ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  พะสุโร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชอินทร์  วิจิตรเวชการ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกร  วัฒนวงษ์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกกร  อินทรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกนิภา  นิลวิสุทธิ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
6
เด็กชายกรกฏา  ยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
7
เด็กชายกรณัฏฐ์  เพ็ญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสุมิตรา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรวรรณ  สมานคุณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรวรรณ  หนูคำสวน
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
10
เด็กชายกรวิชญ์  อยู่เปี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรานต์ญลักษณ์  ตันตรัตนพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตพจน์  บุญแอ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤติน  จงอร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤติพงค์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกฤติมา  จิตจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษฏิ์บดินทร์  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
17
เด็กชายกษิดิส  กาเลี่ยง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญชรัตน์  เขมากรณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญพัชร  เวชสารศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หิรัญโณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
21
เด็กชายกันต์กวี  โหดนวล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
22
เด็กชายกันต์พจน์  ทองนวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
23
เด็กชายกันตวิชญ์  อุบลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
24
เด็กชายกันต์  การะเกตุ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัลยกร  มานะศิริ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติกวิน  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกิตติธรา  ควนศิริ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติภพ  หนูรักษ์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติศักดิ์  รักขิโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกุลธิดา  สุจินโณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
36
เด็กหญิงกุลิสรา  นุ้ยแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
37
เด็กชายเก่งกาจ  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
38
เด็กชายเกริกฤทธิ์  ชุมคง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
39
เด็กชายเกียรตินภัทร  อร่าม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
40
เด็กชายโกมินทร์  เมืองฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงโกลัญญา  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
43
เด็กหญิงโขมพัสตร์  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูวา
คณิตประถม
44
เด็กชายคณพศ  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
45
เด็กชายคณิศร  บุญแนบ
ป.5
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงคณิศร  ภูมิชาติ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
47
เด็กชายคามิน  อักโขสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจณิญญา  สอนสุภาพ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
49
เด็กชายจตุรงค์  ชูบุญลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจรรยวรรฎ  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจารุชา  มาเรือง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิตติมา  สุนทราภรณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิตติสุดา  พุทธสุภะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิตราภา  จีนปาน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิตาพัชญ์  สุวรรณลอยล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยวรรณวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิรวดี  ส่องสง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิรารัตน์  จิตโสภา
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
60
เด็กชายจิรุตม์  จันทวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  นาคสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
63
เด็กชายฉัตรชาธร  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
64
เด็กหญิงฉัตรอาภา  การะกรณ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงฉัตริษา  จิตรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขุนรัง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนัญชิดา  หวังจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
70
เด็กชายชินาธิป  ช่างล้อ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
71
เด็กชายชนาธิป  วัชรวรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชนินาถ  พันธ์ทอง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
74
เด็กชายชยธร  วงศ์เทพ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
75
เด็กชายชยพล  แก้วแสงเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
76
เด็กชายชยพล  รอดผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
77
เด็กชายชยากร  พัฒน์ทอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
78
เด็กชายชยุต  สังข์ช่วง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชลิดา  รายนุกูล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชลิตา  โชตินะกิจ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงชวัลรัตน์  เส้งชู้
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
82
เด็กชายชวัลวิชญ์  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชัชฎา  สมันธการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชัญญ์ชนพร  อนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชัญญา  แก้วประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชิชญา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
87
เด็กชายซอฟรอน  อีปง
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
88
เด็กชายเซน  รัตนชาติ
ป.5
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงญาณภัทร  ยี่ซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
91
เด็กชายฐณาณัฎฐ์  ศรีทองนวล
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงฐิตารีย์  โรจน์พิทยากูล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
93
เด็กหญิงฐิติกา  ไชยชาญยุทธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงฐิติชญาน์  คชราช
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงฐิติยา  สุขเมตตา
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงฐิติวรดา  นุ้ยกูล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
98
เด็กชายณฐกร  พริกบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
99
เด็กชายณฐกร  สิริโสทร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
100
เด็กชายณฐกรพงศ์  ครุฑบางคัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณฐพร  พรมโอภาษ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณภัทร  เมธีอภิรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัชชา  เชื้อบ้านเกาะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
105
เด็กชายณัชปัญวัต  จุลิวรรณลีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
106
เด็กชายณัชพล  แก้วประดับ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อยู่ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฎฐ์พัชร์  ทองช่วย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฎธิยา  เพชรนิลจินดา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เพชรกรณ์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฏฐ์  เรืองปฏิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐกรณ์  สาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐชนันท์  พงษ์ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐณพัชร์  แก้วอนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทสโร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์มโน
ป.5
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
คณิตประถม
117
เด็กชายณัฐธนกร  ศัลศาลา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักแดง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฐนภัทร  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐนันท์  กูลเกื้อ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
122
เด็กชายณัฐภัทร  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
123
เด็กชายณัฐภัทร  สังข์ศิลป์ชัย
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัฐยาน์  บัวนวล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
127
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสายบัว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
128
เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลนิ่ม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณิชกุล  เซ้งเตี้ยน
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณิชานันท์  รัตนทอง
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณิชาภัทร  จยะสกุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณิชาภา  มหปุญญานนท์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณิชารวีร์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
135
เด็กชายดนุพล  รัตนบุษยาพร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
136
เด็กชายดนุสรรค์  ศรลอย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงดากานดา  ธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
138
เด็กหญิงตมิสา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
139
เด็กชายตันติกร  เจริญมาก
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
140
เด็กชายตุลยวัฒน์  สฤษดิ์วิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
141
เด็กชายเตชทัต  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
142
เด็กหญิงเตชินี  สุระกำแหง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
143
เด็กชายไตรทศ  เพ็ชรล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
144
เด็กชายทรงพล  จิระนิล
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
145
เด็กชายทิวัตถ์  จิตเขม้น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
146
เด็กชายเทพจักฤษณ์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
147
เด็กชายแทนรัก  ณ สงขลา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
148
เด็กชายธนกร  ล้วนเส้ง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
149
เด็กชายธนกร  อินทนุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
150
เด็กชายธนกฤติ  ศรีนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
151
เด็กชายธนชัย  อิสโร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
152
เด็กชายธนบดี  ผิวทน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
153
เด็กชายธนภณ  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
154
เด็กชายธนยศ  ละอองมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธนัชญา  สุริวงศ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธนัญญา  จันทรมโณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธนัญพร  จินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
158
เด็กชายธนัท  จินดาเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธมนวรรณ  ซีบะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธมนวรรณ  ดำสุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายธรรมศร  สุวรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
คณิตประถม
162
เด็กชายธรา  คนทารักษ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
163
เด็กชายธราดล  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
164
เด็กชายธราเทพ  เจริญสกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
165
เด็กชายธวัชชัย  จันทรจิตต์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
166
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธัญรดา  โวหาญ
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
168
เด็กชายธันวา  รัตนอุบล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงธิษณามดี  ขุนชำนาญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธีรดา  จิตรากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
171
เด็กชายธีรเดช  สายสลำ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
172
เด็กชายธีรติ  จิรนิล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
173
เด็กชายธีรภัทร  เขียวอุ่น
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
174
เด็กชายธีรภัทร  ทองสิทธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
175
เด็กชายธีรวัต  สรแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
176
เด็กหญิงนพภัสสร  ทนงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
177
เด็กชายนพสิทธิ์  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
178
เด็กหญิงนภสร  สันตยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
179
เด็กชายนภัส  สุวรรณภูมิ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนภัสสร  ชูมี
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงนภิสา  ปิยะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
182
เด็กชายนฤทธิ์  ทวิชศรี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
183
เด็กชายนฤเบศวร์  เปลี่ยนสว่าง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นิลพงศ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
186
เด็กชายนันทฉัตร  ทองธวัช
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนันทรัตน์  อนุตรพงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
188
เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้ววิจิตร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
189
เด็กชายนันทิวรรธน์  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนัสมี  จุลถาวร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
191
เด็กชายนาธาน  หลีหัด
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
192
เด็กชายนิฟาเดล  โชติสุขรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนิวาริน  นิกรพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงนิศารัตน์  ยานะวิมุติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
195
เด็กหญิงนิษฐา  ทองญวน
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
196
เด็กชายเนติวิทย์  เศรษฐีโภฎก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
คณิตประถม
197
เด็กชายบดิณธรรมณ์  วรเดช
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
198
เด็กหญิงบวรลักษณ์  อินทรศรีไกร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
199
เด็กชายบัญญพนต์  สายวงศ์เปี้ย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
200
เด็กหญิงบัณฑิตา  รามสมภพ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.6/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงบีสมิลลา  พัชนีย์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
202
เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
203
เด็กชายปกรณ์  ยอดรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปฐมพร  ใจโต
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปนัดดา  ผลมะขาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปพิชญา  เพ็ชร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปพิชญา  สุขช่วย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทพฉิม
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
209
เด็กชายปภาวิน  ไชยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
210
เด็กชายปรานต์  กันภัย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
211
เด็กหญิงปวริศา  มณีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
212
เด็กชายปวลุตม์  หวันหม๊ะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปวันรัตน์  สรรเสริญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
214
เด็กชายปวีณ์กร  อุ่นปลอด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
215
เด็กชายปัญญาวัต  เพชรยก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมวิหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมนวล
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
218
เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติกิจภิวาทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
219
เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
220
เด็กชายปาณัทพงษ์  สุขมี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
221
เด็กหญิงปาณิศา  บุญแท่น
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปาริชาติ  สิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
223
เด็กชายปิติณัช  ตั้งจารุณัฐ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
224
เด็กชายปิติภัทร  เพชรประดับ
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
225
เด็กชายปิยณัฐ  จันทร์ชู
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
226
เด็กชายปิยะ  หมัดประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
227
เด็กหญิงปิยะพร  แก้วประสพ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สิโรรังษี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปิยาพัชร  สันตยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงปุญชญา  สกุลโกสิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
231
เด็กชายปุณณภพ  จินดาเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปุณย์รตี  ทิชินพงค์
ป.4
โรงเรียนสุมิตรา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงปูชิตา  จันทร์นวน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
234
เด็กชายเปรมศักดิ์  มีปลอด
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
235
เด็กชายผดุงอรรถ  แก้วรัมย์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
236
เด็กชายพงศธร  จันทร์อักษร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
237
เด็กชายพงศ์พล  จยะสกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
238
เด็กชายพงศ์พล  เพ็ญเขียว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
239
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
240
เด็กชายพชร  สวงนอาสน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.6/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายพชรกรณ์  เขาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
242
เด็กชายพชรพล  พลเพชร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
243
เด็กชายพชรพล  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
244
เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
245
เด็กชายพรภวิษย์  ปัญจรัก
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
246
เด็กชายพรภวิษย์  สินโน
ป.6
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพรรณภัทร  มะหะหมัด
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพรรทิวา  พลอาชา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพัชรพร  จินาเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพัชริญา  เตละวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
251
เด็กชายพัทธดนย์  ไชยชาญยุทธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มากเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพัทราวดี  นันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพาณิภัค  บุรีศรี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญกิตตินุกูล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพิชญธิดา  สินสังข์เลิศ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ณะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพิชญา  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชนครินทร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมหมวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
261
เด็กชายพิธิวัฒน์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษตรกาลาม์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โมกขธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โมกขธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพิมพิดา  บิลกะเส็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
266
เด็กหญิงพิมพิศา  สุธรรมวงค์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
268
เด็กชายพีรณัฐ  สุขทร
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
269
เด็กชายพีรภัทร  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
270
เด็กหญิงพีรภาร์  เจริญดี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
271
เด็กชายพีรวัชร์  ประชูสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
272
เด็กชายพีรวิชญ์  สงวนจินต์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
273
เด็กชายพุฒิสรรค์  เสียงดัง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
274
เด็กหญิงเพียงพัชร  สวัสดิรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงแพทธีเซีย  บุญคงดำ
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
276
เด็กหญิงแพรวศิลา  แก้วคงบุญ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
277
เด็กชายฟิรฮาน  หวันแสละ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
278
เด็กชายเฟาซัน  ยุทธิปูน
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
279
เด็กชายเฟาซี  ยุทธิปูน
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
280
เด็กชายภริตพล  วรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภวัต  ทรัพย์เพิ่ม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
282
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นิติคุณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
283
เด็กชายภัทรกร  ตำภู
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
284
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลประสงค์
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงภัทราวดี  นิ่มเส้ง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
286
เด็กชายภัทริศ  นมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
287
เด็กชายภาคภูมิ  จันทะกูฎ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
288
เด็กหญิงภาธิดา  ชุมนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
289
เด็กชายภานุพงศ์  พุทสุข
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
290
เด็กหญิงภาราดล  ปภานล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
291
เด็กชายภาวิชญ์  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
292
เด็กชายภาสกร  กล่อมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
293
เด็กหญิงภิญญดา  หนูพุ่ม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
294
เด็กหญิงภิรัชฌา  พลพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
295
เด็กชายภูตะวัน  ปานทองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
296
เด็กชายภูมิพัฒน์  มุกดาวิจิตร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
297
เด็กชายภูมิ์พัฒน์  กรรัศมีโชติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
298
เด็กชายภูมิรพี  วสันตดิลก
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
299
เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์เพิ่ม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
300
เด็กหญิงภูริชญา  ไทยเสน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
301
เด็กหญิงภูริชญา  ุทองเส้ง
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
302
เด็กหญิงมญช์พิชา  คงกะโชติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
303
เด็กหญิงมนต์นภา  ปานประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
304
เด็กหญิงมนปรียา  ศรีภักดี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
305
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตประพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
306
เด็กหญิงมัทนพร  พิทักษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
307
เด็กหญิงมินตรา  ต่วนยี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
308
เด็กหญิงเมษยา  อัครางกูร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
309
เด็กชายยศกร  ช่วยอินทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
310
เด็กชายยศธร  เข็มจรัส
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
311
เด็กชายยุทธกฤต  ช้อยสุชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
312
เด็กชายยุทธศิลป  เพ็ชรัตน์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
313
เด็กชายยุวจักร  พินนาคบุตร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
314
เด็กชายรชานนท์  เบ็ญหาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
315
เด็กชายรณกร  กาญจนคีรีธำรง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
316
เด็กหญิงรดาดาว  กิตติ์ธนาณัช
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
317
เด็กหญิงรพีพรรณ  เพชรศิริ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
318
เด็กหญิงรภัสสา  ทิพย์เสวก
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงรวิสรา  เทพฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงรวิสรา  สาสระ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงรสกร  ดำชุม
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
322
เด็กชายรัชกร  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
323
เด็กชายรัชชานนท์  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
324
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เปียฉิม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงรัชนันท์  ปิยะเขตร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
326
เด็กชายรุจิวินทร์  โภชนา
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
327
เด็กชายลภัสดนย์  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
328
เด็กหญิงลักษิกา  แสงสีดำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
329
เด็กชายวงศกร  แก่นเพชร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
330
เด็กชายวชิรวิทย์  โปดำ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
331
เด็กชายวชิรวิทย์  หลีวิจิตร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
332
เด็กชายวรรธนัย  กิจสถิตย์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
333
เด็กชายวรันธร  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
334
เด็กหญิงวริศรา  คงชะนะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
335
เด็กหญิงวริศรา  โล่จินดาสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
336
เด็กชายวสุ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
337
เด็กชายวัชรพล  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
338
เด็กชายวาริฟ  แวดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
339
เด็กหญิงวิชญาดา  โมสิกะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
คณิตประถม
340
เด็กหญิงวิมลชรัสณ์  พรหมจินดา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
341
เด็กชายศรณ์จุฑา  สุภะวีระ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
342
เด็กหญิงศรัชดา  กำเหนิดผล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
343
เด็กชายศราวิน  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองนุ่น
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
345
เด็กหญิงศศิกานต์  สิงหมณี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
346
เด็กหญิงศิริกานต์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
347
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตุลยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
348
เด็กชายศิวะ  สุวรรณปราการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
349
เด็กชายศุภกร  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
350
เด็กชายศุภกร  วุฒิโย
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
351
เด็กชายศุภชัย  กุลสุนทร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
352
เด็กชายศุภณัฐ  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
353
เด็กชายศุภณัฐ  มลิวัน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
354
เด็กชายศุภรากร  เภสัชเวชการ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
355
เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
356
เด็กชายศุภวิชญ์  จองนุ้ย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
357
เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
358
เด็กชายศุภสัณห์  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
359
เด็กชายศุภะอาสาฬห์  เวศยาสิรินทร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงศุภานิช  พานิช
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.5/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายสกลเกียรติ  พลาศิลป์มงคล
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสติมา  ขวัญหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
คณิตประถม
363
เด็กชายสมยศ  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
364
เด็กชายสรณธร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
365
เด็กชายสรวัฒน์  ชัยธัมมาวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
366
เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรักษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสรัลพร  มณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสราลัญ  ทัศนลีลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสรินญา  กุ้งแก้ว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
370
เด็กหญิงสวพัทธ์  กลั่นกล่อม
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
371
เด็กหญิงสวิตรา  หมาดทิ้ง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
372
เด็กชายสัณภัทร  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสาธกา  คงพูล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
374
เด็กหญิงสายธาร  เขียวแมว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
375
เด็กชายสิทธิกร  บุญญานุวัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
376
เด็กชายสิรวิชญ์  เอกอุรุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงสิราวรรณ  ศัลศาลา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
378
เด็กชายสิริ  จุง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
379
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์ธนะรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
380
เด็กหญิงสิรินธร  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
381
เด็กหญิงสิรีธร  สหะกะโร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
382
เด็กหญิงสุกฤตา  หวังแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
383
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สว่างวัน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
384
เด็กหญิงสุจิรา  หนูชัยแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
385
เด็กหญิงสุตาภัทร  เกิดนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
386
เด็กหญิงสุเบญญา  แก้วเมฆ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
387
เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดขาว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
388
เด็กหญิงสุภะกิณาศิลป์  ปาตังคะโร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
389
เด็กหญิงสุภาพร  บุญประวิทย์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
390
เด็กชายสุริยวงค์  ทั่งจันธิมาธรณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
391
เด็กชายสุวจักขณ์  บุญยะฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
392
เด็กหญิงสุวภัทร  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
393
เด็กหญิงเสลาลักษณ์  จันทะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
394
เด็กหญิงเหนือฝัน  นิลโกสีย์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
395
เด็กชายอธิวัฒน์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
396
เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
397
เด็กชายอนาคิน  บุญยอด
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
398
เด็กชายอนิวรรตน์  สุวรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอนุธิดา  คงไสย
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร4 ห้องป.5/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงอมรา  ทายุโก
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
402
เด็กหญิงอมลธีรา  พระธาตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
403
เด็กหญิงอรณิชา  รัตนอรุณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
404
เด็กหญิงอรสา  เผือกพันธ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
405
เด็กหญิงอริศรา  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
406
เด็กชายอักรอม  วงศ์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
407
เด็กชายอัคนี  บุญคงดำ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
408
เด็กหญิงอัญ  ชัยชูโชค
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
409
เด็กหญิงอัญชิสา  ช่างล้อ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
410
เด็กหญิงอัลลณีญ์  เหย็บหมัด
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
411
เด็กชายอานนท์  ไหมงำ
ป.4
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
คณิตประถม
412
เด็กชายอานัส  รองรัตน์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
413
เด็กชายอิดรีส  สายสลำ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
414
เด็กหญิงอินทร์ยุภา  ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
415
เด็กหญิงอินทิรา  เขาไข่แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
416
เด็กชายเอกวิชญ์  กิจธิคุณ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
417
เด็กหญิงแอนนา ซินหรง  ชวา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
418
เด็กชายฮาดีม  มาสะพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร5 ห้องป.4/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
นางสาวกนกวรรณ  ชิดเชื้อบูรณะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายกรณ์ดนัย  ชูสกุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงกรณิการ์  นวลแป้น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายกรวิชญ์  บุบผะเรณู
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายกฤติน  ทัศนศิริ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายกฤษดา  เพ็ชรมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายกษิดิ์เดช  นามสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายก่อเกียรติ  ขุนนะ
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
427
นายก่อพงศ์  เวชชศาสตร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงกัญญุ์วรา  วิจิตรจินดา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายกัณฑ์อเนก  พรมสุ
ม.3
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงกัณณิกา  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสนาทิพย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายกิตติคุณ  เพ็ชรขาว
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายกิตติธัช  ชีวะพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพมณฑา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงเกตุเกศร  ละวรรณแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงเกวลิน  ปินตุรัต
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายคฑาวัฒน์  ชนะพาล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายคณาธิป  ฆังคะมโน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายคีตศิลป์  คงสี
ม.3
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
440
นายจรัส  รัตนโชติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงจันจิรา  บูระพิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงจัสมิน  อูบี
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูประกอบ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงจิณตมัย  สอนคุณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงจิตาภา  บุญแก้วคง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายจิรวัฑฒ์  รักดำ
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายจิรัฏฐ์  ประภาประดิษฐ์โชติ
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายจิรันธนิน  ขาวนวล
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงจิราภรณ์  รุ่งอรุณสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงจิราภัฎ  อัศดรกาญจน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายเจษฎา  ไวยภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงชนัญชิดา  ดำมาก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงชนากานต์  เหมือนพิมพ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงชนิดาภา  โกศัยกานนท์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายชยพล  อังษานาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายชยุตพงศ์  เอียดเหลือ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร5 ห้องป.4/4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
459
เด็กชายชวกรณ์  ประสิทธินุ้ย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายชาญวิทย์  แหละตี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงชามีมย์  หมาดร่าหีม
ม.3
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายชิติพัฒน์  วิวัฒรางกูล
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกื้อกูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงชุติมา  ผลบุญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงไซบีน่า  หมัดสารา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงญาดา  โสดาหวัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
467
นายณัชพล  เสลิมเบิก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
469
นายณัฐดนัย  ทวยทา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายณัฐพร  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายณัฐภพ  ทองไพจิตร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงณัฐวรา  เหมือนพิมพ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงณัฐวรา  เเซ่ด่าน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายณัฐวุฒิ  วิมุกติวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายณัฐวุฒิ  สัสดีเดช
ม.3
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณโณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  จันทร์ดก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวงาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายเดชพนต์  ทองเมือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
480
นายเตชิษฐ์  งามไตรไร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
481
นางสาวทิฆัมพร  บินดุเหล็ม
ม.3
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์ฉาดฉาน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายเทวมินทร์  อินยานวน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายธนโชติ  เฉลิมฉัตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงธนภรณ์  ดิสโรส
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายธนภูมิ  พัฒนสงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายธนภูมิ  รอดชู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายธรรมวิทย์  นุ้ยมาก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายธราเทพ  จันทจิตต์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายธิติวุฒิ  วิจิตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายธีรดนย์  บุญเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงนงนุช  คงพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายนรพนธ์  สินชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
494
นายนราวิชญ์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายนฤปนาถ  สินสังข์เลิศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงนัจญมา  หลั่งน้ำสังข์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงนัซเราะฮ์  สามะ
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายนัถวุฒิ์  แซ่ตัน
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร5 ห้องป.4/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
499
เด็กชายนันทกร  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายนันทชาติ  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนันท์มนัส  จริยา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงนัสริน  ฮาแว
ม.2
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงนาดา  หมานเส็น
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนาเดีย  มณีแสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงนิชญาดา  จันทร์เกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายนิติธร  ทองเรือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงนิติยา  อภัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายนิธิพัฒน์  สุวรรณะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงนิพาดา  ทองด้วง
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงนิยดา  เค้นชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงนิลจิรา  สะลีหมัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงนิศาชล  ยิ้มสมาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงนุชวรา  คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายบรรลือศักดิ์  พรหมแก้ว
ม.3
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายบัณฑิฒฐ์  นวลศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายบุญประเสริฐ  ใจกว้าง
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายบุญฤทธิ์  หนูแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงเบญญาภา  ปิ่นมณี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายปฎิภาณ  ทองเอียด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายปฏิภาณ  พรหมจรรย์
ม.3
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายปฏิวัติ  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายปฐมพร  โรมรันต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายปพนสรรค์  แก่นพุดชา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงปริชญา  ปันระศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สุขสะปาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงปาณิศา  เฟื่องนวกิจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อินทวิเชียร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
529
นางสาวปุณณพัฒณ์  พิมุตติพงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายปุณณวิธ  คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงเปมนีย์  รุกขสุคนธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงเปรมจิต  ทองสม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
533
นายพงศธร  อุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
534
นายพงศ์ปณต  ถนอมนวล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงพรนภา  ใบงาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงพรรณภรณ์  สายสงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงพรสินี  รัตนสำเนียง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
538
นางสาวพัชราภา  แลกาน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร5 ห้องป.4/2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
539
เด็กหญิงพัชราภา  สุขาทอน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงพัชรียา  สุวรรณชาตรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงพันธ์ธีรา  สุวรรณละออง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายพัสกร  เทพเดชา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงพิชชญา  มียิ้ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วประดับเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงพิชญภัค  พันรังสี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงพิชญาภา  หนูโยม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พานชมภู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวพิมลรัตน์  วิริยะสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงพิริษา  จันทร์อ้น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายพีรพัฒน์  ชายทุ่ย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายพีรพุฒิ  วิภาตะไวทยะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายพีรยุทธ  หนูมาก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายพีรวิชญ์  มิลำเอียง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงเพลิน  พรหมสาลี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงฟ้าใส  นามสง่า
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
557
นายฟุรกร  หมันวาหาบ
ม.3
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
558
นายภคพล  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
559
นางสาวภัททิยา  เขื่อนสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงภัทรทิชา  เนียมพุ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงภัทรวดี  พุทราโร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
562
นางสาวภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายภาณุพงษ์  กันทาเงิน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วกาษร
ม.3
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวภาวิณี  จันทร์เพชร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายภูชิต  ทวีรส
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายภูเมศ  แทนบุญ
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายภูวิศ  แสงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงมณฑิตา  สุหัสโช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงมณิภา  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายมนตรี  เชียวชอุ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวมุกงาม  แห่งเสรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงมุฑิตา  สีคราม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายมูอีส  ตุลา
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายมูฮำหมัด  เบ็ญมฮามะ
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงเมทินี  คงช่วย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร5 ห้องป.4/6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
579
เด็กหญิงยศภัทร  อถิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงยุวดี  จันมณี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายรัชพล  ยกเชื้อ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายรัชพล  รัตนไชย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายรัฐชนนท์  เสนคง
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายฤทธิเดช  เภาแป้น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายวงศธร  ชูพรหม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายวงศธร  สุขสมวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงวรนิษฐา  คำมาตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงวรรณนิสา  ไฝบุญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
589
นายวรวิทย์  ธรรมโชติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงวราภรณ์  เมียนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
591
นายวรารัฐ  ปรางค์นาคี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงวันวิสาข์  หวานแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงวิรินรำไพ  ดำคง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์จะนะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายวิศรุต  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงวิสุดา  พลศักดิ์ขวา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายศรัณย์ชัย  ชื่นฤทัย
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายศราวุฒิ  ภูษาทอง
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงศศิประภา  จาริสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงศศิวรรณ  ชูประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายศิรชัช  นาคปรีชา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายศิวกร  หมั่นหา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายศุภกร  แก้วพิจิตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายศุภกานต์  กุลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
605
นายศุภกิตติ์  หนูเกิด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายศุภเนศ  ทองโอ่
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายศุภวุฒิ  ชื่นใจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายเศรษฐพงศ์  สองไทย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายสรศักดิ์  โอฬาร์ผล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงสโรชา  เตชะวรรโต
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงสาวิตรี  หัสนะชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายสิกเกริก  สาโรจน์
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายสิทธิเนช  ทองจินดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายสิรภัทร  ไหมคง
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายสืบศักดิ์  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงสุชญา  ไชยชาญยุทธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร5 ห้องป.4/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
619
เด็กหญิงสุทธิดา  เสมอใจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายสุธาริน  ไพศาลรังสรรค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
621
นายสุธินันท์  รองพล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายสุภกฤษ  โฉมทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงสุภลักษณ์  ชนะสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
624
นางสาวสุภักจิรา  ธนนิมิตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงสุมานิศา  ฉิ้มสังข์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายสุรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงสุไรดาฮ์  แหละตี
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงเหมวรรณ  เนียมคง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงอชิรญา  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงอนัญญา  เรือนแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายอนุสรณ์  ช่อดอก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายอภิพล  ณ รังษี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายอภิรักษ์  หลังสตา
ม.2
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงอมานี่  ขวัญเจริญ
ม.1
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงอรณิชา  หนันเจริญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงอัจจิมา  พูลแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวอัจจิมา  วรรณเพ็ชชา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงอันธิกา  จูดจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายอับดุลการีม   สายสอิด
ม.3
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายอัยมาน  สุระคำแหง
ม.3
โรงเรียนดาวนายร้อย
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงอาซียะห์  เหล๊าะโต๊ะหมัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงอาทิตยา  ฉั่วสกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
643
นายอามีน  ขวัญเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงอารยา  เพ็ชรพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายอาราวี  ห่อแป้น
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงอิงกมล  เงินถาวร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงอิงกมล  รามสินธุ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงอินทิรา  โชติช่วง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงอุรัจฉทา  รัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงเอรวัณ  อาญาพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงไอลดา  อุ่นนวล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายัภัทรพงษ์  เขาไข่แก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.2/1 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กหญิงกชณิชา  ดำรงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
654
เด็กชายกชทัต  รัตนกุล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงกชนต  ทิพย์จำนงค์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงกชนิภา  กองประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงกชรัตน์  ทอดสนิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงกชวรรณ  ดาเล็ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
660
เด็กชายกฏสมิทธ์  ยางทอง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงกนกกร  เทพยา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไมตรี
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงกนกรต  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงกนกรัตน์  เดชแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงกมลชนก  นิยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสาวคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองมีขวัญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองมีขวัญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงกมลวรรณ  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
671
เด็กชายกรเกียรติ  ชูสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
672
เด็กชายกรพรหม  ภู่เมธากุล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
673
เด็กชายกรพัฒน์  โรตม์ชโยดม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
675
เด็กชายกฤตภาส  อุเทนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
676
เด็กชายกฤตเมธ  บุญเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
677
เด็กชายกฤติน  พรหมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงกฤติยาณี  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงกฤติยานี  เกื้อชู
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
680
เด็กชายกฤษดา  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงกวินธิดา  ขาวอินทร์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงกวินธิดา  จิตบุญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงกวินธิดา  เมืองฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
วิทย์ประถม
684
เด็กชายกวินภพ  มุณีพรหม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
685
เด็กชายกษม  สุวรรณเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
686
เด็กชายกษมา  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  โชตินันท์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงกัญญ์กรณัฏฐ์  จิตต์เลขา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงกัญญ์กวี  เรืองถาวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญมณี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงกัญญาพัทร  ทองเพชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงกัณกนิษฐ์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.2/2 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
เด็กหญิงกัณฐิกา  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
694
เด็กชายกันตณัฐ  อมรจรรยาพันธ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
695
เด็กชายกันตพงษ์  ขนอม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
696
เด็กชายกันตพัฒน์  โชติกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
697
เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
698
เด็กชายกันตวิชญ์  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงกันตาวดี  ไชยเส้ง
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
700
เด็กชายกันติทัต  ปานเดย์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
701
เด็กชายกันตินันท์  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงกันติยา  จันทวาส
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงกันยาวีร์  เคว็จดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงกัลยากร  ศิริกิจประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
705
เด็กชายกาณฑ์  มั่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงกานต์ชนก  ทิพย์รัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ่นพันธ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงกานต์นที  โรตม์ชโยดม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยบุบผา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
วิทย์ประถม
711
เด็กชายกิตติกรณ์  เพชรชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงกิตติธรา  ชูหลอง
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงกิตติมา  หนูปอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงกีรติกานต์  จันทร์ดำ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงกุลภัสสร์  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงเกศินี  นัคเร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงเกสรา  ดาลัดกวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
718
เด็กชายเกียรติขจร  โคษาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วรัตนะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงบัวหมัด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงขวัญนภัส  พิณสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ใชยทิพย์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงขวัญมนัส  เส็มหมาน
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงเขมจิรา  วสุลีวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ดิสโร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
726
เด็กชายเข็มทิศ  เอื้อเฟื้อ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงคคนางค์  จันทอุไร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
728
เด็กชายคณารักษ์  สุวรรณรัศมี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
729
เด็กชายคณินพงษ์  บังหมัด
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
730
เด็กชายคริสตินันท์  กุลมณี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงคีตภัทร  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
732
เด็กชายคุณสิทธิ์  เจตนสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.2/3 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กหญิงจรรยาพร  สรรเพชร
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงจรินธร  สามงามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
735
เด็กชายจักรกริช  ทองนาคพันธ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
736
เด็กชายจักรภัทร  โพธิโสดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงจันทร์มณี  ทองเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
738
เด็กชายจันทรัษฎ์  วิชญะชัยเกียรติ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงจันทวรรณ  เพชรมุณี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงจันพณิกา  บุญศิลป์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงจั้ฟนี่  ปานเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงจัสมิน  วงค์เจริญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงจัสมิน  หวันดะหวา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
744
เด็กชายจารุเดช  สิริเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงจิณณพัต  ช่วยมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงจิดาภา  เพชรจำรัส
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
748
เด็กชายจิรกานต์  พึ่งตัว
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงจิรกานต์  หริรักษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงจิรธิดา  ผอมกรด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
751
เด็กชายจิรภัทร  พรมเพรา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
752
เด็กชายจิรภัทร  พินศิริกุล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
753
เด็กชายจิรภัทร  แสงสีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงจิรภิญญา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
755
เด็กชายจิรมงคล  ชำนาญการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
756
เด็กชายจิรเมธ  งามแม้น
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
757
เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งลั่น
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงจิรสุดา  นิลพงศ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงจิรัชยา  อิสรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
760
เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงจิราภิมน  เจริญเนตรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูอาพิศ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายเจนณรงค์  สงอาจินต์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงเจนนภา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงเจเรลดีน ชอบบุญ  กูน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
768
เด็กชายเจษฎา  สุทธินิยม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
769
เด็กชายแจน ฮาคิม  ดีคาสโตร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงฉัตรชนก  ขาวนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงฉัตรมาศ  นุ้ยวรรณ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงฉัตรยา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.2/4 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
773
เด็กหญิงฉัตรลดา  บุษบงค์
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
774
เด็กชายฉัตรสยาม  ณ สาโน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
775
เด็กชายฉัทชนัน  จงไกรจักร
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
776
เด็กชายฉันทัช  แก้วพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงฉายระวี  รัตนโชติ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงชญาดา  รัตนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงชญานิศ  รอดขำ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงชญานิศ  วัชรวรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงชญาพัฒน์  แซ่ซัว
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
782
เด็กชายชนภัทร  ชาวเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญชำนาญ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงชนม์นิภา  สาครขำ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
785
เด็กชายชนะพงค์  ราชพงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
786
เด็กชายชนะพงศ์  หอวัฒนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูปล้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงชนัญชิตา  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงชนัญญ์คณุตม์  สิทธิโกศล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงชนัญเนษฎ์  ไพรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงชนากานต์  กุลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงชนากานต์  สังฆกิจ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
793
เด็กชายชนาธิป  กานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงชนารดี  มูสิกะ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงชนารดี  วิจิตรกานนท์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงชนิกานต์  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงชนิดาภา  สีแก้วเขียว
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
798
เด็กชายชนินทร์  อี่ชโรจน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงชนิษฐา  สายกี้เส้ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
801
เด็กชายชยกฤต  ไชยบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
802
เด็กชายชยณัฐ  จรรยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
803
เด็กชายชยพล  จันทร์คล้าย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
804
เด็กชายชยพัทธ์  อักโขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
805
เด็กชายชยากร  ยุระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงชยุตรา  ชาญเสนะ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
807
เด็กชายชรัญ  สังข์รอด
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงชรัญดา  ปานดำรงค์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
809
เด็กชายชลมารค  ชลายนนาวิน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
810
เด็กชายชลสิทธิ์  ปริศวงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
811
เด็กชายชวกร  ไชยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
812
เด็กชายชวกร  บุญชู
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.2/5 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
813
เด็กชายชวกร  ฟองละมุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
814
เด็กชายชวดล  พานไธสง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
815
เด็กชายชวภณ  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุติภาคโสธร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
817
เด็กชายชวัลวิทย์  วิชานนท์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงชวิศา  เกื้อสกูล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่คง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงชัญรัตน์  ฆังคะมโน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
821
เด็กชายชัยยุทธ  จินดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายชานนท์  คล้ายคลึง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
823
เด็กชายชินกิจ  ตันติประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
824
เด็กชายชินดนัย  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
825
เด็กชายชินรัตน์  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
826
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงชีรีณ  หะยียามา
ป.4
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงคต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงโชติกา  สุจริตธุระการ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงโชติกา  โอภาพ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
832
เด็กชายโชติชนะ  มาไสวโชติ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงซันเดีย  บินนุ้ย
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงซาเนียห์  บินสะเหาะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงซาฟีน่า  พิทักษ์คุมพล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
836
เด็กชายซิลมีย์  นาปาเลน
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงฌาณิกา  จู่เซ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงฌานิกา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
839
เด็กชายญาณพัฒน์  สาแหล๊ะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงญาณภา  พลกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงญาดา  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงญาดา  โอมอภิญญาณ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงฐนิษา  เมืองหงษ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
844
เด็กชายฐปกร  ลักษณะกิจ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
845
เด็กชายฐปกรณ์  ช่วยตั้ง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงฐาณิชญาณ์  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงฐานิตา  นัทธพงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทวี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงฐิตารีย์  หนูไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงฐิติการณ์  ชูจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงฐิติยา  เพ็ชรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูทอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.2/6 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กหญิงฐิติวัลค์ุ  เตชะวันโต
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงฐิรฉัตตก์  หนูพล
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
855
เด็กชายฐิรวัฒน์  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำราญสม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงณกัญญา  เซ่งฉิ้ว
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
858
เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
859
เด็กชายณฐกร  สุคนธมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายณฐกร  อิสโร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
861
เด็กชายณฐชนนท์  เถี้ยมดำ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
862
เด็กชายณฐพงศ์  จันทะโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงณฐมน  เหมือนขาว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
864
เด็กชายณฐวรรธ  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงณฐา  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงณดี  สิงห์คะนอง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
867
เด็กชายณบรรณ  วงศ์ช่วย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงณปภัช  อินทรพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงณรัญญา  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงณัชชา  บุพอังกูร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงณัชชา  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงณัชชา  มณีรักษ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงณัชนิชา  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
874
เด็กชายณัชพล  ถาวรวงษ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
875
เด็กชายณัชพล  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
876
เด็กชายณัชพล  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงณัชภัส  ขันธสามล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กำเนิดดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คันทะโร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
881
เด็กชายณัฏฐพล  นพสิริอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินดาเพชร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักจุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ประกอบ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุนทหาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
888
เด็กชายณัฐกิตติ์  กิ้มด้วง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
889
เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงทอง
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
890
เด็กชายณัฐชนน  ช่วยชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงณัฐชยา  โหมดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
892
เด็กชายณัฐชร  พัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.3/1 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
893
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนรองโนต
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมทัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเผียน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนิเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงณัฐทิตา  สุขบางนพ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงณัฐธยา  ปิ่นสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงณัฐธิตา  ดำแม็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงณัฐธีรา  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
904
เด็กชายณัฐนันท์  คีรีโชติ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
905
เด็กชายณัฐนันท์  เรือทอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงณัฐนันท์  หนูคูขุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงณัฐนันท์  เหมือนเกียรติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงณัฐนิชา  จองเดิน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
909
เด็กชายณัฐพงศ์  จินดานาค
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
910
เด็กชายณัฐพงศ์  ฟองประพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
911
เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
912
เด็กชายณัฐพัชร์  ผ่องอำไพ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
913
เด็กชายณัฐพัชร์  หนูไทย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงณัฐภัทร  ยุวะคต
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงณัฐวรารินทร์  รักษาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
916
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์หนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
917
เด็กชายณัฐวัศ  ศิริยอด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงณัฐสิยากรณ์  แก้วประสม
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงณัฐหทัย  พ่วงรับ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
920
เด็กชายณัทณพงศ์  จิตเลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงณัทวรีว์  ศรีศุภรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
922
เด็กชายณัทวรีว์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงณิชกมล  คงนคร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงณิชกมล  ทิพย์จันทา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงณิชกานต์  บุญรังสี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงณิชกุล  ไกรดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงณิชา  ศักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองประพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงณิชาภา  สอติรัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงณิชารัตนน์  คำศรี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดมุณี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.3/2 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
933
เด็กหญิงณิฌาพัฒน์  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงณีรนุช  ชอบกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงดนิตา  สาสนัย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงดีนะฮ์  สายสอิด
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
937
เด็กชายตรัยคุณ  ตันทชุณน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงตรัยรัตน์  มีแต้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
939
เด็กชายตอริก  คงคาลิหมีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงตักวา  แก้วศรีสม
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงติชิลา  ศรีสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
942
เด็กชายติณห์ภัทร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
943
เด็กชายเตชสิทธิ์  คณานุโกศล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
944
เด็กชายเตชสิทธิ์  บรรจง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
945
เด็กชายเตชินท์  ปาณะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
946
เด็กชายเตชิษฐ์  พันธุ์เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
947
เด็กชายเตวิช  บุญรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงทยิดา  แสงมณีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงทรงอัปสร  กาญจเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงทรายขวัญ  ช่วงถนอม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
951
เด็กชายทศมงคล  แก้วร่มวัน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงทะเลสวย  นวลศรี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงทักษอร  สิทธิพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
954
เด็กชายทัดเทพ  บุษบงค์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
955
เด็กชายทัตเทพ  ธนะพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
956
เด็กชายทัพพสาร  ลมุล
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
957
เด็กชายทิคัมพร  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงทิดาภา  ดวงจักร์
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงทิพปภา  ยะถาวร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงทิพวัลย์  ชาติวัฒนา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงเทวิกา  เจริญรอย
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
962
เด็กชายธนกร  ผจญภัย
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
963
เด็กชายธนกร  มุสิกะ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
964
เด็กชายธนกร  ฤกษ์เมือง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
965
เด็กชายธนกฤต  ทวีจันทร์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
966
เด็กชายธนกฤต  รอดเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
967
เด็กชายธนกฤต  สินวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
968
เด็กชายธนกานต์  ทองทา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
969
เด็กชายธนโชติ  หมีนทอง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงธนพร  จินดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
971
เด็กชายธนพัฒน์  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
972
เด็กชายธนพันธ์  หนูเจริญ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.3/3 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
973
เด็กหญิงธนภร  คล่องแคล่ว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์หนู
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
975
เด็กชายธนภัทร  แก้วเสน
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงธนภัทร  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
977
เด็กชายธนภัทร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
978
เด็กชายธนภัทร  สังษิณาวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงธนมนชนก  มากสาขา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงธนรัศมิ์  กุลอริยะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงธนวรรณ  โคจำนงค์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงธนวรรณ  ล่องเซ่ง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
983
เด็กชายธนวัฒน์  ชุมวงค์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
984
เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์สงคราม
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
985
เด็กชายธนวิชญ์  สังขสัญญา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
986
เด็กชายธนวินท์  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
987
เด็กชายธนวินท์  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงธนัชชา  บัวนุ้ย
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงธนัชพร  เดชายนต์บัญชา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงธนาภา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงธนาลัย  ล้อมลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงธนิสร  ทุ่มขาว
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
993
เด็กชายธเนศพล  ซีบะ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงธมกร  ยวงใย
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขะปุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงธรรญารัตน์  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
997
เด็กชายธราเทพ  สายกี่เส้ง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งเขียว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
999
เด็กชายธัชธรรม  รัตนโสภา
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงธัญจิรา  พิทักษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงธัญชนก  บุญณกูล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงธัญชนก  ปิจุลกิลิน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงธัญชนก  พลเพชร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงธัญชนก  แสงเงิน
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงธัญญปรัชญ์  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงธัญญวรัตม์  จันทร์สงค์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงธัญพร  เพ็ญสว่าง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงธัญพิชชา  กรีโส
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงมณีประดับ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงธัญรดา  ศรีวิทัศน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรอด
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริพร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.3/4 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กหญิงธัญวรินทร์  ก้งท้ง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีทองใบ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงธันย์ธิตา  สระขาว
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงธันยพร  อ้วนศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงธันวรัตน์  แซ่เจี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงธันวาสินี  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงธารณา  เผือกพันธ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงธารวรินทร์  สุขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายธารา  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงธาริดี  ฟูคณะ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงธิชานันท์  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงธิดากานต์  วงศ์น้อย
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงธิดารัตน์  ไล่คง
ป.4
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายธิติ  วิทยาสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงธิมาพร  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วขาว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายธีทัต  เพ็ชร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงธีร์จุฑา  มณี
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายธีรโชติ  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายธีรดนย์  ครองมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายธีรดนย์  นิมอินทร์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายธีรภัทร์  ชุมภูทอง
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายธีรภัทร์  มีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายธีรภัทร์  รักนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงธีร์วรา  บุณไทย
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์วรณ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายนนทวัฒน์  ขุนศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงนปัญย์ภัช  วัฒนาไพศาล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงนภสร  เจริญราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงนภสร  นิตยบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงนภัส  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงนภัสนันท์  สุระคำแหง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณรังษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายนภินต์  ขจีจิตร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายนรวิชญ์  วีระสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงนรัตน์ศิยา  ยีหมัดเส็น
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงนริศรา  หิมมะ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงนริสรา  โมสิกะ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.3/5 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1053
เด็กชายนฤภัทร  รัสวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงนฤมล  ถีราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงนฤสรณ์  หมานโต๊ะเห็น
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงนลินทิพย์  หมื่นเทพ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงนลินี  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงนวประภา  จิระโร
ป.6
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงนวพร  จันทมัตตุการ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงนวรัตน์  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงนวารินทร์  แก้วสีทอง
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงนวินดา  ยีหมะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายนะอีม  จินเดหวา
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงนัทธ์ชนันธ์  พายุหิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายนันท์ธนวัช  โกศลกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมภูประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันงาม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงนันท์นภัส  พลายด้วง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงนันท์นภัส  มะลิผล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุยโต
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายนันทภพ  หนูประดับ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงนันทภรณ์  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงนันทภัค  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายนันทยศ  พรหมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงนันทิตา  อาวะภาค
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงนันทิพร  เซ่งเข็ม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงนัยญ่า  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงนัสนีน  สนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงนัสริน  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงนัสรีน  เจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงนัสรียา  สายสลำ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงนาซีวา  นพกะ
ป.4
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายนาราวินท์  ศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงนิชดา  ณ รักษา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงนิชริน  มาเพ็ง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายนิติธร  เขียวหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงนิธิมา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงนิภาธร  นิกรพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีไชย
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงนูรญฮาน  เบ็ญแสละ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายเนติวัฒน์  จันทร์เพ็ชร์บุรี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายบวรพจน์  ชุมดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.3/6 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1093
เด็กชายบัญญวัต  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงบัญฑิตา  เพ็งภัตรา
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงบุญญานุช  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงบุณยอร  วงษ์บำรุงเทวี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงเบญชญา  จงบรรดาล
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองหนู
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงเบญญาภา  นนทะสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วดำ
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายปฏิภาณ  หน่อสกูล
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายปณชัย  จรรยาดี
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายปณต  จันฑโฆษ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงปณัทญา  ครองมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงปณิชดา  นิลแก้ว
ป.5
โรงเรียนกิติคุณ
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงปณิชา  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงปณิตา  รองพล
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงปทิตตา  มุสิกะไชย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงปทิตตา  รักษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงปพิชญา  ทราเนตร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงปพิชญา  อนุราธา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายปภังกร  เทพยา
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่วยโอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิพย์วารี
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สานะพันธ์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงปภาวรินท์  นาทันลิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงปภิญญา  หมัดอุหมาด
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายปภิณวิทย์  มานะทวี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายปภินวิช  เชาว์บวร
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายปรมินทร์  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงปรรณพัชร  จันทรโชติกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายประกาสิทธิ์  จันทร์คล้าย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงประภัสสร  แก้วมาก
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายปรัชญ์  จีระวงศ์พานิช
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงปริฉัตร  พันธ์ทอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงปริญญ์พร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายปริญญา  ศรเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เมธีไพศาล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงปรินดา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายปรินทร  วรรณโรจน์
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.6/6 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1133
เด็กชายปริยกร  ขวยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงปริยฉัตร  ปันระศรี
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงปริษา  ก้องวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงปรีย์วรา  กวมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงปรียานุช  ณ สงขลา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายปวริศ  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงปวริศา  เดชพิชัย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงปวริศา  เตชะรัตน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงปวริศา  บุญกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงปวริศา  มิลำเอียง
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณโน
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงปวริศา  สุวรรโณ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จามิตร
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงปสุตา  ยิ้มขาว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายปองพล  จิตร์นิยม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงปัญญพร  แก้วสองสี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายปัญญวัฒน์  ลือขจร
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  แคใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงปัณฑิตา  พินทอง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีเพ็ชรใส
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงปัณณ์ณิชฌา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงปัณณมน  เพ็ชร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายปัณณวิชญ์  หัตถกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงปาจรีย์  เสนเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายปาณปรีดิ์  ชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายปาณัท  แสงเกื้อหนุน
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงปาณิศา  วาสนารุ่งเรืองสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงปาณิสรา  ช้วนอยู่
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงปาณิสรา  สิ้มใต้ยิ้น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงปาณิสรา  สุริแสง
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงปาริชาติ  อ่วมประไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงปาลิดา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายปิยวัฒน์  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงปิยะพร  บุญอนันต์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายปิยังกูร  คงพันธ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายปิรชัย  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.6/5 โรงเรียนวิเชียรชม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1173
เด็กหญิงปุญญิสา  ขวัญซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงปุณฑริก  ทองกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงปุณณดา  ชูพรหม
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงปุณณาภา  สงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงปุณยนุช  ตุกวุ่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายปุณยวัจน์  ละอองสกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงปุณยวีร์  โยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุทธิสิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงปุณยาพร  พูลทัศน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงปุนญ์ณรัชม์  นาทอง
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายปุริณ  จันทภาโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงเปมิกา  วิไลรัตน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายเปรม  โพชกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงผกาวดี  ชูโชติ
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายพงศกร  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1188
เด็กชายพงศ์ดนัย  วัฒนาวิทวัส
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1189
เด็กชายพงศ์นิธิศ  ภาณุปุณยานนท์
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1190
เด็กชายพงษ์พัฒน์  จิ๋วสกุล
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1191
เด็กชายพชร  ซุ้ยขาว
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1192
เด็กชายพชร  บัวเจริญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1193
เด็กชายพชร  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1194
เด็กหญิงพนัชกร  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
1195
เด็กหญิงพนิตชญาณ์  จีราพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1196
เด็กหญิงพนิตพร  ราชผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1197
เด็กหญิงพรชนก  วุฒิพันธ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1198
เด็กหญิงพรธิตา  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1199
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วจินดา
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1200
เด็กหญิงพรไพลิน  สนธิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1201
เด็กหญิงพรรณธร  ไผทรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1202
เด็กหญิงพรรณพณัส  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1203
เด็กหญิงพรรณิกา  ผลพูลเกิด
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1204
เด็กหญิงพรรษชล  บุญรังษี
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1205
เด็กหญิงพรรษาวดี  มิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
วิทย์ประถม
1206
เด็กหญิงพรวรา  มาลาทอง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1207
เด็กหญิงพรวลัย  เพ็ชรคงทอง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1208
เด็กหญิงพริมรตา  สุชลพานิช
ป.5
โรงเรียนวิเชียรชม
วิทย์ประถม
1209
เด็กหญิงพริมา  บำรุงเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1210
เด็กชายพลกฤต  จันทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1211
เด็กชายพลพิพัฒน์  ยียมเจริญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1212
เด็กชายพลวัตร  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 1

ณ อาคาร2 ห้องป.6/4 โรงเรียนวิเชียรชม