ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายณัฐดนัย  ยะโส
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงณัฐธิชา  แพทย์รัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
คณิตประถม
3
เด็กชายศิครินทร์  วงค์ษากัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำปาง เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
4
นายณัฐกรณ์  ปิยะราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงณัฐกานต์  ใบสนธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายพรดล  ทรัพย์เย็น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงพรรณนิภา  ธรรมเสน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายมานุเชษฐ์  จันทร์เกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงศศิวิมล  ถ่อมกาย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายอลังการ  อินทนนท์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวอาริษา  สาบคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
12
นายเอกราช  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
13
เด็กหญิงกชภรณ์  ปินวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงกานต์สินี  ละหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
15
เด็กชายกิตติศักดิ์  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
16
เด็กชายคเชนทร์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิทธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงชาลิษา  มูลพุ่มสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตั้งชัยสุริยา
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงณัชชา  เฒ่าคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
21
เด็กชายธนากร  ไกรทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงปพิชญา  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
23
เด็กชายประกายวิทย์  ธิธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงปาลิตา  หม่องลำปาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
25
เด็กชายพงศธร  วงศ์ตั๋นมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงพฤกษชาติ  สวัสดิ์ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงมาริสา  จันทร์โน
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงวัทนวิภา  ปะละวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงศศิกานต์  ปุ๋มล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
30
เด็กชายศุภกฤต  ปลื้มใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสามขา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายกฤตวิทย์  ตาสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
32
เด็กชายกันตพัชร  ปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
33
เด็กชายเจตน์  หลำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
34
เด็กชายชรัณ  อุดเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชาลิสา  กาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
36
เด็กชายชิษณุพงศ์  แรงกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐฐังกูล  มูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลับพลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธนพร  ธรรมชัยตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
40
เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
41
เด็กชายธนวัฒน์  สรงพรมทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
42
เด็กชายธนวัตน์  จันตะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
44
เด็กชายธีรศักดิ์  เลิศทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
45
เด็กชายนพมงคล  จอมดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนัยน์กานต์  ยะชะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
47
เด็กชายนาเคนทร์  หวังดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
48
เด็กชายแผ่นดิน  วงศ์ตะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
49
เด็กชายพันธกานต์  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
50
เด็กชายยอดดอย  กาศสนุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
51
เด็กชายรัชวิชญ์  ไชยวิภาสสาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงวรันยา  วงศ์ทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงสวรส  อุดมสมบัติรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงสุรพิชญา  เสนาปัญญานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
55
เด็กชายอชิรวัชร์  ทิพทามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
56
เด็กชายอนุชา  แก้ววงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
57
เด็กชายอภิชา  อิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
58
เด็กชายอภิภู  อิ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
59
เด็กชายอิสรา  เทพธรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
60
เด็กหญิงกชกร  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกชพร  ถิระประภากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกมลรัตน์  ทรายสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกฤติมา  กาฬภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วบัวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีวิชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกาญจน์ชนก  สิงห์ทอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกุสุมา  เทือกชัยแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
68
เด็กชายคุณพัฒน์  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงจันทรัสม์  เป๋าสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงจินดาหรา  กอบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงจิรัชญา  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
72
เด็กชายชญาณิศา  จบศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงช่อชมพู  ประสิทธิกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงญาณิศา  เครือกลางรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
75
เด็กชายฐปนรรฆ์  กลางนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงฐิติชญา  คำยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
77
เด็กชายณัฎฐกรณ์  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงณัฐชนก  มงคลกาวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงณัฐชานันท์  หรรษ์ทวิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
81
เด็กชายณัฐพล  ธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
82
เด็กชายณัฐภัทร  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เสนจุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงดาราวรรณ  ชาวโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงทิพย์มณี  ตาธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงธนภรณ์  มูลกิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
88
เด็กชายธนาวินท์  น้อยป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงธนิษฐา  กุลปริญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงธัญชนก  จอมดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงธารปภัสร์  เมืองคำบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์เปี้ยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงนภัสสร  ศิรินวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงนวรัตน์  วุฒิชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กชายนัฐพงษ์  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงณัฐพร  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงนันท์นภัส  บ้านคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
98
เด็กชายนิติพงศ์  ฝั้นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงเนตรนภิศ  ธานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงบุณยาพร  เทพวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงเบญจวรรณ  หน่อคำฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
103
เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญาเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงปภาวี  เครือวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาละรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
106
เด็กชายปัญญากร  กิบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงปานชีวา  ณ มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
108
เด็กชายปิยพัทธ์  อุตม์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงปุณยาภา  แก้วเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงไปรยา  บุญเป็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
111
เด็กชายพงศ์พัทธ์  สูงลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
112
เด็กชายพชร  ด่านจรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงพลอยชมพู  คำลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  ตุ้ยหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงภูริชญา  ตันติดาราภัทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงภูษิตา  มุงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงมินลดา  สอนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
119
เด็กชายเมธา  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
120
เด็กชายรัชชสิทธิ์  ชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
121
เด็กชายรัฐศาสตร์  ราษีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงวนัชพร  ฐาปนะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
123
เด็กชายวรเชษฐ์  พรมเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงวรรณสวียา  ท้วมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
125
เด็กชายวัฒนชัย  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวิชชญดา  เชื้อจิ๋ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
127
เด็กชายศิวัฒน์  ธรรมรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
128
เด็กชายศุภกร  ภูมิภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
129
เด็กชายศุภกร  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กชายศุภพิพัฒน์  สุทธะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงศุภรัตน์  สะราคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
132
เด็กชายศุภวัฒน์  จอมดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
133
เด็กชายศุภากร  วาดเอื้อยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงศุภิสรา  สระปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงสโรชา  เถินบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงสิตานันท์  สืบสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงสินีนารถ  เตชะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
138
เด็กชายสุกฤษฏิ์  เนาวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงสุกัลยา  ชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงสุจิตรา  เครืออุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำวังเงี้ยว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงสุภนิดา  เครือนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
144
เด็กชายอชิตะ  เต๋ทิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงอชิรญาณ์  อินว่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงอภิชญา  มีสมสิบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงอรกัญญา  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงอังศุมา  ลังประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
150
เด็กชายอินทัช  พรมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
151
เด็กชายเอกณัฐ  วิรัชวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงไอริสา  สืบอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม