ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้อง 3/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  คำตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนก  พัฒนสุขวสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกนธี  อักษรคิด
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพร  กองวาจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกมลวัช  สิริวัฒน์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรกมล  พรหมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรกานต์  ไพรพนอม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรณิการ์  ไทรศรีคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤชณัท  จันทร์อนุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตพล  ศรีธรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤตภาส  ล่องดุริยางค์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกฤตมุข  อ๊อดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤติน  บุญยะไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤษฎา  พันเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษณัฐวัฒน์  สังขโบสถ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษนที  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษศิริ  กาญจนนิธิ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกวินตรา  วิทยาวนิชชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกษิดิศ  พันธุ์แพร่หลาย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกังวาฬ  แสงศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญ์โฉม  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญภัทร  พินเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญวรา  ภิญโญวิวรรธน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญญาภัค  อัศวการกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกันณพงศ์  ชินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกันตพร  เกตุรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกันตพัฒน์  คงดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกันตภูมิ  คุ้มขัตติยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกันตินันท์  เพ็งสุภาพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกันต์  อิสระทิพย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกันยกร  ช่างจด
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัลยากร  จันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้อง 3/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เติมเลิศมนัสวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกิตติกวิน  บุญนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิตติธัช  เอี่ยมกุลวรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิตตินันท์  ภัทรขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกิตติพงศ์  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกุลชา  อือตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกุลณัฐ  เอมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกุลธิดา  สุขสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตรนารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกุลิสรา  เดือนสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงเกศมณี  เฉิดฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายขชม  วิจิตรกำเหนิดกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงขวัญชนก  คุ้มท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงของขวัญ  ศรีบูโฮม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคณาวุฒิ  บุญลือ ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายคศิษฐ์ศักดิ์  คงเหลือ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงคุภสุดา  นิลจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจตุภัทร  ตั้งนามประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจาริญดา  กัญจนประชานาถ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจิรชาติ  สุสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายจิรธนิน  ชาติสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจิระพนธ์  ฉัตรสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจิรัชญา  ทรงพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมสุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจิรัฎฐ์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจีรัชญ์  ภูเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจุฑามณี  สระภูมิ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายเจตน์สกฤษ  แสงฉาย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะยา
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงฉัตรชนก  แจ่มสว่าง
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชญานนท์  ชื่นพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชญานิน  ทองโอ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชญานิศ  นาวาชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชญานิสรา  พงษ์พัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้อง 3/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชญานี  เปรี่ยมพิมาย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชนเนษฎ์  ถนอมวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญไชโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชนัญธิดา  ดุสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชนาธิป  ศรีป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งศิลวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชาลิสา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชินธีร์  สายสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชิษณุพงศ์  พสุวณิชย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดชโคบุตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชุติเดช  สุขศืล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเชิญขวัญ  แดงใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงโชติกา  ดำรงสิริลาภพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงญาณัจฉรา  หาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงญาณิศา  ณรงค์ชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงญาณิศา  แย้มคร้าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงฐาปนี  ศรีธาราม
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขาวนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณฐกฤต  ศรีริ
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณฐพงศ์  ขันโท
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณภัค  แจ่มจิตร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณสวรรค์  รัตนปรารมย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณเสฏฐ์  ฉันทวิจัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัชชา  อัคคะสาระกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฎฐ์กร  พรอริยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฎฐกันย์  เหล่ารอด
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เพียรศิริกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยรูปเรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฏฐิ์ประภา  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายณัฐกิตติ์  คิดอ่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณัฐกิตติ์  อยู่คะเชนทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัฐชยา  พลวัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้อง 3/10 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐญา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐณภัทร์  อังกูรวัธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัฐดนัย  ทานผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฐนวัฒน์  วิมลศุภกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โสตถิกิจกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณัฐพงศ์  สุขมั่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณัฐพัชร์  โรจนพลกันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐพิมล  ฤทธิ์เดช
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายณัฐภัทร  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณัฐภัทร  ใจซื่อสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐรดา  ตอบศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐรินี  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณัฐวรา  งดงาม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายณิชกุล  ตันบุญเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณิช์ภิชญาญ์  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณิชากร  เทือกลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณิชาภัส  แก้วฟู
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณิสาพัชร์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงดลณดา  เทียมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายเดโชพล  ดอนสมจิตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายต้นไม้  เกิดแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายตนุภัทร  จันทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงตมิสา  มีณรงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงตมิสา  สุภาพินิจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงตระการตา  เทพศิลป์วิสุทริ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายตรัยภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายตฤณ  โพธิ์ไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายเตชินท์  ย่งหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงทักษพร  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงทิพย์เกสร  ชาวบ้านกร่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายทีฆทัศน์  แก้วประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายทีฑายุ  พราหมณี
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายทีปกร  เอกสิทธิพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 3 ห้อง 3/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายแทนคุณ  ศรีชลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนกร  ทรัพย์ผดุงชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธนกร  น้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายธนกร  นิตยพล
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธนกร  บำรุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธนโชติ  ชินวานิชย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธนดนย์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธนทร  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธนปวรรณ  แมกไม้รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงธนพร  โชคชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนภัทร  จิรเมธาจารย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนภัทร  เจริญรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนภัทร  ชาตะรูปะชีวิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนภัทร  บุญฟ้าประทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธนภัทร  เพียแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนภัทร  มณีชัยสิริโชค
ป.6
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนภัทร  สืบศักดิ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนวัฒน์  ทับทวี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนวัฒน์  อักษร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธนวินท์  แสงพงษ์พิทยา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนัญกรณ์  ธีระวัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธนัญกรณ์  สีเหลือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนัท  รุ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธนัทภัทร  เชื่อมสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนาสิน  ภูดรนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธมกร  หล่อยดา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธรรมจิตร  กล่ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธรรมวิทย์  โพธาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงธฤษิดา  มีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธัญชนก  อาภรณ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประทุมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงธัญพิชชา  เนินอุไร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 2 ห้อง 3/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธัญยธรณ์  คัชชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธัณณพัทธ์  นิติธรรมานุกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธาราเทพ  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงธาราพร  ตันติโกวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธิติคุณ  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธีทัต  ลิ้มอังกูร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธีรทัต  ผิวอ่อน
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธีร์ธวัช  วัฒนทวีกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธีรภัทร  คุ้มสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธีรภัทร  ปุเรตัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธีรังสิมา  คำแสน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายนนท์ธนัชถ์  ทำมารุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายนนทพัทธ์  มาศเมฆ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายนพรัฐ  ไทยยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนภชนก  ลีราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนภณัฐ  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนภสร  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนภสร  ลีวงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนภัค  พันธุ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนภัสนันท์  เวชประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวังผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนภาพร  ประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายนรบดี  เกิดมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงนรภัทร  ทองสุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนรมน  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายนราธิป  ศรีหฤทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายนรินทร์โชติ  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายนรินทร์โชติ  เพชรดง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนฤมล  พนมวัน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนวพร  ภู่โพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายนวันธร  มาศบำรุง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายนัธทวัฒน์  เมฆมณฑล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนันท์นภัส  ก่อสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 2 ห้อง 3/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคำอ้น
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูวรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงนันท์นภัส  มีภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายนันท์ภากร  เอี่ยมสานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งรัตนกมลกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนาตยา  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนิชนาถ  เขาชำห้าน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนิชาภา  พฤกษาสวย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  วอทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายนิพพิชฌน์  สำราญรณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนิษฐกานต์  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงเนตรนภา  เนตรศรี
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายบุญพิพัฒน์  อัตถกวีศิลป์
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเบญญภา  ภาษาชีวะ
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายปฐพี  นิลพัด
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายปทา  ขมแสนยาธรรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงปทิตตา  อุไรฤทธิพร
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปนัสยา  อมรธำมรงค์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปพิชญา  สุริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายปภังกร  จันทนะสาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายปภังกร  ดุษดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายปภังกร  ปิตุเตชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายปภังกร  แพ่งศรีสาร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายปภังกร  ศรีบุญจิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงปภัศรา  พิมสาร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปภัสจนันท์  พยัคฆะนิธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายปรเมษฐ์  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายปรัตถกร  เจียมทอง
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายปราชญ์  อำพนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงปริตตา  วะลัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงปริษา  เชื้อช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปรีชญาน์  กองทุ่งมน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 2 ห้อง 3/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปลื้มปิติ  ถนอมญาติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงปวริศา  สัมพันธวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายปองคุณ  ถาวรวงศ์ขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายปัญญวัฒน์  ดำจับ
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายปัณณธร  ทับอุดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายปัณณพัทธ์  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายปัณณวัฒน์  นวลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประกอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายปัถย์  สุทธิกิจอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงปัทมนันท์  ดามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงปัทมพร  ขาวคม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงปัทมพร  พรหมโสภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปาณิตา  บุตรละคร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปาณิสรา  พันธ์พฤกษ์โอชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปิตมณี  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายปิติพงษ์  สุขกับหลง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายปิติภัทร  กิ่งดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายปิติภัทร  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงปิยธิดา  เต็มใจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงปิยวรรณ์  สันติรัตนพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายปิยวัฒน์  โปณะทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายปิยะภัทร  อัฒจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายปิยากร  ธรรมคงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงปิยาพรรณ  ศิริคุณ
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปิยาพัชร  กมลนวรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายปิยาวัชร์  ถนอมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  จ๋ายเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปุญวี  บุปผาวัลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายปุณณพงษ์  ภูคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงปุณฺกา  สุนทรเวชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงเปมณีญ์  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายพงศกร  จึงรุ่งเรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายพงศกร  ทรงกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพงศกร  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารตากสินมหาราช ชั้น 2 ห้อง 3/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายพงศภัทร  ผะเอม
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายพงศ์ศรัน  หวังงำทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพงศ์ศิริ  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพชร  จีระเตชธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพชร  เลิศบำรุงสุข
ป.5
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายพชรพรหม  พรมบุตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายพชรภูมิ  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงพนิดา  กิจเจริญวิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพรกรก  นามนไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพรธิดา  ตองตริรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพรพิพัฒน์  พัฒนเศรษฐศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพรพิพัฒน์  ยอดดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพรรณธร  พรมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพรรณพัชร  โพนาง
ป.6
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพรลดา  สุวรรณวิจิตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพรสวรรค์  บรรจงอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภวัตจินดา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองสว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพัชรกันย์  โพคามา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายพัชรพล  นิพันรัมย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายพัชรากร  แสนดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัฐศิลป์วรกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนาโกศัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพัทธนันท์  เบญจกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพัสกร  อุบลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพาสิษฐ์  สมเกียรติวีระ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชื่นศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรมาก
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพิชฎา  เกษตรภิบาล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพิชยา  วรรณราศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตตมากร
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพิณนภา  พรมัญชุสา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง 5/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แจ่มสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพิมาย  ธาราสุข
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายพิรพัฒน์  ประทุมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพีระณัฐ  แดงโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายพุฒิสรรค์  มีชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพุทธญาณี  เจียมอนุกูลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงเพชรนภา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงเพชรรดา  จิตต์ประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงแพรพิชชา  วิทย์วรากุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภคพงษ์  ลิขิตหัตถศิลป
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงภคพร  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงภคพร  ร้องกาศ
ป.4
โรงเรียนวัดเนินพระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภคพล  ชลเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายภคิน  บัวสำรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงภัคจิรา  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงภัครริณ  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงภัณฑิราภา  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายภัทรดนย์  วงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงภัทรนัน  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายภัทรพล  บุตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภัทรพล  พฤขัตรพิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายภัทรพล  วงค์สุนทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายภัทรพัฒน์  สุขศิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภัทริยานันท์  ศรีมันตะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงภัสริตา  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายภาคิน  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายภาคิน  โยทองยศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายภาณุรุจ  ศรีศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภาณุวัฒน์  วงศ์อยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายภานุวัฒน์  โชติวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงภิภาพรรธน์  เจริญรุ่งแสงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงภีมวาร์  ไทยแสน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง 5/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายภีรวัส  พาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงภูชญามญธุ์  เอกนิพนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายภูดิท  นิพัทธโกศลสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายภูธน  วิวัฒน์วานิช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายภูธนสิษฐ์  ดีก้องเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภูบดินทร์  ฉันทมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภูบดี  ฉันทมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภูเบศ  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายภูพศิน  โพธิ์เตี้ย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายภูมิรภี  จบศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายภูริช  พึ่งแผ่นดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงภูรินี  ทรัพย์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายภูวสินธุ์  ลีเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภูวิศ  พิพัฒสุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงมณีรัตน์  พลเดชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงมนัสนันท์  กรุงพลี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงมนัสนันท์  จุดาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายมโนเชาว์  กระท้อนกลาง
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงมาตา  กลีบมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายรชต  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายรชตวรท  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายรพีพงศ์  ศรีรักยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงรมย์นลิน  สิทธิ์ภานุวงค์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงรมิตา  สำอางค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงรวิภา  เงินกระโทก
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงรวิสรา  เต็มปีติกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายรังสิกร  ช่างเก็บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายรัชพล  จึงรุ่งฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายรัฐภาค  มีใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วผาลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายราเมศวร์  ญามะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงรุจิภา  สดสิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงรุจิรา  มรกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง 5/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงเรือนแก้ว  สุขปัทม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงลภัสรดา  เมธาวิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงลลิตวดี  เจริญวารี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงลักษณา  จันทร์ฟ้าเหลื่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงลัลนา  เทพสนธิ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายวงศธร  ไวยวุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายวงศพัทธ์  กุลาใส
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายวชิรพล  จันทร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายวชิรวิชญ์  ลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายวชิรวิชย์  เจริญกิจปีติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวทัญญู  ทองโอ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายวรกร  ทิพย์อุทัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายวรงค์เวท  ทองจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวรชัย  คูธนากรเดช
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายวรพฤกษ์  สิงห์สูง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงวรางคณา  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายวราธร  เสียงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริยะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงวริศรา  ใจคิด
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายวฤนทร์  สิงหเสนี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงวิชญาพร  มาถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงวิชญาพร  มินทบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายวิทย์วศิน  กล่อมเกลี้ยงกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงวิมลณัฐ  เพ็ชรผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายวิมุต  ทวีกิติกุล
ป.5
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายวิรวัฒน์  นามสง่า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวิรัฐญาร์  ถิระธนาโรจน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายวิศวะ  อินทุดม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงวีรดา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายวีรภัทร  สอาดรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายวีระสิทธิ  จันทร์แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงวีรินทร์รดา  จันทร์ยิ้ม
ป.5
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายศจิษฐพล  บุญพันธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายศรัณย์ภัทร  หิรัญเพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง 5/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายศรุต  ศรีสุภา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงศศพร  เดชะสหะพัฒนา
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงศศิธร  แสนเหลา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงศศิประภา  ชุมภูใบ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศิริแพทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงศศิภา  หนึ่งแววแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายศักศิวกร  ปักกาเวสูง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิกสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิยะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงศิรินดา  โพธิสถิตยืนยง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงศิริภัสสร  จิระพงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูมิมาโนช
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายศิลา  อิ่มคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายศิวะพัฒน์  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายศุภกร  พยัฆศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายศุภกฤต  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายศุภณัฎฐ์  เกิดโภคา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายศุภวิชญ์  อารยรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงศุภัสรา  มีสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาธิสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หีบทอง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงศุภิสรา  นกดารา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายเศรษฐกรณ์  อุ่นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดีวอ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงสรชา  แจ่มดาว
ป.6
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายสรวิชญ์  หิรัญเพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายสรวิศ  โพธิ์ปาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายสรัล  กองสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสรัลรัตน์  งามจรัสศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายสิปปกร  ซุ่นเเต้
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายสิรภพ  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายสิรภพ  แสงเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายสิรภพพ์  ธิบดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 2 ห้อง 5/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายสิรวิชญ์  สุนทรภูติวงศ์
ป.4
โรงเรียนกวงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารีย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายสิริกร  ภัทรนารานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงสิริกัญญา  โพธมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายสิริภูศิรัญณ์  จันทร์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงสุกัลญา  ฤทธิเกรียง
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงสุชญา  สิทธิโชติเลิศภักดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงสุณัฏฐา  ชมภูพื้น
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงสุธิตา  ศรีบัวชุม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงสุนันธรัตน์  อุ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายสุนิติ  สุรฤทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงสุปะวีณ์  วงศ์ศารทูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญฟ้าประทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสุพิชญา  สังขะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงสุพีรยา  ลิมสัมพันธ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงสุภัชชา  หนึ่งแววแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายสุรชัย  ผไทวณิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายสุรชา  อินทรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายสุรยุทร  โสดาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงสุรัศวดี  แผ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายสุริยะอันส์  สุกุล
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงสุรีย์พร  หาญรักษ์
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงสุรีย์ลัฐ  เตชะทวีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บริสุทธิ์สุขกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายหฤทกานต์  เชียงเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายอชิตะ  นววิภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายอชิรวิชญ์  กฤษณาวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงอนัญญา  เหินชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายอนาวิน  หวังพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงอภิชญา  ไชยมาตย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายอภิมุข  รวดเร็ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงอภิษฐา  มหาเขตต์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายอรรคพงษ์  มั่นประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง 5/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอรรถสิทธิ์  ย่องใย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงอรินรดา  บุญกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงอริสา  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายอัครพงค์  จุปะมัตตัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายอัครินทร์  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายอังกูร  พิทักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงอังคณา  ชื่นฤดี
ป.6
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงอัญชัน  กาญจรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงอัยยา  งามฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายอานันท์  ธนไพศาลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงอารียา  ชุณหกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายอิทธิเดช  กิ่งวงษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายอินทัช  เหลืองวรารัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีประทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายเอกชน  สืบเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงเอมวิกา  วรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  แคล้วคลาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายโอม  สมัครไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง 5/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ลือวนิชวงศ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงขา
ม.2
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายกันต์  อึ้งอโนทัย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายกานต์ธรรม  พึ่งธรรม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงกานต์สินี  เชื้ออินทร์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงแก้วกันติยา  ทับทิมพรรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายจักรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงจันทรกานต์  มนตรีวิจิตร์กุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงจันทรัตน์  อรุณสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงจิตรนุช  พัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงจิรนันท์  คิตการ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายจิรวัฒน์  เเสงหิรัญรัตนา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงฉอยิ่ง  เบนนิตา ตาน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงฉันท์สินี  ืปัญโญ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายชญานนท์  กิตติอมรวัฒนา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายชญานนท์  วิเศษ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงชนิตา  ทองเอม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายชยุต  สิงคิรัตน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายชุติเดช  เกิดลาภผล
ม.3
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายชุติเทพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายซาซาน  โตลิน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายฐิติวัจน์  อรุณสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายณภัทร  พสุวณิชย์กุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงณภัทร  ศิรินันทนกุล
ม.1
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงณัชชา  กาญจนาลิขิต
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงณัฏฐ์พิมล  โฉมนรินทร์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงณัฐชยา  เหล่าหิรัญชัย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้มพจนานนท์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายณัฐดนัย  พิศาลชัยยงค์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายณัฐนนท์  หล้ามูล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายณัฐนันท์  สิงหืทวีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายณัฐพงษ์  รามนุช
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
นางสาวอริสา  ปราศจาก
ม.3
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายอัครวัฒน์  บุญเจริญ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง 5/1 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กหญิงณัฐวดี  จิตรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายเด่นภูมิ  จิณโรจน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองโปร่ง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงติชิลา  โพธิ์ไทร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายติภูมิ  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายทวีโชติ  ปิยะณัตติ์พูล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธนกร  สุขแจ่มใส
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงธนธรณ์  วงศ์โภคิณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงธนพรรณ  ทรงไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงธนวรรณ  นาควชิรตระกูล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธนวัฒน์  วีระพันธ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธนิตศักดิ์  สิทธิพรไพศาล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงธฤวรรณ  แสงศิวะฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธัญกิจ  วงษ์ศรีเเก้ว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  พินิจสุขใจ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายธันย์  ศุภกาญจน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายธารากร  ธาราสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงธิดารัตน์  ด้วงทอง
ม.2
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงธิติมา  มั่งละมูล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายธีภพ  สีขาว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงนภัทร  ธนาวุฒิปีติภัทร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงนรีธร  คิ้วงาม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนันท์นภัส  พุ่มนวล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายน่านน้ำ  แหยมสร้อยทอง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนารดา  เสรีกิตติกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายนิติพงศ์  ยศปิยะเสถียร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทวีกิติกุล
ม.1
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายนิรันดร์ชัย  ศรีสง่า
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงปณิฎฐา  ตั้งไพบูลย์วณิช
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงปณิตา  คำกำ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายปภังกร  ขวัญยืน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงปริยากร  ชังเทศ
ม.2
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายปวริศร์  แพรศรี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงปวริศา  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงอัญชลินทร์  ตั้งธนไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง 5/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
584
เด็กชายปัณณวิชญ์  กอบตระกูล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงปันฑิตา  ปะสิ่งชอบ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายปิติพัฒน์  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศักดิ์ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายเปรมอนันต์  วิจาราณาญาณ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายพงศธร  ไตรลักษณ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เกื้อหนุน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายพชรกฤต  ธนะศรีสืบวงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงพรนภัส  ลาภทับทิมทอง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงพรไพลิน  ทองชมภู
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงพรรณรมณ  ตรัยรัตน์อภิวัน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงพัชฐกัญญ์  กฤติทองอนันต์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงพาฝัน  พุ่มนวล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทุมมา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เชียงอุทัย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายพีรดนย์  มะโนตัน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายเพ็ญกฤษณ์  ปั้นเหน่งเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงแพรววา  คงสุจริต
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงภคนันท์  จันซิววงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงภคพร  จันซิววงศ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายภัคพงษ์  เพ็งสมบัติ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงภัณฑิรา  กาพล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงภัททิยา  เพิงมาก
ม.2
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงภัทรธิดา  กิริยางาม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายมิตรภาพ  เเก้วคำ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงมิตรารีย์  ด้ายรินรัมย์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายรชฏ  รัตนถาวร
ม.1
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายรวิพล  มั่นเมือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงราตรี  เยือกเย็น
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายวรทัต  เอายะกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายวรเมธ  แก้วคำรอด
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงวรัมพร  ตั้งปณิธานวงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงอุรัสยา  หอมหวล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 1 ชั้น 3 ห้อง 5/10 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
621
เด็กหญิงวราภัสร์  รักตพงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายวริศ  นิยมรัตน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงวริศรา  เกษตรภิบาล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงวลัญชลี  เชี่ยวสมุทร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายวสุพรหม  พรมบุตร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงวิจิตรา  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
นางสาววิภาพร  พรฉิม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
นางสาววิรัญดา  กระจ่างโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายวิวรรธน์  ชูใหม่
ม.1
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรประไพกุล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายวุฒิภัทร  เลี่ยวบุ้นกิม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายศรัณญพงศ์  ไพรวงษ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงศิวาพร  ศิริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงศุภกัญญา  บุญหนู
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงสมิตา  กุณามา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายสรยุทธ  สาลีรัตน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสรัล  อุทธังกาศ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงสรัลชนา  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงสโรชา  ระวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายสวสร  สรงกุมาร
ม.1
โรงเรียนสองภาษาระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายสหรัฐ  งดงาม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายสัณหณสัณห์  มีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายสิปปภาส  มัจฉา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายสิรวิชย์  ศรีรักยิ้ม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงสิริรัตน์  เก่งรุ่งเรืองชัย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยั่งยืนกิจการ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายสุรเดช  ล่องดุริยางค์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสุวมน  เรืองทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัดปทุมาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายอติกันต์  บำเพ็ญทาน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายอนันต์ธนวัฒน์  อำไพเรื่องศักดิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงอภิชญา  สุนทร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงอภิสรา  ขำเลิศ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงอรปรียา  อาสนทอง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายแอนโทนี่  แบร์ทิน
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายแอนโทนี่  เอ็ดเวิร์ด เทอเนอร์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กหญิงกชกร  คุ้มวงศ์นาม
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงกชกร  ดีไร่
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงกชพร  ลาภรัตนไตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายกนก  วงศ์ทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายกนกพล  ใจกว้าง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงกนธิชา  เจริญกุลวนนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงกมร  โชคชัยนิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงกรการต์  จันทประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายกรรณพจน์  ไชยเรืองสูง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงกรวรรณ  เจิมภักดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายกรวิชญ์  คชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายกรวิชญ์  คฤคราช
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายกรวิชญ์  เลิศกวินอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายกรัณย์  เร่งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายกรีธพัฒน์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายกฤตธี  สืบศรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงกฤตธีริศรา  ธิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายกฤตภาส  สดใส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายกฤตภาส  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  เวียงยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงกฤศรดา  บุญทะโชติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายกฤษณล  สุทธิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงกวิตา  แสงวิมล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงกวินทิพย์  ปองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายกวินท์  เอื้อพรพาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายกวินสิทธิ์  เสริมศิริโภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงกษิดิศ  ขจรเดชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงกษิรา  พันธุ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายก้องภพ  ถีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายก้องภพ  วิชากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กอเซ็ม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายกัณฑ์กฤช  สำราญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายกันตพัฒน์  วงษ์กวีวัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงกันตา  วงษ์ศรยา
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงกัลย์รวี  เพ็ชรฉกรรจ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/1 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  สาระจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงกานดี  สุตันรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขวัญพรหม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงกานต์สิริ  วงศ์ทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายกำชัย  เกษมสุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายกิตติกวิน  หนูเอียด
ป.5
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายกิตติ์กวิน  แก้วฉอ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายกิตติกวี  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายกิตติณัฐ  วินัยถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายกิตติธัช  อันอาษา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายกิตตินันท์กรณ์  ธรรมอินราช
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายกิตติภพ  แก้วสาคร
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายกิตติภพ  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายกิตติ์วริศ  ลวะฤทธิ์บุตร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงกุณฑิกา  สราญฤทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงกุลนัดดา  วิญญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เกษธีระกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงกุลยาวรรณ์  ดาราดิกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงกุลริสา  สกุลชาติกิรติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงกุลิสรา  คำนันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงเกตน์สิรี  สมชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงเกตุจันทร์  ไกรเดช
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงเกสรา  ยาป่าคาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงขวัญจิรารัฎฐ์  เจียรักสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงขวัญชนก  คร้ามภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงขวัญชนก  แสงนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายขวัญชัย  ป่าดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายคชาชาญ  สาครพานิช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายคณนวรรธ์  สระศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายคณศรัณญ์  ปัญญะจินตวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายคณาธิป  อมรคุณาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายคุณปราบ  กรุณานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายคุณานนต์  ทองก้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายคุณานนท์  โพธิ์ไทร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
728
เด็กชายคุณานนท์  สุภัคคุณธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายเควิน  เจตน์ อาร์นทซัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายฆนากร  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงจณิสตา  เจือจันทร์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายจรณิน  ศิริสืบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงจริษฐา  ยุระชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงจันทร์จิรา  มิตรมากร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายจามิกรณ์  สรุงบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงจารุพิชญา  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายจิณณเจตน์  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วาชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงจิตติมา  ยิ้มแฉล้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายจิตรกร  แย้มสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายจิตรภาณุ  วิวัฒน์รัตนศิริ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงจินณ์จุฑาห์  ศิริสืบ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายจิรภัทร  พุฒิไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเชิดชู
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายจิรวัฒน์  สดสิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงจิรสุดา  นุ่มนิ่ม
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงจิรันดร์ลักษณ์  หมื่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงจุฑาธิป  โสภาพรหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายจุฑาบดินทร์  จัตตุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายจุรพงษ์  สอดส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายชญานนท์  หาญยุทธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิริยโสภาภาค
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงชญานุช  ไทยยิ่ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงชญาภา  บำรุงพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงชญาภา  สังข์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงชติญา  เผ่าทองสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงชนก  พัฒนสุขวสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายชนกชนม์  เสถียรเขตต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงชนเนษฏ์  แก้ววิริยะกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงชนากานต์  เจริญรื่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
763
เด็กหญิงชนาพร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสารากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงชนิสรา  สุรพงศ์ประภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายชยกร  ชาตินักรบ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายชยพล  สุวรรณเกษา
ป.5
โรงเรียนสองภาษาระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงชลธิชากร  ลอดทพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงชวัลรัตน์  นาคไพรัช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายชวัลวิทย์  ชิวธนากรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงชัชชญา  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงชัญญานุช  ตันชะโล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  โยธา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายชัยณรงค์  บุญไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายชานนท์  ปิยนิธิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงชาลิสา  เหล่าหิรัญชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงชาลิสา  อรัญถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายชินกฤต  วรวิทย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายชินนธร  บุรพานนทชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายชินวีร์  วารีรัตนโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายชิษณุพงศ์  ซิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสถียรเขตต์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงแซนดร่า  เลียน่า กีซซีลียุส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายฌาน  บุตรราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มัทธกุลพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงญาดา  บุตรราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงฏรียพัฒน์  มงคลชัยฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายฐปนนท์  พวงช้อย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงฐิตารีย์  ปุลาสะธัมมัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธ์เมฆากุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงฐิติยากร  บริหาร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจียมวัฒนาเลิศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พะนิจรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
798
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศิริคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงฐิรญา  สุอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายฐิรวัฒน์  เงินลี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายณกร  กฤชอาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายณกรพันธุ์  พาชื่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายณชนก์  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายณฐกร  สุวรรณนที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายณฐกันต์  ธูปแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงณฐญพร  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงณฐมน  กลีบอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงณฐานภ  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงณธิดา  ตาลชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายณนภมร  กะนะหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงณนิชา  เพ็งสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายณปัณณ์  แนวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงณภษร  หงษ์คะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงณภัทร  นรศาศวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายณภัทร  มัจฉาเกื้อ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายณภัส  ชูลิขสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงณมน  ฉายวิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายณัชกุล  ตันบุญเอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงณัชชลิตา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงณัชชา  ฆารเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงณัชชา  แสงอรุณเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงณัชชา  หล่อยดา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายณัชพล  ชโลกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงณัชลักษณ์  ฉัตรสถานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงณัญฐิพรพรร  มั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ศรีชุมพล
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายณัฎฐ์ภัทร์  มะโนวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงณัฎฐ์ศศิ  เอมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายณัฎฐ์  สีทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สุขมหันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสายัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีดาคาร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
833
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จินดาสว่าง
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายณัฏฐนันท์  พุกพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงณัฏฐ์วนัน  เวหนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  รองเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กลั่นสุธน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์เมฆ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์ตะวัน
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญมาก
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงณัฐชยา  แดงน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงณัฐชุตา  ปราบศัตรู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงณัฐญา  กิจกุศลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงณัฐฐามณี  อารีย์ป้อม
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีหมั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่างดอนคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายณัฐนนท์  ซุ่นแต้
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงณัฐนรี  ยังชั่งเขียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงณัฐนันทร์  อับดุลลอ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายณัฐนันท์  ภูริเศรษฐานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีโพธิ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายณัฐนันท์  หิรัญสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงณัฐนิช  บุญบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วะรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สัมปทาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายณัฐพัฒน์  เผ่าคุรุพงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงณัฐพิมล  กลิ่นกุหลาบหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายณัฐภัทร  คีรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายณัฐภัทร  พรรณรังษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงณัฐรดา  กรองสโรชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงณัฐรดา  เอาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงณัฐวดี  แทนชาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงณัฐวดี  พลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 4/10 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
868
เด็กชายณัฐวัฒน์  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายณัฐวัฒน์  สิ้นเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ประสานศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายณัททวัฒน์  เนินคีรี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงณิชกมล  เกิดโต
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงณิชกุล  ตอนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงณิชชยา  เจียมอนุกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงณิชชา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงณิชชา  วิทิตกนกธำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชาติวัฒนกุลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงณิชานาถ  พูลผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายเดชณรงค์  ชัยพลบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายตนุภัทร  ศรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายตรีวิทย์  คนใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายตฤณภัท  คงเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายต่อตระกูล  สุทธิสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายติณณภพ  ศรีอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายติณณ์  ญาณภัทโธ
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายเตชินท์  สุวรรณเจดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายทยากร  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายทรงธรรม  กาสีใส
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงทรรศวรรณ  ตุ่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงทักษพร  ผุดผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงทักษอร  สีสุนทรไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงทัชชกร  แป้นเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายทาเคชิ  คัตซูโมโต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายทินกฤต  ตั้งศรีไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงทิปสุรางค์  สิงหบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายทิวัตถ์  เพชรแดง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายทีปกร  แก้วคำแสน
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายแทตย์สึ  รัตนประภา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายธนกร  ธัญญานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายธนกฤกต  ขาวสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายธนกฤต  ใจณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายธนกฤต  วินัยโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 4/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
903
เด็กชายธนกฤต  สาลีเกิด
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายธนดล  สืบเสนาะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายธนดล  โสสีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายธนทัต  โพธิเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงธนพร  ใจแก้วมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายธนพัฒน์  ขวัญศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงธนภรณ์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายธนภัทร  เผ่าภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายธนภัทร  ล่องอาวุธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายธนภัทร  สิงห์ชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายธนภูมิ  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายธนวัฒน์  วิวัฒน์วานิช
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงธนัชชา  ธนะปุระ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงธนัชพร  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงธนัญชนก  นิลดางกูร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงธนัญญา  สุภาภรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายธนาวินท์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงธนิสร  เจริญจิระนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงธนิสร  เรืองภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายธนิสร  สวัสดิ์ภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงธยานี  แสงเฉลิมวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายธรรมธร  พิมพ์สุวธรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงธฤตมน  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงธัญกมล  ไชยเขต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงธัญชนก  มากโฉม
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงธัญญา  ทองมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงธันยพร  โคตรแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายธาวิน  เหง้าละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงธิดาพร  บัวสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายธิติวุฒิ  สำราญมน
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายธิติวุฒิ  สุทธิธาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายธิติวุฒิ  หนิงนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายธีร์ธวัช  สิริประสิทธิ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงธีรวีร์  ศรชัยจรัสแสง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายธีระวุฒิ  สมสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 4/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
938
เด็กชายธีราทร  ธีระนิติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงนงนภัส  ปานคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงนงนภัส  หลักเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายนทฉัฐ  ลำใย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายนนท์ปวิช  สมุทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายนนท์ปวิธ  เกิดกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายนพรุจ  ไทยนุกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายนพอนันต์  นาคสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายนภวดล  อุดมรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงนภัทร  ฉุนหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายนภัส  ตรางา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงษ์ยน
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงนภัสสุดา  คงทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงนภาพรรณ  วรสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงนรกมล  พานทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายนรภัทร  วิริยะปัญญา
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายนรวิชญ์  ใสยผุด
ป.4
โรงเรียนวัดเนินพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงนลินพรรณ  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีสุภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงนัฎฐกาญจน์  โสภีย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายนัธทวัฒน์  วงศ์ตะวัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงนันท์ชนก  ศรีบุญมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  แก้วภูมิแห่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงนันท์นภัส  หรือสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงนาริฐา  อำพล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายนิติ  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายนิพพิชฌน์  ไชยต่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงนิรภาดา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายบวร  แก้วนิยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายบวรวิทย์  พันธุ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วพินิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงบุณยวีร์  มัควัลย์
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงเบญญาภา  นามประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 4/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
973
เด็กชายปฏิภาณ  กลัดสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายปฐมพร  ศรีแก้วป่า
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายปณพล  จรัสพัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงปณิชา  จรกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงปณิตา  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงปณิตา  สีวะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงปทิตตา  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงปทิตตา  ลังกาพินธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายปพน  เสียงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงปพิชญา  นกดารา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายปภังกร  ตั้งหลัก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายปภังกร  สีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงปภาดา  จันทรขจรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงปภาพัฒน์  ข่าขันมะลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายปรนิ  เสนวงษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายปรเมศ  เขตร์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงปรรณ  ฉายารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายปรวัตร  หุมสิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายประพนธ์  ศิริพงษ์อาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิวงค์สกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงปริชญา  เชยกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงปริชญา  นาคแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายปริตต์  บุปผาวัลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงปริตา  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงปริยากร  พูลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงปรีชญา  ฉายัษฐิต
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงปรีดิ์นลิน  วิจารณาญาณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงปรียนันท์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงปรียาภัทร  คำทุม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายปวริศ  ดรละคร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายปวริสร  ชวนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงปสุตา  ทองทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายปองคุณ  มงคลรัตน์
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 4/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1008
เด็กหญิงปองคุณ  สกุลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายปองภพ  แสนสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายปัญญพัฒน์  หลวงมูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายปัญณ์  อุดมเดช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงปัณฑิตา  เจริญบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายปัณณกิตติ์  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายปัณณทัต  ศรีโสภา
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงปัณณพร  คิ้วสถาพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงปัณณพร  อยู่สบาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประกอบการ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายปัณณวิชญ์  รูปโอ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายปัถย์  ปัญญาเทพ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงปาจรีย์  มาลากุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายปิติพล  กิ่งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โปณะทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โพธิ์คูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สุวรรณวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงปิ่นปิพัทธ์  ทองโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูมิสถาน
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงปิยพัชญ์  ตรีเนตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ปิยะณัตติ์พูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายปิยังกูร  กระจายกลาง
ป.6
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายปิยากร  สุขสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายปุญญพัฒน์  จรวยผ่องผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงปุญญิสา  ผ่องใส
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายปุณณพัฒน์  บุญต่อ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายปุณณพัต  มั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายปุณณวัท  ลาดปาละ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายปุณณวิช  กอบตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายปุณณ์  คงเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปุณพรรษ  ประสิทธิ์แพทย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงปุณยนุช  คงสาคร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปุณยภา  เต็งสกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทุมเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1043
เด็กหญิงปุณยวีร์  สันติรัตนพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงปุณยวีร์  อาดัม
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงปูชิตา  แจ่มจันทร์ชนก
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายเปรมม์  คงเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายพชร  วงศ์ตรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายพชรพล  พรหมช่วย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงพรชนก  เนียมพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงพรนภัส  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงพรนภัส  วิริยะธรรมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงพรปวีณ์  ห้องกระจก
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงพรพรรษร  ธรณไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงพรรณปพร  อึ้งอโนทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงพรรณรมณ  สุโรจน์วัฒนกูล
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงพรรษชล  แก้วเดียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงพรลภัส  โชคนาวีสกุลรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงพรวิไล  ไชยศึก
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงพราว  รัตนจริยา
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงพรีม  เพชรสะแก
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายพฤทธิ์  ปฏิพงษ์ภาณุรัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายพลอธิป  อัจจนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงพลอยรัตน์  จันทร์ไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงพอฤทัย  วัชราพลเมฆ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายพัชร์ธริศร์  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายพัชรพล  วัดเข้าหลาม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงพัชริสา  สุขพ่วง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงพัชรียา  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธนะศรีสืบวงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายพัฒน์ภูมิ  ทาสระคู
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงพัณณิตา  เกตกินทะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงพัณณิตา  อมรพิสิฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยสร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีอุดมวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1078
เด็กหญิงพันธนันท์  ทานกระโทก
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงพาขวัญ  มุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายพาทิศ  เมืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายพิจักษณ์  เฮงสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงพิชชากร  ฟักทองอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงพิชชากร  ลิ้มถาวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงพิชชานันท์  กระเวนกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงพิชชาพร  บุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนจักร
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงพิชญธิดา  กรการ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงพิชญ์นรี  เหล่าฤทธิไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงพิชญ์สินี  รัศมีพงษธร
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมอารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเรืองยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงพิชาวีร์  สุนทรวิริยะอมร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงพิณณ์ประภา  แก้วโกศล
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตเลิศรังสี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  กระแสโสม
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เลิศเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหลืองวุฒิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงพิมพ์พิพัฒน์  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  มหาสันติปิยะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงพิมพ์ภา  บุญอนันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายพีรบูรณ์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายพีรวิชญ์  เอี่ยมอารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงพุฒตาล  เสวกวิหาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุตรสืบสาย
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พินิจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงเพียงพอ  กังแฮ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงเพียงพอ  ฉำ่แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงเพียงรวี  เครือวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กหญิงแพรพิไล  บุษบงค์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงแพรภัทรา  พูลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงแพรว์ณิชาณัฐ  เติมพรหมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงแพรวตา  เทพศิลปวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงแพรวแพรวา  เหลืองวุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงแพรวไพริน  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงแพรวา  ยงยุทธ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงแพรวา  สิงคะนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงภฤดา  เสพศิริสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายภวัต  เอี่ยมสุภาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายภวินท์  รุจิระจินดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงภัคจิรา  อินทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงภัคภิญญา  กิ่งสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกวงฮั้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงภัทธิชา  ศรีโวทานัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายภัทรกร  นิลชมภู
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายภัทรดนัย  คงไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงภัทรดา  บุญวิเศษรณกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายภัทร์ธนวัฒน์  อัมพรมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายภัทรธร  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงภัทรธิชา  โวหารลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงภัทร์นรินท์  เจริญศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงภัทรพร  คำแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายภัทรพล  อินทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายภัทรวิน  วงค์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงภัทรียา  ลิมสัมพันธ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายภากรเกียรติ  หวังเกิดเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงภาคิน  เดชาเลิศตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงภาณพรรฒ์  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายภาณุวิชญ์  ปัญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายภาณูพงศ์  อาจวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงภานิชา  สงวนกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายภาวิช  สงวนกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงภิรษา  ถิระธนาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายภีมร์  รัตนประภา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายภูกวี  เกษมุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
เด็กหญิงภูผาภูมิ  เดชรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายภูมิ  เจริญลาภวิชโย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายภูมินิธิศ  แก้วใจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายภูมิภัทร  ต่ายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายภูมิรพี  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายภูริณัฐ  ปลื้มเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายภูริทัต  บุญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายภูรินท์  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายภูวิศ  ปิยะโอสถสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายมนต์มนัส  โพธิ์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงมนรดา  สังข์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ด้วง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงมนัสศิกานต์  การดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงมรุกัญญา  กันยะมี
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงมานิกา  ฟาลฉลันเกอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงมีนา  แสงเนตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายเมธาวิน  ลาหนองแคน
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ซิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงแมรี่  แบรนแนน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงโยษิตา  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายรชต  ยุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายรชานนท์  สุระประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงรดา  ธงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงรดา  สุวรรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายรพี  คงเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายรพีภัทร  ดำน้อย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงรมิตา  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงรรร  จิรปิติสัจจะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงรวรรดา  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงรวิปรียา  บัวจีบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงรวิภา  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงรวิสรา  โลหะเสริมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงรสธร  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงรักษ์ษิฏา  งามสม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1183
เด็กหญิงรักษิณา  วงค์มาก
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงรัชญา  วงศ์สง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายรัชพล  เทวิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายรัชพล  วงศ์บุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายรัญชน์ธรรม  ธารพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายรัฏฐกรณ์  ภูเต้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายรัฐพงค์  มนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายรัตนกร  ไกรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายราเชนทร์  เภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงริญญาภัทร์  อุ่นจิตต
ป.4
โรงเรียนสองภาษาระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายรุ่งภพ  คำเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายลภนพัฒน์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงลภัสรดา  ชาวพิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงลภัสรดา  มีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงลภัสรดา  ละมัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงลภัสรดา  แสงนวล
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงลลิตา  ไหมทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงลักษณา  ม้าแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์วงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายวงศธร  ลิ้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงวงศ์วรัณ  ตรีสุคนธ์ภูษา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก้องวุฒิเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายวชิรวิชย์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายวชิรวิทย์  พรมอารักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายวชิรวิทย์  มูลเทียนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายวชิรวิทย์  สนั่นไหว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงวณิศรา  บุญเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงวนัชพร  สังคะวังค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงวรกมลวรรณ  เทียมคู่
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายวรดร  แก้ววิชิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงวรนิษฐา  คีรีแลง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายวรปรัชญ์  อุ่นจิตต
ป.6
โรงเรียนสองภาษาระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงวรพรรณ  เดชศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายวรพล  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/1 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1218
เด็กชายวรพล  โสภาแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายวรภพ  จิราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงวรรณรดา  เชาว์สกู
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงวรรธนพร  เหรียญเพ็ชรสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงวรรษมล  รักษมาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงวรรษราภา  สากระจาย
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงวรฤทัย  ก้องวุฒิเวช
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงวรวรรณ  ซาไทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายวรวิทย์  สนั่นไหว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงวรัชญา  สมทรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายวรัชญ์  พรานนท์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงวรัชยา  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายวราวุฒิ  วงค์ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายวรินทร  ประทุมยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงวริศรา  ชาตะรูป
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรเครือ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงวริษฐา  ปรุงแต่งกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงวศินี  แสนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายวสุทณัฏฐ์  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายวัชรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงวาสนา  ท้วมแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงวาสนา  พลศรีษะ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายวิชญ์พล  สุริยมาศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงวิชญาดา  พึ่งโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงวิชญาพร  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายวิชธนันท์  แย้มกลิ่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายวิชยุตม์  นาชัยลาน
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงวิรัล  รัตนากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทรัพย์พนาขัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายวิรินทร  แว่วเสียง
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายวิศรุต  พุกนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงวิศรุตา  นาโสมภักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายวีรภัทร  หาญศึก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงวีรินทร์  ทรัพย์ปรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระยอง เขต 1

ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง (ฝั่งประถม)
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1253
เด็กหญิงศตพร  สุขยิ่ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายศรัณยพงศ์  แสนสุขเหลือ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงศรัณย์พร  แสนกันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แสนกันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงศรุตา  ทองเย็น
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงศศิการณ์  จอมลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงศศิประภา  มาละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงศศิภา  ไชยหะกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงศศิภา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายศักดา  ดอกพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายศิกษก  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
วิทย์ประถม <