ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชคทา  เเท่นประยุทธ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  พันธไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  เหมวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชวรรณ  เทพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  จันทะมิตร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพร  ศรีโยธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลวรรณ  อารีเอื้อ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรชนก  ระวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตธรรม  คงเทียม
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตเมธ  ภูมิศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤติน  อาวรณ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษฎากร  นาอ่อน
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษฎ์  บุตนุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงก้องกฤตยา  ก้องอัจฉริยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายก้องกิดากร  สุขโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายก้องกิตติ  ก้องอัจฉริยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกองพล  พรมเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายก้องภพ  หงส์ชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญจนพร  กันหาโนน
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกันตธีร์  ชัยคณารักษ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัลยกร  พลนิกร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัลยกร  อาษา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกัลยกฤต  สามิบัติ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัลยาวดี  กันยานุช
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เรืองบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติคุณ  กลมเปลือย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติศักดิ์  เม้าศรี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกุลชา  อรัญมิตร
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกุลปริยา  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเกริกก้องเกรียงไกร  พัฒนโชติ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงขวัญศิริ  อรรคดี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเขมจิรา  ตวงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณิศร  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเคทลิน  มาร์เทลล์
ป.5
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจิดาภา  เอื้อกิจ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจิรประภา  แวดอุดม
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรพนธ์  พวงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจิรภา  วัฒนาศีล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจิระวัฒน์  ดวงอนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจิราพร  ศิริโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์เมืองแพน
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจีรนันท์  แหวนวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจีรพร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจุฑามาศ  แว่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสร้างคอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจุรารักษ์  โพธิ์ศรีขาม
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายเจษฎกร  ไชยสิงห์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงเจษฎาพร  พันธุชา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชญาดา  วรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชนัญชิดา  อามาตมุลตรี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชมพูเนกข์  เล่งเวหาสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชยพล  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชัยปกรณ์  วงศ์หนายโกด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชัยศิริวัฒน์  ภาระก้านตรง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชาญชล  ชูช่วยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายชานนท์  เวียงนนท์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชิติพัทร์  ศรีอนุกูล
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชุติพนธ์  ทวีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงญานพัฒน์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงญารินดา  คนซื่อ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายฐนกร  ลิขิตวาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายฐิติพงษ์  ศรึีวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงฐิติภัทร  รัตนมณีรัศม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายฑิฆัมพร  สุทธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณฐกร  เชื้อเมืองพาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณภัทร  ตันนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาภรณ์  วงค์สถาน
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ศรแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณัฏฐชัยญ์  หอมโคกค้อ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณัฏฐ์  เเต้มพรมรินทร์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฐชยา  รินทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศิลามณีกุล
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐนันท์  ก่อเกียรติโกมล
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณัฐพล  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัฐพล  บุญวิเศษ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัฐรดี  ทองสาดี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเณศรา  ศรีภูมั่น
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายต่อพงษ์  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชำนิ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงแทนขวัญ  ปิ่นประชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายแทนคุณ  เล็บขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายไท  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธนกร  อุบลแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธนโชติ  มิตะมะ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนโชติ  เเสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนบดี  ชาญประไพร
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงธนพร  มนต์ปราณีต
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนพัฒน์  จันทะโยธา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธนพัฒน์  ชาญประไพร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนภัทร  กกฝ้าย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนภัทร  ศิรฺิเเข็ง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธนากร  สัตย์การ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธภัทร  ศรีกู่กาสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธวัลวรัตม์  ศิริสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธัญเทพ  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธัญพิชชา  เชื้อสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/4 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธิญาดา  สุดาปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื้อจันทา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธิศร  กัลยาณรุจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธีรดนย์  พลท่าม่วง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธีรเดช  สารารัตน์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธีรยุทธ  เสนปอภาร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธีระพัฒนณ์  จิจจักร์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงธีริศรา  เอื้อกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายนครินทร์  ถวิลรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงนภาพร  เพ็งอารีย์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนันฑริกา  โสลา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงนิลมณี  เชื้อลิ้นฟ้า
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเนตรดารา  ตฤณหริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงบุญลักษ์  เดชสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงบุษกร  ทองกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงเบญญาภา  อวนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปทิตตา  วัลภูมิ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายปนวัฒน์  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปนัดดา  วันนิจ
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขาวงค์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายปภาวิชญ์  ศรีโพธิ์อุ่น
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายปรเมษฐ์  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายปรัชญพล  ศรีเฉลียว
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายปราณวิชญ์  พิมขาลี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายปรินทร  พันทะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายปริภัทร  ตรีบุญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูเดช
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทร์พันธ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายปัณณวัฒน์  ธานีวรรณ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหทวีโชติ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปาริตา  แก้วก่อ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ป.5/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปีติภูมิ  เกษเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงปุณณภา  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายปุณณัตถ์  ปีนกาญจนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายพงศกร  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายพงศพัธ  หินจำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นามกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพชรพล  ภูมิดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายพลชดนย์  นามสีอุ่น
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพลอยมณี  สิริพาณิชยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพศิน  ประทุมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายพัชระ  ทองเพียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายพัทธดนย์  พันธนี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายพันธวิศ  อุปวงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพัสรา  แสงปลาด
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปุริสา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพิณไพเราะ  พิทักษ์ภิญโญกุล
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายพิรวิชญ์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายเพชรธนกร  วิลัย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายเพชรภูมิ  สุไชยสงคื
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงเพียงเพชร  วราธนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงฟิลิปดา  โล้เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภคิน  ไชยสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายภทรธร  จตุเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงภัคนันท์  กลางบุญเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายภัททิยกรณ์  วรนาม
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธุชา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภัทรพล  พุทธลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายภาคภูมิ  มะลา
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายภาณุเดช  มะลารวม
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงภาสินี  ทิพย์มณี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ป.5/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงภิรญา  ธนธีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายภีรภัทร  รันระนา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายภูมิภพ  ร่วมรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายภูมิภักดิ์  รักษาชนม์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายภูรวิทย์  ภูมิดอนเนาว์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายภูริพัฒน์  มูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายภูวิช  ภาชนะวรรณ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายภูษกร  ไชยสันต์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายเมทัส  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายเมธังกร  หรพริ้ง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายเมธาวัฒน์  อินทพันธ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายรักตระกูล  มะลา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายรัชพล  เหลากลม
ป.5
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงรัตนากร  บุญชุบ
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กนกนทีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงรุ่งนภา  สาวิสัย
ป.5
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงรุจิราพร  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงลลนา  ตรีกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายวงศพัทธ์  เลิศวิชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายวชิรเดช  ฮ้อยบุญศรี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงวรกมล  นุ่นนาแซง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงวรนิษฐา  วรนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายวรปรัชญ์  ชนะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายวรรธกรณ์  ทศวัฒน์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายวรัญญู  กันตพานิชการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายวรัท  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงวรางคณา  อริยะเดชช์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงวริศรา  ภาคคำภู
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงวริศรา  ยินดีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงวริศรา  ศิลปักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายวัชรินทร์  สรภูมิ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวัฒน์สินี  อาจสมรรถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายวันชนะ  นามบุญลือ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ป.5/3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวันระพี  แก้วกองนอก
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายวีระชาติ  สีสมร
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายวุฒิภัทร  อำนวยพรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงศดานันท์  สมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงศรัญญา  ชนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงศิมันตรา  แฝงสะโด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายศิรวิทย์  จันทะโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายศิรวิทย์  สิทธิไกร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงศิรินา  จงหมั่น
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายศิวัช  ผาชา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสมิดา  ภูระก้านตง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสวรรยา  ยางศิลา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายสหรัฐ  อภินันท์มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสิริจุฑาภัค  บุญอะรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมเรือง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงสุธารัตน์  สรวลสันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงสุธาศิณี  อุลลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสุนิสา  พลเวียง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสุภัคช์ศิกาญจน์  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงอชิรญา  ยลอารีย์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายอชิรวัตฒ์  ธัญญะภู
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายอดิศักดิ์  นาคผิว
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงอนัญญา  ตรีกุล
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงอนิสสรา  ศรีวงษ์กลาง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายอภิชัย  วิสัชนาม
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายอภิชาติ  มูลทา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงอภิญญา  อุทโท
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงอมรลดา  อมรมรกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายอริย์ธัช  โตพสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงอริสรา  วงสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงอวัสดา  เพ็ญนาดี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงอัณศญา  ธานีวรรณ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ป.6/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอัมราพร  วิเศษวิสัย
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงอัศจรีย์  อรรคนันท์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายอาณกร  โสภาวะนัส
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายอาธิ  สารรัตน์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พลซื่อ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พานอนันต์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ม.3/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กหญิงกมลวรรณ  กล้วยทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายกริชชัย  พรมเกตุ
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายกฤษกร  แสงงาม
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายกฤษดา  น้อมระวี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายกฤษดา  นาแก
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายกวีพัฒน์  ภาชนะวรรณ
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงกัญชพร  ใบยพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหระวัลย์
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
นางสาวกัลยา  มาตย์วิเศษ
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงการะเกด  มหาอุต
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายกิตติชัย  สมฤาแสง
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงมนตรี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายกิตติภพ  ริบแจ่ม
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายโกวิทย์  ภักดีโชติ
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงขวัญข้าว  คำสม
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงครองขวัญ  โชติพรม
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงเครือวรรณ  คงกลาง
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงจณิสตา  จันทะสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายจอห์นนี่  สุรินเฟรดดริกเซน
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายจักรดุลย์  ราโช
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงจาฏุพัจน์  แน่นอุดร
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงจิตรลาวรรณ  ศิริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงจิรนันท์  แน่นอุดร
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงจีรนันท์  ขันบุรี
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงจีรภา  ชิณเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไพรสณฑ์
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงชนันทร  ชมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงชนิดา  คำสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงชลณชกร  สัตรัตน์
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงชลลดา  วรรณพาต
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายชินาธิป  พรมดวง
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงญาณิศา  ทายัง
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงฐิติพร  แสนสง่า
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายฐิติพันธุ์  กรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ม.3/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงฐิติมา  คำมุลคร
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงฐิติวรดา  พิทักษ์วัชรีกุล
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายฐิติวัฒน์  อาวรณ์
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงณัจรีย์  นามไพร
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายณัฐกรณ์  สุขยิ่ง
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพวัลย์
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงณัฐมน  วินทะไชย
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงดัชนีกร  ทศน้อย
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายตฤณ  จิตตะยโศธร
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงติชิลา  ศรีละบุตร
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงเตชินี  ฤทธิดิลก
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยปัญญา
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายทศพล  จันทะอุ่มเม้า
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธนกร  ครุฑไชยันต์
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนดล  พงษ์สิงห์
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงธนพร  ก้านจักร์
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนวัฒน์  หินอ่อน
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธนากร  ติดถาพันธ์
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
นายธนากร  บุญวิเศษ
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
นายธนากร  สัตนาโค
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธนาพร  ธนะพันธ์
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธนิษฐา  อาจพงษา
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธวัชชัย  มะโนมัย
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงธัญพิชา  จันทะราคา
ม.1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พินิจการ
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธาราวุธ  ขันขวา
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงธินัญญา  พรหมทา
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธีรโชติ  กิจตวุฒิ์
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
นายธีรเดช  ปาโท
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายธีระพัทธ์  นิตยาสิทธ์
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงนนทิชา  ศุภฤกษ์
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายนพกร  สุดสน
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายนพคุณ  ก้านบัวโรย
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนราศักดิ์  ศรีอาราม
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายนวพล  พรมโสภา
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ม.2/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงเบญญาพร  พัฒนทองดี
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเบญญาภา  ละออ
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปณิตา  อัดเสนา
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
นางสาวปนัดดา  บุญเทียม
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปภัสสร  เวียงสิมา
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายปรวิทย์  มิตะมะ
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปาณิศา  ปัสสะบัน
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงเปรมจิต  ศรีเกื้อกูล
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพชระ  เปี่ยมเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพริมา  เชิดสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพัชญาภา  อิ่มใจ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ป้องคำลา
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนแมต
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพิชาพร  ดีสงคราม
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายพิทักษ์  ประมูลจักโก
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พระโพธิ์
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยางสุข
ม.1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพิมพ์พร  เหมฬา
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายพีรพล  วงค์สมศรี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพุทธิ์รพี  โรจนธรรม
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงแพรชมพู  ผดุงกิจ
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงแพรทอง  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงแพรนภา  แก่นนาคำ
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงฟ้าใส  วรนาม
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภคิน  ศรีพอ
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤทธิชัย
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภัทรดนัย  ปุ้มไสว
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงภัทราวรรณ  สารโพคา
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายภานุวัฒน์  วรนาม
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายภูมิพัฒน์  พาราพิชัย
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายภูมิภัทร  ป้องโพนทอง
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายภูริวัฒน์  พวงใต้
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองพันธ์
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงมยุรี  ทรงศรี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ม.2/1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงมินทร์ตรา  เวียงสมุทร
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงยลลดา  คำระกาย
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายรติวรรธน์  คันธจันทร์
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงรวิสรา  ศุภศร
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงรุ่งนภา  ทุมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงรุ่งฤดี  สีลาดเลา
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงลดาชาติ  มินนา
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงลลิดา  แก้วภูมิแห่
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวชิรญา  โคตรภักดี
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายวชิระพงษ์  งามเหล่าผา
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวรัทยา  ศรีรักษา
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวรันยา  ฝูงขจร
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวราทิพย์  คำระไว
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายวราพล  กระอาจ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวริศรา  ทองมาก
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวารินดา  ทะศรีละ
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวาสนา  ทิพนัส
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงศนิปรียา  มนตรีชน
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
นางสาวศิรประภา  ทองดี
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำนา
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงศิริวัชรพรรณ  จันเป็ง
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงศิริวิภา  ศิริเวช
ม.1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายศิวกร  ชะราสุม
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทวิมล
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายศุภาพงษ์  ตะราษี
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสายฟ้า  ภารประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายสิทธิเดช  แสนเสนยา
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายสิทธิธัช  กรองมาลัย
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงสิริกัญญา  วรนาม
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงสิรินรัตน์  คชรักษ์
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสุชานันท์  ประภัสรารมย์
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสุทธิดา  มูลทอง
ม.1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสุนันธินีย์  ปุริสา
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสุพรรษา  สารรัตน์
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยฮะนิจ
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ม.1/2 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กหญิงสุภัสสร  วิลา
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสุวลักษณ์  เลาไธสง
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงโสพิตรา  จันทรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายหิรัญ  สัจจะมุนีวงศ์
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอชิรวัตติ์  บุญเสริม
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายอณาจักร  สิมมาสุข
ม.3
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอดิเทพ  เจ แดน ซาง
ม.1
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอภัชญา  บุญพันธุ์
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอภิญญา  ภานุศรี
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ใบ
ม.2
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอมิตา  แก้วคำกอง
ม.1
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอรอุมา  วันทะชัย
ม.2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ขาว
ม.3
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงกชพร  บัญหนองสา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงกชวรรณ  มุ่งมี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงกนกวดี  สำราญ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกนกวลัย  สำราญ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงกมลชนก  ภูสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงกมลพรรณ  ปุริโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกมลรตน  ระดาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกรกมล  มูลจักร์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายกรณ์  ศรีเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกรรลณิชย์  ไพศาลศาสตร์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกฤตติกา  สิงห์นันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกฤติญดา  ยศพล
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายกฤติเมธ  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์  แหล่งสนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกฤษติกา  อาจสรรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายกวิน  สุพิชญานนท์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายกวีพันธ์  ชลธี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกัญชลี  อารีเอื้อ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีพันธ์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงกัญญารัศม์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายกัณธากร  เพิ่มธรรมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายกันตพงษ์  สินธุนันท์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายกันตภณ  เลิศฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจัดการ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงกัลยกร  สามิบัติ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงกัลยกร  อารีเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงกัลยาณี  สีหาโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายกิตติกร  อุมาพร
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายกิตติ์นภัส  บุญโสภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงกิตติยา  บุตรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกิรณา  โกวิทางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายกีรตินนท์  ชนไธสง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกุลนัดดา  ไชฮะนิต
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงกุลภัสสร์  สังวิบุตร
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายกุลวิทย์  ทักขินัย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงเกวลิน  ล๊นุกูล
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์  ศรีคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายคณพศ  เงาแก้ว
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงคริษฐา  สุราอามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายจตุโชค  ตรีธันวา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายจตุรวิทย์  คำภักดี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จิตตนิยมบุญ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงจิณัชชา  โอวรากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงจิดาภา  ต้นวงค์เจริญ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายจิตติพัฒน์  แพนศรี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงจิรชญา  สิงห์พลทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายจิรภัทร  สท้านอาสน์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยมัชชิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงจิรัชยา  เที่ยงผดุง
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงจิราพร  ทวีคำ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายจิรายุ  แสงสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จินดามล
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายฉันทกร  อาจเมือง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงชญานิต  ศรีฮาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงชญาภา  อรรคศรีวร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายชณภัทร  ประดับสุข
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงชนมน  คำภูเมือง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายชนาธิป  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงชนิตา  สุ่มมาตย์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงชนินาถ  ยาวไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงชมพูนุช  ปองไป
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กชายชลณพัฒน์  สัตรัตน์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงชลดา  กรวยกลาง
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงชลิตา  สมบูรณ์ถานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงชวัลรัตน์  อนันเต่า
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงชัญญา  คมพิพัฒน์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายชัยนคร  นรชาญ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงชิดชนก  อรรคคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงชุติเทพ  วีรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุญวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงชุติมน  ยังประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงโชติกา  ศรีเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายโชติโชติ  กำจรเมนุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายโชติวัฒน์  วะทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายไชยยา  โพธิ์ผา
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงฌานิกา  อมรชมชูพงษ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงญาณินท์  ก้อนศรีษะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงญาณิศา  กะลัมพะนันทน์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณเวียง
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงญาน์ภัสสร์  ศิริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายฐกฤษ  จุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายฐปนวัฒน์  บัวลอย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายฐาปนพงศ์  นาโพนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายฐิติพัฒน์  คำพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายฐิติวัสส์  เนืองภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายณธรรม  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายณปพล  ขุมดินพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงณพัชญา  ภูทองใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณริศราพร  สีส่อง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงณัชชา  สุโนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูศรีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผ่องโสภา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กชายณัฏฐนันท์  ศรีธรรมรัชต์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แสนเสนยา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พลเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายณัฏฐวิทย์  สิงห์ละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณัฐชยา  ดิษเจริญ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัฐชยา  แยงเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฐชา  เพชรมี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณัฐญาดา  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เหลือง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพโสลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณัฐธิดา  นารีโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัฐนพิน  สมิทธิกันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐนรี  จิตไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัฐนิชา  สุกแก้ว
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายณัฐพงษ์  ปุณลา
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายณัฐพงษ์  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายณัฐภัทร  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายณัฐภัทร  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณัฐภัสสร  แสนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายณัฐวรรธน์  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีโคตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงณัฐวรา  สบายดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายณัฐวุธ  กุลชา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงณัฐศยาภรณ์  โกกะพันธ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงณิชากร  ธรรมภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงณิชาภัทร์  สว่างบุญ
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงณิชาวีร์  บูชาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายดนัยณัฐ  สีหาสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงดลนภา  ชมภูวิเศษ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายเดชาวัต  สอนสี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงตติญาภา  พรรณาถุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายตรีวิทย์  พฤกษ์ชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กชายโตเปียส  โฮนกาเนน
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงทรงกลด  เชิงหอม
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงทักษอร  เฉลิมเเสน
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงทินญาดา  สุทธิบาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เปรมปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายทิวากร  ดวงสมศรี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงแทลเลนท์  อันนิ โฮนกาเนน
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธนกร  ภูจงกุล
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธนกร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธนกฤต  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธนโชติ  หัสจะรวย
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธนน  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงธนพร  จันทร์แวงควง
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงธนพร  โพธิสาขา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงธนพร  เมฆวิไล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธนภัทร  กาญจนวิลานนท์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธนวินท์  โรซาโต
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายธนัช  ศรีโคตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงธนัญญา  จำปาแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธนิศร  พรมเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงธนิสร  สุขรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงงาน
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงธรัญญา  เศษแสงศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธราเทพ  สูงพล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงธัญชนก  ชาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงธัญชนก  หมั่นเรียน
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงธัญญ์ยทิพย์  มีทิพย์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงธัญรดี  หระดี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาญจนหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงธัญสุดา  บุตรตะกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงธันยมัย  พวงไสว
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายธันวา  พยาวงค์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่านสำแดง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ESL 1 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กชายธิติ  อุทการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายธิติภิทร์  หงษ์ลัดดาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงธิติมา  คำพันธ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายธีรเดช  ศรีนุเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธีรัตน์  สุพรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายนพวรรธน์  โลกานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงนภสร  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนภสร  อัญญโพธิ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายนภัทร  แสนสง่า
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงนภัทรษร  อ่อนหัวโทน
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงนภัสกร  ผ่านจังหาร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงนภาพร  อ่างสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายนราวิชญ์  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงนัทธมน  คมพิพัฒน์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนัทธมน  ร้อยมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  โควบุตร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนันท์นภัส  เมาะราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงนันทปราชญ์  พงศ์ทลุง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนันทศิริ  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายนาคพงศ์  ชินคำ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายนิชคุณ  บุตรราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายนิธิพจน์  เวชกามา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายนิรัฐภูมิ  ปาสาเนย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาลอำไพ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุ่มมาตย์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายบัลลังก์  ลือชา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงบุณณดา  จุฬารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงบุณยวีร์  วงศ์สมศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงเบญจพร  ภุมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงมะณี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สังวิบุตร์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายปณิธาน  ฮามคำไพ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ESL 2 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กหญิงปพิชญา  ธานีวรรณ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงปพิชญา  ราชสีห์หลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงปพิชาญาณ์  จำปาฉวี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงปภัสรา  ลำปะละ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงปภัสสร  วรเชษฐ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงปภานิน  เพียวงษ์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทรงศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุตมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายปรมัตถ์  อิฐรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายปรวีร์  ชัยดำรงค์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงประดุจเดือน  สุพรรณอ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงประภาธร  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงปราณณ์  เหลืองณัฐรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงปราณปรียา  อุดมฉวี
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงปริชญา  ป้อมแสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงปริชญา  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายปริชญ์  จรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายปริญญพงษ์  แสงเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงปรียาดา  หนองหว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปลื้มใจ  ทองสุพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปวริศา  เฉลิมแสน
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปวริศา  พลวิชา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายปวิตร  มุมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงปัญจพร  เอื้อการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงปัญญาพร  ปะวะภูชะโก
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายปัญญาพล  ขันแข็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงปัณณภรณ์  บุญศล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงปัทพร  สารมูล
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงปัทมพร  มุลาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายปาณบดี  บุสดีวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงปานปรียา  โคษาราช
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงปิยสุดา  ศรีลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทรสาขา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงปิยาพัชร  กล่อมอิ่ม
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กชายปิรติ  สุตัญตั้งใจ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายปุญญพัฒน์  อุคำ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงปุญญาพร  พิเดช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงปุณญสิริวิภา  แก้วพรม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงปุณณดา  จินตบุตร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงปุณดา  เรียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงปุณยาวีย์  วิจิตพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงปุษยา  ขันหนองจอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงปูริดา  เจริญกรศรี
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงโปรดปราน  ปั้นมา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงผกาทิพย์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงผิงดาว  นามไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายพงกฤต  ประมาณพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายพงศกร  วันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายพงศ์ปณต  บุญชาโด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายพงศ์พสิน  พิมพ์มหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงพชรมณ  อาธาสันติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงพนิดา  งามสนิท
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงพนิดา  นาใจดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพรณัชชา  วิจิตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพรนัชชา  แสงโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงพรรณธิภา  วิชัย
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงพรรษชล  ผลมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายพฤฒิพงศ์  ทิพยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายพสิษฐ์  ชนโนราช
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายพัชรพล  พันธะไชย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงพัชรีกร  สาโยธา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงพัฒน์ธนัฐ  เฉลยพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายพัฒนศักดิ์  อสุระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจนสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงพัณณิตา  พรมหนองแสน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธุระกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กหญิงพัทธนันท์  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วกาหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงพาทินธิดา  เทียนพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพิชญ์สุดา  นรทีทาน
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงพิชญา  จันทรักษา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพิชญาภา  เยาวเรศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายพิชญุตม์  โพลังกา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพิชานันท์  แก้วนาเหนือ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพิชานันท์  ดอนกัณหา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัตยาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์คำพาย
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ศิริงามเมือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพิมลพร  พรรณขาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพิมลมาศ  กิจชำนาญ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพิรดา  แย้มพจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายพีระวิชญ์  ไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หลาบสีดา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงภัทรธิดา  สระกาศ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขคี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายภัทรพล  ทาแพงน้อย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายภัทรพล  ภาคมฤค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุบผาชาติ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายภาณุพงศ์  พรมโสภา
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงภิญญดา  บัวคำโคตร
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงภิรัญา  โพธื์ศรี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายภูมิ  มีชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยลาภ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พิลุน
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
720
เด็กชายภูมิรพี  โชคชาตรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงภูริชญา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายภูริวัฒ  พลพาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภูวดล  ทองหนองบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภูวเดช  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงภูษิตา  อัคมูล
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงมณีวรรณ  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงมนัสชนก  มะโนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงมัญชุพร  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงรติรัตน์  สีดามาตย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายรพีพงศ์  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายร่มเกล้า  ปาลศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงรวิพร  เกษทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงระภัทร  วรรณุรักษ์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายรัชชนนท์  วรรณสาร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายรัชชานนท์  เทพเจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงรัชนีกร  เถื่อนโยธา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงรุ่งรัตนา  ผาจันทา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายรุ่งโรจน์  ลุลงยศ
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรไชยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงลลนา  วงษาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงลักษณาพร  เสนาภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงวรกฤตยา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงวรกัญญา  อุ่นพิกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงวรปภา  นาดี
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงวรภร  ตลอดกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงวรรณิดา  วรรณถาวร
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เวียงสิมา
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงวรัชยา  บัวชุม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงวรานันท์  พลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายวริทธิ์ธร  อำนวยพรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บุตรไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงวรินยุพา  เหล่าสุนา
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
755
เด็กหญิงวริศรา  เขม้นเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงวริศรา  ทิณรัตน์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงวริศรา  เบ็ญจรูญ
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงวริศรา  วงค์อินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงวริศรา  สีพะนัด
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงวรุณยุพา  แย้มพจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายวศิน  เหลืองสุวาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายวัชรนนท์  โคตรท่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายวิชชากร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายวิชญพล  รัตนตรัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงวิญาดา  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายวิรภัทร  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงวิลัตติกา  นิวาสวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายศตรรฆ  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายศรัญญู  สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายศรัณย์ภัทร  หาริกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงศริณย์พัชร์  ราศีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงศรีสุรางค์  พลลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงศศิรดา  อุดมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิณโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิปะณี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายศิรวิชญ์  บุญโทแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงศิริกุล  ยุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงศิรินพา  พรมดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงศิริประภา  งามเหล่าผา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงศิริมา  พงษ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายศิริราช  ศรีระศาสตร์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงศิริวิมล  แก้วสากล
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงศิวาพร  สุขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายศุภกร  วิเศษสัตย์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายศุภคุณ  วังมะฤค
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายศุภวิชญ์  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสมิตา  สง่าศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
790
เด็กหญิงสาริศา  แซ่เฮีย
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงสิตานน  พิทักษ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสิรภัทร  พึงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายสิรวิชญ์  มธุรัญญานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงสิริญญา  ร่วมกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงสิริยากร  นวกิจรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงสิริยากร  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงสุชานันท์  พรมโนนศรี
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงสุชานันท์  อำภาคำ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงสุดาณิช  สวัสดิ์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายสุปวีณ์  ยางเงิน
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงสุพรรณศิริ  วารีย์
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายสุพลกิตติ์  โชติช่วงนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงสุภนิดา  จันทระวิชะ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงสุภัสสรา  หงส์ชั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายสุรพัศ  ศิลาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงสุรภา  บุญมาตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองพิเศษ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงโสภาสร  นิลผาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คำมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงหฤทชญา  อุทัยวศิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัจฉิมก้านตรง
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายอชิรวิชญ์  มงคลบุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายอชิรวิชส์  ศรีทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงอธิชา  พันธะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณมุข
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายอนุวัตร  วินทะไชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงอภิชญา  จงอุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงอภิญญา  คงโสภา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายอภิสิทธิ  นามไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงอรชพร  จอมคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ร้อยเอ็ด เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
825
เด็กหญิงอรวรรณ  ศรึคราม
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงอริญชยา  ทิพศรีราช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงอริสา  วิจัตรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายอัครพัชร  ราชณุวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์อามาตย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงอันติมะ  กุมผัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงอาภิสรา  กิตติอนิรุทธ์เทวา
ป.6
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายอินทัช  เจริญมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายเอกกวิน  นนทะภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงเอชิราฐิกานต์  พิลาศเอมอร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์