ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เพ็งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกชกร  ไพยการ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  คมศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถือศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวัฒน์  สุทธิวัฒนานิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์มาเกษ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรวิชญ์  เกื้อสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤติกร  กาญจนลักษณ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษกร  ตีวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษณา  กัลยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกวินทรา  ประชุมชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกษิดิศ  ทางาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายก้องภพ  อ่อนทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญ์จิรา  ปกป้อง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมกล่อม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบุตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พ่วงสายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกัณภพ  หาญรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกันตภณ  คมใส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกันตวิชญ์  พุฒิประภาส
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันตินันท์  ชัยชมภู
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกันยาวีร์  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัลยวรรธ์  คำสันกอง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยสัตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกานต์รวี  แจ่มปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกำธร  คมศรี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกิตติกร  ธีระวิศิษฐชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกิตติชัย  งามตรง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกิตติเชษฐ์  สัพพวิญญูชน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิตตินนท์  สอนไชยญาติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกิตติยา  เจตินัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกิตติลักษณ์  คำศรี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิติภพ  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกีรติกา  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงเกศแก้ว  ศรีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเกสรา  พิมาทัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายแก้วกุลบุตร  สะอาด
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงแก้วมณี  ละมูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงขนัดภัส  หลักเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์จร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงขวัญณพิศ  เชื้อชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงคคนางค์  อาจกล้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคณพศ  เสนาภักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายคลพล  จิตรพิทักษ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายคัชชัย  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงคันธมาลี  คงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจตุวิทย์  ตรีแสน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจรัสรวี  พันธุ์น้อย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจันทิมา  อินทร์งาม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิดาภรณ์  นิลวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิตติมา  จันทะมุด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิตรกร  โพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจิรนันท์  สนามวงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจิรพงศ์  แก้ววังปลา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจิรพัทธ์  โคตรสุข
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจิรภัทร  ผุยอุธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจิรภิญญา  งามสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจิรภิญญา  สำลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายจิรวัฒน์  บุญประชม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจิรศักดิ์  บุญเสนาะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจิรัชญา  ยศเกตุ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิราภา  ไผ่เลี้ยง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายจิรายุ  เจตนา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจุฑามาศ  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายเจมส์  จตุรงค์ โซโลมอน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายเจริญวุธ  วรแสน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงแจสมินค์  เฮ็งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชญชย์  กุนดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชญาดา  มัสยามาศ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชญานนท์  ขอพันดุง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชญานิศ  สุเมธิวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชญานี  เข็มพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชนาเทพ  ขำศรีบุศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชนาพร  กุลมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชมมณี  ปิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชยพล  สำราญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชยานันท์  ฉลาดศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชรินธร  หนูยัง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ใยแสง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชลิตา  บุญเสนาะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แสงเดช
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชัชชน  วรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชัชพงศ์  วงศ์วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชัชพิสิฐ  ฝังนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายชัยพิพัฒน์  ตะนะสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชัยภัทร  พรมสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชาร์นอล  แมคแคน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครุธทัสสะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชุติมา  ไชยหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชุติมา  มนเวช
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายโชคอำนวย  สมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายไชยภัทร  คำพิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงฌณัฐวิภา  อัมภรัตน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงญดา  หมวกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ขันตรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงญาณิศา  นางวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงญาณิศา  อินทรโคตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงญาโณทัย  แซ่อือ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงญานิกา  สุขเลิศ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายฐปณ  ตีวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงฐิตาพร  มูลกะกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายฐิติกร  คูณสว่าง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฐิติชญา  ทะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนสิทธิโรจน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงฐิติวรดาภรณ์  ชุปวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณฐกร  ปัทมจิราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณฐคุณ  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณปภัช  เจริญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณพัฒน์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณภัทร  ธนาคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณภัทร  โบจรัส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณภัทร  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณรงค์เดช  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฎฐานันท์  ภูปัทมเศรญฐ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐกานต์  บ้านซอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐชพล  ณัชสุพัฒน์ภาคิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐชยา  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐณิญา  จิตรพิทักษ์เลิศ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐธนดา  วันศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐธภา  เจียมไชยศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันดากรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสัตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐธิดา  มานพ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตาบุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฐพงษ์  บัวภา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณัฐภัทร  ทะวาปี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐรมณ์  ระวังดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐริยาพร  สินศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฐวดี  สิงสัญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายณัฐวัศ  วงค์เจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐวิภา  นางวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายดนุพร  ไชยนิตย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงดวงอมร  ช่างปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายดิสกุล  อ่อนทรวง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายเดชณรงค์  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายเตชิต  ชุมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายเตวิช  นิยม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายทรงศักดิ์  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายทวีชัย  ทิศพรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายทศพร  โมลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายทีปกร  มิสรัง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงธณัชพร  อนุวาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนกฤต  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธนกฤต  ไพศาล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายธนกฤษ  พละพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธนโชติ  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธนโชติ  ทอดแสน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธนโชติ  บุตรแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธนธรณ์  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธนธรณ์  แสงเนตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนภัทร  ประดับพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธนวัฒน์  บุญอุ้ย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธนวัฒน์  ภูโท
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนวัฒน์  สาลีธี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนศาสตร์  วันโสภา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธนัญชนก  จันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธนัญชนก  จิตอาคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนัญญา  สงคราม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนากร  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนาโชติ  แสงใส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนิสร  สายสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธมลวรรณ  ใยแสง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธรณ์จิตติ  ทองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธรรมโฆษิต  ธิปประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธรรมปพล  สุดรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธรรศ  ศีลาสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธรรศ  สมประสาสน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธัชชัย  ชะนา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขันติวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธัญญเรศ  วรรณเทพ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงธัญรัตน์  ทำนัก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธิดารัตน์  อัคพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายธีรโชติ  วงษา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธีรติ  นิติพานจันทร์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธีรพล  อุณชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายธีรเมธ  แวววงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธีรเมธ  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธีระ  มุ่งมาตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนงนภัส  คำมอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายนนทวงค์  ธาาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายนพปภพ  ช่างเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนภัส  พรมมาแข้
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาชนะกาญจน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนภัสสร  คมใสย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนรพนธ์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายนราวิชญ์  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายนฤเบส  เข็มขัด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายนฤปนาท  เชื้อพรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนวพล  ศรไชย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายนวพล  อินวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายนวัตชัย  เนื้อทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนัชชา  รักสวนจิก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  บุญสองชั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายนันทกานต์  สมาศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทรงกลด
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายนันทวัฒน์  ตีเงิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนันทิดา  ร่ำรวย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนันธ์ชนัน  คำแสงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนาราภัทร  นิยมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนารีทิพย์  ศิริเกษ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนิชาภา  สุทธาระชีวะศาสตร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนิภาธร  แก้วคำสอน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายเนติธร  รอดคำทุย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงบัณฑิตา  สนามวงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงบุณยภรณ์  สุทธิวรรค
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงไบรนีย์  แอนน์ โคป
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชำนาญค้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายปฏิภาณ  คำมะกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปณิดา  รักสวนจิตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายปธานิน  ทองเทพ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายปธานิน  มากมา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปรวิทย์  ไชยคุณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายประภัสสร  ศรีสันต์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายประยุทธ  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปราการ  เศรษฐมาตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายปริพนธ์  อินทพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปลายปวีร์  เอี่ยมรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปลายฝน  ชนะค้า
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปวีณา  บุตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายปวีร์  อินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายปัณฑร  สุดใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายปัณณวัฒน์  มีพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุไชยชิต
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปานชีวา  ไชยเกิด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงปาริฉัตร  ดอกจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปิยนุช  พันธ์พูน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปิยะฐิดา  ทุมมานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปิยะพัชร  พินธุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ทะคำวงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปุณยวีร์  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายเปรมมินทร์  เบ้าคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพงศพัศ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายพงษ์รัตนกุล  หากวี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงพชรพรรณ  ประภาสะสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพชรวรรษ  จําเริญนุสิทธิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายพรเทพ  ลาพุฒ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพรนภัส  ไวยวรรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพรรณปพร  วังคะฮาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพรรพษา  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพรรวษา  พานภพ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายพรรษา  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพรรัชดา  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายพรลภัส  ใหญ่ล้ำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายพรวิษณุ  เทียมจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพลพล  สมประสาสน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพลพิทักษ์  พวงพิลา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายพลภัทร  จันทร์ธัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพลอยชมพู  แถบหอม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงพลอยชมพู  ภักดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพลางกูร  เนตรสาร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพศิน  แก้วจาระนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพอเพียง  บุตรไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพัชภณ  มาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงพัชร์ฐิดา  เลิศกิจธนนันท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพัชรพล  แก้วบุตรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพัชราภา  สีงาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์วิจิตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทองโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพัณณิตา  ร่ำรวย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพาทินธิดา  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพิชชา  บำรุงราษฏร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพิชญางกูร  นารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีกะชา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพิญธุสรณ์  คัญไทร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพิณณ์ประภา  พลกระโทก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพิณนภา  พุทธิ์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ริตตา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีชื่น
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพีรวิชญ์  ขาวอรุณ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพุทธิชัย  อินทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงเพชรนัดดา  ไชยสัตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงศิวะเวทย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายแพทริกซ์  แอนโทซั่นบุสดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงแพนนารา  โกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงภคนันท์  คำเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงภคมน  ยอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงภควดี  จุนกระโทก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภัทรกร  ทองละมุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภัทรกฤต  สุระชาติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภัทรพล  คณานิตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภัทรพล  สิงหัษฐิต
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภากร  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายภาคภูมิ  พรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายภาณุ  สถิตโชติคุณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายภาณุพงษ์  อนุสินธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายภานุวัช  คาจะโป๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภูรินท์  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายภูริภัทร  ภูโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายภูริภัทร์  ปรุโปร่ง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภูริภาคย์  คูณพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายภูริวัฒน์  รัตนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายภูวณัฎฐ์  สีใส
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายภูวเนศวร์  สุขเต็มดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงภูษณิศา  ราษี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงมณฑาธาร  อนันต์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงมรกต  เนาว์ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงมัญชุพร  หนองสี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงมีสุข  อักษรเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงมุฑิตา  เถาว์บุญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเมธาวี ลินลี่  มาสติค
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายยศพัฒน์  สุทารส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายยอดเพชร  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายยุติวิชญ์  หนองเทา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงรพีพรรณ  หนึ่งคำมี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายรวิวรรธน์  อดทน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายรวีฤทธิ์  ศิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงรวีวรรณ  จรัสนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายรังสิมันต์  รัตนวัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายรัชชานนท์  เผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายรัฐภูมิ  ตะเส
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายรัตติชัย  อรชร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงรัตน์นรี  มะโนชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายราชย์ชนินทร  ไชยนิล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงรุ่งธิวา  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงรุ่งระวี  นำสุข
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายเรืองศักดิ์  มาคาลูโซ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายฤชายุส  นำพา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายลัคนทิน  ช่างเจรจา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงลาภิสรา  เนติเจริญโชค
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายวงศ์วริทธิ์  นำพา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายวชิรวิทย์  พิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายวรกรณ์  วิลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายวรโชติ  ใสเนตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายวรปรัชญ์  คุณมาศ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายวรภัทร  บุญโสภา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายวรรณศิลป์  การะเมฆ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวรัชชนก  ับังศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวรัญญา  ดอกพุฒ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงวรัญญา  รัตพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายวรากร  ประทาน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวรากานต์  พรหมโลก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวริษฐา  สุชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายวโรดม  อินสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายวศิน  ประพฤติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายวสุรัฐ  หงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายวัฒน  สุกรอดรู้
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายวัฒนพงษ์  พวงจำปา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงวันธิตา  คําแพงจีน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวิชญาพร  ศึกษา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวิพุทธิพงษ์  หอมคำ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงวิภวานี  ทองไสล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวุฒิกร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงศกุลตลา  จูมสิมมา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงศรัญญา  ถนอมศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงศศิธร  เศกรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายศาสตราวุฒิ  บุญขวาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายศิรวิชญ์  งามเลิศ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงศิริกัลยา  ม่วงคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีดาโคตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงศิรินทิพย์  คุณสาร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงศิรินทิพย์  อุดทุม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงศิริพร  บัวบังศึก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายศิวกร  จันทร์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายศิวัช  สอนเสนา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายศุภกฤต  สุดสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายศุภโชค  สุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายศุภโชติ  ผาอินดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศุภณัฐ  เตรียมศิลปานนท์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายศุภวิชญ์  อ้วนหินกอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงศุภาวดี  สุริยะเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายสรธร  คุณมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงสรัลพร  สุครีพ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงสรินดาพร  ช่างเจรจา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงสโรชา  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศาสตร์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงสายพระทัย  จิตปรารภ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายสิทธิโชค  บุญฉลวย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงสิยาพัฐ  เหล่าพงศ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายสิรดนัย  รัตนสิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสิรดา  รัตนสิน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายสิรภัทร  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายสิรวิชญ์  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสิริธิดา  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสิริยาภัทร์  สอนพูด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายสุกฤษฎิ์  บรรใดทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริชนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายสุขพิพัฒร์  ประถมมูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสุจิตรา  สังสงหา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสุชานาฎ  ชัยปัญญา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสุชานาถ  น้ำแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสุทัศนวรรณ  กลมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสุธาทิพย์  สายแวว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสุธาสินี  โรคน้อย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสุธีกานต์  นางวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายสุภัทร  มรรคุวัฒพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุภาวิณีย์  เสียงดัง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสุภาวิดา  ส้มหวาน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยโคตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายสุริยะ  ทองลือ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายเสรีภาพ  สอนใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงโสพิยา  จิตรพิทักษ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงหทัยกร  ลุดวิกส์สัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงหทัยขวัญ  ประสมพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงอฐิติชญา  สายโอ่
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายอดุลวิทย์  สิทโท
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงอติมาพร  สว่างวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายอติรุจ  เสนใส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงอธิชา  สายสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอธิรญาณ์  บํารุงกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายอนาวิน  กำลังดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอภัสนันต์  ราชวันดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายอภิชญกุล  ดำรงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิ์โยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงอภิชญา  สะอาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายอภิวัฒน์  จันหอม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงอภิสรา  โป๊ะเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายอภิสิน  นิลเพชร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงอมราพร  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอรจิรา  ไชยรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอรณิชา  ผลดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงอรนิษฐา  ภูมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงอรไพลิน  สายทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายอรรถชาติ  ตั้งปัญญานุกูล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษรัฐถาสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงอริสา  เชื้อหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงอัญวีณ์  ถิระพัฒนะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีหาราช
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอาลิษา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายอิทธิกร  ศรีบุรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงอินทร์ธิรา  แก้วแรมเรือน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอินทิรา  ผดุงสิทธิโชค
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอุบลวรรณ  พิมพ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงเอวิตา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงเอเวอร์ลีน  พาล์ม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงไอรดา  ทองคำผุย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
นางสาวจุฬาลักษณ์  รินทร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
นางสาวแจ่มนภา  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงดารุวรรณ  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอุบลวรรณ  พันธ์แก่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
482
เด็กหญิงกนกวรรณ  พัศโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์วานเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงกมลชนก  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงกฤตยชญ์  ทัดเทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  สายชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายกวิน  วังสำเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายกษิด์เดช  สุขหลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงกัญจน์กนก  เผ่าภูรี
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกัญชลิกา  ดาราชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงกัญญพัทร  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลาหะวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันส์เวิร์ท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสราชมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายกันต์ฒวราฤทธิ์  พิศพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายกันตเมธ  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงกานต์ณิชา  แพงสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงกานต์มณี  นาเดีย นาเดียร์ สแตนลี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงกานต์สินี  หนองเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายกิตติกร  นิภัทรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงกิตติกา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วอทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงกิรติกุล  สาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงกุลธิดา  ผ่านพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงเกสรา  แก้วลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงเกสรา  ภาชะนะพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงแก้วกัญหา  แหวนหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายไกรินทร์  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กชายขวัญชัย  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายคมชาญ  สงวนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายจักรพล  รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายจักรภัทร  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายจักรินทร์  สาวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายจาฏพัจน์  พนาไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายจาฏพัจน์  เหมือนมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงจินดามณี  พาราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงจินตภัทร์  ท้าวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายจิรโชค  อักโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงจิรประภา  ทองละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายจิรภัทร  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงจิรภิญญา  ประสมพันธ์
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายจิรอังกูร  สุภาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายจิรัฐิกาล  พื้นผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงจิราภรณ์  คมไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายจิราวฒน์  เขียวสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงจีรนันท์  สำราญจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายฉัตรมงคล  คูณแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงฉัตรีญากร  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงชญานิศ  ศรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำแสนราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงชนิดาภา  จันทะคำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแปลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายชยพล  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายชลธี  ศิลาล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงชลรดา  ราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
เด็กหญิงชลลดา  ขวัญบุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงชลวษา  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายชัยวัฒน์  หงษาล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายชาญธวัช  สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุ่นชิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงชุติมตี  กุนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายเชาวลิต  ฉาดเส็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงญาณธิดา  สุภาพไพบูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงญาณภา  ชนิดพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงฐิติวรดา  คณะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทองประมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายณฐกร  บุญกองชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณฐมน  คำริยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณภัทร  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณัชชา  ภักดีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันตะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณัฐกรวรรณ  โคตรดก
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณัฐฐ์จิรา  สุภัตราภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศล
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายณัฐดนัย  พฤกษีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายณัฐดนัย  สินไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายณัฐนันท์  ศรีนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณัฐนิชา  คงถิ่นฐาน
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายณัฐพล  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายณัฐภูมิ  ราชชี่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฐวรา  กอคูณร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฐวิภา  กุนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
587
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สกุลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณิชากร  วิทจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงดวงกมล  กาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายดวงตะวัน  จูมสีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายตะวัน  บุญสร้อย
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายติณภพ  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายเตชธรรม  สะสีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายเตชิต  มงคลเลิศภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายทองพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงทาณิชา  สนองชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงเทวิกา  ผาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงธณวดี  หอมหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายธนกฤต  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายธนกฤต  สาณะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายธนพล  ประทุมมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายธนภัทร  ไทยสะเทือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงธนัชฎา  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงธนัญญา  เสรฐวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายธนากรณ์  พันธิมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงธัญยรดา  หล้าบุดดา
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงธันย์ชนก  อุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายธันวา  บุญสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงธารธารา  สุนทรคล้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงธารารัตน์  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงธิญาภรณ์  วิเวกวินย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
622
เด็กหญิงธิภาวรรณ  ลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายธีรวัฒน์  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายธีรวีร์  พิมพ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธีรศาสนติ์  สิริพัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายธีราทร  ดำพะธิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงธีริศรา  หาญศึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายนครินทร์  ไชยสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายนพนนท์  พงศาพิเชฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงนภสร  สิทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายนภัสกร  คูณผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายนภัสสันติ์  แสงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงนริสรา  หารขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงนลิน  สิงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายนัจกร  ใสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงนัธธาวดี  เกษกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงนันท์นลิน  เพ็ชรรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สายแวว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงนันทิชา  ปูพะมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงนาฬิกา  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงนิชานันท์  คำผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงนิชาภา  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงนิตยา  สาวันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายนิรุตติ์  โชโตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงนิลาวรรณ  โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงนิลาวัณย์  สาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงเนตรทราย  จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายบวรสรวง  บุญลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงบัณฑิตา  เงือกน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงบัณพร  เนืองนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงบุญทิภา  ถานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินธิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงเบญญาภา  เท้าไม้สน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายปฎิภาณ  บุญสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
657
เด็กชายปฏิภาณ  เย็นดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงปณิตา  แก้วจันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายปณิธาน  มุทิตาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์ตะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายปรมี  เพ็งธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายประดิษฐ์  ทวีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงปราณปริยา  ญาติประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงปริชมน  แก้วลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงปริยากร  ภิรมย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงปริยาภัทร  สวันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงปวริศา  นิยมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงปวริศา  บุญหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงปวิชญา  พรมจรรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายปองพล  ยาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายปัณณธร  สุจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงปารีณา  สุจริตภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงปาลิดา  โอชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงปิยนุช  ทองกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายปิยะ  พรมมา
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายปิยะชัย  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงปุญญาพร  สุขอ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายปุณยวัจน์  อ่อนทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงปุณยวีร์  กุนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายเปี่ยมบุญ  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายพงศ์ปณต  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพนิดา  เชื้อหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงพรนัชชา  เกยมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพรรธิภา  พรหมนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายพสิษฐ์  เสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายพัชรพล  พูนเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กชายพัฐสิษฐ์  ริดพิรัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายพัทธนันท์  ศรีดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพัทยา  พันรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายพันกร  สุจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายพิจักษ์  ฉัตรอริยวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพิชชาภา  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพิชชาอร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงพิชญภา  พาหุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายพิพัฒน์กร  ป้อมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมตน
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ถวิลบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพิมพ์พิชา  วงษ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คณะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลีรัตนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แจ่มสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายพิริยกร  บุญสร้อย
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายพีรันธร    โคสาธนะวิสิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงเพชรฐิตา  ศิริเศวตกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงเพชรรดา  ด้วงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตรตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายภคพล  บุญสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายภัคพิศุทธิ์  พงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงภัครจิรา  สุเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพียรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงภัทรวดี  ราชสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภัสสรกร  ชนะนัสม์พงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภากร  สิงห์คร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายภาคิน  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงภาณุวิทญ์  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
เด็กหญิงภาสินี  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายภูตะวัน  สัตยาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายภูวนาถ  เรียนพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงมณฒิภา  ประดับศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายมัฆวา  สายไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงมาดี  ศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงมาริสา  จัสมิน กร็อนดัลฮ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายยศนนท์  ฝักแต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายยศวริศ  ชัยรัตนวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายรตน  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายรพีวิชญ์  ไพรเตี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงรภัสสรณ์  คงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงรมิดา  เพ็ชรอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงรักษณาวลี  เจริญรัตนาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายรัฐวิทย์  โกมลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงรินรดา  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายรุจธร  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายเรืองพิลาศ  รัดน์ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายฤกติพงษ์  หงษ์ศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงลินลี่ อลิซเบท  ฮาร์ดิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงลีลาวดี  วารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงวรนิษฐาฑ์  จุรันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายวรรณโชติ  ไวยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงวรรณณิภา  ชมพูพื้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงวรรณริศา  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงวรัญญา  สว่างภพ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  กาไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงวริศรา  แซ่ด่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงวิจิตรา  เสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงวิชญาดา  สำนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
เด็กชายวุฒิศักดิ์  บุตรมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  แสงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงศศิกานต์  ปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงศิริกัญญา  อุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายศิวัช  จุ้ยเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายศุภณัฐ  พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงศุภักษร  โสวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงศุภิสรา  บุตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายสมชาย  อภิวงศ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายสมบัติ  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  บุญงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายสรสิช  ปัญญากาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงสลิลทิพย์  คานเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายสัณหณัฐ  แสงแปลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงสุชาญา  ชนะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายสุพล  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  เกษมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงสุพิชา  พานจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงสุพิชา  ยิ่งยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายสุรดิษ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายสุวิศิษฎ์  บุญขวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายอคีระ  คงวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงอติภา  สำนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายอธิภัทร  แสงอุทัยทิพย์วรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายอนาวิล  รินวงธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายอนุพนธ์  ชาลีหอม
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
797
เด็กหญิงอภิชญา  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายอรรถชัย  คณานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงอริสา  พงศ์ชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงอัจฉริยา  แท่นศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ผลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายอัมรินทร์  รักยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายอัศวิน  ดังประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงอัษฎาภคพร  จอมนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายอาณากร  วิวาสุขุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงอาริสา  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอำไพ  ชนะมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงอิชรญาณ์  สัตยเทวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงอิศริญาพร  พฤกษีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายเอกมงคลชัย  สุขผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงไอยวริญญาภรณ์  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์