ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรกฎ  สำสาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
2
เด็กชายกษณ  โพธฺิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
4
เด็กชายคุณานนต์  ไชยสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจินตภาส์  วรโพด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิรัชยา  แหวนหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิราวรรณ  ชนะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชญาภา  เครือแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชนธิญา  อังคะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
10
เด็กชายชินน์กร  แสนมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชุติมณฑน์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชุติมา  หนองหงอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
13
เด็กหญิงดวงเนตร  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
14
เด็กชายธนกร  สุขสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
15
เด็กชายธนโชติ  สิงหเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
17
เด็กชายธนภัทร  ศรีประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
18
เด็กหญิงธนัญญา  โคตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
19
เด็กหญิงธนาวดี  ถิ่นบางบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
20
เด็กชายธันวา  แก้วใสย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธีราพร  ธนะคำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
22
เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจฉายา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
23
เด็กชายบุญยกฤต  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเบญญาภา  สาลีวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงปณัฎฎา  เลิศสักดิ์ศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
26
เด็กชายประพัฒน์  กตะศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
27
เด็กหญิงประภาพร  เข็มโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
28
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  พรรษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงปัญญณัฐ  บุญศรัทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
30
เด็กหญิงพนิดา  ชมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
31
เด็กหญิงพริศรา  ศรีนุเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
32
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
33
เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงรัตน์ติยา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
35
เด็กชายวรภพ  ใจภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงวราลี  มุธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
37
เด็กหญิงศิรประภา  ปิยะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
39
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
40
เด็กชายอนุชิต  เอ็นดู
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
41
เด็กชายอภิวัฒน์  สิงคนิภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
42
เด็กหญิงอรอมล  จันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
43
เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงอิสรา  แก้วใสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
45
เด็กหญิงกชพร  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงกนกพร  สีเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสวงวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงกรกมล  บุตรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงกรชนก  ก้อนฝ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงกรรณิกา  ชนะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
51
เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
52
เด็กชายกฤตยชญ์  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
53
เด็กชายกวิน  จุนนะรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงกวินธิดา  คมสารพาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงกัญญาภัค  กมลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงกัตติกา  ศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
60
เด็กชายกัมพล  โนนจ้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
61
เด็กชายกัมพล  ศุภศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกัลยารัตน์  จิตติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
63
เด็กชายกิตติธัช  จุ้ยแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
64
เด็กชายกิตติธัช  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
66
เด็กชายกิตติวัฒน์  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
67
เด็กชายกิตติวัฒนา  ภาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
69
เด็กชายกุลชวาล  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงกุลปรียา  นามฤทธฺ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงเกศณัฐชาพร  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงเกษรา  กรรณิกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
73
เด็กชายคชาภรณ์  อาจทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
74
เด็กชายคุณากร  โขงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงจตุรวิทย์  พรรษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
76
เด็กชายจักรพงศ์  แก้วประสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
77
เด็กชายจักรพรรดิ  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงจิรัญญา  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
80
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศุภศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงจีรนันต์  สารีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงแจ่มฤทัย  กลับสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงชนิการต์  หลาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงชลลดา  ชุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
86
เด็กชายชวกร  เจนการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
87
เด็กชายชัยสุระ  นราวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
88
เด็กชายชุติพงษ์  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงชุติมา  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
90
เด็กชายโชคดี  เครือเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงญาณิศา  ศุภศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
92
เด็กชายณชกร  พระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
93
เด็กชายณรงค์เดช  เครือแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
94
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พยอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
95
เด็กชายณัชพล  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงณัญญาภรณ์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงณัฎฐญานันท์  คุณวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธรรมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ดวงพระจันทร์ยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
100
เด็กชายณัฏฐเดช  สุนทรธีรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
102
เด็กชายณัฐกรณ์  ปัดถาวะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปัดถาวะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงณัฐธิดา  กับแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงณัฐธิดา  จูเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงณัฐรินยา  เครือแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงดารารัตน์  ชุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
109
เด็กชายต้นวิชา  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
110
เด็กชายตะวัน  พรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงตะวันรุ่ง  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงทักษอร  แก่นสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงทิพย์ธารา  มูลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
114
เด็กชายทิวัตถ์  หลักงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กชายธนชาติ  หล้าศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
116
เด็กชายธนโชติ  สมทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
117
เด็กชายธนดล  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงธนพร  โยธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
119
เด็กชายธนพัฒน์  ล่ำรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
120
เด็กชายธนากร  มายา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
121
เด็กชายธเนศ  สุระบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงธันชนก  คำแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงธานิยา  ลวดทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
125
เด็กชายธาวิน  สุวรรณจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
126
เด็กชายธีรภัทร  สุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
127
เด็กชายธีร์รัชช์  ธนชัยวิทย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
128
เด็กชายนกร  พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงนรากร  สิมารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงนรากรณ์  โพธฺิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงนฤชา  ลุนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงนลินทิพย์  ช่างสลัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงนวนันท์สิริ  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงนวพร  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงนวรัตน์  ผาสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
136
เด็กชายนัตธวัฒน์  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกรอาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงนิชาภา  ก.ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
139
เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
140
เด็กชายนิติภูมิ  มาลำโกน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงนิลภัทร  ธนสีลังกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงนุชนาฎ  สังบัวดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
143
เด็กชายบารมี  มรรคนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บึงไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
145
เด็กชายปกป้อง  เสนรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
146
เด็กชายปฏิพล  สิงห์นุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
147
เด็กชายปฏิภาณ  แซ่พัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
148
เด็กชายปณชัย  วรรณโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงปภัสรา  หนองหงอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กหญิงปภาดา  สาลีวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงประภาพร  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
152
เด็กชายประสิทธฺ์  สุทาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
153
เด็กชายปรีชา  แสนปาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  รักษาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
155
เด็กชายปวริศ  นาคาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปวีณา  สันโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปาลิตา  โสพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปิยธิดา  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปีใหม่  แซ่งั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปุณยวี  กมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงผกาวรรณ  คูคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
163
เด็กชายผดุงกิจ  กตะศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
164
เด็กชายพชรพล  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพนิตานันท์  พงศ์เกษมเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพรไพลิน  อุไรล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพลอยญาดา  เดื่อดิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพัชร  ปิยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงพิพรรษพร  บุญเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
171
เด็กชายพีรวัส  บุตศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงพีระดา  โพซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
173
เด็กชายพีระพงศ์  อ่อนหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
174
เด็กชายพีระภัทร  ตะเคียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพุทธิดา  ปานเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชิณราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงแพรตะวัน  สมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงแพรวพิชชา  ลุนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงภัทรนรินทร์  อรรคบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
180
เด็กชายภัทรภณ  คนภูู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
181
เด็กชายภัทรศิริ  โพธฺิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
182
เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
183
เด็กชายภาสกร  ใยทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
184
เด็กชายภูดิศ  มัธุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กชายภูฟ้า  ชะบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
186
เด็กชายภูมินทร์  จิตรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
187
เด็กชายภูมิภัทร  เกตุละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
188
เด็กชายภูมิศธร  คำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงมณีพลอย  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
190
เด็กชายมีโชค  สีดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงเมฌยา  ทุมมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
192
เด็กชายเมธวัจน์  ศักดิ์โสภณเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
193
เด็กชายยรรยง  พาหา
ป.4
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
194
เด็กชายยิ่งศักดิ์  วงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
195
เด็กชายรัฐศาสตร์  เครือแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
196
เด็กชายรัฐศาสตร์  เชื้อกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงรัตนวดี  สมสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
198
เด็กชายราเชนทร์  ค้ำคูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงลลิตา  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงลักษิกา  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
201
เด็กชายวชิรพล  ก้อนฝ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
202
เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงวรรณวิสา  หุ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงวริศรา  เหระวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
205
เด็กชายวัชรพล  แซ่งั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
206
เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
207
เด็กชายวิศณกรณ์  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
208
เด็กชายวีรภัทร  กตะศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
209
เด็กชายเวชพิสิฐ  สาริคดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงเวรุวรรณ  เกษสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงศรัณรัตน์  กตะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงศศิธาร  เครือแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
213
เด็กชายศิระ  บุญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงศิริประภา  สมหนองหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงศิริพร  วรรณวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
216
เด็กชายศิวกร  ศิวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
217
เด็กชายศุภกฤต  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
218
เด็กชายศุภกฤษ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
219
เด็กชายศุภกานต์  แก้วหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กชายศุภกิจ  จันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
221
เด็กชายศุภโชค  ดงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
222
เด็กชายศุภวิชญ์  วรนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงสนิฎา  อุปเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
224
เด็กชายสรศักดิ์  พรหมคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
225
เด็กชายสหราช  จำปาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
226
เด็กชายสิรกานต์  บุญชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
227
เด็กชายสิรภัทร  วามะลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงสิรินทร  แก้วใสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุงพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงสุกฤตาพัทธ์  อสิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
232
เด็กชายสุทธิพงศ์  วงค์ละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
233
เด็กชายสุประวิทย์  อุตระวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงสุพิชญา  พาหา
ป.5
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
236
เด็กชายสุพีพัฒน์  น้อยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
237
เด็กชายสุภกิจ  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสุวจี  บุตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
239
เด็กชายโสภณวิชญ์  ล้วนโค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แดงบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
241
เด็กชายหัฏฐกร  ชมพู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
242
เด็กชายอชิระ  แก้วกัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
243
เด็กชายอนันต์  ศรีโนนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
244
เด็กชายอนันท์  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงอภัชญา  ศรีโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
246
เด็กชายอภิรักษ์  กลับสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
247
เด็กชายอภิรักษ์  คำผาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ขมิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
249
เด็กชายอมรเทพ  ลาลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
250
เด็กชายอสิระวัฒน์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
251
เด็กชายอัครพล  กิตติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
253
เด็กชายอัยย์ธนา  เกษบุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงอารีรัตน์  แหวนหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กชายอาวุธ  บุญขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
256
เด็กชายอุดมสิทธิ์  พรรณยศวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
257
เด็กชายเอกพงษ์  ดวงพระจันทร์ยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงเอมอร  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงเอมิกา  สุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กชายกิตติศักดิ์  พรสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
261
เด็กชายคณาธิป  ทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
262
เด็กชายจักรพัฒน์  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
263
เด็กชายจารุวัฒน์  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
264
เด็กชายจารุวิชญ์  บุญใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
265
เด็กชายชินวัฒน์  งามมีศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
266
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
267
เด็กหญิงณัฐทิชา  ระวังชนม์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
268
เด็กชายณัฐเมศร์  ชัยบรรจงวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
269
เด็กหญิงทิพย์ประภา  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
270
เด็กชายธนกฤต  กิ่งถา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
271
เด็กหญิงนิสากร  เนาวโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
272
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพิชญาภา  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
275
เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
276
เด็กชายมรรษกร  ประทุมวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
คณิตประถม
277
เด็กหญิงรมิตา  วงศ์โสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
278
เด็กชายศักดิ์ติธัช  ดวงบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
279
เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
คณิตประถม
280
เด็กหญิงสุนิสา  เครื่องคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
คณิต ม.ต้น
282
นางสาวกันธิมา  จวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวจินดารัตน์  ชาวโยธา
ม.3
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงชาลิสา  เนาวโรจน์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บรรเทา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวพัชรพร  ชาติทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวพิมพ์นิภา  แก้วจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงวันวิสา  บุตรดี
ม.1
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงอรจิรา  เขียวรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวอารียา  บุญสำเร็จ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงอุบลรัตน์  สาระชาติ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กหญิงกรนันท์  ท้าวนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
300
เด็กชายกฤตกันต์  ไหวพริบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงจักษณา  ศรีริสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใยสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตาหยอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
305
เด็กชายเฉลิมชัย  ภาคคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
306
เด็กชายชโยทิต  มณีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงชัญญานุช  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงญาณาธิป  จิตรธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงฐิดายุ  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณธิดา  โรจนทวีทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงทักษพร  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงธันย์ชญาภรณ์  โนนยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
315
เด็กชายธีระ  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
วิทย์ประถม
316
เด็กชายนนทกร  คมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
317
เด็กชายบวรโชค  พิษิตโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
318
เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ชำนิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
321
เด็กชายปุณณวิช  สืบสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
322
เด็กชายพงษภัทร  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงพัชริญาณ์  พัณพิชญนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชาติรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงพิชชาอร  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
326
เด็กชายพีรเดช  ดวนใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงเพชรลดา  ตุลาดิลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงเมธาวี  มารีน่าบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงลักษมี  ระสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงวนิดา  บุญธง
ป.5
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงวรนุช  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงวรพิชา  แคนดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กชายวรเมธ  มีเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวรัญญา  โพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
336
เด็กชายวสันต์  นุศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงวิภาวี  รวงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
338
เด็กชายศรัณยพงษ์  เกตษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
339
เด็กชายศรัณยวิชญ์  เกตษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
340
เด็กชายศิวกร  จึงตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงสร้อยทอง  แก่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงสิริยากร  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
343
เด็กชายอดิเทพ  ศรีบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงอรวรรยา  ถนอมพุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
วิทย์ประถม
345
เด็กชายเอคคนิศวร์  แก้วสมุทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
วิทย์ประถม