ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทองเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกอร  วรพล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกนก  ลาปุ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
5
เด็กชายกรณิศ  อ่อนใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  อินทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤติมา  สาลีสี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤศ  อินทรวิศิษฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษณะ  ศรีสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
10
เด็กชายกล้านรงค์  จันทร์พานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกวินธิดา  พุฒสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกวินนาฎ  ศรีราชอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
13
เด็กชายก้องกังวาน  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญภัทร  ไชยโยต
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประเสริฐชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาตตุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจวาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญฐภา  วงษ์วชิรโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
19
เด็กชายการัณยภาส  ยาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติกานต์  ทัศนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำนุชิต
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
23
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยเจริญพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเกสรา  เดชศิริขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงคณัสวรรณ  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
26
เด็กชายคมกริช  มูลขุนทศ
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
27
เด็กชายคุณานนต์  ว่องวิริยะสกุล
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจารุกร  อ่อนช้อยสกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
29
เด็กชายจิณตพงค์  วงษ์มีมา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิตรา  จำปาสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจีรชาตา  เจริญสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชญาดา  สมบัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชญานิศ  คำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
34
เด็กชายชณชัย  วังคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนัญธิดา  โสมาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชมพูมุก  สุนทราวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชลชญา  แก้วแสนเมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
38
เด็กชายชลสิทธิ์  พลหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
39
เด็กชายชวัลวิทย์  สิมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
40
เด็กชายชัยพัทธ์  สันดุษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
41
เด็กชายชัยสิทธิ์  สวัสดิพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์เพชร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
43
เด็กชายชินโรจน์  ชอบสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชุติกาญน์  บัวเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
45
เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
46
เด็กชายญาณวุฒิ  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
47
เด็กชายฐปนรรฆ์  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
48
เด็กชายฐิติ  วงศ์มีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
49
เด็กชายณกรณ์  ภูคำตา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณชญาดา  ศรีเกษม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
51
เด็กชายณภัทร  สอนสุรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
52
เด็กชายณรรฐพล  บรรพลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้ววงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ทองประไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฏนรี  คามแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฏวรรธน์  บวรกิตติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐกฤต  ตั้งตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐชา  ทีนา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐชา  สายจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐทิชา  เพชรเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐวิภา  ราชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณิชนันท์  มูลที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
64
เด็กชายทรงวุฒิ  กองทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
65
เด็กชายทวีศักดิ์  รักเสมอวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงทักษพร  พานิช
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
67
เด็กชายทิณกร  เนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
68
เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
69
เด็กชายธนกฤต  วทัญญูคุณากร
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
70
เด็กชายธนโชติ  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนบดินทร์  หลิ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
72
เด็กชายธนพงษ์  อินทรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
73
เด็กชายธนภัทร  ฝังใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
74
เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
75
เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
76
เด็กชายธนวินท์  เริ่มบริรักษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมรังษี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธฤดี  ลีกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธวัลยา  ราชมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธัญทิพย์  แก้วสา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธันยารัตน์  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
83
เด็กชายธันวา  ยศตะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธารปภัสร์  สุรนาทชยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
85
เด็กชายธีรกานต์  บุตรดีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
86
เด็กชายธีรนัย  ศรีภูมิ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
87
เด็กชายธีระพล  บัวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
88
เด็กชายธีระวัฒน์  พิมพ์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
89
เด็กชายนที  ภูตาเพริด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
90
เด็กชายนนทกร  วงษ์สุรภินันท์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนนทิชา  หาชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนพภสสร  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
93
เด็กชายนพวิทย์  สุนทราวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนพัชนันต์  มากสุดปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนภสร  บริบูรณ์ฺ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนลินนิภา  กุมภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติการพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
99
เด็กชายนันทพัทธ์  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนิจฉรา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
101
เด็กชายนิชคุณ  สุทธิอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนิชาภัทร  ไชยปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนิชาภัทร  ฤกษ์ดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนิชาภา  สง่าลี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุขอึ่ง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปกิตตา  สิทธิมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปณิตา  มุลทากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
108
เด็กชายปณิธิ  รามศิริ
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
109
เด็กชายปณิธิ  สอนมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปนัดดา  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
111
เด็กชายปภังกร  อุดรเสถียร
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปภาวรินท์  เร่งสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
113
เด็กชายปรเมษฐ์  อินทร์ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
114
เด็กชายประภวิษณุ์  จินตเมธาพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
115
เด็กหญิงประริญดา  ฝากมิตร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปรีญาภัสร์  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปรียาภาณ์  ฮดลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
119
เด็กชายปัณณทัต  บุรุษภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปาณิสรา  โสวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปาลิตา  โสภารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
122
เด็กชายพงษพร  พรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
123
เด็กชายพชร  เสาร์เฉลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
124
เด็กชายพชรพล  เนียมคง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพรทิพย์  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพรรณิภา  ผุยชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
127
เด็กชายพลพล  วีระประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
129
เด็กชายพันธวุฒิ  โทพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพิชญาภา  ขันแข็ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกศเกื้อวิริยะนนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพิมพ์รภัทธ์  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตะเส
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพิมลภัส  กองภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
139
เด็กชายพิสิษฐ์  คำภาจูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
140
เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพีรพัฒน์  หวาดไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
142
เด็กชายพีรวัฒน์  จันดาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
143
เด็กหญิงเพชรดา  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
144
เด็กชายภควัฒน์  ภูมิกระจาย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
145
เด็กชายภัทรพล  สุวรรณอนุรังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงภัทรวดี  จำรูญศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
147
เด็กชายภูมิ  จันโทมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
148
เด็กชายภูมินทร์  สุวรรณมาโจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
149
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพรดุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
150
เด็กชายภูริธาดา  หวลระลึก
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
151
เด็กชายภูริวัฒน์  นนทะปะ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
152
เด็กชายภูวเดช  สุขทองษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
153
เด็กชายเมตศิริ  ศิริขันธ์
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
154
เด็กชายเมธา  พลคะชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
155
เด็กหญิงเมลดา  พามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงยลรดี  สอนสุภาพ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
157
เด็กชายยศกร  คอนสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
158
เด็กชายยิ่งเกียรติ  เบ้าจรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
159
เด็กชายรชต  บุญมีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงรดา  ตระการจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
161
เด็กชายรัฏฐพล  เหล่าไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
162
เด็กชายรัฐภัทร์  เชื้อไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
163
เด็กชายรัฐภูมิ  ไกรศิริวิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
164
เด็กชายรัฐภูมิ  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
165
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วประสงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
166
เด็กชายราชพฤกษ์  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
167
เด็กหญิงลลนา  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
168
เด็กชายวงศ์พัฒน์  ทุมสงคราม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
169
เด็กชายวชิรวิทญ์  สุนทราวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
170
เด็กชายวชิราวุธ  กะมุดทะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
171
เด็กชายวรกฤต  ์จิตจำนงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
172
เด็กชายวรดิศ  โพธิ์ชูชัชวาล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ถานะวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
174
เด็กหญิงวรรณาภรณ์  ทิพรส
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
175
เด็กหญิงวรรษชล  เอมอิ่มอนันต์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  พิกุลผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
177
เด็กชายวริศ  สามิตร
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงวริศรา  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงวริศรา  อ้อมสำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
180
เด็กหญิงวริสา  วิทิศลัดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
181
เด็กชายวุฒิชัย  ตันติปทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
182
เด็กหญิงศศิลดา  จันทิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหลืองสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
184
เด็กหญิงศุจินันท์  อึ้งนภารัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
185
เด็กชายศุภกร  ชาวเชียงตุง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
186
เด็กชายศุภกฤต  ศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
187
เด็กชายศุภกานต์ชัย  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
188
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสวิชญา  สิงห์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
190
เด็กชายสหพล  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
191
เด็กชายสันต์พิสุทธิ์  เรืองพรวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสาธิดา  วังหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสิบปีแสง  วรรณอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
194
เด็กชายสิปปณัช  ดอนมูล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสิริวิมล  พลรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
196
เด็กหญิงสุกฤตา  พ้นลูกท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสุชัญญา  ป้องภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
198
เด็กหญิงสุชาวลี  ด้วงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทับเพชร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสุภาวิตา  จันทะมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
201
เด็กหญิงสุภิชญา  ยอดหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
202
เด็กชายสุรบดินทร์  สุจิมงคล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชาวน้ำปาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
204
เด็กชายสุวรรณสิงห์  หุ้ยน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
205
เด็กชายอชิตพงศ์  บุตรวิลัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
206
เด็กชายอชิรวิชญ์  ไทยดำรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
207
เด็กชายอชิรัตน์  ประสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอภิชญา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
209
เด็กชายอมเรศ  จิตรกรเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอรนันท์  แก้วทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอัษฏาวุธ  คนฉลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
212
เด็กหญิงอารียา  ดาวันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอินทร์ตรา  เหลืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอินทุอร  หงษ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
215
เด็กชายเอกศิษฏ์  นามเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
216
เด็กหญิงเอรียา  โสกัณทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.5 - ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กหญิงชนัฏนันท์  เสนาลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงปาลิตา  ภูนาเมือง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เมฆชุ่ม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงรัตฏิกานต์  พระเกตุ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
221
เด็กหญิงกชกร  เพียชิน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกชนันท์  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกนกพร  ทองบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
224
เด็กชายกนกพล  พรหมหาราช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกมลพร  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายกมลวรรษ  เหลาสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกรกนก  สัตตะโส
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
229
เด็กชายกรณัฐ  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
232
เด็กชายกฤตพล  สิทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
233
เด็กชายกฤตภาส  สาวิสัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
234
เด็กชายกฤติเดช  ชินน้ำพองธีรา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกฤติมา  บูรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกฤติยา  ศรีมนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกฤษณา  คุณจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกวินตรา  แสงเงินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกวินทิวา  ลีวงค์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกวินธิดา  อ้วนศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกวินธินาฏ  ปาลี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
242
เด็กชายกวีวัฒน์  พรมดี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกัญญนัท  จิรวรรณกูล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลวงชัยศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อันทระ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นกเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกัญญานี  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกัญญาภัค  นันตะรีสี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกัญญาภัสร์  กุสุมภ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดอนสินพูล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไตรไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกัณทราภัทธ์  บับภาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกันติชา  คนใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกันติชา  วงษ์หาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกันตินันท์  ชาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำปาสิม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกานต์พิชชา  หมื่นหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงการต์พิชชา  จันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกาลัญญุตา  ปัญจวุฒิวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกิ่งพุทธคุณ  อุ่นขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
261
เด็กชายกิตติภณ  พิมพะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกิตติวราภรณ์  วิเศษนันท์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
263
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีนาราง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
264
เด็กชายกิติพงษ์  นาราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกุลณัฐ  ก้านขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกุลพรภัส  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกุลภัสร์  ไขหินตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงเกตสิรีญา  ทองเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงเกวลี  ทองเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงเกษราภรณ์  เกษทองมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงแกมขวัญ  บุญประคม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงขวัญข้าว  มั่นสอน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงขวัญจิรา  โสสุ่ย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงขวัญมาดา  บัวทุม
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงเขมิสรา  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
276
เด็กชายคฑาวุธ  จันทนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายคณพศ  ชูใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
278
เด็กชายคณพิชญ์  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงคณิศร  พุทธมา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงคัทรีนา  ชลัช แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
281
เด็กชายคุปต์  จันทรสีมาวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
282
เด็กชายจตุรภัทร  อินทร์ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ตองสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจรรลญา  แก่นกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายจักรภัทร  พูนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจันรุมน  รีคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงจารีรัตน์  ภูชื่นศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงจารีรัตน์  ภูชื้นศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงจารุทัศน์  ดวงกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
290
เด็กชายจารุวิทย์  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
เด็กหญิงจิดาภา  จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีดามา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงจิตตานันท์  อรัณยกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงจิตพร  เจนโกวิท
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
295
เด็กชายจิตรภานุ  สิมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
296
เด็กชายจิรณัฐ  คตธมาตย์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงจิรภิญญา  คามะดา
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
299
เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์เพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงจิรัชญา  ธนะสูตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงจิรากุล  บุญทัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
303
เด็กชายจิรานุวัฒน์  กาศวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงจิราภัค  ภูเขียวศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงจิราภา  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงจุฑามณี  นุ่มนวลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงจุฑามาศ  นิ่มอนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงชญานิศ   พลเวียงธรรม
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงชฎาทิพ  วัดผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงชนกนันท์  จันทวัน
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชนนิกานต์  พลซา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงชนันญา  วรรณไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
316
เด็กชายชนันธร  แก้วสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชนากานต์  เพชรราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
318
เด็กชายชนาธิป  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชนิตา  วังเหนือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
320
เด็กชายชยพล  มีเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
321
เด็กชายชยพล  สุรัติกาล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงชลิต์พัชร  ชวลิตเมธารัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
323
เด็กชายชวิศ  จบดี
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงช่อลดา  อภิชาติบุญมา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงชัญญา  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กชายชัยนรุตม์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
327
เด็กชายชัยพฤกษ์  ทิพย์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
328
เด็กชายชัยวัฑณ์  อุปรา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
329
เด็กชายชาตวิทย์  ศรีจันเวียง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงชุตินันท์  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงโชติกา  วิรุณกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
333
เด็กชายไชยวัฒน์  ฮดลือชา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงญาณิศา  โคตรทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงญาสิริ  สิริอมรกิติ์
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายฐปนวัฒน์  สง่าทรัพย์
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงฐิติพร  น้อยศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงฐิติภัทร  โรจน์วิรัชวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณฐพร  โฉมนคร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณธิดา  คำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณธิดา  ไชยคิรินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
343
เด็กชายณภัทร  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณภัทรพัฒน์  พลยุทธ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
345
เด็กชายณภัทรษกร  ผิวอ้วน
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณัจฐณิชา  สุขบัว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัชชา  ซุยหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
348
เด็กชายณัชพล  โสกัณทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
349
เด็กชายณัชภัค  อักษรนู
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายณัฎฐนันท์  แสนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
351
เด็กชายณัฎฐพล  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ์  เชิดโฉม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
353
เด็กชายณัฏฐณิชา  สถิตชาญวุฒิ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เขียนศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รีทหาร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐการ  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
357
เด็กชายณัฐกิตติ์  ชมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
358
เด็กชายณัฐกุล  สุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัฐชยา  โคตรมหา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฐชยา  จอมทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีหาภูธร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรแสงศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฐนันท์  ผึ้งดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐนิชา  สืบสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
366
เด็กชายณัฐพล  เหง้าดา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณัฐรัตน์  โกศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฐวดี  สำนิ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
369
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนทิพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงณิชา  ด่านวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงณิชาธาร  โฉมนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงณิชานันท์  ทองสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีฟอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงณิชาภัทร  ก้อมมะณี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยเพีย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
376
เด็กชายดลยฤทธิ์  อันทะระ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงดั่งดวงหฤทัย  ชวกิจจ์โคทาลิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
378
เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงตามตะวันท์  จำเนียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงตีรณา  ทำทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงตุลยา  ศรีแสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
382
เด็กชายตุลาการ  คุนาพันธ์
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
383
เด็กชายเตชินท์  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
384
เด็กชายเตวิช  กุดรังนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงถิรดา  นาลาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงถิรนันท์  ท้าวทา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงทักษพร  กงทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงทักษพร  เนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงทักษพร  ประชาศรี
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายทักษภูมิ  มาตย์วังแสง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงทักษวดี  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธนโชฐ  โคตรมหา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธนโชติ  โกมาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนโชติ  เสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธนธร  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
396
เด็กหญิงธนพร  ขันทะคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงธนพร  วิจิตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธนพล  หาญลือเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงธนภรณ์  ระเวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
400
เด็กชายธนภัทร  จันทะวัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
401
เด็กชายธนภัทร  ธรรมประภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
402
เด็กชายธนวัฒน์  บุษราคัม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
403
เด็กชายธนวิชญ์  สามิดี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงธนัญญา  วิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธนันท์รัฐ  ปัญจเสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธนากร  นันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธนาธิป  เหลืองสุนทรชัย
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายธรรมภณ  คุยกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธรรศ  ศุภวงศ์วรรธนะ
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีลาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พนมเริงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธัญญามาศ  สุพรมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุทธมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธัญทิพย์  สำแดงเดช
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงธัญปภัสร์  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธัญพิชชา  ธีระโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงธัญพิชชา  อบมะลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงธัญสิริ  นครธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงธันน์ชนก  อินทรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงธันยพร  หล้าพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
423
เด็กชายธาวิน  พูนศรีวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงธิดา  เทียมเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
426
เด็กชายธิติวุฒิ  อารีเอื้อ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงธิร์จุฑา  ชาวเชียงตุง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
428
เด็กชายธีรภัทร  คำเมืองไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
429
เด็กชายธีรภัทร  จันทศร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
430
เด็กชายธีรภัทร  มณีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
เด็กชายธีรเมธ  โลขันสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
432
เด็กชายเธียรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
433
เด็กชายนนธกานต์  ธุระงาน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
434
เด็กชายนพรุจ  โคดสาตรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงนพศุภา  เทียนสว่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปฐมไกรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงโสดา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงนภัสสร  บญมีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
439
เด็กชายนวพงษ์  แสงชมภู
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
440
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ธนะสูตร
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงนันท์นภัส  ดีสุทธิ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงนาราภัทร  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
443
เด็กชายนาวิน  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงนิชนันท์  ลีกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงนิชาภา  อุตส่าห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายเนวิน  นิโคลัส บอนนาฟุต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงบงกชกร  เเก้วนํ้าเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขันภักดี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงบัณฑิตา  จุลจันทนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงเบญญาภา  กิตติโสภาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
451
เด็กชายปฏิมา  ไวชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
452
เด็กชายปณิธาน  รามศิริ
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปพิชญา  กมลชิต
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปภาดา  ลาวัณย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปภาดา  สีสมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พีระสุทธินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
458
เด็กชายปภาวิน  น้อยนารถ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปรมาภรณ์  อาจแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปรมินทร์  วิเชียรเครือ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงประกายใจ  ยานะฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงประนิตตา  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงประวีณา  อุบลชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
464
เด็กชายปรัตถกร  จิตต์งามขำ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
465
เด็กชายปราณ  ดีอุดมจันทร์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
466
เด็กหญิงปราณดาว  คำอุเทน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงปรียาณัฐ  กงเพชร
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงปรียานันท์  ตะหวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
469
เด็กชายปฤษฎี  สุขวิเศษ
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปลายฝน  จงกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
471
เด็กชายปวริศ  พิทักษ์ราษฎร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปวริศา  ธรรมสระ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงปวันภัสตร์  ภูสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงปัญชลี  รุจาคม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงปัณฑิกา  ช่อช้าง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงปาณิสรา  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงปาณิสรา  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีแดน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงปานชีย์วา  สันหาชนานันท์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงปานไพลิน  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงปาร์ย  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงปิยะฉัตร  จ้อยวงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงปุญญาวี  อยู่ศิริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงปุญญิศา  ทัดเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
485
เด็กชายปุณณวิชญ์  พฤฒิสาธิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงไปรดา  มาศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพจเวทย์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
488
เด็กชายพนิชย์  ถนอมชีพ
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพรชนก  พรมมาวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
490
เด็กชายพรชนะ  บรรเทาญาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพรญาณี  สินเจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
492
เด็กชายพรธงชัย  พรมไตร
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพรรณปพร  เดโช
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงพรรณษา  ซาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายพลกฤษ  พ่อบุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
496
เด็กชายพลเทพ  อินธิวรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงพลอยนภัส  พันธ์ตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพศิกา  ตู้จินดา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงพอใจ  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เภาชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กหญิงพัชริดา  สาลาสุตา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
502
เด็กชายพัฒน  ชัยนนท์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิขรินวรานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
504
เด็กชายพันธุ์ธัช  ผลสลัด
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงพาขวัญ  เวทย์จรัส
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงพาขวัญ  แวงวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงพิชชญาณีย์  มูณละศรี
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
508
เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วบุตดา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงพิชญา  ทองประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงพิชญาพร  วัฒนถนอม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงพิชญาภา  ธัญญะวัน
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงพิชญาภา  วังคีรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพิชญารัตน์  ตันมิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพิชาทา  ราชพัฒ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  อิงศิโรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพิมพ์มณี  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประสวนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วรินทรา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ราชคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพิมพาพร  นันเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพิมลรัฐ  แสนใจวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
523
เด็กชายพิริยะ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพีรดา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
525
เด็กชายพีรพล  ผาด่านแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
526
เด็กชายพีรพัฒน์  สุระเสน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพุทธรักษา  ชาติชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพุทธรักษา  นนทวิศรุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
529
เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรกิตติยุทธ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงเพชรดา  มาตมูลตรี
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  กิจเรณูสิริสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทบุญศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วนสันสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงแพงขวัญ  พิมพ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.1 - ป.4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กหญิงแพรตะวัน  ชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงภคพร  คีรีมังคละ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
538
เด็กชายภคิน  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
539
เด็กชายภพเก้า  จันทร์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงภัครภัทร์  ภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงภัทรธิดา  โทนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงภัทรพร  สุวรรณอนุรังสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
543
เด็กชายภัทรพล  พิชนะชน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงภัทรภรณ์  คำกำจร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงภัทรมน  ป้องศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงภัทรวดี  คำสีทา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
549
เด็กชายภาคภูมิ  จันวิมล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
550
เด็กชายภาคิน  กันหาวรรณะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
551
เด็กชายภาคิน  พิคฟอร์ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
552
เด็กชายภานุกร  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงภานุรินทร์  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงภารดี  จันทะฟอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงภิญญดา  ทิพนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
556
เด็กชายภูเบศ  นาคเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
557
เด็กชายภูมิรพี  จุ้มกายี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
558
เด็กชายภูมิรพี  ศรีหล่อเหล็ก
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงภูริชญาภรณ์  สังฆะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
560
เด็กชายมงคลชัย  อึ้งนภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงมณฑนา  ม่วงเนียม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงมณฑิรา  พาพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงมนัสนันท์  จุตตะโน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงม่านฟ้า  ตันตุลา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงมิ่งกมล  พรมบุคร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
567
เด็กชายมิ่งกมล  สังขมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงเมธาพร  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงเมธาวดี  ศรีอรรคพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
570
เด็กชายรชต  จันทิหล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
571
เด็กหญิงรชตพร  ศรีจริยา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
572
เด็กชายรณกฤต  วิชญวรัญช์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงรดา  คงสมของ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงรมย์รวินท์  สีตื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงรวิพร  ไสยวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงรัชญา  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงรัฎชวิภา  จันทคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
578
เด็กชายรัฐภูมิ  แสนใจวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงรัตนาวดี  อาจเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงรัตย์ติยา  นุชบัว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงรุจิรดา  อิ่มพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
583
เด็กชายโรจนัสภ์  สอนพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สดงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
585
เด็กชายลภัส  จำปีกาง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ล้ำ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุสาหะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงวนัสนันท์  หล่มเหลา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
589
เด็กชายวรภัทร  กุลสา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงวรรณิษา  เทพโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
591
เด็กชายวรวุฒิ  สระฏัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงวราทิพย์  สุนทราวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงวราพร  รอดกริช
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนิยันต์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงวรินดา  โพลา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงวริศรา  โรจน์วิรงรอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงวริษา  ดวงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงวศินี  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงวสุนธรานารี  โคฮาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
600
เด็กชายวัฒชนะ  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงวัทนพร  นันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงวิชชานันท์  เครือสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
603
เด็กชายวิภู  กุณวงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงวิมลนภา  อินทบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงวิรมณ  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
606
เด็กชายวิรวัฒน์  จันทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงวิลาสินี  ชาวกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เลี่ยมวินิจ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
609
เด็กชายวีระยุทธ  ฉะพรรณรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงวีรานันท์  สิริโพธินันท์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงศตพร  จุลเขตต์
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์ฤาชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
613
เด็กชายศรัญย์วิชญ์  เรืองโชติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายศรัณย์กร  จันอ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงศรันยา  พรมมาอ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
616
เด็กชายศราชันย์  ธาตุทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงศรีณตญา  วาสิคาม
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
618
เด็กชายศรีสุรีย์  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงศศิภา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงศศิวัณย์  อ่อนเหลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงศิรินญาธร  ดีสุทธิ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงศิรินธร  เครือทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
623
เด็กชายศิวกร  เสริญไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
624
เด็กชายศิวกานต์  ตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงศุภกาญจน์  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงศุภรดา  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
628
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  มูณละศรี
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงษมาวีร์  อะโน
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
630
เด็กชายสมพล  ศรีลาสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงสมิตานัน  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
632
เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
633
เด็กชายสรวิชญ์  แสงไพศาล
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
634
เด็กชายสรวิศ  ปุริศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงสวิตา  สดวกดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงสารชา  คัมภ์บุญยอ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
637
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญราชา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
638
เด็กชายสิรวิชญ์  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงสิริกาญจน์  นพจรัสรุจน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงสิริขวัญ  สารวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงสิริมนต์  สุรเมธีมาณพ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงสุกฤตา  ช่างรัตนพานิช
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงสุชานาฏ  เทียนไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงสุฎาพร  ชนิดโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงสุธาทิพย์  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงสุพรรษา  ยามา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงสุพัฒตรา  อาจเเก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรุณดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีเศียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงสุพิชญา  บุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงสุภัสรา  นาลา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงสุภัสสร  นนศรีภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
655
เด็กชายสุวิชชา  คำครู
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงเสาวรินนิภา  มาผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงอชิรญา  ภู่นวล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
659
เด็กชายอดิศักดิ์  ส่วยหาร
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงอนัญญา  พิมสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
661
เด็กชายอนิรุทร์  แซไซย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงอนุธิดา  มะนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
664
เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
665
เด็กชายอภิชัย  สาระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
666
เด็กชายอภิพัตกาญษ์  กิตติอุดมพิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
667
เด็กชายอภิภู  กาวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
668
เด็กชายอภิศักดิ์  ลีกอก
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงอรปรียา  หอมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงอรรัมภา  วิรัติยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
671
เด็กชายอริย์ธัช  สีระหัด
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
672
เด็กชายออล์แพทริค  มาพาลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงอังศวีร์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงอัจจิมา  เต็มทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บัวกองกูลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 - ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
676
เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
677
เด็กชายอัสนี  มุลทา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงอาจรีย์  บุญประชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
679
เด็กชายอาชวิน  อินทะจร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงอาฒยา  สุจิมงคล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงอารดา  ประชาศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงอารยา  พิมพ์กา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงอารยา  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงอิสริยา  ขันทะคีรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงอิสรีย์ยา  ทับทิมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม