ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ทองเวโรจน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายกรภัทร์  ไซพันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติน  กิมเปา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤธี  กองสว่าง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สันทัด
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตพิชญ์  เรืองวงศ์โรจน์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกันตวัฒน์  จินตสมิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกันทรากร  พุ่มอรุณพงค์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกันยรัตน์  รอดคำ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติ์ชนม์  มานะวิจิตรวนิช
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติพัชร์  ตันประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติพัศ  จอกลอย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตินัทธ์  โรจนกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุลนันท์  ฉิมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายคณาธิป  เอี่ยมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายจตุรงค์  วงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจันทรา  วารินท์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรวัชร  ศรีโนนยาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายชนะ  เจริญมี
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนิดาภา  บุณพา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายชนิตพล  ฤทธิเพชรอัมพร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายชินพัฒน์  พุฒเครือ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงญาณิศา  นาคทอง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
34
เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรพันธ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายณชพล  ผลอุดม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณฐนนท์  รอดเย็น
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายณัชพล  ใจรื่น
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคกล่ำ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐติพล  ชำนาญเนตร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐนันทน์  สุคนธจันทร์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐนันท์  เจี่ยปิยะสกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐนันท์  สันติภาพ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐวีณ์  พัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐศักดิ์  อุดมกิจกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐสุดา  จรรยา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณิชา  ชยะสุนทร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงตีรณา  มุกดา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
55
เด็กชายเตมีย์  วาสุ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
56
เด็กชายธนกฤต  ปุ้ยฮะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายธนกฤต  พาวงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
60
เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายธรรมจักร  แก่นพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กชายธิติวุฒิ  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายธีรดนย์  ดวงรัตน์มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กชายธีรภพ  คูเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
69
เด็กชายนพรุจ  ตั้งวงค์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายนรภัทร  ใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนัญยพร  แก้วรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนันทินี  พลศิษฏ์ศักดากุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายนิธิศ  จันรา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กชายนิพัทธ์  เกียรติภัทรานนท์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายบุณยกร  โมระศิลปิน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปริชญา  ดำรงพานิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปรียาฉัตร  ฉัตรทอง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปวิชญา  ม่วงสำเภา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายปัฐน์ฐาภูมิ  แสงไสสี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สีทา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายพงศกร  เงินโสภา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายพงศกร  จีนเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายพงศธร  ลัดดาวรากรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายพงษ์พิชญ์  ตั้งศรีพงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพรพรรณ  นุชนารถ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
90
เด็กชายพลพัฒน์  พรมเดช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กชายพลภูวัชร์  มณีฉายโชติภัทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กชายพศวีร์  ศิริประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กลิ่นศรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สังวาลเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิราวรรณ์  นิยมนา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพิริยาพร  ฐิตยานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพีรชญา  พันธ์เพียร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายพีรวัส  สุขชู
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ภูมิดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กชายพุฒิเมธ  หริ่มรักษา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงภคพร  พันธ์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายภัทร์กร  ศิริธร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงภัทรนันท์  เปรมนิ่ม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภัทรภณ  เกศดี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายภาดล  อ่อนละมูล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงภิศเดช  วีรกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงรวิกันต์  ศังกรพานิช
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงรวิกานต์  ศังกรพานิช
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายรวินภ  โพธาธนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
115
เด็กชายรัชชานนท์  โชควัชระไพศาล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวณินตา  พิชาติพัฒนา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวรณัน  อร่ามสีจันทน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวรวลัญช์  เล็กมณี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวรวลัญช์  วิมลศิลปวิญญู
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายวิกรม  เนยน้อย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงวิชญาดา  ยาธงไชย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวิชญาดา  สันติภาพพงศ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตยากูลย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายวิริยะ  ชอบวิชา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายวีรพัฒน์  จันอ้น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กชายศมนีย์  กริวนู
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงศศิกานต์  อุนทุโร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายศุภวิชญ์  รอดอิ้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสมิตานัน  ใยคง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสรชา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงสลิลทิพย์  หุ่นเขียว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสัณฐ์จุฑา  พงศ์คณุตมา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสิรินารี  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุชญา  ศรีมือดี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุชานันท์  ป้านภูมิ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
151
เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กชายโสภณัฐ  จือเหลียง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายอชิตพล  ไชยลักษณ์ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอรุษา  มุนินทร์สาคร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
156
เด็กชายอัครวัฒน์  ปัทมผดุงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กชายอัชวี  กะเส็น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอัญชลี  ใจเลื่อม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
159
เด็กชายเอกภพ  ผ่องอินทรี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกชกร  พานะกิจ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกชกร  รักพงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กชายกนกพล  ยศบรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกนกวรรณ  รุจจิลาภัทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกรกนก  สุขชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
168
เด็กชายกรองจรงค์พร  กาญจนวรงค์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กชายกฤตภาส  สิทธิกรตระกูล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกฤติยา  หนูหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วัชรากรสิริ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามเปราะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกันต์นลิน  สินธุ์ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกัลยกร  เซี่ยงเจี่ย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองรอด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงรัตน์มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองร้อยยศ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายกิตติภูมิ  ต้นศร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกีรติกา  อัมพปานิค
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กชายกุญณภัทร  หุ้นเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พงษ์โสภณ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วุฒิพงษ์พิศาล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กชายเก่งกาจ  ประภาวงศ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงเกศกนก  กลีบเมฆ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรธรรม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงเขมิกา  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
189
เด็กชายคณิศร  เรืองเสน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงคนธรส  หมั่นเกษม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
191
เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กชายจตุพล  อ่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กชายจักรพงษ์  บ่อคำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กชายจิตติพัฒน์  สิทธิแหน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงจินต์ศุภัค  ตันติวรสกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจิรภัญญา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กชายจิรภัทร์  สีสมคุต
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงจิราพร  หอมสุด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
201
เด็กชายจิรายุ  วุ่นบำรุง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงจีรนันท์  ใบดีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
203
เด็กชายจีราวัฒน์  กวีกิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงจุฑามาศ  พลบูรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กชายเจษฎากร  สุวรรณนิกขะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
206
เด็กชายฉัฐวัชร์  ท้วมเสมา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงชฎาพร  แป้นแก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชนกนันทร์  บำรุงราษฎร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชนนิกานต์  มหาธนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงชนัญญา  ก่ำภัคสร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงชนินทร  ง่วนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
216
เด็กชายชยพล  สิทธิกูล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
217
เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชวิศา  แพวงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชัญญาศร  สังข์บรรจง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
222
เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  เทียนคำ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายฐากร  ลัคนาโชค
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงฐิตารีย์  บุบผา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณชนันท์  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงณัชชา  มาประดิษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงณัฎฐ์กานต์  จันทร์อุทัย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายณัฏฐกาญจน์  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณ รักษา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นวิถี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเนตร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงณัฐชยา  คุมมงคล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงณัฐชา  บุญมานะประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณัฐชา  พุมมา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใสเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายณัฐดนย์  จิรังรักษ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กชายณัฐพงศ์  กออภิญญากุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงณัฐวรัตน์  จันทร์เทวี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัฐิดา  สีนวลนนท์สกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงดลพร  วงดาว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงดุสิตา  เจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงตรีสรา  สุขแป้น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายไตยรัตน์  วิทยาปัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายไตรสรณ์  สุทธศร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
252
เด็กชายทมพล  วุฒิพานิช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายทรงพร  เครือบุญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กชายทรงภพ  เครือบุญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงทรงอัปสร  เครือบุญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงทรรศิการ์  กำบาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงทัตพิชา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กชายทินภัทร  นพพลั้ง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายทิปอุดร  ขุนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
260
เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กชายเทพวี  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กชายเทอดศักดิ์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
263
เด็กชายแทนคุณ  เนียมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กชายธนกร  แผ้วภัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กชายธนกฤต  แย้มพ่วง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กชายธนชัย  จันทร์บาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายธนดล  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
268
เด็กชายธนพงศ์  แก้วบรรจง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กชายธนพัฒน์  ประธานสกุล
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
270
เด็กชายธนภัทร  เหมียนวงค์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กชายธนะชาติ  เฉลิมธนาสกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กชายธนิก  กสิกรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงธรรกมล  เจียมพล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงธัญชนก  แจ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงธัญชนก  พุทธา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงธัญญารัตน์  กราบเครือ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงธัญพิชชา  แซ่ภู่
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงธัญรดา  อริยมงคลชัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงธัญวรรณ  หรรษาภิรมย์โชค
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงธัญสินี  สุขโพธารมณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายธิติพันธุ์  เจริญเกียรตินิยม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
284
เด็กชายธีรดนย์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
287
เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
288
เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
289
เด็กชายนนทณัฐ  แสงเทียน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายนนทิพัทธ์  ศรีวงษา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายนพกร  พนิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
292
เด็กชายนพรัตน์  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงนภัสสร  ชัดเชื้อ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงนภาดา  วังมะนาว
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กชายนฤปนาถ  พิลาจันทร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงนวพร  พูลเสม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กชายนวพล  ว่าชื่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงนวรัตน์  โชคภิญโญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายนัฐพล  สาเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงนัทติกา  อินทรสันติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
301
เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
303
เด็กชายนับวัน  แสงศิริ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนัยณา  กรูพิมาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนิชาภัทร  บุษรากูล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายบัณฑิต  สว่างเมฆ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายบุญฤทธิ์  ผานาค
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงเบญญาภา  ลัทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายปกรณ์  พงศาวงศ์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กชายปฏิการ  เที่ยงทัด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายปณิธาน  เสลาหลัก
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงปทิดา  ทองสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายปภังกร  ศรีอร่ามภูมิ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปภาภรณ์  เกษเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงปรรณรัสสร  ประวันนา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงประภาศรี  กันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กชายปรัชญานนท์  จิตจักร
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
321
เด็กชายปวริศ  เรืองเนตร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
322
เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
323
เด็กชายปสัฐกัญจน์  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายปัญญวัฒน์  ปิ่นพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปาริชชาด  เผือกหอม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กชายปาลทัต  อันโน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปิยธิดา  สินมาก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปิยรัตน์  เซี่ยงหลิว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปีติกร  ทัฬหะกุลธร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงปุณยนุช  สายนาค
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปุณยากร  ดีมา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปูชิตา  พิณศิริ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กชายเปรม  สัจจวีรวรรณ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
337
เด็กชายพชร  พุทธสะ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพนิตพิชา  พรหมดำ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพรกมล  เลี้ยงพฤกษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพรพิมล  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพรเพ็ญ  แขพิมาย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงพริมาภา  บุญประสพ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายพลพิพัฒน์  ทาฤทธิ์สีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงพลอยชมพู  พีระรัชพงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายพัชรณัฐ  สตันยานันต์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองคุณาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพัณณิตา  เจตพุก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พวงวลัยสิน
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพันธ์วิรา  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายพัสกร  สังข์เครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กชายพิชญะ  หรรษา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพิชญา  ทองเถื่อน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิยอรุณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพิชามญช์  ประโลม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายพิพัฒน์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
363
เด็กชายพิรศุษม์  อริยบุณยานันท์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายพีรพรรธ  ข่าขันมะลี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายพีรพรรธ  ธิติทรัพย์อุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
366
เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงแพรวพรรณ  นิลรอด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงฟ้าใส  จุ้ยนิ่ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กชายภคพล  สองสี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายภควรรษ  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงภคอร  เอกสินธ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
373
เด็กชายภณธเนศ  ส่วนลา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงภัณธกาญจน์  ยางเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายภัทรดนัย  พิลาสกร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงภัสร์ธณัทดา  ขิมเกาะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงภัสสร  เสนบาง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กชายภาณุกรณ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
380
เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กชายภูธิษ  สุธาพจน์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
382
เด็กชายภูมินทร์  ระวังงาน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงมนนิภา  เกิดบางแขม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงมนพัทธ์  โซยุก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงมินตรา  ตุ้มทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงมีนา  ฮวยแหยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กชายเมธา  มยุรา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงรัญชนา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กชายรัฐภูมิ  แป้นมาก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงรัตติมา  อรุณภาคมงคล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายไรวินท์  นุ่มอ่อน
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์ลา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงลภัสรดา  วสุหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีถัน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงลักษิกา  จักขุจันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายเลิศพงศ์  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กชายวรพงศ์  คำเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงวรรณพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงวรัญญา  รอดอิ๋ว
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
404
เด็กชายวราเทพ  ชวนวิริยะฉันท์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงวริศรา  คันสินธุ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงวริษฐา  เงินถี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายวัฒนชัย  ศศิสุริยาภูมิ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงวันทยา  วชิรพันธ์วิชาญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงวานิชา  แสนสุขบุญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงวิมพ์สิริ  จันทร์โท
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายวีรภัทร  ศิริมงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายวุฒิวัฒน์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงศราวดี  อภิรัตน์ธนาธร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงศรีวรรณ  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงศศิวิมล  พ่วงทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กชายศุทธวีร์  ศรีพิมลปาณี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายศุภกร  สูนพลอย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายศุภกิติ์  วิริยนุกูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายศุภณัฐ  ณัฐพูลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายศุภนิมิต  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญมีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กชายสถิระ  เรืองสิริวโรดม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงสริญญา  จิตรคำ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงสวิชญา  พรพุทธศรี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายสัณหณัฐ  กำพุธ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงสิตา  รุ่งนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงหอม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงสิริกร  โชคถาวร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงสิวพร  สวนสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงสุธีรา  ทิมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายสุภัทรชัย  ศรีสอาด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงสุภัสสรา  เนตรนพรัตน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปลาบู่ทอง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงสุภาพร  คำฟู
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงสุมิตรา  ประทุมมา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กชายสุรพัศ  หงษ์เลิศนภากุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงสุวภัทร  สันทัด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
446
เด็กชายเสริมพงษ์  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โตนุ่ม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายอธิคุณ  ปัณชยชญ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กชายอธิคุณ  ศิริสุโขดม
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงอนัญญา  กาญจนาศักดา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กชายอนุชา  เปลาเล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงอโนชา  ศิวะพรหมณ์สกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงอภิชญา  ภู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายอภิวัฒน์  นามพลแสน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายอรรถกร  ผูกพานิช
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงอาชิตตา  สอนพ่วง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กชายอาทิตย์  ชินเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงอารียา  กัณหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงอารีรัตน์  จังทองศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
461
เด็กชายอิษวัต  รัตนสิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม