ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษดา  นามลีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญณัช  ศรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
3
เด็กชายกิตติพัฒน์  ราชอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
5
เด็กชายจิรภัทร  ศรีอาจชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิราพัชร  คูณเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
7
เด็กชายเจษฎา  แซ่จู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชลิตา  แสงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
9
เด็กชายชวัลพัชร  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมภูนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วรรณพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณัฐฑฌา  จากนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฐพัชร์  อินศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
14
เด็กชายเดชาชาญ  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
คณิตประถม
15
เด็กชายธนกฤต  แก้ววงษ์บน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
16
เด็กชายธนพัฒน์  พันโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
17
เด็กชายธนสิทธิ์  สิงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงธนาภา  สุริยะน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงธมกร  วิริโยคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
คณิตประถม
20
เด็กชายธัชกร  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธัญวลัย  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงธันยพร  ประดับวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงธิติมา  บุรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
24
เด็กชายธีระบรรจง  สุโพธิณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
25
เด็กชายนนทกร  อัศวภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงปภัสราพร  สิงห์ซอม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงปัณฑิกา  อิ่มพันแบน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงปาริชาติ  คำสาริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงปุณยกร  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงพรธิชา  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงพลอยระรินทร์  พ้นทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
34
เด็กชายพันธนกูล  พละหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพีรพัฒน์  ก๋งพยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงภัทรภิญญา  เปรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
38
เด็กชายภูกฤต  ทองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
39
เด็กชายเมธิชัย  ปุริธรรมเม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
40
เด็กชายยุทธพงษ์  ศิริวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงรดามณี  ทองปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
คณิตประถม
42
เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  กุตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
43
เด็กชายวชิรวิชญ์  มุลิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงวรกานต์  ล้ำลึกเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงวรดาภา  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงวรรณฤดี  สุนธงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงวรัญญา  พันธุ์โชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
48
เด็กหญิงวรัญญา  วิชาผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงวรัทยา  บุญญานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงวริศรา  เมืองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงวิลาสินี  หิตายะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
52
เด็กชายศิววงศ์  รัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงศุภิสรา  มะโนนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงสายธาร  เวียงพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงสิริกร  สังเฉวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงสิริกานดา  สวัสดิ์ทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงสุดาทิพย์  เสาพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงสุธิดา  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
59
เด็กชายอภิวัฒน์  ชนะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงอรรถยา  โยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงอริสรา  บุปผากัณฑ์
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
เด็กหญิงกนกพร  ทะสูรย์
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกมลชนก  แข็งขยัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรียะเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกัลญกร  สยามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกานต์รวี  บุบผาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงจินนภัสณ์  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
68
เด็กชายชยพล  จันทะหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงชลธิชา  ขันทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
70
เด็กชายชวนากร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงชาลิสา  เนินภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  พลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
73
เด็กชายณัชพล  วรวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงณิชาภัทร  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
76
เด็กชายดนัยโชค  เสริมนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงทักษอร  ชินโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
78
เด็กชายธนพัฒน์  มะณี
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงธนัชพร  โสภาระ
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงธัญญรตา  แก่นสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
82
เด็กชายธีรเดช  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงนวรัตน์  ชั่งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
84
เด็กหญิงนัทริกา  กลางโนนงิ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพะเลีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงนันทนัช  จันทมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงนันทิชา  ปะยะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงนิชาพร  ถาวรยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงนิติยา  กาสีพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงปพิชญา  โพดาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงปรียาพร  อัศวภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
92
เด็กชายปัณณทัตปกร  เสตเตมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงปาลิตา  เพิ่มขึ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงปิ่นชนก  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
95
เด็กชายพงศธร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงพรทิวา  สวัสดีประภา
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงพลอยปภัส  ขวัญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงพิชญาภา  คำภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงพีรดา  จินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
100
เด็กชายพีรพล  มีอยู่ไกล
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงพุทโธ  สุภาสุธากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงไพรินทร์  ทวีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สินธุแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
106
เด็กชายภานุเทพ  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
107
เด็กชายภูมิรพี  จะตุเทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
108
เด็กชายภูรีวัฒน์  สังข์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงมนิดา  โวหารลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
111
เด็กชายรัฐพงษ์  อาจศัตรู
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
112
เด็กชายราชภูมิ  อาสาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
113
เด็กชายราชวัตร  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อัศวภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงวรกาญจน์  วรบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีจันทร์ดารี
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
117
เด็กชายวรรธนชัย  สารเศวต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
118
เด็กชายวัชรพล  อาษาศึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
120
เด็กชายสฤษดิ์  ลิ้มภิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงสวรรยา  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงสุธีรา  วงค์แหวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
123
เด็กชายสุรชัย  แสงจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงสูตรคูณ  ทุ่งลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงอภัสรา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงออมสิน  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงอัยลดา  ดาสี
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงอินทิรา  ธรรมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กชายกฑาวุฒิ  ปัทธุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
130
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงกนิศา  ทองเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงกนิษฐา  อัคลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงกมลทิพย์  มณีกัญย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พลยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงกรภัทร  โห้คลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงกรัญญา  สมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงกฤษฎา  จารุสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
139
เด็กชายก้องภพ  ประกอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
140
เด็กชายกันตชาติ  โสรามกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
141
เด็กหญิงกัลยาณี  ซาตาสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
142
เด็กชายกิตติกร  ลำมะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
143
เด็กชายกิตติพงศ์  สิงหาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
144
เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนจุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
145
เด็กชายกิติศักดิ์  เฉยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงกุลจิรา  สาระบิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
147
เด็กหญิงกุลรดา  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงเกณิกา  ขอมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
149
เด็กหญิงเกวลิน  กาลแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
150
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โนนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
151
เด็กชายจรวัฒน์  จันทร์มหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
152
เด็กชายจันทภาณุ  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
153
เด็กชายจาตุรัตน์  โสภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
154
เด็กหญิงจิตราภรณ์  เสมานู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงจิรภิญญา  อาจอาริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงจุฑารัต  คณะพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
157
เด็กหญิงฉัตรกมล  บุ้งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
158
เด็กชายฉัตรชัย  พลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
159
เด็กหญิงชญานิศ  โสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
160
เด็กชายชนาธาร  บุญพิละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
161
เด็กหญิงชมพูนุท  คำนน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
162
เด็กหญิงชลธิชา  นารถน้ำพอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงชลธิชา  สะหัสสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงชลิตา  เขตเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงชลิตา  อ้วนศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
166
เด็กชายชาญวิทย์  สิทธิบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงชาลิสา  นามสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
168
เด็กชายชินกฤต  ตรีเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
169
เด็กชายชินวัตร  จันทภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงชิรญา  สารเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
171
เด็กชายเชฎฐา  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
172
เด็กชายไชยวัฒน์  โพนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
173
เด็กชายญาณวรุตม์  เมืองประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงญาณิศา  แฝงเมืองฟุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
175
เด็กชายฐปนวรรธน์  รักษานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
176
เด็กหญิงฑินปกร  สารบรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
177
เด็กชายณชพล  เม้ามีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
178
เด็กชายณเดชน์  พุทธศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณัชชาอร  นิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
181
เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
182
เด็กชายณัฐคณินทร์  ฤทธิ์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
183
เด็กหญิงณัฐชยา  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
184
เด็กหญิงณัฐชา  แหล่งสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  กัญญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
186
เด็กหญิงณัฐณิชา  โปตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
187
เด็กชายณัฐธัญ  โนนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณัฐธิชา  เฉยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฐนิชา  พูลโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
190
เด็กชายณัฐพล  หัตถกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
191
เด็กชายณัฐวัฒน์  วิเศษนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
192
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงณีรนุช  พะชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
194
เด็กชายดนุพล  ต้นสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงดีฤดี  ทองภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
196
เด็กชายเดโชชัย  วรรณหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
197
เด็กชายตุลา  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
198
เด็กชายถิรคุณ  บัวระบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กชายทศพร  ศิริโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
200
เด็กชายทินภัทร  ภาคสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
201
เด็กชายธนกฤต  พบวันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
202
เด็กชายธนดล  กัสนุกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
203
เด็กชายธนดล  จันโทภาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
204
เด็กชายธนดล  สุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
205
เด็กชายธนพล  บูรณพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
206
เด็กชายธนภูมิ  นามบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
207
เด็กชายธนภูมิ  ยองรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
208
เด็กชายธนรักษ์  แก้วหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
209
เด็กชายธนวัฒน์  กัสนุกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
210
เด็กชายธนวัฒน์  ทะรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
211
เด็กชายธนศักดิ์  สุระโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
212
เด็กชายธนากร  จันทวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
213
เด็กชายธนากร  ชัยนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
214
เด็กชายธัชชกร  เดชศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
215
เด็กหญิงธัญจิรา  บุตมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงธันยพร  สุภารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงธิดารัตน์  วงสุโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงธิติสุดา  มีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
219
เด็กชายธีรเดช  บัวติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
220
เด็กชายธีรภัทร  ศรีทารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
221
เด็กชายธีระภัทร  เลื่อมใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
222
เด็กชายนทีธาร  ป้องสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
223
เด็กชายนนท์ธวัฒน์  นามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงนนท์นภัส  หวายเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
225
เด็กหญิงนภาพร  วิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงนรภัทร  โชติไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
227
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  รังศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
228
เด็กชายนัฏพนธ์ื  วิมูลชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
229
เด็กชายนัทพงศ์  อรรถวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงนันทิกานต์  กุสุมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
231
เด็กชายนิติธร  จิตต์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงนิภาพร  โคอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงเนตรนภา  กอเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กชายเนรมิตร  ทุมขอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
235
เด็กชายบารมี  มุขรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
236
เด็กชายปกป้อง  พละสุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
237
เด็กชายปรีชา  สิงห์สู่ถ้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
238
เด็กชายปัญญาวุฒิ  ไสยศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปัณธิญา  เนียมอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงปาริชาติ  ยอดทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
241
เด็กชายปิติวัต  ทินบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงปิ่นมุก  อ่อนท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงปิยธิดา  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปิยภรณ์  บุญเข็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
245
เด็กชายปิยะพงษ์  ไทยนาทม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
246
เด็กหญิงปุญญิษา  ดีกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
247
เด็กชายพงศกร  วชิรคุปต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
248
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
249
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ผิวจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
250
เด็กชายพรชัย  ไชยนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพรธิวา  มุลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพรนภา  ยอดปราสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพรประภา  ร่มศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพัชราภา  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพัชรินทร์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันพละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
257
เด็กชายพันธวิศ  สิทธิพัฒน์พงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
258
เด็กชายพัสกร  จันทะนัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพิชชานันทน์  สุวรรณไชยรบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บัวนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
262
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ประกอบผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพีรดา  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
264
เด็กชายพีรวัส  สุนทรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพืมพ์ชนก  ไตรยสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
266
เด็กชายพุฒิพงษ์  ชนะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงแพรวนภา  คำมูลมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงไพลิน  วะชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงภวิตรา  ฤทธิโภค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงภวิภา  จันทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
271
เด็กชายภัทรกร  จันปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงภัทรภร  ดีพลงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงภัทราวดี  กุลพลเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
274
เด็กชายภานุวัฒน์  ศักดิวงด์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
275
เด็กชายภูมิพงษ์  ปัดภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  จองทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
277
เด็กชายภูมิรักษ์  ไกรเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
278
เด็กชายภูวดล  พลนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงมรกต  วรวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
280
เด็กชายมานา  วงค์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
281
เด็กหญิงมาริสา  ดิมาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
282
เด็กชายรชฎ  เขียวมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
283
เด็กชายรพีพงษ์  พิมพ์บุลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
284
เด็กชายรัชชานนท์  บุญภิละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
285
เด็กชายรัฐศาสตร์  ชินคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
286
เด็กชายรัฐศาสตร์  รวมชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
287
เด็กชายรัฐศาสตร์  หรพลู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
288
เด็กชายราชันย์  ยะหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
290
เด็กหญิงรุจิรา  น่าบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงลลิดา  สิงห์เทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงลักษิกา  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
293
เด็กชายวงศกร  ก่องแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
294
เด็กชายวงศ์สกร  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
295
เด็กชายวทันญู  หวายรวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
296
เด็กหญิงวนัสนันท์  กอเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
297
เด็กชายวรภาส  โพธิจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงวรรณนิสา  จำเนียรกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงวรรณภา  ปักเขตานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวรรณิษา  ตรีนุมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
301
เด็กชายวรากร  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงวราภรณ์  ใครเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนาญเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กชายวราวุฒิ  คชราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวราอรณ์  จงเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
306
เด็กหญิงวฤนท์ชนัตร  กอผจญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวาธิชา  เกณเกษกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
308
เด็กชายวิชญะ  สว่างวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงวิชญาดา  บุญเฮ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
310
เด็กหญิงวิภาดา  ไพศรีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวิยดา  ช่างซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
312
เด็กชายวิศรุต  ปะวะภูทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
313
เด็กชายวิษณุ  วารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
314
เด็กชายวีรพัฒน์  มะณีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
315
เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์โนนทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
316
เด็กชายศราวุฒิ  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
317
เด็กชายศรุต  นามชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
318
เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
319
เด็กหญิงศิรประภา  เชยชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตะโคดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
321
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กชายศิวกร  ใกล้จันอัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
323
เด็กชายศุกลวัฒน์  สารศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
324
เด็กชายสัญญา  ชินคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
325
เด็กชายสิทธิโชค  ไชยภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
326
เด็กชายสิทธิพร  ไชยเม็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
327
เด็กชายสิทธิพล  พุกสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสิริขวัญ  สารุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสิรินดา  ทรงคาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
330
เด็กหญิงสิรินดา  เฮ้ากอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
331
เด็กหญิงสิรินทรา  สีหาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงสิรินทรา  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงสิรินภา  มลาสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงสิริวิมนต์  ริมไสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
335
เด็กหญิงสุทัตตา  มืดคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
336
เด็กหญิงสุธิดา  พิมพ์แมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
337
เด็กชายสุธี  ชวฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงสุนิศา  ทองพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
339
เด็กชายสุพล  ไชยดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
340
เด็กหญิงสุภทรตรา  ทินบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
341
เด็กชายสุรเศรษฐณัฎฐกรณ์  วัฒนาประเทืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงสุโรยา  เหลี่ยมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
343
เด็กชายสุวัชร  โชติไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
344
เด็กชายอชิตพล  มาโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
345
เด็กชายอดิศร  ปิตฝ่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
346
เด็กหญิงอธิชา  นามนาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
347
เด็กหญิงอนัญญา  พิศเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
348
เด็กชายอนุพงศ์  บัวอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
349
เด็กชายอภินันท์  ไผ่โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
350
เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
351
เด็กชายอรรถชัย  จันทร์ไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
352
เด็กหญิงอริตา  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
353
เด็กหญิงอลิสา  เกาะอำไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอสมา  ทวิไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
355
เด็กชายอัครเดช  วารินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กชายอัครวิชญ์  วิเศษหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วิเศษโวหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอัญมุณี  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
359
เด็กหญิงอัยยา  ขัดทรายขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
360
เด็กหญิงอินทิรา  อุปัชฌาย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
361
เด็กหญิงไอริสา  จันด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
362
เด็กหญิงไอลดา  ศรีมลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
363
เด็กหญิงไอลดา  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงกนกนาถ  ชินคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกนกพร  ไผ่โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกนกพร  มากมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกนกภรณ์  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกมลชนก  กอบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกฤชณัท  ภู่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
372
เด็กชายกฤติกร  แย้มโอษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกฤติยา  ถวนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกฤษณา  พรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
375
เด็กชายกวีวัธณ์  ชัยมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อาทิตย์ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงกัณฐ์พิชชา  มะธิปิไข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
378
เด็กชายกิตติคมน์  แก้วแสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
379
เด็กชายกิตติพงษ์  ค้อชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
380
เด็กชายกิตติพงษ์  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกิติกานต์  แก่นอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
382
เด็กชายเกยรติศักดิ์  แก่นโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
383
เด็กชายเกียตรติชัย  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
384
เด็กชายเกียรติภูมิ  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงขนิษฐา  กิจสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงขนิษฐา  บัวติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงเข็มนิจ  ทองพาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงเขมิกา  มุตไตย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
389
เด็กชายคฑาวุธ  มูลมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
390
เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วพยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
391
เด็กชายจักรพงษ์  ผ่องผาด
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงจิตสุภา  จิตวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
393
เด็กชายจิรภัทร  ผลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
394
เด็กชายจิรยุทธ  บูรณะอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงจิรวรรณ  ศิริสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงจิราพร  ประสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงจีรนันท์  กุคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงจุฑาดา  เหนือจำทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขัดทรายขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
402
เด็กชายชนดิษฐ์  ทะนะเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
403
เด็กชายชนาธิป  ขวาวเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงชนาธิป  บุญภิละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
405
เด็กชายชนินทร  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงชนิสรา  ลาภเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชมภูนุช  วงศ์อนุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชยิสรา  ลาภเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงชรินรัตน์  เฉยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
410
เด็กชายชลันวัฒน์  บุบผาสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
411
เด็กชายชัชพงษ์  แป้นดวงเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
412
เด็กชายชัชวาลย์  ์พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
413
เด็กชายชาญวุฒิ  สะเทินรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
416
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญสินชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงโชติกา  สิงหาเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
418
เด็กชายฐปนกรณ์  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงฐานิดา  โสสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงฐิตาภา  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โคคาวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
422
เด็กชายณฐกร  ดีสงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
423
เด็กชายณฐกร  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
424
เด็กชายณภัทร  โภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
425
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คชมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงณรินทรา  อินทรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวะเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนคำวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ขอนแก่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
430
เด็กชายณัฐดนัย  ทิวาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงณัฐธิดา  โลมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
433
เด็กชายณัฐพงศ์  คุณรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยคต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
435
เด็กชายณัฐพนธ์  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
436
เด็กชายณัฐพล  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
437
เด็กชายณัฐพล  ทาสีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
438
เด็กชายณัฐวัฒฐ์  ชำนาญเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงณัฐวิภา  เจือบัวขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
440
เด็กชายณัฐสิทธิ์  จอนโคกกรวด
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
441
เด็กชายณัธพล  เครือภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณิชานันท์  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงณิชานันท์  สิทธิบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงณิชานันท์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงดลยา  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงตวิษา  หาญอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
447
เด็กชายเตซิน  ครสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
448
เด็กชายเตวิช  วิปะธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงถิรดา  พงษ์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
450
เด็กชายถิรวัฒน์  โคตุเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงถิราวดี  นินไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
452
เด็กชายทรงวุฒิ  ดลวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงทิมลดา  สอนสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงไทฤทัย  ทองภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
455
เด็กชายธงชัย  คุณาเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
456
เด็กชายธนกร  สรรพวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
457
เด็กชายธนกฤต  ทวีสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
458
เด็กชายธนโชติ  ไชยเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
459
เด็กชายธนดล  น่าบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
460
เด็กชายธนพัฒน์  อุดทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
461
เด็กชายธนภัต  ไกรยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
462
เด็กชายธนภัทร  พิมพ์วงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
463
เด็กชายธนภัทร  สนิทนิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
464
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
465
เด็กชายธนากร  ละครเขตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายธนากร  แหล่งสนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
467
เด็กชายธนาคาร  ต้นโศก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงธนิดา  พรมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กหญิงธรรมพร  สาริกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจุลฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงธัญญาพร  ถวิลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทะพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
473
เด็กชายธัญพัฒน์  ศักดิวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
474
เด็กชายธันยวิชย์  เมืองพิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงธิดาพร  นะพรรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
476
เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
477
เด็กชายธีรภัทร  นิลธรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
478
เด็กชายธีรภัทร  ป้องสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
479
เด็กชายธีรภัทร  วงค์อนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
480
เด็กชายธีรภัทร์  ยิ่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงนงนภัส  แสนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
482
เด็กชายนนทภัทร  ซ้อมจันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
483
เด็กชายนนธนวนันพ์  คามวัลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
484
เด็กชายนพดล  สำราญเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงนภาพร  กลาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงนัตยา  ดวงเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงนัทธมน  ชัยเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงนันทิยา  ลีคำโหมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงนับพระพร  มนตรีมโนรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สิทธิบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงนุชนาฏ  สุนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงนุชศรา  วงษ์จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงเบญญาภา  เนตรติยะสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงเบญญาภา  ยางเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
495
เด็กชายปฏิพล  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
496
เด็กชายปฏิภาณ  ลับโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงปภัสสร  สุดสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
498
เด็กชายปรเมษฐ์  พลคชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
499
เด็กชายประภวิษณ์  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
500
เด็กชายปรัชญา  จัตวานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
501
เด็กชายปรัชวิทย์  มาลัยเถาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์โตแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
503
เด็กชายปริญญา  ดีสงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
504
เด็กชายปริญญา  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงปัญญาพร  ประทุมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายปาณัสม์  พลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงปารนันท์  จันทร์วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
508
เด็กชายปารเมศ  คามวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปาริชาติ  อัฒจักร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปิ่นปภา  สารบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
511
เด็กชายปิยเชษฐ์  เพ็งพารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงปิยธิดา  สาราด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายปิยพงษ์  ไผ่โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงปิยะมาศ  สาสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
515
เด็กชายปุณณกันต์  จันทะไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพรรณทิพย์  ขุนเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพรศิริ  สุดสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
518
เด็กชายพร้อม  กัญญาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
519
เด็กชายพลกฤต  สุวรรณราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพียรชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพลอยไพลิน  อาทิตย์ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนันทวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพัชราภา  แซ่นิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพัชริดา  ศาสตรวาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
525
เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงพัณฌิตา  หางนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิทธรังษินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพัทธนันท์  ประสงค์ผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
529
เด็กชายพัสกร  วงค์อนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
530
เด็กชายพัสกร  สุนทรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงพิชญธิดา  ตาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงพิชญาดา  ช่างพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงพิชญาภา  อินปะจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงพินทุอร  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงพิมลาวรรณ  สาโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงพีรดา  พรมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
538
เด็กชายพีรภัทร  สดับพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
539
เด็กชายพีระภัทร  ปั่นศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
540
เด็กชายพีระภัทร  สนิทนิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงพุทธพรทิพย์  ทองธิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงเพชรคำภรณ์  นิจกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงเพชรนรี  เพ็งมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงเพชรศิริ  ศิริคำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงเพชราภรณ์  บรรจุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงแพรวพิชา  เฉียดหนองยูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงภัทรานิพัฐ  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายภาณุวัฒน์  คำโคตรสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
549
เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
550
เด็กชายภานุพงค์  จันทาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงภิญญดา  เรืองนาราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงภูวนิดา  เนตรถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
554
เด็กชายมนสิช  อนันตภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงมลิวัลย์  อรัญโสต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงมัธยัสทรัพย์  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงเมทา  สุดไชยเรศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
558
เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์รัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายรชต  อรรคนิมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
560
เด็กชายรวิโรจน์  พจน์จจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
561
เด็กชายระติเดช  แสงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงรักษิตา  บุตมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
563
เด็กชายรัชชานนท์  จันทคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงรัชนี  นามบุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
565
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงรัตนาวดี  น้อยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงรุ่งนภา  กอสะเนาะรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงฤทัยกานต์  ศิริกาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงลลนา  เป้าสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงลินดา  ทองมี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
573
เด็กชายวงศกร  ศรีชูยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
574
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  สุธาวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงวนัสนันท์  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
576
เด็กชายวรโชติ  หน้าผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงวรพิชชา  เหง่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
578
เด็กชายวรเมธ  โพธิจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
579
เด็กชายวรวิช  บุญมาดื
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงวรัญญา  พุทธสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงวัชรขวัญ  รัตนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
582
เด็กชายวัชรวิชญานันต์  พิมขาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงวัชรีภรณ์  โพธิผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
584
เด็กชายวันชัย  หมุนลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงวันวิสา  คำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยวุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
587
เด็กชายวิชัย  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบิกบานดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
589
เด็กชายวีรภาพ  รักษาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
590
เด็กชายวุฒิชัย  ชัยเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงศรันพร  กุลใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงศศิฉาย  หมันวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
593
เด็กชายศักดิ์พล  เย็นละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
594
เด็กชายศักดิ์ศิริ  อังกาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
595
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
596
เด็กชายศิรายุ  วงเดือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
597
เด็กชายศิริกานต์ดา  บูรณะกิตติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
598
เด็กชายศิวกร  ทองอันชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
599
เด็กชายศิวนันท์  พ้องเสียง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
600
เด็กชายศิวัช  บุตรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงศุพิตสราพัช  กุลพลเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
602
เด็กชายศุภกร  บุญลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
603
เด็กชายศุภกฤษณ์  บุญตะหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายศุภวัฒน์  ทายัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
605
เด็กชายศุภวิชญ์  พลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงศุภิดา  ประทุมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
607
เด็กชายสรวิชญ์  สุนทรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
608
เด็กชายสาวิตต์  ทองพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
609
เด็กชายสิงหบดี  เทพโภชน์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
610
เด็กชายสิรภัทร  อัจฉราภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงสิริกร  อรุณพาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงสุชาวลี  อุเมธา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงสุธาสินี  คำภีรภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
614
เด็กชายสุนธี  กัญหาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงสุนิสา  คุณโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงสุภาพร  วิเศษโวหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
617
เด็กชายสุเมธ  ประทุมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
618
เด็กชายสุรศักดิ์  พลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงเสาวรักษ์  ตะระรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงอทิตญา  สิงห์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
622
เด็กชายอธิกรณ์  ด่างน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
623
เด็กชายอนันตชัย  ไผ่โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
624
เด็กชายอนุชิต  คำสอนจิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
625
เด็กชายอนุพงศ์  เพ็งนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
626
เด็กชายอนุภัทร  ไผ่โสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
627
เด็กชายอนุภาพ  สีลาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
628
เด็กชายอภิชิตย์  ไชยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
629
เด็กชายอภินัทธ์  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
630
เด็กชายอภินันท์  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
631
เด็กชายอภิสิทธิ์  ไผ่โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงอภืษฎา  สีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
633
เด็กชายอรรณพ  อาตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงอริสรา  ทวีสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอรุโณทัย  นิจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
636
เด็กชายอรุพงศ์  ค้อชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงอัญชิษฐา  กลางบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงอัญธิกา  สรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงอารียา  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
641
เด็กชายอิทธิพล  มาโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงอินทิมา  สรรพวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
643
เด็กชายเด็กชายนภัสรพี  ศรีไพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
644
เด็กชายอิทธิเดช  ศรีสองเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม