ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เพ็งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกชกร  ไพยการ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  คมศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถือศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวัฒน์  สุทธิวัฒนานิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์มาเกษ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  เกื้อสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติกร  กาญจนลักษณ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษกร  ตีวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษณา  กัลยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกวินทรา  ประชุมชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกษิดิศ  ทางาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
16
เด็กชายก้องภพ  อ่อนทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญ์จิรา  ปกป้อง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมกล่อม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบุตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พ่วงสายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
21
เด็กชายกัณภพ  หาญรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
22
เด็กชายกันตภณ  คมใส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
23
เด็กชายกันตวิชญ์  พุฒิประภาส
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตินันท์  ชัยชมภู
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกันยาวีร์  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลยวรรธ์  คำสันกอง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยสัตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกานต์รวี  แจ่มปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
30
เด็กชายกำธร  คมศรี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติกร  ธีระวิศิษฐชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติชัย  งามตรง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติเชษฐ์  สัพพวิญญูชน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตตินนท์  สอนไชยญาติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกิตติยา  เจตินัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกิตติลักษณ์  คำศรี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
38
เด็กชายกิติภพ  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกีรติกา  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเกศแก้ว  ศรีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงเกสรา  พิมาทัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
44
เด็กชายแก้วกุลบุตร  สะอาด
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงแก้วมณี  ละมูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงขนัดภัส  หลักเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์จร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงขวัญณพิศ  เชื้อชื่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงคคนางค์  อาจกล้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
51
เด็กชายคณพศ  เสนาภักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
52
เด็กชายคลพล  จิตรพิทักษ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
53
เด็กชายคัชชัย  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงคันธมาลี  คงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
55
เด็กชายจตุวิทย์  ตรีแสน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
56
เด็กชายจรัสรวี  พันธุ์น้อย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจันทิมา  อินทร์งาม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิดาภรณ์  นิลวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิตติมา  จันทะมุด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
60
เด็กชายจิตรกร  โพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิรนันท์  สนามวงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
62
เด็กชายจิรพงศ์  แก้ววังปลา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
63
เด็กชายจิรพัทธ์  โคตรสุข
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
64
เด็กชายจิรภัทร  ผุยอุธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิรภิญญา  งามสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิรภิญญา  สำลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
67
เด็กชายจิรวัฒน์  บุญประชม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
68
เด็กชายจิรศักดิ์  บุญเสนาะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจิรัชญา  ยศเกตุ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิราภา  ไผ่เลี้ยง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
72
เด็กชายจิรายุ  เจตนา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
73
เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจุฑามาศ  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
75
เด็กชายเจมส์  จตุรงค์ โซโลมอน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
76
เด็กชายเจริญวุธ  วรแสน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงแจสมินค์  เฮ็งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
78
เด็กชายชญชย์  กุนดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชญาดา  มัสยามาศ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
80
เด็กชายชญานนท์  ขอพันดุง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชญานิศ  สุเมธิวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชญานี  เข็มพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
83
เด็กชายชนาเทพ  ขำศรีบุศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชนาพร  กุลมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชมมณี  ปิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
86
เด็กชายชยพล  สำราญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
87
เด็กชายชยานันท์  ฉลาดศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
88
เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
89
เด็กชายชรินธร  หนูยัง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ใยแสง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชลิตา  บุญเสนาะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แสงเดช
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
93
เด็กชายชัชชน  วรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
94
เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
95
เด็กชายชัชพงศ์  วงศ์วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
96
เด็กชายชัชพิสิฐ  ฝังนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
97
เด็กชายชัยพิพัฒน์  ตะนะสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
98
เด็กชายชัยภัทร  พรมสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
99
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชาร์นอล  แมคแคน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
101
เด็กชายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครุธทัสสะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชุติมา  ไชยหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชุติมา  มนเวช
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
105
เด็กชายโชคอำนวย  สมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายไชยภัทร  คำพิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงฌณัฐวิภา  อัมภรัตน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงญดา  หมวกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ขันตรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงญาณิศา  นางวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงญาณิศา  อินทรโคตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงญาโณทัย  แซ่อือ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงญานิกา  สุขเลิศ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
114
เด็กชายฐปณ  ตีวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงฐิตาพร  มูลกะกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
116
เด็กชายฐิติกร  คูณสว่าง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงฐิติชญา  ทะนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนสิทธิโรจน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงฐิติวรดาภรณ์  ชุปวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
121
เด็กชายณฐกร  ปัทมจิราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
122
เด็กชายณฐคุณ  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณปภัช  เจริญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
124
เด็กชายณพัฒน์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณภัทร  ธนาคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
126
เด็กชายณภัทร  โบจรัส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณภัทร  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
128
เด็กชายณรงค์เดช  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฎฐานันท์  ภูปัทมเศรญฐ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฐกานต์  บ้านซอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฐชพล  ณัชสุพัฒน์ภาคิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐชยา  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐณิญา  จิตรพิทักษ์เลิศ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐธนดา  วันศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐธภา  เจียมไชยศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันดากรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสัตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฐธิดา  มานพ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
144
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตาบุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
145
เด็กชายณัฐพงษ์  บัวภา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐภัทร  ทะวาปี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
148
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงณัฐรมณ์  ระวังดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฐริยาพร  สินศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐวดี  สิงสัญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐวัศ  วงค์เจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐวิภา  นางวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
154
เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
155
เด็กชายดนุพร  ไชยนิตย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงดวงอมร  ช่างปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
157
เด็กชายดิสกุล  อ่อนทรวง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
158
เด็กชายเดชณรงค์  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
159
เด็กชายเตชิต  ชุมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
160
เด็กชายเตวิช  นิยม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
161
เด็กชายทรงศักดิ์  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
162
เด็กชายทวีชัย  ทิศพรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
163
เด็กชายทศพร  โมลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
165
เด็กชายทีปกร  มิสรัง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธณัชพร  อนุวาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
167
เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
168
เด็กชายธนกฤต  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
169
เด็กชายธนกฤต  ไพศาล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
170
เด็กชายธนกฤษ  พละพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
171
เด็กชายธนโชติ  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
172
เด็กชายธนโชติ  ทอดแสน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
173
เด็กชายธนโชติ  บุตรแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
174
เด็กชายธนธรณ์  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
175
เด็กชายธนธรณ์  แสงเนตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนภัทร  ประดับพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
177
เด็กชายธนวัฒน์  บุญอุ้ย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
178
เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
179
เด็กชายธนวัฒน์  ภูโท
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
180
เด็กชายธนวัฒน์  สาลีธี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
181
เด็กชายธนศาสตร์  วันโสภา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงธนัญชนก  จันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงธนัญชนก  จิตอาคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงธนัญญา  สงคราม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
185
เด็กชายธนากร  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
186
เด็กชายธนาโชติ  แสงใส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
187
เด็กชายธนิสร  สายสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธมลวรรณ  ใยแสง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
190
เด็กชายธรณ์จิตติ  ทองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
191
เด็กชายธรรมโฆษิต  ธิปประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
192
เด็กชายธรรมปพล  สุดรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
193
เด็กชายธรรศ  ศีลาสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
194
เด็กชายธรรศ  สมประสาสน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
195
เด็กชายธัชชัย  ชะนา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขันติวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงธัญญเรศ  วรรณเทพ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงธัญรัตน์  ทำนัก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธิดารัตน์  อัคพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
201
เด็กชายธีรโชติ  วงษา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
202
เด็กชายธีรติ  นิติพานจันทร์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
203
เด็กชายธีรพล  อุณชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
204
เด็กชายธีรเมธ  แวววงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
205
เด็กชายธีรเมธ  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
206
เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
207
