ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุกอิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายเกริกเกียรติ  คุ้มหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายชยพล  เกิดศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายชลากร  อยู่สุข
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชัยญาภร  จันทร์ทวีแสง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงฐิตาภา  ช้างน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงณฐพร  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงณัฐธิดา  จำคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายณัฐพล  หาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงณีรนุช  ชุติปาโร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายตะวัน  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายตะวัน  นิรุตติศาสตร์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายทรงพล  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายธนกร  บรรจง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายธนพล  จรีวัตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงธนัชพร  แสงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงธมลวรรณ  เผ่าพันธ์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  แพทย์นัทธี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงธีรกานต์  เจริญมี
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงนภัสสร  เยี่ยงยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายนันทวุฒิ  ลิวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงปรินดา  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงปัณชญา  ศาลาแดง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายปัณวัฒ  หลิ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงผริตา  พันธุ์โยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายพงศกร  เชาวศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายพงศธร  ทองกำเนิด
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายพงษ์เดช  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพนัชกร  ชาญด้วยกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงพัชรพร  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วยก
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนาวัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายเพ็ชร  สายทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงภัทราพร  แดงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายภาณุพงศ์  บุติมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายภาสพงศ์  สมชิต
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายมงคลศิลป์  ทองชมภู
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงมนัสนันท์  เมตตากิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายวชิรพงศ์  ธงไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงวรณัน  แสนสุธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงวรางคณา  งามเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงวราภรณ์  ใสเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายวสันต์  แสงวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายศรวัณ  วิทยานุกรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายศรัณย์รัตน์  ศรีลาวัณย์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงศลิษา  แก่นธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงศศิกาญจน์  กมลเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงศศิกาญจน์  มณีดวง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงศิรดา  โชติปุณยปรีดา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายสถาปัตย์  อนันต์ชัยพัทนา
ป.6
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงสิรีธร  ว่องเกียรติคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงสุพิชญา  ทวีสัตย์
ป.6
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงสุวิมล  เนินชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายอดิศร  ปะลาภผล
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงอภิสรา  แพสา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงอินทุกร  รัตนวิจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายเอ็มเจ  สอนมะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
65
เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกชพรรณ  เพียรชอบ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกนกวรรณ  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกมลวรรณ  เตจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อมใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายกวิน  รัตนวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พัฒนสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญยุภู
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกันตา  ทองฤทธิ์นุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงขวัญสกุล  วิจารณบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงคณกรณ์  จันทร์ขอนแก่น
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายคณาเศรษฐ์  ทองดารา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงจรรยพร  เปี่ยมเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจิดาภา  งามเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจิรประภา  วงศ์หงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายจิรพิพัฒน์  ภูช่างทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจิราพร  ตุฬาเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชนิกานต์  บุตรชน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชลธิชา  ทิมะบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชินภัทร  ดีการ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงโชติกา  เเน่นหนา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงญาดา  พาปา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงญาตาวี  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงญานิกา  ลายภูษา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงฐานิดา  อาตม์สกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงฐิตาพร  แย้มนิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญรวย
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณรัญญา  ศรีสวัสดิื
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัชชา  คำสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฐกร  เคราะห์ดี
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฐดนัย  ชัยงาม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐนิชา  ภิณโญ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฐพงษ์  ธงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
100
เด็กหญิงณัฐศิกาน  บัวสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐิชา  เทพสุระ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัธฐณิชา  จันทคาม
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีคำผึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงดารินทร์  เพชรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายตันติกร  นวลเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายเตชิต  สำนักวิชา
ป.6
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายแทนธรรม  บูรณะภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงธนศร  เชาวศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงธมลวรรณ  กองอุนนท์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์วาลจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงธัญรัตน์  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธาวิน  พัฒนาภร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธีมา  เหราบัตย์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงไธสงค์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายนครินทร์  แสงชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนงนภัส  นนทะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายนรวร  ไทยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เอมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงนันทินี  ชุมทัพวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนิยตา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงนิรชญา  เจ๊ะอามะ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุเเก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงบุญญิสา  ปะสิ่งชอบ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงบุณยาพร  คงจุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายปฏิภาณ  อ่อนดี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปณัฏฎา  วงษาพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปรมาพร  พรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงปริดา  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงปัทมาพร  สีน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปันฑิตา  บำรุงราษฏร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
135
เด็กหญิงปาณิศา  เสิดขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปานชนก  ธนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปาลิตา  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงเปมิกา  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพรกนก  พลภักตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพรประภา  ทรงเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แทนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพิศมัย  พิมพอน
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพีรพัทธ์  ขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงภริตา  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภิญญดา  รัตนคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงภิญญลักษณ์  กุลปรีดารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภูเบศวร์  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภูมิพัฒน์  หวานเสนาะ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายภูมิภัทร  คมสัน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายภูวณัฏฐ์  วัฒนวชิราภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงมณิสรา  ประสมศาสตร์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงมณิสรา  ปรุงแต่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงมนัสวีร์  นุชาญรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงโยษิตา  พานิชเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงรจนา  ชุนลี
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายรณชัย  ยวดยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงรมลกร  จันทร์ส่อง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงรุจิรดา  มีผล
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงลลิตา  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเลิศนภา  มูลสละ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงวรดา  กู้พิมาย
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงวริศรา  เกิดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงวริศรา  ประมาณู
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายวัทธิกร  เกสโร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายวัรภ์ทร  กาญจนก์นติ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงศิรประภา  นันทการ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายศิวกร  อัศสานึก
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กหญิงศิวพร  วงค์แววดี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายศุภณัฐ  สนธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายคลึง
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงอยู่
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงศุภิสรา  มุกดาสนิท
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสพลดนัย  ยินดี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงสัตตกมล  โชคศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายสิรภพ  อำภา
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสุชานันท์  ศิลากุล
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสุฐิตา  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชุติปัญญะบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงสุภาพร  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงแสงจันทร์  ซุ่นหลี
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอชิระ  ว่องไววิริยะ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงอนัญญา  ทาติด
ป.5
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงอนามิกา  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอภิชญา  อินทวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายอภินัทธ์  รื่นรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอภิสรา  การุญ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอมลวรรณ  สองพี่น้อง
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอริสา  จริตงาม
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายอิษฎา  ขวัญดี
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กชายธิติ  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธีรพันธุ์  แก้วตรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์เนียม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นจันทร์ทา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายภาวัต  เจนวิชา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอภิสรา  แก่นจันทร์ทา
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กชายคณิศร  พรายกระสินธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชิชญา  สีระสังวร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงดลกมล  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนภัค  น้อยสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนวมน  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพาขวัญ  สำเร็จ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพิชญธิดา  เอกจีน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงริติการณ์  ชุตินันทกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุพิชชา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอัยริษา  กองสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์