ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกฤตยานี  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
3
เด็กชายกวิน  ยาวะโนภาส
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญภัค  แซ่โหงว
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งราม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติเจริญ  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิตติญา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิติญาภรณ์  อภิวัตน์รัตนกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกิรณา  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุลภัทร์ทิชา  เหลี่ยมโลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเกตนิพา  สุทธิอาคาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกริน  ใจช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกษร  บุหนองขุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงคัชรินทร์  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
18
เด็กชายจักรพงษ์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
19
เด็กชายจารุเดช  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจารุวรรณ  พะลังมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจารุวรรณ  มนต์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีประชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจารุวรรณ  สีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
24
เด็กชายจารุวัฒน์  คอยตาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิดาภา  ภารุสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวอุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
27
เด็กชายจิตติ  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
28
เด็กชายจิตติพัฒน์  ถึงแสง
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิตติมา  บริวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจีรนันท์  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายเจษฎา  นางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฉมาพร  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนนิกานต์  กุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชลธิชา  บุทธิจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชลธิชา  ไพรสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
36
เด็กหญิงชลลดา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชลิดา  ภราดร
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
38
เด็กชายชัชวาล  เงินยวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
39
เด็กชายชัยวัฒน์  เวสา
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชาลิสา  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
คณิตประถม
41
เด็กชายชินวัฒน์  ดอกดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกนาโก
คณิตประถม
42
เด็กชายชุติชัย  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชุติมา  พ่อยันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชุติมา  สุทธิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
45
เด็กชายโชคชัย  แทบท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
46
เด็กชายโชติภณ  แสนสนุก
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
47
เด็กชายฐณวัฒน์  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฏฐปกรณ์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐพล  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐพล  ศรีจันงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
54
เด็กชายดนัย  อัคบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงดรุณี  สุยคำไฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงดลญา  ปันเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
57
เด็กชายเดชาวัต  กุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงทิพนาถ  มนตรีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงทิพานัน  ทองวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงทิพามณี  มีนำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายธนกฤติ  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
62
เด็กชายธนชาต  ศรีกะสัง
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
63
เด็กชายธนโชติ  พึ่งตน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
64
เด็กชายธนบดี  นวลปักษี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
คณิตประถม
65
เด็กชายธนภัทร  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
66
เด็กชายธนวินท์  ส่วนเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
67
เด็กชายธนวุฒิ  จุลการ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
68
เด็กชายธนัชชัย  บุริทัศน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธิญาดา  ปกป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
71
เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธิวาพรรณ  โยริบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
73
เด็กชายธีรกานต์  กุลสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรภัทร  รัตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนงค์รักษ์  จันทะโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนัฐลดา  ตีตา
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนิรมล  พันธ์ภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนิราภร  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนิลยา  พิมาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงบุณิกา  จวนสาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
82
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
83
เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
84
เด็กชายประเสริฐพร  ขวัญนอน
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปรัชญา  ป้องศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
86
เด็กชายปรัชญา  อดกลั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
87
เด็กชายปวัณฤทธิ์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
88
เด็กชายผดุงเดช  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
89
เด็กชายพงศ์พันธุ์  กลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพรทิภา  ไตรภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงพรนิภา  สีลาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพรพิมล  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพรพิมล  เรียงลิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
94
เด็กชายพรมเมศวร์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
95
เด็กชายพรหมมินทร์  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัตริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพัชรินทร์  จันคีลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพัชรินทร์  เสน่ห์พูด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
99
เด็กชายพีรพัฒน์  เผ่าเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
100
เด็กชายพีรพัฒน์  พรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงภัชริดา  สุยคำไฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
103
เด็กชายภาณุเดช  คำทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
104
เด็กชายภาณุวัฒน์  เรืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
105
เด็กชายภูตะวัน  วาตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
106
เด็กชายภูมิพัฒน์  สายชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงมณทิตา  นาริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงเมธิรา  นางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงแมงปอ  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
110
เด็กชายรชต  มุละสิวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
111
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงลลิตา  สายเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
113
เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวรัญญา  พยุงวงษ์
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวราภรณ์  ส่งศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวรารัตน์  คำเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวริศรา  เวฬุตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวริษา  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
119
เด็กชายวัชระพงษ์  ชันขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
120
เด็กชายวัฒนะพันธ์  จันทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายวิชญ์ภาส  เถาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวิลาศิณี  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
123
เด็กหญิงศรีสุดา  สีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงศศินา  สารบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศิระประภา  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศิริยุภา  บุราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
127
เด็กชายศุภชัย  อายุกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
128
เด็กชายศุภศิษฎ์  ลุนาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสมิตานัน  ทองดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
130
เด็กชายสรวิชย์  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสริทร  สาระคร
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
132
เด็กชายสหภาพ  พลมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
คณิตประถม
133
เด็กชายสาธรศักดิ์  แก้วกลมรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุกัญญา  ทุมเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
137
เด็กชายสุธินัน  ธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุปรียา  ดวงเกศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสุพรรษา  แทบท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
141
เด็กหญิงสุพรรษา  ส่งศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
142
เด็กหญิงสุพิชญา  ส่วนบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
144
เด็กชายสุภัทรชัย  เส้นเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีวะอุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสุรารักษ์  จันทร์ไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุรีพร  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
148
เด็กชายอโณทัย  ไตรยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอนัญญา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
150
เด็กชายอนุรักษ์  พิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายอนุวรรตน์  สิงห์ซอม
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
152
เด็กชายอภิชาติ  พันเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
153
เด็กชายอภินันท์  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
154
เด็กชายอภิวิชญ์  โคตรทุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
155
เด็กชายอภิสิทธิ์  ฮาดแมน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอรยา  เมืองพวน
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
157
เด็กชายอรรถพล  ทัพวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอริสรา  ปทุมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
159
เด็กหญิงอัญชลีรัตนื  สร้อยพรม
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอารยา  จันทร์สวย
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
161
เด็กชายเอกรวี  ยาวไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
162
เด็กชายเอกราช  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
163
เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวกรรณิการ์  มณีนิล
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
166
นางสาวกาญนภา  ราชสีห์
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
167
นายกิตติคุณ  อาสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวเกวลิน  ขันติวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายไกรวิทญ์  เวียงสมุทร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายจิรวัฒน์  ไตรยพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายจีรวัฒน์  ใบทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงจุฑามณี  ประนัดโส
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันติยู
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
174
นายชัชวาล  บุญแซม
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
175
นายชาคริต  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
176
นายโชคอนันต์  ค้าข้าว
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวญารินดา  แสไพศาล
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
178
นายฐิติภูมิ  มูลสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณัฐชนน  สร้อยเสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณัฐชานันท์  มูลสาร
ม.2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์คำชาว
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
182
นายเตชินท์  บุตรอำคา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิต ม.ต้น
183
นายทวีทรัพย์  ทวีสิน
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายธนธรณ์  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายธนพล  เหมธร
ม.2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
186
นายนนธวัฒน์  ศรีสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิต ม.ต้น
187
นางสาวบุษกร  ทองศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวปัญญาพร  รุณวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงพรรณวดี  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงพราวรวี  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายพสิษฐ์  พระบรรเทา
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวพัชราภรณ์  สะเทินลำ
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวพัชริดา  ศรีะอุไร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
นางสาวเพ็ญประภา  ฤทธิ์มนตรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายภัคภิญญา  เสนาพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายเมทิน  เทศไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวยุวธิดา  กลิ่นถาวร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงรตช  เต้าทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกนาโก
คณิต ม.ต้น
199
นายวรวิท  มีสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
200
นายวรวุฒิ  ครุธธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
201
นางสาววาสนา  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุม
คณิต ม.ต้น
202
นางสาววิลาัณย์  เวฬุวนารักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายวีรภัทร  พาดำเนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิต ม.ต้น
204
นายวุฒิศักดิ์  คำสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวสุธากร  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงโสลญา  ประจวบสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
คณิต ม.ต้น
207
นายอนิรุต  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงอาทิตยา  เหล่าสิงห์ลา
ม.3
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
คณิต ม.ต้น
209
นายอานนท์  แสงพล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวอารียา  อนุไพรพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
211
นายอิทธิพล  ชมภู
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กชายกนก  จันทร์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกรรณิกา  ประชามิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกฤตชญา  วงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกฤตยาณี  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
วิทย์ประถม
216
เด็กชายกฤติพงค์  รักษาศีล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
217
เด็กชายกฤติพงศ์  ยุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แหว่นหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกัลยา  เทียมทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกัลยาณี  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
222
เด็กชายก้านกนก  ช่วยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล
วิทย์ประถม
223
เด็กชายกีรติ  สงตลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
224
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงขวัญข้าว  สุรินาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงคณิตติยาพร  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
227
เด็กชายคิรากร  นานอก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
228
เด็กชายคุณวุฒิ  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงจันจิรา  กาลจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงจันญารัตน์  พรมโสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
วิทย์ประถม
231
เด็กชายจิรภัทร  ตรีภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
232
เด็กชายจิรวัฒน์  ต้นสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงจิราพร  เนินทราย
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงจิรารัตน์  อ่อนประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
235
เด็กชายเจษฎาพร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงชนินาถ  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
วิทย์ประถม
238
เด็กชายชลธร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายชวิน  ศรีโย
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชีวาพร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
241
เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กหญิงญาณัท  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อขาวพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัชชา  แนวโนนทัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงณัชติยาภรณ์  วิชิตพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงณัฎฐิกา  สว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
247
เด็กชายณัฏฐนันท์  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
248
เด็กชายณัฏฐปภัส  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงณัฐพริมา  สาระบาล
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
251
เด็กชายณัฐพัฒน์  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
252
เด็กชายณัฐพัฒน์  ภูมิฐาน
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
253
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
254
เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงณิชาภัทร  ระศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงดวงจันทร์  ขุนนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงตรีรัตน์  ไชยมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
วิทย์ประถม
259
เด็กชายทวีศักดิ์  พลมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
260
เด็กชายเทพดิศร  คุณพิบูล
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงเทพนารี  เต้าทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกนาโก
วิทย์ประถม
262
เด็กชายธนกร  วงค์ละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
263
เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
265
เด็กชายธนาดุล  นิราพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงธัญญาพร  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงธิติกานต์  คำใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
268
เด็กชายธีรโชติ  ถิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงธีราพร  แสนสิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
270
เด็กชายนพณัฐ  เหนือกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายนวพล  สอนศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กชายนัฐชยากร  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงนัตธมน  จันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงนัทธกมล  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
275
เด็กชายนันทวัฒน์  ละครล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงนิภาพร  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงนุชธชาติ  คณะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงปนินันท์  สงวนพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปภัสรา  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
280
เด็กชายปริวัฒน์  ภาระเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
281
เด็กชายปรีชา  รสปุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงปลายฟ้า  เวฬุวนาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงปัจมาพร  เนตรหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงปัทมาพร  สังขวนิช
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปาริฉัตร  ส่วนเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงปาลิตา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีภูเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงปิยะธิดา  สระทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงปิยานุช  แสวงผล
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
291
เด็กชายพงศกร  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
292
เด็กชายพงษ์นรินทร์  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงพรทิพภา  จันทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพรพิมล  สมสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
295
เด็กชายพรหมเมศวร์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วิทย์ประถม
296
เด็กชายพลพล  ขันแข็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงพลอยไพลิน  หวังเกิดกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงพัชรา  ศรีวันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพัชราวรรณ  โพนทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพิชญวดี  ป้องโล่ห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใสคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บำรุงราษฎณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงเพชรชนก  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงเพชรดา  ฤทธิจัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงแพรวา  ปะมาคะเต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงไพลิน  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงภัทรธิดา  ช่างไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
308
เด็กชายภัทรพล  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงภัทราพร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
310
เด็กชายภาณุพงษ์  พงษาปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงภานิศา  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
312
เด็กชายภิญโญ  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
313
เด็กชายภูมิทัศน์  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
314
เด็กชายภูมิภัทร  แหวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
315
เด็กชายภูรินทร์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงยุพาพักตร์  วังมา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงรชิดา  นางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงรดาวัลย์  ขาวสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงรพีพรรณ  กาลจักร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
323
เด็กชายรัฐพงษ์  จอดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงรับขวัญ  อุทสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงรินรดา  ศิริดล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงลลิดา  พันศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงวรนุช  ผาริวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงวรรณภา  สีกา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงวรรณิศา  สีวะสุทธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงวรัชญา  สาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงวรัทยา  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวริศรา  ปิดตนัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
337
เด็กชายวสุรัตน์  อินทร์กอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
338
เด็กชายวัชรากรณ์  บุรมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
339
เด็กชายวันชัย  สว่างวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงวันวิสา  ทาระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรอำคา
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
342
เด็กชายวีรศรุต  เสนาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
343
เด็กชายวุฒิชัย  ภูเขม่า
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงศศิกานต์  ไตรภูมิ
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงศศินา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
347
เด็กชายศุกลวัฒน์  สุวรรณเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
348
เด็กชายศุภกรณ์  สายชารี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายศุภโชค  คงทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
350
เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
351
เด็กชายศุภวิชญ์  มุเสรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงศุภิสรา  ชายทวีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
353
เด็กชายเศรษฐศักดิ์  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
354
เด็กชายสนธิชัย  เมืองหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
355
เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
356
เด็กชายสิทธิกร  สุดแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
357
เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงสิริวิมล  ไพสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงสุจิณณา  แสนสีมนต์
ป.5
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กหญิงสุพัชตรา  บุตรอำคา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงสุภาพร  บุญมีรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงสุวัจนี  จูมพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
365
เด็กชายสุวิจักขณ์  ขุมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงโสริญา  บุญบรรลุ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
367
เด็กชายหัตถวัฒน์  มิทะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
368
เด็กชายอดิศักดิ์  โสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงอทิตยา  พยุงวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงอธิชา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายอนุพงษ์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงอภิชญา  ว้องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
373
เด็กชายอภิวิชญ์  สนใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงอรยา  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
376
เด็กชายอรรคฆระพัทณ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงอรษา  เกษมคุณารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงอัญชรีรัตน์  สร้อยพรม
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงอัมรา  ประสงค์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงอัยรินทร์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงอัยริษา  นารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
382
เด็กชายอัศม์เดช  วิเวก
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงอาทิตยา  อินทับ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
วิทย์ประถม
384
เด็กชายอาทิตย์  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงอารีรักษ์  สีกา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงอ่ารีรัตน์  จันโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงอินทิรา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตรีภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
389
เด็กหญิงกชพร  อุสสาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
390
เด็กหญิงกนกพร  เครือดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
391
เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงกรรณิการ์  คุณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
393
เด็กหญิงกรรนิการ์  ใสสด
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
394
เด็กชายกรวิชญ์  มณีบูลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
395
เด็กชายกฤตบุญ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
396
เด็กชายกฤษดา  สารจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
397
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทะบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
398
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงกัลยกร  อุสสาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
400
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นนพละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
401
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แคล้วภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
402
เด็กหญิงกุลวดี  เนื้อนวล
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
403
เด็กชายคฑาวุธ  โชติเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
404
เด็กชายคฑาวุธ  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
405
เด็กชายคมสันต์  กินรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
406
เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
407
เด็กชายจักรพล  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
408
เด็กหญิงจันทิมา  อินเหง้า
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
409
เด็กชายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
410
เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณโคตร
ป.6
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
411
เด็กหญิงจิราพร  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
412
เด็กหญิงจิรารัชต์  หมั่นเรียน
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
413
เด็กหญิงจุฑามาส  สวัสดิ์เอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
414
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีมาตย์
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
415
เด็กชายเจษฎา  ภาวะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
416
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทิพบับหลาบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
417
เด็กชายฉัตรฐพงษ์  ถาวรบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
418
เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กหญิงชนกนันท์  เปี่ยมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
420
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  บุตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
421
เด็กหญิงชลดา  สวัสพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
422
เด็กหญิงชโลธร  จันทรภูมี
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
423
เด็กชายชัยพล  คูณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
424
เด็กชายชาติตระกูล  นิยมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
425
เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
426
เด็กหญิงชุติมา  คำเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
427
เด็กชายโชคชัยพร  สิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
428
เด็กหญิงฐานิดา  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
429
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
430
เด็กชายณครินทร์  เชื้อบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
431
เด็กชายณภัทร  บรรหารบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
432
เด็กชายณเรณทร์ฤทธิ์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
433
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
434
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
435
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
436
เด็กชายณัฐพล  ไกยนาม
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
437
เด็กชายณัฐพล  บุญแท้
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
438
เด็กชายณัฐภูมิ  หนองแคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
439
เด็กหญิงณัฐวิภา  สุวะรัตน์
ป.6
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
440
เด็กหญิงดากานดา  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
441
เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
442
เด็กหญิงตวิษา  วิบูรย์กูล
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
443
เด็กชายเตวิชญ์  แสงฉวี
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
444
เด็กหญิงทักษอร  อินลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
445
เด็กชายเทพทัต  ุกุลยศคณาวัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
446
เด็กชายธนกฤษ  ชินวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
447
เด็กชายธนดล  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
448
เด็กชายธนภัทร  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กชายธนวัฒน์  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
450
เด็กชายธนวัฒน์  ลีทหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
451
เด็กชายธนวัฒน์  อุณาวงศ์
ป.6
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
452
เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
453
เด็กชายธยากร  โสภา่่่่่เพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
454
เด็กชายธวัชชัย  ดีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
455
เด็กหญิงธัญญานี  เศษสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
456
เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
457
เด็กหญิงธัญสินี  กินรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
458
เด็กชายธันยนันทน์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
459
เด็กชายธันวา  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
460
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสน
คณิตประถม
461
เด็กชายธีรพงษ์  ทับทิมไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
462
เด็กชายนครินทร์  สามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
463
เด็กชายนพรัตน์  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
คณิตประถม
464
เด็กชายนรินทร์  จันมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
465
เด็กหญิงนรีกานต์  คุณารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
466
เด็กหญิงนฤมล  มีทองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
467
เด็กหญิงนวรัตน์  สะตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
468
เด็กหญิงนันทภัค  ร่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
469
เด็กหญิงนิชาภัทร  ขวาขุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
470
เด็กหญิงเนตรดา่ว  สุดา่บุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
471
เด็กชายบุญฤทธิ์  ทาดาวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
472
เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์แสน
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
473
เด็กหญิงประพาศิริ  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
474
เด็กหญิงปราริสา  ดอกไม้เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
475
เด็กหญิงปริญา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
476
เด็กหญิงปวริศา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
477
เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
478
เด็กหญิงปัญชิกา  กาฬสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักขิณาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
480
เด็กชายปัณณธร  พลเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
481
เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
482
เด็กหญิงพรชิตา  โมระดา
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
483
เด็กหญิงพัชรพร  ธาตุทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
484
เด็กหญิงพัชราภา  บุดดาบุตร
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
485
เด็กหญิงพัชริดา  ลวดทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
486
เด็กหญิงพัทธนันท์  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
487
เด็กหญิงพิชชาพร  มากศรทรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
488
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
489
เด็กชายพิชญุตม์  ปะจะนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
490
เด็กชายพิชยุทต์  หาริชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
491
เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
492
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
493
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุดดี
ป.6
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
494
เด็กหญิงพิยดา  ต่อซอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
495
เด็กหญิงพิไลวรรณ  นามวิรัช
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
496
เด็กหญิงภวิกา  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
497
เด็กชายภัทรพงศ์  รูปไข่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
498
เด็กชายภานุพงศ์  ทิพย์ผล
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
499
เด็กชายภูพิรัฐ  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
500
เด็กชายภูมิพัฒน์  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
501
เด็กชายภูวไนย  พนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
502
เด็กชายมงคลชัย  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
503
เด็กหญิงมณีรินทร์  แสนสาร
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
504
เด็กหญิงมัฆวานี  ประเมินพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
505
เด็กชายรัฐนันท์  แขวงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
506
เด็กชายรัฐภูมิ  สามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
507
เด็กชายรัฐภูมิ  อุตมาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
508
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กชายราเมศวร์  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
510
เด็กชายวชิรวิทย์  ชินโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
511
เด็กชายวชิรวิทย์  ประวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
512
เด็กหญิงวนิดา  น้อยหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
513
เด็กหญิงวรนุช  ผึ่งผาย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
514
เด็กชายวรากร  เพชรจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
515
เด็กหญิงวริยา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เนระวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
516
เด็กหญิงวริศรา  ลครไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
517
เด็กชายวัชรพล  เชียงเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
518
เด็กชายวัชรพล  นันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
519
เด็กชายวัชรพล  ปัญญาวุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
520
เด็กหญิงวิมลลักษณ์  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
คณิตประถม
521
เด็กชายวิโรจน์  ดุลบดี
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
522
เด็กชายวิศรุต  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
523
เด็กหญิงศรัญพร  สุชะนะชา
ป.6
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
524
เด็กหญิงศรุตา  ชนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
525
เด็กชายศักรินทร์  ศรีวะโสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
526
เด็กหญิงศิรินุช  มุงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
527
เด็กชายศุกลวัฒน์  ห้องแซง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
528
เด็กหญิงศุภกานต์  นิรวมรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
529
เด็กชายศุภกิตต์  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
530
เด็กชายศุภณัฐ  แสงบัวภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
531
เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
532
เด็กหญิงศุภสุตา  จำปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
533
เด็กชายเศรษฐวุฒิ  เถาว์ชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
534
เด็กชายสมศักดิ์  หล้าพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
535
เด็กหญิงสมายพร  เพชรไพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
536
เด็กหญิงสมิตา  ผลมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
537
เด็กชายสรวิชญ์  สมคะเณย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
538
เด็กชายสรวิศ  โกรพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
539
เด็กหญิงสาริศา  มูลหลวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
540
เด็กหญิงสุนันท์ทา  บุญยะการ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
541
เด็กหญิงสุนิสา  อ่างคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
542
เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
543
เด็กชายสุรชัย  หล้าพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
544
เด็กชายสุรศักดิ์  บรรลุสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
คณิตประถม
545
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิคะวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
546
เด็กชายอชิรวัฒ์  เจริญตา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
547
เด็กชายอติเทพ  นกงาม
ป.6
โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
548
เด็กชายอภินันท์  ประทีป
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
549
เด็กชายอภิรักษ์  บุเงิน
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
550
เด็กชายอภิวัฒ  พวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
551
เด็กชายอภิวิชญ์  ภาเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
552
เด็กหญิงอรกัญญา  ทรัพย์ผลไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
553
เด็กหญิงอรปรียา  หน่อคำผุย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
554
เด็กชายอัครเดช  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
555
เด็กหญิงอังสุมาลี  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
556
เด็กชายอัทฒกร  โอสถานุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
557
เด็กหญิงอารียา  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
558
เด็กหญิงอินทิมา  เจริญตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
นางสาวกมลทิพย์  ปัทวงศ์
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
560
นายกิตติพงษ์  สุดาบัตร
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
561
นางสาวจิยารัตน์  ธงไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านเตาไห
คณิต ม.ต้น
562
นางสาวชลธิราพร  ดวงคำ
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
563
นายชวัลวิท  คนไว
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
564
นายชัยวัฒน์  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
565
นางสาวโชติพร  วันชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
566
นายณัฐวุฒิ  นามสมดี
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
567
นายดลฤทธิ์  ศิริเติม
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
568
นางสาวดวงกมล  ศรีวงษา
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
569
นางสาวดวงนภา  ศรีวงษา
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวดารินทร์  วิลัยกุล
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
571
นายธนกฤต  ไกรกล
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
572
นายธนวินท์  โลเกตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านเตาไห
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายธนากร  สารมาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
574
นายนนธวัฒน์  ผิวเหลือง
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
575
นางสาวปนัดดา  ดีดวงพันธ์
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
576
นายปัญญา  ชุมศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงปาณรวี  เชื้อทอง
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
578
นางสาวปาลิณา  อินทร์พวง
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
579
นายปิยะ  สุขศรี
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวพลอย  นาดี
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
581
นางสาวพัชรี  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
582
นางสาวพิมพ์นภา  บันตะบอน
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
583
นางสาวพิมลพรรณ  จันทะเหลา
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวพิมสาย  ไชยบุตร
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทธีโร
ม.1
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
586
นายภราดร  อุคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
587
นางสาวภัทราทิพย์  แก่นนาคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านเตาไห
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวมณีรัตน์  รักสะอาด
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
นางสาวมนฑกานต์  ปุนปอง
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
590
นางสาวศศิธร  ไชยอักษร
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
591
นายสมรภูมิ  ไกรกล
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
592
นางสาวสาวิณี  สีวะอุลัย
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
593
นายสิตานันท์  รสจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
594
นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
595
นางสาวสุดสะแนน  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
596
นางสาวสุภารัตน์  จันทะมาลา
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
597
นางสาวสุวรรณา  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวอนัญญา  สมคะเณย์
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
599
นางสาวอมรรัตน์  ดอกจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
600
นางสาวอุทัยวดี  ไชยลี
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
601
นายเอกพจน์  แก้วอุดร
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
เด็กหญิงกนกพร  คำมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงกนกวดี  จากผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
605
เด็กชายกรโชติ  อร่ามเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงกรรญาณี  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงกฤตชยา  อินไซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
608
เด็กชายกฤตพล  กิตติลาภ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายกฤตยา  โคตอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงกฤติมา  นาโสก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
611
เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงกลอยใจ  ศรีทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
613
เด็กชายกวินทรรศน์  เสนสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายก้องภพ  กิ่งเกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงกัญญภรณ์  พิกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสน
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
618
เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงกิตติยา  ต้นบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงกุสาวดี  ปูคะศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงกุสิตาภรณ์  เห่งหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงเกล้านภา  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
623
เด็กชายเก้ากตัญญู  ชาเมืองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
624
เด็กชายจตุรภัทร  ธรรมปัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงจันทิมา  เจริญวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงจารุวรรณ  จันมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายจิณณะ  วรโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
628
เด็กชายจิตติพัฒน์  ทานะกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
630
เด็กชายจิรภัทร  จึงจิรโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
631
เด็กชายจิรภัทร  ผิวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
632
เด็กหญิงจุฬารัตน์  กาฬจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัมมันตะคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
634
เด็กชายฉัตรโชค  สอนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงชญานิศ  ศิริพิลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายชนาธิป  ขนาดกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงชโรชา  รุ่งเรืองงามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงชลธิรา  มงคลภาส
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงช่อลดา  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
640
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
641
เด็กชายชิษณุพงษ์  พ้นภัยรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จากผา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโสน
วิทย์ประถม
643
เด็กชายเชฏฐพงษ์  สุยะดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงฐานิดา  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฝ่ายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงฐิติพร  พลภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
647
เด็กชายณกร  บุญแนบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงณัฐณิชา  รังษีสม
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
650
เด็กชายณัฐภัทร  สังข์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงณัฐริตรา  เถาว์ที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญญาใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
654
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงณิชา  ชินพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงดุริยางภรณ์  ประวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ทองดีนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงทักษพร  อรอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
659
เด็กชายธนกร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
660
เด็กชายธนดล  อริยะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
661
เด็กชายธนธรณ์  ผดาเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กชายธนพนธ์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายธนพล  พลศูนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
665
เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงธนิดา  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงธัญญศิริ  เปรยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทิพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงธัร์วรา  หาริชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธีรพงศ์  ทองบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
673
เด็กชายธีรพันธ์  พรหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
674
เด็กชายธีระวัฒน์  ทุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
675
เด็กชายนพปฎล  รสเติม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
676
เด็กชายนพวินทร์  ศรีวสุไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงนฤภร  โนรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
678
เด็กชายนันทภพ  เหลือศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงนิชาภา  เจือวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
681
เด็กชายบวรลักษณ์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงบุษบา  บุบภาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงบุษราคัม  จันทร์หงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปนัสดา  ลุนบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงปภัสสร  อักขรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงปริมรดา  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
687
เด็กชายปรีชา  บุญแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงปาริชาติ  ดีสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงปิยะนุช  แถวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กหญิงปุญญาณี  เชื้อบัญฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงพนิดา  นาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงพัชชา  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
696
เด็กชายพัชฎะ  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงพัชรพร  ผาไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
699
เด็กชายพันทิพย์  เพรชสังหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ธรรมธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงพิชญาภา  ห้องแซง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงพิมจิรา  ขันสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
705
เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
706
เด็กชายพิศณุกร  มูลสธูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
707
เด็กชายพีรพัฒน์  วังใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
708
เด็กชายพีรภาส  โกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
709
เด็กชายพีระ  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
710
เด็กชายพุฒิพงศ์  คณาชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายพุทธปุญญา  บุญเชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงเพียงดาว  หมีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงฟารีญา  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงฟ้าใส  บุญประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงภัทรธิดา  กุมารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
718
เด็กชายภาณุพงษ์  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
719
เด็กชายภานุ  รูปใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายภานุวัฒน์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงภาวิณี  ภาคน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
722
เด็กชายภูวรินทร์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายมงคล  สนธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงมนิภา  ธีบูรณ์บุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงเมธาพร  ผิวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงยลรดี  คำโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงยุพารัตน์  มิตรรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
729
เด็กชายราเชล  พิมพารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงลดาวัลย์  ผาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
731
เด็กชายวชิรวิทย์  แสงจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงวรนิษฐา  สายพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงวรัชยา  บางใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงวรัทยา  บุดดาบุตร
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
735
เด็กชายวรากร  สระบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงวิชญาดา  อุณาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
วิทย์ประถม
738
เด็กชายวีระพฒน์  กุชโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
739
เด็กชายวีระศักดิ์  เสาะแสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายวุฒิทนา  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงเวทิดา  ปลื้มจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงศรัณรัตน์  วะหาโร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงศิริยาพร  จักรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายศุภกร  ปุนปอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
746
เด็กชายศุภกฤษ  ภารุสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
747
เด็กชายสถาพร  อุตมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
748
เด็กชายสถิตคุณ  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงสไบทิพย์  มาตยาขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายสุทากรณ์  จีนาวอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กหญิงสุธาธาร  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงสุธีมนต์  วงค์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงสุปรียา  วรสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงสุพัตราวดี  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงสุพิชญา  มากกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโสน
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงสุภัทร์ตา  พรหมเพรช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงสุภาวิณี  สาโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
759
เด็กชายสุรพัศ  สุกาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
760
เด็กชายสุระวี  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงสุรัสวดี  หัสดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงสุลักขณา  คนยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
764
เด็กชายอชิรกานต์  นครธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
765
เด็กชายอดุลย์วิทย์  ทองล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงอนุชดี  ลามมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงอภิชญา  มุทาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงอรอุษา  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงอริสรา  ดวงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
770
เด็กชายอัครศิลป์  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงอัณชิษฐา  มุสิกะคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายอาทิกร  บุดดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงอาภัสสร  ปะวะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงอุรัสยา  ปรากฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงเอเชีย  วู้ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม