ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.3/5 อาคารสโรชา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  หมัดสาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สงขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพรรณ  นุรักษ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรวิชญ์  ทองสีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวิชญ์  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤชอร  เดเช
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตภาส  ชูเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤติพงศ์  อักษรกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษกร  สาตัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษณะ  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษณะศักดิ์  สังข์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤษดนัย  พันธฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะซีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาภัค  สง่าบ้านโคก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรมเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกันตพงศ์  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกันตพิชญ์  สโมสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกันต์ศักดิ์  ขุ้ยด้วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัสวาณี  วาโด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกุลฟามีย์  นุ้ยโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกุลลีญา  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกูฟาซิล  มณีกามัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.3/4 อาคารสโรชา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญชนก  แซะอาหลี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงขวัญสิริ  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงคณัสนันทร์  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายคุณานนต์  โมกหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคุณาสิน  สงหมด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายฅฑา  ฮะปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจักรกฤษ์  ยกรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจารุวรรณ  ก่อกิ้มเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายจิตติพัฒน์  แหหนุ่ม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจิรพนธ์  ช่วยชม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจิรภัทร  แสงคล้ายเจริญ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิราภา  บิลังโหลด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจุฑาธิป  ปานเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไฝขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายเจริญ  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงฉันท์นภัส  อำกัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชญานันท์  อุสมา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชญานิศ  ยิ้มหิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายชนกันต์  ภาสโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชนัญชิตา  ยาบาจิ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชยิสรา  สันมาแอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชลพรรษ  หัสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชลิตา  กิตติสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชวนันท์  ช่วยหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชัชชัย  ชุมชาติ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หมาดสมัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชัชนันท์  ตันติภาธร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชัญญานุช  คงนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชัยรัตน์  บุญดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.3/1 อาคารสโรชา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชัยวัฒน์  อำมาหมัน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชาซาน่า  สุปราณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชามิล  สุปราณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชาลิสา  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชิติพัทธ์  นิยมยาตรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงโชติกา  พิชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงโชติรัตน์  เตะปูยู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายซอลีฮีน  อิตรกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายซัลซาบีล์  สามะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงซามี่ย์  อุรามา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงซิลมี  ง๊ะสมัน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงซุนฟา  ดาฮิง
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายเซอร์กีรีน  ยาวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายฐิติวัสส์  ผลมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณฐกร  ชูสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณรดา  เป้าจันทร์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณรินรัตน์  ชอบแต่ง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัชชา  ณ รัชชกาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายณัชฐพงศ์  ปูหัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สิริอรรถสุข
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทิพย์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐฐ์ชญา  มัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณัฐดนัย  การดี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายณัฐนนฐ์  มะมุดีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐนรี  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายณัฐพล  ไชยศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณัฐพล  อิงคะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.3/2 อาคารสโรชา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐภัทร  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัฐริตา  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมฆทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฐวดี  ยะโกบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐวรีย์  แซ่เจี่ย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณิชนันทน์  ตำติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงดากานดา  ไมมะหาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงดามิาฮ์  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายดุนยลิต  หลงจิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงเดวินา  ลายู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงตรีรัตน์  สีลาภเกื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายตรีวิทย์  แก้วมีศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายตะวัน  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายตุลาการ  จิโสะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายเตชิน  สำเร
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายถิโรดม  สอนขำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงทิฆัมพร  เถาถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายทินภัทร  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงทิพย์วัลย์  โลหะผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงทิพย์วิมล  หนุชนะภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายแทนคุณ  แก้วณรงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนกฤต  กาเสมสัน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนกฤต  จิตสมุทร์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธนกฤต  ลำโป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนกฤต  เอียดนุช
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนภัทร  เกื้อสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนวินธ์  บินรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนศักดิ์  หอมหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธนัชชา  แซ่อ๋อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธนัญชนก  สอดส่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.3/3 อาคารสโรชา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนันชัย  จำศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนากร  ทองชะอ่ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธนาวุฒิ  หมาดหมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธัชธรรม  ทองบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชูชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธันย์ชนก  เพ็ชรเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธันวา  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธันวา  อาลีมัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธาดา  วัดเส็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธิตาพร  บินตำมะหงง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธิติพัทธ์  สมปอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงธีรกานต์  อภิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธีรดนย์  ด่อล๊ะ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธีรเดช  จุลภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธีรภัทร  พรหมเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธีรภัทร  เริงนันทกร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธีรภัทร์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธีรศักดิ์  บุตรหลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธีราทร  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธีวสุ  วีระไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายนนทพัทธ์  รอดเสน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายนภ  พูลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนฤมล  พงษ์มาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงนววรรณ  ปะลาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายนักรบ  กอนใย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายนัควัต  พลลิพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายนัควัตร  ยาแบโด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนัจญวา  สาเบาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.4/1 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนัทชา  ประชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายนันทกาณต์  ขาวสุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายนาซิม  มณีหยัน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนาตาชา  สาล่า
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงนาศีเราะ  ลิมานิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนิชานันท์  วิไลทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิโพธิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายนิธิวัฒน์  ละอองโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงนิสรีน  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงนุชจิรา  จิตรเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนุอัยม์ดา  เส็มสัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายนูรดีน  หาสกุล
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงนูรฮูดาห์  แลแม
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายบวรภัทร  อินมะนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงบัซลาห์  เบ็นอับดุลเลาะห์
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงบัลกีส  งอปูแล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงบุรฮาน่า  แหนุ่ม
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายบุรินทร์  หมีนเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายปกรณ์  ชูเจริญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายปฎิภาณ  มุสิกพันธ์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปฐมชัย  คงช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปณณวิช  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายปรัชญา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงปวริศา  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายป้องศักดิ์  สวัสดีไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายปัญญา  มาลินี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปัณณวฤนท์  จันทสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายปาราเมศ  กมลภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปุญญิศา  รัตน์โชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงปุณณาสา  อาดัม
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงผริตา  พิรอด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายพงศกร  ธรรมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพชฏ  หลวงพนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพรชนก  จุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพรชนก  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพรพิมล  หัสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพรรวิณฑ์  หอมหวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงพรรษชล  เพ็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพรหมดนตรี  ศิริวรรณดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายพลากร  ทิพวารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพัชรพร  สังข์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายพันศักดิ์  ทองชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายพิชญางกูล  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายพิทยุตม์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายพิทักษ์  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพิมพิกา  อิดเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายพิรชัช  วรรณศรียพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายพีรกานต์  จันทะลารักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีนวลขาว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายพีรภัทร  สูหา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เห้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายฟัตต๊ะ  หมาดปันจอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงฟาฎินลา  หมะเต็ม
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงฟาริสา  นางา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายฟิตริ  สานิง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายฟิตรี  รูบามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงภริศรา  เหมือนใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงภัทรทิยา  เพชรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภาคิน  บือโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายภานุกร  บุญเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายภานุวัฒน์  จางวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงภิรญา  ธรรมพานิช
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายภูธเนศ  อาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภูบดินทร์  ประทุมวัลย์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายภูมรพี  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายภูมิสุวรรณ  อนันตพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายภูเมศ  เทศทั่ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายภูริพฤทธิ์  กั่วพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายภูริวิทย์  เพ็ชรมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายมงคล  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายมังกร  เซี่ยงหลิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายมาฮาซิน  หลีบังสา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงมุมตาซ  แคยิหวา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายมุอาวิน  บินรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายมุฮซิน  ยากะจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงมูนีเราะ  แสงขาว
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  ดวงตา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายเมษ  รักสัตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงยาวีเราะฮ์  เขาพรง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายยุทธนา  รุ่งนิยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายเยจูน  ชิน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายรชต  ใจเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายรชานนท์  ปูหยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงรดา  หมัดหลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายรพีภัทร  สิงห์เกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงรมย์นลิน  พรหมเมศร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงรมิตา  เลิศอรยะพงษ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  คงช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงรอฮานี  วงศ์ชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายระพีพัฒน์  บุุญโสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงรักษิณา  คงสีดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.4/4 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายรัฐพล  เดชประมวลพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายรัยเฟิล  หมาดมานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงรัศมีกานต์  อ้นวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายราชพฤกษ์  แก้วล่องลอย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายรุ่งเรือง  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงลักขณา  ราเหม
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงลีญ่า  หนุนมานะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายลีฬวัฒน์  อิตกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงลูกน้ำ  วิจารณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายวงศกร  กล่อมเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายวรวุฒิ  ฮะเจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายวรากร  ถาวร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวราภรณ์  บิหลังเจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายวลิศ  เพ็งจำรัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายวิทวัส  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายวิทวัส  โมกหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายวินอาร์ม  ถิ่นกาแบง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงวิภัทรา  เขียนงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงวิภารัตน์  กูมุดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงวิลาวัลย์  หนูสุด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงวิลาสินี  เตะปูยู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายวิศรุต  วงศ์กฤตพร
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายวีรพงค์  โต๊ะหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายวีรภาพ  ขาวนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงศกุณา  เกียรติอารยะกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายศตคุณ  บิลแสละ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายศตพร  ชอบหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายศรัณยพงศ์  ศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงศศิประภา  เยาวราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายศักดิ์ดา  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศิรดา  และหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงศิราภรณ์  โอ่เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.4/5 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศิริรัตน์  มะแอเคียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายศุภกร  รามภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายศุภกฤต  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายศุภกิตติ์  สุวรรณทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายศุภโชค  ตันติเลขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายศุภณัฏฐ์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายศุภณัฐ  แย้มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายศุภณัฐ  หาดหาย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายศุภากรณ์  ตั้งสุชล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายสรวิทญ์  วงศ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสริตา  เซ็นซูลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสิทธิพล  ตั้งซ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสิรภัทร  อาหน่าย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายสิรวิชญ์  โฆษิตสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงสิริวิภา  หมาดปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายสุกฤษฏิ์  พัทธานิล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงสุจารี  ชัยมาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงสุชัญญา  อิ่มแย้ม
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงสุชานันท์  หลงหา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงสุทธิกานต์  กาไรภูมิกุลกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงสุธารส  คุ้มบ้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงสุธิชา  ขำนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงสุธิตา  กูดาอี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงสุนันท์ษา  เดวาหมัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  หลงโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายสุภัทร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงสุภัสรา  สุภาเส
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เครือจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงสุภิดา  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายสุรบดินร์  สุขมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงสุรัสวดี  ณ พัทลุง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.1/1 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงสุไรญา  เพ็ญสุข
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงโสภิตา  ยีโหนด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงโสรยา  ซุ่นจิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงหิรัญดา  หิรัญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  วิเชียรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายอกนิษฐ์  ชาญเชิงพานิช
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอชิรญา  ยาลัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอณัฏฌา  คงสม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายอดิเทพ  อาดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายอดิษร  ศิริวัฒโน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงอธิชา  ปันเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายอธิป  กำไลแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายอนพัช  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงอนัญญา  เรืองช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายอนัศร์  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอภิชญา  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายอภิรักษ์  คงห้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายอภิรักษ์  สนหละ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายอภิวัฒน์  ขวัญเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอรรวรรณ  ประภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงอรสินี  นวลดี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงอรอนงค์  เกาะสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายอรัญ  หมื่นระย้า
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายอรินชย์  ดุลยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอริสรา  ยาชำนาญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอริสรา  ระยี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายอัครพล  เดวาหมัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายอัจชำซี  รอเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายอัซมาน  ยีบากา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายอัซมี  ยีบากา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง ป.1/2 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอัซรอฟ  เกปัน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงอัญมณี  ยอดซ้าย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายอันวา  มุตตเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายอับดุลราเชนทร์  ศาสตร์และ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายอับดุลลาตีฟ  หล๊ะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายอับร๊อร  สาดีน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายอัฟฟาน  บุญมาเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายอัลฮากีม  แกสมาน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายอัศวิน  ลม้าย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายอัษฎา  คำทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายอัสลาม  ชะยานัย
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอากิล  ดาแล่หมัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอาซียา  สูเด็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายอานนท์  กรมเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายอานัส  หลีด้วน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอามันดาร์  สังยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอามานีร่า  ภู่เพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายอามิส  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอามีดะห์  ละใบง๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอามีนา  มาลียัน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอามีน่า  หมัดลงจิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอารยา  อิตรกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายอาลินคาน  จุฬา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายอิมรอน  หลีเส็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายอิสกันดาร์  สวาหลัง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอุซมี  มณีโสะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายเอกรินทร์  เตาวะโต
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายเอกฤกษ์  หวานหนุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงเอวิกา  ซอและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายเอสฟาฮาน  สาดีน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายฮัซวาน  งะเจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงฮัซวานี  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงฮัสวา  สตันน๊อต
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายฮานีฟ  หล๊ะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สตูล

ณ ห้อง ป.1/3 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กหญิงคนัสรณ์  เปาะโกะ
ม.2
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นางสาวจันทิมา  แก้วทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงซีมียาอ์  เวชสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงดิศรินทร์  เตาวะโต
ม.2
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงนัจญีวา  นุ้ยเด็น
ม.1
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงมารีน่า  สมจริง
ม.2
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
นางสาวโรสนีซา  หลงกอหราบ
ม.3
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
นางสาววนันท์ชนก  ชูน้อย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
นางสาวสกินา  หนูชูสุข
ม.3
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
นางสาวสิริรัตน์  แยบคาย
ม.3
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
นายอดุลย์  เปรมใจ
ม.3
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงอรียา  เตบอางะ
ม.2
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอาซีย๊ะ  โสะฝี
ม.2
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
นายอานิส  กิมเอ๊ะ
ม.3
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงอารียา  พูนสิน
ม.2
โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.1/4 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงกชกร  ดำนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงกชวรรณ  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงกนกรดา  อินทานุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกนกรัตน์  ภาณุลาวัณย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วละเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงกนกอร  นาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายกรกฏ  เส็นยาหมัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกรวรรณ  หยงสตาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายกฤชพล  วิจิตรโสภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกฤตธีรา  เส็นยาหมัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายกฤติพงค์  บัวเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกฤษญา  เพ็ชเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายกษิดิ์เดช  สิตะพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายกอบฟ้า  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใบบิเด็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สงฆ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาหวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงมณีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงมณีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวฮามะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมันเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จินดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายกันต์ดนัย  อนิวรรตวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายกันต์นธี  เลื่อนนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายกันตภณ  เทศอาเส็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงกัลยารัตน์  คงศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงกานต์ณิชา  ตันสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงกานต์สิมา  ดำเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.1/5 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กชายกาวิน  เหลบควนเคี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายกิตติกวิน  ศรีสุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายกิตติชัย  เพชรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงกิติมา  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายกิติลักษณ์  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายกีรติ  หมีดหรน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงกีรติกา  นารีเปน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงเกรฟฟาน่า  หมาดรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงเกวลิน  ขันศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงเกวลิน  อิตรกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายเกียรติศักดิ์  มะโนสนีย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายขนนท์  มาลินี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงขวัญฤดี  กิตติวราภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีสมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายขอบฟ้า  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงเขมริน  วิสณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายคาวิน  ด่อล๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายคุณากร  กิจตระการกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายคุณากร  เพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายคุณานนท์  ปลอดฟัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายฆนา  เอียดสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายฆาวี  ยะโกบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ยอดขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงจัสมิน  ตำแดสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงจัสมิน  นางา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงจาลิลาฮ์  ใบบิเด็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายจิณณ์วัชร์  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงจิดาภา  ดำฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงจิตติมา  ดวงพัตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงจินตนา  ลอยชื่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงจิรัชยา  เภอเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงจิราภัค  ชูเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.2/1 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงเจนจิรา  คณะย้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงเจนน่าร์  ถาวรจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายเจษฎา  บุญสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงฉัตรกนก  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายฉัตรดนัย  ฮะยีตำมะลัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงชญานัน  มาลัยสนั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายชญานิน  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงชญานิศ  สารีปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงชฎาฉัตร  เกื้อมิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายชนะชนม์  สาโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงชนัญชิดา  พลาอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงชนัญชิดา  อาศิรสิริวานิชย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายชนาธิป  เกษเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชนินาถ  ชอบแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงชนิภรณ์  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงชนิภา  เจริญขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงชนิศา  สารีปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงชนิสรา  เริงนันทกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงชยิสรา  ไชยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงชลธิชา  ดำเดิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายชวกร  ชูผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายชัชชวิน  สิริพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชันนญา  อิตกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงชัมซาย์  เส็นเด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายชัยณรงค์  พรหมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายชาญณรงค์  จิตโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายชานนท์  จินดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายชินกฤต  สุวรรณะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายซากิบ  กาสาและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงซิลฟานี  หมาดรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงซีตีอัยฉ๊ะ  ชมโคกกรวด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.2/2 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กชายฐเดช  มั่นจิตดิษกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายฐปนนันท์  อานุภาพมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงฐิตา  ช่วยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงฐิติยาพร  มนูญดาหวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงฐิติวรดา  มนูญดาหวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายฑีฆายุ  จันทสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายณฐปณต  อึงรัตนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงณปภัสร์  จินดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณภัทร  ยาดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายณฤต  หน่ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงณัชชา  สุงข์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมประยูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หยูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเตี่ยว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายณัฏฐนันท์  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงณัฐกมล  นวลแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายณัฐกานต์  บุญกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายณัฐกิตติ์  เอิ้ยวเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายณัฐชนน  เบ็ญหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายณัฐชนน  พันธุ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายณัฐชนน  อวนข้อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายณัฐชากร  หมัดยูดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณัฐญาดา  รักษ์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายณัฐฏพล  กองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มบ้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ฮั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายณัฐณิชา  โถนารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณัฐณิชา  สตันน๊อต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แพ่งเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณัฐธิดา  กิ้มเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณัฐธิตา  แสงภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายณัฐพงศ์  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.2/3 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายณัฐพล  สมากัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายณัฐพล  แสงสายฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายณัฐพล  หวานบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายณัฐพัชร์  ปะจู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญด่อล่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายณัฐภาส  บุญเหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฐวดี  ด่านพิทักษ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายณัฐวรรธน์  วิลาสินี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายณัฐวัศท์  รุ่งกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงณัฐสุดา  ยะระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณิชกานต์  โมสุขะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงดานิช  วาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงดารุณี  หลีหลัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายดูอาร์  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายเดชรุษ  ตัณฑสวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายทวีโชค  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงทัดษิกา  วิสณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายธชาทัช  จิตธนาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงธณิชา  กู้สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายธนกร  ละอองวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายธนกฤต  จุดาสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายธนกฤต  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายธนกฤต  พูลภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายธนกฤต  อโนมุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายธนชัย  รัตนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงธนพร  สอนคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงธนพร  หลีนิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายธนพล  ผลารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายธนพันธุ์  เกาะสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายธนภัทร  ช่างนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายธนวุฒิ  โทบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.2/4 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงธนัชชา  ทองหนูเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงธนัฐชา  หลีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายธนากร  ติระพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายธนากร  หมัดซา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายธนาคิม  มะเหม็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงธมกร  สุขราษฎ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายธราเทพ  พลอยเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายธราธิป  อบทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงธฤดี  จันทร์ชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายธฤต  ด่อล๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายธวัฒน์  พูนประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงธัชกร  ฮกทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงธัญจิรา  พ่อหมีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเกื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรายขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงธัญญามาศ  หอยนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงธัญรดา  ทองขวัญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงธัญสินี  พรหมนินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายธันยธรณ์  พรหมปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายธันยธรณ์  ศรีขันติพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงธันยพร  รังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงธันยารัตน์  แซ่โล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงธาราวดี  เกื่อกูลสงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธาวิน  เส็นยาหมัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณตรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายธีทัต  วุฒิพรศุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธีรดนย์  แก้วนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธีรดล  ทองขวัญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธีรเดช  เพ็ชเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายธีรเดช  สีตะระโส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธีรภัทร  กสิคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธีรภัทร  เทพดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.2/5 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กชายธีระพัฒน์  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายนนทกานต์  นาวาเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายนนทวัฒน์  โต๊ะดิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายนพณัฐ  ไชยมะโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงนภัสกร  บุญชูดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายนรวิชญื  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงนราทิพย์  ทัพชัยยุทธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงนริศรา  เร๊าะมาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงนริศรา  สารีปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงนฤดี  เดชอรัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงนลินทิพย์  หวันเหล็ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายนอีม  กองบก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงนัจฟียา  ด่านเท่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงนัชชา  แก้วบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายนัทธวัฒน์  เรืองพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายนัทธวัฒน์  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายนัธทวัฒน์  นาคบรรพต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงนันท์ปภา  มาลัยสนั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายนันทพงศ์  อุเส็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงนันทิกานต์  เหมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงนันทิชา  หลังจิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายนันทิพัฒน์  อ่องดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงนันทิยา  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงนัสริน  นาวาเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงนาซาณีน  อานับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงนาฎชา  ฉาดสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงนาดา  ปูหยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงนาดา  ล่านุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงนาดา  หวันอาหลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงนาเดีย  ปูหยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงนาเดีย  ล่านุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงนาตาชา  ด่อล๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงนาระดา  สุพาภาส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงนารีรัตน์  สายน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.5/1 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กชายนาอีฟ  เทศอาเส็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงน้ำหวาน  คำอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงนิชกานต์  กูนิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงนิชนันท์  พึ่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงนิชาภัทร  พรมบุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงนิรชา  ชูโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงนิลธิตา  เชิดชาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงนิสรีน  สุปราณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงนิสรีน  เหมเด็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงนิสฮาน่า  สัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงนูร์ราณี  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงนูร์อัยณี  นาวาเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงนูรฮัยดาห์  ยูตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงนูรีย๊ะ  อิตรกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงเนตรดาว  อนุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงบงกช  จันทะภาโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงบัณฑิตา  พงศ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายบารมี  สุขุมาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายบารมี  หนูสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงบิลกีส  บิลหีม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงบุณยานุช  ยิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงบุษกร  คงหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงบุษบา  พาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายปกรณ์  แก้วเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายปฏิพล  โกประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงปฏิมากร  แก้วสลำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงปณิตา  พวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงปณิธิ  วิจิตรจรรยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงปนัดดา  ไพโรจน์วิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงปนิตา  บ่าโง้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายปรเมศวร์  อิตกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงประภาวดี  พยัควัลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายปรัชญา  เจ๊ะลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.5/2 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กชายปราการ  บาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  บุญมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงปวิชญา  แซ่เตื้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวเนี่ยว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงปัญญดา  ภาสโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายปัณณธร  รัพยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงปัณณพร  อังสุภานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงปาลิตา  ประทุมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายปุณณภา  บุญทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายปุณณวิช  อิตรกี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงปุณยานุช  แก้วหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงปุณยาพร  จันทรมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงปุณยาภา  นวลหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์สอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงไปรยา  ชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายพควรรธน์  วงศ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายพงศกร  ตะรุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายพงศกรณ์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายพงศธร  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายพงศภัค  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงพชณัน  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายพชร  ลิ่มศรีพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงพชรพร  โอภาโส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงพนิตพิชา  พุมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพรกนก  ดอกไม้ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพรกนก  เตส่วน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพรชนก  เขาทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงพรปวีณ์  พลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงพรพิมล  ชาวปลายนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงพรรณรา  สมปอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายพรรณวัฒน์  เพ็ชรมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายพรรษชล  วิเศษสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงพรวลัย  มีแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.5/3 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กหญิงพัชญ์พิดา  คุ่มเคี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  วิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทวนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงพิชญดา  วนิชสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองขาวบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงพิชญา  มณีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงพิชญาภา  เมฆยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  สารบัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายพิตติกานต์  มุสิกพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายพิพัฒ  ติรสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายพิพัฒน์  เงินเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักพินิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลงสามะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ปิระกัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายพิสิษฐ์  กำไร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายพีรดนย์  จันทกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงพีรดา  สุขสมโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายพีรวัส  สมัยอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายพีรวิชญ์  สุวรรณตรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายพุทธิพงศ์  บังอร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  หยีมะเหรบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงแพรทิวา  ปรีดาภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายแพรวทิชา  ชุมภูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รัตนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงแพรวา  เพ่งกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อับโดระมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายฟาฮัต  สารพรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงภทรกช  อังโชติพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงภัคจิรา  หนูเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงภัณฑิรา  พวงไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงภัทรจาริน  จ่าพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.5/4 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กชายภัทรดนัย  กาเลี่ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงภัทรพร  พงศ์นฤเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงภัทรพร  เสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงภัทราทิพย์  เฉลิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายภัสกร  เงินวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงภัทร์นรินท์  ทองคำชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายภาณุพงศ์  ฉุ้นเขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายภาณุวัศ  หลังยาหน่าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายภาณุศิษฏ์  อรน้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายภานุเมศวร์  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายภาสกร  บุญทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงภิญญาภัส  แดงเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายภูตะวัน  หมัดพวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายภูมินท์  เดาะหละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายภูมิพัฒน์  องสารา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายภูมิรพี  ทิพย์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงภูริชญา  ชุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายภูริณัฐ  พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายภูวดล  ฤทธิ์สาคร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงภูสุดา  หนูงามเข็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายมงคล  แก้วเสนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงมณฑ์ณภัส  จันทกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงมนธิรา  พุทธมุสิก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายมนพัทธ์  เส็นติระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงมนัสวรรณ  ยาโกบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงมัสวินนันตาชา  นาฮา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงมาริสา  ตำโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงมารีน่า  งามแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายมารีฟาต  เกอากะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงมินตรา  มะหมีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงมุกรัตน์ดา  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงมุมีนา  มูเก็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงมูนัซซาร์  นุ่งอาหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.5/5 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กชายมูฮำหมัดซอแหล๊ะฮ์  อิตรกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงไมอามี่  ไมมะหาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงยศวดี  อุคคติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงยาวีน่า  ปีไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงยาวีร่า  โต๊ะสกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงยุภาวดี  มนขุนทด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงยูวีร่า  บือนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงรตนมน  ไชยศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายรวินท์  บำรุงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายรอซีดีน  สำเริง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงรอฟีฮะห์  เจะอาแว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายรอมฎอน  เจ๊ะมะเจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายรัจพล  ยีอา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายรัชชานนท์  พัทมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายรัชชานนท์  มะหับผลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงรัชญา  รุ่งพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงรัชนี  สาดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงรัชนีกร  อาลีมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงรัตนพร  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงรินรดา  อ่อนขวัญเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลารักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายฤทธิ์ธิรัญ  แซ่แต้
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงลดารัตน์  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงลีลาวดี  อำมาตย์นิติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงวงศธร  แดงแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วนสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงวนัชพร  ครุวรรณพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงวรกานต์  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายวรชิต  ชุมประยูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายวรภัทร  อ้อเอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.6/1 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กชายวรรณธนชัย  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายวรรณสิทธิ์  นวลมะโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงวรัชยา  สันมาแอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงวริศรา  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงวริศรา  รุจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงวริศรา  สุระกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงวริศวรรณ  ลิ่มสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงวริษฐา  สะดน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงวรุณลักษณ์  สำเภาทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายวัชรากร  แก้วกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายวัลอัฟฟาร์น  หลงสะเตี๊ยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงวิชญาณี  หวังชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายวิทวัฒน์  อินทโณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายวิทวัส  ทวนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงวิราวดี  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายวีรพล  หลังเก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายวีระพล  พรรณราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายวุฒิชัย  พานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงเวธนี  ละอองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงศกุลรัตน์  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงศนิษา  พะสริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงศรสวรรค์  หมันเหตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงศรัณศา  พรมคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายศรันย์ภัทร  เลพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงศศิวิมล  ฝ่ายมะลิทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงศสินา  อุมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายศักดา  สะอิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายศักย์พิรุฬย์  เบ็ญหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงศิรภัสสร  จงไกรจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงศิรภัสสร  ช่วยตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็ชรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายศิรศิลป์  สาดีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงศิริณี  กรมเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.6/2 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
เด็กหญิงศิริภัทรตรา  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงศิริภัสสร  หวังดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงศิริรัตน์  อิ่มแสงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงศิริวิภา  จินดาบถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายศุคลวัฒน์  มันเละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายศุภกานต์  สาตัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายศุภกิตติ์  เสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายศุภโชติ  ชุมช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายศุภนิมิต  พักประดิษฐสร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายศุภวิชญ์  วิภาพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงศุภิสรา  คชมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงศุภิสรา  ฮับมูซอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายสเตฟาน  ซอและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงสมิลัน  หลังจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายสรวิศ  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงสวรส  บุญมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงสาวิตรี  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายสำเริง  ปานประทีป
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายสิงภู  ยกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงสิตางค์  จันทสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายสิทธินนท์  ช่วยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายสิทธินนท์  ตาเดอิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายสิทธิภัทร  เกตุทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายสิรภพ  ด่อล่าห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงสิรภัค  แก้วบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงสิรภัทร  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายสิริภัทร  กฤตสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายสืบพัฒน์  รัตนวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายสุกฤษฎ์  จีวรงคกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงสุชาดา  ยาสัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงสุชานันท์  เขียนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงสุตานัน  สำเริง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงสุทธิดา  รักษืแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.6/3 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
เด็กชายสุทธินัย  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายสุทธิภัทร  จินดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายสุทธิวัฒน์  เกื้อมิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงสุทัตตา  พรหมสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายสุธินันต์  ขวัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงสุนันทา  คงรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงสุนิดา  สืบเหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายสุนิธิ  จันทรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงสุนิสา  ทองทับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ช้างแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงสุพิชญา  ยีโหนด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงสุภัสรา  ทองเก๋ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองละมุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ทั่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายสุรวุฒิ  ช่วยแท่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงสุวนันท์  ขยันงาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายสุวิจักขณ์  หนูดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายสุวิทย์  ดอล๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จำปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลังเส็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงโสรยา  กุคามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงหงส์นภา  พิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายหัสดิน  มูซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายอชิตะ  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายอชิมา  สุกแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายอดิเทพ  แซ่ชี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายอดิเทพ  เสนนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงอทิชา  จันทะลารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงอธิตา  แดวากม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงอนันตญา  ชูธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายอนันตา  เจริญวิกกัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายอนาวิล  ดีสลาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงอนิต้า  หมัดหลงจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.6/4 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กชายอนุชิด  บุญตาหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงอนุธิดา  สมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายอนุวัตร  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงอภิชญา  กรมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายอภิชาติ  สมันตรัฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายอภิเดช  สุวรรคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายอภิเทพ  พรหมเดชะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายอภิพัฒน์  ไวยหงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายอภิม  สารพรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายอภิสิทธิ์  สารพรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายอภิสิทธิ์  หลีอาซิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงอรนิชา  คชลักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงอริษา  วิสณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายอริส  หมัดเหย็บ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงอริสรา  จวงเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงอริสรา  จันสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงอริสา  โต๊ะคด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงอลิชา  หลงพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายออมสิน  คงจินดามุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายอัคคเดช  สะเเหละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายอัครพล  อุหมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายอัซมี  ลามาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงอัญมณี  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงอัดวาอ์  ปูหยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงอันนาลักษม์  คุณลักษณ์ธำรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงอันวานี  หมาดมาสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายอับดลฟาตะท์  หลังลีงู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายอัฟฟาน  แก้วดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายอัฟฟาน  หลงสลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายอัฟฟาร  โต๊ะดิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงอัลยาอ์  พันกาแด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงอัสมา  ตาเดอิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงอัสมา  บาราสัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายอากิ๊บ  ยาหยาหมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงอาเครายา  เส็นบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง ป.6/5 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กหญิงอาจรีย์  เจ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายอาชวิน  โยมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงอาซีย๊ะฮ์  ปูหยัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงอาทิตยา  นทีประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายอาเมศร์  บินอิตำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายอาร์มีรูล  ยูตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงอารยา  พิมพ์วงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงอารยา  มาสุณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายอาวุธ  มนูญดาหวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ลิมานิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สันมาแอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงอินทร์ชนก  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงอิสริยา  มัทหมูหมาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงอิสริศา  หมัดเหย็บ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทีปรักษพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงอุมมุอบีฮา  เกอากะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายเอกณภัทร  คงพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายเอกบูรพา  หลงสมัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายเอกพล  หมัดวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงเอมมิกา  อิตรกี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงเอมิกา  โต๊ะดิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงเอวิตา  ขวัญเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงแอลจีน่า  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงไอรินทร์  ชัยสงคราม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงไอริสา  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงไอลดา  หลีนิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงฮัซวานี  บอเน๊าะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายฮาดีส  สารพรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงฮานีน  ติ้งหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงฮานีฟาร์  หาโสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายฮาฟิส  จางวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงฮาลีน่า  เต๊ะหมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายฮูเซน  ไชยวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงิณิชกมล  ติ้งถื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง 233 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์แป้น
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงกูฮัซวานี  บิสนุม
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงแก้วปภัสร์  ชำนาญกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายคณิศร  ยอศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  ยาพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายฆรบดินทร์  จำเริญ
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงจณิสตา  ท่าชะมวง
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงจอมขวัญ  กองบก
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงจัสมีน  สุลง
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงจิตตราวดี  อิหมำหมาด
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายจิรภัทร  ตั้งหลุน
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงชญานุตม์  เศษแอ
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงชลธิชา  ยูงทอง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงชัญญา  เหล่าทอง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงชุติกาญจ์  บูเก็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายชูอิบ  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายซันวา  อุเส็น
ป.5
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงซากีนะฮ์  มนูญดาหวี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายซาอูดีน  ปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงฐิตาภา  ลิขิตตาพงศ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายณชรต  ไชยวานิช
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายณฐกร  อิสโร
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงณัชณิชา  ทักขินันท์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงณัฐชยา  ก้องเอกภพ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายณัฐยศ  จันทร์เจ้า
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงณัฐวศา  ชูอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงณิชกานณ์  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงดามิยาอ์  มะอะนี
ป.5
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงต้นวดี  มานะกล้า
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายทนงศักดิ์  พรหมบุญทอง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายธนภัทร  ดำหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงธนัญญา  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง 234 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1067
เด็กชายธีรกานต์  พูลสุข
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายธีรดนย์  ช่วยเนื่อง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายนพเก้า  งามศิริวัฒนา
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายนรชเศรษฐ์  อินทปาล
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงนริศรา  เศษระนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงนัจญมี  หลีวัง
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงนัจย์วา  เส็มสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงนัซนีน  หรันหลัง
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายนัศรุลลอฮ์  ลัสมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงนาซีเราะฮ์  หน่อนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายนิติกร  สุจริต
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายนิพัฒน์  กอลาบันหลง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงนุชรีต้า  อาดำ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงนุรซูรีต้า  เกษมสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงนุสบี  โกบสมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนโดน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงนูรอัยนีย์  หัศนี
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงนูรามี  ทุมมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงนูรียะฮ์  เหมนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายนูศลาม  ลัสมาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงบุณย์วีร์  ศรีสน
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศิริวราวาท
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงปวริศา  นิจกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงปวันพัสตร์  เชี่ยห้วน
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายปารมี  โต๊ะราเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงเปมิกา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายพงศ์พศิน  วิจักขณาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายพริษฐ์  พยายาม
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บารา
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงพัทธนันท์  ยศชาติมาลย์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายพีรวิชญ์  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายฟาซัน  อุมารี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายไฟซอล  พงหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ปาละสัน
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายภาคภูมิ  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง 235 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1102
เด็กหญิงภูพิตต้า  แก้วสลำ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายภูริภัทร  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงมนัสวีร์  ทอดทิ้ง
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายมูฮำหมัดฮาดิล  ยาโงะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงเมลิสษา  โต๊ะยีหล๊ะ
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายยูซุุฟ  ตะวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายยูลัยบิบ  ตุกังหัน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายรชานนท์  หลีนิ่ง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงรักชนก  สุวรรณสาลี
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงรักษิณา  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายรัฐกานต์  เพ็ชวา
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงรูกอย์ยะฮ  อุมารี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงไรฮานา  พืชผล
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายวงศ์วรัณ  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายวรธันย์  ลัคนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงวรพิชชา  ทุ่ยอ้น
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายวรเมธ  แซ่ซือ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงวรวลัญช์  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงวริสรา  นาคบรรพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงวิศรุตา  แก้วยัง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายวีรภัทร  ผิวเหลือง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายศดานนท์  ลีลาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงศริญญา  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงศศิกาญน์  กาแก้ว
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงศศิณา  อนุพงค์
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายศารากร  อนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายศิริมงคล  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายศิวากร  ไสยฉิม
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เพ็ชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงสรัลพร  พงษ์เกื้อ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงสลิลลา  ชูสกุล
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายสวัชกร  เครือหนุน
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงสาริศา  สมันตรัฐ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงสาริศา  หาหลัง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ ห้อง 236 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กชายสิทธิภัทร  หีมปอง
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายสิปปภาส  แซ่เลี้ยว
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงสุชาวดี  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายสุธิวัฒน์  สุคนธ์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มประทุม
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงสุภาษิตา  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงสูละดา  หะมะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงเสาวภาคย์  ด้วงราม
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายอภิชาติ  อุ่นเสียม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงอภิญญาดา  ดุกสุกแก้ว
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงอรนิษา  อุมารี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายอัครชัย  สมัยอยู่
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายอัครวินท์  สันเหลบ
ป.5
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงอัครีมา  อุพัมมา
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงอัจฉริยา  เหมนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงอัลญาห์  ปะดุกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนโดน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงอัลเบ็นต์  หลีดินซุด
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงอัสรีนา  หลังเกต
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงอานาลิน  อุสมา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงอามีนดา  และตี
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายอินทัช  วารีคาม
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายฮานีฟ  หลีขาว
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง 241 อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1161
เด็กหญิงกชกร  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงกชกร  เรืองญา
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงกณิการ์  มุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงกนกกร  หนูหีด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงกนกพร  คงวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเส็มส๊ะ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงกรพิณ  น้ำเยื้อง
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายกรภัค  ก๋งเซ่ง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรย้อย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายกรวิชญ์  สงวนพรหม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายกฤตชานนท์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายกฤตติกุล  อมสารา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายกฤตพงษ์  สุนทรไชย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายกฤตพจน์  เปียกำเนิด
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายกฤตพิชาญเมธ  นวนไหม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายกฤติน  บิลละเตะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายกฤษฎา  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายกฤษฎา  ราโอบ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงกฤษตยา  บัวสนธิ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายกลวัชร  ปิติยศกุล
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงกษมพร  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุขการัก
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายกษิดิ์เดช  หมานมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายกษิดิศ  ดินงะ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดิสลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงกัณฐิกา  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายกันต์กวี  เตาวโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายกันตพงศ์  เกื้อมี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จุลมณีโชติ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง 242 อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1196
เด็กหญิงกันติชา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงกันธิชา  พลเจริญ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายกันภพ  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายกันภพ  พลตื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงกัลยกร  หลังเถาะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงกัลยากรณ์  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงกัสนา  โต๊ะหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงกาญจนา  มะหับผลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงกานต์ธิดา  หัสสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงกานติมา  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงกานพิชชา  อยู่ฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายกามิล  ปากบารา
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายกิตติคุณ  สะแลหมัน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายกิตติภณ  เจะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายกิตติภัฏ  มาทมาร
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายกิตติภูมิ  หยู่ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายกิตติวินท์  สุบาโกย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงกิฟฟานี  สามารถ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายกีรกฤษ  สตอหลง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงกุลธิดา  เรรวน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงกุลนัฐ  ก่ำเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายกูชานนนท์  ไทยบุรี
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายกูฟิรฮาน  ยาแบโด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนูละออง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงขนิษฐา  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิมบัว
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์งาม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงขวัญรัตน์  เต็มดี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงเขมจิรา  ติ้นสั้น
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงเขมจิรา  มีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงคงกชธิป  วรรณกี้
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายคณิสสร  ทุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงคอดีย๊ะ  อารีฟีน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงคัคเนศวร์  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายคุณวิสิฐ  หนูชูสุก
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง 243 อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1231
เด็กชายคุณานนท์  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงจรรยพร  สุเมโธกุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายจรัสกร  สุวรรณตรี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายจักรพล  เข็มขาว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายจักริน  ล่าหมีน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงจันทกานต์  แกสมาน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงจันทราลัษณ์  ชาญสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงจั๊ฟนี่ย์  ต้นหน
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงจัสมิน  อมฤตบุตร
ป.5
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงจามิล  ปาละสันต์
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายจารุกิตติ์  ไชยผล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงจิดาภา  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายจิตติพัฒน์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายจิรณัฐ  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายจิรวิสุต  สว่างเพชร
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายจิรศักดิ์  สุขจิตต์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงจีฮาน  บุญเสน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายจีฮาน  เพอโหด
ป.6
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายจุลจักร์  แหอะหลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ชาวสวน
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงฉัตรวริญ  วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายชญานิน  ไปรฮูยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงชญานิศ  ตะโกบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงชญานิศ  ใบหมาดปันจอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงชญานิศ  สำนักพงศ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงชนกานต์  รณรงค์ไพรี
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายชนะพล  ดำกระบี่
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายชนัญญู  เมโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงชนิกานต์  บัวนุ่ม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธฺ์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายชลกร  ไบอุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ ห้อง 244 อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1266
เด็กหญิงชลธาร  ชุมประยูร
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงชลธิชา  ลิเก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงชลธิชา  หลงเจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงชลิดา  บูญแก้วขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงชลิตา  หลีหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายชัชวี  สารีฝีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนโดน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงชัญญานุช  สุขใส
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายชาณัณบูกิตต์  ไชยกุล
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายชามิน  กาสเส็น
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงชาลิสา  พูลสิน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายชิษณุพงศ์  คงจินดามุณี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงชุวัยการ  เสนีวาสน์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงโชติกา  ธรรมวาจา
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงโชติกานต์  นาคนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายซัยฟาน  สังยาหยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายซัยฟุดดีน  หยังสู
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงซัยหนา  นวลน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายซัลซบีล  ตอหิรัญ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงซัลซาบีลา  บุหมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายซากิจคาล  ชาชา
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายซิกร์คาฟี่  หมินเด็น
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงซิลมีย์  หลงจิ
ป.5
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงซิลมีย์  อุสมา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายซิลวา  ยะฝา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กชายซิวา  มณีหยัน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงซีลีน์  เผ่าโดดาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296