ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  วิทยากร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชณัช  ขาวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล5
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  มะทะจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกมลภพ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรณัฐ  จังตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรนันท์  อุดเลิศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรวิชญ์  เครือสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤศวัชร์  วรวัฒนพณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤษฎาพร  สุรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษณพล  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกล้าก้าว  เตียวตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกษิรา  อุฬารกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายก้องภพ  พลเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญ์วราฑ์  ธีระศานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกันต์จิรา  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกันตวิชญ์  ยศอาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกันต์สุดา  แปงใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันตินันท์  อภัยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัลยกร  สำอางค์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกานต์ณภัทร  พวงแสด
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกานต์ธิดา  หารรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกานต์สินี  ตันทะดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติทัต  ดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติธัช  วิหคาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกิตติพร  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล5
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกิม  ลีลาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกุลธวัช  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกุลภัสสร์  นาฑีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเกทเสมณี  ชัยอนันต์รัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเกียรติพล  ตั้งเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายเกียรติวุฒิ  คมใน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายเกื้อพิสิทฐ์  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเขมจิรา  สุยะสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงเขมิสรา  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงคณนาถ  ฤๅชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายครรชนะ  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายคุณากร  มาทา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจักรภัทร  ไชยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจักรรินทร์  จันทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจารุภา  วันสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งวิวัฒน์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิรโชค  โท๊ะนาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจิรพนธ์  สมเด็จ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิรภิญญา  จริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจิรยุทธ  จันทะสุวันนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิรศักดิ์  ฝั้นอิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจิรัฎฐ์  แลกันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจิราพร  เชื้อเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟูฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฟ้างาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงเจนิสตา  อัญชนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชญานันท์  สอนแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชญานิน  ธะนะหมอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชนณัฐ  สุนันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชนนน  โปทิกำชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชนะวิน  อินคำเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชนากานต์  ปวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชนิตา  ทรัพย์สิริวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนิสรา  ถาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชยกฤษฏิ์  ภู่กองพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชยพล  เอกปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เยียดยัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชลกร  รักเพื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทรัพย์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุกปนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชัญญานิตา  ง้าวทาสม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชัยกร  สมบูรณ์ใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชัยรักษ์  สัชฌะไชย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชัยวัฒน์  สุมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชัยวิชญ์  สีตัสสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชาญนน  ธรรมชัยกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชาลิสา  สี่สวุรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชิณนิฌาย์  แก้วลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชิตาภา  พรชนะภากร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชิติพัทธ์  ระวังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายโชคชัย  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายโชคทวีทรัพย์  มีมานะ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายญาณาธร  สิงหฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงญาณิศา  กุศลสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงญาณิศา  ญานะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงญานิศา  พิบูลมณฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายฐปนรรฆ์  อินลวง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายฐปนวัฒน์  จิโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายฐากูร  ฟูฝั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงฐาวรีย์  แก้วสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายฑีฆวัฒน์  มะทะโจทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณฐชนน  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณภัทร  ก้าวกิจพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายณภัทร  วงค์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณภัทร  สาวงศ์ตุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณภัสรพี  เครือคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล5
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณรญญา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัชชนน  จันทร์เจนจบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  มากบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  กลิ่นชิด
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฏฐวศา  คำแผลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐกมล  ภัทรวีรานนท์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณัฐกิตติ์  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐชนก  อุตมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณัฐชนน  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฐชยา  กันฑเจตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  ธรรมวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินประมวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงค์
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฐดนัย  สุขรัตน์
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี่ยมสุขคหบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัฐพร  เครือสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฐภัทร  กันทาสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐภัทร  ศิลปกันตัง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณัฐรัชต์  นามะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐวรรธน์  กันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐวัศ  จันทร์สืบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐวีณ์  ศรีโรจนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณัดฐนันญ์  พลอยแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณิชานันท์  หล้าขัด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงดลมินทร์  การดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงดารินทร์  ปัญญายืน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายเตชินท์  ชุ่มอินจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายเตชินท์  ยังบุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายเตโชดม  จักรคำปิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายทฤษฎี  อินทิยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายทศพร  หล้าคำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงทิพวรรณ  จอนดอน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายทิวัตถ์  ุถุงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายทีปกร  ศรีวิลาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายเทพพนม  ป้ัองขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนกฤต  ขันติธรางกูร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนกฤต  นิวันติ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนกฤต  ใบยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนกฤต  เมืองมา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธนกฤต  สุวรรณกูฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนกฤต  เสือคง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงธนชา  ยาวิเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนชาต  แก้วผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนดล  ปิงยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธนธรณ์  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงธนภรณ์  สุทธนะ
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธนภัทร  น้อยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนภัทร  ภูลายเหลือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนวัฒน์  พุดจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนวัฒน์  รัตนทรงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธนวัตน์  ญาณะปลูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนวัส  แก้วลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธนะวรรธน์  ฐิติวรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธนัญญา  ปันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธนาปกร  ยอดรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธนาพร  เมธา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธนิฌา  ไชยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิระพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยังรอต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินต๊ะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธัชพล  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธรรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธัญเทพ  วงค์ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปิยะพิทักษานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงค์อ๊อด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุตวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธันรดา  ปัญญาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธิชานันท์  สมนำโปน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธีร์ปภัส  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธีระเดช  เทพภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธีราเมศร์  ผิวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนฐพร  เพชรเล็ก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายนนทภัทร  วงศ์ชนะ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายนพรัตน์  รัตนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนภษร  ธุงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายนภสินธุ์  ใจมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนภัคสวัลย์  สมินทรปัญญา
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนภัส  เลิศทวีโพธกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนภัสนันทร์  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลี่ยมวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายนรภัทร  ต๊ะวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายนรวิชญ์  มหาวิค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนริศรา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล5
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนรีการณ์  ทารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายนเรน  ชัยเรือง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนฤมล  ตันกาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนาบุญ  กันชาติ
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวิละมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนิชานาถ  มานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายนิติธาดา  อินทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนิติภงศ์  เก่งการจับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายนิติภูมิ  สิทธิทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล5
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายนิรวิทธ์  กันทะมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายบัณณวิชญ์  บุษบา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายบารมี  เขียวสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายบารมี  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปกขวัญ  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายปฏิภาณ  เป็กเตปิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปณาลี  กาวิจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายปธานิน  อนุพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปพิชญา  ปันเงินเถาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงปพิชญาภา  เพชรจิรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายปภังกร  ปิ่มขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายประกฤษฏิ์  สิงห์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายประณต  สละชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายประภูกฤต  บุตร์โส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปริชมน  ดีขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายปริญญา  ยวนยี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์คำเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สมปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปลายฟ้า  หว้านเครือ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายปวเรศ  มณีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายปองคุณ  ปงหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปองคุณ  ปานดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายปองคุณณ์  บูรณจินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัตนแสงสกุลไทย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายปาณรวัตร  ต๊ะมาฟู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายปาณัท  ถวิลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงปานกมล  บุญสมศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงปาลิดา  ชาวเ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายปิติภัทร  ใจคำต๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายปิยบุตร  แก้วโห้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายปิยปราชญ์  นาชัยดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทินอยู่
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายปุญญพัฒน์  สาหร่าย
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปุณณดา  วัฒนานุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายปุณณวิช  เขื่อนสุวงค์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายปุณณวิชญ์  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายปุณปวีร์  ศรีนาคา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปุณย์วธิดา  กันทะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายปุณยวัฒน์  สมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายปุณยวีร์  เต็งรัตน์ล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายเปรมปุลิน  ตามจิตต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายฝนหลวง  แก้วเงิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพงษ์ศิริ  ราชตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพชชัย  ชาสอนตากิจ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงพนิตพิชา  ฟังอารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพรนัชชา  กองปิน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายพรพิพรรธ  สุพิชญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายพรรษกร  กันทะมา
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพลับพลาพร  ยารังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายพสิษฐ์  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายพอเพียง  คำใจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญสมปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพัชรธิดา  คู่กระสังข์
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพัชรีย์  คงกล่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายพัฒนชัย  วรัญญรัตนะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายพัฒนภูมิ  ใหญ่วงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพัฒน์ภูมิ  อิ่นแก้วสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงพัณณิตา  หลีแก้วเครือ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขอบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายพาหุง  ปริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพิชชามญชุ์  ต่อฑีฆะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพิชญะ  ชัยเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพิตตินันท์  เทือกถา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ก๋าลือ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพิพัฒน์  หมื่นสันธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายพิภูษณ  เตจาคำ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงคำรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพีรกานต์  อินปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพีรพัฒน์  อินปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพีระวิชญ์  นาโตนด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพุทธรักษา  ทองสุขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายพุทธิวัฒน์  วังจิระพันธ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จิตร์สนอง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงไพลิน  เสาะแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงภภรกัญ  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงภรภัทร  ศรีสุทธะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายภัคภวัต  จันมะโน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงภัททิยา  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงภัททีรา  กันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงภัทรกัลยา  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงภัทรพร  ขันนาแล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงภัทรมาศ  ยะนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายภาคภูมิ  โนจากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์สืบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภานุวัฒน์  เตชะทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภาวัต  ศิริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภาวิน  ใจวังเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภาวินี  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายภูดิศ  กนกโชติวรากร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์มี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายภูธเนศ  อินต๊ะสืบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภูมิสวัสดิ์  นุชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายภูรินท์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายภูริภัทร  ธรรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภูริวัฒน์  อุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายภูวเนศวร์  วงค์เมาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงมนรดา  วิงวอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตตวัฒน์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุษฎีโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายเมธชนัน  ลาดคำ
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงเมธาพร  คำเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงเมธาพร  จานุวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงเมพิชชา  มณีนันท์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงเมลดา  เกษมจิรภัทร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายยศมงคล  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายรณพีร์  อินชัยยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายรพีพัฒน์  หย่างไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายรัชชานนท์  ธิวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายรัชชานนท์  เป็งวงค์
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงรัฐนันท์  ตะเวที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายรัฐพล  คมแหลม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทร์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงลภัสรดา  ถวัลย์วราศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ใบกว้าง
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงลักษิกา  โสวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายลัทธพล  ยศวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายลีโอ จื้อห่าว  เฉิง
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายวงศพัทธ์  เอิกเกริก
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายวชิรวิทย์  คำวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงวณิชชา  จอมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงวนัชพร  แก้วพลิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงวรกมล  สายยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายวรชัย  ใจคำต๋า
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายวรปรัชญ์  หมั่นคิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันมะโน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงวรวลัญช์  ต๊ะคำวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายวรวัฒนพงศ์  กงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวริศรา  คำสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวลินยา  คำชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงวาดจันทร์  แสงเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวารินชนา  เคหะลูน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายวิชญ์พล  ปวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายวิชญะ  ศักดิ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายวิธานัฐพล  ศรีพันธินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวิภาดา  นวารหาธิคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวิรัลพัชร  เฮงลาภกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวิสุดา  มีมานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวีรภัทร  ใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายวีรวิทย์  เมืองใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายศิรา  อุฬารกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายศิราชัย  พรวนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงศิริกานดา  ใจชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงศิริภัสสร  ใจชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุหมัด
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงศิริรัตน์  หอมบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงศิวาลัย  จะงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายศุภกร  ทิพย์ชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายศุภเวช  ธรรมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายศุภากร  ขจิตพงศ์พณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสมปรารถนา  แก้วลังกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสมัชญ์  ถุงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสรัลพร  สารธรรม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายสราวุฒิ  ใจยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสายน้ำ  วงค์บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายสิรภพ  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายสิรวิชญ์  หาญพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสิรินทิพย์  แก้วสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสิรินาถ  เชื้อมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายสิริภพ  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสิริรฉัตร  เครือไหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายสืบสกุล  คำตัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงสุชานรี  ฟังอารมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายสุดที่รัก  เอื่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงสุทธิกานต์  มลิวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายสุธวัช  ทองพยงค์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายสุธีรเดช  ปาร์ค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล5
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงสุพนิดา  กิ่งก้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ทองวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีตนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วก้อน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงสุพิชญา  ลุขมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสุพิชญา  สร้อยสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสุภนิดา  อนุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายสุภรัตน์  ปัทมปราณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุรภา  คำภิระแปง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สันเสมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายเหมราช  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายอคิราภ์  สมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงอชิรญา  แก้วปินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงอชิรญา  พิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายอดิศร  อินถาสาร
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายอธิภัทร  ธนานุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายอธิภัทร  นาควิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายอนนต์ชวิน  นิวันเปี้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายอนวัช  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอนัญญา  สิริจิระพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงอนันตญา  สีธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายอนุรักษ์  ตรียกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอภิชญา  สีเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอภิชยา  จันทราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายอภิรักษ์  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงอรกิตติญา  ตุทาโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงอรรถยา  ตามอย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายอรรถวุฒิ  เกินตัว
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายอรัช  อุ่นไทยแท้
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงอริสรา  ตันศิริเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงอริสรา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอริสรา  อินปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงอลิสา  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอัจฉราพร  สายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอัจฉราพร  สาศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงอัญธิกานต์  อุดมกิจ
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายอายุทัย  โนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงอาริยา  เชื้อดวงทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายอิงกฤษ  สุวรรณสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงเอ็นดู  จันทะวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กชายกลเกียรติ  วัฒนโชติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
นางสาวชุติกาญจน์  สูตรเลข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชิงดี
ม.3
โรงเรียนสบป้าดวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิงฟอง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงเพชรรดา  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงมธุนิดา  มโนสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายยงยศ  ปีบ้านใหม่
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
นายวทัญญู  เคหะลูน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายอนุภัทร  อุดหมอ
ม.1
โรงเรียนสบป้าดวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงกชพร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงกนกพร  ของเดิม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงกนกพร  ล้านกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายกนกพล  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วไหลมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญโล่
ป.5
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงกมลทิพย์  นันต๊ะกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกตุพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายกรกฏ  วงศ์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงกรณิศภ์  วิวัฒน์รังสรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายกรภัทร  ฝ้ายตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายกรภัทร์  วิไลย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายกฤช  เดชมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายกฤตนัย  เปิงราชรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายกฤตภาส  วงศ์ชัยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายกฤตวิทย์  มงคลอัญชลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายกฤติเดช  แสนปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายกฤติธี  คันธชุมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายกฤษฎา  พงศ์สุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายกฤษฎาพันธ์  ขันนาแล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  การะเวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายกฤษณ์  นันทรนาคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกวินทรา  อินทร์หอม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงกวินทิพย์  ปันวงค์รัศมี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงกวินธิดา  ปะละน่าน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายก่อกุศล  โพธิ์หล้า
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายก้องกิดากรณ์  คำวงค์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงกัญจนพรรณ  คำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงกัญชพร  วิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงกัญญรัตน์  ยศปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญญาอารยะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งศรี
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์เรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงกัญญาภัค  แตงเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงกัญญาภัค  สวยสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงกันญาลักษณ์  นันตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายกันต์ธนัท  เรืองวาทะศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายกันตพัฒน์  เครือศึก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายกันตพัฒน์  พรมวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงกันติชา  อินต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงกัลยกร  คำฟูบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงกัลยกร  มากเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปลายนา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงกัลยาณี  เกตุมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  อ้างอิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายกาณฑ์  ก่อพานิชกุล
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อรรถานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงกานต์สินี  ละวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายกิตติกวิน  ทาวงศ์ยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายกิตติธาดา  คำเขื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายกิตติพงศ์  ปินตาใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงกุลธนศรัณย์  ธุรนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงกุลธิดา  อุปการัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงกุลสินี  วงค์จา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงเกวลิน  วิ่งเร็ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายเกียรติคุณากรณ์  ธนาบดินทร์กูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายเกียรติฉัตร  ละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายเกียรติภูมิ  ภูรินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงขนิฐา  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ถาอินจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงขวัญวริน  สุวรรณแสงชูโต
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงขวัญสุดา  เขื่อนศร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงเขมกร  ขัดบุเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงเขมจิรา  ไตรถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงเขมจิรา  แปงวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายคณาธิป  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กชายคุณธัมญ์  ศรีวัชระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายคุณัชญ์  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายคุณานนท์  ปงคำพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายจนัธสุธา  แมตเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงจรรยพร  สมศรี
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงจริยาพร  ยกไว้
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงจอมขวัญ  แสนทิ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายจักริน  ลุผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายจิณณวัตร  ฟองกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงจิดาภา  ฝั้นเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีวงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงจินห์จุฑา  ประเทืองบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายจิรภัทร  จิรัฐิตินันท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรีลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงจิราพัชร  ประจันเขตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายจิรายุ  สุริยะวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายจิราวัฒน์  ล้านมา
ป.5
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงจีรา  อินต๊ะนนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญพระคุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฝั้นสืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงฉัตรพร  ดำรงค์พงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงชญาดา  จงสถาพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงชญานันท์  ศานตินนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนนาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงชนม์ชนก  ผาบไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญสม
ป.4
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงชนากานต์  พุทธัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงชนาธิป  ดีปุกเปียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายชนาธฺฺฺฺิศ  กันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี ชั้น 4 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กหญิงชนิดา  เฟยธิก๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงชนิตสรา  มีสัตย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงชนิศา  ดุลยพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงชบงกช  โพธิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายชยพล  ชัยถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายชยางกูร  ลังกาเปี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงชยานิน  บุณยาทรัพยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงชลกร  สมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงชลธี  คะวงค์ดอน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงชลภา  คงสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงชลิดา  เนื่องหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงชัณญานุช  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายชัยศาสตร์  สารียอด
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงชิชญาสุ์  เขียวสนุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายชินณกานต์  พฤกษะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายชินภัทร  คำแจ้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายชินภัทร  คำลือปลูก
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายชินวุฒิ  นนทมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายชุติพนธ์  สายนํ้าเย็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงชุมาพร  สีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงเชาวภา  เทศสลุด
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงญาณัฐฉรา  เครือจินจ๋อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงญาณิศา  แคหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงญาณิสา  หมั่นกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียนถนอม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายฐากร  เครือบุญมา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงฐิดาภา  ใจชุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงฐิติมณ  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติลุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงฐิติวรดา  ครูบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงฑิมพิกา  จุมปาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงณฎา  วิไลรัตน์
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายณฐกร  เสริมไทยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายณฐนนท์  ศักดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงณฐพร  สุขแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงณฐมน  สว่างปัญญา
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายณฐรัช  จิตต์ถือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงณปภา  ไชยทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายณพดล  บุตรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายณพรุจ  จารุเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงณภัทร  ฝูงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายณรัณ  คีรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงณวลัญส์  ศรีทะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงณัชชรินทร์  วรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงณัชณิชา  สีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายณัชพล  ตั้งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายณัฏฐ์ฐพล  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นุด้วง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายณัฏฐพล  ตะมะพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายณัฏฐพัชร  วาสประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายณัฏฐภัทร  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายณัฏฐาพร  อินทราย
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายณัฏฐาพล  อินทราย
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายณัฐกานต์  แปงนุจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงณัฐชยา  สำรีราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีอิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงณัฐฐ์ณิชชา  อัชแมนมิตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  แก้วสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงณัฐณิชา  คตชาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
646
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ตาฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีมูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณียส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภาวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายณัฐดนัย  เครือกันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธรรมวันทา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายณัฐพงค์  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายณัฐพงษ์  แสนปิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายณัฐพล  กณิศพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายณัฐพล  มูลเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงณัฐพิมล  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายณัฐภัทร  เขียวฉอ้อน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายณัฐภัทร  ต้อขัดคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายณัฐภัทร  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายณัฐภูมินทร์  คำมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงณัฐรัตน์กมล  ตาบุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงณัฐริกา  ตาแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จันทร์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายณัฐวัศ  วังมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายณัฐวัศ  เสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงณัฐวิสา  ศรีสุมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงณัฐหทัย  เครืออินทร์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงณัฐารีย์  วันชัยนาวิน
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขตะกั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงณิชพักตร์  สุภัทร์วัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงณิชากร  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  บุญทาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายดนัยวัฒน์  ชุ่มเบี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายดิษยวิทย์  ชุ่มเบี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงตรีฬพิฐฌา  กันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายติณณภพ  ชัยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายติณณภพ  ศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงติณณภัทร์  จันทะยศ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงติณณา  ตรงปัญญาโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายเตชินท์  ยะฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายทักษวินทร์  สุภาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายทัพพ์เทพ  ป่าหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายทินภัทร  ใจเมืองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงทิพย์ธารา  ศรีพันธินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายเทพพนม  ชมภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายธณกร  ชุ่มวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายธนกร  เครือดวงคำ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายธนกร  แปงวัง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายธนกฤต  ยะนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายธนกฤต  วงศ์มณี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายธนเดช  บุญยกรคุณานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายธนพัฒน์  มานุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายธนพัฒน์  เอกราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายธนภัทร  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายธนภัทร  ติแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายธนรัฐ  ไหวมาเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายธนัช  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงธนัชชา  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงธนัญญา  สะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายธนากร  ฟาบิโอ โรบินสัน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงธนารีย์  สีตื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงธรภรณ์  คงชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายธราเทพ  คงชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงธัชธีมา  ธนาพุฒิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงธัญชนก  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงธัญชนก  นัดกิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงธัญชนก  วงค์วิชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงธัญชนก  สายสร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จำรัสประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิทธิสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงธัญพิชชา  ถามล
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงธัญรัตน์  ชุมพลพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อริยะดิบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุดเมืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงธัญสินี  เหล่าภักดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงธันยพร  นุชนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงธันยมัย  หมื่นวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงธาริษา  แก้วจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงธาวิตา  แก้วปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงธิดาพร  กาไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฮาวคำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายธิติวิชญ์  ยะด้วง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายธีรดนย์  อานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายธีรเดช  ชุติมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายธีร์ธวัช  บุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงธีรนาศร์  สีตัสสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายธีรยุทธ  กล้าแข็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงนฏกร  หาญกิจอุดมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงนนท์ธิดา  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายนนทพัทธิ์  เต็มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายนนทวัจน์  ปิติจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายนบนที  สายนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายนพนันท์  ร่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงนพัชนันต์  วงศ์บัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงนพิชญาพร  หน่อคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายนภนันท์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงนภัทร  ธรรมลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายนภัสดล  ป๊อกคำอู๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กชายนรภัทร  วงศ์กาปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายนรวีร์  ปงจันตา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายนราธิป  พันธ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายนลธวัช  ละคำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงนลอัปสร  เลิศและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงนลินทิพย์  ธรรมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงนลินี  เล็กศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงนวพร  สร้อยนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายนวภัทร  ทะอินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงนวิยา  วรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงนัฐนิชา  วิโยค
ป.5
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงนัทธ์ภัสสร  อติภัทรากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงนาตาชา  ปองรักษ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงนาริน  เทพชัย
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงนารินทร์  แสนคำฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงนารีรัตน์  ถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงนิพาดา  คำเมืองไหว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงนิสรีน  เล็กศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายบริรักษ์  วงศ์สิงห์ขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายบลิวศิริ  สืบทอง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายบัณทัต  ศรีอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงบัณษิตา  ไวเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงบุญญรัตน์  เอียมเทศ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงบุญธนิชา  ทองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงบุญสิตา  สมัครธัญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงบุณยาพร  ชนะกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสินทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงบุศย์รินทร์  อินทร์นวล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงบุษยมาศ  ต๊่ะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปวนปันวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเกียรติเกริกไกร ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
786
เด็กชายปกาวินท์  ประกอบการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายปฐพล  จันทร์ต๊ะฝั้น
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายปฐมการณ์  พลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายปฐมพงค์  จานุวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงปนัสสินี  ใจหมั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงปพิชญา  ใจมาโม๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงปภาดา  ศรีคำวัง
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงปภาวรินท์  อินผูก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายปภาวิต  ประกอบการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงประเสริฐโสภา  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายประเสรฺิฐ  พอชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายปรานต์  อมาตยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงปริชญา  สุคนธมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายปริญ  วราภูวกุลธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายปริพัฒน์  สัตยากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายปริยวิศว์  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงปวรรัตน์  หนิ้วยะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายปวริศ  ตากล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงปวันรัตน์  โตด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงปวันรัตน์  วงค์สายา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงปวิชญา  วงค์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายปวิณ  ชาติท่าค้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงปวีณภัทร  เอี่ยวเฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ปินตาสืบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงปัญญกันย์  นิภานภดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายปัญญากร  ชัยรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายปัญญาธร  แสงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปิมแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงปัญสิชา  บังเลา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายปัณณทัต  ไชยรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐโชคชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายปัณวรรธน์บดี  เกตตะพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  หมายสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
821
เด็กหญิงปาณิชา  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์สม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงปาริตา  ปูปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงปาลิกา  ธรรมสุ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายปิติพันธ์  เตียวตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทวงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงปิยภัทร  พิเลิศ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงปิยามา  บุพชาติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงปุญญิสา  จุ่มกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายปุณณวิชญ์  บุตรชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงปุณยนุช  ทุ่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงปุณยวีร์  ประสงค์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงปุณยาพร  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงเปมณีย์  จันทร์เหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงเปรียบดุจดาว  ตุ่ยไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงผไทมาศ  เทพวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายพงศกร  เหล็กกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายพงศ์จักร  นันทโชคชญานิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายพงศ์พล  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เตยหนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์ปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายพชร  ประสาทพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายพชร  วงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายพชรดนัย  มังจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพนัชกร  ราชรองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงพนิตนันท์  คำอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงพนิตพร  จริยวณิชชาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงพรธวัล  บุษกนิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  ดอกพิกุล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
856
เด็กหญิงพรปวีณ์  สอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายพรพิพัฒน์  ทองวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงพรไพลิน  ยลสุริยันวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงพรไพลิน  อภิบาลพูนผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงพรยมล  เจตเกษตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงพรรณปอร  เกียล่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงพรรณิดา  เฟื่องธุระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงพรสินี  พุ่มอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายพรหมพิริยะ  ปิยะโสภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงพฤกษา  อุตเตกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายพลวัต  นาคอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงพลอยขวัญ  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงพลอยชยา  แจ่มพรมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงพลอยนภัส  นับถือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงพลอยรัตน์  วงค์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายพลากร  โชควิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายพลาธิป  ฝั้นไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายพศิน  ลาภมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายพหล  ชาภูมี
ป.4
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงพัชรพร  เทียนสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงพัชรพร  เสวิกา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงพัชรวลัย  วงค์ยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงพัชริญา  แววขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงพัชรินทร์  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายพัทธดนย์  เต็มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปาละจเร
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วตาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงพาขวัญ  ธรรมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงพิชชาณิน  ง้าวทาสม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงพิชชานันท์  โภควินภูดิสนันท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงพิชชาภา  คลังเพชร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงพิชชาภา  คำปวนบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงพิชญธาดา  ทามูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงพิชญาดา  ขัดพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
891
เด็กหญิงพิชญาภา  จิตมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงพิชญาภา  เซี้ย
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงพิชญาภา  ฟูจักรคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงพิชญาภา  สุดชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายพิชยุตต์  อลังการนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายพิชัย  ชีช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายพิพัฒน์พล  ปรปักษ์ขาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายพิพัฒพงษ์  อินแถลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายพิภัช  อมาตยกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  สานอินทร์จักร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  วรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  จุลละสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายพิมพ์พิชชา  เหลืองจิรโณทัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วงศ์ปลูกแก้ว
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มิ่งเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงพิมพ์ระดา  บุญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยะวิญชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงค์ไพศาลฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงพิรญาณ์  เกตุชัยโกศล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงพิรดาภร  สุริยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงพิระดา  อ้วนใส
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ยาวิชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายพิสิษฐ์  จันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายพีรดนย์  บุญเรืองรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายพีรพัฒน์  ปาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายพีรวัส  ศิลาชาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายพีรวิชญ์  ใจมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายพีรวิชญ์  ใจยา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายพีรวิชญ์  มุณีแก้ว
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายพีรวิชญ์  สดใด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงพุทธิมณฑน์  จารุวีรยากุล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงพุธิตา  ศิริสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงเพชรไพลิน  วงศ์ชมภู
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
926
เด็กหญิงเพชรใส  พลอยทำ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงเพชราภรณ์  เจริญโอฬารวสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงแพรวา  คำลือปลูก
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงแพรวา  แควชล
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงแพรวา  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงไพลิน  อินถานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงฟ้าใส  ฟินทิสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงฟ้าใส  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายภคพล  รัตนเสถียรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงภทรกมล  ชุมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงภทรภรณ์  กลิ่นน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงภวิกา  ปินตาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงภัคชิสา  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายภัทรดนัยย์  แต้มมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงภัทรนภา  นาคน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงภัทรภร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงภัทรวดี  ตั๋นสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงภัทรวดี  สาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายภัทรวรรธน์  หล้าวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงภัทรศยา  อาวรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปงผาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงภัทราพร  ครองตาเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงภัทศา  ศรีชัยตัน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายภากร  กาวิละ
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายภาคิน  คำมาวงค์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายภาณุชาคร  ทรายสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายภาณุฤทธิ์  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงภิรารัตน์  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายภูพานทอง  สายปัน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กหญิงภูมิชนก  ต๊ะมะโน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายภูมิรพี  โรจนวิภาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล5
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายภูร์พสิษฐ์  รุจิระจินดา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายภูริ  ฮั่นยะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายภูริวัตน์  อ้นอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายภูวกฤต  วัฒนาพงษากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายภูวนัย  ปาริมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายภูวรา  อินทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายภูศกร  มณีมูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  รุจิพรธีรากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงมณีกานต์  อยู่กิ่ม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงมธุรดา  ยาวิเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงมธุริน  วิชัยกิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงมนสิชา  ขยันตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงมลฤดี  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงมินตรา  วิธวาศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงเมธัสสินี  อ่าวตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงเมธาวี  มณีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงเมธาวี  รักศิลปดี
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงเมลิสสา  กันชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายยชญ์วริศ  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายยศพันธ์  วังไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงเยดีดิยาห์  ชัยอนันต์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์กรกช
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายรชต  ชัยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายรชต  ธฺิน่าน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายรณชิต  เชียงโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายรมย์รวินท์  ทิมมาศย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงรวิสรา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงระพีวรรณ  จงงามวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายรักธัมม์  วัฒนานุกิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ลังกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงรัชนก  เตจะบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายรัฐศาสตร์  นามลายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงรัตนมน  เป็งปลูก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
996
เด็กหญิงรัตนลักษณ์  อินปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงรับอรุณ  เครือสายใจ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ขาวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงลักษณ์รพี  พิมบุบผา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงเลี่ยวจือหลิ่ง  แซ่เลี่ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายวรณัฐ  หวานแหลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายวรพรกุล  น้อยมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายวรพล  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายวรพล  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายวรภัทร  เจตเกษตรการณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงวรรณกานต์  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงวรรณกานต์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงวรรณธิชา  หมื่นตาบุตร
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไชยเมืองมูล
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงวรัญชลี  ฤทธิยา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงวรัณภรณ์  อินตาโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายวรายุทธ  ธิปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายวรายุส  อินถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายวรินธร  ต๊ะกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงวริศรา  ใจพูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายวัชรพล  จันทร์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายวัชรพล  แช่ใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงวันวิสา  อุตมาศูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงวินิชา  แลใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงวิภาวดี  ทรายสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงวิภาวี  นิธิสิริมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงวิมลภัทร์  จิตเจริญสิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงวิมลสิริ  เถาเปี้ยปลูก
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงวิมลสิริ  พัฒนาเ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายวิรภัทร  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงวิรัชยา  ธิปทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงวิรัลพัชร  เอี่ยมนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1031
เด็กชายวิวรรธน์  พัฒนาเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงวีรดา  เอกรักษ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายวีรพล  แก้วมีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายวีรภัทร  ธรรมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายวีรภัทร  ปานโบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงวีรภัทรา  โกอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงวีรยาพร  อาจแก้ว
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายเวทิส  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงศรัจจันทร์  สว่างวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงศรัญญา  บุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงศรัณพร  บุญแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงศรัณย์พร  จันต๊ะไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายศรัณย์  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงศรัณรัชต์  ฟุ่มฟองฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงศศินา  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงศิตาภา  ธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขใส
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงศิริทิพย์  ใจมา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงศิรินภา  ศรีราษฎร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงศิริบูรณ์  เงางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายศิริพงศ์  ทะปะละ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงศิริวิมล  แดงชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายศิวพล  ไพศาลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงศิวินทรา  ปวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายศุภกฤษ  เอี่ยมธงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายศุภกฤษ์  เอียงเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายศุภณัฐ  อินไผ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายศุภวิชญ์  สายดู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงษุภากร  เป็นมูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงสจารี  ใจคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงสรรค์ชนก  ตันสุวรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงสริดา  สิทธิหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงสโรชา  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1066
เด็กชายสวภัทร  ประโยค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงสวิชญา  มะเริงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงสานฝัน  ไชยชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงสายบุญ  ปานคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงสายไหม  แซ่โต๋ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายสาริน  วังหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายสิรภพ  แก้วชุติมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายสิรวิชญ์  นนทมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายสิรวิชญ์  สมผดุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงสิริกร  เตชะตันมีนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงสิริกร  สุภโชคสหกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงสิริกัลยา  ไกลโต
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงสิริกานดา  อินต๊ะซาว
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงสิริธรณ์  ด้วงบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงสิริยากร  วาวแวว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงสุจิรา  เล็กศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงสุชัญญา  โยทิน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงสุฐพร  เครือระยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงสุทธนาฏ  ธรรมธิกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงสุทธิดา  พลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงสุธาสินี  ปินตาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงสุธีรา  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงสุนิตา  เครือปาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงสุพิชชา  พิมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงสุพิชญา  คำภิระวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายสุภกิณห์  วัทโล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายสุภวัทน์  สุธรรมปวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงสุภัสสรา  ชาญสมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงสุภาวิตา  เอียกพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงสุภิญญา  ไชยตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงสุรางค์พิมณ  หอมแก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงสุริญาดา  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงสุวพิชชา  ปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1101
เด็กหญิงสุวิตา  โกฏสืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทือกศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงแสงส่องหล้า  มาเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงหทัยชนนี  การมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงหทัยรัตน์ชนก  เกษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายหรรษกร  วงศ์อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายเหมราช  สัตยรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงอณัญญา  ตาเมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงอโณทัย  คำแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงอติมา  รัตนชมภู
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตามูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงอนัญญา  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงอนันตญา  ชาภูมี
ป.6
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงอภิชญา  แก้วผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงอภิชญา  จิน๊ะหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงอภิชญา  สัญญะเขื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงอภิญญา  ปะละน่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงอภิรญา  มิลิวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายอภิรักษ์  สกุลรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายอภิวิชญ์  เถายศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายอภิวิชญ์  ปิยมั่นคงวิทย์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงอภิสรา  มูลผึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายอภิสิทธิ์  สัญญะเขื่อน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงอรจิรา  อินนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงอรณิชา  คิดอ่าน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายอรรถชัย  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายอริญญ์ชัย  กิมวังตะโก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงอริศรา  ใจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงอริสา  ใจตาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงอรุชา  บุญสม
ป.5
โรงเรียนบ้านทาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายอัครพล  วีเกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายอัจฉริยวุฒิ  ใจหมั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงอัชราวดี  กุลบก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงอัญมณี  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลำปาง เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1136
เด็กหญิงอัณรวริณธ์  อินต๊ะขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายอันดาห์มัน  องค์สรณะคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายอัศม์เดช  สิริจิระพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายอัศรานุวัฒน์  ขัติยะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายอัษฎาวุธ  เกมแกรแมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญวรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงอาณดา  คชาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายอาทิตย์  ผิวเหลืองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงอาร๊ณัฐ  โคตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงอาริสา  ทรัพย์สิริวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงอินทัชชญานิศ  ณัฐศุภพิพัฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงอิ่มอุ่น  บัวบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงอิษยา  จารุวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงอุรัสยา  โวหาร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงอุรัสยา  อโรร่า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายเอกอมร  มหาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงไอริณ  ศักดิ์เดโชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์