ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีม่วง(อาคาร2) ห้อง ป.3/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัลยา  สันยะโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงเกาซัร  ดือราฮิง
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงคอรีเยาะห์  แม็ง
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงฉวีวรรณ  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงชลธิชา  พินเกตุกร
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงซอบารียะห์  ดอกา
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงซอฟียะห์  ราแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายซัยฟุดดิน  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายซัยฟุดดีน  อับดุลเราะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะหะยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงซีตีซอฟู  มาเจ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายซูเบร์  ตาเฮร์
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงซูไรยา  ดามิง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงซูไรยา  มะอีซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเดียนา  กามา
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงต่วนมาริสา  ลอนิจิ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงตัสนีม  ยะผา
ป.4
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายธนวัตน์  ศรีจุ้ย
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงนัจจูวา  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงนัสรีนย์  หะยีบือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงนาเดียส์  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายนาอีม  ตือโละสะโต
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงนิซรีน  เจะลง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงนิซีรีณ  บือราโอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงนิฟาเดีย  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงนิลาตีฟะห์  มีนา
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนิสริน  เชอมือ
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงนุรฮายาตี  ดาโต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงนูมีรา  สีมีแล
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงนูรตัสนีม  มะหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงนูรมา  นิยมเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนูรรีซาน  ปาแน
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนูรอซีกีน  ลือแบลูรง
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงนูรอัลยาอะวาตีฟ  เซ็งยี
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีม่วง(อาคาร2) ห้อง ป.3/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพลกฤษณ์  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชบุตร
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเพชรดาว  มะยีแต
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายมะกอเซ็ม  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงมูนา  แปเฮาะฮีเล
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายมูฮัมหมัดฟะห์มี  ดีสากอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิฟ  เซ็งยี
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงยารียะห์  มะรอโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงรอหายา  สะกูวะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงรุ่งระพี  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงวนิดา  ยะหะยา
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงวรรณรัตน์  พลพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายสอลีฮีน  มะโระ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงสุไรยา  สนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงอทิตยา  สุขนิกร
ป.4
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงอักษรภัค  แม่นอุดม
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายอับดุลเลาะ  โตะลู
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงอัฟรัส  สา
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายอัมรี  มามะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงอาซียะห์  เจ๊ะดีแม
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงอาดีลา  หะยะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายอาติ  ลือแบลูวง
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงอาตีกะห์  ยูโสะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงอามีนา  มามุ
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายอารอฟัต  มะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายอิบรอฮีม  มะยีดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายฮัมดัน  อาแด
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายฮัมดี  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงฮาฟีซา  อีเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายฮาฟีซูน  ยาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงฮูสนา  มะแอ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า(อาคาร6) ชั้น2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
เด็กหญิงกูนัสรียา  กูหะยี
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกูฟัฎลีนา  วาหนิ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายคอลีดี  เจะโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายชารีฟ  ดอคอ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงซัซวานี  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงซัลมะห์  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงซูบัยดะห์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงซูปียานี  มาลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงซูฟีรา  กาลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงซูรียานา  มองมะแซ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงซูฮาดา  ยีเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงซูไฮบ๊ะห์  บีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงซูไฮลา  มามะแตหะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงญัฟนีย์  ยูโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงญาซีรา  สานิ
ป.4
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัชนันท์  อินทรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงตัสนีม  ยะมะกา
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนัสรินทร์  กอเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนัสหม๊ะ  สาเหาะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนาเดียร์  กะปิเยาะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนาเดียร์  ดือเระ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนาบีละฮ์  มะรือสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนูรกอลบี  คอแลง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนูรโซเฟียห์  มะแตหะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนูรดียานา  ดูมัด
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงนูรมี  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนูรยูวีตา  กาเซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงนูรอัยนี  กูนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงนูรอามีรัน  เปาะค๊ะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนูรอารีซา  กาจะลากี
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงนูรไอริณ  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนูรฮาซานา  กเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  สะดี
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงนูรฮาลีซา  ปาเนาะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนูรีซัน  อาลีมามะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า(อาคาร6) ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กหญิงนูรีซาวาตี  กาแบ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงนูรียะ  สิเดะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงนูรีฮัน  ดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงนูรีฮา  มะแซ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงนูฮารีซา  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายบูคอรี  ยามา
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปรมาวาตี  สา
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงฟาตู  มาแฮ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงฟาเตียะห์  อีแต
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฟารีดา  ดอนิ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฟิตรี  วาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงฟิรดาว  เจ๊ะอาแว
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงฟิรดาว  สาเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวดือเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฟิรฮานาน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายฟุรกอน  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงฟูรอยดา  อาลีมามะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงมัสวีน  ดือราโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายมูฮัมหมัดกูตุบ  บาเน็ง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายมูฮัมหมัดอัลนะห์ดี  จิใจ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีมี  วานิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  อภิบาลแบ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงรอฮานา  อาลีมามะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  ประดู่
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงรัยมีย์  ดมง
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงรุสกิลลา  เจ๊ะน๊ะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงรูกอยยะห์  มะเกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงโรสฟาติน  เล๊าะหมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงไรญาน  พานามิ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงวันตัสนีม  รนฮา
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงวิลดาน  อับดุลลอฮ์หะซัน
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะห์  บือแน
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสีตีมารีแย  ยิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงเสาร์วลักษณ์  กองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า(อาคาร6) ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
138
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ดอลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงอักลีนา  กือโด
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายอับดุลเลาะ  ดีสะเอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายอับดุลฮากีม  แดแก
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะหมะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอัฟนาน  บาระตายะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอัฟฟาน  ดอคอ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงอัสมะ  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายอาดีนันท์  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงอาตีกะห์  สะลามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงอานีซะห์  ฆางิ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอานีฟา  กาจะลากี
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงอานีส  กอฮิง
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงอาฟนาน  ปูลา
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอาฟียะห์  ดาโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอามานี  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอามีนะห์  เจะเสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอารีนี  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอาอีซะห์  แวกานิง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงอาอีเซาะ  หมัดนะฮู
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอาแอเสาะ  อุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงอาแอเสาะห์  กาโปง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายอาฮาหมัด  สูหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายอิมรอน  กียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายอิรฟาน  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอิลมี  หะแว
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอีมามัห  ยายอ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอุซมาณา  มะแตหะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงไอรดา  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงฮาเดีย  สาแมยาลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงฮาสวานี  อิศลามียกุล
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงฮุสนา  แวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์