เด็กชายธีระ  มุ่งมาตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงนงนภัส  คำมอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
209
เด็กชายนนทวงค์  ธาาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
210
เด็กชายนพปภพ  ช่างเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงนภัส  พรมมาแข้
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาชนะกาญจน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงนภัสสร  คมใสย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
215
เด็กชายนรพนธ์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
216
เด็กชายนราวิชญ์  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
217
เด็กชายนฤเบส  เข็มขัด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
218
เด็กชายนฤปนาท  เชื้อพรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
219
เด็กชายนวพล  ศรไชย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
220
เด็กชายนวพล  อินวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
221
เด็กชายนวัตชัย  เนื้อทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงนัชชา  รักสวนจิก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  บุญสองชั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
224
เด็กชายนันทกานต์  สมาศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทรงกลด
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
226
เด็กชายนันทวัฒน์  ตีเงิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงนันทิดา  ร่ำรวย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงนันธ์ชนัน  คำแสงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงนาราภัทร  นิยมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงนารีทิพย์  ศิริเกษ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงนิชาภา  สุทธาระชีวะศาสตร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
232
เด็กหญิงนิภาธร  แก้วคำสอน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
233
เด็กชายเนติธร  รอดคำทุย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงบัณฑิตา  สนามวงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
236
เด็กหญิงบุณยภรณ์  สุทธิวรรค
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงไบรนีย์  แอนน์ โคป
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
238
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชำนาญค้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
239
เด็กชายปฏิภาณ  คำมะกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงปณิดา  รักสวนจิตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
241
เด็กชายปธานิน  ทองเทพ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
242
เด็กชายปธานิน  มากมา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
243
เด็กชายปรวิทย์  ไชยคุณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
244
เด็กชายประภัสสร  ศรีสันต์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
245
เด็กชายประยุทธ  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปราการ  เศรษฐมาตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
247
เด็กชายปริพนธ์  อินทพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
248
เด็กหญิงปลายปวีร์  เอี่ยมรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงปลายฝน  ชนะค้า
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงปวีณา  บุตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
252
เด็กชายปวีร์  อินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
253
เด็กชายปัณฑร  สุดใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
254
เด็กชายปัณณวัฒน์  มีพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
255
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุไชยชิต
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงปานชีวา  ไชยเกิด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปาริฉัตร  ดอกจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
258
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงปิยนุช  พันธ์พูน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงปิยะฐิดา  ทุมมานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงปิยะพัชร  พินธุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ทะคำวงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงปุณยวีร์  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
264
เด็กชายเปรมมินทร์  เบ้าคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
265
เด็กชายพงศพัศ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
266
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
267
เด็กชายพงษ์รัตนกุล  หากวี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพชรพรรณ  ประภาสะสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
269
เด็กชายพชรวรรษ  จําเริญนุสิทธิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
271
เด็กชายพรเทพ  ลาพุฒ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพรนภัส  ไวยวรรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพรรณปพร  วังคะฮาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพรรพษา  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
275
เด็กหญิงพรรวษา  พานภพ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
276
เด็กชายพรรษา  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงพรรัชดา  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
278
เด็กชายพรลภัส  ใหญ่ล้ำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
279
เด็กชายพรวิษณุ  เทียมจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
280
เด็กชายพลพล  สมประสาสน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพลพิทักษ์  พวงพิลา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
282
เด็กชายพลภัทร  จันทร์ธัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
283
เด็กหญิงพลอยชมพู  แถบหอม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
284
เด็กหญิงพลอยชมพู  ภักดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
285
เด็กชายพลางกูร  เนตรสาร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
286
เด็กชายพศิน  แก้วจาระนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงพอเพียง  บุตรไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
288
เด็กชายพัชภณ  มาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงพัชร์ฐิดา  เลิศกิจธนนันท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
290
เด็กชายพัชรพล  แก้วบุตรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงพัชราภา  สีงาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์วิจิตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
293
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทองโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงพัณณิตา  ร่ำรวย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
295
เด็กหญิงพาทินธิดา  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงพิชชา  บำรุงราษฏร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
297
เด็กชายพิชญางกูร  นารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
298
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีกะชา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
299
เด็กหญิงพิญธุสรณ์  คัญไทร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงพิณณ์ประภา  พลกระโทก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงพิณนภา  พุทธิ์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ริตตา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
304
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีชื่น
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
305
เด็กชายพีรวิชญ์  ขาวอรุณ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
306
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
307
เด็กชายพุทธิชัย  อินทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
308
เด็กหญิงเพชรนัดดา  ไชยสัตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงศิวะเวทย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
310
เด็กชายแพทริกซ์  แอนโทซั่นบุสดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงแพนนารา  โกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
312
เด็กหญิงภคนันท์  คำเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
313
เด็กหญิงภคมน  ยอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
314
เด็กหญิงภควดี  จุนกระโทก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
315
เด็กชายภัทรกร  ทองละมุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภัทรกฤต  สุระชาติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
317
เด็กชายภัทรพล  คณานิตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
318
เด็กชายภัทรพล  สิงหัษฐิต
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
321
เด็กชายภากร  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
322
เด็กชายภาคภูมิ  พรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
323
เด็กชายภาณุ  สถิตโชติคุณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
324
เด็กชายภาณุพงษ์  อนุสินธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
325
เด็กชายภานุวัช  คาจะโป๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
326
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
327
เด็กชายภูรินท์  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
328
เด็กชายภูริภัทร  ภูโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
329
เด็กชายภูริภัทร์  ปรุโปร่ง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
330
เด็กชายภูริภาคย์  คูณพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
331
เด็กชายภูริวัฒน์  รัตนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
332
เด็กชายภูวณัฎฐ์  สีใส
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
333
เด็กชายภูวเนศวร์  สุขเต็มดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
334
เด็กหญิงภูษณิศา  ราษี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
335
เด็กหญิงมณฑาธาร  อนันต์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
336
เด็กหญิงมรกต  เนาว์ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
337
เด็กหญิงมัญชุพร  หนองสี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
338
เด็กหญิงมีสุข  อักษรเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
339
เด็กหญิงมุฑิตา  เถาว์บุญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงเมธาวี ลินลี่  มาสติค
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
341
เด็กชายยศพัฒน์  สุทารส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
342
เด็กชายยอดเพชร  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
343
เด็กชายยุติวิชญ์  หนองเทา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงรพีพรรณ  หนึ่งคำมี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
345
เด็กชายรวิวรรธน์  อดทน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
346
เด็กชายรวีฤทธิ์  ศิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
347
เด็กหญิงรวีวรรณ  จรัสนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
348
เด็กชายรังสิมันต์  รัตนวัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
349
เด็กชายรัชชานนท์  เผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
350
เด็กชายรัฐภูมิ  ตะเส
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายรัตติชัย  อรชร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
352
เด็กหญิงรัตน์นรี  มะโนชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
353
เด็กชายราชย์ชนินทร  ไชยนิล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
354
เด็กหญิงรุ่งธิวา  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
355
เด็กหญิงรุ่งระวี  นำสุข
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
356
เด็กชายเรืองศักดิ์  มาคาลูโซ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
357
เด็กชายฤชายุส  นำพา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
358
เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
359
เด็กชายลัคนทิน  ช่างเจรจา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
360
เด็กหญิงลาภิสรา  เนติเจริญโชค
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
361
เด็กชายวงศ์วริทธิ์  นำพา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
362
เด็กชายวชิรวิทย์  พิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
363
เด็กชายวรกรณ์  วิลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
364
เด็กชายวรโชติ  ใสเนตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
365
เด็กชายวรปรัชญ์  คุณมาศ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
366
เด็กชายวรภัทร  บุญโสภา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
367
เด็กชายวรรณศิลป์  การะเมฆ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงวรัชชนก  ับังศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
369
เด็กหญิงวรัญญา  ดอกพุฒ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
370
เด็กหญิงวรัญญา  รัตพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
371
เด็กชายวรากร  ประทาน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
372
เด็กหญิงวรากานต์  พรหมโลก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
373
เด็กหญิงวริษฐา  สุชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
374
เด็กชายวโรดม  อินสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
375
เด็กชายวศิน  ประพฤติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
376
เด็กชายวสุรัฐ  หงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
377
เด็กชายวัฒน  สุกรอดรู้
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
378
เด็กชายวัฒนพงษ์  พวงจำปา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
379
เด็กหญิงวันธิตา  คําแพงจีน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
380
เด็กหญิงวิชญาพร  ศึกษา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
381
เด็กชายวิพุทธิพงษ์  หอมคำ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
382
เด็กหญิงวิภวานี  ทองไสล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
383
เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
384
เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
385
เด็กชายวุฒิกร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงศกุลตลา  จูมสิมมา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงศรัญญา  ถนอมศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
388
เด็กหญิงศศิธร  เศกรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
389
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
390
เด็กชายศาสตราวุฒิ  บุญขวาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
391
เด็กชายศิรวิชญ์  งามเลิศ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
392
เด็กหญิงศิริกัลยา  ม่วงคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
393
เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีดาโคตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
394
เด็กหญิงศิรินทิพย์  คุณสาร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
395
เด็กหญิงศิรินทิพย์  อุดทุม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
396
เด็กหญิงศิริพร  บัวบังศึก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
397
เด็กชายศิวกร  จันทร์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
398
เด็กชายศิวัช  สอนเสนา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
399
เด็กชายศุภกฤต  สุดสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
400
เด็กชายศุภโชค  สุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
401
เด็กชายศุภโชติ  ผาอินดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
402
เด็กชายศุภณัฐ  เตรียมศิลปานนท์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
403
เด็กชายศุภวิชญ์  อ้วนหินกอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
404
เด็กหญิงศุภาวดี  สุริยะเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
406
เด็กชายสรธร  คุณมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
407
เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
408
เด็กหญิงสรัลพร  สุครีพ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงสรินดาพร  ช่างเจรจา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงสโรชา  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
411
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศาสตร์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงสายพระทัย  จิตปรารภ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
413
เด็กชายสิทธิโชค  บุญฉลวย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
414
เด็กหญิงสิยาพัฐ  เหล่าพงศ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
415
เด็กชายสิรดนัย  รัตนสิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
416
เด็กหญิงสิรดา  รัตนสิน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
417
เด็กชายสิรภัทร  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
418
เด็กชายสิรวิชญ์  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
419
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
420
เด็กหญิงสิริธิดา  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสิริยาภัทร์  สอนพูด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
422
เด็กชายสุกฤษฎิ์  บรรใดทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
423
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริชนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
424
เด็กชายสุขพิพัฒร์  ประถมมูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
425
เด็กหญิงสุจิตรา  สังสงหา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
426
เด็กหญิงสุชานาฎ  ชัยปัญญา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
427
เด็กหญิงสุชานาถ  น้ำแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
428
เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
429
เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
430
เด็กหญิงสุทัศนวรรณ  กลมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
431
เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
432
เด็กหญิงสุธาทิพย์  สายแวว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
433
เด็กหญิงสุธาสินี  โรคน้อย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
434
เด็กหญิงสุธีกานต์  นางวงค์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
435
เด็กชายสุภัทร  มรรคุวัฒพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
436
เด็กหญิงสุภาวิณีย์  เสียงดัง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
437
เด็กหญิงสุภาวิดา  ส้มหวาน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
438
เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยโคตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
439
เด็กชายสุริยะ  ทองลือ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
440
เด็กชายเสรีภาพ  สอนใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
441
เด็กหญิงโสพิยา  จิตรพิทักษ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
442
เด็กหญิงหทัยกร  ลุดวิกส์สัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
443
เด็กหญิงหทัยขวัญ  ประสมพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
444
เด็กหญิงอฐิติชญา  สายโอ่
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
445
เด็กชายอดุลวิทย์  สิทโท
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
446
เด็กหญิงอติมาพร  สว่างวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
447
เด็กชายอติรุจ  เสนใส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
448
เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
449
เด็กหญิงอธิชา  สายสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
450
เด็กหญิงอธิรญาณ์  บํารุงกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
451
เด็กชายอนาวิน  กำลังดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
452
เด็กหญิงอภัสนันต์  ราชวันดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
453
เด็กชายอภิชญกุล  ดำรงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
454
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิ์โยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
455
เด็กหญิงอภิชญา  สะอาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายอภิวัฒน์  จันหอม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
457
เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
458
เด็กหญิงอภิสรา  โป๊ะเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
459
เด็กชายอภิสิน  นิลเพชร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
460
เด็กหญิงอมราพร  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
461
เด็กหญิงอรจิรา  ไชยรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
462
เด็กหญิงอรณิชา  ผลดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
463
เด็กหญิงอรนิษฐา  ภูมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
464
เด็กหญิงอรไพลิน  สายทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
465
เด็กชายอรรถชาติ  ตั้งปัญญานุกูล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
466
เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษรัฐถาสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
467
เด็กหญิงอริสา  เชื้อหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
468
เด็กหญิงอัญวีณ์  ถิระพัฒนะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
469
เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีหาราช
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
470
เด็กหญิงอาลิษา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
471
เด็กชายอิทธิกร  ศรีบุรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
472
เด็กหญิงอินทร์ธิรา  แก้วแรมเรือน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
473
เด็กหญิงอินทิรา  ผดุงสิทธิโชค
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
474
เด็กหญิงอุบลวรรณ  พิมพ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
475
เด็กหญิงเอวิตา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
476
เด็กหญิงเอเวอร์ลีน  พาล์ม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
477
เด็กหญิงไอรดา  ทองคำผุย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
นางสาวจุฬาลักษณ์  รินทร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิต ม.ต้น
479
นางสาวแจ่มนภา  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงดารุวรรณ  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงอุบลวรรณ  พันธ์แก่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
482
เด็กหญิงกนกวรรณ  พัศโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์วานเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงกมลชนก  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงกฤตยชญ์  ทัดเทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  สายชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายกวิน  วังสำเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กชายกษิด์เดช  สุขหลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงกัญจน์กนก  เผ่าภูรี
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงกัญชลิกา  ดาราชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงกัญญพัทร  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลาหะวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันส์เวิร์ท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสราชมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกันต์ฒวราฤทธิ์  พิศพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
499
เด็กชายกันตเมธ  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงกานต์ณิชา  แพงสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงกานต์มณี  นาเดีย นาเดียร์ สแตนลี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงกานต์สินี  หนองเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายกิตติกร  นิภัทรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงกิตติกา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วอทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกิรติกุล  สาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงกุลธิดา  ผ่านพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงเกสรา  แก้วลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงเกสรา  ภาชะนะพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงแก้วกัญหา  แหวนหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายไกรินทร์  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กชายขวัญชัย  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายคมชาญ  สงวนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายจักรพล  รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
521
เด็กชายจักรภัทร  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายจักรินทร์  สาวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายจาฏพัจน์  พนาไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายจาฏพัจน์  เหมือนมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงจินดามณี  พาราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงจินตภัทร์  ท้าวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายจิรโชค  อักโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงจิรประภา  ทองละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
530
เด็กชายจิรภัทร  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงจิรภิญญา  ประสมพันธ์
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
532
เด็กชายจิรอังกูร  สุภาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายจิรัฐิกาล  พื้นผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงจิราภรณ์  คมไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายจิราวฒน์  เขียวสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงจีรนันท์  สำราญจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายฉัตรมงคล  คูณแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงฉัตรีญากร  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงชญานิศ  ศรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำแสนราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงชนิดาภา  จันทะคำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแปลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายชยพล  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายชลธี  ศิลาล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงชลรดา  ราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
เด็กหญิงชลลดา  ขวัญบุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงชลวษา  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายชัยวัฒน์  หงษาล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายชาญธวัช  สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุ่นชิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงชุติมตี  กุนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กชายเชาวลิต  ฉาดเส็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงญาณธิดา  สุภาพไพบูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงญาณภา  ชนิดพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงฐิติวรดา  คณะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทองประมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายณฐกร  บุญกองชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณฐมน  คำริยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณภัทร  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณัชชา  ภักดีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันตะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณัฐกรวรรณ  โคตรดก
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณัฐฐ์จิรา  สุภัตราภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศล
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กชายณัฐดนัย  พฤกษีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายณัฐดนัย  สินไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายณัฐนันท์  ศรีนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณัฐนิชา  คงถิ่นฐาน
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายณัฐพล  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายณัฐภูมิ  ราชชี่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณัฐวรา  กอคูณร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัฐวิภา  กุนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
587
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สกุลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณิชากร  วิทจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงดวงกมล  กาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายดวงตะวัน  จูมสีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายตะวัน  บุญสร้อย
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
597
เด็กชายติณภพ  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายเตชธรรม  สะสีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กชายเตชิต  มงคลเลิศภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายทองพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงทาณิชา  สนองชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงเทวิกา  ผาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงธณวดี  หอมหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายธนกฤต  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายธนกฤต  สาณะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กชายธนพล  ประทุมมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายธนภัทร  ไทยสะเทือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงธนัชฎา  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงธนัญญา  เสรฐวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กชายธนากรณ์  พันธิมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงธัญยรดา  หล้าบุดดา
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงธันย์ชนก  อุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธันวา  บุญสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงธารธารา  สุนทรคล้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงธารารัตน์  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงธิญาภรณ์  วิเวกวินย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
622
เด็กหญิงธิภาวรรณ  ลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
623
เด็กชายธีรวัฒน์  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธีรวีร์  พิมพ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธีรศาสนติ์  สิริพัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธีราทร  ดำพะธิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงธีริศรา  หาญศึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายนครินทร์  ไชยสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายนพนนท์  พงศาพิเชฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงนภสร  สิทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
631
เด็กชายนภัสกร  คูณผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายนภัสสันติ์  แสงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงนริสรา  หารขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงนลิน  สิงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
636
เด็กชายนัจกร  ใสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงนัธธาวดี  เกษกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงนันท์นลิน  เพ็ชรรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
639
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สายแวว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงนันทิชา  ปูพะมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงนาฬิกา  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงนิชานันท์  คำผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงนิชาภา  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงนิตยา  สาวันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายนิรุตติ์  โชโตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงนิลาวรรณ  โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงนิลาวัณย์  สาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงเนตรทราย  จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายบวรสรวง  บุญลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงบัณฑิตา  เงือกน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงบัณพร  เนืองนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงบุญทิภา  ถานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินธิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงเบญญาภา  เท้าไม้สน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
656
เด็กชายปฎิภาณ  บุญสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
657
เด็กชายปฏิภาณ  เย็นดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงปณิตา  แก้วจันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายปณิธาน  มุทิตาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์ตะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
662
เด็กชายปรมี  เพ็งธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
664
เด็กชายประดิษฐ์  ทวีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงปราณปริยา  ญาติประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงปริชมน  แก้วลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงปริยากร  ภิรมย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงปริยาภัทร  สวันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงปวริศา  นิยมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงปวริศา  บุญหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงปวิชญา  พรมจรรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
674
เด็กชายปองพล  ยาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
675
เด็กชายปัณณธร  สุจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงปารีณา  สุจริตภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงปาลิดา  โอชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงปิยนุช  ทองกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
679
เด็กชายปิยะ  พรมมา
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
680
เด็กชายปิยะชัย  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงปุญญาพร  สุขอ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายปุณยวัจน์  อ่อนทรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงปุณยวีร์  กุนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายเปี่ยมบุญ  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กชายพงศ์ปณต  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพนิดา  เชื้อหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงพรนัชชา  เกยมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงพรรธิภา  พรหมนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
689
เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายพสิษฐ์  เสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
691
เด็กชายพัชรพล  พูนเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กชายพัฐสิษฐ์  ริดพิรัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายพัทธนันท์  ศรีดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงพัทยา  พันรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายพันกร  สุจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
696
เด็กชายพิจักษ์  ฉัตรอริยวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงพิชชาภา  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงพิชชาอร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงพิชญภา  พาหุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
701
เด็กชายพิพัฒน์กร  ป้อมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมตน
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ถวิลบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงพิมพ์พิชา  วงษ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คณะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลีรัตนเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แจ่มสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
709
เด็กชายพิริยกร  บุญสร้อย
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
710
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายพีรันธร    โคสาธนะวิสิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงเพชรฐิตา  ศิริเศวตกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงเพชรรดา  ด้วงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตรตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
716
เด็กชายภคพล  บุญสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
717
เด็กชายภัคพิศุทธิ์  พงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงภัครจิรา  สุเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพียรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงภัทรวดี  ราชสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
723
เด็กชายภัสสรกร  ชนะนัสม์พงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
724
เด็กชายภากร  สิงห์คร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
725
เด็กชายภาคิน  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงภาณุวิทญ์  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
เด็กหญิงภาสินี  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
728
เด็กชายภูตะวัน  สัตยาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายภูวนาถ  เรียนพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงมณฒิภา  ประดับศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
733
เด็กชายมัฆวา  สายไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงมาดี  ศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงมาริสา  จัสมิน กร็อนดัลฮ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
736
เด็กชายยศนนท์  ฝักแต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายยศวริศ  ชัยรัตนวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
738
เด็กชายรตน  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
739
เด็กชายรพีวิชญ์  ไพรเตี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงรภัสสรณ์  คงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงรมิดา  เพ็ชรอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงรักษณาวลี  เจริญรัตนาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
743
เด็กชายรัฐวิทย์  โกมลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงรินรดา  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
745
เด็กชายรุจธร  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
746
เด็กชายเรืองพิลาศ  รัดน์ประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายฤกติพงษ์  หงษ์ศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงลินลี่ อลิซเบท  ฮาร์ดิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงลีลาวดี  วารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
750
เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
751
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงวรนิษฐาฑ์  จุรันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
753
เด็กชายวรรณโชติ  ไวยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวรรณณิภา  ชมพูพื้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงวรรณริศา  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงวรัญญา  สว่างภพ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  กาไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงวริศรา  แซ่ด่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงวิจิตรา  เสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงวิชญาดา  สำนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
เด็กชายวุฒิศักดิ์  บุตรมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  แสงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงศศิกานต์  ปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงศิริกัญญา  อุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
767
เด็กชายศิวัช  จุ้ยเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
768
เด็กชายศุภณัฐ  พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงศุภักษร  โสวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงศุภิสรา  บุตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
771
เด็กชายสมชาย  อภิวงศ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
772
เด็กชายสมบัติ  การะเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  บุญงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
774
เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
776
เด็กชายสรสิช  ปัญญากาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงสลิลทิพย์  คานเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
778
เด็กชายสัณหณัฐ  แสงแปลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
779
เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงสุชาญา  ชนะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
781
เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายสุพล  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  เกษมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงสุพิชา  พานจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงสุพิชา  ยิ่งยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
789
เด็กชายสุรดิษ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
790
เด็กชายสุวิศิษฎ์  บุญขวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
วิทย์ประถม
791
เด็กชายอคีระ  คงวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงอติภา  สำนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายอธิภัทร  แสงอุทัยทิพย์วรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
795
เด็กชายอนาวิล  รินวงธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
796
เด็กชายอนุพนธ์  ชาลีหอม
ป.6
โรงเรียนมหาราช 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ อาคารดำรงคงมั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
797
เด็กหญิงอภิชญา  มะลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
799
เด็กชายอรรถชัย  คณานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงอริสา  พงศ์ชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงอัจฉริยา  แท่นศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ผลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
803
เด็กชายอัมรินทร์  รักยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
804
เด็กชายอัศวิน  ดังประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงอัษฎาภคพร  จอมนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
806
เด็กชายอาณากร  วิวาสุขุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
807
เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงอาริสา  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงอำไพ  ชนะมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงอิชรญาณ์  สัตยเทวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงอิศริญาพร  พฤกษีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
813
เด็กชายเอกมงคลชัย  สุขผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงไอยวริญญาภรณ์  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม