ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  แซ่ลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤติพงศ์  อาลัยกลาง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษกร  รักสกุลนิตย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญาณัช  อินทสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกิตติธัช  ชุ่มสลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงคีตารัตน์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจิตตพัทธ์  ทองก้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองใสพร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชนกานต์  เกียรติกสิกร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชนัญธิดา  แอนกประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชนันนสิริ  ชื่นสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชมพูนุท  ฉิมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายชัจไช  หอมนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายชินาธิป  จันทร์บูรณะศิริ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายฐาปกร  จงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายณัฎฐศิณป์  น้อยมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ล่องแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณัฏฐา  ขาวเขาอ้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงณัฐกานต์  พิณวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญดำรงสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐนันท์  มิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายณัฐปคัลภ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงธนนันท์  หยูมุ่ย
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนภัทร  บุปผามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธนาธิป  ถวิลไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงธมลวรรณ  มลการนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนะพิสิฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุดโท
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงธัญรดี  ประดับศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธีทัต  แซ่พู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายนฤดม  เนตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายนฤดล  จันทร์เพชร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดำสนิท
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนิชานันท์  สายบุญนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงนูรฟาติน  เหล่าเส็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายเนติธร  เพ็ชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายบัณฑิต  สรวิทย์ศิรกุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงประภาวรินทร์  โคตรวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงปรียาวดี  ขรภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปวริศทร์  ลัดดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงปวิชญาดา  เลี้ยวเจี้ยง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายปัฐนวิชญ์  สุวรรณปักขิณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายปัณณวัฒน์  ประธานวัฒนา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงปัทมพร  รัตน์เจริญพงศ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มากจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายปิยพัทธ์  มานิช
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงปุญญิศา  บุญประสพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงปุณยนุช  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงปุณิกา  ขุนทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปุณิกา  คงทิพย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายปูนตะวัน  พุ่มเพ็ชรประสาร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายพรพินิต  ประพันธ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงพรลภัส  พรหมมุนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายพลพษณ  แซ่นึ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายพัทธกานต์  คุ้มเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายพิภู  อภินันท์กุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงพีระพรรณ  คณานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายพีระวิชญ์  เพียรบางยาง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายพุทธิวัต  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายภควัต  ทองช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายภัทรพล  ค้ามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงภัทร์สิริย์  อินทรียงค์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภัทราวุธ  จันทขันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงภัสริตา  ตฤษณะศุขะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายภานุวัฒน์  สมัยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายภาพหล้า  ผดุงสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงภีรดา  ตันสุเมธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายภูบดินทร์  สัจจานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงยุวากร  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายรชต  ขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายรชต  มลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายรณชัย  จุลเสนีย์ชร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โสทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายวงศบัณฑิต  วงศาวณิชย์กิจ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายวชิรวิทย์  หนังสือ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายวณัฐ  ขอคงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายวรดร  เลขาะพาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงวริศรา  หนูพุมเรียง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงวลัญช์พัชร  ทรัพย์อาภากรกุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวัชรีวรณ  สีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงศิรภัสสร  โฮ่หิ้น
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงศิรินภา  พรหมเทพ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายศิริพัฒน์  ศิริบุญยัง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายศุภกฤต  โฮ่หิ้น
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงศุภิสรา  ใสประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสิริกร  จันทร์เชย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสิริขวัญ  กุลมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงสิริวิมล  ทัพเคลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  กฐินเทศ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสุณัฏฐานันทน์  ทับสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงสุธาทิพย์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงสุพิชญา  ร่มรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงสุภนิดา  รุจิกาญจนพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุภาวดี  ชมภูชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงสุรนุช  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายอนาวิล  สุขวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายอนุภัทร  พิรุฬห์กุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงอภิชญา  คงมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายอภิสิทธิ์  ชอบธรรม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอมราพร  เทพประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงอริญฎา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายอัครวัฒน์  สำราญรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงอุไรพร  ตั้งไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเอกกวิน  เตียวสกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
118
เด็กชายกนกนภัส  กิมเซียะ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงกรณิสา  แย้มมยาสุจริต
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงกรวยทอง  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกระเช้าทองง์  เทพวารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงกฤตปภาแก้ว  กุลจีราภัทร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายกวินภพ  สัตยาวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายกัณธริช  ภูจักรเพชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายกันตพัฒน์  โชติคุด
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายกันตพัฒน์  หวานชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทเจียด
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงกัลท์ฐิกา  ตลับทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายกิติพัฒน์  จ๋ายเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงขติยาภรณ์  รุจิวิวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงเขมนิจ  อัฒจักร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงจารุรินท์  วรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายจารุวิทย์  คงดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายจิรเดช  บุญสิน
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงจิรทีปต์  เลี่ยมไข่ต่วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายจิรัฏฐ์  ผดุงการณ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงจีระพร  เหลาหเรณู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิชิต
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายชนาธิป  เรืองชัย
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชยุตม์  ยิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชาญขวัญ  ทองสุก
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงชาลิสา  นิสัย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายชิติพัทธ์  มณฑนะโสภิต
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชุติมันต์  รู้การนา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายซุบัยดี  บุตรน้อย
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณฐมน  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
153
เด็กชายณตะวัน  แสงล้อม
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัชชา  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัชทิชา  ฐิตินันท์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  ทินบุตร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดาทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณัฏฐนันท์  รสสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายณัฏฐภาคย์  อัศวพัชระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้องพัฒนางกูร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายณัฐนัย  จารณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายณัฐวัศ  สุวรรณน้อย
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรฟอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายณัฐศรุษ  ไชยชาญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุวรรณพิกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณิชกานต์  อรรถกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณิชานันท์  นิลยัง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายตรีติพัฒน์  หย่องตะกาลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงตันหยง  จันทรนุกูลกิจ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายติณห์  รันทกิจ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายทรรศณ์กมณ  แพรักษา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงทรรศนีย์  คงวาริน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายทองไทแท้  ทองใบใหญ่
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงทักษพร  โรจนอนันต์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนดล  ดารารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนพล  อุ่นคำ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมชื่น
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนัญชนก  คล้ายคลิ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนากร  อู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนาวิน  มณีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
188
เด็กชายธรากร  หย่องตะกาลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พฤกษ์วัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธัญชนก  ธนบัตร
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธันย์พัทธ์  กุลมาตย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายนนทภพ  เอียดประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายนพณัฐ  สัตยาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายนฤเบศ  จันทร์ศรีกรด
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายนฤเบศ  เถาเครือมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนวพร  ก่อวิวัฒนานุกูล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนวิยา  พรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนัชมี  คงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วบัวทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนันท์นภัส  จีนจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงนิจจารีย์  ฉายประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายนิติธร  ปูชนียกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายปฏิพล  บุญทับ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปนิดา  ปิตะปิลันธน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปพิชญา  อุณหศิริกุล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายประภวิษณุ์  จรรยา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงปรีญารัตน์  อำพันกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงปวรภัทร  วรินทรวนิช
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายปัณณธร  บูรณารมณ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทำคง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปัณวรรธน์  ลบจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปาณภทร  แดงโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายป่าสัก  ธรรมดุลชาติ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายปุญญพัฒน์  ชะชิกุล
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายปุณชัย  ไกรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงเปรมณิยากร  ประพันธ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพงศพันธ์  จันทรนุกูลกิจ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายพงศพัศ  เอี้ยวตระกูล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
223
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พรหมสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายพชร  สัตยพันธ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพรทิวา  สุวรรณรักษา
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพฤฒ  จิตมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพัชรมัย  ห่วงทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพัชราภา  ภูริสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนีวาส
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ขอ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพิชฎา  อรรฆยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพิตติกรณ์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุขคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายพิธิวัต  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายพิพัฒน์  บูรณกิจ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกธัญ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เส็งเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพิมพ์พิพรรธน์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์เหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงพีรภาดา  สุนสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงพุธรักษา  บุญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงภคนันท์  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงภคพร  ชาวปากน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงภริษฐา  อนันตโชค
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายภัทรชัย  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงภัทร์นรินท์  โลหะกุลวิช
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงภิณญดา  วราบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายภูดิท  ทักษ์เดชาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายภูดิศ  ตันฑสุกิจวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายภูมิธรรม  อึ้งเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายภูมิรวิชญ์  บุญยแต่ง
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายภูริ  ลิ่มศิลา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายภูวดล  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กชายภูวเดช  อำพันกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภูวมินทร์  ฉิมมี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายเมฆา  ภู่ประภาดิลก
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายเมธาวินทร์  วรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเมธิตา  วรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายรดิศ  ล่องลม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงรักษิตา  ศักดารัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงลฎากา  ยิ่งเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายวรินทร  พูลผล
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงวริศา  อังษานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงวิภาดา  ยิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงวิภาวดี  อุ่ยเต็กเค่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวิริทธิ์พล  ธนาชีวิต
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงศรัณย์พร  ไสยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายศวัสกร  สุทธาภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายศศิพงศ์  เรนชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายศิกานต์  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายศิรชัช  จันทร์แสงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกสิกร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายศิรภัส  จันทร์แสงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายศิวกร  รอดนุ่ม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายศิวาการ  อักษรพาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงเศราร์  เฉลิมพล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงสวิตตา  ตัน
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงสัลฑิลา  พรัดรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงสุธารส  แซ่เต่
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงสุนิฌา  เนืองนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ระนอง

ณ อาคารอุบลรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดเหล็ก
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงเหล่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอชิรญา  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอชิรญา  บุญกรุงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายอธิศ  ศรีธรรมา
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงอนัญพร  อิ่มด้วยสุข
ป.4
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงอภิสรา  ปรีชากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงอรชพร  คล้ายคลิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงอัจฉรา  นาอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงอัญชิษฐา  งามขจรกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงอาจารี  นาญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายอิงคยุทธ  บัณฑรวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงอิณฐิภากร  พิจยานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายเฮงจือฮั่น  สงวนวิไลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์