ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
3
เด็กชายกมลภู  บำรุงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทวีทรัพย์ทวีสุข
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตธนิษฐ์  เชิงทวี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤตยา  เฮ็งวิทยา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติน  ภู่ขำ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกวลินกันตา  ชาญนำสิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
10
เด็กชายกษิต  จิตรเดชขจร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุสิกวัตร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญดาพร  จินทา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกานต์พนิต  ทองรื่น
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุลปริยา  บูรณะนันทสิริ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงขวัญข้าว  ขจิตสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญปภัสร์  พัฒนผดุงวิทยา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเข็มรุจิ  สุคนธมาน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
20
เด็กชายคณิศร  นครไชย
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจรรยพร  มิกี้
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรภัทร  อุทาทิพย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิรภัส  เจือจำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
25
เด็กชายเจตติพัทธ์  คงรักษ์กวิน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงโจเซฟิน อิงกริด  สมุทรโสภากุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
27
เด็กชายชญาณัฐ  พรมจรรย์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชญานัน  มั่งมี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชณิชา  เปรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายชยกร  ดวงภุมเมศ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายชยพล  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
32
เด็กชายชยุต  คงคล้าย
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายชยุต  จินดาสมุทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชลฤดี  สร้อยทอง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
35
เด็กชายชวิศธีร์  พิสุทธิ์วรารมย์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัชชน  สระทองพูล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชาพิมญชุ์  แย้มกลัด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชาลิสา  ตันสุวรรณนนท์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชินาภัญ  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
40
เด็กชายชุติวัต  เพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
41
เด็กชายโชติพัฒน์  กิตติคุณชัยนันท์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
42
เด็กชายฌาภีม  พบสุข
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กชายญาณภัทร  โพธิวัต
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฐานรัตน์  จิตงามขำ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฐาภิตตา  พึ่งโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฐิตารีย์  ขันตี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สกุลพัฒน์ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายณกุลณัฏฐ์  จันทร์สมุทร
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กชายณธกร  กลิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
51
เด็กชายณอินทนนท์  จอมเกตุ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฎฐกันย์  คล้ายคลึง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐกฤต  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐชภัทร  ชัชวาลกำธร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐชยา  หอมสุด
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒิรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐนรี  ปะริวันตา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐนันท์  พานิช
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
61
เด็กชายณัทฐพัทธ์  ศรีอุทารวงศ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงดนุดา  กิตติพงศธรชัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
64
เด็กชายทรงธัญ  ภุมรา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงทักษพร  เติมอารมณ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
66
เด็กชายทัตพล  พรมวัง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
67
เด็กชายทัศน์พล  มีนคร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
68
เด็กชายแทนคุณ  แสงภู
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
69
เด็กชายธนกร  ดีบรรเจิด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
70
เด็กชายธนกร  ปาละกูล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนกฤต  เจริญทรง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
72
เด็กชายธนโชติ  ผิวชะอุ่ม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธนพร  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
74
เด็กชายธนพัฒน์  คุณาธรกุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสิรฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
คณิตประถม
76
เด็กชายธนภัทร  งามรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กชายธนรัช  ตรรก์ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธนัชญา  ภู่ศิริ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนัฐชา  ฐิติกุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธนันธร  วัชรเสมากุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
82
เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
83
เด็กชายธนาพิสุทธิ์  ศรีประเวช
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายธรรม์ชนน์  เล็กเพ้อ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญญนันท์  สิริพัฒนาสมบัติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุ้มนุช
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
87
เด็กชายนชธรรม  อุดมศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนัฐริการ์  สุโข
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนัทธมน  นาคนาคา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  แคล้วปลอดทุกข์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
93
เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนิยตา  อินทร์คง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายเนธาน  พรหมเฉลิม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนจุ้ย
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองผุด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
99
เด็กชายปกรณ์  ม่วงสวย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กชายปพนพัทธ์  สิริรวมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
101
เด็กชายประจักษ์  มีสกุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงประภาวัลย์  พรพยนต์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปราย  จันทวี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปรียานุช  ดำนา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กชายปวริศ  กังเสถียร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปวริศร  นาคีสินธุ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปวริศา  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปวริศา  สุขเนตร
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปวริศา  เสียงลือชา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปวริศา  ฮั้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายปองธรรม  ปภากรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
112
เด็กชายปองพล  ฤาชาฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
113
เด็กชายปัณณธร  ดาโลปการ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
114
เด็กชายปิยภัทร  เจริญไชยนันท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปุญญิสา  สายทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปุณยนุช  อยู่บุรี
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปุณิกา  เปรมปิยะกิจ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปุณิกา  อยู่บุรี
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
119
เด็กชายพงศ์วรรณ  เนติสุนทร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพชรพรหม์  เมืองเชียงหวาน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
121
เด็กชายพชรพล  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
122
เด็กชายพนธกร  พัฒนะวิยะกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพนิดา  ยินดีภพ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายพรเทพ  แสงอนันต์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพรปวีณ์  องคเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพรรณกร  ยังกองแก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพลอยปภัส  สุขหญีต
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
128
เด็กชายพศธร  ยังกองแก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
129
เด็กชายพศิน  มาไพศาลทรัพย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
130
เด็กชายพัชรพงษ์  วินันท์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพัชรพร  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพัชราลงกรณ์  นันหมื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
คณิตประถม
133
เด็กชายพัทธดนย์  ธงไชย
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร่อยทา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพัทธนันท์  จุลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพิชชา  พัฒนกุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
137
เด็กชายพิชญะ  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพิชญา  โพธิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพิชญาธิดา  พันธ์ุแดง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวพึ่ง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเพชร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพิชญาภา  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพิชานันท์  เพชรกระทุ่ม
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กชายพิตติพัทธ์  นันทชัยพร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพีรณัฐ  เพ็ชรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงแพรวา  เนตรนิรมล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงภรภัทร  ศรีอนันต์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
148
เด็กชายภัคพิพัฒน์  ทวีมาก
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงภัควดี  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
150
เด็กชายภัทรชัย  ทองดี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงภัทรดา  เกตุกร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงภัทรนันท์  เสลาหลัก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงภัทรภร  ชัชศิริกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงภัทรภร  แสงวิมาน
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงภัทรมน  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงภัทรานิษณ์  น้อยนาค
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กชายภิญโญณัฐ  สุวัฒน์เมฆินทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
158
เด็กชายภูดิศ  จิรวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
159
เด็กชายภูมิพัสกร  เริ่มภักดิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
160
เด็กชายภูเมศ  ทรัพย์บุญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
161
เด็กชายภูริเดช  จันทร์ณุมาศ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
163
เด็กหญิงมณิชชากร  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
164
เด็กหญิงมณียา  จันทร์เคลือบ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
165
เด็กชายเมธัส  มณีดำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงรติมา  สอนส่งกลิ่น
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงรรินรดา  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กชายรัตนชัย  เกตุกุญชร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
169
เด็กชายราชภูมิ  เพิ่มขรัวจำ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายรุจิกร  สามชูศิลป์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
171
เด็กชายวงศ์จรัส  จรรยาเมตตากุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
173
เด็กชายวชิรวิชญ์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
174
เด็กชายวชิรวิทย์  จงสิทธิโชคชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
175
เด็กชายวชิรวิทย์  สิริกมลวดี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวนัชพร  น้อยสกุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวรรณวนัช  ชัยวิภาส
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
178
เด็กชายวรวีร์  เตชะสัตยา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
179
เด็กหญิงวรัทยา  พิมพา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงวรีสา  อัศโนมันต์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
181
เด็กชายวาระทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงวาสนา  ฤทธิ์รื่น
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงวิชญาพร  ชาปู่
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
184
เด็กชายวินทกร  ทองหน้าศาล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงวิรัญชนา  ถาวรนาน
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
186
เด็กชายวิวรรธน์  พงศ์พรเชษฐา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
187
เด็กหญิงวีรปภา  บริรักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
188
เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงศรัญญา  นิละชา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงศรัณย์ชนก  ชุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กชายศรัณย์พร  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
192
เด็กชายศิรภาค  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงศิริกัญญา  สุทธินันศิริ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงศุภนิจ  ชินกุลกิจนิวัฒน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
195
เด็กชายศุภศิลป์  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูวพานิช
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กชายเศรษฐพงศ์  อ่อนเอี่ยม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
198
เด็กชายสมชาย  สังวาลย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
199
เด็กชายสรวิชญ์  ถิ่นโพธิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสราลี  ท้วมผาสุข
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงสวิตาพร  ลี้สมบูรณ์ผล
ป.5
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสิริกร  ฉุยฉาย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสุณัฏฐา  แพงศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสุทธญาณ์  ถมยวัฒน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสุธิพร  แสนกล้า
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสุประวีณ์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงโสภนันท์  กุลชาติ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงองคอร  อารีย์รบ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
209
เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
210
เด็กชายอธิธัช  สุรไกรสิงห์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอนัญญา  คงเดชเกษมสุข
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงอนัญญา  พุฒิซ้อน
ป.5
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอรกานต์  สัตตะพิบูล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอรลีฬห์  สิทธิจิรายุภัทร์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
216
เด็กชายอริญชย์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
217
เด็กชายอัครพัชร์  ศิรพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงอัญมณี  ศรีละพุก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
219
เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงไอยริณ  อารมณ์ชื่น
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กหญิงกนกวรรณ  ครุฑแก้ว
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายกนต์ธีร์  เอี่ยมสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงกรกต  นุษศิริ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงกฤติมา  แก้วศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายกฤษฎา  เสนาพลสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงกวิสรา  บุญถนอม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินเงิน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงกันต์กมล  วงค์วี
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงกันตนา  อุ่นใจ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงกัลยารวิศ  เลิศผดุงวิทย์
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวกานต์พิชชา  ประชาบาล
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เสมประวัติ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายกิตติภพ  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงกิตยากร  พิจิตร
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงขวัญชนก  โอ่งเคลือบ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวจริญญา  ธรรมโลกา
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายจรุเดช  เปรื่องปรีชากุล
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงจิดาภา  พวงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายจิรันธนิน  ครุฑอ้น
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงเจตสุภา  ฤทธิ์การุณวงศ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
242
นายเจษฏา  สาระจันทร์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวชญานิษฐ์  เดิมทอง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
244
นางสาวชฎาทิพ  เทียมนาค
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงชนัดดา  อุดมสุข
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงชนิกาณต์  จิโนเขียว
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงชนิกานต์  เสาสะลัย
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงชมพูนุท  ซุยยะกิจ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงชมพูนุท  นากเทียน
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายชวัลวิทย์  มหาธนเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงชัญญา  สัตยกุล
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงชัญญา  หนูทอง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงชัญญานุช  ผึ่งผาย
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงชุติมา  อึงฤทธิเดช
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงฐิตาภา  ขันตี
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายฐิติกร  บรรจบปี
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
258
นายณชพล  คล้ายคลึง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณฐมน  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณภัทร  ศรีผ่องใส
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณวิภา  เสาธง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัฏฐ์นะรี  พิมพ์ทอง
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัฐชยา  เอียดสุย
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายณัฐฐิวรรธน์  สุทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวณัฐธิดา  อุไรรักษ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายณัฐนนท์  อิสระเสนารักษ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายณัฐพล  ยอดพินิจ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มแก้ว
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณัฐรดา  ทวีมาก
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณัฐวดี  พุฒหอมรื่น
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวณิชชามน  ศุภรัตนชาติพันธุ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณิชมาศ  ศุภรัตนชาติพันธ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
273
นายดนุเดช  สมคำเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงดลนภา  ซิ้มอำพร
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงดาราวดี  กลิ่นพวง
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวตรีทิตยพิภา  มากนุ่น
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงทองทิพย์  ไบเล่ย์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สงฆจิน
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
279
นายเทียนศิลป์  พูนมาลัย
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายธนวันต์  แสงเงิน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายธนวินท์  แสงเงิน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายธเนศพล  ศรีปัญญา
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงธัญชนก  บัวพรม
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงธิดารัตน์  นิจฉาย
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงธีรกานต์  ขำสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธีรพงศ์  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนรภัทร  เสมอใจ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายนราวิชญ์  ธูปทอง
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายนันทพงศ์  จอมดวง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงนันทิศา  ศิริรังษี
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิทธิจารย์
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กหญิงบุญญาพร  สุขวัฑฒโก
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงปฏิญญา  หลอดทองแดง
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
294
นางสาวปฐมาพร  แก้วคำ
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงปฐมาวดี  ตันบริภัณฑ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงปนัดดา  ทองชมภูนุช
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงปนัดดา  ลักษณะโต
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงปนัดดา  โหมงโก้
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงปพิชญา  ใคร่ครวญ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายปภังกร  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงปภินดา  เกิดเสมอ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายปรัชญา  กันสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงปรัชญา  บุญมา
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงปรียานุช  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงปัญญาพรรณ  ลุนไธสง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงปาณิสรา  งามตา
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงปารีณา  ชาติเฉิดชัย
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายพงศ์ปณต  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายพชรพงศ์  บัวควาน
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงพชรอร  จันทร
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
311
นายพรกมล  จันทร์ศิริเกียรติ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพรรณปพร  ใยเยื่อ
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงพัชยา  สุคันธานนท์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวพัทธนันท์  นาคสวาท
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายพัธดล  ทนุพัฒนาชัย
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
317
นางสาวพัลลภา  รอดสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายพิจักษณ์  จักรเพชร
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวพิมพ์พิชชา  โรจนโอฬารรัตน์
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงพิริสาร์  ธนิศร์ธนันต์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายพีระยุทธ  วงษ์ชาเลื่อน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายเพทาย  แร่เงิน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงแพรวนภา  เหมาะสมัย
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายภัทรพล  ชมภู
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงภัทราพร  แย้มขยาย
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายภูมิศักดิ์  เครื่องพาที
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
นางสาวภูริชญา  กีรติวิทยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงภูริชญา  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงมทินา  กระแสเทพ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมือนชู
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงมลธิชา  มั่งมีผล
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงเยาวเรศ  คำฐี
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
333
นายรชต  สุนทระศานติก
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงรวิสรา  อารมณ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงรักชนก  ยื่นกระโทก
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
336
นางสาวรักฤทัย  มาฆะนุกิจ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงรักษิณา  มาฆะนุกิจ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
338
นางสาวรัญศญา  อครชานันท์
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงรัฐธิญา  คำช่วง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฮงเติม
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายวชิรวิชญ์  จาริพันธ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เเสงหอม
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงวรภร  สุขอร่าม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงวรวรรณ  บ้านโก๋
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงวรินทร์ทิดา  ธนาทรัพย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แสงพันธ์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายวสุพล  หมอยาดี
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวารินทิพย์  บุญเย็น
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงวิยะดา  ศรีลานนท์
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
350
นางสาววีรปภา  เล็กเปีย
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงศลิษา  เทพทิตย์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงศศิกานต์  ม่วงโพธิ์เงิน
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงศศิประภา  ใจซื่น
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงศศิประภา  เพ็ชรสว่าง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
355
นางสาวศิวารินทร์  เภาเกิด
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงศุภกานต์  สุขศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงศุวิมล  ตาเสน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายสรวิชญ์  บุญลา
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
359
นายสิทธิพล  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายสินวัตร์  หาเรือนมิตร
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
361
นางสาวสุกัญญา  โสภา
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กชายสุพจน์  สว่างศรี
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงสุพิชชา  ปี่เเก้ว
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงสุภิตา  บูรณโถ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายสุรศักดิ์  นุชเกษม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงสุวรรณา  เมจกุล
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวสุวิชาดา  สุขีสิงห์
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายอธิฐากร  เอี่ยมสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายอธิพัชร์  สวัสดิวรนันท์
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงอภิชญา  ทองจีน
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายอมรเทพ  ขุนเพชร
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายอรรณพ  อึ้งแย้ม
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายอรรถวุฒ  พิมเพราะ
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงอรินทร์นารา  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงอริสรา  สารเนียม
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
377
นายอัครชัย  เพชรดีมีสกุล
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงอาทิตยา  บัวแย้ม
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวอาทิตยา  สำเนียงหวาน
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
380
นายเอกอมร  ทองดี
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงไอริณ  แย้มแก้ว
ม.1
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายฮัสซัน  อัลบูดาจิ
ม.2
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กหญิงกชพรรณ  ศรศิริ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกนกมณี  เหมาะสมัย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เชิดชู
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกรกมล  ทวนพรมราช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
387
เด็กชายกรณ์  เกลี้ยงเกิด
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายกรภัทร์  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกรรณิการ์  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
390
เด็กชายกฤตกร  คำมหา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กชายกฤติคุณ  สมวงษา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายกฤติน  บูรณะโรจน์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายกฤษกร  หงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกฤษกร  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
395
เด็กชายกวิน  ศิวิลัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กชายกสิกร  เล้าสินวัฒนา
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายก้องภพ  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกัญจน์ชนัช  อยู่คง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงแคล้ว
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกัญญาภัค  ตินพ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกัญญาภัค  พุ่มกลั่น
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พุทธานนท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กชายกันต์ณิกร  เพ็ญพานิช
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
404
เด็กชายกันต์ดนัย  เกษเกษร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกันตภณ  กิตติศรัณย์เลิศ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
406
เด็กชายกันติชา  เรืองจุ้ย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกัลยกร  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกัลยกร  อำนวยพร
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กีเรียง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  คุ้มพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกาญจน์ปาณัสม์  แสนเสนาะ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายกาญจนวิทย์  จันทรดาสุข
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันทดี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายกิจติภณ  พฤกษ์ไพโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายกิตติศักดิ์  วุฒิเนตรเนติรักษ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกิรณา  บูรพาพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกุลปรียา  เพ็งพงษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงกุลวรา  ตุลยาธาร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงขวัญข้าว  วิยะนัตย์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงเขมิกา  ปทุมรัตนไพศาล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงเขมิสรา  ฉัตรวุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงโขมพัสตร์  เฟื่องกวินสมบัติ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
423
เด็กชายคณิศร  อยู่แก้ว
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงคุนัญญา  นิลเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงเคลิน่า  เสียงเกษม บาลมาเซด้า
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงฆฤณี  รุ่งโรจน์เนติกุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ประเทืองผล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
428
เด็กชายจิณณวัตร  ประยูรเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงจิณัฐตาษ์  ลิ้มติ้ว
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงจิดาภา  ชุณห์วิจิตรา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทองคำดี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายจิรฐา  พุกเปลี่ยน
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
433
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์วิจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายจิรภัทร  โปรยสุรินทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
435
เด็กชายจิรภัทร  ฟ้าคนอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
436
เด็กชายจิรวัฒน์  จิรวัฒนานุกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงจิรสิตา  สัจจสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงจิรัชญา  นุชนารถ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
439
เด็กชายจิรัฏฐ์  พิศาลภัทรกิจ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงจิราภา  จะเริกรัมย์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กชายจิรายุ  ชุ่มนาค
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ติณเวส
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำมา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงเจริญวิทย์  เจนวิถีสุข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
445
เด็กชายเจษฎาพัชร์  เชื้อประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์กิติ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชญาภา  คุ้มรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายชนกันต์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงชนภรณ์  หมายเกื้อ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงชนัญชิดา  ตรีนัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
451
เด็กชายชนาธิป  โพงาม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงชนิดา  นิจฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 4/1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กหญิงชนินทร์พร  เล็กเพ้อ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายชวกร  โตราช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
455
เด็กชายชวนากร  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงชาลิสา  คารมชิต
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงชาลิสา  เส็งสาย
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงชาสินี  เปรมประมล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
459
เด็กชายชิชานนท์  ภาณุโชคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชิดชนก  ผ่องประโยชน์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิระศุภศรี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชุตินธร  เจริญภักดี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
463
เด็กชายโชตินันท์  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงญานภัทร  ไชยพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงญาศิกานต์  วรศรี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
466
เด็กชายฐกร  พันพีระวงษ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงฐิติชญาน์  งิ้วไชยราช
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
468
เด็กชายฐิติพงศ์  คล้อยวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรกิจ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายฐิติพันธ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณวิก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินนุพัฒน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณฐกร  แซ่เฮา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
474
เด็กชายณฐวร  กรรณลา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กชายณธกร  แดงยั่งยืน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
476
เด็กชายณธรรศ  บุญณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณภัทร  พลจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัชชา  รอดมณี
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฎฐ์กานดา  เทพรักษ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  พิชยประภาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณัฐจิรปภา  สกุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆนาคา
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฐชา  สำแดง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงณัฐญา  พรพิไลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญส่งสมนุกูล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 4/2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายณัฐดนัย  ศิลาเรียม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายณัฐเดช  จินดาเจี่ย
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญรักษา
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายณัฐนันท์  เติมอารมณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณัฐนิชา  จุลแสน
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณดิษ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
495
เด็กชายณัฐพัชร์  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันตวิริยา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
497
เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชางาม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงณัฐสินี  แสงรัมย์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณัฐเสาวภา  ประทีปะเสน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงณิชาลัญจ์  เชาวลิต
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงณุตรา  ลิมป์พาณิชย์กุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
502
เด็กชายตรีศรันย์  นิธิโรจนสานนท์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงเตชินี  หยดหยาด
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงเต็มสิริ  สินทบ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายทรงธนธร  ภูช่างทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
506
เด็กชายทสกร  จันทร์เปล่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
508
เด็กชายแทนไทย  เตาไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนดล  โสภา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงธนพร  คชชา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
511
เด็กชายธนพร  รุ่งวัฒนา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
512
เด็กชายธนภัทร  คุ้มพร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนรณกร  อัมพรศิริ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วฉลวย
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธนะวิทย์  ยนต์พิทักษ์กิจ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธนานพ  ปัญญาศิริ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธนิสสร์  ชลวิทย์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธมน  ศานติธรรม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธรรมชาติ  กู้สุจริต
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธรรมภณ  หงษ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สยัดพานิช
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดำรงสิริโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 4/3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปัญญะสังข์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธันฐภัทร์  เกิดพูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธิติวุฒิ  เอี่ยมสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธีรกร  สวมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธีรดนย์  เพ็งนาเรนทร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธีร์รัชช์  ศศิมณฑลกุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธีริศรา  ปีสิงห์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงนงนภัส  นาคนาคา
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงนนท์ณภัทร  เพชรสะแก
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายนนท์ปวิธ  แก้วกัน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงนพภัสสร  กองทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
534
เด็กชายนภสกล  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กชายนรวิชญ์  น้อยสะอาด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
536
เด็กชายนรวีร์  น้อยสะอาด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงนลิน  เขียวอร่าม
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงน้อมเกล้า  สุรไกรสิงห์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงนันท์ทิรา  โรจน์จินตกานต์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงนาตาลี  จันคีรี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายนาราวินท์  วุฒิเนตรเนติรักษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงนารีรัตน์  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
544
เด็กชายบรรณวิชญ์  ศิริองอาจ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงบุญญาพร  ผาตินาวิน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
546
เด็กชายบุญฤทธิ์  หุ้นเจริญ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอี่ยม
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
548
เด็กชายปฏิญญา  กาบแก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงปณตพร  ดีพิจารณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงปภาวรินท์  เสือเดช
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
551
เด็กชายปรมะ  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงศาโรจน์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงประภาพรรณ  ผิวเผือก
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
554
เด็กชายปรัชญา  จันทร์ดา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงปรัสรา  สมรมิตร์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงปริยากร  ชูผล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 4/4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงปรียาภรณ์  แตนรินทร์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงปรียาภัทร  ดำนา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงปวรรัตน์  พุกภูษา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงปวริษา  ตั้งลิขิตสกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงปวีรดา  โค้วฮุด
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงปวีรดา  โสดยวง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กชายปองคุณ  ปภากรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
565
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกษมวรคณี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงปัทมพร  จุ่นอ้น
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงปาณิสรา  นิยมจีน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงปาริชาต  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายปิยวัฒน์  แย้มเกษร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงปิยะณิชานันท์  กวมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงปุญญดา  ยอดแก้ว
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงปุณฑริกา  เฉยเก่า
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
573
เด็กชายปุณณวัฒน์  ละมั่งทอง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายปุณยวีร์  ดรธงขวา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงปุณยวีร์  ประสิทธิ์โชค
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงปุณิกา  ทองสิงห์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
577
เด็กชายเผ่าพงศ์  ทองจำรูญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
578
เด็กชายพชร  หงษ์อาราม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กชายพชร  อาศสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงพนิตนันท์  ทองเทียนชัย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงพรชนิตว์  ชุมสุข
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงพรรณวรรณกร  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงพรรวษา  อยู่กำเหนิด
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงพริมา  ม่วงศิริ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายพสิษฐ์  พันธ์สาคร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงพัชรนันท์  ปัญญาธีระ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงพัชรีดา  ศิริพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงพัดชา  บุญราช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญบุญ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงพิมนภัส  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงพิมพ์กุล  สิทธิเกรียงไกร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 4/5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
593
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  สุขาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงพิมพ์วาริน  จีนบรรจบ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงพิริสา  เวทย์พิทยาคม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงพีชญา  ศรนารายณ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงพีรชยา  เทศแท้
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงพีรดา  นิติวิทยากุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
600
เด็กชายพุทธิพงศ์  บุญเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงเพียงออ  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงภคนันท์  บุญคง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงภควลัญช์  พรพัฒนะเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสารากร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงภัทรามน  พจนารถ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงภาทีตา  เล่นวารี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
607
เด็กชายภูมิ  โมกขพันธุ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
608
เด็กชายภูริช  ใจจริง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงภูริชญา  นิยมวรรณ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
610
เด็กชายภูรีภัทร  ทวีวงษ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กชายภูวดล  กุลปรางค์ทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
612
เด็กชายภูศิษฐ์  ทารักษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงมนทกานติ  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงม่านฟ้า  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงมุจิรานันท์  วงษ์เงิน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
616
เด็กชายมุนินทร  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
617
เด็กชายยศกร  นุ่มประทุม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
618
เด็กชายรฐนนท์  แหยมปึ่ง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
619
เด็กชายรณกร  เปรมปรีสุข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงรมย์ธีรา  เชื้อสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงรมิตา  พลเสน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงรวิปรียา  อารมณ์สว่าง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงรวิภา  ใจเฉพาะ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กชายรวิโรจน์  ลิ้มไพเราะ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงระรินธาร  อาจธัญกรณ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงระวินันท์  ฟังสำเนียง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายรัชต  ยติโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 4/6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กชายรัฐพล  ลิมป์โชติกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงรัตนวดี  จงอุตสาหกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงรัมภ์รดา  สาหร่ายทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงราชาวดี  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงริจรชา  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
634
เด็กชายรุจิภพ  บุญเฮง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงลวณากร  คำสุข
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มณีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
637
เด็กชายลิขิตเมฆินทร์  บุรคอน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
638
เด็กชายวชิรวิช  ไกรพิณดากุล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงวณภา  พาถี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงวรกานต์  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงวรนันท์  วงศ์ทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงวรรณนภัส  กองแดง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงวรัชยา  สังขสูตร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงวรัญชลี  ทัยชัย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
645
เด็กชายวริทธิ์ธร  กานต์สมเกียรติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
646
เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงวรินรำไพ  อ่างหิรัญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงวริศรา  ถ้วยทอง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กชายวัชรพงษ์  ดีวัน
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กชายวัทธิกร  บุญสาหร่าย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงวิฐิรีย์  สุทธิพงษ์เกษตร
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงวิรมณ  เพ็ชรแสง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงวิรากานต์  บุตรวงศ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
654
เด็กชายวิโรจน์  ไหมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงศตพร  กระกรกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กชายศรัณยพงศ์  ทิพย์บุญมี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
657
เด็กชายศรัณย์  หมอทรัพย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เกื้อเสนาะ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
659
เด็กชายศิรชัช  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
660
เด็กชายศิวกร  ชื่นบาน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
661
เด็กชายศุภกร  เปรมปรีสุข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
662
เด็กชายศุภกร  ศรีสรง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 4/7 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กชายศุภกฤต  สัตย์วินิจ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงศุภนัยนา  กองศรีกุลดิลก
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงศุภากร  เดชาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
666
เด็กชายเศรษฐพงค์  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงษมาพร  ภูริชโชค
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภทวีพรกุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
669
เด็กชายสรรค์เศรษฐ์  เนตรทานนท์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
670
เด็กชายสิทธิชัย  ขาวสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
671
เด็กชายสิรวิชญ์  สมคำเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉิมทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงสิรินญา  กุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กชายสิริพจน์  ภูช่างทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงสิริลดา  ไวยวุฒิ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงสิริโสภาพร  ชัยตระกูล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงสุชาภัคร  ลี้สัจจาสาคร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
678
เด็กชายสุธิศักดิ์  สลับลึก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา  จุ้ยสกุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แย้มมีศรี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงสุพิชญา  เวชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงสุภัสสรา  สันติรงยุทธ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงสุริชา  จ้อยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
684
เด็กชายสุวิศิษฏ์  หลิมพลอย
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
685
เด็กชายหริรักษ์  ครุฑางคะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
686
เด็กชายเหมรัศมิ์  บุญทับ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงอชิรญา  สุริหาญ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายอชิระ  วงศ์นิติกร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
689
เด็กชายอณาวิล  ช้างทอง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงอติพร  ชมนารถติกร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงอนันญา  จุลแสน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
692
เด็กชายอนุทัต  มิตรดำรงค์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงอภิชญา  พลับวังกล่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงอภิชญา  อารีย์รักษ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
695
เด็กชายอภิวิชญ์  ประเสริฐศิลป์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงอรชพร  สุริหาญ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงอริศรา  เผือกหอม
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ราชบุรี เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 4/8 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
698
เด็กหญิงอังคณาพร  เจียมจำรัส
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  บุตรดีเคน
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงอาภาสิริ  จำปาศรี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงอารยา  ธรรมถิวัธ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงอารีรัตน์  ปฐมกนกพงศ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กชายอิทธิกร  ศิริพรพันธ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
704
เด็กชายอิทธิภัทร์  สีสมุทร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงไอยวริญ  ทางทอง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม