ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 3 ป.2/1 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สุขสันต์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชมน  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกทิพย์  ทวีรัตน์
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขกา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสมอทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรทับทิม
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลชนก  คงมัยลิก
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลพร  วิทูลพันธ์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วิไลชื่นผล
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรกนก  แก้ววารี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรชนก  จันวดี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกรภัทร์  รัตนแก้วมณี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรวินท์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรวิษณุ์  โลหะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรองทอง  เครือทอง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤตพร  วัดฑะทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤตภัค  วรรณสะโร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤตภาส  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤติเดช  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤติน  สุขมี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤติน  สุภาวไตร
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤติภูมิ  ฉิมคล้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกฤติมา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤษฎา  ชนะศรี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤษฏิพล  สมัยชูเกียรติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤษณพงศ์  พรหมมี
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกฤษณา  อินทนิล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกวิน  ปลอดภัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกวินธิดา  สินสาย
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกวิสรา  ตรีวัย
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงก่อกรณ์เอื้อ  พู่วณิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงก่อขวัญ  เทียนสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกองพล  ล่องเซ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัญจน์เกล้า  ดำน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 3 ป.2/2 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญชุดา  ธนากฤติยากุล
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณะกูล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัทมเมธิน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกัญญาภัค  ณะกูล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญญาภัค  บินหม้าหลี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คชรัตน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัญณภัทร  ลิขิตศรีไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัญรภา  หนูเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัณฑิมา  บุญมะโน
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกันตพงศ์  พรหมนวล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกันติชา  จันจุฬา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกันตินันท์  โอคง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกันย์นลิน  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกันยพัชร  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกัลยกร  พรหมมณี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกัลย์ลภัส  โอภาสศุภพิชยะ
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกาญจน์กนก  พรประภา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกาณฑ์ณิศา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกานต์ธิรา  นารีหวานดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วประชุม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกานต์สิณี  สุขเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกานติมา  เรขาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกามิล  ชุมรักษา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกิตติพล  จันมา
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกิตติพัฒน์  มูสิกรังศรี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกิติเมศร์  ศรีตั้งวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกิติยาดา  สุกใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกุลภรณ์  น้อยจีน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงเกล้าแก้ว  จรุงวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงโกลัญญา  จันทรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายขจรจักษณ์  กังแฮ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงขวัญข้าว  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายเขมนันท์  เจตนา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 3 ป.2/3 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเขมนิตย์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายคณัสนันท์  เศรษฐรัตน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายคทาหัส  กรีพละ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายคุณัชญ์  คำเทศ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจตุพร  คะชะวะโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงจรรยพร  สุขาเขิน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจรัสทิวา  ดวงมณี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงจรัสระวี  ทองปัญจา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจริณญา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายจักรภัทร  จุลจินดา
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจันทัปภา  จันทุรส
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจารดา  วงศ์หมัดทอง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงจิ้งฟาง  จอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายจิณณวัตร  หวัดแท่น
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจิณห์นิภา  จงพุ่ม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจิณห์นิภา  เจ้ยชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงจิติญาดา  ชูสงค์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจิรฐา  จินดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายจิรภัทร  ยอดสุดเอื้อม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณบุตร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะพงษ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองขจร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจิรัชญา  หนูนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจิรัชญา  แอเหลาะ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจิรัชยา  สาวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายจิรันตน์วิชญ์  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิลพรหม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงเจตน์จันทร์  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายเจตวีร์  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงเจมิรา  คิดดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภารตะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงฉัตรลดา  นวลขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชญานินท์  เวชรังษี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงชญานิศ  คล้ายคลิ้ง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 3 ป.2/4 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชญานี  มุณีกาญจน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชณิกานต์  ช่วยชาตรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชทิพกฤตา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชนกชนม์  ลิ่มโซ่
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชนกมล  บุญจบ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชนชนก  บุญจบ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชนมภูมิ  เตียวสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชนะพงศ์  เพ็ญธิสาร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชนะพล  ขุนเนียม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์บัณฑิต
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชนัดดา  จิตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชนากานต์  แก้วภัทรไชย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชนิดาภา  คณาสิริเวช
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชนิศา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายชยากร  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายชยานันต์  จริวัฒถิรเดช
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชลดา  บุญรังษี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชลธิชา  แนวประดับ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายชลธี  ยิ้มยก
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชลนิภา  ศาสคุณ
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายชลัทธศร  เพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายชวกร  ปิยภาณีกุล
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รอดเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายชวินบุตร  วสุวรรธก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชัญญานุช  คำพล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชัญญาภัค  สุรวาทโกสิน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายชากีร  และสุบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชาลิสา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชิณณวรรธน์  เอียดแก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชิติสรรค์  ชีวนิชพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชุติมา  เทพสาลี
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชุติมา  นามพุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชุติมา  อุษามาลย์เวท
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 3 ป.2/5 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงโชติกา  ขวัญปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงซันญ่า  อะหมัด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายซัลซาบีล  หมัดผอม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงซีรีน  คงคาลิหมีน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงแฌนน์  อรุณเบิกฟ้า ดูฮาเมลน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงญาณิดา  แหละตี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงญาณินท์  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงญาณิศา  มณีโรจน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงญาณิศา  รอดภัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายฐนกร  ทิพย์มณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายฐปณัฐ  พรหมหมวก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงฐานิศรา  พิทักษ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงฐายิกา  จันทุรสดี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงฐิตารีย์  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แซ่เจีย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงฐิติกานต์  อิสโร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงฐิติพร  พูลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายฐิติพัสน์  จันทบูลย์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงฑณัชภรณ์  ช่วยชื่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงฑิตราภัทร  ป่านลาย
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายณชพล  ฉายาสกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณฐกร  ชัยมนตรี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายณฐกร  แสงสุริยันต์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณฐพล  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายณฐพล  แสงสุริยันต์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายณธพงศ์  เหมราช
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายณนาวี  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณปภา  หงอนไก่
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณพษิฐ์กาญจน์  ลิขิตศรีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณพิชญา  พูลภักดี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณภษร  พิชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณภัทร  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณภัทร  หัตถธรรมนูญ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณภัสนันท์  หมีนโยธา
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณฤทัย  ตรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 3 ป.2/6 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณวพล  นาคกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงณัชชา  วสยางกูร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณัชชา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณัชชา  เหรัมพกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายณัชพล  แก้วประชุม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายณัชภัค  ซิ่นหลิว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณัชยาพร  สระมุณี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายณัฏฐกรณ์  วงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทิวัตถ์ชยานันต์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนคลอด
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องอุบล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณเนาว์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขวัญวาจา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายณัฏฐ์  หาญยุทธ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฐกมล  จันทรักษา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายณัฐชนน  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  สุทัศนานนท์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญเอียด
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาดรอนุศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐณิชา  สามัน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวิทยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณัฐณิชาญา  ชัยชมภู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณัฐธิชา  พันชู
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณัฐธิดา  หลำเบ็ญสะ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายณัฐนนท์  ชมภูวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายณัฐนันท์  วินสน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงณัฐนิช  เพชรมะณี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญเล่งศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงณัฐนิชา  มาลัย
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณัฐนิชา  ยอดแก้วเปีย
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายณัฐพล  ปิ่นคง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายณัฐภัทร  ยางทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 4 ป.3/1 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัฐภาคย์  ไชยภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วสมพงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองเผือก
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฐริญา  สมบัติ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงณัฐริดา  ปลูกไม้ดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองจีน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายณัฐวรรธน์  นารีหวานดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทชาติ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมภูเกษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญที่สุด
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณัฐิดา  หนูอุไร
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณิชกานต์  เซี่ยงจ๊ง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณิชากานต์  รอดรักษ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณิชานันท์  อรรถกรวิกรัย
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์มณเฑียร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงดวงใจ  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงตติญา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายต้นตระกูล  คชวงศ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายตรัยคุณ  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงตรีกมล  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายตรีโรจน์  ทองหวั่น
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายตฤณ  นิลโมจน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายตฤณ  วิริยะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายเตชณัฐ  กระปุกทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายเตชินท์  เฉ่งฉิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายเตชิษฐ์  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายถนัดกิจ  จันจุฬา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายทยากร  ด้วงจันทร์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายทวีชัย  ประจักษ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายทวีเดช  ทองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายทองเอก  เบญจรัตนฉัตร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงทักษพร  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงทักษอร  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงทิพธัญญา  ภูวตนนท์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 4 ป.3/2 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายทีฆายุ  เพชรทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงเทียนเพชรกะรัต  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธณาธิป  บุญเกื้อสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนกร  ภวัตเสถียร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธนกร  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธนกฤต  จันทรภาพ
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธนกฤต  ช่วยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธนกฤต  บุญแท้
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธนกฤต  ประทุมวรรณ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายธนปพน  เถาสุด
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงธนพร  เทาสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธนพล  วิไลศรี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธนภร  สวนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธนภัทร  ไข่เกิด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนภัทร  ติ้นเส้ง
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธนภัทร  ยะเอะ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนภัทร  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนยศ  มุกข์ดาแดงเข้ม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนวัฒน์  จุลนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนวัฒน์  ร่วมชูสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนวินท์  หวังยีเส็น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนวุฒิ  แก้วพัฒน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธนสร  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธนัชพร  สุขสันต์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนากร  กวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธนาวดี  คงไข่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนินวัฒน์  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธเนศ  หัสนีย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธรรศ  อารียาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธฤต  จันทร์เกิด
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ประสาทแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธวัฒน์ชัย  แก้วผอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 4 ป.3/3 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธัชเกษม  ด้วงชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธัญกร  สานุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงธัญชนก  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงธัญชนก  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองสมสี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีวะปะ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธัญเทพ  สุดตรง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงธัญมน  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงธันวดี  แสงสีดำ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธันวาวดี  บัวคลี่
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงธาราธาร  ม่วงขาว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธิดานันธ  คงประสม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธีรเดช  พลแสง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายธีรเทพ  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธีรภัทร  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธีรภัทร  หนูอุไร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธีรวิชญ์  ทองวุ่น
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนงนภัส  ยอดนพภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงนงนภัส  ยาบา
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายนพฤทธิ์  คงชำนาญ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงนภพร  ตันนิกุล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนภัชชา  จังอินทร์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายนภัทร  มีสุขศรี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนภัสรพี  วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนภัสสร  ทองไฝ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายนรภัทร  ภูวนารถ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายนรวร  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายนรสิงห์  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายนรากร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายนราธิป  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายนราวิชญ์  ท่ามสุณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายนรินทร์จิรพัทกร  เกษร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงนริศรา  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 4 ป.3/4 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงนริศรา  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายนฤเบศ  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายนฤเบศร์  เขียวกุ้ง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายนฤเบศร์  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนฤพล  อินโป
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงนลินนิภา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายนวคุณ  นวลจุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนวนันท์  มีเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายนวมินทร์  กรอบเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิง้นัซนีน  สุนทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายนัซมีย์  หมัดหมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายนัฎ  ภู่ประดับศิลป์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายนัทธพันธุ์  พลอยอุบล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายนัทธวัฒน์  สุวรรณชวลิต
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนันท์นพิน  สาครินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงนันท์นภัส  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงนันท์นภัส  มะโนวงศ์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงนันท์นภัส  หนักแน่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงนันทิชา  ชาติโร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงนัยน์มน  ชุมเพชร
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วรัตนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงนิชนันท์  จันทร์นุ้ย
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงนิชานันท์  เหมสลาหมาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายนิติธร  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงนิษา  จงไกรจักร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงนิสิตากุล  สว่างอารมณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงนูร ชูฮาดา  บินตีฮาลิม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงเนตรชนก  จิตหมั่น
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายเนติธร  คะเณย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายบวรกฤต  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายบัซซาร์  หลำเบ็นสะ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายบัญญวัต  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงบิลกีส  หมัดสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงบีบีนัญจมีย์  บินอีตำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงบุญญาพร  คันธินทระ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 4 ป.3/5 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงบุญธิการณ์  ซ้ายขวัญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงบุญลิตา  เลี่ยนอุดม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงบุณฑริกา  ปล้องไหม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงเบญญานีน  เบ็ญหีม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายปกรภวัต  สาครินทร์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายปณชัย  ทองดี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปณาฬี  เพ็งเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงปณิชา  กิตติภัฎธนาโชค
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงปณิชา  สุขราษฏร์กนก
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายปณิธิ  ภาพีรนนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงปพิชญา  กาฬวงค์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงปพิชญา  หน่อสกูล
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงปภาวรินท์  โนระดี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงปภาวี  หรหมขจร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายปยุต  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายปรมินทร์  พัดสมุทร์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายปรมินทร์  มะเดื่อ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายปรเมศวร์  ตีรณัตถพงศ์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายปรเมษฐ์  ชาลี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายปรวัฒน์  รัตนแก้วมณี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงประพิชญา  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายประสิทธิชัย  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายปรัญชัย  วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงปราณณิชา  ธนวสุตม์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงปรารถนา  ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปริยทรรศินี  รังษีธรรม
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรจง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลับกลาย
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงปรียาภัทร  สินรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายปวริศ  นวลสำลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายปวริศ  วิมิตตะนันทกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายปวริศ  แววแสนรัตน์
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงปวริศา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปวัชนันท์  บุญเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ป.4/1 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายปวัตร  ชุมพงษ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปวันรัตน์  เวชการ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปวันรัตน์  หนุนอนันต์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงปวิชญา  ศรีวรรักษา
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ไชยอาดูล
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงปัญจฬี  ไทยสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายปัญญพนต์  คำเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงปัญยพัชร์  กาญจนรังษี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปัณฑิตา  ยอดพรมทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเมฆ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปัณพร  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปัทมพร  วงศ์ชนะ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายปาณัสน์  นวลงาม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปานิศชญา  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงปาริศา  โลพะกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงปาลิตา  ธำรงสถาพรสกุล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงปิ่นมุก  ราชเล็ก
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงปิ่นหยก  ราชเล็ก
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายปิยพัทธ์  ทองเกื้อ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปิย์วรา  ขาวทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปิยะวดี  ภู่รัตนโอภา
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายปีเตอร์  โล
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปุญญิศา  หงษ์มณี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปุญญิสา  พานิชกรณ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปุณณมา  จุนณาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายปุณณเมธ  รุ่สว่าง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายปุณณวิช  เดชาวงศ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปุณยนุช  ติ้นหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปุณยนุช  บัวแดง
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปุณยาพร  ทองพราว
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปุณรดา  หลีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปูริดา  ทองแก้วยวน
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายเป็นหนึ่ง  นิคมจิตร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงเปมิกา  ชนะชัยปรเมศ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ป.4/2 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงเปรมมุณียากรณ์  อนุศิลป์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงเปรมิกาญ์  คำตา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายพงศกร  ลาสุนนท์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายพงศ์ธวัช  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายพงศ์ภีระ  ชัยศิริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ด้วงปาน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายพณธกร  เจริญวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายพนธ์ฤทธิ์  ไชยมนตรี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายพนสณฑ์  รัตนพงศ์สงวน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพภัสสรณ์  สุขิตกุลพฤทธิพร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพรฉวี  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพรชนก  คงรื่น
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพรพิมล  โซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพรรณภัทร  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพรรณภัทร  วรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพรลักษณ์  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพริมรตา  เข็มต้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายพลทัต  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพลอยธิดา  รักษาภิกษุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพลอยปภัช  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ชูโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายพศวีร์  แก้วงาม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายพศิน  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพัชรพร  สมชู
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพัชรพร  สุสานนท์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ยงยศยิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายพัชรพล  วงศ์สุริยะ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายพัชรพล  ศักดิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพัชราภา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายพัฒน์ธน  เลกากาญจน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพัฒนพล  พานิชย์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สกูลแพทย์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพิจิตรา  แก่นตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงพิชชากร  คงวุ่น
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพิชชากร  เฮง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ป.4/3 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพิชชาพร  งามเนตร
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพิชญดา  ถาดทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพิชญาภา  คงศาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพิชญาภา  พุูลสรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงพิชญาภา  เรขาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพิชญาภา  หมีนโยธา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายพิชานนท์  วงศ์งาม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพิชาพัทธ์  พีรพุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จำนงจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพิชามญธุ์  บัวบาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ปานงาม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายพิชิต  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพินทุอร  ภูพานทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายพิภพภูรินท  ลัภบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมัดโตะปาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  สว่างอารมณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงพิมพ์พิภา  พงษ์จีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาดทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงพิมพัชฌา  ตรีวัย
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพิราอร  พิลา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายพิศาล  เมฆม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพีชญาภา  ณ ระนอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงพีรดา  ศรีสุธนะ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายพีรวิชญ์  กิจชาลารัตน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายพีระณัฐน์  ปลื้มใจ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพุทธิตา  สุขยะฤกษ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปาลบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงเพียงอัมพร  จันทรประสูตร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงแพรวา  แก้วชูทอง
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงแพรวา  จิตนิยม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงฟาดีลาห์  หีมเบ็นหมาน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายภควัฒน์  ถาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายภควัต  เฑียรฆราตร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ป.4/4 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงภรพิพัฒน์  ยืดยาว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายภวินท์  แปะดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายภัทรกฤต  จั่นฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายภัทรพงษ์  เกรียงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายภัทรพล  ตรีพลอักษร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงภัทรวดี  แท่นสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงภัทรวดี  ปาโต
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายภัทรวุฒิ  แซ่หว่อง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงภัทราพร  ไทรทองคำ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายภาคภูมิ  เพชรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายภาณุพงศ์  พัฒศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงภิญญดา  ธรรมเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงภิญญามาศ  สินสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายภูบดินทร์  หมันหนุน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายภูบดี  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภูปกรณ์  คีรีเดช
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภูมิพัฒน์  คงสม
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายภูมิพัฒน์  หวังชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายภูมิภัทร  สุทธิบุตร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพันโร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายภูริต  ศวัสพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายภูวสิษฏ์  กลิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงมณฑ์นิษิตา  รมนัดถ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงมณฑิตา  ภู่พัชรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงมณฑิรา  กมลสิทธิสถิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงมนต์ชยา  ทองล้วน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงมานิตา  จิตพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงมามารีน  หัสเล็ม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงมิรา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงมีสุข  จงสุข
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงเมธนิยา  ชมภูพล
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายเมธาวิทย์  วงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงเมธาวี  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงเมสิณี  รักษ์วงค์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 5 ป.4/5 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงยลรดา  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายยศกร  ชายแก้ว
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายยศภัทร  บุญยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายยุทธศาสตร์  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายยูสุบ  สวยงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายเยลโล่  ภูษาธร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายรชตะ  เส้งอิ่ม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายรณกร  สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงรติกร  นพแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงรวิอาภา  พัฒนภูมิ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายรอซีดีย์  มูเก็ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงรัชชุดา  จิตนุกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายรัชมงคล  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงรัฏชกร  กมลสิทธิสถิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายรัฐพล  สุขสันต์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายราชวัฒน์  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายรุ่งรุจ  จินดามณี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ด้วงชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงไรวินท์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงลลณา  วรรณพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงลักษิกา  เพชรมุณี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงลักษิณา  ลี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายเลิศวรรธน์  ยัง
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายวชิรวิทย์  ผ่องมหึงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงวนัชพร  แซ่โล๊ะ
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายวเนช  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายวรกร  กุลชาติประภา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายวรพจน์  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายวรภัทร  ภาระรัตน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงวรรณกนก  เภาทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงวรรณิดา  ระวังวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงวรรษชล  กุฏิภักดี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงวรัญชลี  จิตร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงวราภรณ์  จุลจินดา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายวราสิทธิ์  เส้งเสน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารคุณธรรม 4 ชั้น 3 ป.5/1 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงวริชา  ปัญญาธนกร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายวริศ  ฤทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงวริศรา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงวริศรา  จันทะคาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงวริศรา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงวริสรา  เพชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงวฤณภา  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงวาริสา  เสนาทิพย์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงวารุณี  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงวาศินี  อะหมัด
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงวิชชุอร  ภูพานทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายวิชยุตม์  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงวิภาดา  ตั้งหิรัญเสถียร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงวิลาสินี  ระวังวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พงษ์รุ่งเรืองกุล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงวิสสุตา  แก้วผดุง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงวีรปริยา  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายวีรพันธ์  ทองเอียด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายศกร  มณีพรหม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงศรัญญา  โปนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายศรัญย์รัฐ  คล้ายหิรัญ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายศรัณยพงค์  พูลชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงศรัณย์พร  เจริญวงค์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงศรุตา  กาญจนเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงศศิธร  ดำส่งแสง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงศศิธร  ทองฉิม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายศักดิ์พล  แซ่ก่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายศาสตรา  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงศิรดา  ลือประพาส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงศิรประภา  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงศิรพิชญา  เพ็ชรจำรัส
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงศิรภัสสร  นวลปาน
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายศิรศักดิ์  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารคุณธรรม 4 ชั้น 3 ป.5/2 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงศิรัญยา  ทองจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงศิโรรัตน์  คุ่ยยกสุย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายศิวัช  ดำแสงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายศิวัช  พิมพงศ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายศิวัฒม์  ทองชูช่วย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายศุภกิจ  ภูมี
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายศุภกิตติ์  วิจิตรโสภา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายศุภชัย  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายศุภณัฐ  ขาวทอง
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายศุภณัฐ  ชนะวรรโณ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายศุภณัฐ  ซุ่นเซ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงศุภรดา  ปาลาวัน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายศุภรากร  ดิสสระ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายศุภฤกษ์  จิตร์ภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพิทยานนท์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายศุภวิชญ์  คันธินทระ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายศุภสัณห์  หนูรอด
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงศุภสุตา  ชูกวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งเส้ง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงศุภาพัทธ์  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงศุภิสรา  ปานมุข
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายสนธยา  สังคง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงสเปน  อยู่ด้วง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงสมิตานัน  แก้วคงบุญ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ภาพ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายสรวิชญ์  ไชยถาวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงสาริศา  เสนาจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงสิธิยา  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายสิปปภาส  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายสิรภพ  มะลิวรรณ์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายสิรภพ  สุขชู
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิโยธา
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงสิริกร  ณ ระนอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงสิริกัญญา  หวยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดารารัตน์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารคุณธรรม 4 ชั้น 3 ป.5/3 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงสิริยากร  ขาวพิมาย
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายสิริวัฒน์  เกื้อมิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายสีหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชุมนิรัตน์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงสุชัญญา  เบ็นหมัด
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงสุชาดา  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสุชาดา  โครธาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสุชานรี  ชูนวน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงสุชานาฎ  ขวัญอ่อน
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงสุธาดา  จุลจินดา
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงสุธิดา  เสริฐ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงสุนรัชญ์  พุทธกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสุนิสา  วิบูลย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงสุพัชฌาย์  พงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงสุรัมภา  สุระสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสุวิชญา  พิทักอักษร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รองเลื่อน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายเสฏฐวุติ  คณะรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงหฤทัย  จิตรานนท์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
นางสาวไหมฟ้า  ภักดี
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายอชิตะ  ลิ่มโซ่
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงอชิรญา  กมลศรี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายอชิรเศรษฐ์  ศรัทธนิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงอโณทัย  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายอดิศร  แสงดวง
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายอดุลเดช  ลอยจิ้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงอติกันต์  รัตนมณี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงอธิฐา  อนุสาร
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายอธิภัชค์  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงอนัญญา  ปัญรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายอนุพงค์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงอภิชญา  เยาว์ธานี
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงอภิรดี  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์ทิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 2

ณ อาคารคุณธรรม 4 ชั้น 4 ป.5/4 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายอภิวัฒน์  ผลเงาะ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอภิสดา  ชะตารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายอมรเทพ  มีแสง
ป.6
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอมินตรา  ขวัญสุด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงอรณิชา  ผอมคง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายอรรฆเดชน์  สารานพกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงอริสรา  สุขบัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอะรีนา  หีมหม๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงอัญชสา  อินเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงอัญชิสา  เกื้อลาย
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงอัญมณี  สันติภราภพ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอันดา  ชุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายอันวาร์  มูเก็ม
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายอัฟนาน  ราดหามาด
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายอัมรินทร์  สิทธิสาร
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายอัยนัฐ  มาศแสวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายอัสนีย์  เมืองเหนือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายอัสมี  กอและ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอาชวิต  สินเปีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายอาชวิน  พรรณราย
ป.4
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายอาชาวิน  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงอาฒญา  รัชนาการ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีแก้วทอง
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายอามีน  หวังเจริญ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงอาลิส  พรมบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายอาลีม  ยีดะหมะ
ป.5
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายอิงหลุณ  หัฐกร ชัว
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงอินธิรา  หมัดอาดัม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงอิสริยา  สว่างนิพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายอุฬาร  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายเอกปพน  เขียวเข็ม
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายไอศูรย์  เจตนเมษฐ์
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายฮาฟิซ  ยีหมัดอะหลี
ป.4
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงฮุสนา  พุ่มเกื้อ
ป.6
โรงเรียนพลวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 241 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
นางสาว ณ กานต์ธีรา  พลเดช
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วสีดำ
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายกตัญญู  เรืองสุข
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงกนกนิภา  จันทรังษี
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายกนกพล  แก้วใสสี
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงกมลวรรณ  พิณวงค์
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงกรกช  รองสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายกรวิชญ์  พูลสุข
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายกรวิชญ์  หนุดหละ
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
นายกรวิทย์  เสนจันทร์
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายกรวีร์  นิชรานนท์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงกรองแก้ว  สันติกุล
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายกริช  รมนัดถ์
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงกฤตชญา  แสงเงิน
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายกฤตพล  ทองนพคุณ
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงกฤตยา  ชมตันติ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายกฤติเดช  ตระกูลจิระวัฒน์
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายกฤติธี  ชูช่วย
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายกฤษฎา  จะเผอะ
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายกฤษณพงศ์  สังชุม
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายกฤษภพ  จันวนา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงกฤษยาณี  ตันตรัตนพงษ์
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายกวีพัชร์  คงทอง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายกษิดิ์เดช  จูห้อง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงกษิรา  ธรรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงกัญญ์วรา  โรจน์รุ่งสัตย์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิพิธสุนทรศานต์
ม.3
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรววงษ์
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
นางสาวกัญธิญา  วอง
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
นางสาวกัญยรัตน์  อัจนากิตติ
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายกันต์ธร  พิงพิทยากุล
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายกันตพล  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายกันตพัฒน์  ศิริอนันต์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายกันตวัฒ  ทองศรี
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายกันต์ศักดิ์  มูสโกภาศ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงกัลโสม  เตบสัน
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  งอนงอก
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงกานต์ชุดา  อึ้งโอภาฐกฤต
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ได้รูป
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายกานต์รวี  คำหว่าน
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงกานต์สินี  ภักดีพิน
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายกิตติธัช  รองสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายกิตติพศ  หวังปัญญา
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายกิตติศักดิ์  กองคิด
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายกิติณัจว์  อินทร์จันทร์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงกิรณา  เดชธนาสินรักษา
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายเก่งกล้า  ธีระกุลพิศุทธิ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายเกณฑ์ขวัญ  วงษ์ภูดร
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
นายเกริกเกียรติ  ลีรพงศ์นันต์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงเกลียวไหม  รัตนชัย
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงเกวริณ  บุญกูล
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
นางสาวแก้มชาด  สิงหะ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายไกรวิน  เพชรคง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงขวัญจิรา  มาลาศรี
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทสรัญ
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายเขตโสภณ  ศรทอง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงเขมพิชา  เตมีรัตนรักษ์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายคชา  กรัณยเดช
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายคณิสร  อินทรัตน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายคมชาญ  สุวัชรชัยติวงศ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงคันธารัตน์  พิมพ์ศรี
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายคุณากร  เสรีลิขิตกุล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงคุปต์กาญจน์  ศรีอินทร์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
นายจรัณธร  ไชยชำนาญ
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายจอมทรัพย์  สุวรรณกิจ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายจักรพันธ์  พฤกษ์ชญานันท์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงจัสมีน่า  เหร็ม
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
นายจารุกิตติ์  ผลวัฒนานุวงศ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงจิดาภา  แก้วขาว
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
นางสาวจิดาภา  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงจิดาภา  ทหงษ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายจิตตภู  จิตคง
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงจิตนา  อนุรักษ์ไพรสันต์
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายจิตรภณ  ชูสุริแสง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
นายจิรกิตติ์  เอกกะยอ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงจิรทิพย์กมล  ตุลุย
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายจิรทีปต์  พฤกษ์ภัทรพงศ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
นายจิรภัทร  จันทร์โสภา
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์ธิสอน
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายจิรวัฒน์  เทวพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงจิรัชญา  ธีระวัฒนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายจิรัฎฐ์  เสาวธารพงศ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายจิรัฏฐ์  มุณีกาญจน์
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายจิรานุวัตน์  สุวรรณจุณี
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายจิรายุ  บริรักษ์สกุลชัย
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
นางสาวจีรณา  สายวารี
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงจีรนันท์  แสงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
นายจื่อ ย้วญ  พี
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมรักษ์
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตระกูลศรีมงคล
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายเฉลิมลาภ  ไล้เลิศ
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
นายชญานนท์  ไชยานุกิจ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
นายชญานนท์  นราวิจิตร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
นางสาวชญานิษฐ์  ทางรัตนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พืชมงคล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงชฎาพร  ตันติโภคิน
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงชนกกร  อ่อนยัง
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายชนพัฒน์  วุ่นซิ้ว
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายชนพัทธ์  รัตนประภต
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายชนภัทร  แซ่จอง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายชนวีร์  ปานนิล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงชนากร  จันทศรี
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
นางสาวชนากานต์  แซ่ชิน
ม.3
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงชนากานต์  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายชนาธิป  หนูนวล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายชนิตว์นันท์  ถึงอินทร์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายชยากร  หวังน๊ะ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายชยุต  แสงสงวน
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายชลกฤษ  นิลรัตน์
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงชลพรรษ  ศิริสาธิตกิจ
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายชลันทร  นวนสินธุ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
นางสาวชลิตา  ขาวนวล
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
นางสาวชลิตา  จุลสัตย์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายชวกร  โกกิละวาที
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายชวลิต  เหล่าจีนวงศ์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงชัชชญา  ถาวรฤทธิพากร
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายชัชวาล  วรรณกี้
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายชัยดิฐ  ลิ่มกาญจนโชติ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายชัยวัฒน์  แสงใส
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงชามันดา  อินชุม
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายชามิล  สว่างนิพันธ์
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายชิดชนน์  เอี้ยวสกุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายชุติเทพ  สิรินทรโสภณ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 245 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงเชิญขวัญ  คงปาน
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงเชิญขวัญ  ประชุมทอง
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
นางสาวโชติกา  ดิสระพงค์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงโชติชนิต  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายโชติธนภัทร์  จันทรเกษมพร
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายซ่อรีฟ  พรมแก้ว
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายซานโตรีนี่  เดอรามันห์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายไซเวงเจค็อบ  ปูน
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงฌญาณิน  เขมะพันธุ์มนัส
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายเฌอแตม  เธียรพิทยามาศ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายญาฌาธิป  พรหมจันทร์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายญาณธาม  อุไรรัตน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงญาณิศา  ทองเกียว
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
นางสาวญาณิศา  มาลาวงศ์
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายฐปณัฐ  จินดาผ่อง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายฐปนนท์  พงษ์สะพัง
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายฐานัส  วงศ์หิรัญเดชา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายฐานิสสร  แก้วเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
นางสาวฐิติญา  โยลัย
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายณฐนนท์  เสรีลิขิตกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายณธกร  นันทพงศ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายณภนต์  รัศมี
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายณภัทร  กูลณรงค์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงณภัทร  จันทร์เกตุ
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
นายณภัทร  นิศวอนุตรพันธ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายณภัทร  พุทซ้อน
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายณรัก  ศักดิ์ศรีบวร
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงณริญา  เบ็ญราหีม
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงณัชชา  วิกรมโรจนานันท์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายณัชพล  ช่วยอินทร์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายณัชพัฒน์  ลี้ไพโรจน์กุล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 246 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงณัฎฐณัฏฐา  ชูศรี
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ทุ่งปรือ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
นางสาวณัฏฐณิชา  เจริญมาก
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัคฆะ
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายณัฐกร  ชูกำเนิด
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
นายณัฐกานต์  สุขโณ
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายณัฐชนน  สนองคุณวรกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงณัฐชา  เนียมสอน
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง  ศิริโชติ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมาก
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงณัฐณิชา  เซียห้วน
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
นางสาวณัฐณิชาช์  ปราชญาเปรื่อง
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหลืองประกฤติ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะจิตต์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายณัฐธิปก  วิทยานุภากร
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายณัฐนนท์  รัตนมโนรมย์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายณัฐนนท์  หมัดสุข
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบปรี
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายณัฐพล  หมิโดย
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
นางสาวณัฐพัชร์  เจษฎ์พัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงณัฐพัชร์  เพชรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
นางสาวณัฐรินทร์  เจษฎ์พัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายณัฐวัฒน์  วังศิริไพศาล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัฐวิภา  พิทักษ์ธรรม
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายณัฐวุฒิ  เซ่งเอียง
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
นางสาวณิชวดี  กาญจนโฆษิต
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
นางสาวณิชา  ศรีพิริยะวงศ์
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงณิชา  หมัดสมัคร
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
นางสาวณิชา  ฮาสุวรรณกิจ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงณิชากร  อินทคง
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงณิชาดา  ปลื้มใจ
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 247 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วน้อย
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาขวัญ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดบน
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายดนัยพรรธน์  กาญจนรังษี
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายดลรวี  ชีวะก้องเกียรติ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายต้นตะวัน  มูสิกรังศรี
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายตฤณ  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายตะลันต์  หวังเกียรติขจร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายติณณภพ  พรหมสิน
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายติณณภัชน์  ศรีเพ็ง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายติณห์  เฉลิมกุลสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงตุลยดา  เชี่ยววิจิตรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
นายเตชินท์  นงรัตน์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายถิรธวัช  ชนะกิจ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงทยิดา  นุชทรวง
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
นายทรงพล  สุขศรี
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายทรรศ  หอประยูร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงทวิตา  อชิรกำจรกุล
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายทวิพัทธ์  เงารังษ๊
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายทวีทรัพย์  ลีลาประเสริฐศิลป์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายทัศนิษ  สังข์ศิลป์เลิศ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  จันทะภาโส
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายแทนบุญ  สมันตรัฐ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงธณัชกานต์  เอียดเกิด
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายธนกร  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายธนกร  ไข่เกิด
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายธนกร  มุขประดับ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายธนกร  สินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายธนกร  เสือทอง
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายธนกฤต  เก้าเอี้ยน
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายธนกฤต  คงสมพรตโกศล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายธนกฤต  เจริญวัฒน์อนันต์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายธนกฤต  วรรณมูลิก
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายธนกฤต  วรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายธนโชติ  สุวรรณประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายธนทอง  ภัทรวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงธนพร  พุทธสุภะ
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายธนพฤทธ์  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายธนพล  สุจิตะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงธนภร  ปาละวงศ์
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายธนภัทร  จารุพันธุ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
นายธนภัทร  ชุมทอง
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
นายธนภัทร  ภูอรัณย์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายธนภัทร  สิทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายธนภูมิ  คำสุข
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายธนรัตน์  เดชอรัญ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายธนวัตน์  ตันวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงธนัชญา  สรรเพชญ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงธนัญชนก  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงธนัฐดา  ไชยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายธนัตถ์  ศรีจรัสกุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายธนัท  ณ ระนอง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายธนากร  ทองประสม
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายธนากร  ปิยะถาวรชัย
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายธนาทร  โพธิพงศา
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายธนายุทธ  จันทร์กบ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงธรรญชนก  ปิ่นม่วง
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายธรรมปพน  ชีวรุ่งเรืองสกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงธฤษวรรณ  เหล็กนิ่ม
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงธัญชนก  ศิริทศ
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์กบ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  นิลเศรษฐี
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงธัญญาพร  วงษ์แพทย์
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มุสิกะชาติ
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิตานุพงศ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายธัญพิสิฐ  ศุภพิสิฐกุล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงธัญรดา  มโนสันติภาพ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงธัญรัศม์  ยอดประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงธันยพร  ชวกุล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายธันวา  ศิริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายธาวิน  วิชานนท์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงธิดารัตน์  มุสิกรังศรี
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายธีทัต  แสงวิเชียร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายธีปัณ  ทองนวลจันทร์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายธีรทัศน์  จันทระ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายธีรภัทร  หมวกพลาย
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายธีรภัทร์  จงจัตร
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายธีรภาพ  แก้วนวลศรี
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายธีรศักดิ์  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายธีวรา  พิสุทธิ์วิมล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงนงนภัส  มณีโชติ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายนธี  แก้วสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
นายนนท์ปวิช  แก้วนุกูล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายนพกร   กราบบุญมา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงนภัส  รุ้งเรืองระยับ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันตังกุล
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงนภาพิสุทธิ์  ทองชูช่วย
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงนรมน  อุปมนต์
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงนราวดี  หลำสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
นางสาวนฤสรณ์  จันทรประทิน
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงนลปรียา  กา หยี
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงนลมล  มหาศรานนท์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงนลักษมณ  รักษ์ไสย
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงนลินทิพย์  เหตุทอง
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายนวกร  มังคละ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายนวพล  เธียรโชติ
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงนวลหง  ว่องประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงนวินดา  ชาติจิรกาล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
นางสาวนัฐชา  โพล้งเสียง
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายนัฐพงศ์  ประกิจวัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไชยานุกิจ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวพันธ์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
นางสาวนันทัชพร  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายนันทิพัฒน์   เกตนะ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงนาตาชา  พูลสง
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงนารีรัตน์  ยงค์
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงน้ำอิง  เพ็งระวะ
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงนิชภา  บังหมัด
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายนิซอรีฟ  สุไลมาน
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายนิทธันต์  จิรวัฒน์อำไพ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายนิธิพัฒน์  เพชรพิมล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายนิปุณ  สมบัติกุลธนะ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายเนติธร  สังข์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายเนติภล  เพชรพรรณ
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายเนติภู  เพชรพรรณ
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายบวรทัต  หาญณรงค์
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายบัณฑิตย์  ศิริพิทยา
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงบัวชมพู  เกียรติธนวัฒนา
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายบุญรอด  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายบุญรักษา  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงบุณณิศา  กันสุมาโส
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงบุณยานุช  จันทรจนา
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายปพนวีร์  พงวิจิตรจินดา
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปพิชญา  เพชรบุรี
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายปภังกร  สวนทอง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายปภาวิชญ์  เนตินาถสุนทร
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายปรเมศวร์  สุเรียมมา
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายปรเมษฐ์  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงปรรณสรณ์  ช่วยหนู
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงปราณปริยา  เตชะชนะนันท์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงปริญณุตา  สุขโชติ
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายปรินทร  เปรมใจ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงปริยากร  ศุภอักษร
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์นน
ม.3
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์สว่าง
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงปวริศา  พรหมศรี
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายปัฐยาวัต  จันทร์กอ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
นางสาวปัณฑรีย์  ริ้วทองชุ่ม
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
นายปัณณทัต  นกหนู
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายปัณณทัต  ประสงค์ทรัพย์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายปัณณวิชญ์  วาณิชย์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายปาณัสม์  วงษ์ปา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงปานไพลิน  ปรีชา
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงปารณีย์  ไชยสาลี
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
นางสาวปารวี  ณ พัทลุง
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงปาลิตา  กันอุ่น
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงปิญชร  อิ๋วสกุล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
นายปิติกร  ดิษฐโชติ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายปิติพัฒน์  วิจักขณ์เศรณี
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงปิ่นลักษณ์  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายปิยวัฒน์  สุขมิ่ง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงปิยาพัชร  ไชยพูล
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปาลรัตน์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงปุญญิศา  รุ่งเรืองทิพย์
ม.3
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
นายปุณณภพ  ช่อผกา
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
นายปุณณวิช  ฟูตระกูล
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
นางสาวปุณยนุช  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายปุนยธร  หน่ายคอน
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายเปมทัต  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงเปมิกา  ณ ระนอง
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรัศมี
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงเปมิกา  อั้นเต้ง
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายเปรม  ชนะสกุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงไปรยาวรรณ  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายพงศธร  หยดย้อย
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายพงศ์พล  คงนคร
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายพงศ์พัทธ์  ทองพูล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
นายพชร  โกฎิสิน
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายพชร  อัศวผดุงสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายพณิชพล  โกมลสิทธิ์เวช
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายพนธกร  โภชนกิจ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายพบพริษฐ์  พิเคราะห์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงพรชนินทร์  พูลภิรมณ์
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายพรภวิษย์  ทองเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โอสถาพันธุ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงพรหมวดี  พงศ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงพราวรวี  จันทร์สุขธนัส
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงพลอย  กอเจริญเกียรติ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงพลอยชมพู  พรรณราย
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายพศวีร์  สุวรรณรัศมี
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายพศิษฐ์  บุญประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายพสิษฐ์  วราภิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายพสิษฐ์  เหล่าเท้ง
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงพอเพียง  อุทัยพันธ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงพัชรวรรณ  อันตรเสน
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงพัชรี  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายพัฒนสิทธิ์  ยอดยิ่งประพันธ์
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายพัทธศิษฐ์  จรณโยธิน
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายพันธวัสส์  จิระเกียรติกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
นายพัสกร  แก้วอำไพ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
นายพัสพันธ์  สงวนเชื้อ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
นางสาวพิชชาพร  นุทัต
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจษฏาภิวงศ์
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐวชิรากุล
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายพิชญุตม์  คะนันชาติ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีดำ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ข้อสิ้นควัด
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองดีเลิศ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงพิมพ์สิมา  หงส์อมตะ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายพิรชัช  โสยบุตร
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายพิริยากร  พันธ์ทองเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายพิสิษฐ์  ยิ่งนัยศิริกุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายพีรดนย์  แซ่จึง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
นายพีรทัตต์  ลาภณรงค์ชัย
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายพีรพัฒน์  โกวิทวิกรัย
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายพีรวัส  หุ่นเก่า
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายพีระพงษ์  นวลนิล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายพุทธรักษา  รุจิรไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
นายเพชรนาครินทร์  สุทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายเพชรรัตน์  พรหมอักษร
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจะพงค์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงเพียงขวัญ  มงคลสิริตระกู
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงแพรไพลิน  กระมุทพิจิตร
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงแพรวาวฎี  อินทสระ
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายฟัรฮาน  มันหวัง
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงฟ้ากมล  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงเฟมีดา  กัลยา
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงภณิตา  ชวศิริ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงภทรพรรณ  แสนชุม
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายภรภัทร  ธรรมศิริพงษ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงภริณ  หังสพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายภฤศ พิชญ์นันท์  ฉายากุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงภวริศา  พิธาวราธร
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายภวัต  ศรีเสาวชาติ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงภวิษฏา  เพ็งศรี
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายภัคธร  ไชยพลวัต
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงภัควดี  ศรีโพธิ์งาม
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายภัทรชัย  ศาสตรานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายภัทรพล  เวฬุบรรพ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธุ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  จิรังวรพจน์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงภัทรสุดา  พงศ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายภาคภูมิ  บุญถัด
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายภาคิน  ก่อกิตติพงศ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
นางสาวภาณัชชา  ลิ่มกาญจนโชติ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
นายภาณุ  ภัทรเสนานนท์
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายภานุกร  พิทยาภินันท์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
นางสาวภารดี  พัฒนโกวิท
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
นายภาสพิชญ์  โก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายภีภเดช  น้อยผา
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
นายภีม  ศรีสุวรรณวิเชียร
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
นายภีมพัฒน์  มงคลพิทักษ์สุข
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงภีมพิมล  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายภีรวัส  กิจสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงภูณิษา  แก้วไทย
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายภูธิป  ธรรมปัญญาสกุล
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายภูบดินทร์  หวันเต๊ะ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายภูมิ  จงไพรัตน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายภูมินทร์  นาคฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายภูมิพัฒน์  เชี่ยวชาญ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายภูมิยศ  ลาภณรงค์ชัย
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงภูริชญา  สอนดอนไพร
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงภูริชญา  หวัดเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงภูริชญา  อารีวานิช
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายภูริณัฐ  ฝันย่อง
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายภูวศิษฐ์  พันธ์ภูวธนนท์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายมณีโชติ  แก้วอำพร
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
นางสาวมนัสวรรณ  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายมังกร  แง้เจริญกุล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
นางสาวมัยซูรี  จะมะจี
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงมัลลิกา  วงศ์สัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1191
เด็กหญิงมานิตา  สงสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงมารีน่า  ดำใหม
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายยะฮ์ยา  แฟนดี้
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายยุธทกัญ  เนตรนุช
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงเย็น  ชาตรี
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงโยษิตา  หยูหงิม
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายรชาทัช  บุญพัฒน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายรฐปภพ  สารภาพ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายรณกฤต  วงษ์บุญ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายรณชัย  บุญอาจ
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายรตภูมิ  ศิริสมบัติ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงรมิดา  ชาติจิรกาล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงรมิตา  ชูโชติ
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงรมิตา  วินัยศักดิ์เสรี
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายรัชพล  นันทกาญจน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายรัชภูมิ  ขวัญปิยะรัตน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายรัฐพันธุ์  บูเอียด
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายรัตณพล  แสงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายรัตนสินทร์  จิตติวงศ์สมาน
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายริกค์ รัชชานนท์  ชมิท
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายริชวรรณ  ตอหิรัญ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงรินลดา  โรจนาภากุล
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายรุ่งศิริ  แซ่ลิ่ม
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายรุจิรพงษ์  คงช่วย
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงฤทัยชนก  เกษตรเจริญ
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
นางสาวลภัสวริญ  นัครัง
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
นางสาวลลิตา  พุทธิปาน
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงลัยลาฮ์  เหล็มโส๊ะ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวรรณเทพ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
นางสาววรนิษฐา  โชติการ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายวรปรัชญ์  จิตติถาวร
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายวรภพ  สิรินทรโสภณ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงวรรณศิลป์  ยานิยม
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงวรฤทัย  ศิริตระกูล
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1226
เด็กชายวรวุฒิ  แก้วทองพันธ์
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงวรัญญา  พงศ์สุขนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงวราภรณ์  กังแฮ
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงวราภรณ์  มณี
ม.2
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงวริญญา  ศรีราชรักษ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายวริทธิ์  ส่งศรี
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
นายวริศ  เจตะวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
นายวริศ  ภิสัชเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
นางสาววริศรา  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายวิชญ์  ปรีดาวรานนท์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
นางสาววิชยา  ช่วยมาก
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายวิธวินท์  อิสระโชติ
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายวินทร์  ทวีวงศ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายวิศรุต  แซ่ลิ่ม
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
นางสาววิสุรีย์  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายวีรภัทร  ปิยะวงศ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงวีรภัทรา  อรนพ
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายวีรศรุต  สุวรรณพงศ์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายวีริศ  เเซ่ลิ่ว
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายวุฒิกร  ดำมี
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายวุฒิชัย  สังข์จันทร์
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายวุฒิภูมิ  แก้วใจจง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายศตนิติ  ศรีนอง
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงศยามล  ทองสม
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายศรัณย์กร  ณะไชยลักษณ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายศรัณยพงศ์  จำเริญนุสิต
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายศรัณย์  จำปา
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายศรัณยู  วีรการณ์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  คงคำ
ม.1
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงศรุตา  บุญเย็น
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงศศิพิมล  โชโต
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
นางสาวศศิรดา  รัตนกาญจน์
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นครจันทร์
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงศิภาพันธ์  สาคร
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1261
เด็กหญิงศิรภัสสร  วณิชยาพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
นางสาวศิริเนตร  รอดบน
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายศิวกร  ชินสกุลเจริญ
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายศิวกร  ปภาพันธุ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงศิวนาถ  ชูติพัฒนะ
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายศิวัช  นวลงาม
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายศิวัฒน์  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงศิศิรา  คงจีน
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายศุภกร  ช่วยชูสกุล
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายศุภกร  พรหมจันทร์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายศุภกร  ศรีวิชา
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายศุภกฤต  ดิสระพงค์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงศุภกานต์  คงประพันธ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายศุภณัฐ  แจ้งสว่าง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายศุภณัฐ  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายศุภณัฐ  พรหมสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายศุภณัฐ  สินชู
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วอุทัย
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีรัตน์
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายศุภวิชญ์  ประภากรรัตนา
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงศุภานันท์  ศรีสุขใส
ม.2
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายเศรษฐบุตร  หริรักษาพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายสเตฟาน  ชาติรัญ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงสมิตานันท์  พฤกษานุศักดิ์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายสมิทธ์  แก้วพลายงาม
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายสรวิชญ์  พัฒนพิบูล
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายสรวิศญ์  เสริมสุข
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายสรวีย์  ทองเศรษฐ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายสรัล  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายสราวุธ  อึ้ง
ม.3
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงสริตา  วชิรพิศุทย์
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงสโรชา  ฤทธิพรัด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 2

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 โรงเรียนพลวิทยา
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1296
เด็กหญิงสวนิต  แก้วรัฐถา
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ชนะ
ม.1
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กชายสิทธิชัย  กราชู
ม.1
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กชายสิปปะกร  จุลนวล
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กชายสิรดนัย  ภู่ขาว
ม.3
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงสิรยากร  แซ่ตู๋
ม.2
โรงเรียนพลวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนคีรีธำรง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
นายสิรวิชญ์  บุณศรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กชายสิรวิชญ์  รุ่งแสง
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1305
เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณอำภา
ม.2
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1306
นายสิรวิชญ์  เอกไมตรี
ม.3
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1307
เด็กหญิงสิริกร  อภิวันทนากร
ม.2
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1308
เด็กหญิงสิริณภัทร  สุทธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1309
เด็กหญิงสิรินธิตา  ฮ่มซ้าย
ม.3
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1310
เด็กหญิงสิริยากร  สิทธิการิยะวัตร
ม.3
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1311
เด็กชายสิริราชย์  เพ็ญมาศ
ม.1
โรงเรียนแสงทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์<