ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๑ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สละ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพล  ทัพวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนิษฐา  อิ่มช่วยชู
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤตพร  หลีชาติ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤติญดา  เพชรภักดี
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤติน  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษฏิคุณ  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
8
เด็กชายกลวัชร  บุญยืนมั่น
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญพัฒน  เสนาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญวรา  อ้วนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักพุก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญยกร  ศักรินทรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกันต์กชกัญจน์  ดีสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
15
เด็กชายกันตพงศ์  ไตรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
16
เด็กชายกันตภณ  ผลภาษี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกานต์รวี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติพงศ์  ธาราภูมิ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติพันธ์  นาคสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกุลชญา  ไกรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกุลนิภา  แจ้งแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เธียรไกรสิน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกุลลภัสสร์  กำมา
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงแก้วจุฑา  ภูครองทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
25
เด็กชายขุนเดช  แตงเขียว
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
26
เด็กชายคณธัช  อ่องยิ้ม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
27
เด็กชายคณัสสิทธิ์  เจตธรรมบุญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
28
เด็กชายคณิศร  ตะพานแก้ว
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
29
เด็กชายคมธเชษฐ์  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
30
เด็กชายคมิก  เทพธาราทิพย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
31
เด็กชายคามิน  ขจรศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเคทลิน  ประคองดี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจันจิรา  มูลละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิณห์นิภา  กระเบียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิตฐาภรณ์  โกยทา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๒ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิตระโสภณ  วงษ์ว่องไว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
37
เด็กชายจิตวัต  พูลเงิน
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
38
เด็กชายจิรภัทร  คำพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
39
เด็กชายจิรภัทร  เหมือนลอย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
40
เด็กชายจิระสิทธิ์  เสนาซืว
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิรัชญา  ดาวัลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิราภา  ลิมกาญจนาภา
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจีระวรรณ  ไกรฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฉัตรตรียา  รักษาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชญานิศ  เชยชูศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชนกนันท์  แย้มกมล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชนกเนตร  พลสายบัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
48
เด็กชายชนพัฒน์  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชนัญธีดา  เถาโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชนิตรา  นภาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชนิปรียา  นอร์มา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชรินรัตน์  ภู่สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชลภัทร  หันธะนะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชลลดา  วงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชลินทรา  นาคนวม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
56
เด็กชายชวัลวิทย์  เสือข้าม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
57
เด็กชายชัชพงศ์  โวทาน
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชัญญา  ทาระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชัญญานุช  สุขพร้อม
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
60
เด็กชายชัยภัทร  วิจิตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชาริณี  ธีราพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชีัญญานุช  อุตตะมัง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนื้อจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
64
เด็กชายชุติพนธ์  สุขตะ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงฌานิศา  วงษ์เขียว
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
66
เด็กชายญัฐพัชร์  บุญศรีใจ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
67
เด็กชายฐนดล  ขันธ์ดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
68
เด็กชายฐาปกรณ์  เทียรทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณปภัสร์  แสงกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
70
เด็กชายณปวร  ชังภัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๓ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณภัทร  สลุงอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณภัทร  สวนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
73
เด็กชายณภัทร  เอี่ยมคงสี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณภัทร์  ลี้อนุกูล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณรสิตา  วาณิชย์เจริญพร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
76
เด็กชายณัชชนนรัชต์  สอนศิษย์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เชื้อนุ่น
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา  สุวรรณี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  น้อยเนาวสัตย์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฏภรสิริ  ภมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐกิตติ์รัฐ  ชาญกัน
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐชยาพร  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สองห์โตทอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินถา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐธีรา  สุขไมตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐพร  รุ่งหัวไผ่
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐภณ  มณีจำรัส
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐภัทร  พวงสุมาลี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐรดา  พุ่มบ้านเซ่า
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐสุดา  นิลสนธิ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
93
เด็กชายดนัยนัฐ  ศรีตาแสน
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงต้องตา  เทพปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายเตชินท์  อินอิว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงทักษอร  ฉิมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงทัณฑิกา  ร่มพุฒตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
98
เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
99
เด็กชายเทวสิทธิ์  สิงห์น้อย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
100
เด็กชายธนกร  ทองไพวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
101
เด็กชายธนกร  ทีนาคะ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
102
เด็กชายธนกฤต  พิเชษฐ์อาภา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
103
เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
104
เด็กชายธนธัส  คชเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
105
เด็กชายธนธาร  นาคศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๔ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนนภัช  สุริยะเสน
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
107
เด็กชายธนบดี  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธนพนันท์  วงษ์จันทรนา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธนพร  สังข์วงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
110
เด็กชายธนพล  พฤกษาศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
111
เด็กหญิงธนภรณ์  ดีเกษม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
112
เด็กชายธนภัทร  จุฑาเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
113
เด็กชายธนภัทร  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
114
เด็กชายธนภัทร  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
115
เด็กชายธนภัทร  ประดับมุข
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
คณิตประถม
116
เด็กชายธนภัทร  ลาภา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
117
เด็กชายธนภัทร  เลิศเกษม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
118
เด็กชายธนวัฒน์  พาชีชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
119
เด็กชายธนวิชญ์  ดีสมุทร
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยชิต
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
121
เด็กชายธนิต  วัฒนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
122
เด็กชายธรณ์เทพ  เชียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธรบงกช  จินดาประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุดาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธัชพรรณ  ขมวินัส
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธัญกร  ทับเงิน
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธัญชนก  สอนประภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนเงิน
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
130
เด็กชายธัญเทพ  มั่นอยู่
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โขนสกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธัญวรรณ  โขนสกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธันย์ชญา  พงศ์พัฒนรัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
134
เด็กชายธาวิน  ปานพรหม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
135
เด็กชายธิติกร  งอกสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
136
เด็กชายธีร์ธวัช  แสงผา
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
137
เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นอุ่น
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
138
เด็กชายธีรภัทร  รอดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
139
เด็กชายธีรเมธ  ขำประไพ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงนงนภัส  สร้อยชื่อนภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๐๐๕ อาคาร ๑๐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนนท์ธวัตร  แย้มอำพล
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
142
เด็กชายนนทพัทธ์  เภารัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
143
เด็กชายนภรัตน์  อุปถัมพานนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนภสร  ป้านทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนรมน  สนิทภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
146
เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
147
เด็กชายนรุตม์ชัย  ขันศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
148
เด็กชายนฤณพ  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
149
เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนัจญมี  สาระยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรีชาจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนันทนา  แก้วนาขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
153
เด็กชายนันทพัฒน์  พงษ์เผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
154
เด็กชายนันทพัทธ์  องอาจทวีชัย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
155
เด็กชายนันทภพ  เสงี่ยมงาม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนันทัชพร  เนคมานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนันทัชพร  วงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนาเดีย  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
159
เด็กหญิงนารากร  ทองมีเหลือ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
160
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมวัน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
161
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพียรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองงาม
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงบัณธิรา  กลมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
164
เด็กชายบุณยกร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงบุณยานุช  ใยมาก
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมท่าวุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปฑิตตา  บุญดีมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
168
เด็กชายปภังกร  ตันประดับสิงห์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
169
เด็กชายปภังกร  สกุลเดช
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศุภมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
171
เด็กชายปรเมศวร์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปริยภัทร  ทองอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ขันศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
174
เด็กชายปวีณ์ชน  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงปวีร์พัทธ์  บัวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปิติภัทร  ศรีบำรุง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
177
เด็กชายปิยบุตร  แก้วโมลี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
178
เด็กชายปิยภัทร  สิงหพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
179
เด็กชายปุญญพัฒฤน์  โชตินิสากรณ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
180
เด็กชายปุณญวิชย์  กังสดาลมณีชัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
181
เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
182
เด็กชายเปรม  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
183
เด็กชายเปรมบุญ  เหลืองวิลัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาคสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงเปรมวิภา  ปุยอ็อด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
186
เด็กชายพงศกร  สร้อยมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
187
เด็กชายพงศ์ปณต  จันทมาลา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
188
เด็กชายพงศภัค  ตรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
189
เด็กชายพชรดล  สุทธิกาญจน์กุล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพณิชชาติ  พิณนุวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพรปวีณ์  กองทุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
192
เด็กชายพรพิทักษ์  ทองพูล
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพรรณนิภา  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพรรณพัชร  โพสาลี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
195
เด็กชายพลกฤต  สืบเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
196
เด็กชายพลรัฐ  วิมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพลอยแพรวา  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
198
เด็กชายพสธร  ตะเภาลอย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
199
เด็กชายพสุชัช  มีเดช
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
200
เด็กชายพัชรพล  ดวงพร
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
201
เด็กชายพัชรวิญญ์  พสุพงศ์ธร
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จ่าโนนสูง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทีนาคะ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
205
เด็กชายพันธุ์เผ่า  สิวทองคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพิชชาภร  ชื่นตระกูล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพิชญา  นุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพิชญาภา  พืชสุวรรณ์สกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาลวัฒนื
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพิมพ์ชฏา  จิราธนายุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๒ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลึกลับพนาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
212
เด็กชายพิมพ์ภัทร  จินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แย้มวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
214
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รุ่งกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพิมพรรณ  เผือกโสภา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วงษ์ธรรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพิรัลภัทร์  พสุพงศ์ธร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
219
เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
220
เด็กชายพีรพัฒน์  ระแบบเลิศ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
221
เด็กชายพุฒิ  ดวงพัตรา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
222
เด็กชายพุทธคุณ  เงินมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
223
เด็กชายพุทธคุณ  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
224
เด็กชายพุทธิชัย  ใจตรงกล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู้่ดี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
226
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เฉยเฟื้อง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
227
เด็กชายไพโรจน์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
228
เด็กชายภควัฒน์  ทรัพย์วิก
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
229
เด็กชายภงศ์นริศร์  มณีพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
230
เด็กชายภณภรต  ดาวลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
231
เด็กหญิงภรภัทร  ตั้งกิจงามวงศ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
232
เด็กชายภวัต  สุทธิวัฒนาการ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
233
เด็กชายภัทรดนัย  ริมไธสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
234
เด็กชายภัทรนิษฐ  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
235
เด็กชายภัสสกรณ์  เมฆพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงภัสสร  ใจทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
237
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีสุนทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
238
เด็กชายภีมวัศ  น้อยบุญสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
239
เด็กชายภูมิณฤทธิ์  โชติจำลอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
240
เด็กชายภูมินทร์  บัวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
241
เด็กชายภูมิรพี  เมืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
242
เด็กชายภูมี  เกริงกำจรกิจ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
243
เด็กชายภูรินทร์  จิตดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
244
เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภูษณิศา  ประสงค์งาม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๓ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภูสิทธิ  ห้องสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
247
เด็กหญิงมนัสนันท์  คงสมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
248
เด็กหญิงมัญชรี  หนูสลุง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
249
เด็กหญิงมัทนพร  เพิ่มลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
250
เด็กชายมาธิ  นินศรี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงเมธาพร  ศรีคร้าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
252
เด็กหญิงเมย์  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
253
เด็กชายยศวรรธน์  ตุ้มจงกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
254
เด็กชายรชต  ถ้วยทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
255
เด็กหญิงรักษณาลี  ช้างน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
256
เด็กชายรัชชานนท์  ประแดงปุย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
257
เด็กชายรัฐนันท์  มีด้วง
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
258
เด็กชายเลิศพัชรพงษ์  ดวงจอมดี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
259
เด็กหญิงวนิดา  ธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
261
เด็กชายวรเดช  ตรีเดชธวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
262
เด็กชายวรธัช  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวรรณนิสา  ฤทธิญาณ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวรัญญ  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
266
เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  ตาเมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวรัทยา  บัวมาตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
268
เด็กหญิงวรัทยา  แสนหล้า
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  วงษ์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวริศรา  เหง้าเกษ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวันวิสา  คำโฮม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
272
เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์พลับ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
273
เด็กหญิงวาริดา  เขียวน้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
274
เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
275
เด็กหญิงวิลาสินี  สิมิโร
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
276
เด็กชายวิศลย์  ปัญหา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
277
เด็กชายวิศิษฏ์  ธนรัตน์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
278
เด็กหญิงวีรภัทรา  เก้าสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวีรภัทรา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
280
เด็กหญิงวีริสา  ชนะถาวราลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๔ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงศรัญย์ภัทร  เซ็นน้อย
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  บุญภู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
283
เด็กหญิงศศิกิตต์จา  รักคนตรง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
284
เด็กหญิงศิรณพรรณ  เพชรรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
285
เด็กชายศิรวัฒน์  พัฒนมานะชัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
286
เด็กชายศิริชัย  ศิวบวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
287
เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
288
เด็กชายศุภะวิชญ์  เกษรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
290
เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
291
เด็กชายสงกร  ตะเภาลอย
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
292
เด็กชายสรกฤช  เกษตรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
293
เด็กชายสรวิชญ์  อินทรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงสร้อยลัดดา  ดีกระโทก
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสรัลชนา  จันทร์เงิน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสรัลรัตน์  เนตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
297
เด็กหญิงสวรส  สโมสร
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสารธาร  ทองละเอียด
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
299
เด็กชายสิงหรวีร์กร  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
300
เด็กชายสิทธิโชค  ยวงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสิทัศนีย์  มุขมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
302
เด็กหญิงสิธาสิริ  แซ่ผู่
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
303
เด็กหญิงสิรภัทร  เย็นฉำ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
304
เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวรรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
305
เด็กชายสุกัลย์  น้อยลา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
307
เด็กชายสุทธิ์ดาธร  วงษ์ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
308
เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยาภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
309
เด็กหญิงสุนันท์ษา  นาฤาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
310
เด็กชายสุประวีณ์  จตุวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงสุพิชชา  สุกใส
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
312
เด็กชายสุภกิณห์  ทองคง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
313
เด็กหญิงสุภัคจิรา  มาลีหวล
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
314
เด็กหญิงสุภัสสร  จันทบุตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสุภิชญา  ละมูลมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๒๒๕ อาคาร ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงเสาวนีย์  ธัมดำ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
317
เด็กชายอชิรวัฒน์  หิรัญแย้ม
ป.6
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิตประถม
318
เด็กชายอชิรวิชญ์  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
319
เด็กหญิงอภิญญา  มะโนน้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
320
เด็กหญิงอภิณห์พร  จารุจุฑารัตน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
321
เด็กชายอภิรัช  พัฒนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
322
เด็กชายอภิวิชญ์  สวนกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงอรยา  แก้วลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
324
เด็กหญิงอริณชยา  บางขุนทด
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
325
เด็กหญิงอัญรินทร์  สงวนพรหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
คณิตประถม
326
เด็กหญิงอาภัสรา  อภัยภักดิ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
คณิตประถม
327
เด็กหญิงอารีญา  พันธ์โยศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิตประถม
328
เด็กหญิงอุรัสยา  บุญขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๔๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
เด็กหญิงกนกนภา  เหล่าบุญกล่อม
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายกนกพัฒน์  เปาจีน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
331
นางสาวกนกวรรณ  ปานคล้าย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงกมลพรรณ  พึ่งโต
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
333
นายกรกช  นกจั่น
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงกรกมล  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายกรวิก  อยู่สุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายกรีฑาพล  บรรยงค์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงกฤตธีรา  ตฤปอัชฌา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายกฤตภาส  อินมะตูม
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงกฤติญา  แก้วศรีงาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายกฤษณพงศ์  ผลโชค
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  แย้มครวญ
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายกันณพงศ์  วันทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
345
นายกันตพิชญ์  สิมบุตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงกันต์ฤทัยรัตน์  ดีสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สืบสุข
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงกิติกาญน์  ทองสิน
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวกุศลิน  สมฤทธิ์จินดา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงเกณิกา  ธงภักดี
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายเกริกเกรียรติ  ทรัพย์พาลี
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงเกิดเกล้า  สุขเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงขวัญชนก  แดงงาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงขวัญชนันท์  สุวรรณประทีป
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงเขมจิรา  คำคง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายเขมชาติ  คำคง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายเขมปกรณ์  บุญลยางกูร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
358
นางสาวเขมปภา  สุวรรณวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงคณนาถ  มานิตยกูล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายคมภวิษย์  ธูปหอม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายคุณภพ  เลาะหะนะ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายคุณานนต์  เรืองเกตุกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงคู่บุญ  ชาติวัฒนสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๔๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงจณิสตา  รวมเจริญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงจริญญา  นาคประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงจิณณพัต  เพ็งศรี
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์มอญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงจิรสุดา  ดอกบัว
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงจิรัชยา  ลบเจริญ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุข
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพลงาม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงฉัตรนลิน  บัวสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงชญุดา  ศรีอำไพ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงชฎาการ  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงชนาธิป  ศิริอวยชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายชนาธิป  อาจปาสา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงชนิกานต์  เส็งผล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงชมพูนุท  บริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายชยนน  งามวรัญญู
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายชลธี  รุ่งเจริญสิน
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายชลสิทธิ์  ศิริวารินทร์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายชลันธร  อำไพ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายชวนันท์  จรุงโรจน์รัศมี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงชัญญาภัค  ทองสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงชิชญา  จันทร์ชมภู
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายชิษณุพงศ์  กลิ่นบุบผา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายโชติพัฒน์  ฤทธิเพชรอัมพร
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
388
นายญาณภัทร  เกตุหล่ำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงฐานดี  มั่นศรี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เมืองเจริญ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายฐิติกร  คงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายฐิตินันท์  ขุนสนิท
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายณธนนท์  โชชัย
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายณพล  ม่วงสว่าง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายณภัทร  ชินคำหาญ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงณัชชา  ศุขเจริญ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวณิชนันทน์  บัณฑิตเสน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นามราช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๔๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  รัตนกิตติ์อังกูร
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
400
นายณัฐชนน  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฐธัญญา  ช้างคำ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายณัฐนนท์  ลึกอะหร่ำ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพงษ์วไล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายณัฐปคัลภ์  หนองหาญ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐพล  เพ็ชร์รักษ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายณัฐพล  สีหา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐภูมินทร์  น้อยประถม
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญชาญชัย
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศสกุล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณิชา  เพชรตะกั่ว
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วประสิทธิโชต
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงดวงกมล  อ่อนลออ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงดารารัตน์  สังข์นาค
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายถิรายุส  ไชยคำมิ่ง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงทฤฒมน  อุมรินทร์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายทักษ์ดนัย  กรุงสิงห์
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายทัตพล  เจริญพันธ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงทิพกานดา  จั่นฮวด
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวทิศิวิรินทร์  กิตติบุญญาทิวากร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายทีปกรณ์  ศิริจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
428
นายธนกร  เหมือนเมือง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายธนโชติ  ปาตั๋น
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
430
นายธนพงษ์  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายธนพนธ์  คงราศรี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายธนยศ  ตาลช่วง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงธนัชญา  ทุมอะริยะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเกษร
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายธนันชัย  แก้วปฏิมา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงธัชฌา  ยาหอม
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงธัญชนก  คมน์เรืองเวช
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงธัญะทิพย์  แก้วรัศมีโชติ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายธิยุต  ศิริวัฒนากร
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายธีรวัฒน์  สิทธิยศ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธีรวุฒิ  คำใบ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงธีริศรา  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายธุมากร  ล้อมวงษ์
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงนงนภัส  เกตุน้อย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายนนทพันธ์  กองตาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
454
นายนภัสพล  ยาวะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงนภัสษร  สิริ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายนฤบดินทร์  ทิพนัด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายนวพร  ชมสลุง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายนวพฤกษ์  ชัยวิชิต
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วตา
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงนันทิณี  กาญจนภูมิ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงนัยน์ภัค  จรรยา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายนิติภูมิ  ชอบประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยาวิชัย
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงบุณยานุช  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายบุรธัช  ศรีแก้วอ้ม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายปฏิภาณ  อยู่ระหัส
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กชายปภากร  เทียมทัน
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงประภาศิริ  โชคชัยทวีลาภ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวประวิตา  จันทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
472
นางสาวปลายฝัน  เหล็กเพชร
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายปวริศ  แทบมาลัย
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงปวริศา  สืบเนียม
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายปวิกัญจน์  บุญน่วม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายปัณฑ์ธร  จาตสกุล
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองช้อย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปัณณธร  วงศ์ศรีไทย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายปัณณธร  เสนีย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายปัณณวรรธ  วังรุ่งเรืองกิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงปัทมพร  บุญขยาย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปาณิสรา  ธีสุระ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์อุไร
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
485
นายปารมี  ศรีเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
486
นายปิติพงษ์  อิ่มกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
487
นางสาวปิยะวรรณ  ศรีลาชัย
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายปุณณภพ  พรมทะบุตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายปุณณวิชญ์  คล้ายรักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงปุณณิกา  ตรุยานนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายปุณยวัจน์  สุขอาษา
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
492
นางสาวปุณยวีร์  บุญคอรบ
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงปุณยาพร  แหวนเงิน
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
494
นายปูรณ์พสิษฐ์  สุวรรณโณ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
495
นายเป็นเอก  สงวนวงษ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงเปมิกา  อ่อนไม้
ม.1
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชคฤหาสน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายพงศพัศ  ประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงพชรมน  เทียนทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงพนัชกร  ก้อนทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายพรประสิทธิ  พรหมอวยพร
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพรพักตร์  หญิงดี
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายพศวีร์  ลือบัณฑิตกุล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
504
เด็กชายพศิน  สาโรจน์วินิจกุล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพสุพัทธ์  มานะวุฑฒ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายพัชรพล  ยะฟู
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรดำ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
508
นายพานิชพงษ์  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายพิชญตม์  แหวนแก้ว
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยตะมาตย์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพิชยาภา  ฉินนะโสต
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนวนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพิมพิศา  พงษ์พานิช
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
515
นายพีรพล  ศิริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายพีรวิชญ์  วัฒนสุข
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายพุฒิพงษ์  ควรคง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
519
นางสาวเพ็ญนภา  จุลกะเศียร
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุทุสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ภูมิภักดิ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
523
นางสาวแพรวา  ถนอมสัตย์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงภคพร  คุ้มภัย
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
526
นายภวินท์  จิณาญาติ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
527
นางสาวภัคจิรา  เติมสุข
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
528
นายภัทรธภูมิ  สุขทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายภัทร์นัทต์  เลิศศักดิ์เกษตร
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายภัทรพล  กุมภาพันธ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงภัทรภรณ์  วิเชียรชาติ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายภาณุ  เอี่ยมพงษ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
533
นายภาณุพันธ์  ศรีแพ่ง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายภาสกร  มูลจันทร์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายภาสพงศ์  ประสงค์เงิน
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายภูมิรพี  จีนทวงษ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงภูริชญา  ชัยชัชวาล
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๕ อาคารเเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
539
เด็กหญิงภูริชญา  บำรุงวุฒิ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงภูริชญา  วะศินรัตน์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายภูวดล  เฟื่องเดช
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงมัชฌิมา  มะม่วงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายเมธาพร  วงศ์นิ่ม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายเมธาสิทธิ์  บางผึ้ง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายรณกร  ศรีใจป้อ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายรณกฤต  ชัยชะนะ
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายรพีพัฒน์  ธรรมวิจารณ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวรมิดา  ยิ้มแย้ม
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงรวีวรรณ  อุ่นประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
551
นายรัชชานนท์  ตั้งแสนสุข
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงรัชดาพร  ม่วงวงษ์
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงรินรดา  ปันโปธา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงรุจจิรา  พุทธรักษา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
557
นายเรืองชัย  สุขประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
559
นางสาวลักษณารีย์  โพธิ์อิ่ม
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายวงศ์ไกรวิชญ์  เพาสีนวล
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายวรพงษ์  ช่างสอน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงวรรณรพร  มุ่งดูกลาง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงวรวรรณ  จำเนียรสาร
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงวัฒนวดี  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงวิภาวัณย์  พุทธิมา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายวิริยะ  คชหิน
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงวิลาสินี  รอดเรือง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายวีรภัทร  ปลากัดทอง
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายวีรฤทธิ์  สว่างใจ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงศกุนตลา  เลิศประพันธ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๓๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
574
เด็กชายศดานันท์  ขุนสนิท
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงศรุดา  สาริกา
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงศรุตา  น้อยประถม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงศวิตา  รัตนาวรรณกุล
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายศุภกร  นิยมสุข
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายศุภณัฐ  ทองดี
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงสมัชญา  ปลีกลำ่
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
583
นายสรวิชญ์  อู่ทอง
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายสรวุฒิ  ดาวเวียง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
586
นางสาวสริตา  ราคาลัม
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
587
นายสวิส  ไศลบาท
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงสิรภัทร  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายสิรวิชญ์  มีเฟือง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงสิริวิมล  ชมชนะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงสิรีธร  งามสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงสุกฤตา  แม้นเมี้ยน
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
593
นางสาวสุกัญญา  ดงดอน
ม.3
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงสุตาภัทร  อินทร์สง่า
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงสุธีรา  น้อยศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงสุประวีณ์  สุทธิเสรีนิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงสุภิสรา  คำหาญ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงสุรภา  ธีสุระ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายสุริเยนทร์  ศรีพัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงสุวภัทร  กัมปนยุทธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงโสรพิทยา  ลาภถาวร
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงหทัยกาญน์  ห่วงศร
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายอชิระวิชญ์  เหลืองอร่าม
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงอณัฐชญา  อยู่พร้อม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๑๑๒๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
609
เด็กหญิงอนัญญา  ทองเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงอภิชญา  ดอกพุฒ
ม.2
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายอภิชา  มั่นคงเดชาภัค
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์สกุลณี
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงอรชพร  หลายวัฒนไพศาล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายอัครวินท์  อินทวงศ์
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัตรภักดิ์
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายอัฑฒ์  คำฟอง
ม.1
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายอาเธอร์  ผลวุฒิ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
620
นางสาวอารยา  ตันประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงอารีรัตน์  ไวปรีชา
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
622
นายอิสรพงษ์  เถื่อนสกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงอิสรรีย์  พรทองประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายเอกภวิษย์  ธูปหอม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายเอเชีย  ผลวุฒิ
ม.2
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายไอยรวิล  สุขสถาน
ม.3
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๓๑ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กหญิงกชกร  เทพศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงกชพร  แสนทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงกชพรรณ  วงษ์พยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงกชามาส  อัศวภูมิ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายกณวรรธน์  สุพรรณสิริ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงกนกนุช  อาจคำไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
634
เด็กชายกรกฤช  พันธุรัตน์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงกรกันยา  บุญอุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงกรณิสา  นัยนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
637
เด็กชายกรรณวรรธน  บรรทัดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงกรวรรณ  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
639
เด็กชายกรวุฒิ  นวลทอง
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
640
เด็กชายกฤชกุญชร  อุกอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
641
เด็กชายกฤตภาส  อิ่มเอิบสิน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
642
เด็กชายกฤตยชญ์  สมัครการ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายกฤตย์ธีป์  เล็กเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  พระไตรยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
645
เด็กชายกฤตสราภัช  สารพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงกฤติกานต์  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
647
เด็กชายกฤติเดช  รื่นสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
648
เด็กชายกษิดิศธ์  รัชณณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายกษิต์เดช  บูริช
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
650
เด็กชายกสิกฤษณ์  กันสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
651
เด็กชายก้องกีดากร  สงวนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
652
เด็กชายก้องภพ  ต่อคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงกัญญณัช  เกตุเจริญ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงกัญญณัต  แก้วชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีผ่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อึ้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มูลมะณี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโฉม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงกัญญาภัค  มาบุญธรรม
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงกัญพัชญ์  พุ่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงกัญวรา  พุ่มพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๓๒ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กชายกันต์กวี  ชานก
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
664
เด็กชายกันตพงศ์  กระเบียด
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
665
เด็กชายกันต์พุฒม์  บางแบ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
666
เด็กชายกันตภณ  ม่วงเเพรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
667
นายกันตภูมิ  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายกันต์รพี  งามสง่า
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงกันยารัตน์  กันพุมมา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงกัลยดา  มาฆะสกุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  กุสุโมทย์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงกัลยา  ชมวิหค
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงกานต์ดา  ป้อทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงกานต์ธิดา  มอญดี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์นิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุคนธรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงกานพลู  พุ่มพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงกิตตริยาพา  นุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
679
เด็กชายกิตตินัันท์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายกีรติ  กันภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
681
เด็กชายกีรติ  บุญปลีก
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงกีรติรัตน์  ปั้นเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
683
เด็กชายกุญช์พิสิฏฐ์  ระเบียบงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
684
เด็กชายเกื้อกูล  เจริญพิศุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงแก้วเกล้า  กระจ่างทอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
686
เด็กชายโกมินทร์  ทับแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงขจีวรรณ  กิจพงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงขวัญนภา  สมานทอง
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศิริมากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงเขมจิรรา  ทรัพย์ประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชมภู
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
694
เด็กชายคณพงษ์  ศริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
695
เด็กชายคณพศ  แก้วดวงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
696
เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
697
เด็กชายคณัสนันท์  วงษะ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๓๓ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
698
เด็กชายคณาธิป  ไพรวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
699
เด็กชายคณิศร  เยียหาญ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงจณิสตา  ม่วงแพรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงจันทกานต์  พานรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงจารุพิชญา  บัณฑิตพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงจิณณพัต  นาคประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งอิริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงจิดาภา  สังข์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงจิดาภา  แสงทับทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงจิดาภา  เหลืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงจิตตวดี  เสือสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
709
เด็กชายจิตติพัฒน์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงจิรปรียา  สิงห์ทา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายจิรภัทร  รัญจวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
712
เด็กชายจิรสิน  คงสวมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงจิระประภา  สิงห์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงจิรัชญา  ท้วมวงศ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงจิรัชญา  วังคะฮาด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงจิรัชยา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายจิรัฎฐ์  ภมรศักดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
719
เด็กชายจิรันธนิน  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงจิราพัชร  กวางทอง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงจิราพัชร  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงจิราภรณ์  รำไพพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
723
เด็กชายจีรวัฒน์  ขาวใบไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
724
เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์พินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
725
เด็กชายเจษฎา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงชญาดา  สุขโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงชนกวรรธน์  คล่องการ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
728
เด็กชายชนน  จันทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
729
เด็กชายชนะภัย  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงชนันญา  คล้ายมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
731
เด็กชายชนาธิป  สังขะวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองคลี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๓๔ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กหญิงชลธิชา  ภู่ทับทิม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงชลนลัท  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงชลาลัย  วัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
วิทย์ประถม
736
เด็กชายชวกร  อู่เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วิษณุกูลรัตนา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
738
เด็กชายชวัลวิทย์  พันธ์ทุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
739
เด็กชายชวิศ  จันทริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
740
เด็กชายชวิศ  สายพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
741
เด็กชายชวิศ  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงช่อผกา  นิ่มน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  เดชาปัญญากุล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงชัญญานุช  สมานมาก
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
745
เด็กชายชัฑพง  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
746
เด็กชายชัยวัทน์  โพธิ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายชาญกสิ  วงษา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงชิณณิชาภรณ์  กลางแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงชินันพร  สิงหลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
750
เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขะเสวต
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงโชติกา  กองศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงญพิภา  ชัยกิจกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
753
เด็กชายญาณวัฒน์  เนตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสังข์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงญานิศา  ตาระกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงฐิตา  ชลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงฐิตาพร  ประมะคัง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
760
เด็กชายฐิติวัฒน์  ตั้งจิตพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
761
เด็กชายณชพล  สุดตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
762
เด็กชายณฐกร  พละทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
763
เด็กชายณฐพร  เยาวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
764
เด็กชายณฐรมณ  ทองหลอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงณภัทร  บุญเจี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงณภัทร  เสนารายณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงณภัทรสร  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๓๕ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงณภัสสรณ์  สกุลงาม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายณรงค์ชัย  สินคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
770
เด็กชายณรากรณ์  ราวีศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
771
เด็กชายณศิริ  เอี่ยมแสงชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงณัชชา  พงศ์เลิศโกศล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงณัชชา  ลวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  วงษ์สารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฆังคะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พอกประโคน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  พรหมแสนปัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
780
เด็กชายณัฏฐ์  ดำรงกิจ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงณัฐกมล  สุภาทิพย์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
782
เด็กชายณัฐกฤต  มะพะสาธุโร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจำนงคื
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงณัฐชญาพัชร์  โพธิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
785
เด็กชายณัฐชนน  วงษา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงณัฐชยา  ฉิมช้าง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงณัฐชยา  บาโง้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงณัฐชา  โสภณอัมพรสกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงณัฐชา  โอ่งกลาง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ชนแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
791
เด็กชายณัฐดนัย  สร้อยวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาวะกะนันท์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงณัฐนภัสสร์มน  ธูปมงคล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
794
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์นุหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงณัฐนันท์  ฟองเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
796
เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
797
เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ขาว
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
798
เด็กชายณัฐพงษ์  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
800
เด็กชายณัฐพล  กันภูมิ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
801
เด็กชายณัฐพล  บุญโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๓๖ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
803
เด็กหญิงณัฐพิมล  เกตุยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
804
เด็กชายณัฐภัทร  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
806
เด็กชายณัฐวรรธน์  เทพไกรลาศ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วรชื่น
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงณัฐวัฒน์  เธียรไกรสิน
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงณัฐวิศัยล์  ธีรโกธารภัณธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
810
เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
811
นายณัฐสิทธิ์  แสงดี
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงณัฐิกา  เกิดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงณัฦฐณิชา  เกตุสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงณิชชา  พิมพ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงณิชากร  มาทัพ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงณิชานันท์  ลือศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงณิชาภัทร  สายเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงณิชาภา  เจินสหกิจ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงด.ญ.ณิชา  ไทยมานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
820
เด็กชายดรัณภพ  กิ๊บนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงดลนดา  ทองกร
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงดลยภัทร  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายเดโชวัต  ขำวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
824
เด็กชายตรีทศ  กิจวรรณ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายตฤณภัท  กองมะเริง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายติณห์  เปรมจิตร์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
827
เด็กชายตุล  เปรมจิตร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
828
เด็กชายทรงธรรม  ขุมเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
829
เด็กชายทรงพล  ปั้นย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
830
เด็กชายทรรศนภูมิ  บัวละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
831
เด็กชายทองนพเก้า  พลาศิลป์มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงทัชชภร  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
833
เด็กชายทัณทธร  นามวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
834
เด็กชายทินภัทร  วิไลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
835
เด็กชายทิวัตถ์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
836
เด็กชายแทนคุณ  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธนกร  กลั่นความดี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๓๒๑ อาคาร ๓ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กชายธนกร  ทัดรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
839
เด็กชายธนฉัตร  เที่ยงแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
840
เด็กชายธนโชติ  วงษ์กวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
841
เด็กชายธนดล  มังสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
842
เด็กชายธนภัทร  เถินมงคล
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
843
เด็กชายธนภัทร  มาช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
844
เด็กชายธนภูมิ  ศรีลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
845
เด็กชายธนวัฒน์  กางกรณ์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
846
เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์ขวัญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายธนศิษฎ์  มโนสุจริตธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงธนัชชา  ปานเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงธนัญญา  พรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
850
เด็กชายธนา  ขำกว้าง
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงธนิษฐดา  เรืองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงธมกร  พงษ์สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทรัพย์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงธรรธร  วงศ์ศรีไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
855
เด็กชายธรรมคุณ  ศรีวัฒนไชย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
856
เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีคันธมาส
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
857
เด็กชายธัชกร  หาญสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
858
เด็กชายธัญกร  โพธิ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงธัญชนก  สีคร้าม
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงธัญญชล  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เอี่ยมเติม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นิ่มสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงธันยกาญจน์  กรอบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงธันยพร  พรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงธันยพัต  จิตการค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงธาริณี  เอี่ยมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
870
เด็กชายธาวิน  ชาวหวายสอ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงธิดารัตน์  จินทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
872
เด็กชายธีรกานต์  ค้าขาย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๑ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กชายธีรชัย  สงวนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
874
เด็กชายธีรเทพ  นาพุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
875
เด็กชายธีรเมธ  อรรคสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
876
เด็กชายธีระพร  อาจสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
877
เด็กชายธีราทร  รัมกรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
878
เด็กชายธีรินทร์  ประสาทศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงนงนภัส  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
880
เด็กชายนนทพัทธ์  สุดจิต
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงนพรดา  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงนพรัตน์  ผลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงนพวรรณ  ขาวบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
วิทย์ประถม
884
เด็กชายนภสกรณ์  ทัพสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงนภัทร  ทิวาจิระกิตต์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงนภัธกร  ชูลิขิต
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงนภัสภรณ์  พุกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงนภิสา  สดงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
889
เด็กชายนรภัทร  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงนรรนภรรณ์  สุริย์จามร
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
891
เด็กชายนราวิชญ์  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
892
เด็กชายนราวิชญ์  พนมมาศ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงนริชยา  ชินนะ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงนริดา  สืบเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงนรีกานต์  ฟองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงนลัทชล  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงนวินดา  คำตีบ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงนวินดา  สถานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงนัชธพร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วิเวก
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
901
เด็กชายนัทธพงศ์  หวังผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงนัทธมน  ปานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
903
เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงนันท์นภัส  จั่นรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงนันท์นภัส  รุจิระยรรยง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงนันทรัตน์  สายพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงนันทัชพร  สอาดเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๒ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กหญิงนันทิยา  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงนาตาชา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงนิชกานต์  จรรยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงนิรินธนา  รักในศิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงนิศารัตน์  โพธิสัตย์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายเนติพล  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
914
เด็กชายบดิพัฒน์  กงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
915
เด็กชายบริพัฒน์  ฉ่ำแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงบวรรัตน์  บนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงบุณณดา  นามเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
918
เด็กชายบุณภัท  บุญวรรณ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงบุณยานุช  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงบุศราคัม  จันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงเบญจพาณี  โต๊ะนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
922
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เทพกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
923
เด็กชายปฏิพัฒน์  กะตะเวที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
924
เด็กชายปฐวี  รัญจวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
925
เด็กชายปฐวีย์  สุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงปณิชา  อ้วนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงปนันญพร  สุทธิสุนทร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงปนัสยา  พินิศศศิธร
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงปพิชญา  บุญสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
931
เด็กชายปภังกร  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงปภาดา  บุญมีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลิ่มสลักเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
934
เด็กชายปภาวิน  ใครเสมา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
935
เด็กชายปภาวิน  ํนันทปักษ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
936
เด็กชายประกาศิต  สายสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
937
เด็กชายปรัชญา  ประหวั่น
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงปราณปรียา  สืบสายอัน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงปริชญา  พายุพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
940
เด็กชายปริชณ์  มณีนุช
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
941
เด็กชายปรินทร  สฤกพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงปริยากร  สุริยวงค์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๓ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
943
เด็กชายปรียวิศว์  ขันศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
944
เด็กชายปวริศ  วังกานนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงปวริสา  จูเจี่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงปวริสา  หุนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงปสิตา  เกษสุริยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงปสุตา  สุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
949
เด็กชายปองคุณ  โทนะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงปัณฑารีย์  นามเดช
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พงษ์ภู
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
952
เด็กชายปัณณทัต  มินออน
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
953
เด็กชายปาณเดชา  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีชานุกูล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงปาณิสรา  พร้อมจิต
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงปาณิสรา  สนธิบ่าย
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงปานจินตนา  พาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงปาริฉัตร  ปังฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงปาริชาต  ฉุนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงปิ่นมุกข์  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
961
เด็กชายปิยภัทร  รักสุภาพ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
962
เด็กชายปิลันท์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงปุญยภา  วงษ์กลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงปุญยาวรินทร์  ชุติวาสนาสกุล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  มาระวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
966
เด็กชายปุณณวิช  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
967
เด็กชายปุณณัตถ์  อำพลพงษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงปุณยาพร  ฉลาดดี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงเปมิกา  มิคคสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงไปรยา  ชัยรัตนอุดมกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงไปรยา  นาคเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
972
เด็กชายพงศกร  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
973
เด็กชายพงศกรณ์  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
974
เด็กชายพงศธร  ฉาบเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
975
เด็กชายพงศ์ธารินทร์  สมจิตต์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
976
เด็กชายพงศ์นคร  จันทะหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงพชร  คำฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๔ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
978
เด็กชายพชร  ใหม่นาเพียง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
979
เด็กชายพชรดนัย  ทองนิ่ม
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงพชรพร  ดวงสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
981
เด็กชายพชรพล  เหมือนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
982
เด็กชายพชรวัฒน์  สุวรรณภัคดีจิต
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
983
เด็กชายพนพล  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงพรนภัส  โสภาลี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยเขียว
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงพรหมภัสสร  เทพาพรสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงพริมา  รัชตากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
988
เด็กชายพลปภัสร์  แสงเกียรติยุทธ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
989
เด็กชายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงพลอยณัชชา  พุ่มพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงพลอยนวพรรษ  เยี่ยมศิลป์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
992
เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
993
เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
994
เด็กชายพสธร  มโนสุจริตธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงพสินี  สุขทวีสถิตย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
996
เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งเสรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงพัชรพร  คลังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงพัชรพร  ป้อมรอด
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงพัชรหทัย  กระเทศ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงพัชราพร  สีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  มั่นที่สุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงพัทธนันท์  พสิทฐ์พัชร
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายพันกรณ์  วานิชโช
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงพิชชานันท์  ประแดงปุย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงพร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงพิชชาพร  สุดพล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์ดนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงพิชชาภา  สายจันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงพิชญาภัค  เกตุจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงพิชญาภา  ยงยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๕ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กหญิงพิชญาวี  สืบเนียม
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายพิชาภพ  เกิดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายพิทวัส  สร้อยสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญหมอ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศรีภมรศุภพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ถนอมเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พุ่มอินทร์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุ่มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกะสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สุคันธวิภัติ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูทาน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อู่ทอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงพิมภากร  ปิ่นชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายพิริยกรม์  สุขผล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  กัณหะกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงพิลาสินี  นัดดาพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายพิสณฑ์  เพิ่มพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  โตทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงพิสุทธิชา  ปิ่นเงิน
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงพีรดา  ฉิมแม้นพันธุ์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงพีรดา  บาลี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายพีรทัศน์  บุญสินไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์โสภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงพีรยา  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายพีรวิชญ์  วีระสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายพีรวิชญ์  สุขขี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายพีรศักดิ์  บุญแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายพีรัช  จันทรชาติ
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงพุทธิภัทร  โกยทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงเพียงระวี  อาจคงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายภคิน  น้อมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๓๖ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กหญิงภรภัทร  จุมปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงภรัณยา  เทียมสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงภริตพร  หมากสุก
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงภลินี  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงภวริศา  ทองขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายภักดิ์  กีรติศานติ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุนทรีเกษม
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงภัณฑิลา  เสือเทศ
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงภัททิยา  ชาญจิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงภัททิรา  หวังสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายภัทรกร  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงภัทรฑิตา  จันทบัตร์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงภัทรดา  เกี๋ยสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงภัทร์ธนวรินทร์  สระทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายภัทรบดินทร์  ทิพนัด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงภัทรปพร  ใจเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงภัทรพร  ธรรมบุญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงภัทรพร  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงภัทรพร  อยู่แย้ม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายภัทรพล  จันทนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงภัทรลภา  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สาหร่ายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายภัทรวิทย์  คงอุทัยกุล
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงภัทรศศิร์  ประสพเกียรติโภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายภัสสิทธิ์  ประสพเกียรติโภคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายภาคภูมิ  ชอนตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายภาคิน  สีเหนี่ยง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงภานิชา  เอี่ยมโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายภานุพงค์  ห้องกระจก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายภานุวัฒน์  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายภีม  ภู่ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายภีมะ  เกริงกำจรกิจ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงภูณิชญา  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๒๑ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1083
เด็กชายภูดิศ  แก้วสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายภูดิศกุล  สงวนหมู่
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายภูทัด  จาดจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายภูฟ้า  จิตต์จำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายภูมิรพีร์  แก้วนวล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายภูมิวิช  อยู่เย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายภูริณัฐ  ฤทธิ์สอาด
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายภูริณัฐ  สุทธิวนาสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงภูษณิศา  น้อยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีวิโชติ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงภูษนิศา  ุปิ่นเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ก้าวสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงมณัญชยา  แสงมิ่ง
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงมติมนต์  มานิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงมยุรฉัตร  เยี่ยมชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงมินท์มันตา  สุพัฒน์เดชานนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงเมญาดา  สุระสิริภัทร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายเมธัส  ศิริคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายเมธาวิน  ธนะเพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงเมลดา  ยศเชาวคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายยศกร  วงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายยศสรัล  อู่ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายยุติวิชญ์  ปรียาจิตต์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายรชานนท์  อูบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายรฐนลท์  สายทอง
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายรณกร  นํ้าจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงรภัทภร  ศิริมากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายรภีพัทร์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายระพีภัทร์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงระพีวรรณ์  สำลีอ่อน
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงรักษณาลี  โพธิ์เนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายรัชชานนท์  ช่างเล็ก
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๒๒ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1118
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ปัทมสูต
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงรัตนพรรณ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงรัติยาภรณ์  โตม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงรุ่งนภัฒน์  โกยทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายรุจน์  ศิริจันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงรุจิรา  หมดนาค
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงลลนา  โชติอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงลลนา  อุลิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงลลิตภัทร  กรงกรด
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงลักษมน  บุญสืบวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายวงศกร  วาดเขียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายวชิรพงษ์  โพธิ์รัตนมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายวรโชติ  ฤทธิ์อ่องรัก
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายวรเมธ  ศรีแก้วภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงวรรณวิศา  คำรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายวรวัฒน์  อ้นศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงวรัญญา  เสาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ดำริห์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงวริศรา  นนทมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงวริศรา  มาสม
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงวริศรา  ร่มพยอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงวริษฐา  ปัญญาหลัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงวริษา  ศรีวงค์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงวริสราภรณ์  พรมอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงวลีภรณ์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงวัฒนี  คำสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงวัลภา  คะธาวุธ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายวิชชากร  วาสุกรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กองสุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงวิรัตน์ดา  แก้วม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงวิรากร  สีสืบมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายวิศวะ  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ลพบุรี เขต 1

ณ ห้อง ๘๒๓ อาคาร ๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1153
เด็กหญิงวีรดา  สวรรยารัตน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายวีรวัฒน์  นาควารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายวีระภัทร  จะเรศรัมย์
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายวุฒิพงษ์  วงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงศรัณฉัตร์  ไกลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายศรัณยพงศ์  งามโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายศรัณยพงศ์  เวชยันต์
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงศรันย์รัชต์  วงศ์รัตนาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงศรินรัตน์  วัฒนจันทร์กิติ
ป.5
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงศลิศา  บุตรสวน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายศวัสกร  เกียรติลือชานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงศศิภา  อัมพรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงศศิมณี  เขียวรอด
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงศศิรกานต์  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่ำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงศิรวรรณ  คงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายศิรวัฒ  สุขสงัด
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงศิริภัสสร  ธรรมลา
ป.4
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงศิริวิมล  ประกอบดี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงศิริษา&n