ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่1 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญ์วรา  งีเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
3
เด็กชายกันต์ดนัย  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกันยศรัณย์  ศรีไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
5
เด็กชายกิตติณัฐพงศ์  ศรีมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
7
เด็กชายเกล็นไฮเดอะ  เนราเซ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจิตราพร  นพวงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
10
เด็กชายจิรพัส  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
11
เด็กชายฉัตรชัยมงคล  วรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฉันท์ณัฐชา  ฉลาดรอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
13
เด็กชายชรินรัตน์  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
14
เด็กชายชวิน  สุระนรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
16
เด็กชายชินวุฒิ  ตาอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรรพบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
18
เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
19
เด็กหญิงญณันตรา  คำขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
20
เด็กชายญาณากร  บุตดาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
21
เด็กชายณราวุฒิ  คำเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐพงษ์  ทานะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
23
เด็กชายดิลกพัฒน์  มากนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
24
เด็กชายเตชิษฏ์  นาถาบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงทักษอร  เสนาภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
26
เด็กชายทินภัทร  แก้วเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
27
เด็กชายเทวัญ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธนกมล  ทองเทียนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
29
เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
30
เด็กชายธนวินท์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
31
เด็กชายธนะชัย  สดสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
32
เด็กชายธิติพัทธ์  นนยะโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
33
เด็กชายธีรภัทร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนภัสสร  อรรคพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
35
เด็กชายนราวิชญ์  ถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่2 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายนัธทวัฒน์  ใจนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
37
เด็กหญิงบุญญาพร  สารวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงบุณยวีร์  วันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
39
เด็กชายปภังกร  สถานพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
40
เด็กชายปภังกร  สารภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
41
เด็กชายปรัตถกร  กันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
42
เด็กชายปัญจพล  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
43
เด็กชายปัญญพนต์  ทองมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
44
เด็กชายปิติกร  บุตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
45
เด็กชายปุณญาพัศร์  ศิลาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปุณติกานต์  วันสุดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
48
เด็กชายเปรม  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพริริสา  แสนร่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพิจิกา  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพิชชาพร  พรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพิมพิไลย์  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
53
เด็กชายพุฒิกุล  แสงธนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
54
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีลาชัยธนพัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
55
เด็กชายภคพล  เพิ่มพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
56
เด็กหญิงภัทราพร  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
57
เด็กหญิงภารดี  ศรีลาล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
58
เด็กชายภูมิรพี  ศรีวัฒนเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
59
เด็กชายภูริณัฐ  จาริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
60
เด็กชายรัฐสิทธิ์  ถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
61
เด็กหญิงรัตชนิดา  พันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
62
เด็กชายวชิรวิชญ์  ประจญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
63
เด็กชายวรมน  สุรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
64
เด็กชายวัฒนศิลป์  ขันบุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
65
เด็กชายวิชชูทิศ  ระวิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงวิรยา  อินยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
67
เด็กชายวิษณุ  ครองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
68
เด็กชายศุภวิชญ์  เงินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
69
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรือนรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
70
เด็กชายสิรวิชญ์  จาตุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่3 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
72
เด็กชายสุวิจักขณ์  บุพตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
73
เด็กชายอชิรวัตติ์  วัฒนะภาณุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
74
เด็กชายอนิวัฒน์  ใจหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
75
เด็กชายอนุสรณ์  ชาติวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณสุขา
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
77
เด็กหญิงกชนันท์  ไชยหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงกชามาส  แก่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงกนกนิภา  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกนกพร  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงกรกช  กล่อมขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกรกันยา  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
83
เด็กชายกรณ์ดนัย  อุปมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงกฤตนันท์  ผุดผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
85
เด็กชายกฤติพงศ์  พลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงกฤติยาพร  รังไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
87
เด็กชายกฤศนกัญญ์  อินทมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
88
เด็กชายกฤษกวิน  ใจสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
89
เด็กชายกฤษณนันท์  แก้วธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
90
เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
91
เด็กชายกฤษณ์ระพี  พงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงกฤษติยา  อินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงกวินทรา  คำขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกัญญ์นันท์  บุญเตา
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทะพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกัญญาพร  ชาญพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
99
เด็กชายกันตภณ  ทัศวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงกัลยกร  เวชติวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ประดับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
102
เด็กชายกานต์ระพี  จันดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
103
เด็กชายกิตติกวิน  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
104
เด็กชายกิตติพงศ์  คำโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
105
เด็กชายกีรติกร  ชาญสิทธิวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกุลภรณ์  เกษหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงขวัญใจ  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงครองขวัญ  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
109
เด็กชายคุณากร  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงจนิสตา  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงจรรยพร  ทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่5 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กชายจักรภัทร  ขุขันธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
113
เด็กชายจักราวุธ  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงจิดาภา  ปลื้มใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
116
เด็กชายจิระวัฒน์  ตระการไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงฉันทิสา  เพ็ชรสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงชญาณ์นันทน์  ธนโชติเดชากาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงชญานิศ  มนต์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงชญานิศ  อบแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงชนมน  สว่างภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
124
เด็กชายชนาธิป  แดงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
125
เด็กชายชนาธิป  ปิดตะคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงชนารตี  งามใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงชนิดา  พลายละหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงชนิดาภา  อภิวังค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงชนิษฐา  บูระพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงชมพูนิกข์  สรรพบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
131
เด็กชายชยพล  รัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
132
เด็กชายชยานันท์  เดชธนาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
133
เด็กชายชวกร  สิ้นภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
134
เด็กชายชาฎาชีวานนท์  นามวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงชาลิสา  คุณะดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
136
เด็กชายชิติพัทธ์  เพชรล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
137
เด็กชายชินณพันธ์  แพงอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
138
เด็กชายชีพชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
140
เด็กชายโชติอนันต์  ศิลาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
141
เด็กชายญาณกิตต์  รับรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงฎิษญาภรณ์  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
143
เด็กชายฐานุพงศ์  เปี่ยมธราพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
144
เด็กชายฐาปกรณ์  บุญใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงฐิตาพร  จันละพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงฐิติกานต์  ข่ายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่6 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กหญิงฐิติชญา  สว่างภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงณกมล  อสิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
150
เด็กชายณชพล  วงศ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
151
เด็กชายณชพล  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
152
เด็กชายณฐนนท์  โสระชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
153
เด็กชายณภัค  ปิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงณัจฉรียา  พัวพิทยาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงณัชชา  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
156
เด็กชายณัชชานนท์  ธรรมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงณัชชาพัณณ์  อิศรากุลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
158
เด็กชายณัชภูมิระพี  อินธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  วีระแสงพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย  ทองรัตนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
161
เด็กชายณัฐกรณ์  นนทะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณัฐกานต์  สงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
163
เด็กชายณัฐกิตติ์  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
164
เด็กชายณัฐชนน  วงศ์จอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงณัฐฑิตา  เจริญรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
167
เด็กชายณัฐณิชา  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงณัฐทชากานต์  สินธู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงณัฐธยาณ์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
171
เด็กชายณัฐพล  ประชุมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
172
เด็กชายณัฐภัทร  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
173
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณิชภัทร  พันธ์แก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันครา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงดวงใจ  ดาวไสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
177
เด็กชายเดชาธร  เบญจทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
178
เด็กชายเดชาวัต  ผ่องฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงตรีทิพย์  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
180
เด็กชายทรงวุฒิ  สองพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
181
เด็กชายทวีวรวุฒิ  ฉายกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กชายทัตพงศ์  เซี้ยมกั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
183
เด็กชายทินภัทร  ต่อพิทักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ตระการไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
185
เด็กชายทีปกร  ดวงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
186
เด็กชายธนกร  ธนภาคย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธนกร  ภุ่มมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
188
เด็กชายธนกฤต  นาคศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
189
เด็กชายธนโชติ  ชำนาญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
190
เด็กชายธนธรณ์  มรรครมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธนพนธ์  วันชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
192
เด็กชายธนพล  พลแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
193
เด็กชายธนภัทร  ขัติยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
194
เด็กชายธนวัฒน์  ฝางคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงธนัชพร  จันคณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
196
เด็กชายธนาเดช  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลัดดากลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
198
เด็กชายธัชกร  กลมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงธัญพิชชา  สุขแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทียมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงธัญสินี  ยอดเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์วัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธิติวัฒน์  เปี่ยมธราพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
204
เด็กชายธีร์กวิน  บุญเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงธีรดา  ระงับภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
206
เด็กชายธีรปกรณ์  โพธิ์ชาติปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
207
เด็กชายธีระวัฒน์  จำปาขีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธํญยธรณ์  ครุฑสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงนันทิกา  ทองชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนันทิกานต์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนัสชยา  จันครา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงนิชานันท์  มายา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
213
เด็กชายนิธิศ  ถนอมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงบุญญาดา  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงบุษกร  จันทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่8 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กหญิงเบญญาภา  แสวงสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปนัดดา  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงปพิชญาพร  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงปภาวรินท์  สอนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
221
เด็กชายปรเมษฐ์  ใจมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงประติภา  กาฬหว้า
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
223
เด็กชายปรัชวีร์  พันธ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
224
เด็กชายปริญญา  สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
225
เด็กชายปรีดา  อุตตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
226
เด็กชายปลื้ม  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
227
เด็กชายปวริศ  อินทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีงามฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
229
เด็กชายปัญญา  โพธิโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
230
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชนะวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
231
เด็กชายปัณณวิชญ์  ราชอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
232
เด็กชายปัณณวิชญ์  วงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ข้อแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงปาลิตา  สากุลา
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
235
เด็กชายปิยรัตน์  สมควร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงปีย์วรา  อินทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงปุณยาพร  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงเปรมธิชา  เสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงเปรมธิตา  ทบวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงโปรดปราน  วิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
241
เด็กชายพงศกร  นาคมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
242
เด็กชายพชรวิชญ์  สังสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงพนิดา  ธรรมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงพรทิวา  วันดีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงพรสวรรค์  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
246
เด็กชายพสิษฐ์  แสนภูวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงพัชราวดี  ฟรังค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
249
เด็กชายพัฒนศักดิ์  สะโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงพิชชา  มากนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงพิชฌานันท์  อุราเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่9 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กหญิงพิชญาภา  เตารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
255
เด็กชายพิรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
256
เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
257
เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
258
เด็กชายพีรพัฒน์  สุวันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
259
เด็กชายพีรวิชญ์  เทศธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
260
เด็กชายพุทธิภัทร  สิทธิศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
261
เด็กชายภัทรกฤต  จิตสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงภัทรนันต์  เปลี่ยนทองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
263
เด็กชายภัทรพล  เจนจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงภัสราภรณ์  มากนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
265
เด็กชายภาณุภัทร  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงภานิชา  นันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
267
เด็กชายภานุวัฒน์  บุตะเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงภาพิมล  คำผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
269
เด็กชายภาษิต  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงภิญญดา  แพงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงภิญญุพัชญ์  โรจนหิรัญภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
272
เด็กชายภูดิศกุล  บุญใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
273
เด็กชายภูมินธ์  หยงโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงภูริชญา  ทรงกรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
275
เด็กชายภูรินทร์  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
276
เด็กชายภูริวัฒน์  พุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
277
เด็กชายมงคล  โพธิโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงมณฑิกา  นามวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงมนัสชญา  เกตุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงมาริสสา  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใจมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงเมทิกา  แซ่โล้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงโยษิตา  สะดวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงรดา  บุญศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
285
เด็กชายรพิภพ  ประชาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
286
เด็กชายรภีภัทร  คำพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่10 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงระถิรา  คุณลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ธนกรไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
289
เด็กชายรุ่งโรจน์  บุดดาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
290
เด็กชายฤทธิ์ไถงศ์  จิตสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
291
เด็กชายวงศกร  ปัญญาสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
292
เด็กชายวชิรวิทย์  นันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงวรพิชชา  มากนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงวรรณกร  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงวรรณธนธร  ธรรมดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
296
เด็กชายวรเวช  บงกชเบญจรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงวรัญญา  พลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงวรัญญา  ยาพานแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงวราภรณ์  พลแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงวริศรา  เกษหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
302
เด็กชายวสวัตติ์  สุวรรณพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงวานิษา  พิมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงทัศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
305
เด็กชายวิชยุตม์  สมบัติกำไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
306
เด็กชายวิทยา  วงษาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
307
เด็กชายวิทวัส  ทองเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงวิภาฎา  ทันวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงวิภาภร  เตารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
310
เด็กชายวิริทธิ์พล  ใจหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงวิไลพร  พัสนาพิณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
312
เด็กชายวุฒิภัทร  เพชรล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
313
เด็กชายศรัณย์ภัทร  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ชาญพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงศรุตา  ผลใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงศศิกานต์  บัวชุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
317
เด็กชายศุกลวัฒน์  ตะเคียนราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงศุจินทรา  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงศุภกานต์  งอนสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงสกุณกาญจน์  คงราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงสชิรญาณี  มีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ อาคาร1ห้องสอบที่11 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงสไบทิพย์  หมื่นศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงสไบพร  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
324
เด็กชายสะท้านฟ้า  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงสาธิตา  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
326
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทศขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
327
เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงสิวิชา  อยู่คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงสุชญา  จั่นจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
330
เด็กชายสุทธินันท์  วิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
331
เด็กชายสุภชัย  เพ็ญจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงสุภัทรตรา  ดวงตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงสุภัสสร  สอนพูด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงสุภัสสรา  อุปมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงสุภาษิตา  พงษ์วัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
336
เด็กชายโสภณวิชญ์  นวลแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงหยาดทิพย์  สิงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
338
เด็กชายหริวัต  อำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
339
เด็กชายอจลวิชญ์  โพธิ์วัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงอนงค์ชยพรรณ  นิที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
341
เด็กชายอนันดา  พินโสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
342
เด็กชายอภิยุทธ  ปักษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำนึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงอมราพร  นนทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงอรปรียา  จินดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
346
เด็กชายอรรถพร  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงอริสรา  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงอริสา  เทศขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงอลีนา  อุ่นจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
350
เด็กชายอัครวัฒน์  สมควร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงอัจฉริยา  เทศขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
353
เด็กชายอินทรพงษ์  พวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงอินทิรา  ศรีลาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
355
เด็กหญิงกิตติญา  สังขาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
356
เด็กชายฐิตินนท์  สมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม