ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ 1 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  สงวนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนาถ  สุปินน๊ะวรรณา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกช  น้อยศิริ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษญะ  วงษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณ  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์ไชยธง
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตภณ  ฟองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยกร  ปัญญามา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภัทรอนันตนพ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติกร  กันธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติธัช  อินตาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตตินันท์  จองคำ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุลชญา  แสงคำกาศ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทะสุใจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายเกียรติวัฒน์  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงขวัญชฎา  ฟูคำ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
17
เด็กหญิงงามเนตร  ก้อนจำปา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจตุพร  วิมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิตรธัญญ์  คำเตจา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจุฑาพัฑน์  อนุรักษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงฉันชนก  ก้างออน
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนัญชิดา  ยาณะสิงห์
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนัญญา  ยะคำแจ้
ป.6
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
คณิตประถม
24
เด็กชายชนัฏฐ์นันท์  เรือทะมิน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนันญา  สุภาธง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนาภัทร  เกตุน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
27
เด็กชายชยพล  ใจพรมมา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชวันรัตน์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
29
เด็กชายชวัลวิชญ์  ปัญโญโชติ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชวิศา  เตโช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
31
เด็กชายชัยภัทร  วิไลวัลย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณิกา  ชาวแพะ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงญาณิศา  แขกแก้ว
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงญานิกา  อินทร์แสง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีบุรี
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ 2 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจตึง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณปภา  ปันทะอิน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายณรงค์เดช  ตาใหม่
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กชายณัชวนนท์  แสนสองแคว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  นันตากาศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติสัก
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หน่อใหม่
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฏฐพัชร์  ทวีจันทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐกฤต  ศรีดี
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีบัวนำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวินิจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถานะธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะปิน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐนัย  เฉลิมกิจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐพงศ์  จี้ธรรม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐสุดา  สบบง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณิชนันท์  แก้วแสง
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณิชานันท์  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
54
เด็กชายดั่งใจ  เรือนเงิน
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายทรรศฎา  ศรีสด
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงทัณฑิมา  บุญเป็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงทัศน์มน  ปัญโญใหญ่
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กชายธนนันท์  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธนภรณ์  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
60
เด็กชายธนวัฒน์  สมนา
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
61
เด็กชายธนวิชญ์  กันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธนัชชา  เรือนเป็ง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธนัชพร  การสันทัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธัญชนก  คลีนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญชนก  พันธุ์ทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธัญชนก  มูลรังษี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
68
เด็กชายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธิดาภัทร  นามพุธ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ 3 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีนพัฒน์  เนตรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
72
เด็กชายนพกร  เลาหกุล
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กชายนพพล  สุนันท์ต๊ะ
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนภสร  เสียงสูง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนริศรา  สารพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายนฤเบศวร์  แก้วยองผาง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
77
เด็กชายนันทพงศ์  ลุงออ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
78
เด็กชายนันทพัฒน์  นันตา
ป.5
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงบุญทิพ  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงเบญจาญาภา  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
81
เด็กชายปภังกร  สุขสุพลสิริ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พยัคฆันตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
83
เด็กชายปริญญา  ธรรมยอม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ลือชัย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปรียาดา  ขามะวัน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปะวีธิดา  ราชประทุม
ป.4
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
คณิตประถม
87
เด็กชายปัณณทัต  อินทนี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปาณิสรา  อ่องสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายปิติ  ปู่หมด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
91
เด็กชายปิติภัทร  คำแสน
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปิยฉัตร  ทุนร่องช้าง
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กชายปุญญพัฒน์  จายโจง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปุณญิสา  เปี่ยมสุขศรีชัย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายปุณพจน์  จีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายผดุงเกียรติ  นันใจป้อ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
97
เด็กชายพงศ์ภรณ์  สันติรักษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพรนภัส  นุ่นยวง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพรปภัสร  เครือผิว
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
100
เด็กชายพลาธิป  อุ่นยาว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพัคภิญญา  เปียงน้อย
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพัชรา  วังหลวง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพัทธรินทร์  ตุลา
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  สุวรรณนวล
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ 4 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิชญธิดา  นันพนัด
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพิชญธิดา  สังข์สิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กาญจนประโชติ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพิมพ์อาภา  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายพิสิษฐ์  ปัญญาแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
111
เด็กชายพีรภัทร  ประสงค์เกิด
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพีรวรรณ  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
113
เด็กชายพีรวิชญ์  จอมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายพีระภัทร์  จันทะโพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
115
เด็กชายภคพล  จิตเผือก
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
116
เด็กชายภัคพล  คิดชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภัชกุล  อัศวะเมตตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมโคร่ง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงภัทรภร  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายภาณุเดช  ทารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภาวิดา  คำปันนา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
122
เด็กชายภูเบศ  ศรีทรายคำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายภูมินทร์  จี้ใจ
ป.4
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
คณิตประถม
124
เด็กชายมัฆวาน  คุ้มผล
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงยศวดี  กันภัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงรพินฑ์นิภา  สะโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
127
เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ถะนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงรินรดา  กองอะรินทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงวชิรญาณ  วงศ์ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
130
เด็กชายวรชัย  ปันทอง
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงวรณัน  ถือบุญ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
132
เด็กหญิงวรรณนภา  พรมโลกา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวรัชยา  คำอ้ายผูก
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงวรัชยา  วิชาเจริญ
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กชายวรายุ  สระคำ
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวศินี  แก้วณะศรี
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กชายวสุพล  สงวนแพทย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
139
เด็กชายวิศว  สมลิคุณ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
140
เด็กชายศรัณยพงศ์  ต๊ะดุก
ป.4
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ 5 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายศรัทธนิตย์  สารพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงศิรัชฎา  ปัญญายิ่ง
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
143
เด็กชายศุภกร  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสมหญิง  ลุงยอย
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสริตา  ขันธะโชค
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
146
เด็กชายสัณห์มนัส  เหล็กยอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสิตราชล  เวฬุวิชชุวงศ์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
148
เด็กชายสิทธิชัย  น้อยพงษ์
ป.5
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กชายสิรวิชญ์  จำปาอิ่ม
ป.4
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสิริภัทรชญา  ตาไว
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสุชานรี  อาทิตย์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงสุชานาฏ  ยาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
154
เด็กชายสุปัญญา  แซ่ก๊วย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงสุรีพร  วิญญาเงือก
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
156
เด็กชายอดิศร  แก่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
157
เด็กชายอดุลวิทย์  หล้ากิ่ง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
158
เด็กชายอธิป  จิตเมือง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงอนัญญา  มัฐผา
ป.4
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอภัชญา  อภิวงศ์งาม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอภิชญา  ทะกาศ
ป.6
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอรพนิต  โพธิ์นาน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงอัจฉราพร  กอบธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
164
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สวยสด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงอัญญาดา  มณเทียร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
166
เด็กชายอาโปธ์  กอสุนทร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอาภาศิริ  อินใจคำ
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
168
เด็กหญิงอินทิรา  กิติกาศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
169
เด็กชายอิศราภาคย์  โนนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำพูน เขต 1

ณ 6 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอกไม้
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
171
นายกิตติวัฒน์  ก๋าซ้อน
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายกิตโสภณ  โสภณโภไคย
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุดเป็ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงคริสมาศ  ปินไชย
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวจณิสดา  จินะเป็งกาศ
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงชนพรรณ  ทะนันชัย
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายชนินทร์  วงศ์ตันกาศ
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงชลธิดา  ณ เชียงใหม่
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชิดชนก  พรมชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายชุติเดช  ตันอุตม์
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวณัฐฐินันท์  มหาไม้
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงณัฐธารินี  ต๊ะน้อย
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายณัฐนันท์  อุ่นต๊ะ
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงณัฐนิชา  เนตรนิลพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
185
นายณัฐภัทร  กุณารบ
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายธนกฤต  จันทร์ตา
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
187
นายธนภัทร  หินแก้ว
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงนวพร  ศิริวานิชกุล
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงเนสินี  แสนทะนา
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวปภัสรา  เตชะพี
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินต๊ะพิงค์
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายพชรกร  แก้วสว่าง
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงพลอยชมพู  เลาหพงศ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายพสิษฐิ์  เพชรอำพันธุ์
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายพัชรดนัย  สิริธัญญวงศ์
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันตรา
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ญานะคำ
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงพิยดา  วังเชิ่ง
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายเพิ่มพูน  อุ่นต๊ะ
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวภัทชา  กันทรดุษฎี
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงภัทรนันท์  กันธะคำ
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อูบคำ
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงภารดี  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หัวนะราษฎร์
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำพูน เขต 1

ณ 7 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงมณฑกานต์  ทาส้าว
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงเมธาวดี  จินะธรรม
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงวรรจชนก  อภิวงค์งาม
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงวริษฐา  ปันเต
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงวิณิตดา  นุนพนัสสัก
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายวิทวัส  ยืนลา
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายสธณพงศ์  อินทรวงศ์
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วฟ้า
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงสุชาดา  จันต๊ะพิงค์
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงสุนิชา  ขันนารัตน์
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงสุพิชญา  สอยแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงอธิชา  อาวุธ
ม.1
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงอนัญญา  แพน้อย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
คณิต ม.ต้น
218
นายอัษฎา  บัวจันทร์
ม.3
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงอาทิตยา  ปั๋นเงิน
ม.2
โรงเรียนมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 8 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กหญิงกชกร  แดงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกชกร  สุภาธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกฏัญญู  หลวงใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกนกกร  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกนกนภัส  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกนกวรรณ  มังคลาด
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมมาตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกมลชนก  นพเจริญ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายกรณ์  จีริผาบ
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกรรณิกา  วังขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกรวรรณ  จีริผาบ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กชายกรวิชญ์  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กชายกฤตพจน์  ชมภูกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกฤตพร  พันธชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
236
เด็กชายกฤตพิพัฒน์  ฝั้นต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกฤตยา  อินต๊ะพิงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กชายกฤษฎา  ดวงสถาน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายกฤษฏี  กาวีละ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายกล้าตะวัน  สิทธิกัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภวันนา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
วิทย์ประถม
242
เด็กชายกษิดิศ  ยะพรม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กชายก้องภพ  ร้อยหมื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
244
เด็กชายกองสิน  กวีสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์กาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝั้นกาศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายกันตพงษ์  ปันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายกันติทัต  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อิกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกานต์ญาดา  มะโนเนือง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายกิตติกร  กันทายวง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กชายกิตติคุณ  เขื่อนเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 9 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กชายกิตติพัศ  สีมาลูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
256
เด็กชายกิติศักดิ์  โยฮันเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทร์ชาติ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกุศลิน  ปัญญากา
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
259
เด็กชายเกรียงไกร  เป็งคำตา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
260
เด็กชายเกรียงไกรวุฒิ  อุตแจ่ม
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงเกษกนก  ปิยสิรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
262
เด็กชายเกียรติกุล  ปัญญาเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
263
เด็กชายไกรสิทธิ์  มิตตาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงขวัญชนก  วรผลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงคณิตา  คงคล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงคีตาญชลี  ยงยืน
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
267
เด็กชายคุณานนค์  บุญมาลัย
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
268
เด็กชายคุณานนท์  ทรงอยู่
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กชายจักรกฤช  ธะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงจิณณพัต  จินดาหลวง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กชายจิตบุณย์  กุลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงจินศุจี  บุญเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
274
เด็กชายจิรกร  จิรัฏฐพรพิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กชายจิรประพัฒน์  สัตย์จริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
276
เด็กชายจิรพิพัฒน์  สมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
277
เด็กชายจิรภัทร  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
278
เด็กชายจิรภัทร  ติ๊บปาละ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะอารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
282
เด็กชายจิรายุ  มหาไม้
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายจีราเดช  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กชายเจษฎาพงษ์  คำผัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
286
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชญาณิศา  มะโนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงชญานิศวร์  เป็งดอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงชนมณี  ผาสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 10 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงชนิดาภา  นันทภิญโญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชนิดาภา  รัตถิกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงชนิตา  วงศ์ฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
293
เด็กชายชยกฤช  สุรินกาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
294
เด็กชายชยังกูร  ตันใจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กชายชยานนท์  มูลเรือน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงชยุตรา  สุนันสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงชลธิชา  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
298
เด็กชายชลพัฒน์  มูลย่อง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายชลลภัทร  ดอนเลย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชวิศา  ด่านปิยโชคกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงชัญญานุช  อุตมะแก้ว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
303
เด็กชายชิติพัทธ์  อนันต์ไชย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายชินานนน์  ไชยวงศา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่อสวย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายชูยศ  อิ่นอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
307
เด็กชายไชยวุฒิ  พิทองจา
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงญาณภัทร  ยะสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
309
เด็กชายญาณวัฒน์  ฝั้นต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงญาณิศา  นาคอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงญาดากานต์  ทองใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
312
เด็กชายฐานาพัทธ์  ตากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงฐานิดา  บุตรเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจใหม่
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงฐิตารีย์  เสนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงฐิติพร  คำแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงฐิติภรณ์  แสนนวล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขร้องช้าง
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณฐมณวรรณ  ปู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณธิดา  สุภายอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณพิชญา  สะกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
322
เด็กชายณภัทร  ศรีฟอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
323
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณนวล
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
324
เด็กชายณัชชนน  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 11 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จาชัย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามสาม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
329
เด็กชายณัฏฐัย  กาวินคำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณัฐกาญ  จันดา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงณัฐชธิดาพร  ขุนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
332
เด็กชายณัฐชนนท์  ชมภูพลอย
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณัฐชยา  ปาลี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณัฐชา  ผุสดี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายณัฐชานนท์  พรมเสพศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณัฐชาภร  คำภีระไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จาเงิน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัฐธิดา  แมะบ้าน
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าพุฒิ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กชายณัฐนนท์  จันดา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กชายณัฐนนท์  วนาสินสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
342
เด็กชายณัฐนันท์  มูลธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายณัฐปกรณ์  ตุ่นไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
345
เด็กชายณัฐพัชร์  ปันแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
346
เด็กชายณัฐพัฒน์  คำเสมอใจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายณัฐภัทร  เทพมณี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  ทามะนิตย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณิชญานันท์  คำแหง
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์ปัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณิชารีย์  อินปั๋นแก้ว
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กชายดนัยพล  ใจพูล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายดนุภัทร  ทาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงดากานดา  มูลรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
355
เด็กชายดิศรณ์  สีรักสา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
356
เด็กชายต้นธาร  ปัญโญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
357
เด็กชายทนัชต์  มั่นเหมาะ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
358
เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กชายทักษ์ดนัย  สุมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 12 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กชายทินกฤต  วังเสาร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงทิพยาภา  อารุณ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กชายเทพนคร  อินทร์แสง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
363
เด็กชายธณัชพสิษฐ์  สุวรรณเรือง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงธณัญชนก  จอมขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงธนกร  ถือพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
366
เด็กชายธนกฤต  ยาวิละ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กชายธนโชติ  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
368
เด็กชายธนธัส  พรหมเถาว์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงธนพร  ประมูลสิน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธนพล  สมคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาโกษา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธนวัฒน์  ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงธนัชญา  สมนาบัติ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงธนัญชนก  ทองสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
375
เด็กชายธนาโชติ  ใจแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงธมนวรรณ  ธงสอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายธฤต  เที่ยงบูรณธรรม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธัชนนท์  มะกอกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงธัญกมล  ใจอักษร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงธัญชนก  คำพิกาศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธัญชนก  เคหะสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงธัญญานันท์  กุลกิ่ง
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรวรรณากุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงธัญศิริ  จิโนเป็ง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยวงค์วรรณ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงธันยพร  ช่างทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
387
เด็กชายธันวกร  รุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
388
เด็กชายธันวา  คำจูมจัง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงธารทิพย์  วงค์แสนศรี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงธิตาพร  เจริญไธสงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สินธุชัย
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงธีรนุช  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธีรปกรณ์  ปัญญาราช
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธีรภัทร  กองทอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 13 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงธีริศรา  ใจดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธีร์  ศรีตระกูลวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธีวรุตม์  ธรรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธุวดารา  แก้วลมูลธิคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงนงนภัส  แซ่แต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
402
เด็กชายนนทัช  ตรงภัทรพล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงนภัสกร  สิงห์คำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สบบง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงนภัสสร  กล่ำเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กชายนโม  พิริยะภาส
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงนรมน  จินาอิ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงนราภรณ์  พรหมมาวิน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายนราวิชญ์  จอมกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
410
เด็กชายนรินทร์  ทิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กชายนฤดม  ฉวีรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
412
เด็กชายนฤบดินทร์  นาขุนทด
ป.5
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายนฤบดี  นาขุนทด
ป.5
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายนฤเบศ  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนฤภร  สุตาราม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงนฤมล  วัตจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
417
เด็กชายนวพล  ไชยกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
418
เด็กชายนวมินทร์  วิรัตน์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนัทนดา  ผัดดวงเป็ง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนันท์นลิน  อุตอุโมงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนันทพันธ์  หมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนันทิชา  กองอรินทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายนารยดิษฐ์  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิริโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนิชกานต์  นันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
426
เด็กชายนิชคุณ  อินธิยศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงนิชานันท์  จายโจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงนิชาภา  คุณา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงนิติธร  ณ ลำพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 14 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กชายนิธิศ  กาวิละ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนิภาธร  บานหฤทัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงนิศารัตน์  ไทยกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์ตาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
434
เด็กชายบารมี  สุรินทร์เหียง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงบุญญิสา  ไชยนวล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงเบญจมาศ  สมไผ่
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
437
เด็กชายปกฉัตร  จริยา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อ้อยหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงปณดา  ศิลปเดชากุล
ป.5
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงปณิตา  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กชายปพนธีร์  ปัญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงปพิชญาภรณ์  คำนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
443
เด็กชายปภังกร  พีระเป็ง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปภานภัส  จันทร์ชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงปภาวลัญช์  มณีจันสุข
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
447
เด็กชายปรณล  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายปรพรรณ  เปียงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
449
เด็กชายปรเมธ  วงษ์สุธน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปรวีร์  ดีสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปรวีร์  ทะไชย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงประภาวดี  เรือนทอง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงประภาวรินทร์  หลักมั่น
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปราณปรียา  เปรียญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายปริญญา  อะกะเรือน
ป.5
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปริยาภัตร  พรหมเสน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปวริศา  กันทะดี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปวิชญาดา  ทาคำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายปัญญาวุธ  อุตแจ่ม
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปัณณทัต  พิศวงปราการ
ป.6
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงปัณณพร  สุขลักษณ์
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
462
เด็กชายปัณณวัฒน์  นารินทอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กชายปัณณวิชญ์  จะงาม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปัทญานันท์  ขันโปธิ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 15 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กหญิงปาณัสรา  โนโชติ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปาณิสรา  โนโชติ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงปานชนก  แสงสัก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กชายปารณัท  สุภาจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
469
เด็กชายปิงอารักษ์  โอริส
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปิยธิดา  จุลวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่โต๋ว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปิยธิดา  สิริทองบุญนาค
ป.5
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงปิยพัชร  อุดตุ้ย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทะพิงแก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กชายปุญญาพัฒน์  จันตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงปุญญิศา  คำแสน
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายปุณณเมธ  กุลอ่อน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่ฟ่ง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงปุณยวีร์  เกตุบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
480
เด็กชายพงศกร  กิติกาศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
481
เด็กชายพงศกร  อุดจี้
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายพชรพล  มูลงาม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายพชรพล  อ๊อดเดช
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพชรมณฑ์  อินต๊ะพิงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพนิชญา  สมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพรชนก  มูลยาบ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพรทิพย์  สุขโอภาส
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพรทิวา  นิตตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพรรณราย  ปั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายพรหมพิริยะ  เพ็ญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปิ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพัชรกมล  สุขลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพัชรพร  หน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
494
เด็กชายพัชรพล  ยุปาระมี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงพัชรีย์  ประภารุ่งภพ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงพัฒน์ชญา  จอมสัก
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
497
เด็กชายพัฒนภณ  ติ๊บปาละ
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
วิทย์ประถม
498
เด็กชายพัทธดนย์  เขียวสนิท
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลขทิพย์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 16 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กชายพัทธพล  สังฆบุญ
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
501
เด็กชายพัทรนาวี  กันสุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงพิชญธิดา  เขื่อนศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงพิชญธิดา  เสรีพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงพิชญาภา  มาหล้า
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสุ่ม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายพิชัยยุทธ  สมป่าสัก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงพิชาภรณ์  คำตั๋น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงพิตตินันท์  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กชายพิทยอมร  ตุลยาพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กชายพิพัฒน์พล  ขาวสัก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีขัติย์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เฮ้าปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สุขโอภาส
ป.4
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ดวงดาวจิรายุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อินคำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพิริยา  วงศ์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กชายพีรณัฐ  ทาเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพีรดา  ชัยธีระสุเวท
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
521
เด็กชายพีรพล  ศิริแก้ว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายพีรวิชญ์  ฐานันตรานนท์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงเพขรน้ำบุษ  วิศรุตวณิช
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายเพชรมงคล  แดงสัก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงภัคพสุตม์  ติ้บเตปิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กันทะวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
527
เด็กชายภัทรชัย  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายภัทรดนัย  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
529
เด็กชายภัทรดลย์  คำภิระ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงภัทรภร  ตันอนุชิตติกุล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงภัทรมล  ณะลุนลี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงภัทรวดี  แปงกันทา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงภัทรศยา  อำทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
534
เด็กชายภัทระ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 17 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กหญิงภัสร์ชนกพร  ชลมนัสสรณ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายภากร  ภิญโญจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
537
เด็กชายภากร  วิญญายอง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กชายภาณุพงศ์  สีชมภู
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
539
เด็กชายภาณุรุจ  คำดี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กชายภาณุวีร์  คุณนา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายภานุวัฒน์  กิติวรรณ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กชายภานุวัฒน์  ปอใจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กชายภูไพร  ทองช่วย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
544
เด็กชายภูมินันท์  ชมภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
545
เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนานุกูลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตศิลป์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กชายภูมิรพี  จุลธง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงภูริชญา  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
549
เด็กชายภูริณัฐ  อุดมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
550
เด็กชายภูริพัฒน์  สีเขียว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายภูวเดช  พิมพิลา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงมณชนก  หนูทองพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงมณฑิกา  สมจิต
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงมนัญชยา  คำพินิตย์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงมนัสรพินทร์  โพธิพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงมานา  ปันอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงมาลินี  อาแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงมินทร์ธิรา  แผ้วชำนาญ
ป.5
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงมีสุข  หมื่นสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
561
เด็กชายเมธาพร  คำปันบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงยุพาพัชร์  กาวิระ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงเยาวเรศ  อภิวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงโยษิตา  กาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงใยฟ้า  ธิหล้า
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
566
เด็กชายรณกร  เรือนแพง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงรวิสรา  จินาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงรักกมล  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายรังสรรค์  ชมพูเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 18 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กหญิงรัชนก  วิชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
571
เด็กชายรัฐภูมิ  น้อยสะปุ๋ง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงรัตติกาล  หอยแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงรินรดา  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงรุ่งนภา  อำนวยหนอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
575
เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงลลิภัทร์  กันแสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงลวิตรา   ใจสุยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
578
เด็กชายลัทธภูมิ์  ลีลาเลิศเสถียร
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปวนหนอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายวชิรพล  แสนไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงวณิชยา  วงค์นันชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
582
เด็กชายวรปรัชญ์  จรมาศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กชายวรภัทร  ตาลศรี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงวรัชญาน์  มะโนสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงวรัชยา  แสนหมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เป็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงวรัทยา  คำพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
588
เด็กชายวรากร  โพธิ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงวริศรา  วงค์คำปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
590
เด็กชายวัชรกรณ์  พวงสุดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงวารีนิธิ์  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงวาสิตา  กระบวนแสง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงวิชญาดา  เลื่อมใจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงวิภาวินี  บุมาลี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงวิมลสิริ  สิทธิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงวิรัลพัชร  เตียววิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
597
เด็กชายวิรากร  มาทอง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงวิสสุตา  เลื่อมใจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงวิสาข์รักษ์  จินาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายวีรภัทร  ใจเมือง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
601
เด็กชายวีรภัทร  พงศ์กาสอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
602
เด็กชายวีรภัทร  พรวนหาญ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงวีรยา  วงค์สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
604
เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรงาม
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 19 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
605
เด็กชายศกลภัทร  อธิกุลอนันต์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงศรัณย์พร  พรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงศรัณย์ลัดดา  เป็งธรรม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงศวรรยา  หวานแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงศศิธร  นิราช
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงศศิวิมล  เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณชีพ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงศิรภัสสร  ยอดจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงศิริธิดา  วงษ์โสมะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงศิริรัตน์  กาจง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงศิริวราพร  แตบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
616
เด็กชายศิวกร  อินทรตัง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายศุภกร  แสงสุขศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
618
เด็กชายศุภกิตติ์  อินทจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายศุภณัฐ  นันทขว้าง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงศุภัชญา  อุนจะนำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กชายสรวิชญ์  ผลมานะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรโส
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงสายสวรรค์  บุญอุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
624
เด็กชายสิทธิพงษ์  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายสิรวิชญ์  ดาสูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
626
เด็กชายสิรวิชญ์  ติ๊บธง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงสิรามล  สอนจักร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงสิริกมล  ดวงบุรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
629
เด็กชายสิรินทรา  เตจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงสุชาดา  แก้วมาลัย
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงสุชานันท์  แสนแก้วกาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายสุทธิภัทร  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงสุทิศา  เกื้อคีรี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กชายสุประวีณ์  ผาสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงสุพิชญา  คำธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงสุพิชญา  น้อยวันนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงสุพิชญา  วันอ้าย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงสุภกานต์  นุตตะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำพูน เขต 1

ณ 20 โรงเรียนอรพินพิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มลาด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงสุภาธิป  อายูร
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงสุรภา  คำอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงสุรภา  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงสุรัมภา  จำเนียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงโสธิดา  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
646
เด็กชายหัตถชัย  ธำรงโรจนโกมล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงหัถยา  พรมสนธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงเหมรัตน์  มะโนชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงอทิตยพร  แก้วดวงแสง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
651
เด็กชายอธิชา  กวางจินะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงอนุธิดา  วิยารัตน์
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงอภิศยาภรณ์  กัญธง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงอภิสรา  วังพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงอรกัญญา  ทานท่า
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงอรนิภา  ตั๋นตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงอรพรพรรณ  แฝทองดี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงอรอุรินทร์  ปละอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงอลิเวียร์  กมลวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนลำพูนพัฒนา
วิทย์ประถม
660
เด็กชายอังกูร  มาจันทร์
ป.6
โรงเรียนมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงอัญชลิกา  ยอดยา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงอัยญาฎา  ปุกปิงกาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงอัยริสา  ปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายอาณัติ  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
667
เด็กชายเอกวัชร  สมณะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ชมภูพงษ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงไอลดา  รัตนพงษ์
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1

ณ 501 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญมาทัน
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม