงชัญญานุช  ไตรนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
632
เด็กชายชัยชนะ  จิรนันท์สุโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
633
เด็กชายชาญชัย  จันทร์สม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
634
เด็กชายชาญพัฒน์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
635
เด็กชายชาญวิทย์  ชาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงชาณิดา  อุกฤษณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงชิชญา  โอชะกุล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงชุตินันท์  แสงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
640
เด็กชายญาณวรุตม์  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงญาณิดา  จันทร์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงญาณิศา  ขนขจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มใจ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงญาดา  ทิพยศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงญานิศา  วิเชียรพงษ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงฐนิชา  แย้มเม่ง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงฐานิดา  พรเจริญวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
648
เด็กชายฐิติพันธ์  ห้วยอำพัน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
649
เด็กชายฐิติวัฒน์  เคร่งวิทยา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
650
เด็กชายณกรณ์  จันทาทอง
ป.5
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
วิทย์ประถม
651
เด็กชายณฐ  มหาอุฬาร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงณฐมน  มานะกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงณฐรดา  บุญรอดอยู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
654
เด็กชายณทรรศ  อินทรวสุ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงณปภา  เพชรประดับ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
656
เด็กชายณพร  นาคโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงณภัทร  อินจารุสร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงณภัทร์  ธรรมหิเวศน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
659
เด็กชายณรงค์กร  ป่วนกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงณัชชา  เชาว์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงณัชชา  พฤกษาศิลป์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงณัชชา  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
663
เด็กชายณัชพล  อินทะโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
664
เด็กชายณัฏฐชััย  คล้ายทับทิม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศรีประพัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
666
เด็กชายณัฏฐพล  สามคุ้มพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  เอี่ยมยิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ภวพงศ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แจ้งยุบล
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงณัฐชยา  ยันตระศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
671
เด็กชายณัฐฎวัฒน์  ดำรงยิ่งสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงณัฐฐพร  วงศ์เลิศสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญตะนัย
ป.5
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรฉุย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
676
เด็กชายณัฐธิวัชร์  ดุลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงณัฐนรี  แสงอาเฉียน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
678
เด็กชายณัฐพัชร์  พิมลสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงณัฐพิมล  พันธ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
680
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูริกุลทอง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงณัฐสินี  คงเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงณัฐิดา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงณิชนันทน์  ช้างท่าถั่ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงณิชา  จรูญจิตร
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงณิชาธาร  ตีทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงณิชารีย์  ชูวัลย์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงดมิสา  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงดารินทร์  ชอบมี
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
689
เด็กชายทยากร  ธรรมเจริญลาภ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงทฤฒมน  กุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
691
เด็กชายทองภูวดล  บงกชเกตุสกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงทอปัด  เจิมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงทักษอร  ชำปฏิ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
695
เด็กชายทาวิชญ์  มากช่วย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
696
เด็กชายทินภัทร  ทินกรวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงทิพากร  ทิมอิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
699
เด็กชายแทนคุณ  บุญสรรค์สร้าง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
700
เด็กชายแทนไท  มหัทธนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
701
เด็กชายธนกร  ปถมเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
702
เด็กชายธนกร  แพศักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
703
เด็กชายธนงศักดิ์  ลาบุตร
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
704
เด็กชายธนดล  มีสุด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
705
เด็กชายธนนท์ศักดิ์  นิธิโชติวรเดช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
706
เด็กชายธนปพน  ทิตาอนันต์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงธนพร  แสงทองดี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
708
เด็กชายธนวรรธน์  ศุกรเวทย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงธนสร  ศรีภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
710
เด็กชายธนะพัฒน์  ทองสม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงธนัญญา  เตปินตา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
712
เด็กชายธนา  ยอดคำลือ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
713
เด็กชายธนากร  คงรอด
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงธนิษฐา  เทิดธีราพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสยาม
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
716
เด็กชายธรณัส  ผลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
717
เด็กชายธราเทพ  ศรีณะลา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
718
เด็กชายธวัต  ตะโนดแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
719
เด็กชายธัชชัย  ยังคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงธัญกนก  นิ่มนุช
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงธัญญภรณ์  เบนอารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงธัญรดา  จันทร์ไกรทอง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลิไธสง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงธัญวลัย  ดวงขำ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงธันชนก  ไผ่งาม
ป.5
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
เด็กหญิงธันย์นิชา  สุวรรณแสงศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงธันยา  หนูอ้น
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
728
เด็กชายธารพระกร  พาศธรกวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
729
เด็กชายธาวิน  คงสนทนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงธิชา  เอกบรรณศิลป์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงธิรดา  นิธิศสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
732
เด็กชายธีเดช  บูรณสิงห์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
733
เด็กชายธีรพัฒน์  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
734
เด็กชายนคร  เขตลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
735
เด็กชายนนทกร  ทิพย์สมบัติบุญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงนนท์ชญาน์  นิธิอริยะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงนนท์ณัฏฐา  อาสาสนา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
738
เด็กชายนนทวัฒน์  สว่างดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
739
เด็กชายนภัสกร  ทาไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชุมภูปะฏิ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงนมัชริกา  ช่อสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
743
เด็กชายนรวิชญ์  พรหมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงนฤเนตร  โอวาทวงษ์
ป.6
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงนลพรรณ  ราชสำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงนัจกร  เฉลิมวงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงนันทกานต์  สุรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
749
เด็กชายนันทพัทธ์  กิ่งดา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
750
เด็กชายนันทพัทธ์  วานิชเฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงนันธิดา  ไม่หวั่น
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงนาราชา  ดอกเดื่อ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงนาราภัทร  ยิ้มนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
754
เด็กชายนิธิพัตน์  ทองเหม
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงนิวาริน  หะริณนิติสุข
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
756
เด็กชายบารมินทร์  บูรพัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงเบญจมาศ  เจริญชีวินทร์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
758
เด็กชายปฐพี  ตัมพันธ์สกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
759
เด็กชายปณวัฒน์  ชุ่มช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงปณิตา  ปัดสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงปณิตา  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
762
เด็กชายปภังกร  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงปภาดา  น่วมศิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายประภาวัฒน์  เกิดแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงปรัญรัชต์  ฐรีสีห์ภัคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปริชญา  เถิ่งสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงปริชมน  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงปรียานุช  ตู้จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปวริศา  ขุนเงิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  มีบำรุง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปัญฑิตา  มัทธญาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
773
เด็กชายปัญพณชช์  ปาณานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปัณชญา  อุทัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปัณณ์ฑารีย์  ชนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
776
เด็กชายปัณณธร  เอี่ยมทัศน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
777
เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒศรี
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงปัตย์ทวีคูณ  นาคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปัทมาพร  ผลสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงปาณกวิน  ขันธวิชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปาณิตา  พินเสนาะ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงปาณิศรา  เถาว์ชาลี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงปารณีย์  ชีวะผลาบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
784
เด็กชายปารเมศ  พรหมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงปาลิตา  ธาระทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงปิยพร  แดงสีใส
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงปิยะพร  ชัยลา
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พัฒนไพศาลสิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
789
เด็กชายปุณมนัส  สุนทรตรึก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
791
เด็กชายปุณยวีร์  เวชศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปุณิกา  วันทะมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
793
เด็กชายพงศกร  สีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
794
เด็กชายพชรดลย์  หมื่นถลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพชรพร  ปลอดโปร่ง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
796
เด็กชายพชรมงคล  ทองปลิว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงพภัสสรณ์  พิบูลนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงพรนับพัน  ผึ้งทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  วิมูลชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพรพรรษา  กรศุภอานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
801
เด็กชายพรมนัส  พาบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงพรรณธ์ชษา  กันต์นิกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพรรณวดี  ถาวรชีพ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพรรทิพภา  เผ่ากัณหา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
806
เด็กชายพร้อมพงษ์  ลีรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพลกฤต  บัวน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงพลอยพราว  รัศมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพัชร์สิตา  ศศิวัชรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
811
เด็กชายพัทธดนย์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพาทินธิดา  มีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพาราธิป  นรินทรกุล ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพิชชานันท์  ถิ่นชีลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวารี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพิชชาภา  ลีวงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ปิติอลงกรณ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพิชญาภา  สวัสดิทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
820
เด็กชายพิชญ์  ทรัพย์อดุลย์กุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาอริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายพิทยุตม์  บุปผาดา
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หนูเทพย์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงพิมพมาศ  เหลี่ยมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงพิยะดา  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพิรตา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
827
เด็กชายพีชยา  เปี่ยมรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทองบุญนาค
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ยิ้มรัตนานุวัตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
830
เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
831
เด็กหญิงเพ็ญณัฐณีช  เตียงงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงเพียรวรรณ  เงาศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่มีนามสกุล
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงภรณ์ธมนต์  จันทร์ไพร
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงภรวิภา  สถานดี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์ทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงภัทร  ประยูรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงภัทรกันย์  ชนูดหอม
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  โฆษิตพันธนนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  เวชแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงภัทรพร  ปรีดา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
843
เด็กชายภัทรพล  วงค์วิลาน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงภัทรวดี  หลีกันยกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงภัทราพร  ทิมะเณ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงภัสสมนต์  ตรีพรพูลโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ชาววาปี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
848
เด็กชายภานุพงศ์  เลื่อมใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
849
เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงภาวิดา  ศิริถาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงภาสิณี  อุทัยเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงภิชญา  ชมภูทิพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงภิสุดา  มงคลกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
854
เด็กชายภูตะวัน  มงคลลาภกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
855
เด็กชายภูมิพลัง  ธรรมรัตน์ชูชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
856
เด็กชายภูมิภัทร  แพรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
857
เด็กชายภูมิรพี  กลิ่นเทียน
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงภูริชญา  ทองภูเบศร์
ป.6
โรงเรียนทอรัก
วิทย์ประถม
859
เด็กชายภูริณัฐ  มีอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
860
เด็กชายภูริภัทร  โอนอ่อน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงภูรี  ทิวะเจริญโรจน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
862
เด็กชายมนรัก  สุวรรณปาลา
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงมนัญชยา  ภักดีรัตนมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
864
เด็กชายเมธาสิทธิ์  มรรคระตานนท์
ป.4
โรงเรียนสิริเบญญาลัย
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงโมโม  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
866
เด็กหญิงไมรยา  ยามาดะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงยมลพัทธ์  เลิศกวินโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เอี่ยมละออ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงรจนา  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
870
เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงรภัสสา  ธรากุลกีรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงรมย์ธีรา  มานิตย์ธนินท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงรวินันท์  นรภัตร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงรวิสรา  กรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงรสิกา  ปานธูป
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงรัดเกล้า  สุริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอี่ยมโซ้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
878
เด็กชายรุ่งรดิศ  เจนจิรกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงลดามณี  สาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
881
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูมิมี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงวรกมล  เผื่อนสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์สาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
884
เด็กชายวรปรัชญ์  ปานแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงวรภรณ์  มีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงวรรณภรณ์  เรืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงวรรณษา  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงวรรณษา  สังขวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงวรวลัญช์  วราโชติ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
890
เด็กชายวรัตม์  ฉัตรตระกูลพงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงวรินทร  ปึกกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงวรินทร์อร  สิทธิโชคอนันต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงวริศรา  บวรวัชรกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงวริศรา  ป้อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงวริศรา  อรรถโกวิทยากุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงวัชรียา  จุริทะโย
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
897
เด็กชายวัยวัฒน์  พงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงวิชญาดา  พัชรานุ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงวิชญาพร  อรัณยกานนท์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
900
เด็กชายวิภพ  ทรงพุฒิ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างกลึงดี
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงวิภาวี  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงวิภาวี  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงวิมลสิริ  โสมารคพันธ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
905
เด็กชายวิศรุต  กิ่งจงเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงวีรตี  ดีเสมอ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงวีรัลพัชร  กิตติวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
908
เด็กชายศรวัสย์  สิทธิโสภาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ราชัย
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงศรัณรัชพ์  ชมจันทร์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงศริวรรณ  จาเลิศ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงศศิประภา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงศศิปรียา  อิ่มแล้ว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
914
เด็กชายศักดิ์ระพี  รักษาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
915
เด็กชายศิรภัทร  ฤทธิไชย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
916
เด็กชายศิรภัทร  เสาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงศิริกัลยา  กล่อมพฤกษา
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงศิริญญาพัทร  อิทธิเบญจพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงศิริภัสสรณ์  ลากระโทก
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำผาลา
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงศิลป์สุภา  หงส์พนัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
922
เด็กชายศิลากร  เจริญสิงห์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
923
เด็กชายศิศิรา  สรรค์สิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
924
เด็กชายศุภกฤต  เอี่ยมสำอาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงศุภกานต์  สลักคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
926
เด็กชายศุภกิตต์  อัคโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
927
เด็กชายศุภณัฐ  เพียรมั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
928
เด็กชายศุภณัฐ  มีแดนไผ่
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายศุภรัตน์  วงค์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
931
เด็กชายศุศศวิษาณ  ฉัตรพัชรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
932
เด็กชายสถาปนา  เอื้อพรศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
933
เด็กชายสรวิชญ์  มีสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
934
เด็กชายสรวิชญ์  ศักดิ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงสริตว  ปิยะสกุลชัยชาญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
936
เด็กหญิงสโรชา  แสงพิทยา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงสวรรยา  พ่อพิลา
ป.6
โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล )
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงสวิตตา  อุ่นอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
939
เด็กชายสัณหณัฐ  นาคสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงสาธวี  บัวบานพร้อม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
941
เด็กชายสิทธิชัย  คล้ายสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงสิธยา  ทิพยกิตติ์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงสิรภัทร  เขียวชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงสิริกร  สืบบุก
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงสิริประภา  กลัดกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงสุฐิตา  โภคาพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงสุดาทิพย์  สุนทรพง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงสุตาภัทร  กองมณี
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มทองคำ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงสุธิกานต์  ตุตะเวช
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงสุนิสา  ซั่วพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงสุประวีณ์  พลเศรษฐเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงสุประวีณ์  เสน่ห์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงสุพนิตา  ซินโซ
ป.6
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รอดยัง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงสุพิชญา  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริจินดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงสุภาวดี  วัฒนายงภากุล
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
959
เด็กชายสุรกฤษฎิ์  บัณฑิตอัครกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
960
เด็กชายสุรบดี  ชัยวงศ์ขจร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
961
เด็กชายเสฏฐพันธ์  เนียลเซ็น
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
962
เด็กชายเสฏฐภูมิ  ทิพยะ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงโสธรา  แก่นเหล็ก
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงหทัยชนก  สัตยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงฬียากร  โชคพิพัฒน์พร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
966
เด็กชายอธิปไตย  พร้าวไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงอนัญญา  สกุลเด็น
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
968
เด็กชายอนุพนธ์  อินกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงอโนชา  บัวบุตร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงอโนมา  วิเศษกุล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
971
เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์วัฒนะสิงห์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงอภิษฎา  ดุงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงอมลรดา  นนทรีย์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงอรวรรยา  วาจา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงอรอินทุ์  แก้วปราณีต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
976
เด็กชายอริย์ธัช  ธรรมาพิทักษ์พร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงอโรชา  ก้านพุทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงอลิษรา  แจ่มศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
979
เด็กชายอัครชัย  อรุณรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
980
เด็กชายอัศนัย  สายโน
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
981
เด็กชายอาณัติ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
982
เด็กชายอานันต์สิทธิ์  ไชยเลิศ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
983
เด็กชายอินทร์ฉัตร  จันทร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงอินทิรา  ไชยติ๊บ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงอินทิรา  แซ่แต้
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงอินทิรา  เหล็กแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
987
เด็กชายอิศวเรศ  เชาเบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
988
เด็กชายโอม  เหมวงศ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม