ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีม่วง(อาคาร2) ห้อง ป.3/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัลยา  สันยะโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงเกาซัร  ดือราฮิง
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงคอรีเยาะห์  แม็ง
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
5
เด็กหญิงฉวีวรรณ  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชลธิชา  พินเกตุกร
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
7
เด็กหญิงซอบารียะห์  ดอกา
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
8
เด็กหญิงซอฟียะห์  ราแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
9
เด็กชายซัยฟุดดิน  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
10
เด็กชายซัยฟุดดีน  อับดุลเราะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะหะยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงซีตีซอฟู  มาเจ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
13
เด็กชายซูเบร์  ตาเฮร์
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
14
เด็กหญิงซูไรยา  ดามิง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
15
เด็กหญิงซูไรยา  มะอีซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเดียนา  กามา
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงต่วนมาริสา  ลอนิจิ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
18
เด็กหญิงตัสนีม  ยะผา
ป.4
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
19
เด็กชายธนวัตน์  ศรีจุ้ย
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
20
เด็กหญิงนัจจูวา  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนัสรีนย์  หะยีบือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงนาเดียส์  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
23
เด็กชายนาอีม  ตือโละสะโต
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงนิซรีน  เจะลง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
25
เด็กหญิงนิซีรีณ  บือราโอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงนิฟาเดีย  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงนิลาตีฟะห์  มีนา
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงนิสริน  เชอมือ
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงนุรฮายาตี  ดาโต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงนูมีรา  สีมีแล
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงนูรตัสนีม  มะหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนูรมา  นิยมเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนูรรีซาน  ปาแน
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนูรอซีกีน  ลือแบลูรง
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงนูรอัลยาอะวาตีฟ  เซ็งยี
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีม่วง(อาคาร2) ห้อง ป.3/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพลกฤษณ์  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชบุตร
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเพชรดาว  มะยีแต
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
39
เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
40
เด็กชายมะกอเซ็ม  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงมูนา  แปเฮาะฮีเล
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
42
เด็กชายมูฮัมหมัดฟะห์มี  ดีสากอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
43
เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิฟ  เซ็งยี
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
44
เด็กหญิงยารียะห์  มะรอโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงรอหายา  สะกูวะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงรุ่งระพี  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงวนิดา  ยะหะยา
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
48
เด็กหญิงวรรณรัตน์  พลพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
49
เด็กชายสอลีฮีน  มะโระ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
50
เด็กหญิงสุไรยา  สนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงอทิตยา  สุขนิกร
ป.4
โรงเรียนบ้านตาชี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงอักษรภัค  แม่นอุดม
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
คณิตประถม
53
เด็กชายอับดุลเลาะ  โตะลู
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงอัฟรัส  สา
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
55
เด็กชายอัมรี  มามะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
56
เด็กหญิงอาซียะห์  เจ๊ะดีแม
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
57
เด็กหญิงอาดีลา  หะยะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
58
เด็กชายอาติ  ลือแบลูวง
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงอาตีกะห์  ยูโสะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
60
เด็กหญิงอามีนา  มามุ
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
คณิตประถม
61
เด็กชายอารอฟัต  มะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
62
เด็กชายอิบรอฮีม  มะยีดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
63
เด็กชายฮัมดัน  อาแด
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
64
เด็กชายฮัมดี  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
65
เด็กหญิงฮาฟีซา  อีเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
คณิตประถม
66
เด็กชายฮาฟีซูน  ยาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงฮูสนา  มะแอ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า(อาคาร6) ชั้น2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
เด็กหญิงกูนัสรียา  กูหะยี
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงกูฟัฎลีนา  วาหนิ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
70
เด็กชายคอลีดี  เจะโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
71
เด็กชายชารีฟ  ดอคอ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงซัซวานี  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงซัลมะห์  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงซูบัยดะห์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงซูปียานี  มาลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงซูฟีรา  กาลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงซูรียานา  มองมะแซ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงซูฮาดา  ยีเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงซูไฮบ๊ะห์  บีแต
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงซูไฮลา  มามะแตหะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงญัฟนีย์  ยูโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงญาซีรา  สานิ
ป.4
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงณัชนันท์  อินทรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงตัสนีม  ยะมะกา
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงนัสรินทร์  กอเดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงนัสหม๊ะ  สาเหาะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงนาเดียร์  กะปิเยาะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงนาเดียร์  ดือเระ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงนาบีละฮ์  มะรือสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงนูรกอลบี  คอแลง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงนูรโซเฟียห์  มะแตหะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงนูรดียานา  ดูมัด
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงนูรมี  มะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงนูรยูวีตา  กาเซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงนูรอัยนี  กูนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงนูรอามีรัน  เปาะค๊ะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงนูรอารีซา  กาจะลากี
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงนูรไอริณ  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงนูรฮาซานา  กเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  สะดี
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงนูรฮาลีซา  ปาเนาะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงนูรีซัน  อาลีมามะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า(อาคาร6) ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กหญิงนูรีซาวาตี  กาแบ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงนูรียะ  สิเดะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงนูรีฮัน  ดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงนูรีฮา  มะแซ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงนูฮารีซา  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
108
เด็กชายบูคอรี  ยามา
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงปรมาวาตี  สา
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงฟาตู  มาแฮ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงฟาเตียะห์  อีแต
ป.4
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงฟารีดา  ดอนิ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงฟิตรี  วาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงฟิรดาว  เจ๊ะอาแว
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงฟิรดาว  สาเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวดือเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงฟิรฮานาน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
118
เด็กชายฟุรกอน  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงฟูรอยดา  อาลีมามะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงมัสวีน  ดือราโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
121
เด็กชายมูฮัมหมัดกูตุบ  บาเน็ง
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
122
เด็กชายมูฮัมหมัดอัลนะห์ดี  จิใจ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
123
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
124
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีมี  วานิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
125
เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  อภิบาลแบ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงรอฮานา  อาลีมามะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  ประดู่
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงรัยมีย์  ดมง
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงรุสกิลลา  เจ๊ะน๊ะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงรูกอยยะห์  มะเกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงโรสฟาติน  เล๊าะหมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงไรญาน  พานามิ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงวันตัสนีม  รนฮา
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงวิลดาน  อับดุลลอฮ์หะซัน
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะห์  บือแน
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงสีตีมารีแย  ยิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงเสาร์วลักษณ์  กองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า(อาคาร6) ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
138
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ดอลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงอักลีนา  กือโด
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
140
เด็กชายอับดุลเลาะ  ดีสะเอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
141
เด็กชายอับดุลฮากีม  แดแก
ป.5
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะหมะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงอัฟนาน  บาระตายะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
144
เด็กชายอัฟฟาน  ดอคอ
ป.6
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงอัสมะ  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
146
เด็กชายอาดีนันท์  สะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงอาตีกะห์  สะลามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงอานีซะห์  ฆางิ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงอานีฟา  กาจะลากี
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงอานีส  กอฮิง
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงอาฟนาน  ปูลา
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงอาฟียะห์  ดาโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงอามานี  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงอามีนะห์  เจะเสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงอารีนี  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงอาอีซะห์  แวกานิง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงอาอีเซาะ  หมัดนะฮู
ป.6
โรงเรียนบ้านบายอ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงอาแอเสาะ  อุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงอาแอเสาะห์  กาโปง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
160
เด็กชายอาฮาหมัด  สูหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม
161
เด็กชายอิมรอน  กียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
วิทย์ประถม
162
เด็กชายอิรฟาน  หะมะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงอิลมี  หะแว
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงอีมามัห  ยายอ
ป.5
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงอุซมาณา  มะแตหะ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงไอรดา  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงฮาเดีย  สาแมยาลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงฮาสวานี  อิศลามียกุล
ป.4
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงฮุสนา  แวกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
วิทย์ประถม