ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ภูแป้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตเมธ  โมห้างหว้า
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตินันท์  ทอนศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤษกร  สีมา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษณะ  มาหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกษมากร  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกันติชา  สุขทั่วญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัลย์กมล  ขันงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัลยากร  อุปเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  กวยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายคฑาวุธ  บุตรวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจิตติพัฒน์  พูนดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจิรภัทร์  เสริมรัฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชญานิษย์  เกิดมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชนะชัย  แววเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชนะพล  สายพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชนัญธิดา  ธรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายชนาธิป  เตชาเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนิดา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชนิภา  จันทร์ภูงา
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชยพล  มืดทัพไทย
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชลธิชา  กงลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชลธิชา  เลิศยะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชลิตา  ลาสองชั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แถลงการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธาพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชีวัธนัย  เจริญกรศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชุตินันท์  ตรีกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายณฐพงศ์  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐชยา  สอนสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีตังโหมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีบุตรดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฐพล  คำชมพู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปรีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณาริน  นครชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายดนุนันท์  จิตตะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงดารา  ศรีขลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายทรัพย์เจริญ  ไชยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลาสนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายเทพธารินทร์  กุลอามาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายธนภัทร  เนตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนภูมิ  ยางงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงธนาภรณ์  จันใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธนิตา  หน่อจ๋อม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงธัญรส  เลิศพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงธิดาพร  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธีรวัฒน์  ทองบุญโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายนครินทร์ศักดิ์  เกณทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายนพณัฐ  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนารากร  อุปวงค์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงน้ำฝน  พลลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนิตยภรณ์  เศษโถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายนิธิภัส  จันทร์สระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนุชฏา  วงศ์น้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายบรรณวัชร  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปทิตตา  อุทุมภา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงประภัสสร  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงประภัสสร  อินทะกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปวีร์  สีหานาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายปัญญากร  ลาสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงปิยพร  โมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายปุณณวิช  ตั้งบูชาเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงไปรยา  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  ศรีบัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สีงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพริมรตา  คำบุศย์
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพลกฤต  พาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงพัชรพร  ฉ่ำมณี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงพิมพร  เกตุมณี
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายพีระพล  ศรีฮาด
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเพชรณิชา  ไตรโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายเพชรแท้  คำทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมเสนา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายภูมิภัทร  ทาสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายภูริวัฒน์  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายภูวเดช  บุญพิมล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายมงคล  พื้นสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงมณีภรณ์  สมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงมาริสา  โยธิมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงเมธาพร  ก้องเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงรติรัตน์  พิมพ์ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายรัฐศาสตร์  ขาวสระคู
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายวรวุฒิ  คมเมธียุทธการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายวัชพงศ์  คำลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวิจิตรา  สอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงวิพาวี  ศรีผลสมอ
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายวุฒิชัย  เจียมใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายศรันยพงศ์  ชัยขุมเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายศิริพัฒน์  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงศิริวาระ  พัฒมะณี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายศุภกร  สาระคู
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายศุภชัย  เพียรชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายศุภโชค  เมืองหนองหว้า
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงศุภธิดาภรณ์  นาเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงโศภิตกาญจน์  ถานัดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายสหราช  ไกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงสิรภัทร  พรมกันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงสุดาทิพย์  นาคน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงสุภาวดี  โมกขันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงสุภาวิณี  สบายใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุภาวิณี  สายทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงสุรีพร  ธุระพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงอชิรญา  บุตรสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงอนุชสรา  พรมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายอนุพงษ์  นะรินนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงอนุสรา  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงอภิญญา  ศรียันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายอภินันท์ชัย  ชัยยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายอรรถกร  มีทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายอัยการ  โกสุมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงอัยวรรณ  ทวีพจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายอาทิวราห์  ภักดีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงอารีรัตน์  อินสม
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
นายกิตติศักดิ์  รัตนภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
นายเขตโสภณ  แสนจันดี
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงเขมมิกา  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายคงกฤช  เพชรกล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงฆฤณา  สุขสนิท
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจริญญา  ไกรเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายจักรินทร์  เกณทวี
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นายชวลิต  นามสองชั้น
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายชาคริส  สิงห์ดงเมือง
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงฐิตาทิพย์  อุทาหรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนกร  ปัญญาใสย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมนาม
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนากร  หุนทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายนันทนากร  ศูนย์คูณ
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายนาคินทร์  งาทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายประสิทธิ์  ไชยพิมพ์พา
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปัณณพร  ชุมเนตร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุพะลัม
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
นางสาวปิยะพร  เฉิดเจือ
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
นายพงศ์พิสิทธิ์  อาจเดช
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายพงศภัค  เศษบุบผา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ลาสองชั้น
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงเพชรงาม  นามสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงแพรวา  เศษดา
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชีวาจร
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
นายภิญโญ  โพธิ์ภูงา
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายภูบดินทร์  หินซุย
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
นางสาววนิดา  จันหนองหว้า
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นางสาววิภา  จันหนองหว้า
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
นางสาวศรัลพร  คำสมศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงสายหยุด  มูลสมบัติ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายสิทธิเดช  อำภัย
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายเสริมศักดิ์  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอภิญญา  สุดชา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอรทัย  ไกลราช
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอสมา  วงค์ไชยา
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น1ห้องป.4/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กชายกชฐานปัทม์  สุขขารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงกมลดา  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมกุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกมลวรรณ  วลัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายกฤตเพชร  มูลน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชัยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายกฤษฎา  ไพรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงกวิตา  เสียงสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกวินธิดา  แพงทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกวิสรา  เศษสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญชะโด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกาญจนา  หลงชล
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงกิตติการณ์  เกตุแก้วเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายกิตติวัฒน์  ด้วงสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายกิตติศักดิ์  โลนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายกิตติศักดิ์  อรรคบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงกิติญา  ด้วงบุญดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายกิติภณ  แถลงการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงกิรตา  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงกุลนันท์  ทิพโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงเกวลิน  เชาว์ไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงแก้วตา  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายโกเมศ  ท่าน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงโกลัญญา  มังสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายขจรเกียรติ  งิมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงขนิษฐา  หมู่ทิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงขวัญจิรา  ตระการผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงขวัญชนก  ถนอมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายคฑาวุฒิ  คล้ายหนองสรวง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายคณาธิป  หนูน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายคณิศร  แสงบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น1ห้องป.4/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงจริยานุช  บุตรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงจันจิรา  สุขบุญศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงจารุวรรณ  บำเรอ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงจิณัฐตา  อนุภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงจินดามณี  พิกากัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงจินตภา  พินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายจิรโชติ  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายจิรเดช  ปักกะตัง
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงจิรภัทร์  ติดชม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายจิรวัฒน์  จิวหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจิระภาส  มะณีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงจิรารัตน์  เนตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงจีรนันท์  สมอาสา
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงเจนจิรา  ทีคลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายเจริญทรัพย์  กัลยาณมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายเจษฎากร  สมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงชญาดา  เอียงหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงชนกนันท์  คำผุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงชนัญธร  สุทธิสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายชนาธิป  เทียมทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงชนาภา  ด้วงโต
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชนิดาภา  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายชนินทร์  มีศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชนิสรา  สว่างตุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชมชนก  พรมเฟื้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชมพูนุช  สีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายชยพล  นามจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชยาภา  ศรีบัวลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชลธิชา  ปวงปะชัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายชัยมงคล  ศรีดาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น1ห้องป.4/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงชิตชนก  มาศสำโรง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายชินดนัย  พรมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิษฐ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงโญฑการณ์  มีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงฐปนีย์  สีดามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณภัทร  ไชยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณภัทรศกร  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัชชา  เพ็งดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายณัฐกรณ์  อำมะเหียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐชนน  ปุยภูงา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฐชนน  รัตนสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณัฐญาดา  นามโน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชัยภูงา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐฐาวีรกานต์  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเลิง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินซู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐธิดา  จตุพรมาศทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร์หนองสรวง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐพัชร์  ทองน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายณัฐภรณ์  เป็นไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐภัทร  สีดาพาลี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐวรา  พาระแพน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงณัฐวิภา  นาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงณิชมน  สีหไตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงต้นกัญญา  กองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายตะวัน  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงทักษอร  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงทัตชญา  ดีพลงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงทิพย์จินดา  จอมคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงทิพย์สุดา  อิสรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายทีปกร  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น1ห้องป.4/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กชายทีปกร  เทียนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนกร  แก้วนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธนกฤต  ไชยนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนกฤต  รุ่งอลงกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนกฤต  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนพล  พรมสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนพล  แสงเหลื่อมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนภัทร  สุดชารี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนวัฒน์  ธนูคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนวัฒน์  อาจเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนวัตร  ลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนะวัฒน์  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธนัญญา  ตรีกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนัณชัย  บุญเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธนากร  ศรีชิราช
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธนาเดช  แแก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธัญชนก  สีลาโคตร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ชวาลระวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงธัญย์ธิชา  ลือตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธันยพร  หนองทุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงธารธารา  บูรณะวรศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีรโชติ  สมภักดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธีรเดช  ราชพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธีรเดช  สายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายธีรพงษ์  พนรเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธีรภัทร  โคตรภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธีรภัทร  เจริญนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายธีรภัทร  ยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธีรภัทร  เห็นสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายธีระพัทธ์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายธีระศักดิ์  ภักดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายธีรัตน์  พัฒนวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธีราทร  อวนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กชายนพพล  นครแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนพัชนันต์  คำช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงนพัสสร  สมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนภสร  คุณมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายนภัสกร  ชิ้นร้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนภัสรา  คำสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายนรวิชญ์  แก้วธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนฤมล  เวียงฆ้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงนลินนิภา  สุดชาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนันท์นิชา  นาลาด
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนันทพร  ภูผาหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายนันทพัทธ  สาภูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนันทภรณ์  สวัสดิ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงน้ำฝน  อินทฉัตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายนิชคุณ  โอสระคู
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนิชาอร  นานวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงนิติยา  อุดไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงนิพาดา  สงภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงนิพาพร  พูลเพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงนิภาพรรณ  เชิงหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงบุญญวีย์  อะทาโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงบุญญาพร  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงบุษปภัทร  ปลื้มจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงเบญจพร  แสงกระจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเบญญาภา  ชคัตตรัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงเบญนภา  งามพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายปชาบดี  วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปณุดา  คามขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปพิชญา  สีหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปภัสรา  คงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายปภากร  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงปภาดา  ลาสองชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายประกอบการ  นิยม
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงประกายแก้ว  หันแถลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายประกาศิต  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปรานปริยา  โพธิ์สระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปรารถนา  สรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปรารถนา  สายุทธ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปริมปภัส  พัฒโท
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายปัญญวุฒิ  สำชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงปาณิสรา  วังภูงา
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปานิสรา  ป้องสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงปาลิตา  นาใหม่
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปิยธิดา  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปิยนุช  มัญสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายปิยมินทร์  อ่อนวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายปิยะ  อุตมะชะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงปี่ยะฉัตร  ภูมิเรศสุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายปุณณวิช  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายเปรมเกียรติ  ยุงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายพงศธร  เนื่องขันตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพงศพัศ  พลขีดขีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพงศภัค  อ้วนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพนิตพิชา  ดีวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพรธิดี  รินลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายพรพรหมภูมิ  ศรีประสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพรภวิษย์  นามเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธนะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพลอยชมพู  ปาปะไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  วงศ์น้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพลอยรฐา  นิธิเจริญภูวรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายพสุธร  นามสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอกทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  ธิโกศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพิชชากาญจน์  เกษโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพิชชาพร  ธนะศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กหญิงพิชชาวีร์  โกฎิแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพิชญนุช  ราวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายพิชญะ  โพธิ์สระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปกติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายพิทักพงษ์  สุขสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพิมชญา  ศรีสมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  รู้ตากแดด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิตติธนัชวิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีผลสมอ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพิยดา  รัตนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายพีรณัฐ  พลสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายพีร์นิธิ  อึ้งเจริญธนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายพีรพุฒิ  วงศ์จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายพุทธรักษา  กุลอามาตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงภวรัญชน์  ขุนไพร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงภัคจิรา  สมุทรหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายภัควัฒน์  โภคะสุนทรางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงภัณฑิรา  หุนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงภัทรมน  คิดวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงภัทรวดี  สารางคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงภัทรสุดา  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายภาณุวัฒน์  จันสุระ
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงภิริสา  ศรีมีเทียน
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายภูวดล  สัตตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายภูวไนย  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงมณทิชา  นาเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงมนัสนันท์  สีนวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายมานะศักดฺื  แก้วคำไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงมินตรา  สีสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงมุจิรานันท์  ศรีมุกดา
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายรชต  ดีสองชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายรพีพัฒน์  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงรัชนี  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดทรัะย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงรุ่งนภา  โยยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงรุจาภา  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงลฎาภา  สำชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงลลิตา  เพียรเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงลีโอนาเดียร์  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายวรกิตติชัย  วงศ์อาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายวรเมธ  คงแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงวรรณฤดี  เดชศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงวรัชยา  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวริสา  เติมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายวีรภัทร  สุทธิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงศรัญรัชต์  ภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงศศิวิมล  หวลคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายศักรินทร์  อินทร์ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงศิรภัสสร  นามสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงศิรภัสสร  โยมรัมย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายศิรวิชญ์  ปริยานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงศิริณภา  ก่อทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงศิรินภา  สุทธิสนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงศิริประภา  งอมสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงศิริยากร  แดนวงดอน
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พิศวงปราการ
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายศิวัช  ศรีทับไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายศุภวิชญ์  อายุสม
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายศุภวิษฎิ์  วิจิตขจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงศุภิสรา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสกุลวัฒน์  พูลกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายสมชัย  เทศจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายสมิทธ  ตาลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น2ห้องป.6/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงสรัลดา  เฉลิมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสรัลพร  จรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสาธิตา  สุขไสว
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสายธาร  ปีไหน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายสิทธิโชค  หินซุย
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายสิรวิชญ์  หลวงสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสุกัญญา  คำลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสุธิมนต์  ยะถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงสุนิษา  เอิบทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองหงส์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พลท่ากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์สนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงสุพิชญา  แสนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงสุภัทรา  บุญจวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงสุภาภิญณ์  หินซุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงสุมิตรา  มิสรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายสุรนาท  เกษมธนเดช
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงหทัยชนก  ลีสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หล้าโพนทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงไหมพราว  ใจเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอชิรญา  พุทไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอนันตญา  นาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายอนุวัฒน์  ปัญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายอนุวัตร  สำชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายอภินันท์  ศรีภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายอภิมงคล  คำผลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายอภิวัฒน์  ทอนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์สระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอมริสา  คุมโสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอมลรดา  เที่ยงแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอรปรียา  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น2ห้องป.6/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงอรศิริ  แก่นโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอรอุมา  ผานัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอรุณรัตน์  จัดสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อ่อนหา
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอัยรดา  อูปแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันธิวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอาภัสรา  พิมพายัพ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายอารัทธ์  ศรีมุกดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงอารีญา  นันทะเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายอิทธิกร  เมืองหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายอิทธิพัทธ์  โทขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงอินทุภา  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายเอกนรินทร์  ชุมภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายเอกภพ  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กหญิงกนกวรรณ  วินทะไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงกมลวรรณ  สีสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงกรกนก  ศรีมณีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายกอบโชค  พันธโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายกัญชร  พนมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงกัญญานัท  ตรีสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงกัญญาภร  โสหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายกัณภัทร  พันธุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายโกมินทร์  พิมภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงขนิษฐา  พลวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงขวัญอนงค์  ทองกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายคริณทร์ภัฏ  อรรคฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายคาวี  ธเรษตรีศวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วอารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงจิรชยา  ธิติมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายจิรเมธี  เชื่่อมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงชญานิน  ไชยบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงชนัญญ์ธิดา  สุวสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงชนัญธรณ์  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายชยุต  เนตรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัตะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณฐพร  ผาริกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัฐธิดา  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันทะศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายณัฐพล  อรุโนทัยขจีพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คินันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงดาววดี  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงเดือนเพ็ญฉาย  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายทยากร  ขอมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายธนพนธ์  ดงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญประจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงธันยพร  บาลเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายธีรเดช  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายธีรวุฒิ  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงนภัสกร  เหียดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงนภาภัทร  แสงชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงนริสราพร  ศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายนัฐพล  อุทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงนันธิชา  วิเศษหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงนันธิดา  ยุยไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม้สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายปฏิภาณ  จ่าหล่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายปฐมพร  มะลิกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงปณิตา  ผาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงปัณณพร  สมซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงปิยวรรณ  มะณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายปุญญาพัฒน์  โทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายพงศกร  อุทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพิชา  ประดับดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายภาคิน  แย้มแสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายภูมิธรรม  สาลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายภูวมินทร์  รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายรัชชานนท์  เมธารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงวิทิตา  อาหาสิเม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายวีระภัทร  เหลียววิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายศรทักษิณ  ทองใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงศรันรัชต์  พุฒพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายศุภกิตติ์  ผาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายศุภโชค  ชาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงสกุลธิดา  ราวินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายสรรเสริญ  ฤทธิ์อำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายสันติ  แสนสองชั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงสุชาวดี  ฤทธิ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายสุรศักดิ์  จันทราษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงอนัญพร  ศรีวิทยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  มิรัตนไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายอันดามัน  สุขธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายกฤตเมธ  ประสิทธิ์สัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงกวินธิดา  ถีระมัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายกันตพงศ์  ฮุยนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายกันตพณ  ศรีพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงกาญจนา  สุดาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงกานต์ฎาวฎีก์  ผิวใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงกุลลดา  พุทธเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงเกวลี  สุขสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายไกรวิชญ์  เกษสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงจิรัชยา  กุหลาบศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงจีรนันท์  บุญยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงฉันทิศา  จำปาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงชญากรณ์  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงชนาพร  ดะใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงชลธิชา  จันทราภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์รอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายชัชพงศ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายชินดนัย  จันขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มัชฌิมะบุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองสินหลาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฐธิดา  สังวาลย์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายธนโชติ  สังการี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายธนพล  นาคยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายธรรมนูญ  แตงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายธราเทพ  พิมพ์ละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายธวัชชัย  กิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงนภัทร  โตไทยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายนราวิญช์  ใจเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายนันทพงศ์  จ่าหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนันทิพร  เล็บขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงปนัดดา  เรืองมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องป.5/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงประกายแก้ว  บรรสุทธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงปรียากร  ทิสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายปัญญาพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายปัณณวิชญ์  โทมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงปิยณัฐ  สุยคำไฮ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงปิยะนันท์  มณีไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายปุณกันต์  ศรีภิญโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงปุณญาดา  จูฑังคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายพงศกร  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมนิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงพรฤดี  โทบุดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายพรหมพิริยะ  มิรัตนไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงพัดชา  วรรณรุกขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงพิชาอร  ศรีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สาระดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงพิยดา  เสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงพีรดา  สิบหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ภาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงภรณ์รัตน์  น่าบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายภานุพงศ์  พรมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงยศวดี  แสงแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จักรชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายรัฐศาสตร์  โดโม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงรัดเกล้า  นาอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีน้ำจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงวรัญญา  สุริอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงวัชรีพร  ธูปเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายวีรภัทร์  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงวีริศรา  สนธสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องป.5/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงศศิปรียา  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงศิริกัลยา  หนองนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงศิริประภา  ทับพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายศิวพล  จันทร์สา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงศุภิสรา  กุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงสรัญยา  สีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสิณีนาถ  เรือนทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสุจิตรา  พนมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงสุชาดา  ชินรุ่งโรจนืกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงสุภณิชา  พนมทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงสุภาพร  สุภะสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสุมนธกานต์  กันหาเลห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงอภัสนันท์  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายอภิชาติ  คินันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงอาญาดา  วิชัยคำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงอาริษา  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงไอยรดา  จารึกกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์