ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร6 ชั้น1 ห้องป.5/1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพรรณ  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
3
เด็กชายกรพล  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษติน  สุขสมาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
5
เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลญ์รวี  เถาว์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลธิดา  รักษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขวัญชนก  สังข์วิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงฆรวัณณ์  ชุมมิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
10
เด็กชายจักรธร  วุฒิเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
11
เด็กชายจักรพงษ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
12
เด็กชายจักรภัทร  ประคองศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
13
เด็กชายจักริน  เพชรวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิรวดี  ยิ้มซ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิราพัชร  พัฒนพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจีรวรรณ  หมะหมิง
ป.5
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์พรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชญานินท์  บุญประจำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนัฐกานต์  ลี้สกุลพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชลิสรา  ไชยสนธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
21
เด็กชายซุกรอน  นิลเลิศ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายซุลฟา  หว่าหลำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงญาดา  รุจิระกรกุล
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงญาราภรณ์  สาหมัน
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พูลสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
26
เด็กชายณฐกร  จารนัย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
27
เด็กชายณฐวัฒน์  ธนพันธ์ุพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
28
เด็กชายณฐวัฒน์  ธนพันธุ์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณภัสศร  ชูสีนวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณอิฟฟา  ยาเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัจยา  เเซ่เลี้ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรือนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐชญา  หมอสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชำนิธุระการ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐพนธุ  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร6 ชั้น1 ห้องป.5/2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐรดา  ทิพามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณิชา  ยออี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงดาน่า  ยีขุน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงตรีนุช  ไชยจำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
40
เด็กชายตุลานันท์  ศรีจันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
41
เด็กชายเตชสิตธิ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
42
เด็กหญิงทักษ์ศินันท์  เพ็ชรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
44
เด็กชายธนปพล  ยงเกียรติกานต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
45
เด็กชายธนพนธ์  วุฒิเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
46
เด็กชายธนวุฒิ  วาทีกานท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธนัญชนก  หมวกวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธนิสรา  แก้วสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธมน  ชาลีเปรี่่ยม
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
50
เด็กชายธฤต  สุวรรณเสมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
51
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุณีบังเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธัญสินี  ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
53
เด็กชายธาม  จุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
54
เด็กชายธาราเทพ  ธาราวิศาลเลิศ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
55
เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนงนภัส  ยกฉวี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
57
เด็กชายนราวิชญ์  ลือขจร
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนลณชนก  ไชยยศ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
59
เด็กชายนันท์นภัส  กาญจนนิธิสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนันท์ภัทร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนันทวดี  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนันธพร  จิตนุกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนาซูฮา  หลีเหลด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายนาอีฟ  แอหนิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนิวาริน  ไชยอิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนิศารัตน์  ชัยศร๊
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนิสรีน  ยามาเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนูรอัลญาฮ์  โสะเด็น
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงบัลกริส  หลับจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเบญจพร  จิ้วศรีอุดมกุล
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร6 ชั้น1 ห้องป.5/3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปฎิพล  หะหมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
72
เด็กชายปภาวิน  ปานะบุตร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปรัตปวีร์  ไชยสุก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปราณวริน  วัฒนธีรประสงค์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปองกานต์  วาทีกานต์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปาลิตา  ปะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปิติชา  สายสนิท
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
80
เด็กชายเปรมกวิน  ณ วาโย
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
81
เด็กชายพงศ์เลิศ  พันธุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
82
เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพรรวินท์  สาทรสัมฤทธิ์ผล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพัชรี  สิงห์หาด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
86
เด็กชายพัฒศกร  พรมสมสู
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
88
เด็กชายพันธกานต์  โนมพรรณ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิชญวดี  เทียบหงษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพชาติโยธิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
91
เด็กชายพิษณุวัฒน์  เพ็ชรเล็ก
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กชายพีรณัฐ  ถาวรธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
93
เด็กชายฟาริซ  หวังนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
94
เด็กชายฟาฮัด  โส๊ะแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงภคพร  คงเช้า
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงภัควลัลณ์  เจียธนโชติสกุล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
98
เด็กชายภัทรพล  หมาดเหย็บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
คณิตประถม
99
เด็กชายภูริณัฐ  ชัดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
100
เด็กชายภูริณัฐ  เส็นยีหีม
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
101
เด็กชายภูริทัต  วงศ์พุทธ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงมนัสนันท์  หมัดหร๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
คณิตประถม
103
เด็กชายมูฮัมหมัดซากีรีน  หมะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
คณิตประถม
104
เด็กชายมูฮำหมัดตัชกีน  ติเอียดย่อ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กชายเมธา  มณีนพวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร6 ชั้น1 ห้องป.5/4 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรหมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงร็อลดา  เส็นหมาด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงรุจิรัตน์  กิตติวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงรุสนานี  หมิแสะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายรุสลัน  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
112
เด็กชายวรปรัชญ์  วรกุลชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
113
เด็กชายวรภพ  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
114
เด็กชายวรภัทร  ศรีขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวรรณษา  มุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวรัมพร  สุกใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวริสรา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
118
เด็กชายวิชวินท์  สุกใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
119
เด็กชายวุฒิภัทร  โรจนะรัตน์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
120
เด็กชายแวริดดูวัล  แวอีซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงศรัญญ่า  พรมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
122
เด็กหญิงศรัญยาพร  คงเอียด
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงศวิตา  อุเส็น
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงศศิธร  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
125
เด็กชายศักย์ศรณ์  เสนพงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรจินดา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กชายศิวกร  เขียวพรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
128
เด็กชายศุภกร  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
129
เด็กชายสรสิช  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสาริศา  เอียดนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
131
เด็กชายสิรวิชญ์  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงโสภิตา  ดินลานสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
133
เด็กชายหฤทธิ์  หัสบู
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กชายอธิวัฒน์  เจนสันติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
135
เด็กชายอภิเดช  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
136
เด็กชายอภิสร  เพอแสละ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงอรทัย  อนงค์เทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอลิสรา  ศิริโอวาท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
คณิตประถม
140
เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร6 ชั้น1 ห้องป.5/5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายอัฟกัน  มะเด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอัลวานีย์  หล่าบู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอัสรีนา  เส็นอี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอาคิรา  แก้วศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
คณิตประถม
145
เด็กชายอานัส  โซะสาแน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอามีร่า  ฮามะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายอาร์กิฟ  มูอิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
148
เด็กชายอิคลาศ  หวังยีเส็น
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์สังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
150
เด็กชายอิรฟาน  สลำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร6 ชั้น1 ห้องป.5/6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงวนิดา  สกุลหงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายอารัตฐ  หวังสวา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องป.1/6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
153
เด็กหญิงกชพร  นวภัคสกุล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกชพร  อุนตรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกชวรรณ  มียิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกนกพร  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินไชยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เหาะใบ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกรกนก  วารีกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกรชนก  แซ่ชัง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกรรณชัย  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกรวรรณ  สารานพคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
165
เด็กชายกฤษกร  เพ็งหมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
166
เด็กชายกฤษกร  วงศ์วิชาชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
167
เด็กชายกฤษฎ์  จันทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกวินตา  อันตรเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกวิสรา  แก้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  ชินธเนศ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกัญญาจิตร์  จุฑานฤนาท
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตรพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สินโน
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกัญญาวี  ยิ้มซ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
178
เด็กชายกัณชัย  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกัลยาวรรณ์  สุขศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกัสมา  มุทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กชายกิตติทัต  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
182
เด็กชายกิตติพัทธ์  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
183
เด็กชายกิตติภพ  อินเหลา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
184
เด็กชายกิติศักดิื  ไชยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกีรติ  เจะแม็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกีรติกรรณ  คงชูช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงเกวรินทร์  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องป.1/5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
188
เด็กหญิงเกศชฎา  ดำรงยุติ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงเกศรา  แหละสัน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญกิจรุ่งไพศาล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
191
เด็กชายไกรเพชร  ดำเกิงขจรวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงขวัญข้าว  วิวัฒน์กิจจานนท์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงขวัญจิรา  หนูเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีบุญคง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงเขมจิรา  สกุลหงษ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
197
เด็กชายคณาธิป  ดำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
198
เด็กชายคณิศร  เทพทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงคาห์ลิ่ง  ลี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
201
เด็กชายคำกวี  คำทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงเคลลี่  สิริวิทยอนันต์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
203
เด็กชายฆอซาลี  หมันเหม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงจรีรัตน์  นิชลานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
205
เด็กชายจักรภากร  จันทนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมุดตะเหล็บ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงจัสมิน  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
208
เด็กชายจารุกิตติ์  เอียดยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงจารุพิชญา  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
211
เด็กชายจิรบุร  ณพานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงจิรัชญา  โชดกดิลก
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงจิรัชญา  หลีเฮะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงจิรานุช  นุ้ยสมาด
ป.6
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
215
เด็กชายจีฮาน  เหมเภอ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงจุไจรัตน์  ณะไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงจุฑาพัฌญ์  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขวัญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงจุฑามาส  ละอองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ชูสงค์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กชายเจษฎา  แซ่หล่อ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องป.1/4 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
223
เด็กหญิงชญานันท์  รุจิวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงชญานิศ  แซ่โจว
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงชญาภา  รติพรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงชนกนรี  จิรานุกรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงชนกนาถ  จูดเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
228
เด็กชายชนวีร์  ทองพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยของพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชนัญชิตา  สุขพินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงชนากานต์  สุวัชรชัยติวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงชนานันท์  แซ่เอี้ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงชนาพร  บุญรัตนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงชนาวรรณ์  สีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงชนิตา  ชยุติมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงชลธิชา  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงชลิตา  หวังสระ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชัชชญา   สันจร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
239
เด็กชายชัดดาด  มามะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายชินโชติ  แซ่ฮ่อ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงโชติกา  เสรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงซอบีรีน  กะจิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงซอฟีญ่า  เอียดตำ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
244
เด็กชายซันสบีน  หวันมะแส
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กชายซัมซุดดีน  ดีเยาะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายซัยยิด  หมุดแหล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงซัลมา  ดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กชายซากีฟ  ขะรีด่าโอะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงซาฟีร่า  ยาโกะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงซาอีดะห์  ยาตี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงซาฮาร่า  เกตุสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงซีรีน  หวันหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายซุลฟาร์  มะแหละ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงซูมัยญา  ยาตี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงซูรฟา  เจะหมะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงซูไรฮาล  แวเกง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงซูไลยา  ส่าเร๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องป.1/3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กชายซูฮัยด้า  เส็นอาลามีน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงญัฟนี  บินสะเหาะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงญัสมีน  สายวารี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
262
เด็กชายฏอฮา  หมีนยาลา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วิชิสโร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงฐิติภัทรา  แก้วจะระนัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมฆะมานัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุตรดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณคุณ  เเก้วเเพลก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณญาดา  พิมพ์ประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณฐิกา  บุญศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณดา  นุ้ยประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณภัทร  เขียวแสงนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณมน  พิสุทธิชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
273
เด็กชายณรงค์พล  สุขยะฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทศอาเส็น
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฎฐาเนศ  อำไพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
278
เด็กชายณัฏฐากร  พัชรจารีต
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตั้งโรจนขจร
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
281
เด็กชายณัฐชนน  วันชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณัฐชยา  ดูดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ฉิ่น
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กชายณัฐฏณน  คชาทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายณัฐดนัย  พิมพ์ประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณัฐนนท์  เกตวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
289
เด็กชายณัฐนันท์  เเก้วโชติรุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณัฐพล  ทองจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณัฐพล  พรหมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องป.1/2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
เด็กชายณัฐภัทร  กะลอเอียด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
294
เด็กชายณัฐภัทร  มะละตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฐวรรธน์  บุญสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณัฐวศา  หมัดหมาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กชายณัทภัทร  เรืองจวน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงณิชกมล  เจริญรัตนากร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
300
เด็กชายเดชบดินทร์  แสงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงตปนียา  หลีเหลด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
302
เด็กชายตัรมีซีย์  หมะบ๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงตัสนีม  ลาวนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงตาลแก้ว  เกื้อสุข
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงติชิลา  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
306
เด็กชายติณณ์  โรจน์หัสดิน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
307
เด็กชายเตสิทธิ์  ถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายถกลเกียรติ  ดงบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
309
เด็กชายทฤษฎ์  อุทัยสุริ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงทาปวีณ์  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงทิพย์สุดา  เฉิดฉิ้ม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงทิพย์อาภา  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
313
เด็กชายทีปกร  ทองราช
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
314
เด็กชายธนกร  แก้วฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายธนธรรม  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
316
เด็กชายธนพงษ์  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงธนพร  ธารีย์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่โจว
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธนภัทร  แก้วย้อย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงธนวรรณ  ใหม่คง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายธนวินท์  เทพทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
323
เด็กชายธนาณัติ  ชูมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธราเทพ  ธราภัทรกร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธราธิป  มันทะติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสงสินธุ์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงธัญญาวิสาข์  เพ็งทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น1 ห้องป.1/1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงธัญทิพ  แก้วคงอิน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธัญวิน  อร่ามวงศ์วิทย์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงธันยธรณ์  สระโร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงธาวินันต์  คำมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
333
เด็กชายธีธัช  ไทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธีรกานต์  ชี้ทางดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงธีร์จุฑา  จินดาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธีรพงค์  ประสงค์เสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
337
เด็กชายธีรภัทร  จินตรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธีรภัทร  พรหมรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธีรภัทร  ราชพงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธีรภัทร  หละตำ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงธีริศรา  จันทสโร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนดารัตน์  กูสยุม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงนนท์นี่  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนภัสวัลย์  สวนอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงนภัสสร  นวลติ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนภิสา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
347
เด็กชายนรภัทร  รักพรหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
348
เด็กชายนรวิชญ์  ด้วงลอย
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงนริสา  หวังบือซา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายนัควัต  อุระชื่น
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงนัจญ์มีย์  มุเส็มสะเดา
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงนัจญวา  โส๊ะโหรน
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์ชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงนัสมี  มิหีม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงนัสริน  ขรีด่าโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายนัสรี  เจ๊ะเมาะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงนัสรีน  หม่าเหร็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงนัสรียะฮ์  หมัดอาด้ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงนาซูฮา  เบ็ญอาหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงนาดีย๊ะห์  เต๊ะมะหมัด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น2 ห้องป.2/6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
363
เด็กหญิงนารีมาน  เละดุวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายนาวาวีย์  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงน้ำทิพย์  เชษฐวรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
366
เด็กชายนิซอฟรีย์  นิเด
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงนิโซเฟีย  ตอกอ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายนิติภูมิ  อิตัน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงนิธิกานต์  หลำม๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายนิรวิทย์  อนันต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงนิสรีน  มัสอูดสาเล็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนุรอัลฮายา  สาหลำ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนุรฮัยดา  ยี่หวัง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงนูรอัยนี  สันและ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงนูรอัยนี  เเสงกระจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงนูรอีซาตี  มะแหละ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงนูรฮายาตี   อาดำ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงนูรฮาลาวาตี  หะยีเลาะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงนูรีซัน  เจะอุมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงนูรีซัน  ยีหวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงนูรียา  แดหวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
วิทย์ประถม
383
เด็กชายนูรุลนัซมีย์  ทองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงเนาวารีย๊ะห์  เก็งมะลาพี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงบัญฑิตา  จันเกตุ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงบิลกิส  หมัดสอ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงบีบีไรบีนา  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายบุญญวัฒน์  ขวัญซ้าย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ส่งไข่
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
390
เด็กชายปกป้อง  มุสิกทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
391
เด็กชายปกป้อง  หนูขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงปณิดา  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
393
เด็กชายปภังกร  คงศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปภาดา  เจนวนาธนกิจ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปภาวดี  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
396
เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปภาวี  ช่างชุม
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น2 ห้องป.2/5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กชายปรเมศ  ทองมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายปรัชญา  ย่าหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปรียากร  ชาญเชิงพานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงปวิตราพร  โรจนหัสดิน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายปัญญา  กีรติธนาธร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายปัณณทัต  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงปัณณพร  เบญจปัญญาวงศ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายปัณณวิชญ์  เบญจปัญญาวงศ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงปัณณิกา  มัณฑะนานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายปัณวิชญ์  หนูเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงปาริตา  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงปาลิตา  พุฒซ้อนดอก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงปิยภรณ์  สุวรรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงปุญญิศา  มณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงปุณปัทมา  หวังน๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายปุณยวัจน์  โสยมัด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงปุณยาพร  รุจิวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงปุณิกา  ผ่องผุด
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปุตรีอาลียา  หวันหวัง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงฝารีด๊ะ  โส๊ะบอ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กชายพงศ์กฤต  มากพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงพจณีย์  อัครพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพรกนก  เพ็ชรขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพรภิมล  ชะตา
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพรรณิษา  ปรีดาพาก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพรลภัส  พรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพราวพรรณราย  วุ่นแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพฤกชนันท์  ตั้งโรจนขจร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพอฝัน  ดนยสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพัณณิตา  เสนาะศัพย์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วหนู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพิชชา  จิตนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น2 ห้องป.2/4 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กหญิงพิชชากร  ฉิมวัย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงพิชชาพร  ราตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพิชนาถ  สันเน๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพิชามญช์  ด้วงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วไฝ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ราตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
439
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ทองชู
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพิภาวดี  ศรีประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้ววัง
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวผุด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ยืนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิณเสน
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพิราภรณ์  พุทธารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
448
เด็กชายพิสิษฐ์  ฉายาสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
449
เด็กชายพีรณัฐ  ยอดชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพีรดา  ไชยทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
451
เด็กชายพีรเดช  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
452
เด็กชายพีรพัฒน์  ดำโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
453
เด็กชายพุฒิเมธ  กำเหนิดทอง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเพราพิลาส  จันหุณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงแพรวา  เพชรกาฬ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงแพรวา  อะยามา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  พฤษภา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงฟาตีมะฮ  เม้งซู
ป.4
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
459
เด็กชายฟารฮาน  แอเดช
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายฟาร์ฮามี  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายฟาริส  อะปะแต
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงฟารีฮัน  ติเอียดย่อ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงฟาเรียห์  สะหีม
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายฟาห์มี  เจะโสะเจะหลี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงฟาอัลนี  ติ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงฟิรดาวส์  ดาเหล็น
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงฟูฮาดาร์  จินุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น2 ห้องป.2/3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
468
เด็กชายเฟนดีย์  หลังปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายไฟซาน  ดะบู
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงภคพร  อินทวีโรจน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แก้วบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงภัทรจาริน  จิตโสภิณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
473
เด็กชายภัทรเดช  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
474
เด็กชายภัทรพล  ศรีนิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
475
นายภัทรภร  แก้วชูเชิด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงภัทรภร  สังฆรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายภากร  บุญชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
479
เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณรี
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กชายภาณุวิชญ์  แซ่ชั่ง
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภานุวิชญ์  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
482
เด็กชายภูรินท์  อินทุภูติ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
483
เด็กชายภูสิต  วงศ์พุทธ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงมัญชุนันท์  จันทมณี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงมาริสา  ยิ้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
487
เด็กชายมาอัพ  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
488
เด็กชายมุคลิศ  หมัดหลำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงมุซิรา  พันธุ์เหล๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  หะยีหวัง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มิหีม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายมูฮัมหมัดอัยดี  สอเด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กชายมูฮำหมัดหัสบี  มะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงเมธาวี  ชุมแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงเมธาวี  แดงสะแหละ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงเมธาวี  อินจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงยุพาพร  หนูประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงยูไวรียะห์  อิบู
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงเยลฟามีมุสตีกา  วาเงาะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  บุญณะแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงรอดีย๊ะห์  เด็นยี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงรักษิกณา  สมพงค์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น2 ห้องป.2/2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
503
เด็กชายรัชพล  ศรีผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
504
เด็กชายริซกี  ไชยตนา
ป.5
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงริษา  สาอุ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ลังคง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงรุจิราพร  สุขปักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงรุสนานี  หมากปาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กชายลภัสกร  ลลิตอุไร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงลลนา  บวดดีน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงลลิตา  เมฆะมานัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงลลิตา  หนุอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงลีน่า  ปาลาเร่
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายลุตฟี่ย์  เสมอภพ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายวชิรเมธ  แดงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
516
เด็กชายวทัญญู  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
517
เด็กชายวรดร  ณพิชญ์กุล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงวรรณพร  ยานะวิมุติ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงวรรณิดา  โกมล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงวรลักษณ์  ขวัญเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงวรัญญา  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายวรัญญู  ยอดพรมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวรางคณา  หมัดสมัน
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงวริศรา  ช่วยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงวริศรา  ทองศรีนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงวริศรา  พุทธสุข
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงวริษฐา  ไชยบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายวัทธิกร  หนองเทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวันดี  แก้วสุกแสง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวิกานดา  แหละหมัด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายวิชชากร  เรืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายวิชญ์นันท์  หมาดนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงวิมลมาศศ์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวิมลวรรณ  นุ่นเข้าอ้อ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงวิมลสิริ  อินชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงวิรดา  เจะยอ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น2 ห้องป.2/1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
538
เด็กชายวีรภัทร  แก้วประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
539
เด็กชายวีรภัทร  ศิริโทวัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
540
เด็กชายวุฒิภัทร  คงฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงแวนูรอีมาน  แวยูโซะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงศนิชา  ศรีผล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
543
เด็กชายศรัณย์กร  ทองศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
544
เด็กชายศักดา  มะมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงศิรดา  เทพเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงศิริกันยา  ชัยศร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงศิรินภา  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงศิริพร  สุมาลี
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงศิริลญา  รงค์รัตน์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายศุภกร  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
551
เด็กชายศุภกฤต  ทองแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายศุภโชค  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงศุภรางค์  ชำนิธุระการ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
554
เด็กชายศุภฤกษ์  โชคแสนดี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงศุภสุตา  อยู่อริยะ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงศุภัชญา  คงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงศุภัชญา  ตระกูลกองโต
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงศุภิสรา  มณีประวัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
559
เด็กชายเศรษฐกร  จันสำรวม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กชายสธนิษฎ์  ชุมพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ฉันทจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
562
เด็กชายสันติภาพ  ด่าหมิ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงสารีนี  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงสาวีตา  เจ๊ะเมาะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายสิทธินนท์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
566
เด็กชายสิรภัทร  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธฺ์ผล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทวดี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายสิริชัย  ชายพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสิรินทรา  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงสิริมาส  เพ็ชร์จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสิริยากร  ชุมวาส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น3 ห้องป.3/6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
573
เด็กหญิงสีตีฟาตอนะฮ์  เหมมา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงสีตีสุไลลา  โต๊ะยะลา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กชายสุกฤษฎิ์  มาชาตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ฉันทจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสุชาดา  เสตพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสุชานรี  ธนเพชรรัชต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงสุฐิตา  จ้องเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงสุทาธินี  คงเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงสุนิษา  แก้วกับบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็งศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงสุพิชญา  โลหะ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงสุภัสรา  รองเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงสุภัสสร  ชายสงค์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงสุภัสสรา  ภะวะเสนัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวงู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
589
เด็กชายสุรชิต  จอนใจ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายสุรพัษ  หวังหนัน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงเสี่ยวหัน  ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงไสฝ๊ะ  หลำเก็ม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงหทัยภัทร์  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงหรรษธนมน  จุฑานฤนาท
ป.4
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  นุ้ยสีรุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงอชิรญา  เทพยจาย
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงอณัญญา  ฉันทวิลาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงอธิชา  นนทกาญจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอธิชา  ยับ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนวงค์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงอนัญญกานต์  หมัดเส๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงอนามิกา  มณีกุล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงอนิสรา  ชัยรามัน
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงอภิษฎา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงอมลวรรณ  วรรณศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงอรจิรา  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงอรนุช  หมัดแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น3 ห้องป.3/5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
608
เด็กหญิงอรรฆญาณี  สัตยานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายอรรรถพล  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงอรอุมา  คงไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงอรัญญา  สังวราภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงอริญชยา  เทพอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอริสรา  เหมือนนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงออมขวัญ  เกตุนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอังควิภา  มิ่งมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
616
เด็กชายอัชรอฟ  สะมะลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงอัญชิตา  ทองจีน
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงอัญชิษฐา  มีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
620
เด็กชายอัฏฐวัฒน์  อินทร์ชนะ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงอันดาเรีย  รุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงอันนีฟ่า  กาเจ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงอันฟามี  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายอัฟฟาน  มาหิเละ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงอัลฟาเดีย  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายอัษฎายุ  พูนสง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
628
เด็กชายอัษฎาวุธ  เชิดศิริกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงอัสมะฮ์  หมะประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายอัสลาม  หมิดหมัน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายอาบิด  หะมะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายอามีน  มะเด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงอามีร่า  สะเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงอารยา  เจริญปัญญาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอารยา  เฉมเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายอารัช  วงศ์กระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
วิทย์ประถม
637
เด็กชายอาราวี  หลีฮะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
638
เด็กชายอารีม  ระวังงาน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงอารียา  นิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงอาลิษา  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงอาอีช๊ะ  เกตุสัตบรรณ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร7 ชั้น3 ห้องป.3/4 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
643
เด็กหญิงอินทุพิมพ์  พรหมภัณฑ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงอินทุอร  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงอิบติการ  นาปาเลน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กชายอิบรอฮีม  หมันเหม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กชายอุชุกร  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายอูรูม  ระวังงาน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
649
เด็กชายเอกราช  เจ๊ะหม๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงไอลดา  ชอบทำกิจ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงไอลัดดา  สุวรรณเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
652
เด็กชายฮัสซัน  หมีนหนุด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายฮารีฟ  หมะจิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงฮุสนา  พันธุสะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงฮุสนานีย์  อิบู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม