ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทองก่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลวรรร  หยังสู
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกรกนก  จันทรมณี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรณิดนัย  ศรีทวีวิดมน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรวิชญ์  ไชยประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตภาส  ว่องภาณุสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตศิลป์  อ่อนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกวิศรา  จันทร์ขุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญจนพร  เหมทานนท์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะหะกะโร
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญาทัฐ  ชัยกุลรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกัณฑกรณ์  เขตคาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกัตดาฟี  สะดะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกานต์ชนิดา  แท่นทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกานต์พิพัฒน์  ศิริธรรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกามิลละ  คัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกาวากิ๊บ  ตานิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกิตติกา  แซ่วอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกิตติคุณ  โกสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิตติพัศ  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตติวินท์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกูอะห์หมัด  แซแร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายเกริกฤทธิ์  จิตสาธร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงขวัญจิรา  เพชรซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายคาณัฐสนันท์  พรหมวงศ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายไครุลนัซมีย์  บือราเฮง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจักรพงศ์  ชัยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจันทกานต์  รัตรวมมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  สุขศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจัสมีน  หะยีมอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจารมัยน่า  โอ๊ะดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจิดาภา  สวยยะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราพรรณ  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเจ๊ะมารียา  หลีดีใจ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายโจฮัน  มะหะมัด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนาพร  คำงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนิดาภา  หมัดลงจิ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชนุตย์  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชวิศา  สระคำแหง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชาเฟีย  เต๊ะปูยุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชูเกียรติ  ปิ่นทองพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงซาชานา  วาแมดีซา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงซุลฟา  อัสมะแอ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายไซร์ฟุดดีน  หะสีแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงญาณิศา  บิลสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงฐิตาพร  ช่วยมณี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายฐิติวุฒณ์  อุทัยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงฑิตยา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณฐกร  นิลศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณภัทรา  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณภาภัช  ชัยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัจฉรียา  คงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัจวา  อูมา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัชชา  กาญจนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัชชา  เจริญจาตุรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัซนีน  เจ๊ะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ราชบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฏฐา  เกลี้ยงรส
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฐกมล  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฐกฤตย์  เกษตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็ชรมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตณรงค์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฐตินันท์  ศรีละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐนนท์  อินทกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตน์เนตร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณัฐพัฒน์  ฉัตรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐรัมภา  พรหมคงบุญ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐวดี  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐวัฒน์  ราษเรือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัยฟีน  แหละหลีหมีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงดารียา  สะนี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงดีนี่  ซิดดีกี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายเดชาธร  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงต่วนนาเดีย  โตะกูบาฮา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงต่วนอันดาร์  สูเระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงตัสนีม  ดือราแมง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายเตชัส  เหลืองภัทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายเตชินท์  สุวรรณรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายไตรวิชญ์  เดชประภัสสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายถามวัต  ฆังคะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายทรรศน  ทองชูใจ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายทศธรรม  สุวรรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงทักษอร  ไฝทอง
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายทินภัทร  แกล้วทนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายเทพฤทธิ์  พันโท
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธนกฤต  หงนิพนธ์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนวิชญ์  สีลาภเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธยาน์  ศรัทธารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธรรมนูญ  สระเลิศ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธรวิชญ์  อินทแสงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธราเทพ  บุญมากช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์กิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงธัญมน  สังข์กล่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงธัญยปวีณ์  จันทรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธัญรัตน์  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธาดา  ศิริครินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธารวิสุทธิ์  พุทธกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงธารารัตน์  สุขเจริญนุกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธาวิน  บำรุงวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธาวิน  ห่อลลิต
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธีธัช  พรหมดำำ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธีรภัทร  เพชรเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธีรภาพ  ตาสีแดง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายนพณัฐ  แสงสมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงนภัสกร  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงนรมน  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายนราวิชญ์  พรหมดำ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงนรูอีมาน  อุมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงนลินธร  จันทร์วิมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายนัซรันทร์  สามะอาลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายนัธทวัฒน์  สกุลจี๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีคันธวงค์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดเมฆ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายนัศร์  โรจนรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงนัสริน  มะแซ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงนัสริน  วิภาตะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงนัสเราะฮ์  อับดุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายนาดีม  นิมุ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายนาบิล  มะทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายนาบิล  มะรือสะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายนาบีล  อาแว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนารีรัตน์  มูดิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนิโซเฟียน  มะลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนิณัศรีญ  สะอิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายนิธิกันต์  อักษรพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนิสรีน  ก่อณรงค์กุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายนิอัฟซัน  อับดุล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนิอัฟฟาน  ขาเดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายนุอัยม์  แวหะมะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงนูรฟิตมีย์  บาเหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนูรอัยนี  วายะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนูรอัสมะ  มามะแตหะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนูรฮัมนี  มามะแตหะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนูรฮานีซา  เปาะจิบราโอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนูรุลซูฮาดา  สิติเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  มามะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายบีลาล  เบ็ญอิสมะแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายบุญญวัฒน์  รัตนซ้อม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงบุณณดา  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายปฎิภาณ  โกศัลวิตร์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปฏิญญา  กำธรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายปฏิพล  สระเลิศ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปฐมพร  ศรีพลอย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปริยากร  ภู่วิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายปวริศ  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงปวริศา  แซ่ปุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา  นกเกตุ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายปัณณวิชญ์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปาจรีย์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปิยะกร  ศุกรวรรณ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปิยะชาติ  นวลหุน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วบพิธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปุญญพัตน์  พุทธวงศ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายปุญญพัตน์  วรรคย์วทัญญู
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายพงศพล  เหลืองภัทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพชรพร  วจีวรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพนมนพพร  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพรรณพัชร  กาละพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพลากร  ไชยมนตรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายพศิน  ภูริรัตนโภคิน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายพสุธา  พฤกษวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายพอเพียง  อมรรัตน์ทวีป
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพัชญวดี  ตะมะเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายพัทธดนย์  มากจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพัทธดนย์  ศิลาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ช่างหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายพัสกร  แก้วแดง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพาขวัญ  มณีประวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพิชชานันท์  คุ้มแคว้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  รัยสุวรรณสกุล
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพิชญ์พิมล  รัตนมณี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายพิชาชาญ  แซ่จื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพิชาภัทร  พะยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพิมวิภา  คมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายพิรชัช  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายพูลพิทวัส  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายฟัตฮี  หะมะซอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงฟัรฮานา  มะลีลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายฟาดิล  แปเหาะอิเล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงฟาเดียร์  หะยีมะเซาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงฟารีดา  หะวอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายฟาอิก  อาบู
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายฟาอิซ  กาเดร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายฟิกรี  กมาลอดิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายภพธรรม  หนูชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภฤศญา  พลายด้วงกุญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายภัทรดนัย  พรหมบุรี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายภัทรพล  อัมพวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงภัทรศยา  แย้มศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงภัทราวดี  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ช่วยนา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงภิญญดา  บุญมากช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงภิรัญญา  ศิริเมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภูมิ  มะแน็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงมฆวัน  หนูนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงมณฑิรา  ก้องเกียรติคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงมณิภา  หลีตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงมารียะห์  เจะเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงมินตรา  มีเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายมุเศาวิร์  มะแซจะแหน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงมูนาร์  กามาลอดิง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  สังคะดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายมูฮัมหมัดริซกี  ยาซิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน  อาลี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายมูฮัมหมัดลามีณ  ซาเเละ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายมูฮัมหมัดอาริส  หะยีเจะนิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายมูฮัมหมัดอิมซัร  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายมูฮัมหมัดอิสกันดา  สาแมง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายมูฮำมัดบักรี  รอเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  มะสาเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงเมธาพร  กิตติสุวัฒนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  สังสกุล
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายเมืองแมน  ป.ปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงยลรดี  จันทร์ตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงยลาดา  สือแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายยูนัยดี  มุสตอฟา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายยูมาน  หะยีอาซา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงรติมา  เบือขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงรมิตา  คูนิอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายรังสิมันต์  ลักษณเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงรัยดา  บาหะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงฤทัยกานต์  มีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงลักษณารีย์  สุยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายวงศกร  บัวพา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวนิตา  หะระตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายวรเมธ  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงวรรณกร  โพธิชาติ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวรรณนภา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงวรรณรดา  อรุณรัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวรัญญา  สุทธิศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงวรินทร  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายวริศ  สมาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงวริศรา  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงวริศรา  สังคนาคินทร์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงวันฟิตตรียา  ลาแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายวันอับดุลเราะห์มาน  ยานยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายวันอาทิตจวา  นาแว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายวาทิตย์  เซ่งสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายวายุ  บางเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณสงเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  หนูน้อย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายวิชิตพงศ์  วิไลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายวิธวิทย์  ชูขจร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ศิริจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แดงนำ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงวีดาด  ยูนุ๊
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงวีอาม  ดำสมุทร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงวีอาม  ยุนุ๊
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายวุฒธิชัย  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงแวอัฟนัน  เจ๊ะอุบง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงแวฮานัน  มะลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายศรวิษฐ์  ฤทธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายศรัณย์  จันทร์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงศศิชล  พังสุบรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงศศิวิมล  ไวยากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมชัย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงศิรินาท  ธนาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายศุภกิตติ์  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายศุภณัฐ  ไอยรากาญจนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายศุภมินทร์  การีอุมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายศุภรุจ  พินิจสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายศุภวิชญ์  หนูรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงสรณ์สิริ  อำนวยพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายสรวิชญ์  นุ่นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายสริลพร  เพรชพิดมศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงสาธิภา  แซ่ฮ่อ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงสิริกร  ทองศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงสิรินทรา  วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายสืบสกุล  แผ่เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงสุกัญญา  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงสุกัลย์ธิดา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงสุชาดา  ไชยณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงสุนธรา  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงสุภัสสร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายสุไลมาน  ดอนิ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงสุวภัทร  ตรีรัตนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงสุวิชญาน์  เตชะระ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สถะบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงเสาวภา  ตั้งวงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมดำ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ธรรมสะโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายหิรัณย์  แววทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงอนันตญา  แย้มศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงอนามิกา  ว่องประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายอภิชาติ  บุตรศิลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายอภิรักษ์  หน่อนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายอภิลักษณ์  สุวรรณธารา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงอภิสรา  จินดาวุฒิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เลี่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายอรรณธิ์  ถนอมพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายอรีฟ  กาเดร์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงอลิสรา  หว่าหลำ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายออมสิน  กกแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงอะห์ลาม  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วบพิธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงอังคณา  ศรีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงอังควิภา  เวทมาหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายอัชรอฟ  นิมุ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายอัซมาน  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีนรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายอัพยาปัชฌา  ร่วมพรภาณุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายอัฟดร  เจตานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายอัฟนัน  วาแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะสือแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายอัฟฟาน  ยานยา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายอัลฟารุส  อาแวกะจิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงอัลิปรียา  หยาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงอัสมา  ตอเละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงอาซูรีนย์  บือแน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอานัส  สาหนุ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายอาบีดิน  มะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงอามิรดา  นาคนาวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงอามีนา  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายอาร์ชาวิน  เมืองแคล้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงอารยา  ดุกสุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายอารีฟ  สะแอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงอิฟฟะห์  สะอะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะมามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายอิลฮัม  เจะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงอิศรา  วรวิกรัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายอิสมาแอ  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายอุดมทรัพย์  พุ่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงอุมาพร  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงอุสมานา  สาและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายฮานีฟ  กามา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงฮุสนา  แวสุหลง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
352
เด็กหญิงจิวารินทร์  คำจันลา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงชนิดา  สาโร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
นายชัยธวัช  มานะจิตร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงซาเนีย  เจ๊ะแฮ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงซาอีดะห์  เจ๊ะแวดอเลาะ
ม.2
โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณัฐมณี  นาคประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายธนันชัย  รักษ์ณรงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงธัญรัต  พรหมเทพ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนิเดียณาร์  อีสอ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนูรีย์  ดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเนตรนภา  รุ่งรังษี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงประวีณา  เผ่าสุภาพ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงปริณดา  แพทย์ศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
นายปุรินทร์  โทบุรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายฟรุสวรรณ  เจะแม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวันวิสา  ศรีวะรมย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายวินัย  จันทะโร
ม.1
โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
นายวีรภัทร  จันแดง
ม.3
โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงศวิตา  สุบรรณน้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
นายสุรวิทย์  แก้วกับทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปากแพรก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายอัครพันธ์  แพทย์ศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอัมนียะห์  ลาเตะ
ม.2
โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงกชกมล  มังสังข์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกชกร  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงกชกรณ์  นุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงกชนุช  มงคลพรากรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายกชพันธ์ุ  วทานิยะกุล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายกณวรรธน์  แก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงกนกรวี  แซ่ซื่อ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายกนต์ธร  จังหวัดมุนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงกมลชนก  จิระโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงกมลทิพย์  ลัคนาวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงกมลพร  ธรรมโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงกมลพร  แววสว่าง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงกมลพรรณ  กล่อมพล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงกมลมาศ  นิยมธรรม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายกรรชัย  ซ้ายขวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกรวรรณ  บุญยก
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายกรวิชญ์  เหลาคำ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายกริช  ยามะแอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายกฤชสร  แก้วปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายกฤตภาส  เกิดศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายกฤตยชญ์  อินทราวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกฤตยา  มั่งมีโชติโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกฤตยาณี  ทิมกลับ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงกฤตากานต์  ศิริพฤกษานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายกฤติเดช  จอดนาค
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายกฤษณศร  ลิมกังวาฬมงคล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกวินทรา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกวินธิดา  ด้วงหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายก้องภพ  ศิลมะโย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายก๊อบฟารีย์  ธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายก็อฟฟาน  อิงดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายกอฟฟารี  สะดะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกัญญ์วรา   หลงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขุนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
411
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวกระจาย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนบุตร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัชรกาฬ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวนาแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกัญญาวีย์  นนทะแสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างวงศ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายกันตพงศ์  ดำชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ลีมากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกันต์สินี  กาญจน์วรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงกันติยา  อเปสรยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกัลย์นภัส  ด้วงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายการินธร  ทองบัว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายกิตติ  หมุดลิหมีน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกิตติคุณ  สามัญบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายกิตติพงค์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายกิตติภณ  สุรทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงกุมลา  สะนอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงกุลนันท์  มาศปิยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายกุลศรัณย์  มณีคันธวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายกูอัสมี  กูมอซู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงเกญมนี  จันทร์ฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงเกธิชา  อัครกรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงขวัญจิรา  จุลยก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงขวัญชนก  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงเขมจิรา  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายเขมชาติ  พรหมโม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายค้ซราฟีร์  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายคณพศ  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายคณพศ  สอนเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายคณาธิป  พรหมดำำ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงคณาพร  พินิจวัจนะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายคณิศร  สุทิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายคณิศร  หัสไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายคทาวุธ   หนูเกื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
446
เด็กหญิงคนึงนิตย์   หนูเกื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงคนึงนิตย์   หนูเกื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงครองขวัญ  พิสุทธิ์ธนวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายคาราฟี  บูเตะโตง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายคีฏณภัจจ์  เก้าเอี้ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายจรุวิทย์  รัตนไชยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายจักรภัทร  ไชยทวี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายจักรภัทร  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงจัฏวา  กะมูนิง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงจันฑกานต์  ทองประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงจันทกานต์  ขาวอุทัย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เกิดทวีพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงจันทร์ฤดี  อินทพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงจัสมิน  ปูลา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงจารุพัชร  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายจารุวิทย์  คงคลอด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงจิตรกานต์  อุศมา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายจินตภาณัฏฐ์  ศรีหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงจิพัฑฒิดา  เย็นศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายจิรภัทร  เซงเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายจิรภัทร  เหมมณี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายจิรภัทร  เหมศิริ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายจิรภาส  กูลณรงค์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายจิรเมธ  จันทร์หนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงจิระนภา  แก้วเกาะสะบ้า
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงจิรัชยา  อภิชนธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงจิรัชยาศศิพิมพ์  วรรณโร
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงจิราพร  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริพนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายจิราภัทร  ดาวกระจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายจีฮาน  เจะนิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิเชียรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เกษรมาศ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายเจษฎา  ภูผิวนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายเจษฐการต์  อัธยาศัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายฉัตรดนัย  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายชญานิน  เลิศพงศ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงชนันท์ฐิภา  ภูนุชอภัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงชนากานต์  ขาวสุด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงชนิตา  แสงสุวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงชนิปัณดา  สีเส้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิ์ช่วยรอด
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายชโนทัย  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายชยพล  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายชยพล  คล้ายแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายชยพัทธ์  เพชรแสงฉาย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงชลลดา  นิลมณี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงชลิดา  จิรโพธธนภัท
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงชลิตา  รัตนศิลากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายชัชภิมุข  พึ่งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายชัยกร  หมื่นภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายชากีรีน  เจ๊ะแวสะนุง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายชามิล  มูซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายชารีฟ  กูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายชารีฟ  ดือรอนิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายชารีฟ  โมง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายชารีฟ  สุนทรวาที
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงชาลิสา  เรืองเดชรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทนา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายชิษณุพงศ์  อาสน์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมไทย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงชุติมา  จุนโท
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงโชติกา  ส่งสฤงคาร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายโชติพงศ์  จันทร์เพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงโชติมา  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายโชติวรา  เลิศพงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
516
เด็กชายซอบีรีน  ละใบซอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงซอฟะห์  ตาสู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงซอฟียะส์   มูเส๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายซัซวาน  เวาะเละ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงซันวา  มะเเซ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงซัมซีละห์  สะมะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงซัมซูรี  แนมะลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงซัยดานี  คะเด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายซัยฟาน  สมาแฮ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงซัยฟิตา  ยาบี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงซาฟีซะห์  วิชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงซาฟีนะห์  ยะหริ่ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงซามียะฮ์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงซาริน  แก้วธงชัย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงซารีณา  หะยีดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงซาฮูรา  ปะสะกอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงซีฟาร์  ตายาลอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงซีรีน  ตือบิงหม๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงซีรีน  มะรือสะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายซุลกิฟลี  สือนิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงซุลฟา  ยาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายซุลฟาน  ตาเฮ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายซูกรัน  สือแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงซูซัน  อุเซ็ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงซูซาน  ยีสะเอะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงซูร็อยยา  บือซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงซูลไฮฟา  เจ๊ะมะสอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายซูฮิลมี  ยานยา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายซูไฮดี  ดาหะมิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงไซนัป  ์วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงญาณภัทร  สมถวิล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงญารินดา  แซ่เล่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายฐปนภัฏ  หาญพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงฐานิกา  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงฐิตานันท์  ธินกสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กชายฐิตินันท์  นิลวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายฐิติพันธ์  ชันรัตนมโนกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงฐิติมา  ไข่แก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงฐิติวรภา  บุญปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงฐิยาณี  สุขศรีทอง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สังขผล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงณกมล  ศิริเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายณชาชาญ  ตั้งสิริวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงณฐภัทร  ทองบุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงณฐมน  แซ่ไหล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงณปภัทร์  ศรีวะปะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงณปภา  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายณภัทร  ฮู้มณี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายณรัช  ตั้งสิริวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณัจมีย์  สาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บัวจุน
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อินทร์ช่วย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คุณะดิลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายณัฏฐวี  อาเทศธุรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายณัฐกิตติ์  ปู่แตน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายณัฐชนน  ไหมพรม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายณัฐชนน  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณัฐญฎา  ดอเลาะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายณัฐฎพล  ไชยมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วคงทน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเป็นเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัฐณิชา  วันจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายณัฐณุฎดีน  เบ็ญฮัจญีเซ็ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฐติวดี  ขวัญดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฐธพร  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
586
เด็กหญิงณัฐธิดา  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงณัฐธิดา  นราพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฐนรี  โปติบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายณัฐนัย  สุวรรณทะโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงณัฐนิชา  เส็นบัตร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายณัฐพล  ปานแสงทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายณัฐพล  ไพฑูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายณัฐพัฒน์  ดอกไม้เงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายณัฐภัทร  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงณัฐภัสสร  กาซอ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงณัฐยา  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงณัฐราวดี  สุขนิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงณัฐริณีย์  กอวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายณัฐฤกษ์  วิไลพันธ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงณัฐวดี  ประแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงณัฐสิริ  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงณัฐหทัย  ล่วนล่อง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงณัยฟีน  หะยีเจ๊ะโวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงณัสรา  ซาและ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงณิชกาณต์  หนูเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงณิชา  ทองธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงณิชากร  สุคนธชาติ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงณิชาภัทร  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงณิชารีย์  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายดานิช  หิเล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายดานีส  เจ๊ะตีรอกี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงดามัส  สะอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงดามาฟีน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงดามิยาอ์  ศรีตุลาการ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงดารารัตน์  คงมั่น
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายดำรงพล  เพ็งนิล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงต่วนซัซวานี  อีแยบาซอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
621
เด็กชายต่วนซัซวาน  อีแยบาซอ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายต่วนนัสรีย์  สูเระ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงต่วนอาริสา  ตูแวมะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายตะวัน  เพรชศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะหยาง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะแฮ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงตัสนีม  เดชอโนทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงตัสนีม  มะลอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงตัสนีม  มูเด็ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงตัสนีมนิอาม  มะยุนุ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงตัสรีฟ  ดำรงค์หวัง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงตัสรีฟ  อุเซ็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายตัสรีฟรอฮีม  มะยุนุ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายตาวฟิก  มะดิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงติฟตาสามีย์  กีละ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายตูแวอาบัส  รอเซ็งแตซา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายเตชัส  ชุมนุมมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายทวีทรัพย์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงทัศนีมย์  หะมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงทิฆัมพร  เพชรเชิงเขา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงทิพเนตร  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เดโชชัย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงทิพรัตน์  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงทิวา  ไชยบัญดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายไทธชา  ธรรมชีพ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธณรัฐ  แท่นรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายธนกร  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายธนกฤต  ไชยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธนกฤต  ทองเหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงธนชัย  บัวเมียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธนบูรณ์  ไชยประเสริฐ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงธนพร  คลองรั้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายธนภัทร  แก้วเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
656
เด็กชายธนวรรธน์  นิลเขียว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนวัฒน์  ชุมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงธนัชชา  เจ๊ะหนะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงธนัชพร  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายธนัท  มณเฑียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายธนากฤษ  คงรังษี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีชาชาญพิชิต
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายธรณ้ส  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงธรีกานต์  ทองบางพระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงธัชกมล  แก้วทองประคำ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงธัญชนก  พลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงธัญพร  สุขกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตชนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงธัญสินี  สายสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงธันย์ชนก  ขาวเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงธันยพร  ศรีวิมล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธันยมัย  ช่วยเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงธามิษา  ไชยแสงศรี
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายธาวิน  สุรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงธิดามาส  ชูเซ่ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายธีณพัฒน์  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงธีนิดา  โชติมารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงธีรดา  จิตต์หลิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายธีรวรรธน์  เทพาสิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายธีระเดช  ชุมช่วย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายนฐวรรธ  นาคพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายนนน  นิบงคุณวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายนบีล  อาลี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงนพธีรา  จันทรพิลา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงนพภัสสร  ดำรงกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงนพรดา  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายนภัสกร  พวงโมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วรักษ์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงนภัสสร  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
691
เด็กชายนรเสฏฐ์  อมรพิมลธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงนริศรา  ขวัญจันทร์
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงนริศรินทร์  บาเปาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงนรูลิซ่า  บือราเฮง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายนฤชิต  ไชยนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายนฤปนาถ  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงนลินธรณ์  ศรีพรมมาศ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงนวรัตน์  จิตรอักษร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนะดา  เกือกูล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงนะโม  รัฐพิทักษ์สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายนะห์ดี  วาเงาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงนัจญวา  สาเมาะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงนัจญ์วาน  สาอะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายนัจมีย์  อิสรพงศ์พันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงนัซรีนด์  เดร์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงนัฐฎี  กีละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายนัฐพล  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงนันทกาญจน์  สมสิริ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงนันท์นภัส  จงไกรจักร
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัพเมือง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริสม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายนันทวิทย์  บุญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงนันทิยา  วัยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงนัยน์ปพร  แก้วเทพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายนัศรูนณ์  สาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงนัสนีน  สะตือบา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะเตะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายนัสรี  เบ็ญอาลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงนัสรีน  จะปะกิยา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงนัสรีน  ตาเละ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงนัสรีย์  ศิริวัลลภ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงนาดา  ยีสมัน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงนาดีย๊ะ  ลาโฮ๊ะยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงนาเดีย  ดาแม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
เด็กหญิงนาเดีย  บือราเเง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงนาเดีย  แมเราะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายนาบิล  แวกาจิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายนาอิฟ  นิมุ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงนาอีมะห์  โต๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายนิคัซราฟี  สาและ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงนิชาดา  ศรีเงินถม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงนิชาภัทร  สัตยารักษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายนิซัซวาล  สามาแห
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายนิซัลฟาน  มะกาเจ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายนิดานีช  ปาแซ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงนิดารียา  วงษ์ตานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงนิดียานา  เพ็ขรศรี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายนินัศรุดดีน  สะอิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงนินิสรีน  กอและ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงนิบิลกิสย์  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงนิบิสนีนย์  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงนิฟาดา  เส็มชูโชติ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงนิฟาเดีย  โต๊ะเกะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงนิฟาติน  แวยูโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงนิฟารดา  เจะแว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายนิฟาอิซ  มะกาเจ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายนิมิฟฎอล  ยามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงนิสรีน  ดอเลอะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงนิสรีน  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงนิสรีน  สาเมาะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายนิสอัสมี  สาเระ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงนิอาซีกีน  ทุกัง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงนิอามามี่  อาบู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงนิอิกตีดัร  กือจิ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายนิอิกรอม  นิเดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงนีอาร์ม  อ่อนตุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงนุรซูฮาดา  แวสะแลแม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงนุรฟาติน  หะมะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  หะนิแร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงนุร์อานีตา  แวกาจิ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงนุร์อามีรา  แวกาจิ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงนุรอิฮซาน  แวหะโละ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงนุสริน  วาอายีตา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงนุสริน  แฮร์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงนูรฟัญญรีย์  เฮงตาแก๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงนูรฟาฏีมะฮ์  เปาะซู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  หนุ๊
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงนูรมัรซูก  ซาฟา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงนูรยัสมี  หะยีดือราซง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงนูรอยมี  อีแต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงนูรอัสรียะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงนูรอาฟาตีม  กะลูแป
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายนูรอูดิล  ฮาอุย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงนูรไอณี  ดารากัย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงนูรฮันนาน  มะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงนูรฮัยฟา  ฮิแต
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงนูรฮาลีซา  ดอปอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงนูรีน  มาลิกุลสลาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงนูรีฟา  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงนูรีฮาน  กามา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายนูรุดดีน  ลิบูละ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงนูรุลนัจญ์จมี  แซะอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เจ๊ะมูดอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงนูอัยม์  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงนูฮา  เจ๊ะอุบล
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงนูฮา  วุฒิสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงเนตรชนก  เพชรคูหา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงเนตรนภา  เบญยูนุส
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงโนรมา  บือโต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงโนรมา  อินธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงบัลกิส  ยามาลอเด็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายบัลยา  ชายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
796
เด็กชายบัสฏอม  แมเร๊าะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายบาซิล  โอกฤษ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายบารมี  เงินราษฎร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงบีบีทัศนีม  เหมมัน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงบุญญพร  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงบุญยานุช  หนูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงบุญสิตา  คำำสี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงบุณยานุช  ไสยผอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงเบญญานุช  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรระเบียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงปกฤตธิรา  คงขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงปทิตตา  จันทคุตโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงปนัดดา  เอียดศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงปภานัน  ชูดำ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายปภาวิน  ขุนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายปรมันต์  ปรีชาวุฒิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายปรเมศร์  อนุวรรค
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายปรริณ  เศวตวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายประเทศ  ไชยณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยลำยา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงปริณดา  ลีลาศุภกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายปรินทร  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงปริมรดา  ตั้งเสรีวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงปรีณาภา  วรรณชาลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายปรีดิท  ปานดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงปลายฟ้า  กออวยชัย
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายปลี  ประจักษ์เลิศวิทยา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายปวริศ  วาหะรักษ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงปวริสร  แสะอาหลี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงปวิชญา  ตวงทองวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงปวีณอร  แก้วประดับ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายปองคุณ  ไชยหมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงปัญจญานี  นุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงปัณณ์ญฉัตร  ลิ่มกังวาฬมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
831
เด็กชายปัณณธร  บุญมั่น
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงปัลญาณี  อักโขมี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงปานทิพย์  จินตภากร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงปาริฉัตร  สระเลิศ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงปาลิตา  แนวชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายปิยทัศน์  ปรียวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงปิยธิดา  นุ่นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายปิยพัทธ์  หนูขำ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงปิยวรรณ  สิงห์วี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงปิย์วรา  ไผ่ขาว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายปิยวัฒน์  เซ็นชุลี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายปิยะพงศ์  แสงศรีเรือง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายปิยะภาษณ์  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงปิยานุช  ชัยสงคราม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงปุณชนิกา  หมาดทิ้ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงปุณณภา  เพ็ชรยังคง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายปุณณเมธ  โทบุรี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายปุณณวิช  หน่อทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายปุณยวัจน์  ลิ่มศรีพุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายปุณยวัฒน์  อุปมัย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงปุณยาภา  การะเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงเปมิกา  โทบุรี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงเปรมฤดี  ปิ่นละมัย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงไปรยา  มีสวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายผดุงศักดิ์  ตรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงฝิตรี  ล่าเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายพงศกร  เสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายพงศธร  จันทร์สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายพงศพัฒน์  สุวรรณยุหะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงพชรกมล  วรธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงพณณภัฏฐ์  สำเร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้วไฝ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงพนุวรรณ์  ก๋งหุย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายพบธรรม  เวชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
866
เด็กหญิงพรชรินทร์  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงพรธวัล  แก้วจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงพรนภัส  หนูประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงพรนภา  ประกอบวณิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงพรนภา  เรืองฉาย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายพรภวิษย์  พรมศรีผ่อง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงพรรณพัชร  คู่มณี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงพรรณพัด  สุวรรณํ.
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงพรรณพัชร  ว่องนาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงพรรณภัทธ  แย้มทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงพรวลัย  บุญอนันต์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายพลกฤษณ์  ขวัญอ่อน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายพลธร  พังสุบรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงพลอยไพลิน  อักโขมี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงพลอยมรกต  ก้งหุย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายพศวัต  สีเพ็ชรสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายพศิน  พรหมเมือง
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายพอเพียง  ช่วงรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงพัชรพร  อัลภาชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุวรรณประสาร
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงพัฒนีญา  หาบยุโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงพาขวัญ  หงส์นฤทัย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงพิชชานันท์  เลิศวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงพิชชานันท์  วัชรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงพิชชาพร  จินดาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงพิชชาอร  พร้อมญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงพิชญา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายพิชญุตย์  มากชัย
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิระเชาว์เจริญ
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงพิมชนก  พรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชอบน้ำ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปรียาวงศากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ทรงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  จำเริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นวลแสง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายพิรุฬห์  ช่อมณี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายพิสิษฐ์  คงคางาม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงพีรดา  กลัดเจียม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายพีรศุ  ห่อทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายพุทธคุณ  เพชรกล้า
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงพุทธชาด  สิมาพัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงเพชรดา  ลายเจียร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงแพรวา  ขันธ์ถาวรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงแพรวา  เรียบประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงแพรไหม  หะหวัง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงฟริดาว  มะลิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงฟัฎนิน  มะแซ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงฟัฎลีนา  หะยีเจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงฟัตนีน  มอลอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายฟาฎิล  ดากอฮา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายฟาฎิล  ดินอะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายฟาเดล  รอแม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายฟาเดล  สนิ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายฟาเดลล์  อิสลามมิกกุล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงฟาเดีย  ซอแนะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงฟาเดีย  ปาโอะม่านิ๊
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงฟาเดียนาร์  อาลี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงฟาติน  ดอละ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงฟาติน  ยามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงฟาติน  อีแต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงฟาร่า  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงฟาริณดาร์  มาฮะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงฟารีดา  ยีการ์เดร์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงฟารีดา  แวกาจิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
936
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ขาวชู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงฟาเรีย  มะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงฟาลิสา  กานา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงฟ้าใส  พลเวียงแก
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายฟาอิช  บิลลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายฟาอิศ  รุ่งระวิวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายฟาอิสฟ์  จะกะปิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายฟาอีซ  มิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายฟาฮัจย์  สะนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงฟาฮาน่า  มะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายฟิตรี  สะแลแม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะสะแลแม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงฟิตเราะห์  บูเตะโตง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงฟิตเราะห์  แปเราะอีเล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงฟิรดาวส์  อาแวกะจิ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายฟุรกอน  สาแหละ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายฟุรกอล  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายเฟาวาซ  อะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายภพชนินทร์  ขวัญชู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงภัคพสุตม์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายภัคศรัณย์  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงภัชราภรณ์  ศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงภัทรกันย์  มณีเชวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายภัทรดนัย  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงภัทรธิการ  แซ่ก๊ก
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญชู
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงภัทรภร  สยมภาค
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงภัทรศิริ  ดาเดะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงภัทริน  ฮามวัน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงภัทรินทร์  มณีเชวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายภาคภูมิ  เกิดแสงสุริยงค์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายภาณุภัทร  ยงยศยิ่ง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายภาณุวิชญ์  จ่ายวานิชย์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายภานุเดช  วินโยธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงภิญญดา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
971
เด็กชายภูชนก  คงพัน
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงภูชิดา  แก้วหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายภูเบศวร์  หมื่นจง
ป.6
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายภูมิบดินทร์  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายภูมิรัฐ  สุวภัทรชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายภูริชญ์  วัฒนคีรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายภูรินทร์  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงภูษณิศา  โยธินพันศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงแภรววนิต  จุลเทพ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงมนต์นภา  ยุติวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงมนยดา  จันทรพงศ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงมนัสนันท์  มลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายมัจญ์ดีย์  ชายเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายมัชฌิมา  รามาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงมัรญัณณะห์  มะลิดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงมัสรียา  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงมาริษา  ตะลีตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงมุชรีฟะฮ  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายมุซตากีม  สาและ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงมุนนา  หะสาแม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายมุมิน  มามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงมูณีร  สามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายมูหัมมัดอิหซาน  บุญทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายมูฮัมมัดฟาอีส  เจ๊ะอุบง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรุล  มูซอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  ดอเส็น
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิซ  บูรอดียา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายมูฮัมหมัดเรชมัน  เซ็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายมูฮัมหมัดอะลีฟ  ระเหม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา  สาแม
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิส  ชเร็น
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายมูฮัมหมัดฮารีฟีน  กาซอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายมูฮำหมัด  เจะยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงมูฮำหมัดลัฟฟารุก  สะเเลเเม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายเมธาวิน  ซ้ายศรี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1006
เด็กหญิงเมธิตา  อาแล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายยศกร  เป็งมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายยศพล  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายยศวรรน์  ทะวะชาลีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงยัสมี  ยะโกะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงยัสมีน  หะยีลาเปะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายยุทธศาสตร์  เงินยวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงรติมา  นีระฮิง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงรรินธร  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงรวิสรา  ปิยะญาติ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายรอมฎอน  ยามา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายรอมาฎ็อน  บาราเฮง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงรอยฮาน  กาแม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงรักติกานต์  สุทธิ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายรัฐพงษ์  บัวเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายรัฐสิทธิ์  จิตรประพันธ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงรัณดาร์  สะโร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายริฟกีย์  มูซอดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายริฟฮาน  อุชะมิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงรุซดา  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงรุสนานี  กะโด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายเรืองเดช  หน่อทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายเรืองวิทย์  เวชกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายฤษฏา   มณีวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงลลนา  ไชยหมาน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงลักษิกา  จันทรจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงลีนา  จารู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงลีนา  สนิหวี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายลุฏฟีย์  เพ็ชรหวล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายลุตฟี  สะมะฮอ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายลุอาย์  สะอิ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1041
เด็กชายวงศกร  ต้นเถาว์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายวงศธร  วิเสทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายวชิรเมธี  แซ่เจียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายวชิรวิทย์  สุพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงวนิดา  เสพมัน
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงวรชญา  บุญญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงวรณภร   แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงวรดา  ธรรมประพัทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงวรนุช  นิลเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงวรรณปภา  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงวรรณฤดี  เซ่งซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงวรรณารัตน์  แสงสมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายวรันธร  ศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงวราลักษณ์  จิตตยะโสธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงวราวัสสา  เฮ่าบุญ
ป.5
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงวริศรา  เกษตรสุนทร
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงวสุรัตน์  เทพไชย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายวัชรพงศ์  จรุณแสงสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายวัตรดี  ดาลอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงวันนัสรีนย์  ฮามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงวันนูรฮาลีซา  ซามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายวันริฎวาณ  จะปะกิยา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงวันศอฟียะฮฺ  หะยีสาเมาะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงวาฟาร์  คอแล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายวาริส  ศรีศรยุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงวาฤดี  มะและ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงวาสนา  โพวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายวิรนันท์  ปรีชาโชติ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงวิลาวรรณ  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายวิษณุ  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงวิอาม  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายวีรกานต์  เหมประทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงวีรดา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายวีรธิษศ์  ไชยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1076
เด็กชายวีรภัทร  ทองธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงวีวรรณ  เซ่งซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงวีอาม  วันหะยี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงเวธนี  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายไววิทย์  วาเด็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายศตภัทร  สอดส่อง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายศตวรรษ  ดอนไผ่ล้อม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายศรัณย์กร  กาวันนา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงศรัณยธรณ์  รัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายศรันย์ภัทร  บุญดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงศรินทิพย์  ศิริโชคดำรงกุล
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงศลิษา  สังข์ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายศวัสกร  เพ็ชรสีขาว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงศศิรินทร์  วรรัตนานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายศักรินทร์  แตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงศิดิภา  บุญเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงศิธานันท์  พรหมวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงศิรประภา  วิเศษโกสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายศิรพัฒน์  หวังสุข
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงศิรภัสสร  จิวะพงษ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงศิรัณญา  อินทรสกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงศิรินภา  ปัญญาเดช
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงศิรินภา  ฤทธิ์รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญแสร์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงศิริพรรณ  หวังสุข
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อภิชนธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทบูลย์
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายศิริวัฒน์  อินทร์สังข์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงศิวิชญา  ชูคดี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายศุกลวัฒน์  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายศุภกร  เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายศุภกร  แซ่เลี้ยว
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายศุภณัฐ  จงกลพืช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายศุภณัฐ  จัลวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายศุภณัฐ  โตเอียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1111
เด็กชายศุภณัฐ  ทองเที่ยง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ศิลาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงศุภาพิธญ์  อุตทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงศุภิสรา  อิงคมณี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงโศรดา  รามวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงสกาวรัตน์  แสวงบุญ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายสเตฟาน  กาซอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายสมรักษ์  ปรีชาอุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายสรวิศ  คงทอง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงสวิชญา  รัตนธนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายสหรัฐ  รัตน์น้อย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายสะคอวี  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายสัตยา  นิระผาย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายสันติภูมิ  ทองนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงสาธิตา  คงย้อย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงสาริศา  เชื้อทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงสาริสา  เกียรติไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายสิงหราช  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายสิทธิพงค์  อินทรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายสิทธิภาคย์  นิยมยาตรา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสตถิมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายสิรณัฏฐ์  แพทย์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายสิรภพ  เบ็ญมะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายสิรภพ  อรุณสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายสิรวิชญ์  ทองเต็มแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงสิรินดา  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงสิรินดา  ลิ่วคุณูปการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงสิรินทรา  โตะซา
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงสิริประภา  ใหม่ชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายสิริวัฒน์  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงสิริวิมล  แกล้วทนงค์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงสุกัญญา  โกมลเมนะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงสุกัญญา  คงหิ้น
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1146
เด็กหญิงสุชญา  นราธนากร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงสุชานาฎ  เกิดพุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงสุเดียนา  บาดิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงสุนิตา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงสุนิษา  สงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงสุพัตรา  อักษรถึง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ย่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงสุภัคชินันท์  เพ็ญบูรณ์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงสุภัสสร  รามัญเศษ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงสุภานัน  ปาลพัฒน์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงสุภานันท์  โต๊ะดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงสุภาสินี  ศรีวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายสุเมธ  อินธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงสุรฟา  สังข์สกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายสุไลมัน  โต๊ะคาหยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงสุวพิชญานี  หลวงชัย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงสุวภัทร   ไชยมั่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงสุวลักษิณี  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายสุอิฟฟาน  บาดิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กชสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมานะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงเสาวนีย์  จันทรังษี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนบุศย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรัทธารัตน์
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศาสน์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงเสาวลักษณา  โปทาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายแสงชัย  เย็นอุดม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงแสงดาว  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงโสภาพรรณ  อุ่นแดง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงโสรญา  สนละ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมาศ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงหทัยชนก  สนิทพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงหทัยชนก  อึ้งทองคำ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงอชิรญา  ผ่องแก้ว
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1181
เด็กหญิงอนัญญา  แสงสินชัย
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายอนัส  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงอนาเดียร์  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงอนิส  เบ็ญลาเต๊ฟ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงอนิส  อิสมะแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงอนิสรีน  เจะหะมะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายอนุชิต  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายอเนกธัน  นวลมะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายอ้บดุลเราะมาน  สิเดะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายอภิกรม์  แก้วลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายอภินัทธ์  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันฑะสีมาเฉลิม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงอมรารัตน์  สุขโอ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายอมัด  แวฮามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงอมินดา  อดุลยศาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์งาม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงอรดา  พรหมจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายอรรณพล  สังสี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงอรวิภา  ทองหนูแดง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงอรอนงค์  จันที
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงอริสา  เบ็ญฮา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงอลินนา  แอเก็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายอหมัดณาวาวี  โต๊ะเจ๊ะมิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงอักษราภัค  นวลนาค
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายอัครัช  ไชยผลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงอังคณา  ชาวสั้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงอังคณา  ยอดปาน
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงอัซฟาร์  ปะจูลี
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงอัซมาริน  หะยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายอัซรอฟ  กะลูแป
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงอัญชลีพร  มูลมิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงอัญชิสา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงอัญพัชร์  พนากิจสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงอันดาลิน  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคาร 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1216
เด็กชายอันวา  เกื้อเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงอันวารี  หลงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายอับดุลเราะห์มัน  ปูตะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายอับดุลเลาะ  อาเเวนิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายอับดุลวาเฮดร์  มูละแต
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายอับดุลฮากีม  เต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  เจ๊ะเมาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายอัฟฎ็อล  อัสมะแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายอัฟดอล  ดือราแม
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายอัฟนัน  สาและ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายอัฟนันต์  สือแต
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีบือราเฮง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายอัฟนาน  หะยีอาซา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายอัฟฟาน  เปาะและ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงอัฟฟานี  โซ๊ะสะอิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงอัฟรีน  สาและ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายอัฟฮัม  ดิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายอัฟฮัม  มะแซะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายอัมมาร  อาบู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงอัยนาตาชาร์  มะเม็ง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงอัลญัลฮูดา  มะมิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงอัลยา  มูซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงอัลวาณีย์  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงอัลวาติฟ  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงอัสณีญา  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายอัสนา  มาสแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายอัสนาวี  สมาแอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงอัสมะ  หะยีเตะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายอัสลาม  วาหลง
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงอากีฟะ  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงอาซีย๊ะ  สิติเลาะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอาญา  ขุนตามา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายอาดิล  ทา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายอาดีฟย์  แวดาย๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงอาดีฟาร์  สะดะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1251
เด็กชายอาดีลัน  แนดาแล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายอานัส  แยะแย
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอานัส  หะยีปูเตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายอานิฟ  แวหามะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายอานิส  เจ๊ะสู
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอานิส  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอานิสวีรา  สนอมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงอานีตา  อับนิฮิมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงอานีตา  อิสลาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงอานีฟา  ฮารง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายอาบีร  ละใบซอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงอาฟาฟ  แวเลาะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายอาฟีฟ  จะปะกียา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงอาฟียา  ยานยา
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงอามัล  อุเซ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงอามัลฮามีมี  คาเร็ง
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงอามานี  ตะนิรี
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายอามาลย์ข่าน  อัจฉริยะมาตร
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงอามาลีญาอาลานี  กาหลง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายอามิร  หะยีวาเงาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงอารดา  ดอนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงอารดา  ดิง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงอารยา  ถนอมรักษ์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงอาริยา   หลงหมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงอารีซา  แวดาลอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายอารีฟ  อาแซบาก้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายอารีฟาน  ประดู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงอารียา  สามะ
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงอาลิสา  ลิขิตสาธรสกุล
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายอาลีฟ  กาซิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงอาวฟาร์  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงอาวาติฟ  อับดุลฮามิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงอาวาตีฟ  สะอะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงอาวานิซ  เด็งแวลี
ป.4
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายอิกรอม  สะมะปุ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1286
เด็กชายอิงครัช  แท่นเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงอิงอร  จันทร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงอินดาวาฏี  กาแบ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายอินทรัช  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายอินทัช  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงอินนัษ  หลังปูเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงอินอาร์ม  อ่อนตุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงอิมติซาล  มะรานอ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กชายอิลฟาน  คูลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงอิลยีนส์  แวมามะ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กชายอิลฮัม  สะอิ
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงอิลฮาม  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงอิสนีน  มะหำมัด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กหญิงอุซมาย์  หีมมิหนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กชายอุมัร  จินารง
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงอุรัสยาพร  บำรุงวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กหญิงเอมีร่า  รัสมาน
ป.5
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กชายเอาฟา  หะยีเด
ป.6
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1305
เด็กหญิงแอมมีเรีย  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1306
เด็กหญิงไอรดา  แขวงเมืองปักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทย์ประถม