ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายณัฐดนัย  ยะโส
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงณัฐธิชา  แพทย์รัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายศิครินทร์  วงค์ษากัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำปาง เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
4
นายณัฐกรณ์  ปิยะราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงณัฐกานต์  ใบสนธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายพรดล  ทรัพย์เย็น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงพรรณนิภา  ธรรมเสน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายมานุเชษฐ์  จันทร์เกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงศศิวิมล  ถ่อมกาย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายอลังการ  อินทนนท์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
นางสาวอาริษา  สาบคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
นายเอกราช  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
13
เด็กหญิงกชภรณ์  ปินวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกานต์สินี  ละหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติศักดิ์  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายคเชนทร์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิทธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชาลิษา  มูลพุ่มสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตั้งชัยสุริยา
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัชชา  เฒ่าคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธนากร  ไกรทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงปพิชญา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายประกายวิทย์  ธิธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงปาลิตา  หม่องลำปาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายพงศธร  วงศ์ตั๋นมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงพฤกษชาติ  สวัสดิ์ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงมาริสา  จันทร์โน
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงวัทนวิภา  ปะละวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงศศิกานต์  ปุ๋มล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายศุภกฤต  ปลื้มใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายกฤตวิทย์  ตาสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกันตพัชร  ปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเจตน์  หลำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชรัณ  อุดเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชาลิสา  กาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายชิษณุพงศ์  แรงกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณัฐฐังกูล  มูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลับพลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงธนพร  ธรรมชัยตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธนวัฒน์  สรงพรมทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธนวัตน์  จันตะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธีรศักดิ์  เลิศทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายนพมงคล  จอมดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงนัยน์กานต์  ยะชะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายนาเคนทร์  หวังดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายแผ่นดิน  วงศ์ตะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายพันธกานต์  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายยอดดอย  กาศสนุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายรัชวิชญ์  ไชยวิภาสสาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงวรันยา  วงศ์ทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงสวรส  อุดมสมบัติรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงสุรพิชญา  เสนาปัญญานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายอชิรวัชร์  ทิพทามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายอนุชา  แก้ววงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายอภิชา  อิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายอภิภู  อิ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายอิสรา  เทพธรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
60
เด็กหญิงกชกร  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกชพร  ถิระประภากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกมลรัตน์  ทรายสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกฤติมา  กาฬภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วบัวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีวิชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกาญจน์ชนก  สิงห์ทอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกุสุมา  เทือกชัยแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายคุณพัฒน์  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจันทรัสม์  เป๋าสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจินดาหรา  กอบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงจิรัชญา  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชญาณิศา  จบศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงช่อชมพู  ประสิทธิกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงญาณิศา  เครือกลางรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายฐปนรรฆ์  กลางนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงฐิติชญา  คำยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฎฐกรณ์  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐชนก  มงคลกาวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฐชานันท์  หรรษ์ทวิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัฐพล  ธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐภัทร  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เสนจุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงดาราวรรณ  ชาวโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงทิพย์มณี  ตาธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงธนภรณ์  มูลกิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายธนาวินท์  น้อยป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธนิษฐา  กุลปริญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธัญชนก  จอมดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธารปภัสร์  เมืองคำบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์เปี้ยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนภัสสร  ศิรินวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนวรัตน์  วุฒิชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กชายนัฐพงษ์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายนัฐพร  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนันท์นภัส  บ้านคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายนิติพงศ์  ฝั้นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงเนตรนภิศ  ธานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงบุณยาพร  เทพวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเบญจวรรณ  หน่อคำฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญาเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปภาวี  เครือวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาละรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายปัญญากร  กิบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปานชีวา  ณ มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายปิยพัทธ์  อุตม์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปุณยาภา  แก้วเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงไปรยา  บุญเป็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพงศ์พัทธ์  สูงลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายพชร  ด่านจรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพลอยชมพู  คำลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  ตุ้ยหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงภูริชญา  ตันติดาราภัทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงภูษิตา  มุงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงมินลดา  สอนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายเมธา  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายรัชชสิทธิ์  ชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายรัฐศาสตร์  ราษีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวนัชพร  ฐาปนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายวรเชษฐ์  พรมเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงวรรณสวียา  ท้วมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายวัฒนชัย  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงวิชชญดา  เชื้อจิ๋ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายศิวัฒน์  ธรรมรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายศุภกร  ภูมิภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายศุภกร  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กชายศุภพิพัฒน์  สุทธะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงศุภรัตน์  สะราคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายศุภวัฒน์  จอมดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายศุภากร  วาดเอื้อยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงศุภิสรา  สระปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสโรชา  เถินบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสิตานันท์  สืบสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงสินีนารถ  เตชะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายสุกฤษฏิ์  เนาวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสุกัลยา  ชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสุจิตรา  เครืออุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำวังเงี้ยว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสุภนิดา  เครือนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอชิตะ  เต๋ทิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงอชิรญาณ์  อินว่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงอภิชญา  มีสมสิบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงอรกัญญา  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอังศุมา  ลังประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอินทัช  พรมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายเอกณัฐ  วิรัชวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงไอริสา  สืบอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์