ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/3 อาคารบุษราคัม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกิดมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองบุญศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกบก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไทยใหญ่
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวุฒิ  บุญหนัก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรสิตา  สุธรรมมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัณภัส  เคมีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันติชา  สมมุติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกันติชา  สุนสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตตินันท์  โทนทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติพล  โยดี
ป.6
โรงเรียนบ้านซำบ่าง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  มูลกองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทศทิศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเกศมณี  จันทราษฏร์
ป.6
โรงเรียนบ้านซำบ่าง
คณิตประถม
15
เด็กชายขัตติยะ  กันพนม
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้า
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเข็มมิกา  เดชเจริญ
ป.6
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจริยา  แก้ววงแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังม่วง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรฐิดา  สิมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิราภรณ์  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังม่วง
คณิตประถม
21
เด็กชายเจษฎา  สุริโย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดข่า
คณิตประถม
22
เด็กชายฉัตริน  วีระปิด
ป.6
โรงเรียนบ้านซำบ่าง
คณิตประถม
23
เด็กชายชนาภัทร  ฉัตรพัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลดา  พลซา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลธิชา  นครขวาง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชลธิชา  ภานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงช่อทิพย์  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านซำบ่าง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงช่อละดา  พิลาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
30
เด็กชายชัยณุวัฒน์  มหาพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฎามณี  เหนือศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐิติชญา  ลุนทะโสด
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูนิวาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้า
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐชยา  ครุนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/2 อาคารบุษราคัม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลซา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพร
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐนนท์  พลเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐนรี  อุตรคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐพร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐพล  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดข่า
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐพล  ผลาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐวุฒิ  แงจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีทุมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงถิรดา  สลางสิงห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
46
เด็กชายทรงพล  วงษ์เปี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
47
เด็กชายทรรษนะ  อินมีฤทธฺ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้า
คณิตประถม
48
เด็กชายทายวุฒิ  แดนสามสวน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงทิพสุดา  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
50
เด็กชายธนพัฒน์  ทานิล
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
51
เด็กชายธนภัทร  ภูมิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธมลวรรณ  คนคล่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธวิสรา  จันทร์สอน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธันยาภรณ์  สีลอชัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
55
เด็กชายนนทวรรณ  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
56
เด็กชายนพคุณ  จุลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนริศรา  แก้วบับภา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนัชธาวัลย์  เพียงพักตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนัฎชริดา  ร่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาดข่า
คณิตประถม
60
เด็กหญิงน้ำฝน  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนิชกานต์  จันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงเบญญาภา  แสงโสดา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปนิตตา  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังม่วง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปภัสสร  แก้วฉวี
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
คณิตประถม
66
เด็กหญิงประกายแก้ว  แก้วโวหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงประภาวดี  ลอยหา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปรัชญาดา  ชมิฬ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปริสรา  ศิริอ่อนตา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปรียาภัทร  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/1 อาคารบุษราคัม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปวริสา  เกษทองมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปวริสา  นุ่มนวลศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
73
เด็กชายปารมี  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
74
เด็กชายปิติภัทร  ภิงคะสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปิยาพัชร  น้อยนา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงผุสดี  พงษ์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
77
เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีทุมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพรทิพย์  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพรธีรา  วงษ์แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
80
เด็กชายพลากร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
81
เด็กชายพศิน  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพัชชา  พรหมสาขา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพัชรพร  สมลา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
84
เด็กชายพัชรพล  กลางเสนา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพัชรา  แสนนามวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพัชราภา  เสือโต
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพัฒสิมา  แจ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพิชชาภา  ต้นพนม
ป.5
โรงเรียนบ้านเล้า
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิชชาภา  วงษ์ด่านเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิชญาพร  พิมสร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเพชรลัดดา  สุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงแพรวา  สร้อยอูป
ป.6
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
คณิตประถม
93
เด็กชายภรภัทรพงค์  สุขสาเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงภัณฑิรา  หัดรัดไชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงภัทรวดี  ภูจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังม่วง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงภัทราวดี  พานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านวังม่วง
คณิตประถม
97
เด็กชายภูตะวัน  ผงบุญตา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
98
เด็กชายภูมิรพี  พวงทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
99
เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
100
เด็กชายมงคล  ตะนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
101
เด็กหญิงมันทณา  กันพนม
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงมินฑิตา  สีใสแสงอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงรภัส  ศรีทุมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
คณิตประถม
104
เด็กชายรัฐภูมิ  ฉิมครู
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
คณิตประถม
105
เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.5/3 อาคารมรกต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงรัตนมน  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงรัตนาพร  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงรัมภา  เข็มภูเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
109
เด็กชายรุจบดี  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
110
เด็กชายโรจนัสถ์  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
111
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ภู่เรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านซำบ่าง
คณิตประถม
112
เด็กชายวรพล  เงาะปก
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงวรัญญา  คำยัง
ป.4
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวรัญญา  อรัญวาส
ป.5
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวรัญญา  อาจปาสา
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวรินท์นิภา  ประดิษฐจา
ป.4
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
117
เด็กชายวัชรเทพ  แก้วพนัส
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
118
เด็กชายวัชรวีร์  วงศ์ชโยทัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวิชญาณี  โทมนตรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวิณัฐดา  สุวรรณล้ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวิยะดา  ศรีทุมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวิรัชญา  พุฒจีบ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
123
เด็กชายวีรพัฒน์  พรมเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
124
เด็กชายวีระวัฒน์  อินมีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้า
คณิตประถม
125
เด็กชายวุฒิชัย  โสภาสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังม่วง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์ซอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศิริยากร  เพือดสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสตรีรัตน์  ปุผาโต
ป.5
โรงเรียนบ้านตาดข่า
คณิตประถม
129
เด็กชายสายัญห์  ร่องบุดศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
คณิตประถม
130
เด็กชายสิรภพ  เศษฐาวง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสิริกัญญา  สิริไกรศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสิริธร  โพชะนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุกัญญา  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุทธิกมล  ยาผา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุธีมลต์  สมบัตฺฺิทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุปาวี  กรงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุมินตรา  คุณฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
138
เด็กชายสุรัตน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
139
เด็กชายสุริยกมล  ทำบัวชา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดข่า
คณิตประถม
140
เด็กชายสุวพัชร  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.5/2 อาคารมรกต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุวิชาดา  คำคุณนา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกบก
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอธิษฎา  คุ้มระหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
คณิตประถม
143
เด็กชายอนันต์  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอภิรดี  ปทุมแมน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
145
เด็กชายอภิวิชญ์  บัวภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอรชา  วรจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงอรณิชา  สมวัชรจิต
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงอรอุรินทร์  กลิ่นศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอารยา  สีคต
ป.5
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
คณิตประถม
150
เด็กหญิงอิสรียา  พลซา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.1/1 อาคารเพทาย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงกชกร  โสมาศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายกนกพล  แก้วโยธา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงกรกนก  ลำไธสง
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายกฤษฎา  วรชินา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงกฤษณา  หมวดคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายกุมภา  ทาจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายเกษฎาวุธ  บัวมิ่ง
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายจักรินทร์  จันแย่
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงจันทร์วลัย  เลิศไสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจิดาภา  นวนแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงจิดาภา  ภาษี
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวจิราพร  นิลนามมะ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจิราพร  ม่วงนนทะศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงจีระนันท์  ฤทธิ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทะราช
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชมพูนุช  นนทเสน
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชไมพร  ปั้นเหน่งเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชลิตา  เข็มธะนู
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายชานนท์  นุ่มทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายชิโรธร  สอนสุภาพ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชุติมา  ไชยศิลป์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายฐานพัฒน์  ทุทฮาม
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงฑิชากรณ์  ศรีสอาด
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงณฤดี  ผลาสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงณัชพล  หนองทุ่ม
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฐนรรณ  หาญเชิงชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฐสุดา  วงษ์กิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงทิพธิดา  อยู่คง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
180
นายธนกร  พรมดวง
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายธนาวัฒน์  โสภารักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวธิวดี  หารเห็น
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงนฤตปรียา  บัวระภา
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายนวพล  ผูกพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.1/2 อาคารเพทาย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงนิตยา  ผุยขันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงนิภาภรณ์  อุทาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงเนตรนภา  มุ่งเพีย
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงบัญฑิตา  บรรลือ
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายบัณฑิต  เกษทองมา
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวปราลินี  ศรีคราม
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงปริศนา  เนตรลอง
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงปรียาพร  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  แก้ววงษ์แสน
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงปวีณา  วงศ์อนุ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายปัญญากร  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงปาริฉัตร  แหววกระโทก
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงปิ่นตะวัน  เดชปก
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงเปมิกา  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงพรทิพย์  แสงศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงพรนิภา  ชูณรงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงพาทินธิดา  ทันการ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วพิมพ์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โพธิโสม
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามกันยา
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงเฟื่่องฟ้า  เที่ยงแท้
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงภัทธิดา  ขาวะดา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงภัทราภา  นิลเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงภัทราวดี  เกษทองมา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงภัทราวดี  สีหะลุน
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
212
นายภานุพงศ์  สุโกสิ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายภานุพงษ์  ศรีอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายภาราดร  บุตรดีมี
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงมีนา  กลิ่นตัน
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงมุกมณี  เยาว์เต่า
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงโยธิกา  ปัญจะภักดี
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายรัชพล  พิมพ์เขต
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลย เขต 2

ณ ห้องป.1/3 อาคารเพทาย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
221
เด็กหญิงวรัญญา  พัตภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
คณิต ม.ต้น
222
นางสาววรัญญา  สะดาแนน
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายวรัญญู  ปลัดนู
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
224
นางสาววรัทยา  จันทบุรี
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงวรากร  ขอนนอก
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงวาสนา  ชูทวี
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงวิจิตรา  จำปาชื่น
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายวีระพงษ์  นามวงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายวุฒิพงษ์  ดาน้ำคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายศรายุทธ  พิมพ์สังข์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายศุภากร  ศรีจันทวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงสุภากร  กิ่งกนทา
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงสุรีย์มาศ  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายอชิตพล  ปลัดนู
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงอณิชา  หาญมนตรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงอรปรีดา  ปานอู
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงอรพิม  สินเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงอรุณี  กลมเกลียว
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงอลิศา  งิ้วลาย
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงอัญกร  มวลเมืองสอง
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงอารยา  สินเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
246
นายอิสระ  สุวรรณบล
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ชัยปรีดา
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงอุษา  ช่วยชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.3/1 อาคารเพทาย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
249
เด็กหญิงกนกวรรณ  แทนชาลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกมลทิพย์  วิจิตรปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
251
เด็กชายกฤษกร  อินสุระ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
252
เด็กชายกษิก์เดช  โสภารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สายสังห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงกัญพัชญ์  สีตื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
257
เด็กชายกิจติกร  สันตนเดชา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
258
เด็กชายกิตติคุณ  อำพรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกิตพิมณฑน์  วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
260
เด็กชายกิติพงษ์  สีเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกุลธิดา  จันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกุลธิดา  นาอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกุลนันท์  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงเกวลิน  นันตะมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงขวัญจิรา  ขันเสนาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงขวัญจิรา  จำนงค์วัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงขวัญฤทัย  สักการิทา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีจันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
269
เด็กชายคมพิษณุ  ค้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
270
เด็กชายคุณานนท์  ประดิษฐจา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
271
เด็กชายจรูญพันธ์  เพชรไพทูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
272
เด็กชายจอห์นจูเนียร์  ประจักษ์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงจันทกร  ชมภูโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ขัติสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญหนัก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงจิณภัท  ไหลน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงจิณัฐตา  แสงมะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจิดาภา  แกะประจักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนินา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจิรภัทร์  ไหมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงจิราพัชร  กองลาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงจุฑามณี  อะวะตา
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
283
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เพียปลัด
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.3/2 อาคารเพทาย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
284
เด็กหญิงเจริญ  ใจดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงชนัณญา  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
286
เด็กชายชยางกูร  พุทธจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชลณี  เพ็ชรงเลื่อม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงชลิตา  สีหะลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์สกล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงชิดชนก  ดอนขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชุติมณฑน์  อัญทปัญญา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงญาณัจฉรา  โยธาภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงญาณิศา  แสงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงญาติกา  บัวมี
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงฐิตาภา  ภูมิโคกรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงฐิตารีย์  ตองหว้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วยาศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงฐิติยา  พัดดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงฑิตยา  สารวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณปภัสร์  แสงกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณภัทร  ปรือปรัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
303
เด็กชายณภัทร  มูลสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
304
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คำมานิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัชริญา  ศรีเพ็ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทร์เหลา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณัฐกร  อุทธตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฐชนน  อุดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านตาดข่า
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียรเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐธิดา  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐพร  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐรดา  ส่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงดวงพร  ซอกลม
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
วิทย์ประถม
317
เด็กชายตันติพงษ์  พันเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงทิพย์มณฑา  สิมนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.3/3 อาคารเพทาย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
319
เด็กชายเทิดเกียรติ  ถิ่นถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธนกฤต  กลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนบ้านตาดข่า
วิทย์ประถม
321
เด็กชายธนชัย  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
322
เด็กชายธนชาต  แย้มสรวล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
323
เด็กชายธนดล  ปทุมานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมงคล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธนภัทร  พรมมันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
326
เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์รักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงธนัชชา  เหล่าหมวด
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
328
เด็กชายธวัชชัย  ไผ่ล้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยกุดเรือ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงธัญธรณ์  สมศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงธันยธร  จุตตะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงธารนรา  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธาริณี  ศรีมูลทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธิติ  พาโนมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงธิติมา  คุณฟอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงธีรดา  ถาวรเมืองแพน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
337
เด็กชายธีรเดช  ศรีสุระ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงธีรตา  จิตรสมนึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธีรภัทร  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธีรเมธ  พิลาฤทธฺ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธีรยุทธ  ทับเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
342
เด็กชายนทีธร  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงนราพร  ล้านเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนันชมน  กางบิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงน้ำฝน  ขันสุขะ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนุสรา  สารมะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายบัญญัติ  ศรีภูหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงบัญฑิตา  จันทะราช
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงบัณทิตา  พวงไพวัลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ละออ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงบุญยกร  การพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
352
เด็กชายบุณยวีร์  จำศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงเบญญาภา  บุตนัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.2/1 อาคารไพทูรย์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
354
เด็กหญิงปนัดดา  สมอฝาก
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงปภาดา  ฝอดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธ์ทัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
358
เด็กชายปภาวรินทร์  ภาพลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงประภาวรินทร์  ภาพลงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงประภาศิริ  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงประภาสิริ  สุวรรณทร
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงปราณณิชา  พรมดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ปานเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
364
เด็กชายปวริศ  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
365
เด็กชายปัณณทัต  พรมชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงปัทมา  พุทธวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงปัทมา  สีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงปานิสา  สนธิมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงเปรมมิกา  ทัพทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงผกามาตย์  ขุนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
372
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  สีกา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพชิรญา  แก้ววงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพรณภัส  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพรประพรรณ  ทิมม่วง
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพรพิมล  ทองการุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงพรรณณิษา  เคนเลื่อม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพลอยไพลิน  มนูศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงพลอยไพลิน  หนูโงน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงพัชรินทร์ทรา  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงพัชรินร์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงพิชชาภา  กุตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูกาบทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แดงเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงพินทอง  เลวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
386
เด็กชายพิพัฒน์พล  วรรณะภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเดือน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.2/2 อาคารไพทูรย์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
389
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ชมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงพิมลรัตน์  อัยยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงพิยดา  ก้านภู
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงพีรยา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดข่า
วิทย์ประถม
393
เด็กชายพีระพล  พลศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงพุทธธิดา  รักขะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงเพชรกมล  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  แก้มกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงเพรชรัตน์  พรมศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงแพรวา  เกศมนเทียร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงภคพร  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
400
เด็กชายภควัฒน์  ประทุมวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายภัทรผล  พสธรธนภัค
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
402
เด็กชายภัทรพงค์  พรมมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
403
เด็กชายภัทรพล  เกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
404
เด็กชายภัทรพล  พสธรธนภัค
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงภัทรวรรณ  หะธรรมวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงภัทราพร  ชัยมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โชคบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงภัทราวดี  นาสมพืช
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
409
เด็กชายภานุวัฒน์  ตะพานบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
410
เด็กชายภานุวิชญ์  บุบพาที
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายภูมินทร์  พรมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
412
เด็กชายภูมิพงษ์  องค์นาม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
413
เด็กชายภูมิภักดี  เจียมภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
วิทย์ประถม
414
เด็กชายภูมิรทร์  พรมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
415
เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
416
เด็กชายมงคล  พลซา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงมนธิชา  พานิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงยุภาพักต์  ทำคาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
419
เด็กชายรณกฤต  ขุนทิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงรมิดา  ศรีกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงรักดี  จันโท
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงรัชชะนี  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
423
เด็กชายรัชชานนท์  คำประทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.2/3 อาคารไพทูรย์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
424
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วโวหาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
425
เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงรัตณิชา  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงรัตติยา  รัตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงรัตนาวดี  ดงพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  เรือนยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงรุ่งนภา  เภาพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงรุ่งวิวา  ทำดา
ป.6
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงลลนา  มุกอาษา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงลลิตา  โคตแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
435
เด็กชายวงศกร  บุญประคม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
436
เด็กชายวงศธร  ซาภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขันสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงวณิชญา  สร้อยสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงวนัสนันท์  พรหมศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงวรกานต์  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงวรนุช  พรมเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงวรรณภา  พลซา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงวรรณภา  มารศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงวรรวิสา  ชัยกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงวรฤทัย  สุขปื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำทบ
วิทย์ประถม
446
เด็กชายวรวิช  วิถี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
447
เด็กชายวรสิทธิ์  เชียงขวาง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงวรัชญา  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงวราภร  กองสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  จันทร์โชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงวริศรา  ชุขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงวายุตา  คำมูลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงวิภาวี  ศรีประพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงวิไลพร  เฮงศรีรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงวีรดา  สุขฉิม
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
457
เด็กชายวีรภัทร  สุขสมบรูณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
วิทย์ประถม
458
เด็กชายวีระชัย  โพธี
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.4/1 อาคารไพทูรย์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
459
เด็กชายวีระพงษ์  อาจปาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
460
เด็กชายวุฒิชัย  คำโคตรสูนย์
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
461
เด็กชายวุฒิภัทร  จุตะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงศรัญญา  ครองสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
463
เด็กชายศรันย์  สุขบัว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงศศิปรียา  แก้วกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
465
เด็กชายศศิพงค์  ร่องจิก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
466
เด็กชายศศิพงษ์  คำสามารถ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงศศิรดา  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรมดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงศิริพร  อาวะตา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
471
เด็กชายศิวัช  อัตถาภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
472
เด็กชายศุภกฤต  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
473
เด็กชายษกลวัตร  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงสโรชา  เปี่ยมผล
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงสิณีย์นาถ  ก้อนพิลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
476
เด็กชายสินทรัพย์  เซ็งเต็บ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีโนนยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงสิริกัลยา  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงสิริตรา  จันทิมา
ป.4
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
วิทย์ประถม
480
เด็กชายสิริโสภา  สิริไกรศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงสุกัญญา  บึงลี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงสุชานรี  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงสุถาพร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงสุทธิดา  โลไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงสุนิษา  สอนจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงสุพัตตา  ยานเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงสุภนิดา  เฮียงหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงสุภัทตา  สิงห์เพชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงสุภัสสรา  นามกันยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงสุภาวิตา  ตาต่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงสุมานา  บุญหนัก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
492
เด็กชายสุรเกียรติ  จิตตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
493
เด็กชายสุรสิทธิ์  สมนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 2

ณ ห้องป.4/2 อาคารไพทูรย์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
494
เด็กชายสุรีวัฒน์  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงโสรดา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงหทัยชนก  สุรรีย์
ป.6
โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อะวะตา
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายหาญชัย  พลซา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงเหมรัตน์  สีออง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงอณุภา  ภูตาขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอนันตญา  พันธัง
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
503
เด็กชายอนุชิต  พิทักษ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
504
เด็กชายอนุพงษ์  ประทัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงอโนชา  พรมเหลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายอภิกุล  ชายคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วโยธา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงอภิญญา  จันทะรุน
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงอภิญญา  จันทิหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงอภิลดา  เที่ยงแน่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงอมราวดี  จุมพล
ป.5
โรงเรียนบ้านตาดข่า
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงอรณิชา  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงอรพินทร์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
515
เด็กชายอรรณพ  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
516
เด็กชายอริยวิช  แก้วบ้านเหล่า
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงอริศรา  ชินระวัต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงอรุณรัตน์  มณีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาดข่า
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงอวัสดา  แดงนาเพียง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
520
เด็กชายอัครเดช  คำมานิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
521
เด็กชายอัศวิน  หารินชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
522
เด็กชายอาทิตย์  โลทะราท
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
523
เด็กชายอิทธิพล  ศิริภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงอินทิรา  สีหงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงอินธุอร  บุญผึ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงอุมาพร  ชัยวัณณา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม