ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ภูแป้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตเมธ  โมห้างหว้า
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตินันท์  ทอนศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษกร  สีมา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณะ  มาหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกษมากร  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันติชา  สุขทั่วญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลย์กมล  ขันงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยากร  อุปเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  กวยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
11
เด็กชายคฑาวุธ  บุตรวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
12
เด็กชายจิตติพัฒน์  พูนดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิรภัทร์  เสริมรัฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชญานิษย์  เกิดมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
16
เด็กชายชนะชัย  แววเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
17
เด็กชายชนะพล  สายพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนัญธิดา  ธรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
19
เด็กชายชนาธิป  เตชาเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนิดา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนิภา  จันทร์ภูงา
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
22
เด็กชายชยพล  มืดทัพไทย
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชลธิชา  กงลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชลธิชา  เลิศยะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลิตา  ลาสองชั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แถลงการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธาพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
28
เด็กชายชีวัธนัย  เจริญกรศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชุตินันท์  ตรีกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
30
เด็กชายณฐพงศ์  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐชยา  สอนสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีตังโหมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
33
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีบุตรดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐพล  คำชมพู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปรีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณาริน  นครชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
37
เด็กชายดนุนันท์  จิตตะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงดารา  ศรีขลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
39
เด็กชายทรัพย์เจริญ  ไชยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลาสนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
41
เด็กชายเทพธารินทร์  กุลอามาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
42
เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
43
เด็กชายธนภัทร  เนตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กชายธนภูมิ  ยางงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงธนาภรณ์  จันใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธนิตา  หน่อจ๋อม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธัญรส  เลิศพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธิดาพร  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
49
เด็กชายธีรวัฒน์  ทองบุญโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
50
เด็กชายนครินทร์ศักดิ์  เกณทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
51
เด็กชายนพณัฐ  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนารากร  อุปวงค์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงน้ำฝน  พลลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนิตยภรณ์  เศษโถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
56
เด็กชายนิธิภัส  จันทร์สระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนุชฏา  วงศ์น้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
58
เด็กชายบรรณวัชร  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปทิตตา  อุทุมภา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงประภัสสร  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงประภัสสร  อินทะกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
63
เด็กชายปวีร์  สีหานาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กชายปัญญากร  ลาสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปิยพร  โมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
66
เด็กชายปุณณวิช  ตั้งบูชาเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงไปรยา  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
68
เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  ศรีบัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
69
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สีงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพริมรตา  คำบุศย์
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพลกฤต  พาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพัชรพร  ฉ่ำมณี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพิมพร  เกตุมณี
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
75
เด็กชายพีระพล  ศรีฮาด
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเพชรณิชา  ไตรโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
77
เด็กชายเพชรแท้  คำทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมเสนา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
79
เด็กชายภูมิภัทร  ทาสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
80
เด็กชายภูริวัฒน์  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
81
เด็กชายภูวเดช  บุญพิมล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
82
เด็กชายมงคล  พื้นสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงมณีภรณ์  สมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงมาริสา  โยธิมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงเมธาพร  ก้องเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงรติรัตน์  พิมพ์ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
คณิตประถม
87
เด็กชายรัฐศาสตร์  ขาวสระคู
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
88
เด็กชายวรวุฒิ  คมเมธียุทธการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
89
เด็กชายวัชพงศ์  คำลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวิจิตรา  สอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงวิพาวี  ศรีผลสมอ
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
92
เด็กชายวุฒิชัย  เจียมใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
93
เด็กชายศรันยพงศ์  ชัยขุมเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กชายศิริพัฒน์  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงศิริวาระ  พัฒมะณี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
96
เด็กชายศุภกร  สาระคู
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
97
เด็กชายศุภชัย  เพียรชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
98
เด็กชายศุภโชค  เมืองหนองหว้า
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงศุภธิดาภรณ์  นาเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงโศภิตกาญจน์  ถานัดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
101
เด็กชายสหราช  ไกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงสิรภัทร  พรมกันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสุดาทิพย์  นาคน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงสุภาวดี  โมกขันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
105
เด็กหญิงสุภาวิณี  สบายใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุภาวิณี  สายทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงสุรีพร  ธุระพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอชิรญา  บุตรสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอนุชสรา  พรมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
110
เด็กชายอนุพงษ์  นะรินนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงอนุสรา  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงอภิญญา  ศรียันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
113
เด็กชายอภินันท์ชัย  ชัยยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
114
เด็กชายอรรถกร  มีทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิตประถม
115
เด็กชายอัยการ  โกสุมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงอัยวรรณ  ทวีพจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
117
เด็กชายอาทิวราห์  ภักดีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงอารีรัตน์  อินสม
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร3ชั้น2ห้องป.2/5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
นายกิตติศักดิ์  รัตนภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
121
นายเขตโสภณ  แสนจันดี
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงเขมมิกา  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายคงกฤช  เพชรกล้า
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงฆฤณา  สุขสนิท
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงจริญญา  ไกรเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายจักรินทร์  เกณทวี
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
127
นายชวลิต  นามสองชั้น
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายชาคริส  สิงห์ดงเมือง
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงฐิตาทิพย์  อุทาหรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายธนกร  ปัญญาใสย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมนาม
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายธนากร  หุนทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายนันทนากร  ศูนย์คูณ
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายนาคินทร์  งาทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายประสิทธิ์  ไชยพิมพ์พา
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงปัณณพร  ชุมเนตร
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุพะลัม
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวปิยะพร  เฉิดเจือ
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
140
นายพงศ์พิสิทธิ์  อาจเดช
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายพงศภัค  เศษบุบผา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ลาสองชั้น
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงเพชรงาม  นามสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงแพรวา  เศษดา
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงภัทรธิดา  ชีวาจร
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
146
นายภิญโญ  โพธิ์ภูงา
ม.3
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายภูบดินทร์  หินซุย
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
148
นางสาววนิดา  จันหนองหว้า
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
149
นางสาววิภา  จันหนองหว้า
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
150
นางสาวศรัลพร  คำสมศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงสายหยุด  มูลสมบัติ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายสิทธิเดช  อำภัย
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายเสริมศักดิ์  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงอภิญญา  สุดชา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงอรทัย  ไกลราช
ม.1
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงอสมา  วงค์ไชยา
ม.2
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น1ห้องป.4/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กชายกชฐานปัทม์  สุขขารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกมลดา  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมกุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกมลวรรณ  วลัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
162
เด็กชายกฤตเพชร  มูลน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชัยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
164
เด็กชายกฤษฎา  ไพรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกวิตา  เสียงสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกวินธิดา  แพงทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกวิสรา  เศษสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญชะโด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกาญจนา  หลงชล
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกิตติการณ์  เกตุแก้วเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกิตติวัฒน์  ด้วงสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
174
เด็กชายกิตติศักดิ์  โลนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
175
เด็กชายกิตติศักดิ์  อรรคบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกิติญา  ด้วงบุญดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายกิติภณ  แถลงการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกิรตา  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกุลนันท์  ทิพโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงเกวลิน  เชาว์ไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
181
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงแก้วตา  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
183
เด็กชายโกเมศ  ท่าน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงโกลัญญา  มังสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
185
เด็กชายขจรเกียรติ  งิมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงขนิษฐา  หมู่ทิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงขวัญจิรา  ตระการผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงขวัญชนก  ถนอมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
189
เด็กชายคฑาวุฒิ  คล้ายหนองสรวง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
190
เด็กชายคณาธิป  หนูน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
191
เด็กชายคณิศร  แสงบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น1ห้องป.4/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงจริยานุช  บุตรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงจันจิรา  สุขบุญศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงจารุวรรณ  บำเรอ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงจิณัฐตา  อนุภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงจินดามณี  พิกากัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจินตภา  พินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
199
เด็กชายจิรโชติ  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
200
เด็กชายจิรเดช  ปักกะตัง
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงจิรภัทร์  ติดชม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
202
เด็กชายจิรวัฒน์  จิวหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงจิระภาส  มะณีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงจิรารัตน์  เนตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงจีรนันท์  สมอาสา
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงเจนจิรา  ทีคลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
209
เด็กชายเจริญทรัพย์  กัลยาณมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
210
เด็กชายเจษฎากร  สมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชญาดา  เอียงหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชนกนันท์  คำผุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงชนันธร  สุทธิสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
215
เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
216
เด็กชายชนาธิป  เทียมทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงชนาภา  ด้วงโต
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชนิดาภา  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
219
เด็กชายชนินทร์  มีศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงชนิสรา  สว่างตุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชมชนก  พรมเฟื้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชมพูนุช  สีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
223
เด็กชายชยพล  นามจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงชยาภา  ศรีบัวลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงชลธิชา  ปวงปะชัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
226
เด็กชายชัยมงคล  ศรีดาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น1ห้องป.4/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงชิตชนก  มาศสำโรง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
228
เด็กชายชินดนัย  พรมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิษฐ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงโญฑการณ์  มีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงฐปนีย์  สีดามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
234
เด็กชายณภัทร  ไชยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงณภัทรศกร  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงณัชชา  เพ็งดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
237
เด็กชายณัฐกรณ์  อำมะเหียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
238
เด็กชายณัฐชนน  ปุยภูงา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
239
เด็กชายณัฐชนน  รัตนสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณัฐญาดา  นามโน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชัยภูงา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงณัฐฐาวีรกานต์  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเลิง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงณัฐธิดา  จตุพรมาศทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร์หนองสรวง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
249
เด็กชายณัฐพัชร์  ทองน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
250
เด็กชายณัฐภรณ์  เป็นไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
251
เด็กชายณัฐภัทร  สีดาพาลี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงณัฐวรา  พาระแพน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงณัฐวิภา  นาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงณิชมน  สีหไตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงต้นกัญญา  กองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
256
เด็กชายตะวัน  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงทักษอร  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงทัตชญา  ดีพลงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงทิพย์จินดา  จอมคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงทิพย์สุดา  อิสรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
261
เด็กชายทีปกร  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น1ห้องป.4/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
เด็กชายทีปกร  เทียนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
263
เด็กชายธนกร  แก้วนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
264
เด็กชายธนกฤต  ไชยนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
265
เด็กชายธนกฤต  รุ่งอลงกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
266
เด็กชายธนกฤต  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
267
เด็กชายธนพล  พรมสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
268
เด็กชายธนพล  แสงเหลื่อมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
269
เด็กชายธนภัทร  สุดชารี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
270
เด็กชายธนวัฒน์  ธนูคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายธนวัฒน์  อาจเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
272
เด็กชายธนวัตร  ลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
273
เด็กชายธนะวัฒน์  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงธนัญญา  ตรีกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
275
เด็กชายธนัณชัย  บุญเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
276
เด็กชายธนากร  ศรีชิราช
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
277
เด็กชายธนาเดช  แแก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงธัญชนก  สีลาโคตร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ชวาลระวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงธัญย์ธิชา  ลือตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงธันยพร  หนองทุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงธารธารา  บูรณะวรศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
284
เด็กชายธีรโชติ  สมภักดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
285
เด็กชายธีรเดช  ราชพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธีรเดช  สายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
287
เด็กชายธีรพงศ์  พนรเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
288
เด็กชายธีรภัทร  โคตรภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
289
เด็กชายธีรภัทร  เจริญนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
290
เด็กชายธีรภัทร  ยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
291
เด็กชายธีรภัทร  เห็นสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
292
เด็กชายธีระพัทธ์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
293
เด็กชายธีระศักดิ์  ภักดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
294
เด็กชายธีรัตน์  พัฒนวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธีราทร  อวนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
เด็กชายนพพล  นครแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงนพัชนันต์  คำช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงนพัสสร  สมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงนภสร  คุณมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
301
เด็กชายนภัสกร  ชิ้นร้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงนภัสรา  คำสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
303
เด็กชายนรวิชญ์  แก้วธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนฤมล  เวียงฆ้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงนลินนิภา  สุดชาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนันท์นิชา  นาลาด
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงนันทพร  ภูผาหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายนันทพัทธ  สาภูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนันทภรณ์  สวัสดิ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงน้ำฝน  อินทฉัตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
311
เด็กชายนิชคุณ  โอสระคู
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนิชาอร  นานวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนิติยา  อุดไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงนิพาดา  สงภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงนิพาพร  พูลเพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนิภาพรรณ  เชิงหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงบุญญวีย์  อะทาโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงบุญญาพร  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงบุษปภัทร  ปลื้มจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงเบญจพร  แสงกระจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงเบญญาภา  ชคัตตรัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงเบญนภา  งามพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
325
เด็กชายปชาบดี  วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปณุดา  คามขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปพิชญา  สีหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปภัสรา  คงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
329
เด็กชายปภากร  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงปภาดา  ลาสองชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
331
เด็กชายประกอบการ  นิยม
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงประกายแก้ว  หันแถลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
333
เด็กชายประกาศิต  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปรานปริยา  โพธิ์สระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปรารถนา  สรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงปรารถนา  สายุทธ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงปริมปภัส  พัฒโท
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
339
เด็กชายปัญญวุฒิ  สำชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปาณิสรา  วังภูงา
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปานิสรา  ป้องสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปาลิตา  นาใหม่
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปิยธิดา  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงปิยนุช  มัญสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
345
เด็กชายปิยมินทร์  อ่อนวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
346
เด็กชายปิยะ  อุตมะชะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงปี่ยะฉัตร  ภูมิเรศสุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
349
เด็กชายปุณณวิช  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
350
เด็กชายเปรมเกียรติ  ยุงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
351
เด็กชายพงศธร  เนื่องขันตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
352
เด็กชายพงศพัศ  พลขีดขีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
353
เด็กชายพงศภัค  อ้วนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพนิตพิชา  ดีวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพรธิดี  รินลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
356
เด็กชายพรหมภูมิ  ศรีประสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
357
เด็กชายพรภวิษย์  นามเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชนะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพลอยชมพู  ปาปะไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  วงศ์น้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพลอยรฐา  นิธิเจริญภูวรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
362
เด็กชายพสุธร  นามสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอกทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  ธิโกศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพิชชากาญจน์  เกษโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพิชชาพร  ธนะศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กหญิงพิชชาวีร์  โกฎิแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพิชญนุช  ราวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
369
เด็กชายพิชญะ  โพธิ์สระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปกติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
371
เด็กชายพิทักพงษ์  สุขสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพิมชญา  ศรีสมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  รู้ตากแดด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิตติธนัชวิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีผลสมอ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพิยดา  รัตนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
377
เด็กชายพีรณัฐ  พลสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
378
เด็กชายพีร์นิธิ  อึ้งเจริญธนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
379
เด็กชายพีรพุฒิ  วงศ์จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
380
เด็กชายพุทธรักษา  กุลอามาตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงภวรัญชน์  ขุนไพร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงภัคจิรา  สมุทรหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
384
เด็กชายภัควัฒน์  โภคะสุนทรางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงภัณฑิรา  หุนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงภัทรมน  คิดวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงภัทรวดี  สารางคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงภัทรสุดา  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
390
เด็กชายภาณุวัฒน์  จันสุระ
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงภิริสา  ศรีมีเทียน
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
392
เด็กชายภูวดล  สัตตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
393
เด็กชายภูวไนย  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงมณทิชา  นาเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงมนัสนันท์  สีนวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
396
เด็กชายมานะศักดฺื  แก้วคำไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงมินตรา  สีสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงมุจิรานันท์  ศรีมุกดา
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
399
เด็กชายรชต  ดีสองชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
400
เด็กชายรพีพัฒน์  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงรัชนี  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร4ชั้น2ห้องป.5/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดทรัะย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงรุ่งนภา  โยยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงรุจาภา  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงลฎาภา  สำชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงลลิตา  เพียรเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงลีโอนาเดียร์  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
409
เด็กชายวรกิตติชัย  วงศ์อาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
410
เด็กชายวรเมธ  คงแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงวรรณฤดี  เดชศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงวรัชยา  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงวริสา  เติมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
414
เด็กชายวีรภัทร  สุทธิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงศรัญรัชต์  ภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เจริญพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงศศิวิมล  หวลคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
419
เด็กชายศักรินทร์  อินทร์ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงศิรภัสสร  นามสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงศิรภัสสร  โยมรัมย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
423
เด็กชายศิรวิชญ์  ปริยานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงศิริณภา  ก่อทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงศิรินภา  สุทธิสนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงศิริประภา  งอมสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงศิริยากร  แดนวงดอน
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พิศวงปราการ
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายศิวัช  ศรีทับไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
430
เด็กชายศุภวิชญ์  อายุสม
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
431
เด็กชายศุภวิษฎิ์  วิจิตขจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงศุภิสรา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
434
เด็กชายสกุลวัฒน์  พูลกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
435
เด็กชายสมชัย  เทศจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
436
เด็กชายสมิทธ  ตาลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น2ห้องป.6/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงสรัลดา  เฉลิมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงสรัลพร  จรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงสาธิตา  สุขไสว
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงสายธาร  ปีไหน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
441
เด็กชายสิทธิโชค  หินซุย
ป.5
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
442
เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
443
เด็กชายสิรวิชญ์  หลวงสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงสุกัญญา  คำลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงสุธิมนต์  ยะถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงสุนิษา  เอิบทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองหงส์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พลท่ากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์สนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงสุพิชญา  แสนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงสุภัทรา  บุญจวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงสุภาภิญณ์  หินซุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสุมิตรา  มิสรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
456
เด็กชายสุรนาท  เกษมธนเดช
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงหทัยชนก  ลีสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หล้าโพนทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงไหมพราว  ใจเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงอชิรญา  พุทไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงอนันตญา  นาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
463
เด็กชายอนุวัฒน์  ปัญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
464
เด็กชายอนุวัตร  สำชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
465
เด็กชายอภินันท์  ศรีภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายอภิมงคล  คำพลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
467
เด็กชายอภิวัฒน์  ทอนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์สระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงอมริสา  คุมโสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงอมลรดา  เที่ยงแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงอรปรียา  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น2ห้องป.6/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงอรศิริ  แก่นโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงอรอุมา  ผานัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงอรุณรัตน์  จัดสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อ่อนหา
ป.6
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอัยรดา  อูปแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
477
เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันธิวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอาภัสรา  พิมพายัพ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
วิทย์ประถม
479
เด็กชายอารัทธ์  ศรีมุกดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงอารีญา  นันทะเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
482
เด็กชายอิทธิกร  เมืองหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
483
เด็กชายอิทธิพัทธ์  โทขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงอินทุภา  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
485
เด็กชายเอกนรินทร์  ชุมภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
วิทย์ประถม
486
เด็กชายเอกภพ  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กหญิงกนกวรรณ  วินทะไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
488
เด็กหญิงกมลวรรณ  สีสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
489
เด็กหญิงกรกนก  ศรีมณีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
490
เด็กชายกอบโชค  พันธโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
491
เด็กชายกัญชร  พนมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
492
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
493
เด็กหญิงกัญญานัท  ตรีสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
494
เด็กหญิงกัญญาภร  โสหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
495
เด็กชายกัณภัทร  พันธุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
496
เด็กชายโกมินทร์  พิมภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
497
เด็กหญิงขนิษฐา  พลวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
498
เด็กหญิงขวัญอนงค์  ทองกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
499
เด็กชายคริณทร์ภัฏ  อรรคฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
500
เด็กชายคาวี  ธเรษตรีศวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
501
เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วอารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
502
เด็กหญิงจิรชยา  ธิติมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
503
เด็กชายจิรเมธี  เชื่่อมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
504
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
505
เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
506
เด็กหญิงชญานิน  ไชยบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
507
เด็กหญิงชนัญญ์ธิดา  สุวสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
508
เด็กหญิงชนัญธรณ์  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
509
เด็กชายชยุต  เนตรรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
510
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัตะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
511
เด็กหญิงณฐพร  ผาริกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
512
เด็กหญิงณัฐธิดา  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
513
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
514
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันทะศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
515
เด็กชายณัฐพล  อรุโนทัยขจีพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
516
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คินันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
517
เด็กหญิงดาววดี  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
518
เด็กหญิงเดือนเพ็ญฉาย  กุลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
519
เด็กชายทยากร  ขอมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
520
เด็กชายธนพนธ์  ดงงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
521
เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญประจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
523
เด็กหญิงธันยพร  บาลเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
524
เด็กชายธีรเดช  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
525
เด็กชายธีรวุฒิ  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
526
เด็กหญิงนภัสกร  เหียดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
527
เด็กหญิงนภาภัทร  แสงชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
528
เด็กหญิงนริสราพร  ศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
529
เด็กชายนัฐพล  อุทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
530
เด็กหญิงนันธิชา  วิเศษหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
531
เด็กหญิงนันธิดา  ยุยไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
532
เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม้สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
533
เด็กชายปฏิภาณ  จ่าหล่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
534
เด็กชายปฐมพร  มะลิกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
535
เด็กหญิงปณิตา  ผาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
536
เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
537
เด็กหญิงปัณณพร  สมซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
538
เด็กหญิงปิยวรรณ  มะณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
539
เด็กชายปุญญาพัฒน์  โทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
540
เด็กชายพงศกร  อุทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
541
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
542
เด็กหญิงพิชา  ประดับดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
543
เด็กชายภาคิน  แย้มแสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
544
เด็กชายภูมิธรรม  สาลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
545
เด็กชายภูวมินทร์  รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
546
เด็กชายรัชชานนท์  เมธารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
547
เด็กหญิงวิทิตา  อาหาสิเม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
548
เด็กชายวีระภัทร  เหลียววิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
คณิตประถม
549
เด็กชายศรทักษิณ  ทองใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
550
เด็กหญิงศรันรัชต์  พุฒพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
551
เด็กชายศุภกิตติ์  ผาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
552
เด็กชายศุภโชค  ชาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
553
เด็กหญิงสกุลธิดา  ราวินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
554
เด็กชายสรรเสริญ  ฤทธิ์อำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
555
เด็กชายสันติ  แสนสองชั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
556
เด็กหญิงสุชาวดี  ฤทธิ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
557
เด็กชายสุรศักดิ์  จันทราษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
558
เด็กหญิงอนัญพร  ศรีวิทยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
559
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  มิรัตนไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
560
เด็กชายอันดามัน  สุขธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
562
เด็กชายกฤตเมธ  ประสิทธิ์สัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงกวินธิดา  ถีระมัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
565
เด็กชายกันตพงศ์  ฮุยนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
566
เด็กชายกันตพณ  ศรีพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงกาญจนา  สุดาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงกานต์ฎาวฎีก์  ผิวใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงกุลลดา  พุทธเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงเกวลี  สุขสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
572
เด็กชายไกรวิชญ์  เกษสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงจิรัชยา  กุหลาบศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงจีรนันท์  บุญยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงฉันทิศา  จำปาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงชญากรณ์  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงชนาพร  ดะใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงชลธิชา  จันทราภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์รอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
580
เด็กชายชัชพงศ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
581
เด็กชายชินดนัย  จันขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มัชฌิมะบุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองสินหลาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณัฐธิดา  สังวาลย์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
586
เด็กชายธนโชติ  สังการี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
587
เด็กชายธนพล  นาคยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
588
เด็กชายธรรมนูญ  แตงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
589
เด็กชายธราเทพ  พิมพ์ละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
วิทย์ประถม
590
เด็กชายธวัชชัย  กิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนภัทร  โตไทยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
592
เด็กชายนราวิญช์  ใจเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
593
เด็กชายนันทพงศ์  จ่าหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนันทิพร  เล็บขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปนัดดา  เรืองมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องป.5/3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงประกายแก้ว  บรรสุทธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปรียากร  ทิสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
598
เด็กชายปัญญพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
599
เด็กชายปัณณวิชญ์  โทมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงปิยณัฐ  สุยคำไฮ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงปิยะนันท์  มณีไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
603
เด็กชายปุณกันต์  ศรีภิญโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงปุณญาดา  จูฑังคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
605
เด็กชายพงศกร  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
606
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมนิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงพรฤดี  โทบุดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
608
เด็กชายพรหมพิริยะ  มิรัตนไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงพัดชา  วรรณรุกขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงพิชาอร  ศรีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สาระดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงพิยดา  เสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงพีรดา  สิบหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ภาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงภรณ์รัตน์  น่าบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
618
เด็กชายภานุพงศ์  พรมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงยศวดี  แสงแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จักรชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
วิทย์ประถม
621
เด็กชายรัฐศาสตร์  โดโม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
622
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงรัดเกล้า  นาอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีน้ำจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงวรัญญา  สุริอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงวัชรีพร  ธูปเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
629
เด็กชายวีรภัทร์  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงวีริศรา  สนธสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร5ชั้น3ห้องป.5/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงศศิปรียา  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงศิริกัลยา  หนองนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงศิริประภา  ทับพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
634
เด็กชายศิวพล  จันทร์สา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงศุภิสรา  กุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงสรัญยา  สีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงสิณีนาถ  เรือนทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงสุจิตรา  พนมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงสุชาดา  ชินรุ่งโรจนืกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงสุภณิชา  พนมทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงสุภาพร  สุภะสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงสุมนธกานต์  กันหาเลห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงอภัสนันท์  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
645
เด็กชายอภิชาติ  คินันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงอาญาดา  วิชัยคำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงอาริษา  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงไอยรดา  จารึกกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม