ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกฤตยานี  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกวิน  ยาวะโนภาส
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญญภัค  แซ่โหงว
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งราม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติเจริญ  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกิตติญา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกิติญาภรณ์  อภิวัตน์รัตนกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกิรณา  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกุลภัทร์ทิชา  เหลี่ยมโลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงเกตนิพา  สุทธิอาคาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงเกริน  ใจช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเกษร  บุหนองขุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงคัชรินทร์  ธุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจักรพงษ์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจารุเดช  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจารุวรรณ  พะลังมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจารุวรรณ  มนต์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีประชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจารุวรรณ  สีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจารุวัฒน์  คอยตาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจิดาภา  ภารุสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวอุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจิตติ  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจิตติพัฒน์  ถึงแสง
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิตติมา  บริวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจีรนันท์  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายเจษฎา  นางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงฉมาพร  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนนิกานต์  กุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชลธิชา  บุทธิจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชลธิชา  ไพรสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงชลลดา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชลิดา  ภราดร
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชัชวาล  เงินยวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชัยวัฒน์  เวสา
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชาลิสา  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชินวัฒน์  ดอกดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกนาโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชุติชัย  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชุติมา  พ่อยันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชุติมา  สุทธิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายโชคชัย  แทบท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายโชติภณ  แสนสนุก
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายฐณวัฒน์  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฏฐปกรณ์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐพล  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณัฐพล  ศรีจันงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายดนัย  อัคบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงดรุณี  สุยคำไฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงดลญา  ปันเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเดชาวัต  กุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงทิพนาถ  มนตรีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงทิพานัน  ทองวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงทิพามณี  มีนำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายธนกฤติ  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนชาต  ศรีกะสัง
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธนโชติ  พึ่งตน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธนบดี  นวลปักษี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนภัทร  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนวินท์  ส่วนเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนวุฒิ  จุลการ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนัชชัย  บุริทัศน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธิญาดา  ปกป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงธิวาพรรณ  โยริบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธีรกานต์  กุลสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธีรภัทร  รัตนทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนงค์รักษ์  จันทะโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนัฐลดา  ตีตา
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนิรมล  พันธ์ภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนิราภร  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนิลยา  พิมาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงบุณิกา  จวนสาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายประเสริฐพร  ขวัญนอน
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงปรัชญา  ป้องศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายปรัชญา  อดกลั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายปวัณฤทธิ์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายผดุงเดช  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายพงศ์พันธุ์  กลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงพรทิภา  ไตรภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงพรนิภา  สีลาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงพรพิมล  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงพรพิมล  เรียงลิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายพรมเมศวร์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายพรหมมินทร์  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัตริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพัชรินทร์  จันคีลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพัชรินทร์  เสน่ห์พูด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายพีรพัฒน์  เผ่าเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายพีรพัฒน์  พรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงภัชริดา  สุยคำไฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายภาณุเดช  คำทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายภาณุวัฒน์  เรืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภูตะวัน  วาตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายภูมิพัฒน์  สายชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงมณทิตา  นาริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงเมธิรา  นางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงแมงปอ  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายรชต  มุละสิวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงลลิตา  สายเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงวรัญญา  พยุงวงษ์
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงวราภรณ์  ส่งศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงวรารัตน์  คำเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงวริศรา  เวฬุตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงวริษา  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายวัชระพงษ์  ชันขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวัฒนะพันธ์  จันทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายวิชญ์ภาส  เถาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงวิลาศิณี  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงศรีสุดา  สีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงศศินา  สารบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงศิระประภา  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงศิริยุภา  บุราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายศุภชัย  อายุกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายศุภศิษฎ์  ลุนาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงสมิตานัน  ทองดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายสรวิชย์  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสริทร  สาระคร
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายสหภาพ  พลมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายสาธรศักดิ์  แก้วกลมรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงสุกัญญา  ทุมเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายสุธินัน  ธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสุปรียา  ดวงเกศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสุพรรษา  แทบท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงสุพรรษา  ส่งศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงสุพิชญา  ส่วนบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายสุภัทรชัย  เส้นเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีวะอุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงสุรารักษ์  จันทร์ไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงสุรีพร  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายอโณทัย  ไตรยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอนัญญา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายอนุรักษ์  พิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายอนุวรรตน์  สิงห์ซอม
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายอภิชาติ  พันเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายอภินันท์  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายอภิวิชญ์  โคตรทุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายอภิสิทธิ์  ฮาดแมน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงอรยา  เมืองพวน
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายอรรถพล  ทัพวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงอริสรา  ปทุมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงอัญชลีรัตนื  สร้อยพรม
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงอารยา  จันทร์สวย
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายเอกรวี  ยาวไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายเอกราช  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
นางสาวกรรณิการ์  มณีนิล
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นางสาวกาญนภา  ราชสีห์
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
นายกิตติคุณ  อาสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นางสาวเกวลิน  ขันติวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายไกรวิทญ์  เวียงสมุทร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายจิรวัฒน์  ไตรยพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายจีรวัฒน์  ใบทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงจุฑามณี  ประนัดโส
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันติยู
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
นายชัชวาล  บุญแซม
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
นายชาคริต  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
นายโชคอนันต์  ค้าข้าว
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
นางสาวญารินดา  แสไพศาล
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นายฐิติภูมิ  มูลสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายณัฐชนน  สร้อยเสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณัฐชานันท์  มูลสาร
ม.2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์คำชาว
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
นายเตชินท์  บุตรอำคา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
นายทวีทรัพย์  ทวีสิน
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธนธรณ์  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนพล  เหมธร
ม.2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
นายนนธวัฒน์  ศรีสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
นางสาวบุษกร  ทองศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
นางสาวปัญญาพร  รุณวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพรรณวดี  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพราวรวี  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแข้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพสิษฐ์  พระบรรเทา
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
นางสาวพัชราภรณ์  สะเทินลำ
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
นางสาวพัชริดา  ศรีะอุไร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
นางสาวเพ็ญประภา  ฤทธิ์มนตรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายภัคภิญญา  เสนาพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายเมทิน  เทศไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
นางสาวยุวธิดา  กลิ่นถาวร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงรตช  เต้าทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกนาโก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
นายวรวิท  มีสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นายวรวุฒิ  ครุธธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
นางสาววาสนา  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองชุม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นางสาววิลาัณย์  เวฬุวนารักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายวีรภัทร  พาดำเนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
นายวุฒิศักดิ์  คำสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
นางสาวสุธากร  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงโสลญา  ประจวบสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
นายอนิรุต  ศรีมันตะ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเรียง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอาทิตยา  เหล่าสิงห์ลา
ม.3
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
นายอานนท์  แสงพล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
นางสาวอารียา  อนุไพรพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
นายอิทธิพล  ชมภู
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กชายกนก  จันทร์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกรรณิกา  ประชามิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกฤตชญา  วงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกฤตยาณี  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายกฤติพงค์  รักษาศีล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายกฤติพงศ์  ยุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แหว่นหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกัลยา  เทียมทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกัลยาณี  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายก้านกนก  ช่วยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายกีรติ  สงตลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงขวัญข้าว  สุรินาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงคณิตติยาพร  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายคิรากร  นานอก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายคุณวุฒิ  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงจันจิรา  กาลจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจันญารัตน์  พรมโสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายจิรภัทร  ตรีภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายจิรวัฒน์  ต้นสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงจิราพร  เนินทราย
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงจิรารัตน์  อ่อนประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายเจษฎาพร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชนินาถ  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายชลธร  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายชวิน  ศรีโย
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชีวาพร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กหญิงญาณัท  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อขาวพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัชชา  แนวโนนทัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัชติยาภรณ์  วิชิตพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฎฐิกา  สว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณัฏฐนันท์  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายณัฏฐปภัส  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐพริมา  สาระบาล
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐพัฒน์  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายณัฐพัฒน์  ภูมิฐาน
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณิชาภัทร  ระศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงดวงจันทร์  ขุนนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงตรีรัตน์  ไชยมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายทวีศักดิ์  พลมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายเทพดิศร  คุณพิบูล
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงเทพนารี  เต้าทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกนาโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนกร  วงค์ละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนาดุล  นิราพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงธัญญาพร  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธิติกานต์  คำใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธีรโชติ  ถิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธีราพร  แสนสิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายนพณัฐ  เหนือกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนวพล  สอนศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กชายนัฐชยากร  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนัตธมน  จันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนัทธกมล  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายนันทวัฒน์  ละครล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนิภาพร  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนุชธชาติ  คณะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปนินันท์  สงวนพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปภัสรา  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายปริวัฒน์  ภาระเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายปรีชา  รสปุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปลายฟ้า  เวฬุวนาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปัจมาพร  เนตรหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงปัทมาพร  สังขวนิช
ป.6
โรงเรียนบ้านนิคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงปาริฉัตร  ส่วนเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปาลิตา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีภูเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงปิยะธิดา  สระทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปิยานุช  แสวงผล
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพงศกร  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพงษ์นรินทร์  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงพรทิพภา  จันทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงพรพิมล  สมสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพรหมเมศวร์  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพลพล  ขันแข็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพลอยไพลิน  หวังเกิดกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพัชรา  ศรีวันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพัชราวรรณ  โพนทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพิชญวดี  ป้องโล่ห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใสคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บำรุงราษฎณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงเพชรชนก  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงเพชรดา  ฤทธิจัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงแพรวา  ปะมาคะเต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงไพลิน  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงภัทรธิดา  ช่างไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายภัทรพล  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงภัทราพร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายภาณุพงษ์  พงษาปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงภานิศา  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภิญโญ  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายภูมิทัศน์  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายภูมิภัทร  แหวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภูรินทร์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงยุพาพักตร์  วังมา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงรชิดา  นางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงรดาวัลย์  ขาวสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงรพีพรรณ  กาลจักร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายรัฐพงษ์  จอดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงรับขวัญ  อุทสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงรินรดา  ศิริดล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงลลิดา  พันศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวรนุช  ผาริวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงวรรณภา  สีกา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงวรรณิศา  สีวะสุทธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวรัชญา  สาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวรัทยา  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวริศรา  ปิดตนัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายวสุรัตน์  อินทร์กอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายวัชรากรณ์  บุรมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายวันชัย  สว่างวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงวันวิสา  ทาระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรอำคา
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายวีรศรุต  เสนาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายวุฒิชัย  ภูเขม่า
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศศิกานต์  ไตรภูมิ
ป.6
โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงศศินา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายศุกลวัฒน์  สุวรรณเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายศุภกรณ์  สายชารี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายศุภโชค  คงทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายศุภวิชญ์  มุเสรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศุภิสรา  ชายทวีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายเศรษฐศักดิ์  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายสนธิชัย  เมืองหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายสิทธิกร  สุดแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสิริวิมล  ไพสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงสุจิณณา  แสนสีมนต์
ป.5
โรงเรียนบ้านผักกะย่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบะคอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเตาไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กหญิงสุพัชตรา  บุตรอำคา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงสุภาพร  บุญมีรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสุวัจนี  จูมพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายสุวิจักขณ์  ขุมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงโสริญา  บุญบรรลุ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายหัตถวัฒน์  มิทะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายอดิศักดิ์  โสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงอทิตยา  พยุงวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงอธิชา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายอนุพงษ์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงอภิชญา  ว้องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอภิวิชญ์  สนใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำกลาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงอรยา  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายอรรคฆระพัทณ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงอรษา  เกษมคุณารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงอัญชรีรัตน์  สร้อยพรม
ป.6
โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอัมรา  ประสงค์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอัยรินทร์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอัยริษา  นารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำผักหนาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายอัศม์เดช  วิเวก
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงอาทิตยา  อินทับ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายอาทิตย์  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนางาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอารีรักษ์  สีกา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงอ่ารีรัตน์  จันโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแข้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงอินทิรา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตรีภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
389
เด็กหญิงกชพร  อุสสาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงกนกพร  เครือดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกรรณิการ์  คุณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงกรรนิการ์  ใสสด
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายกรวิชญ์  มณีบูลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายกฤตบุญ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายกฤษดา  สารจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทะบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกัลยกร  อุสสาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นนพละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แคล้วภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงกุลวดี  เนื้อนวล
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายคฑาวุธ  โชติเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายคฑาวุธ  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายคมสันต์  กินรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายจักรพล  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงจันทิมา  อินเหง้า
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงจิราพร  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงจิรารัชต์  หมั่นเรียน
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงจุฑามาส  สวัสดิ์เอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีมาตย์
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายเจษฎา  ภาวะชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทิพบับหลาบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายฉัตรฐพงษ์  ถาวรบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
419
เด็กหญิงชนกนันท์  เปี่ยมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  บุตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงชลดา  สวัสพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงชโลธร  จันทรภูมี
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายชัยพล  คูณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายชาติตระกูล  นิยมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงชุติมา  คำเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายโชคชัยพร  สิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงฐานิดา  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายณครินทร์  เชื้อบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายณภัทร  บรรหารบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายณเรณทร์ฤทธิ์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายณัฐพล  ไกยนาม
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายณัฐพล  บุญแท้
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายณัฐภูมิ  หนองแคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงณัฐวิภา  สุวะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงดากานดา  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงตวิษา  วิบูรย์กูล
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายเตวิชญ์  แสงฉวี
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงทักษอร  อินลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายเทพทัต  ุกุลยศคณาวัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายธนกฤษ  ชินวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายธนดล  พูลทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายธนภัทร  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กชายธนวัฒน์  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายธนวัฒน์  ลีทหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายธนวัฒน์  อุณาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายธยากร  โสภา่่่่่เพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายธวัชชัย  ดีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงธัญญานี  เศษสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงธัญสินี  กินรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายธันยนันทน์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายธันวา  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธีรพงษ์  ทับทิมไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายนครินทร์  สามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายนพรัตน์  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายนรินทร์  จันมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงนรีกานต์  คุณารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงนฤมล  มีทองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงนวรัตน์  สะตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนันทภัค  ร่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงนิชาภัทร  ขวาขุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงเนตรดา่ว  สุดา่บุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายบุญฤทธิ์  ทาดาวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์แสน
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงประพาศิริ  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงปราริสา  ดอกไม้เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงปริญา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงปวริศา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงปัญชิกา  กาฬสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักขิณาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายปัณณธร  พลเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงพรชิตา  โมระดา
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพัชรพร  ธาตุทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงพัชราภา  บุดดาบุตร
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงพัชริดา  ลวดทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงพัทธนันท์  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงพิชชาพร  มากศรทรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายพิชญุตม์  ปะจะนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายพิชยุทต์  หาริชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพิยดา  ต่อซอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพิไลวรรณ  นามวิรัช
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงภวิกา  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายภัทรพงศ์  รูปไข่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายภานุพงศ์  ทิพย์ผล
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายภูพิรัฐ  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายภูมิพัฒน์  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายภูวไนย  พนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายมงคลชัย  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงมณีรินทร์  แสนสาร
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงมัฆวานี  ประเมินพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายรัฐนันท์  แขวงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายรัฐภูมิ  สามารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายรัฐภูมิ  อุตมาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กชายราเมศวร์  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายวชิรวิทย์  ชินโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายวชิรวิทย์  ประวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงวนิดา  น้อยหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงวรนุช  ผึ่งผาย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายวรากร  เพชรจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงวริยา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เนระวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงวริศรา  ลครไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายวัชรพล  เชียงเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายวัชรพล  นันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายวัชรพล  ปัญญาวุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงวิมลลักษณ์  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายวิโรจน์  ดุลบดี
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายวิศรุต  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงศรัญพร  สุชะนะชา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงศรุตา  ชนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายศักรินทร์  ศรีวะโสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงศิรินุช  มุงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายศุกลวัฒน์  ห้องแซง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงศุภกานต์  นิรวมรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายศุภกิตต์  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายศุภณัฐ  แสงบัวภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงศุภสุตา  จำปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายเศรษฐวุฒิ  เถาว์ชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายสมศักดิ์  หล้าพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงสมายพร  เพชรไพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสมิตา  ผลมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายสรวิชญ์  สมคะเณย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายสรวิศ  โกรพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
539
เด็กหญิงสาริศา  มูลหลวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสุนันท์ทา  บุญยะการ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงสุนิสา  อ่างคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายสุรชัย  หล้าพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายสุรศักดิ์  บรรลุสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิคะวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายอชิรวัฒ์  เจริญตา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายอติเทพ  นกงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายอภินันท์  ประทีป
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายอภิรักษ์  บุเงิน
ป.6
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายอภิวัฒ  พวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดโจด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายอภิวิชญ์  ภาเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงอรกัญญา  ทรัพย์ผลไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงอรปรียา  หน่อคำผุย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายอัครเดช  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอังสุมาลี  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายอัทฒกร  โอสถานุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านมันปลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงอารียา  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงอินทิมา  เจริญตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
นางสาวกมลทิพย์  ปัทวงศ์
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
นายกิตติพงษ์  สุดาบัตร
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
นางสาวจิยารัตน์  ธงไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านเตาไห
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
นางสาวชลธิราพร  ดวงคำ
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
นายชวัลวิท  คนไว
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
นายชัยวัฒน์  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
นางสาวโชติพร  วันชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
นายณัฐวุฒิ  นามสมดี
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
นายดลฤทธิ์  ศิริเติม
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
นางสาวดวงกมล  ศรีวงษา
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
นางสาวดวงนภา  ศรีวงษา
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
นางสาวดารินทร์  วิลัยกุล
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
นายธนกฤต  ไกรกล
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
นายธนวินท์  โลเกตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านเตาไห
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายธนากร  สารมาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
นายนนธวัฒน์  ผิวเหลือง
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
นางสาวปนัดดา  ดีดวงพันธ์
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
นายปัญญา  ชุมศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงปาณรวี  เชื้อทอง
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
นางสาวปาลิณา  อินทร์พวง
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
นายปิยะ  สุขศรี
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
นางสาวพลอย  นาดี
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
นางสาวพัชรี  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
นางสาวพิมพ์นภา  บันตะบอน
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
นางสาวพิมลพรรณ  จันทะเหลา
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
นางสาวพิมสาย  ไชยบุตร
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทธีโร
ม.1
โรงเรียนสมนึกพิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
นายภราดร  อุคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
นางสาวภัทราทิพย์  แก่นนาคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านเตาไห
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
นางสาวมณีรัตน์  รักสะอาด
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
นางสาวมนฑกานต์  ปุนปอง
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
นางสาวศศิธร  ไชยอักษร
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
นายสมรภูมิ  ไกรกล
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
นางสาวสาวิณี  สีวะอุลัย
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
นายสิตานันท์  รสจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
นางสาวสุดสะแนน  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
นางสาวสุภารัตน์  จันทะมาลา
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
นางสาวสุวรรณา  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
นางสาวอนัญญา  สมคะเณย์
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
นางสาวอมรรัตน์  ดอกจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
นางสาวอุทัยวดี  ไชยลี
ม.3
โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
นายเอกพจน์  แก้วอุดร
ม.3
โรงเรียนน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
เด็กหญิงกนกพร  คำมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงกนกวดี  จากผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายกรโชติ  อร่ามเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงกรรญาณี  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงกฤตชยา  อินไซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายกฤตพล  กิตติลาภ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายกฤตยา  โคตอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงกฤติมา  นาโสก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงกลอยใจ  ศรีทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายกวินทรรศน์  เสนสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายก้องภพ  กิ่งเกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงกัญญภรณ์  พิกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงกิตติยา  ต้นบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงกุสาวดี  ปูคะศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงกุสิตาภรณ์  เห่งหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงเกล้านภา  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายเก้ากตัญญู  ชาเมืองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายจตุรภัทร  ธรรมปัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงจันทิมา  เจริญวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงจารุวรรณ  จันมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายจิณณะ  วรโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายจิตติพัฒน์  ทานะกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายจิรภัทร  จึงจิรโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายจิรภัทร  ผิวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
632
เด็กหญิงจุฬารัตน์  กาฬจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัมมันตะคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายฉัตรโชค  สอนวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงชญานิศ  ศิริพิลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายชนาธิป  ขนาดกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงชโรชา  รุ่งเรืองงามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงชลธิรา  มงคลภาส
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงช่อลดา  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายชิษณุพงษ์  พ้นภัยรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จากผา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายเชฏฐพงษ์  สุยะดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงฐานิดา  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฝ่ายจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงฐิติพร  พลภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายณกร  บุญแนบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงณัฐณิชา  รังษีสม
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายณัฐภัทร  สังข์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงณัฐริตรา  เถาว์ที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญญาใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงณิชา  ชินพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงดุริยางภรณ์  ประวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ทองดีนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงทักษพร  อรอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายธนกร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายธนดล  อริยะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายธนธรณ์  ผดาเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กชายธนพนธ์  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายธนพล  พลศูนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงธนิดา  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงธัญญศิริ  เปรยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทิพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงธัร์วรา  หาริชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายธีรพงศ์  ทองบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายธีรพันธ์  พรหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายธีระวัฒน์  ทุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายนพปฎล  รสเติม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายนพวินทร์  ศรีวสุไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงนฤภร  โนรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายนันทภพ  เหลือศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงนิชาภา  เจือวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายบวรลักษณ์  มีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงบุษบา  บุบภาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงบุษราคัม  จันทร์หงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงปนัสดา  ลุนบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปภัสสร  อักขรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปริมรดา  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายปรีชา  บุญแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงปาริชาติ  ดีสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงปิยะนุช  แถวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กหญิงปุญญาณี  เชื้อบัญฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพนิดา  นาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพัชชา  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายพัชฎะ  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพัชรพร  ผาไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายพันทิพย์  เพรชสังหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ธรรมธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล
ป.5
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพิชญาภา  ห้องแซง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพิมจิรา  ขันสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายพิศณุกร  มูลสธูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายพีรพัฒน์  วังใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายพีรภาส  โกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายพีระ  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายพุฒิพงศ์  คณาชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายพุทธปุญญา  บุญเชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงเพียงดาว  หมีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงฟารีญา  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงฟ้าใส  บุญประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงภัทรธิดา  กุมารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายภาณุพงษ์  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายภานุ  รูปใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายภานุวัฒน์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงภาวิณี  ภาคน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
722
เด็กชายภูวรินทร์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายมงคล  สนธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงมนิภา  ธีบูรณ์บุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงเมธาพร  ผิวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงยลรดี  คำโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงยุพารัตน์  มิตรรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายราเชล  พิมพารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงลดาวัลย์  ผาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายวชิรวิทย์  แสงจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงวรนิษฐา  สายพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงวรัชยา  บางใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงวรัทยา  บุดดาบุตร
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายวรากร  สระบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงวิชญาดา  อุณาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายวีระพฒน์  กุชโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายวีระศักดิ์  เสาะแสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายวุฒิทนา  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงเวทิดา  ปลื้มจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงศรัณรัตน์  วะหาโร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงศิริยาพร  จักรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายศุภกร  ปุนปอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายศุภกฤษ  ภารุสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายสถาพร  อุตมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายสถิตคุณ  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงสไบทิพย์  มาตยาขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายสุทากรณ์  จีนาวอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กหญิงสุธาธาร  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงสุธีมนต์  วงค์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงสุปรียา  วรสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงสุพัตราวดี  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงสุพิชญา  มากกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโสน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงสุภัทร์ตา  พรหมเพรช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสุภาวิณี  สาโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายสุรพัศ  สุกาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายสุระวี  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงสุรัสวดี  หัสดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงสุลักขณา  คนยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายอชิรกานต์  นครธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายอดุลย์วิทย์  ทองล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงอนุชดี  ลามมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงอภิชญา  มุทาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงอรอุษา  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงอริสรา  ดวงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายอัครศิลป์  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงอัณชิษฐา  มุสิกะคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายอาทิกร  บุดดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงอาภัสสร  ปะวะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงอุรัสยา  ปรากฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงเอเชีย  วู้ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์