ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  พราวศรี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพัชร  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกภัทร  เสงี่ยมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกอร  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรภัทร  พันธ์สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรวิชญ์  คำภาระ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤตพร  แสนสิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤตยชญ์  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤติน  ขุ่ยลานหญ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษฎานันท์  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษณภัทร  พรไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกวิตา  พลแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกษิดิ์เดช  ดวงมุลตรี
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายก้องภพ  ศรีหานู
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลีลาศ
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติพศ  เหง้าชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกีรติกา  เหล่าเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายคณิติน  พงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจักรกรี  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจักรพันธ์  ปักปิ่น
ป.5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจิรวัฒน์  ทิมาทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจิรัชญา  อินทร์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจีรพร  ทองหนุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจุฑามณี  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเจษฎา  สุศรีวรพฤฒิ
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชฎารัตน์  กีรติธร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชนนท์  ศรีม่วงกลาง
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนัญเนตร  เนตรหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนิกานต์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชลกร  ทาณะระ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชีวานนท์  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงฐิติมา  กิ่งชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณหทัย  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์  สีลาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงางาม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รันทม
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐดนัย  สุนทรา
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณัฐนันท์  โสวรรณา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยาวะโนภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณิชกานต์  กาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายดนัสวิน  เจริญตา
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงดลยา  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเดชนรินทร์  โสมณวัตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายเดชนะ  เหตุเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเตชินท์  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายทรงกิตติ  พรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายทีปกร  อินทะมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายเทพธราดล  ทองเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายเทพพิทักษ์  มูลเมฆ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายแทนสิทธิ์  วิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนทัต  ขาวขำ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนพัช  วงษ์อุ่น
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนภัทร  ไชยงาม
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธนภูมิ  จอมคำ
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธนัชพร  สายแวว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนากร  กลมเกลียว
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนากร  มลาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงธนิดา  เศรษฐะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อรุณไพร
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คนธ์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดชาฎา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธันยพร  ดวงมุลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธิดารัตน์  คงคอน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธิติกาญจน์  พีรธรรมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธีรภัทร  บรรลือหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธีรศานต์  ลำพุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธีรัช  โคตรนิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายนครินทร์  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายนพอนันต์  ทิพจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนริศรา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายนวิน  ภูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายนัฐชพงษ์  บุญคำ
ป.4
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงนันฑิตา  วาจาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนันทิพร  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายนาธาน  เลวิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงนิชนันท์  ก๋าคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายบูรณ์พิภพ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายบูรพา  นิลนิตย์
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สุนทรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงปณิชญา  ยอดดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปภัสสร  ศรีอรห์
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายปรมะ  สุขพอดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายปรมัตถ์  หาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายปรวัฒน์  นนทะใส
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายปรัชญา  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายปาณชัย  ผาสุขใจ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปิ่นปภาดา  พรมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายปิยณัฐ  ทิพประมวล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปิยดา  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายปิยพัทธ์  นามคำ
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงปีตินันท์  รักเพื่อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายผไทธร  อาชญาทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายพงศกรณ์  จิตสุรมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายพงศ์กฤต  สลับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  พันเดช
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพชรตนัย  บุญก่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพชรอร  เรืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพรชนก  คลังดงเค็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงพรรณปพร  จรัญศิริไพศาล
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพรหมพร  ทุมมา
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพัชรา  พลพวก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพัชริดา  สิงห์สำราญ
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพัชรินทร์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายพิชญะ  ประสงค์แก้ว
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพิชญาภัค  จุ้ยนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์นันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาระคำ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสงี่ยมวิบูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กรมขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพิริยพงศ์  อามาตมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายพีรภทร  คงคารัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงไพลิน  นรสาร
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสำโรง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายภัทรพล  แพงบุดดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงภัทราวดี  คำพึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายภูมิพัฒน์  จรูญรัตนา
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภูริภัสร์  พิมพ์ขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงมานิตา  ฝูงใหญ่
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายมีทรัพย์  แดงนอก
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงมุกมีนา  ศรีบุญลือ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงมุทิตา  มลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเมธวิน  เกิดอิ่ม
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายยุทธศักดิ์  ตองอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายรณกฤต  คำสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงรัชชนก  มารุตพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงรัตฐิญา  สอนลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายวรชนก  วัฒนเรืองโกวิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายวรภพ  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวรัญญา  ศรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวรินทร  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวริศรา  อารมย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงวลัยพร  โตจำเริญ
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายวัฒนา  คำเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงวาทิตตา  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวาศินี  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงวิกาญดา  ชำนาญค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  วัชรรัตนโสธร
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายศรันย์  ตรงตามคำ
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงศศิปรียา  กองเมิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษอุด
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงศุภสุตา  หงษ์คำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงศุภิสรา  นามแก้ว
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเศรษฐ์  นรศรี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายสกลวัฒณ์  วิเศษโวหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสิทธิกร  กัณหารา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสิรวิชญ์  คิดดีจริง
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงสิราวรรณ  สว่างช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสุกัญญา  ทิมตะขบ
ป.4
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงสุพรรษา  มะณี
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  หลวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงสุพิชฌา  นอนิลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสุรเชษฐ์  งามหลอด
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสุรดา  จิตนภากาญจน์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุวิชาฎา  เอมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายสุวิศิษฏิ์  อารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุวิสา  นันทญาติ
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอติคุณ  จันทร์ไข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายอติเทพ  กลิ่นใกล้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอธิชา  ล้ำเหลือ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอนัญญา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอนัญญา  จำปาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายอนันต์ยศ  คำนาค
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายอภินันท์  วงศ์จำปา
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอภิวัฒณี  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายอิทธิกร  นนทะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
นางสาวกชนันท์  ศาลาแสวง
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นางสาวกนกอร  ป้องแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
นางสาวกรรณิการ์  ใจเย็น
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นายกฤษณะ  น้อยบัวทิพย์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
นายกลทีษ์  ลิ้มพานิชย์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประสมสุข
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกัณฑพร  พวงศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายโกมินทร์  ธิดามาตย์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
นางสาวขนิษฐา  เทพทาบ
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายคณาพงษ์  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายคณาพงษ์  อัตเศษถัง
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงคณิตา  ทองแท้
ม.2
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
นายคมสันต์  ทองแท้
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
นายจักรพรรดิ  หาสุข
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงจันทกานต์  วันลักษณ์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจิรดา  ศรีสมชัย
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
นางสาวจุติพร  กำลังดี
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายเจริญชัย  ทองแท้
ม.2
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
นายเจษฎา  จอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายฉินนรณ  รัตนวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชนัญชิดา  ผ่าโผน
ม.2
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายชัชวาล  อัตเศษถัง
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณัฐกมล  ต้นวังหิน
ม.2
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
นางสาวณัฐณิชา  สุขสอน
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธีระชัย  ใจดี
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
นางสาวนภัสชล  สืบเหล่างิ้ว
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
นางสาวนันธิดา  คำเสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
นางสาวนาถตยา  นามพิมพ์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปนัสดา  บุญล้น
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปภัสศร  จอกแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายปัถพี  พรมหูต
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปานระวี  ดาวเรรัมย์
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปิ่นสุดา  หมื่นแสน
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปิยภา  วาคะพันธ์
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
นายพรประสิทธิ์  ทองสาร
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
นางสาวพัชรินทร์  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงพัชรี  ดาทอง
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายพิริวัฒน์  สงค์ไพรสณฑ์
ม.2
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายพีรภัทร  พิมพ์ทอง
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
นายพีรภัทร  สาริพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงพุทธพร  กุลนะ
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงภัสสร  พงษ์ธนู
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
นางสาวภาขวัญ  ขุมคำ
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงมงคล  ประการแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงมนต์นภา  ม่วงอร่าม
ม.2
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงมาริษา  ไตรยวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายม้าแสนหก  พร้อมจิต
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
นางสาวยุภาพร  ผิวทอง
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายรัตนพล  วันสุทะ
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายรุ่งโรจน์  ก้องเสียง
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
นางสาววันทนา  บรรจุแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
นางสาววิชุดา  บัวทิพย์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
นางสาววิมลรัตน์  เทวะประกาย
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงวิลาวัณย์  นักบุญ
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายวิวิธชัย  ทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
นางสาวศศิมาศ  โยคสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
นายศุภชัย  ภูกระบิล
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
นายสิทธิเดช  แสวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายอนุรักษ์  ทองแท้
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
นางสาวอภิญญา  ไชยกองศรี
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
นางสาวอรพินธุ์  วงษ์คำชัย
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงอรอนงค์  ืวันดี
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
นางสาวอรอุมา  ปีมา
ม.3
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงอัญชิสา  นามโยธา
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายอัสนีย์  อักโข
ม.1
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
นางสาวไอลดา  ด้วงทอง
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายูศุภกิตติ์  ศาลาแสวง
ม.1
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กหญิงกชกร  พอกพูน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงกชพรรณ  เสาร์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงกชพรรณ  อารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงกรกนก  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายกฤษฎา  มาลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายกฤษณกันท์  จตุเทน
ป.5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายกฤษณพงศ์  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงกวินธิดา  แพงไธสง
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายกวินภพ  ชุมกาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายกษิดิ์เดช  บรรทัดจันทร์
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงกัญญรัตน์  นาใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงกัญญาพักตร์  สามสี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พื้นแสน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายกันตพัฒน์  กิติศุภวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายกันตภณ  อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาบก
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รักษาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายกิตติปัญญา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกิตติยาพร  ชัยเรียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกิติญา  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกิรฏิกา  คำศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกุลศินี  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงกุลสตรี  สมมาตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงเกวลิน  พินิจมนตรี
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์แปด
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวว่อง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายคำวงค์
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงขวัญศิริกิตติ  มิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายคณิศร  ทองบ้านทุ่ม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงจันทกานต์  เสงี่ยมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายจารุภัทร  -
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงจินตนา  วงษางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงจิรัชญา  มะเสนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายจิรัฏฐ์  มาแสวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายเจนวิทย์  ไวว่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงชนนภา  เยื้องกลาง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงชนิสรา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายชยพัทธ์  ตั้งปัญญพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงชยุดา  ศรีวะรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงชลดา  พลพิลา
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงชลธิชา  กลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงชลธิรศน์  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายชวกร  หมื่นแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายชวิน  เศิกศิริ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายชัย  คำิชิตธนาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายชาญรวินท์  สองสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงชาลิสา  วิเศษแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชิติพัทธ์  สายสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายชินณภัทร  พรหมหา
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายชิษณุพงษ์  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงชุติกานต์  ทำพิลา
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายเชียวชาญ  ขำจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายญาณพัฒน์  กุลน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงญาณาธิป  เศิกศิริ
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงฐิติวรดา  ภักดียุทธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายณภัทร  ปลิศิลป์
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณัชทิชา  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฎฐาวรนุช  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสมาบุตร
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงกล้า
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายณัฐจักร์  อินทุสถิตยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายณัฐดนัย  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณัฐพร  สุนทรไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายณัฐพล  โพนทัน
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณัฐวดี  หูตาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาญวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายณิชคุณ  สิทธิไพบูลย์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงดากานดา  เกียรติปริยัติ
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงดุสิตา  สายงาม
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายเดชาพล  สุทธิสนพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ยาวะโนภาส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายตุลยวัต  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายทรรศนภูมิ  มุสิกะวงษ์
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงทิพานัน  หอกคำ
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธนกร  บุญสิริธนชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายธนกฤติ  ผาริโน
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายธนภูมิ  ปิ่นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายธนยศ  ยังมงคล
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายธนากร  ถาวรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายธนาภูมิ  แก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายธนาวุธ  ดลสุข
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงธมลวรรณ  ลิ้มประสาท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายธรรม์นริศย์  วรฉัตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงธาริษา  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงธิดารักษ์  สายสอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายธิติรุต  ธารีราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงธีรญา  จันทะมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายธีรภัทร์  จิตกระเสริม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงธีราพร  ศรีใสคำ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงธีวรา  โอฆะพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายนนทวัฒน์  พิมลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายนพฤทธิ์  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายนภัสรพี  อาจลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายนำชัย  เกาะน้ำใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงนิลยา  ขุนจางวาง
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงบัญฑิตา  ปัญญาใส
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงบุณยาพร  หาไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงบุษยา  ภูมิฐาน
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวรศิริภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายปฏิญญา  ประสานศรี
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายปฐมพงษ์  ถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปภัสรา  โนนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงปภิชาญา  รุ่งรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงปรวี  ศรีโชค
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงประกาญน์แก้ว  ศรีทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายประภัษนัย  โพธิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงประภารินทร์  ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายปรัตถกร  ศิลโภไคย
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปราณปรียา  กุดเป่ง
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปริยาภร  ประสารแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายปรีชาพรรดิ์  นามบุญลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปรียานุช  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายปองคุณ  อาจลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีอุทธา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปาณิสรา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปานวาด  รูปแข็ง
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงปาลิกา  โทสิริกุลชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงปิยะดา  เดชภูมิ
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลสุข
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายปิยะวัฒน์  เสาสมภพ
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายปีติกานต์  คมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายปุณณวิช  คำวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายพงศธร  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายพงศธร  สิทธิพล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายพชร  แสวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพชรพร  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพรชุลี  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพรนภา  อัมพุนันท์
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพลอยพัชร  สุวรรณสุทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพิชามญธุ์  สงค์ไพรสณฑ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพิญชฎา  แสงจันดา
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายพิบูลชัย  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อาชญาทา
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพิมญาดา  อินทนนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพิมพ์พร  โหตระไวศยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงษ์อุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพิมพิชญา  บุญดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพิยดา  อ่อนเฉวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายพีรวิชญ์  บุญสินพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงเพชรกะรัต  สุวรรณสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายเพชรมณี  วาจาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สง่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงแพรวา  พรมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงแพรวา  เหมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงฟ้าอมร  เฉิดรักษา
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงภัคจิรา  เมนาเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงภัคจิรา  โสภาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงภัททิยา  มีไชยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายภัทรพงษ์  พอกพูน
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายภาคิณ  เฉิดวาสนา
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายภานุเดช  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายภูริพัฒน์  พันธ์สายเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงมีสุข  สว่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทะไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงเมย์ณิตรา  เจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายยงยุทธ  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายรณกฤต  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กหญิงรัญชนา  ชุมชน
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงรัตนพร  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงรัตนาวดี  กะมุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงรุจิญาภรณ์  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงเรเชล  บุดดาหาร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายวชิรวิทย์  ถากไม้แล้ว
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงวรกมล  เสมอภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงวรกัญญา  สิงหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงวรขวัญพัฒน์  สายสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายวรทา  นานาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงวรรณภรณ์  บุตตะมะ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายวรรธพงศ์  จำปาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายวรินทร  สิ่งที่รัก
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวริศรา  เดชสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงวันวิสา  ปะตังเวสัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวิรินยา  ทรงหอม
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงศศิณัฐชยา  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงศศิวิมล  เลานามสิงห์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงศิรินทรา  บุญเผย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายศุกลภัทร  บุญยก
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายศุภกฤต  วิจิตขจี
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงสกุลรัตน์  มิรัตนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายสงกรานต์  ดอกคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงสติมา  พันเดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงสวิตตา  ไม่โศก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ถมปัด
ป.6
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายสิรภัส  โรจนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงสุกัญญาพัชร  คูหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ไตยรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงสุชาดา  เจริญ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยโสธร เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายสุธี  กวนเมืองใต้
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงสุปรียา  ร่วมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายสุพจน์  บุญอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงสุภัทตรา  วิเศษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงสุมนรัตน์  บุญยก
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  โคตรจรรยา
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงสุรารักษ์  สมสืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงจงอาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายสุริยะพงศ์  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงหิรัญยา  ประสมสู่
ป.5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงอชิรญา  สระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายอติเทพ  สายสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายอติวิชญ์  สิทธิสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงอนัญญา  ก้อนน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายอนุตร  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงอพัชนิภา  คำหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงอภิชญา  ชิณวุธ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงอภิชญา  บัวโรย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงอภิษฎา  โตแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนกู่จาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายอรรถพล  กลิ่นใกล้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงอรวรรณ  มูลสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงอรัญญา  โกยรัมย์
ป.6
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงอินทิรา  สำรวมรัมย์
ป.4
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์