ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกตัญญุตา  สุริเตอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพล  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตวัฒน์  จองบุญวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฎา  งามวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษฏ์  หอมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
8
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุวรรณดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
9
เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
13
เด็กชายกันตภณ  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
15
เด็กชายขจรศักดิ์  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงขวัญชนก  สรรณ์ไตรภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงข้าวขวัญ  ศรีเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
19
เด็กชายคณิน  ดาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
20
เด็กชายคณิน  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
21
เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
22
เด็กชายคมกริช  จิตเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
23
เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจงรัก  จันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
25
เด็กชายจักรภพ  แดงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรวัฒน์  คำเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรายุ  บัวจูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
30
เด็กชายจีรวัฒน์  ภูดีปิยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
31
เด็กชายฉัตรดนัย  เทียมสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฉันทพิชญ์  วัฒนกุญชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชญากาญจน์  แพอุดมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนัญชิดา  พุฒพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนัญภรณ์  คำนึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนิภรณ์  พิลากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
38
เด็กชายชยุต  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
39
เด็กชายชรัชวิช  เลขาวิวัชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
40
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทวีสุขศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
41
เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
42
เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยวัฒนนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงญาณพร  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงญาณิกา  กวาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปิโชติพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
49
เด็กชายณฐกร  วงษ์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณฐฤดี  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
51
เด็กชายณธีนนท์   ป้อมหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
52
เด็กชายณภัทร  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
53
เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐกิตต์  จินาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐชนน  ทิพวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐญาดา  สุชัยราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐณกร  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐดนัย  สิริโชติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐธนนท์  อุราแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐธพัฒน์  ธนันท์จิระกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นุกูลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐนันท์  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐพิมล  ทองหล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
68
เด็กชายดนุเดช  มหาลวเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงดารากร  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงดาริน  ซอนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายเดวิด  แจ็ค มอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
72
เด็กชายต้นกล้า  สุภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
73
เด็กชายต้นน้ำ  ชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
74
เด็กชายไตรวิชญ์  โดดเดี่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงถวัลย์รัตน์  เจริญกิจจาธร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายธนกฤต  คงวิบูลย์เกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
77
เด็กชายธนกฤต  จิรังดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
78
เด็กชายธนพงศ์  พาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธนพร  สายเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
81
เด็กชายธนภัทร  สังวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
82
เด็กชายธนวัติ  หอมความสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธนัชญา  รัตนะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
84
เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
85
เด็กชายธนัท  พันแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
86
เด็กชายธราเพพ  ติยวรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
87
เด็กชายธัชพล  ชนานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนะจิตต์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
89
เด็กชายธัญวรัตน์  โมคศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธัญสิริ  กันตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธารรริน  เทนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
92
เด็กชายธีธัช  สันธนาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
93
เด็กชายธีรดนย์  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธีรดา  แก้วพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
95
เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
96
เด็กชายธีรภั่ทร  สีสัน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายธีรศักดิ์  ลบยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธีราพร  ศิริตาลตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
99
เด็กชายนภพล  ใจเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนราทร  หงษ์ลอย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กชายนวพล  ัจันทะแสง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนัญชนก  ศิริวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนันทัชพร  มโนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนันทาภิวัฒน์  ศรีหะโคตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
105
เด็กชายนิติศาสตร์  ปะสาวะโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนิศากร  มุจรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงเนตรดาว  สิงห์สิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
108
เด็กชายบุญญานนท์  ผลเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงบุณยานุช  ชนานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงเบญญาภา  พลเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปภัสราพร  วงศ์บา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปภาวี  พละวิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กชายประภากร  ศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
114
เด็กชายปรีชาวุฒิ  สุขอ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปวริศมณฑ์  ใจจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปวริศา  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
119
เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปัณณ์กวิน  บุรัสการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
121
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปานวาด  ศรีวิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปิยะพร  สมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
124
เด็กชายพงค์ธวัฒน์  ทุมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
125
เด็กชายพงศกร  คุ้มแถว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
126
เด็กชายพงศ์ภรณ์  เรืองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
127
เด็กชายพงษ์วริษฐ์  ประถมปัทมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
128
เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพนิดา  ศรีทานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพรกนก  นามวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
131
เด็กชายพรภวิษย์  วงศืวชิรนุกูล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพลับพลาภรณ์  นพแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพอเพียง  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
135
เด็กชายพัสกร  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพิชญา  อินทฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพิชาพร  ดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ป้องสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพีรพงศ์  หลิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
142
เด็กชายพีระวิชญ์  ใสกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
143
เด็กชายพุฒิกร  สามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพุทธรัตน์  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
145
เด็กชายพุทธา  ทีจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
146
เด็กชายเพลงไทย  พรมมานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายภคพล  สารบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
148
เด็กชายภควัช  ธัญญาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
149
เด็กชายภัฎ  ตั้งจันทรประภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
150
เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงภัทรมณ  สุริยะฉัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
152
เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
153
เด็กชายภุฒิเมธ  พิมพ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
154
เด็กชายภูตะวัน  กันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
155
เด็กชายภูตะวัน  นาครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
156
เด็กชายภูมินันทน์  บัวสิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
157
เด็กชายภูมิพัฒน์  มหาลีวีรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
158
เด็กชายภูมิรพี  วรนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
159
เด็กชายภูริณัฐ  สมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
160
เด็กชายภูรินท์  ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
161
เด็กหญิงมนัญชนก  มั่นยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
162
เด็กหญิงมนัสนันท์  โยงรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงมัลลิกา  พลเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
164
เด็กชายมิ่งขวัญ  ถันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงรวิปรียา  ทะไกรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงรัฐภรณ์  ชิณวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงรัตนากร  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
168
เด็กหญิงฤสฎาภรณ์  พละบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงลดา  ธนภัทรรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
170
เด็กชายลภัส  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงลักษิกา  สองศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงเลิศณพัฒน์  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
173
เด็กชายวรโชติ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
174
เด็กชายวรัญญู  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงวริศรา  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารบัวสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวิรากานต์  กันสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
178
เด็กชายวีรศรุต  นวลศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
179
เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงศศิวรรณ  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
181
เด็กชายศิริชัย  ตุ้มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
182
เด็กชายศุกลวัฒน์  แขมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
183
เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
184
เด็กชายศุภวิชณ์  พรศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
185
เด็กชายศุภศิษฏ์  กองไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
186
เด็กชายสันติวิธี  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
187
เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
188
เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสิริกุลปริยา  อำนวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสุดารัตน์  ผาพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสุทธิกานต์  พิมโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรบุญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสุธิดา  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
195
เด็กชายสุธินันท์  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงสุธีมา  ล้อมพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงสุภาวิดา  พรรณราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
199
เด็กชายสุรวิชญ์  เข็มท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
200
เด็กชายสุรศักดิ์  นวลสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
201
เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
203
เด็กหญิงอรรัมภา  อุตตะโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงอรวิมลมาส  ผลสุข
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
205
เด็กชายอริย์ธัช  ชิณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
206
เด็กชายอัครวัฒน์  เครือสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอัญชุลี  ชัยชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอาจารี  สีน้อยขาว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
209
เด็กชายอาภัสรา  บำรุงราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิง ภิสฌาธรณ์  โสพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกชมน  ทองลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกชยมลณ์  เงาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
213
เด็กชายกนก  วิทิตยนตรการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยศพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกนกอร  สุนทรเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกมลพรรณ  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกมลลดา  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
218
เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูสมหมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
219
เด็กชายกฤตภาส  มักสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
220
เด็กชายกฤติเดช  แก้วสาย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กชายกฤษฎิ์ดำรง  ไชยก้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกฤษณะ  ภาสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
223
เด็กชายกล้ากวิน  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
224
เด็กชายกสิกร  พารุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายก่อกุศล  เกษาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
226
เด็กชายก้องภพ  เยินสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกัญญาณัช  ตั้งจิโรชธนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีอำพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกัลยา  อารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกานต์ติมา  แดงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แดงมีสี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
237
เด็กชายการัณยภาส  ศรีสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
238
เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
239
เด็กชายกิตติภณ  พิเชฐโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
240
เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมธร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกีรติกา  กุลตังวัฒนา เพ็งพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกุลญาณัช  พรมสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกุลปริยา  ราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กหญิงกุลรภัส  แสงใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงเกษชญา  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
247
เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
248
เด็กชายเกียรติยนต์  หงษ์ประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
249
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงขวัญทรัพย์  บุญล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พันธีรโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงเขมนิจ  ก้องเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
254
เด็กชายคณาธิป  ห่วงสมบัติเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
255
เด็กชายคณิศร  อุปสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
256
เด็กชายจักรรินทร์  สุขไสยาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงจิดาภา  พิกุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงจิรชยา  รุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
259
เด็กชายจิรเดช  อินทรวงษ์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงจิรทีปต์  สิทธิคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
261
เด็กชายจิรพจน์  อินทุสถิตยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงจิรัชยา  ขุนธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
264
เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงจิราภรณ์  สันทาลุนัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กชายจิราวัฒน์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงจุฑาชฎาเพชร  ประจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทรงกลด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
269
เด็กชายจุลจักร  บุญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
270
เด็กชายเจตพล  มงคลเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
271
เด็กชายฉัตริน  ชีพชาญเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
272
เด็กชายฉันทพิชญะ  ศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงชญาดา  ดาชาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงชญานิน  แผ่นศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
276
เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงชนัญชิดา  มุตตาวรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงชนัญญา  แก้วภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงชนากานต์  อัครบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงชนานันท์  กาญจนปิยะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงชนิดาภา  พวงประยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงชมพูนุช  รักษ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงชัญญา  ศิริราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
284
เด็กชายชัยพงค์  วรรณทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงชาติญา  บุญหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงชาลิสา  สุตาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
287
เด็กชายชิษณุพงศ์  ขาววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสวงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
290
เด็กชายฌานิก  สินทวีเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงญาณิศา  สายเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงญาดา  ศรีเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงฎุนรี  ตั้งพิทักษ์ไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงฐณิชชา  อุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
295
เด็กชายฐปนวัฒน์  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
296
เด็กชายฐานวัฒน์  โชติการัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงฐานิสา  ทิณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงฐิติกาจน์  ศรีโพนดวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณฐมน  ทองเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณภัทร  จูมสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณภัทร  สินกิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
303
เด็กชายณภัทร  หนองหงอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัจสิญาณ์  คำเอี่ยมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัชชนม์  แก้วอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัชณิชา  บุญเชิญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฎฐา  จินตนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปาปะโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมทะจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
310
เด็กชายณัฏฐพัชร์  ภาวศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  กองไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐญาดา  คละสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐญานัญ  พรหมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงพั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กชายณัฐธวัช  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
316
เด็กชายณัฐนันท์  แสงสุนานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐนันท์  อินพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณัฐพิมล  จันครา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายณัฐวัตร  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณัฐษวรรณ  นามวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงณัทธมน  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณิชาพร  จรัสดำรงค์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงณิชารัตน์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดนางรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงตวันชนก  ณัฐรังสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
328
เด็กชายถกล  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
329
เด็กชายทยากร  สิทขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
330
เด็กชายทวิทัศน์  สายเย็นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงทักษอร  ขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
332
เด็กชายทัศไนย  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงทิตาวีร์  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
335
เด็กชายทินกร  เกษศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธนกฤต  กุลธีร์วัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
337
เด็กชายธนกฤต  ฉัตรอมรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธนกฤต  แหลมไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธนโชติ  ทองพันชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธนนท์  ธนภัทรรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงธนพร  ขอร่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงธนพร  ศรีหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธนพล  อุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธนภัทร  ซาจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธนภัทร  ธรณ์ธันยทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
348
เด็กชายธนภัทร  นวลรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงธนวรรณ  จิริวิภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กชายธนวรรธน์  คันศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
351
เด็กชายธนวัฒน์  ปัชชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายธนวัต  สลางสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
353
เด็กชายธนวัตน์  รัตนะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
354
เด็กชายธนวิน  จินตนะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรียันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงธนารีย์  วันศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธนาวิทย์  มณีอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงธมกร  สอนคำเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญพานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธมลวรรณ  มารักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนอมรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
362
เด็กชายธรรมภณ  ทองเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
363
เด็กชายธฤตวัน  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
364
เด็กชายธวินท์นวัชร์  สิงห์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อยู่ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงธัญณิชา  ตระกูลรังสิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงธัญหทัย  เหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธีธัช  สำเร็จกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
371
เด็กชายธีรจุฑาวัชร์  บุญมีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธีร์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนงนภัส  ศรวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนฎา  ธนวาที
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงนฏญวงศพร  ใจนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
376
เด็กชายนนท์ปวิธ  ธรรมนนท์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
377
เด็กชายนนท์ปวิธ  นามพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
378
เด็กชายนพรุจ  ซื่อตรงมั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงนพวงศ์  อภิรัตน์แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครื่องทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์พูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงนรกมล  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
384
เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กชายนรากร  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงนวพร  วุฒิยาสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงนัชชา  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
388
เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
390
เด็กชายนิติธร  บุญพบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
391
เด็กชายนิธิวิทย์  พงศ์ธีรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงนิวาริน  อภัยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงบวรภัค  วันเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงบัณฑิตา  เครือมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
397
เด็กชายบุญปกร  นวลสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงบุญยอร  ศิริรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงบุญวรีย์  อร่ามเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
400
เด็กชายบุญสพัศ  พันธุมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงบุญสิตา  วรรณา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงเบญญา  สถิตานุชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
404
เด็กชายปณายุธ  ภูครองจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงปพิชญา  บัวระพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงปพิชญา  เพ็ญพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
407
เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
408
เด็กชายปภาวิน  พัลวัล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงปภาวี  สมหมาย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
411
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คูณค้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
412
เด็กชายปริญญา  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงปริยากร  วชิรเมธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงปรียา  อาจสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงปวริศา  สมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปวีณ์กร  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีแสงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
419
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กชายปาณัทพงษ์  อินตะนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
424
เด็กชายปารีณา  ผาสุกจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงปิยนุช  อรรถวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงปิยภัทร  พงศ์ผลาดิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
428
เด็กชายปิยะวัฒน์  พบลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงปิยาพัชร  โสพัฒน๋
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงปุญญิศา  บุญรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงปุณญชา   สุรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
432
เด็กชายปุณณวิช  แสงเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
433
เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงปุณยนุช  คบพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงเปรมฤดี  พาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงฝณแก้ว  แก้วหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
438
เด็กชายพงศ์พจน์  ถาวรยุติการต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
439
เด็กชายพงษ์ภัทร์  ผางภูเขียวแซ่จึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
440
เด็กชายพชร  อุปฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพชรมณ  วิจารณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
442
เด็กชายพฐนนท์  สมภาวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพรธีรา  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพศิน  ตรีภูริเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพัชรกันย์  จิโรชอารยะธนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพัชรมัย  บวชไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพัชรินทร์  เนื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพัณณกร  ยวนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงพาขวัญ  เครือคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพิชญากร  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพิชญาณี  หอมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แผลงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลศิโรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพิชญาภา  เต็มเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพิชญาวี  กิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภักดีคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  โขนภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คนมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
463
เด็กชายพิศุทธวริศ  คุณพาที
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายพีรพล  จิตต์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
465
เด็กชายพีรวิชญ์  บุญสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
467
เด็กชายพุฒิพงศ์  รุ่งวิวัฒน์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
468
เด็กชายพุฒิพงษ์  ราชปัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เถระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงแพรววนิต  ชำนาญการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงภคพร  เพ็งเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
476
เด็กชายภควุฒิ  จันทร์วิวัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
477
เด็กชายภคิน  สินแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงภรภัค  สินแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงภัทรกร  อินทะแสง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภัทรพล  ชิลภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงภัทรลภา  เทพมุสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงภัทรศยา  คณานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงภัทราวดี  พงษ์จันโอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
485
เด็กชายภาณุพงศ์  พิมณุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
486
เด็กชายภาณุวัฒน์  วรธรรมปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
487
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงภาพตะวัน  ชิดชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
489
เด็กชายภีมพล  ยืนมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
491
เด็กชายภูมิปัญญา  กาทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายภูมิพัฒน์  กมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
493
เด็กชายภูมิรพี  สายหยุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
494
เด็กชายภูรี  แสงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
495
เด็กชายภูวเดช  เกิดสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงมัลลิกา  สะโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายยศวรรธน์  อู่ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กชายรชต  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงรณิชชา  หอมฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงรตนกร  ศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงรภัสสรณ์  เดชาศิลปพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงรวิภา  เรืองวณิชกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กชายรักษาทรัพย์  ยวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
505
เด็กชายรัชพล  เสาเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงรัชวินวิภา  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงราโมน่า  เดอ ยอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงลภัสยุพา  เรืองทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงลภัสสินี  กล่อมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงลีลี่  จอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
511
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายวรโชติ  เขาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงวรนิษฐา  กิ่งบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
514
เด็กชายวรปรัชญ์  กณะสูต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์ซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เขตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงวรินชุดา  บุญสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
521
เด็กชายวรินทร์  พงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงวริศรา  คุณวุฒิปรีชาชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวริศา  ศรีนาม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงวศินี  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กหญิงวัฒนพร  สมจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงวารุนันท์  คำชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงวิชญาดา  วังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
528
เด็กชายวิวิธชัย  สาธุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวิศัลยา  ทองปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
530
เด็กชายวิสัยทัศน์  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงศรัญญา  สารชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงศรีจิตรา  ตังตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
535
เด็กชายศิโยน  รอดพ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
536
เด็กชายศิรพงศ์  มะณูดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงศิรภัสสร  พันธ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงศิรภัสสร  หึมวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายศิริศักดิ์  วันเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
540
เด็กชายศิวัตย์  พร้อมพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
541
เด็กชายศุภวิชญ์  ยุกต์วัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงศุภิสรา  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงศุภิสรา  ดอกพอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงษุภากร  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
546
เด็กชายสรธิญ  พิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
547
เด็กชายสหะวงษ์  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงสิริขวัญ  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสิริจิตร  ขอร่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงสุกฤติกา  สิทธิพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงสุจินันท์  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสุชญาภัค  สว่างภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงสุชัญญา  ขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
556
เด็กชายสุชาครีย์  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสุพิชชา  อ้อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กหญิงสุพิชญา  สอนบุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสุภัทรา  ราชมุงคุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงสุรภาภร  นามประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
563
เด็กชายสุรวัศ  โปร่งจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
564
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฑีฆะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงเหมือนฝัน  พูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
566
เด็กชายอชิตะ  วงศ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงอชิรญา  ไชยปัญญา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายอธิป  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
569
เด็กชายอธิปพล  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
570
เด็กชายอธิวัฒน์  สาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงอภิรดี  บำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
572
เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงอรนลิน  สิทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
574
เด็กชายอรรถกฤต  ศรีสุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
575
เด็กชายอรรถพร  อ่อมแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงอริสาภรณ์  บัวสิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงอวัศยา  คูณประไพสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
578
เด็กชายอานันท์  ช่างเพชรๆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
579
เด็กชายอินทร์ธีร์กร  แก่นจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
580
เด็กชายเอกบุรุษ  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
581
เด็กชายเอกภพ  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงเอมิกา  บุญเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ อาคารสัตตบงกช ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม