ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 3

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงฌาณิภัค  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงณัฐธิตา  สัตย์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายนัธทวัฒน์  มัดทุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงมณีรัตน์  สวยฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายสมควร  กลั่นกลอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายอัษฏาวุธ  มีมานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำปาง เขต 3

ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
7
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
ม.2
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 3

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
9
เด็กหญิงเกวลิน  คิดอ่าน
ป.6
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชนัญชิดา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงณัฐริกา  ไขลำเมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงธาราวดี  ทำว่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงนภัสสร  จริยะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายปุญพัฒน์  ชมภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายพีร์วาทิน  แต้มเก่ง
ป.6
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายรฐนนท์  รักมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์