ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณพัทธ์  เฉิง ซุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  พุ่มวงษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  โสคำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนิษฐา  กรสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลชนก  ชุมแสง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกร  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรกนก  นะถา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตัชญ์  ฉิมฉุย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติน  ศรนิกร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษฎา  ชัยภักดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ป้อมนิล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลใจตา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกาญจนีย์  หงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติทัต  เงินอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติวัชร์  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกุลยา  ชาวผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกุลลธิดา  บุญยมาลิก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเกสรา  ช่วยสุด
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายเกียรติคุณ  เข็มมาก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงขวัญจิรา  แคนสิงห์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิณห์นิภา  เวสสธาดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรภาส  พระภายครบุรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสว่าง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชณัฐธิศร  จันทร์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
29
เด็กชายชนาธิป  ประเทศา
ป.5
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชลธิชา  ไวทรง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐิติกานต์  ลอยเวียงคำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐิตินันท์  พลพรม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
33
เด็กชายฐิติศักดิ์  ตี่สุข
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฐิรญา  พรมมะลิ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายณปภัช  เขียวรอด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  บุญราศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฏฐพล  นุชรักษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฏฐศักย์  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตะกรุดเพ็ง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐชนน  กำแหงหาญ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คุ้มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์ภัทรภูมิ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐธนวลัญช์  อรุณสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กองพลศรีสิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐปพน  อรชร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐพัชร์  ชื่นสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐภูมิ  เหลือล้น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐสิทธิ์  จอมจตุรัส
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุ่นกุดเชือก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
50
เด็กชายณัทธีร์  หารชุมพล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณิกัญจน์ชญาน์  ม่วงค้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณิชชยา  สมบัติ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายดุษฎ์ปิยะชาติ  ลมุลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเดือนนภา  ผิวบาง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
55
เด็กชายทรงกิตติ์  ถนอมวงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายทวีศักดิ์  เฉลยศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงทามิกา  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษ์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
59
เด็กชายธงรบ  สุขสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
60
เด็กชายธนภัทร  สุหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
61
เด็กชายธนภัทร  อาศัยนา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายธนะกฤษฏิ์  โอภาสศิริวัชร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
63
เด็กชายธนัชชา  เถินมงคล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธนัชชา  ภาคมณี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธนัญญา  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญชนก  ครองสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แก้วระวัง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธัญรดา  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญวี  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธิษณา  เนียมคำ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีรดนย์  ช้างจวง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
72
เด็กชายธีรดนย์  ด้วงสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธีรดา  หนูเส็ง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรเดช  ยิ้มไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
75
เด็กชายธูมไกวัล  คันธะ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
76
เด็กชายนครินทร์  กันสลุง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
77
เด็กชายนนปวิธ  มูลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
78
เด็กชายนภดล  เหมพิจิตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
79
เด็กชายนภธนันต์  เวสสธาดา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนภสร  นิมาลา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนภาวรรณ  กาป่า
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนริสา  คิดถาง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนันท์นภัส  ม่วงอ่ำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายนันทวุฒิ  ช่วยสัตว์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนิชาภา  โชติพรม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
86
เด็กชายนิติภูมิ  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายนิธิภัทร  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
88
เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทองไทรบุญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนิภาวรรณ  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
91
เด็กชายบรรหยัด  เนียมหอม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงเบญจภรณ์  เรือนเพชร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
93
เด็กชายปฏิพล  โภคี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
94
เด็กชายปฏิภาณ  ดิษสอาด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปณิตา  จันทร์มะณี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปนัดดา  บริรักษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
97
เด็กชายปรรัตน์  เรืองวุฒิเดช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปรารถนา  เงินสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปริณลดา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
100
เด็กชายปรีชาชาญ  หารศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปรียาภัทร  หาทางลาน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
102
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทรังสิยานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
103
เด็กชายปัทม์กฤตภัทร  งามสีห์พิมล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
104
เด็กชายปิยะรมณ์  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปุณยนุช  สุประเพียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์ยา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายพงศ์กร  บุญถม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
108
เด็กชายพงศธร  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
109
เด็กชายพงษ์พิภู  วิเทห์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายพงษ์เพชร  แก้วดวงดี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพชรพรรณ  ขวัญนาค
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
112
เด็กชายพชรพล  ท่าทราย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพรพิมล  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพรรณษา  อ่อนท้วม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลายน้ำเงิน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วีระชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
119
เด็กชายพันชยาธร  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงสมชม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดารา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภธิดาพร  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงภวิษย์พร  ฉัตรนรเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภัชจิราณ์  คำลาย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
127
เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัทรธิดา  นามปัญญา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
129
เด็กชายภีรภาพ  อินทร์กล่ำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
130
เด็กชายภูเบศวร์  นันทวดีพิศาล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายภูริภัสร์  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
132
เด็กชายภูวนัตถ์  อาจป้อง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนวิชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงมนัสนันท์  หนูเกื้อ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงมัญฐณิตา  ยิ้มใย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
137
เด็กชายเมธาวี  สุริยะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงเมษา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
139
เด็กชายระพีวิทย์  เงินศิริ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
140
เด็กชายรัชชานนท์  ใจรักดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายรัชชานนท์  ฉายเพชร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายรัชชานนท์  พยุงหอม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงรุ่งนรี  ทองทา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงรุจิราณัฎฐ์  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงลลนา  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงลักษนันท์  ตองอ่อน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวจีกาญจน์  พูนธนเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฆ้องนอก
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวนิดา  ศรีสุมาลัย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวรณุช  คงสม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างเผือก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวรัญญา  กรเพชร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงวรัญญา  กันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวรัญญา  ช่างศรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวรารัตน์  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวรารัตน์  ท้าวศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวริศรา  ศิริมานพ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวัชรินทร์  นาคประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวันวิสา  บุญครอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงวันวิสาข์  อ่วมภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
161
เด็กชายวิชญ์พล  จำมั่น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวิธิญญา  แสงสุริยาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
163
เด็กชายวิศวัฒน์  อำไพ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงศศิกานต์  หาญจงโก
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงศศิวิมล  ปานเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงศิรัญญา  บัวมาตร
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
167
เด็กชายศุภกร  กาฬภักดี
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
168
เด็กชายศุภณัฐ์  โควงค์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
169
เด็กชายศุภฤทธิ์  เมืองสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
170
เด็กชายสรณ์วิชญ์  ทางดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสรัสวดี  วี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสริรรา  แก้วสอาด
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายสวรินทร์  ศรีบำรุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
174
เด็กชายสัณฑกฤต  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสิรินทร์ธร  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสิลินทิพย์  เพ็งบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสุชานันท์  ปัดเป่า
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุธาสินี  สาดแล้น
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญกล่ำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุภัค  วงษ์นิ่ม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสุภัสสร  คชนันท์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
182
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จั่นทองแท้สกุล
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอจิรภาส์  จันทะเขต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
184
เด็กชายอธิการ  เฉลิมนาม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอธิษา  คำอ้น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
186
เด็กชายอนิรุจ  อ้วนนาแวง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายอนุพงษ์  ไชยกรณ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
188
เด็กชายอภิชาติ  เย็นตรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
189
เด็กชายอภิชาติ  สดเขียว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
190
เด็กชายอารักษ์  พลพุ่ม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
191
เด็กชายเอกลักษณ์  สายคำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงไอริสา  ปาระบับ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กหญิงกณณิชา  ซุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายกนกกร  พวงมาลา
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงกนกพร  ก๋งฉิน
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงกนกพร  พละสิงห์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายกภินันท์  วีรานิติธาดา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวกมลชนก  ทองหลอด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายกฤดาการ  หวานเสร็จ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายก้องภพ  จั่นนุช
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทีใหญ่
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นเงิน
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายการัณยภาส  มานะกุล
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
211
นางสาวกุลภัสสร์  รอดเรือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงแก้วกานดา  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงจิณณพัต  คตน่วม
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจิดาภา  บุญโต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสลุง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายจิรายุ  เทพศิลป์วิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงจุฑานาท  แคนสา
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงจุฑามณี  ถาวรทัศน์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเผือก
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉ่ำมาก
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเย็น
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายฉัตรชัย  ด้วงพรม
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
228
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงชนันท์ญา  วงษ์คำภา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงชนากานต์  ใจสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคำตัน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชนิสรา  ไวทรง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวชมพูนุช  ภู่สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชลสิทธิ์  เพ็งชาติ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายชาญพิชัย  คงคาชาติ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายโชติพัฒน์  ชยวัศชุติพงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงญาณิศา  เสนนันตา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวฐิติภา  คำนูเอนก
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณรัฎฐ์  ขวัญมิ่ง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณัฏฐดนย์  สาริกา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เที่ยงกูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงณัฐกฤตยา  สุนทรวิฑูร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายณัฐชนน  จิตรา
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฐชา  จอมจตุรัส
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณัฐณิฌา  ปานเครือ
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
252
นายณัฐนนท์  พิชิ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณัฐนันท์  คัมภีระ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์อินทร์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณัฐนิชา  สาแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณัฐวิภา  สาแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายณัฐวุฒิ  อัศวสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงณิชากานต์  โนรี
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงดาวรรณ  นันทมานนท์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงถาวรีย์  ขำหาญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงทิพวรรณ  ก้อนทองคำ
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
262
นางสาวธณัฐชา  วิญญาณ
ม.3
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
เด็กชายธนดล  โฮลเทท
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์น้อย
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายธนาดล  ซื่อกิจธนโภคิน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำวิชิต
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงธันย์ชนก  เฉยแหวน
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทับทิมทอง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงธันยพร  ปาณฑผลิน
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงธิดารัตน์  จุ้ยสกุล
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวธิดารัตน์  ราญฎร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงธีรดา  แววสว่าง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พรหม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวนภัสสร  สินลา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายนฤภัทร์  สลุงอยู่
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงนลินี  เนตรแสงสี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงนันทินี  สว่างแสง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนาถลดา  ยานู
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพญา
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
282
นางสาวน้ำมนต์  มณีสุต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเพียน
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงบุญฑริกา  อนุชาติ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงเบญจมาศ  ตินเวช
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายปฏิภาณ  คุณาการเวโรจน์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มตีทอง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
288
นางสาวปนัดดา  รูปคมสัน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงปราณปริยา  เชื่อมขุนทด
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายปริญญา  สิงห์แดง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
295
นายปองพล  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงปัณฑิตา  คำผัด
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวปุณณาสา  ทองธนาวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิชลสกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายพงศภัค  บุญสนธิ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายพงศภัค  ปังเกตุ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายพชร  หวลอาวรณ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงพรชนก  เกตุทอง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวพรประภา  เทียงไธสง
ม.3
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงพรพิมล  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงพรไพลิน  แก่นกระโทก
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงพรไพลิน  วินทะชัย
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวพรวิภา  ขัดเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงพวงทอง  เหลาคม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงพัชพิชา  บุญธรรม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
310
นางสาวพัชรวรรณ  ชัยยะ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงพัชราพร  วรวงค์
ม.3
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจโปร่ง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สลุง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัชราภา
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงพาขวัญ  เหลืองโสภากร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงเพชรลดา  เสือพิมพา
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายภัทรดนัย  บัวเจริญ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวภัทราพร  คำนัน
ม.3
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงภาณิศา  กรองทอง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายภูชิสะ  ตรงศิริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
325
นายภูมินท์รวี  ขำสะอาด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายภูริณัฐ  ประดิษฐ์ภูมิ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายภูริปัณย์  สรรพัญญุติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงมณีทิพย์  มีทอง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงมนสิการ์  ยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงมิ่งโมฬี  โมฬีพันธ์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กหญิงเมธาวี  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงเมวียา  ทาเพียเพ็ง
ม.3
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายรชต  โตดีลัง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
336
นายรชต  ศิริโอภา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายรพีพัฒน์  ทัพมาลัย
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงรัชนก  สิงห์เถื่อน
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงรุ้งดาว  ชุ่มสโมสร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงวรรณกร  พุฒหอม
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงวรรณกานต์  ชุมพล
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายวรัชวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายวรากร  หวั่นท๊อก
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวราวรรณ  ใยศิลป์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายวัชรากร  ราษฎร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงวันวิสาข์  ปรีดา
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงวาสนา  พูลเพนียด
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
354
นางสาววิกานดา  อ่อนนุ่ม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงวิชญาพร  นำไทย
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงวิชิตา  ศรีวิลัย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงวิลาสินี  ปิ่นเนตรวงษ์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายศุภวัฒน์  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชินบุตร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
364
นายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายสรวิศ  อยู่หนู
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงสาธิตา  เร่งรัด
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กชายสิรภพ  นิลมาลา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงสิรินทรา  โกบสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นคง
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เฉลยพงษ์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ้วนศรี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงสุนิฐา  ดวงจันทึก
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายสุพัฒน์  ขำขัน
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  ฤทธิ์ขันธ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเสนีย์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงสุมนา  พระวงษ์จิตร
ม.3
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงสุวภัทร  งานสลุง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงเสาวรส  อินทรโชติ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายแสงธรรม  ลีลาสันติ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  มูลละ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงอนัญญา  สังข์รุ่ง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุขันธ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงอรอนงค์  สร้อยเกลียว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงอรุโณทัย  โฉมศรี
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงอัจฉริยา  ประเทือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงอำไพศิริ  แสนศรี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กหญิงกณกพร  พลายงาม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกติกาญจน์  ช่วยชาติ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกนกกร  กิตติศัพท์ขจร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกนกนิภา  ควรอักษร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกนกพร  จันธรรม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายกนกภพ  กล้าพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกนกภรณ์  โยธาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกนกรัตน์  ประทุมพงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกมลชนก  เจาะจิตรชื่น
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกรณภัทร  อาจสมบุญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกรรณิการ์  มีพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายกรวิชญ์  คนโทเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายกรินทร์  ภูมิโคกรักษ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกฤษฎา  เทียมนู
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายกวินทร์  บัณฑิต
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกษมา  ภูนบผา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกสิณา  มนูชยพงษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกองทัพ  อ่อนสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวมาตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดเย็น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนก
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกัญทิวาพร  อุ่นเสนีย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกัญวรา  เพิ่มขึ้น
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กชายกัณฑ์เอนก  คงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกัณภัทร  เข็มวงศ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายกันติฑัต  เนกขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงกัลยกรณ์  ไทยเที่ยง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงกาญจนา  มั่นพรม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกิตติกวิน  อ้นทา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายกิตติกานต์  ทองนพ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกิตติพัทธ์  กาษร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงกิตติ์ลภัส  สยามรัฐ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
429
เด็กชายกิตติวินท์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
430
เด็กชายกิตติศักดิ์  กองมณี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงกิติยา  ใบบัว
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกุลพันธ์รัตน์  มณีพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกุลรภัส  มารัตน์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงเกวลิน  ดอกสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงเกสรา  เหนี่ยงจิต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงขวัญสิริ  สืบสายทองคำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงขัตติญา  แจ้งมรคา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงเขมนิจ  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กชายคุณภัทร  เคลือบขุนทด
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายจักรภัทร  ไป๋สกุล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงจิณณพัต  บรรจจบรอบ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงจิตสุภา  เถาว์โท
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
443
เด็กชายจิระวัฒน์  พลชัยสง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงจิระษา  ดีผิว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
445
เด็กชายจิรัฏฐ์  จิตต์จันทร์เนตร
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงจิราพัชร  สลุงใหญ่
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
447
เด็กชายจิราวัฒน์  สุขถนอม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายจีรพัฒน์  ไกรสอน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงจุฑาพิพย์  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุดาดวง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงฉัตรติกาญ  มีเคราะห์ดี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงชญาดา  ปรางค์สันติกุล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุดการุณ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงชณิกาณต์  จันทร์เดช
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายชนกันต์  นิยมะจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
456
เด็กชายชนาณัติ  ทารัตน์สอน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงชนิดาภา  พงษ์ปรีชา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
458
เด็กชายชนินทร์  พิมพ์เงิน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชนิสรา  บุญเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายชยณัฐ  อำลา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายชริรากร  นวนพา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชลลดา  เชื้อขุนทด
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงชลวษา  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
464
เด็กหญิงชัชชิชชา  บานชื่น
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงชัญญานุช  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายชัยภัทร  สลุงอยู่
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชุติมา  โอนอ่อน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงโชติกา  โชติสม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงโชติกา  ตระกูลธัญปภา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงโชติญามณฑน์  ทนลาน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงญาณิศา  กุลเมือง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงฐานิดา  วาจาเพราะ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงฐิญาดา  อยู่รอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขวานบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงฐิตาภา  งามขำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายฐิติเดช  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณกัญญา  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณฐมน  งามเลิศชัย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณธิดา  ทองรูปพรรณ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณปภา  หมื่นที
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณภัททภรณ์  สมเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายณภัทร  แก้วเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายณภัทร  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายณภัทร  ทองอิน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายณวพล  เถื่อนสท้าน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณักฐกานต์  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงณัชญา  ดอกสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยราช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงณัฐฑกฤตา  ทุมละออ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณัฐธมลวรรณ  ขจิตเพชร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวขาว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณัฐธิตา  คำวิชิต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงณัฐธิตา  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงณัฐธินันท์  วรรณกร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
499
เด็กหญิงณัฐนรี  มั่นเหมาะ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงณัฐนรี  สุดพูล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายณัฐนันท์  เจริญสม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายณัฐนันท์  รัมนา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองวิลัย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงณัฐพณณกร  นุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณัฐรตา  ศรีอาค๊ะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณัฐริการ์  ลีเลิศ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงณัฐวิภา  จุ้ยช่วย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณัณฐพร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงณิชชา  รุ่งสิริชัย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กชายณิติภูมิ  แซโคว้
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงดลรสา  เชตประพันธ๋
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงตันหยง  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงทรรศนีย์  คำหงษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายทศพล  รัตนพลที
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงทิฐินันท์  แดงลพ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  โพธิ์สม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงทิพย์อุมา  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กชายทิวัตถ์  นาดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายเทพหัสดิน  สุขสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธนกฤต  สัมปะติจฉามิ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนบดี  นิ่มมา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงธนพร  ช่วยสัตว์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธนภรณ์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธนภัทร  ท่านมุข
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธนภัทร  ม่วงเจริญ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธนภัทร  สิงห์งาม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงธนภัทรษอร  พละกุล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธนวรรณ  กิ่งสวรรค์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธนวรรษ  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายธนวัฒน์  บุญเทพ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายธนวัฒน์  เสียดกลาง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงธนสร  มุ่งรวยกลาง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
534
เด็กหญิงธนัชชา  จอนลา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงธนัฐดา  เกษตรไพศาล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธนาภัทร  ศรีมาลา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธนาภา  หอมอินทร์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธราเทพ  ทีใหญ่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธวิพล  อำขำ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงธัญชนก  ชาวแสน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุฒจีบ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงธันยชนก  สมณะ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงธันยชนก  สมภาค
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธันวา  บัวดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงธาดารัตน์  พูลสุข
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงธารารัตน์  โอสถ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธิดาพร  จงสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงธิดารัตน์  คุยนา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธีรเทพ  จันทร์เดช
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายธีรัฐโชติ  ไม้น่วม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายนนทกร  โทนทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
553
เด็กชายนนทพัทธ์  ขันซ้าย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
554
เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงนพณัฐ  เอื้อวัฒนานุกูล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนภัสปภา  สง่าเนตร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงนภัสสร  สาหร่าย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนภาพร  พุฒหอม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
559
เด็กชายนราธิป  ชูไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนริศรา  จันทร์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายนวกัญจน์  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนวสรณ์  สรรพศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมภู
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนันท์นภัส  สานหล้า
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงนันทวัน  ม่วงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงน้ำเพชร  แย้มปราศัย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงนิชาดา  วงศ์รอด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงนิชานันท์  กลิ่นสีสุข
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
569
เด็กหญิงนิชาภา  ชาวหน้าไม้
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายนิรุตติ์  มาลา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนุชจริน  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงเนติมา  มุ่งไธสง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กชายบวรภัศ  อยู่เกษม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงบุญญาพร  สรหงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงบุญญาภา  บุญดีชยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายบุรพล  ปิตานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
577
เด็กชายปกรณ์  สงวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายปฐวี  โพธิ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงปนิดา  จันทร์เตมี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงปรวรรณ  รัมมะสาร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงประกายฉัตร  เจริญจิตร
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
582
เด็กชายปรัชญา  โสมดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงปราณปรียา  รุจิโฉม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงปรารวี  พันธ์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงปริยาภัทร  วงษาพรม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงปรีย์วรา  อุดมพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
588
เด็กชายปวีกรณ์  สลุงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชนไธสง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สุวรัตน์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปวีร์ณัฏฐ์  เจริญสลุง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
592
เด็กชายปัญญากร  สุริยมาตย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายปัณณธร  สูงใหญ่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงปัณณภรณ์  ด้วงเจริญ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปานตะวัน  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงปาริฉัตร  วันทายนต์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปิยนุช  ชุดนอก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญไส
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายปีติภัทร  แตงเจริญ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงปุณณิศา  รัตตานนท์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงเปรมศิริ  จินดา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
602
เด็กชายพงศกร  คงคามี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
603
เด็กชายพงศกร  คำมงคล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
604
เด็กชายพงศธร  คำมงคล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงพรธิดา  อาทิตย์ตั้ง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทนต์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงพรรณปพร  แสงนก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงพรรณิดา  อากรนาค
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายพฤณ  ชุ่มจิตร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพลอยชมพู  จางขาว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สงวน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงพลอยภัสร์  วิเศษนคร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงพอเพียง  ทองคง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายพัชรปวเรศ  สร้อยแสง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
615
เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
616
เด็กชายพัชรพล  น้อยพุ่ม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายพัสกร  เนตรมาลี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงพิชชาพร  ดิษฐ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงพิชชาภา  พจีเพชร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงพิชญธิดา  รสหอมดี
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
622
เด็กชายพิพัฒน์  จันแดง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงพิมปภัสร  เพ็งวิสาภาพพงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  วงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บัวเสม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขสองห้อง
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพิมพิกา  ทานมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงพิราศลักขณ์  ชาภูคำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงพีชชานันท์  ศรีแก้วอ่อน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กชายพีรทัต  ดีขาว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายพีรพัฒน์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายพีรภัทร์  แสงสาลี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
633
เด็กชายพีรวัส  นงนุช
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพุฒิพร  คงสุจริต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพุทธรักษา  กลิ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงเพชรนารี  เพียรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงเพชรลดา  สำอางทรง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใต้ไธสง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
639
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงไพลิน  ผินนอก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงฟ้าใหม่  เทียมนู
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงภคนันท์  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงภวิตา  เหมวิเชียร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริมา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงภัครดา  อร่ามพงษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงภัทรธิดา  ตั้งสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
648
เด็กชายภัทรพล  ทับสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงภัทรภร  แววสว่าง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงภัทรวดี  ส่งสัมพันธวงศ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงภัทรศยา  ชาญกิจ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงภัทราวดี  ดอกสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงภาณรินทร์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กชายภาณุวัฒ  คำทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงภิญดา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงภีรดา  สรรพสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
658
เด็กชายภีรวุฒิ  สุทมาท
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงภูริชญาย์  ผาผาย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงมณฑกา  ต้วยรักดี
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงมนตกานต์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงมนต์นภา  วงกฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงมนรดา  วงศ์สังวาลย์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงมาฆมาส  มะลิวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงมานิตา  วงษ์กัลหา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงมายติกานต์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงมิฌานนท์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงเมธาวี  เชตขุนทด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงยศวรรณ  ดีเวียง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงยอดกมล  อุลิต
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
671
เด็กชายยุทธิชัย  เอี่ยมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงโยษิตา  ใจมา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กชายรชตะ  นิลโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
674
เด็กหญิงรติกานต์  แผนบุตร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงรติรัตน์  แก่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงรวิพร  ร่มเย็น
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงรวีกานต์  ชาญกิจ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงรักษณาลี  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงรัชฎา  ขำเกิด
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
680
เด็กชายรัชนากร  บุญเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงรัญชิดา  เฮงพุก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
682
เด็กชายรัฐศาสตร์  กัณหา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงรัตติกาล  ล่องลอย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
684
เด็กชายรัตนพล  ภู่ประจำศิลป์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรืองซ้อน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
686
เด็กชายรุ่งธิเบศ  วงษ์รุ่ง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
687
เด็กชายรุจดนัย  ฉายเพชร
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงลภัสรดา  หลีเกษม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงลลิตภัทร  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงวชิรพรรณ  สมตัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
691
เด็กชายวชิรวิทย์  จุ่นน้อย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
692
เด็กชายวชิรวิทย์  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงวธิดา  พิมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงวรกาญน์  ติระกาล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงวรกานต์  สร้อยดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงวรนิษฐา  ปิ่นเอก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
697
เด็กชายวรเมธ  แย้มเมืองไชย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงวรรณพร  ทองเย็น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงวรรณวิศา  ทุมดี
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงวรรัตน์  คำภิระ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงวรวลัญช์  พิมพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงวรวสา  ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงวรัญญา  เดิมสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงวรัตชญา  แสงพุ่มพงษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายวรันธร  แย้มสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
706
เด็กชายวริทธิ์ธร  สุริยา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงวรินรำไพ  ปิ่นหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงวศินี  แก้วศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
709
เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กชายวัตรธนพล  สีคำม่วม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงวันวิสา  แสงทวี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
712
เด็กชายวิชญพงศ์  คัมภีระ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงวิภาวนี  ชมนัด
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงวิรัลยุพา  แส่วภูเขียว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงวิลาวัลย์  รัมมะสาร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สายยศ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
717
เด็กชายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
718
เด็กชายศตวรรศษ  หมื่นหาญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
719
เด็กชายศตายุ  แย้มขมัง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงศรัณรัชต์  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
721
เด็กชายศรีปราชญ์  ทองเพียร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงศิรประภา  อินทร์เฉลียว
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงศิริกัลยา  เพียเฮียง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  วนะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงศิรินันท์  ล้อมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงศิริยากรณ์  จันทร์สารี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉิมสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงศิริษา  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
729
เด็กชายศิวกร  สมจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
730
เด็กชายศุภกร  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
731
เด็กชายศุภกฤต  วงษ์แพทย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงศุภกานต์  สังข์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
733
เด็กชายศุภณัฐ  สนนาค
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
734
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริปูน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงศุภัคตรา  หอมรส
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงศุภิสรา  มนูชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงศุวิชาดา  พรมโนภาส
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงสมฤดี  ฟักไข่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายสัณฐิติ  ตองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงสายธารณ์  พรมทัต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงสิตาพร  พระวงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กชายสิทธา  เที่ยงทิศ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
เด็กชายสิทธิวัศ  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายสิรภพ  โคตรวงค์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
746
เด็กชายสิรภพ  แตงสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงสิริพร  เชื้อยา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงสิริภัทร  เสร็จกิจ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
749
เด็กชายสุกฤษฏิ์  หลวงหล้า
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญคอย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายสุทธิพจน์  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงสุภาพร  พรมมา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงสุภาวดี  กล่อมอู่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยณรงค์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงสุรภา  จำปาเงิน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายสุรยุทธ์  อนันต์สลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงสุรัชนา  ปานอ้น
ป.6
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
วิทย์ประถม
758
เด็กชายสุริยศักดิ์  ปานเหลือง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงสุวิมล  ตาละอุปละ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงโสภิดา  ชัยณรงค์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สำราญบำรุง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
762
เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายองค์ศา  ศิริ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงอชิรญาณ์  คำบุดษิ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงอชิรยา  โพธิ์ไทร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
766
เด็กชายอณัณฏชัย  อุ่นภักตร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงอธิชา  โชติช่วง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงอธิชา  ท้วมทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงอธิชา  พันธุ์รู้ดี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงอนัญญา  หาลาภ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงอนัญพร  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงอนันตา  สว่างแสงเงิน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
774
เด็กชายอนุวัฒน์  จินแส
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
775
เด็กชายอภิชาต  ราชสีห์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
776
เด็กชายอภินัทธ์  อภินิธิโสภณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงอภิฤดี  ห้วยหงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงอภิสรา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
779
เด็กหญิงอมลวรรณ  วัชรพันธ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงอรจิรา  จันขาว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงอรจิรา  อ่วมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
782
เด็กชายอรรถกร  เขียวฉิม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงอรรัมภา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
784
เด็กชายอริย์ธัช  วีระบรรลือโชติ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงอริศรา  ปาทา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงอริสา  พ่วงเผือก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายออมสิน  ติณเวช
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงอัจจิมา  จันทร์เผือก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงอัญชิสา  เปรมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
790
เด็กชายอัษฎาวุธ  เดินสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงอารีย์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
792
เด็กชายอำนาจ  ขำเนตร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
793
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีมันตะ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงอิสรีย์ณัฐ  เจริญสลุง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม