ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ทองเวโรจน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรภัทร์  ไซพันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤติน  กิมเปา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤธี  กองสว่าง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สันทัด
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกันตพิชญ์  เรืองวงศ์โรจน์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกันตวัฒน์  จินตสมิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกันทรากร  พุ่มอรุณพงค์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกันยรัตน์  รอดคำ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติ์ชนม์  มานะวิจิตรวนิช
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตติพัชร์  ตันประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติพัศ  จอกลอย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตินัทธ์  โรจนกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกุลนันท์  ฉิมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคณาธิป  เอี่ยมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจตุรงค์  วงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจันทรา  วารินท์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิรวัชร  ศรีโนนยาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชนะ  เจริญมี
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชนิดาภา  บุณพา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชนิตพล  ฤทธิเพชรอัมพร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชินพัฒน์  พุฒเครือ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงญาณิศา  นาคทอง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรพันธ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณชพล  ผลอุดม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณฐนนท์  รอดเย็น
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณัชพล  ใจรื่น
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคกล่ำ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณัฐติพล  ชำนาญเนตร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณัฐนันทน์  สุคนธจันทร์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐนันท์  เจี่ยปิยะสกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัฐนันท์  สันติภาพ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐวีณ์  พัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐศักดิ์  อุดมกิจกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐสุดา  จรรยา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณิชา  ชยะสุนทร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงตีรณา  มุกดา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเตมีย์  วาสุ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธนกฤต  ปุ้ยฮะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนกฤต  พาวงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธรรมจักร  แก่นพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธิติวุฒิ  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธีรดนย์  ดวงรัตน์มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธีรภพ  คูเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายนพรุจ  ตั้งวงค์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายนรภัทร  ใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนัญยพร  แก้วรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนันทินี  พลศิษฏ์ศักดากุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายนิธิศ  จันรา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายนิพัทธ์  เกียรติภัทรานนท์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายบุณยกร  โมระศิลปิน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงปริชญา  ดำรงพานิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงปรียาฉัตร  ฉัตรทอง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงปวิชญา  ม่วงสำเภา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายปัฐน์ฐาภูมิ  แสงไสสี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สีทา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายพงศกร  เงินโสภา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายพงศกร  จีนเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายพงศธร  ลัดดาวรากรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายพงษ์พิชญ์  ตั้งศรีพงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงพรพรรณ  นุชนารถ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายพลพัฒน์  พรมเดช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพลภูวัชร์  มณีฉายโชติภัทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายพศวีร์  ศิริประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กลิ่นศรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สังวาลเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพิราวรรณ์  นิยมนา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพิริยาพร  ฐิตยานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพีรชญา  พันธ์เพียร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพีรวัส  สุขชู
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ภูมิดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพุฒิเมธ  หริ่มรักษา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงภคพร  พันธ์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายภัทร์กร  ศิริธร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงภัทรนันท์  เปรมนิ่ม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภัทรภณ  เกศดี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายภาดล  อ่อนละมูล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงภิศเดช  วีรกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงรวิกันต์  ศังกรพานิช
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงรวิกานต์  ศังกรพานิช
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายรวินภ  โพธาธนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายรัชชานนท์  โชควัชระไพศาล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงวณินตา  พิชาติพัฒนา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงวรณัน  อร่ามสีจันทน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงวรวลัญช์  เล็กมณี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงวรวลัญช์  วิมลศิลปวิญญู
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายวิกรม  เนยน้อย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงวิชญาดา  ยาธงไชย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงวิชญาดา  สันติภาพพงศ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตยากูลย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายวิริยะ  ชอบวิชา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายวีรพัฒน์  จันอ้น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายศมนีย์  กริวนู
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงศศิกานต์  อุนทุโร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายศุภวิชญ์  รอดอิ้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสมิตานัน  ใยคง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสรชา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสลิลทิพย์  หุ่นเขียว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสัณฐ์จุฑา  พงศ์คณุตมา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงสิรินารี  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงสุชญา  ศรีมือดี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงสุชานันท์  ป้านภูมิ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายโสภณัฐ  จือเหลียง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายอชิตพล  ไชยลักษณ์ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอรุษา  มุนินทร์สาคร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายอัครวัฒน์  ปัทมผดุงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายอัชวี  กะเส็น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอัญชลี  ใจเลื่อม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายเอกภพ  ผ่องอินทรี
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกชกร  พานะกิจ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกชกร  รักพงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายกนกพล  ยศบรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกนกวรรณ  รุจจิลาภัทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกรกนก  สุขชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายกรองจรงค์พร  กาญจนวรงค์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายกฤตภาส  สิทธิกรตระกูล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกฤติยา  หนูหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วัชรากรสิริ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามเปราะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงกันต์นลิน  สินธุ์ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงกัลยกร  เซี่ยงเจี่ย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองรอด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงรัตน์มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองร้อยยศ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายกิตติภูมิ  ต้นศร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงกีรติกา  อัมพปานิค
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายกุญณภัทร  หุ้นเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พงษ์โสภณ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วุฒิพงษ์พิศาล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายเก่งกาจ  ประภาวงศ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงเกศกนก  กลีบเมฆ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรธรรม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงเขมิกา  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายคณิศร  เรืองเสน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงคนธรส  หมั่นเกษม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายจตุพล  อ่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายจักรพงษ์  บ่อคำ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กชายจิตติพัฒน์  สิทธิแหน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงจินต์ศุภัค  ตันติวรสกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงจิรภัญญา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายจิรภัทร์  สีสมคุต
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงจิราพร  หอมสุด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายจิรายุ  วุ่นบำรุง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงจีรนันท์  ใบดีน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายจีราวัฒน์  กวีกิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจุฑามาศ  พลบูรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายเจษฎากร  สุวรรณนิกขะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายฉัฐวัชร์  ท้วมเสมา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงชฎาพร  แป้นแก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงชนกนันทร์  บำรุงราษฎร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงชนนิกานต์  มหาธนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงชนัญญา  ก่ำภัคสร
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงชนินทร  ง่วนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายชยพล  สิทธิกูล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชวิศา  แพวงษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชัญญาศร  สังข์บรรจง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  เทียนคำ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายฐากร  ลัคนาโชค
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงฐิตารีย์  บุบผา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณชนันท์  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัชชา  มาประดิษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงณัฎฐ์กานต์  จันทร์อุทัย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายณัฏฐกาญจน์  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณ รักษา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นวิถี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเนตร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐชยา  คุมมงคล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐชา  บุญมานะประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐชา  พุมมา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใสเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐดนย์  จิรังรักษ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายณัฐพงศ์  กออภิญญากุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐวรัตน์  จันทร์เทวี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐิดา  สีนวลนนท์สกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงดลพร  วงดาว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงดุสิตา  เจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงตรีสรา  สุขแป้น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายไตยรัตน์  วิทยาปัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายไตรสรณ์  สุทธศร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายทมพล  วุฒิพานิช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายทรงพร  เครือบุญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายทรงภพ  เครือบุญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงทรงอัปสร  เครือบุญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงทรรศิการ์  กำบาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงทัตพิชา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายทินภัทร  นพพลั้ง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายทิปอุดร  ขุนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายเทพวี  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายเทอดศักดิ์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายแทนคุณ  เนียมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธนกร  แผ้วภัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กชายธนกฤต  แย้มพ่วง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนชัย  จันทร์บาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนดล  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนพงศ์  แก้วบรรจง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนพัฒน์  ประธานสกุล
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนภัทร  เหมียนวงค์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนะชาติ  เฉลิมธนาสกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนิก  กสิกรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธรรกมล  เจียมพล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธัญชนก  แจ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธัญชนก  พุทธา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธัญญารัตน์  กราบเครือ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธัญพิชชา  แซ่ภู่
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงธัญรดา  อริยมงคลชัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธัญวรรณ  หรรษาภิรมย์โชค
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงธัญสินี  สุขโพธารมณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธิติพันธุ์  เจริญเกียรตินิยม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีรดนย์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนนทณัฐ  แสงเทียน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนนทิพัทธ์  ศรีวงษา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายนพกร  พนิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายนพรัตน์  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนภัสสร  ชัดเชื้อ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนภาดา  วังมะนาว
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายนฤปนาถ  พิลาจันทร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนวพร  พูลเสม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายนวพล  ว่าชื่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนวรัตน์  โชคภิญโญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายนัฐพล  สาเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงนัทติกา  อินทรสันติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายนับวัน  แสงศิริ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนัยณา  กรูพิมาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนิชาภัทร  บุษรากูล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายบัณฑิต  สว่างเมฆ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายบุญฤทธิ์  ผานาค
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงเบญญาภา  ลัทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายปกรณ์  พงศาวงศ์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายปฏิการ  เที่ยงทัด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายปณิธาน  เสลาหลัก
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปทิดา  ทองสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายปภังกร  ศรีอร่ามภูมิ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปภาภรณ์  เกษเจริญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปรรณรัสสร  ประวันนา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงประภาศรี  กันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายปรัชญานนท์  จิตจักร
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายปวริศ  เรืองเนตร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายปสัฐกัญจน์  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายปัญญวัฒน์  ปิ่นพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปาริชชาด  เผือกหอม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายปาลทัต  อันโน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปิยธิดา  สินมาก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปิยรัตน์  เซี่ยงหลิว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายปีติกร  ทัฬหะกุลธร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงปุณยนุช  สายนาค
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงปุณยากร  ดีมา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปูชิตา  พิณศิริ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กชายเปรม  สัจจวีรวรรณ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายพชร  พุทธสะ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพนิตพิชา  พรหมดำ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพรกมล  เลี้ยงพฤกษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพรพิมล  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพรเพ็ญ  แขพิมาย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงพริมาภา  บุญประสพ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายพลพิพัฒน์  ทาฤทธิ์สีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงพลอยชมพู  พีระรัชพงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายพัชรณัฐ  สตันยานันต์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองคุณาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพัณณิตา  เจตพุก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พวงวลัยสิน
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงพันธ์วิรา  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพัสกร  สังข์เครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายพิชญะ  หรรษา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพิชญา  ทองเถื่อน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิยอรุณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพิชามญช์  ประโลม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายพิพัฒน์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายพิรศุษม์  อริยบุณยานันท์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายพีรพรรธ  ข่าขันมะลี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายพีรพรรธ  ธิติทรัพย์อุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงแพรวพรรณ  นิลรอด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงฟ้าใส  จุ้ยนิ่ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กชายภคพล  สองสี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายภควรรษ  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงภคอร  เอกสินธ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายภณธเนศ  ส่วนลา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงภัณธกาญจน์  ยางเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายภัทรดนัย  พิลาสกร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงภัสร์ธณัทดา  ขิมเกาะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงภัสสร  เสนบาง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายภาณุกรณ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายภูธิษ  สุธาพจน์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายภูมินทร์  ระวังงาน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงมนนิภา  เกิดบางแขม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงมนพัทธ์  โซยุก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงมินตรา  ตุ้มทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงมีนา  ฮวยแหยม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายเมธา  มยุรา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงรัญชนา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายรัฐภูมิ  แป้นมาก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงรัตติมา  อรุณภาคมงคล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายไรวินท์  นุ่มอ่อน
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์ลา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงลภัสรดา  วสุหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีถัน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงลักษิกา  จักขุจันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายเลิศพงศ์  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายวรพงศ์  คำเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงวรรณพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงวรัญญา  รอดอิ๋ว
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายวราเทพ  ชวนวิริยะฉันท์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงวริศรา  คันสินธุ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงวริษฐา  เงินถี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายวัฒนชัย  ศศิสุริยาภูมิ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงวันทยา  วชิรพันธ์วิชาญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงวานิชา  แสนสุขบุญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงวิมพ์สิริ  จันทร์โท
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายวีรภัทร  ศิริมงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายวุฒิวัฒน์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศราวดี  อภิรัตน์ธนาธร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงศรีวรรณ  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงศศิวิมล  พ่วงทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายศุทธวีร์  ศรีพิมลปาณี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายศุภกร  สูนพลอย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายศุภกิติ์  วิริยนุกูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายศุภณัฐ  ณัฐพูลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายศุภนิมิต  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญมีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสถิระ  เรืองสิริวโรดม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสริญญา  จิตรคำ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสวิชญา  พรพุทธศรี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายสัณหณัฐ  กำพุธ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสิตา  รุ่งนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงหอม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสิริกร  โชคถาวร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสิวพร  สวนสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุธีรา  ทิมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายสุภัทรชัย  ศรีสอาด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุภัสสรา  เนตรนพรัตน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปลาบู่ทอง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงสุภาพร  คำฟู
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุมิตรา  ประทุมมา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายสุรพัศ  หงษ์เลิศนภากุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุวภัทร  สันทัด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายเสริมพงษ์  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โตนุ่ม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายอธิคุณ  ปัณชยชญ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายอธิคุณ  ศิริสุโขดม
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอนัญญา  กาญจนาศักดา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายอนุชา  เปลาเล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอโนชา  ศิวะพรหมณ์สกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงอภิชญา  ภู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายอภิวัฒน์  นามพลแสน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายอรรถกร  ผูกพานิช
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงอาชิตตา  สอนพ่วง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายอาทิตย์  ชินเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงอารียา  กัณหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงอารีรัตน์  จังทองศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายอิษวัติ  รัตนสิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์