ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองนพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงณัฐชยากร  วัชรสุทธากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแหลง
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายแดนดิน  วนากาญจน์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงนิรชา  กูพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายบวรรัตน์  เลิศฤทธิ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายบุญยกร  บุญวัฒน์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายปฏิภาณ  ปวงประสาท
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงปัณฑิตา  ถิ่นน้ำริน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายปุณยทรรศน์  ชัยปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงพรรณมณ  มิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สังข์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงยุพารัตน์  สุริยเปล่งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายวรปรัชญ์  ปูนมาก
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงวรัญญา  อมรใฝ่ประยูร
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายศิวกร  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงสาริศา  รัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
19
เด็กหญิงกชกร  จีวะระ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกนลรัตน์  ดาวประกายสี
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกมลพรรณ  ตาไฝ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจารุพิชญา  ชื่นกรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิตรเทพ  เฮงตระกูล
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทกุลพลพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชนนิกานต์  วนากลิ่นสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชนิษฐา  วงศ์ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงญาณิศา  ราชคง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงฐาปนีย์  ดวงอาทิตย์
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงฐิรญา  จันทร์จร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายณฐกร  คำน้อย
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยนำบิน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณิชนิตา  ชัยนำบิน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายทรงพล  องมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธนภัทร  ชูเชิดไพร
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงนันทิมา  ประเสริฐพร
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงนิชาภา  เกษมรัศมิ์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงนิรินทิพย์  เขียวมูล
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
39
เด็กหญิงนีรชา  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวรภัทรอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปริยาภ้ทร  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิงสกุลเด่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพรชนก  สมบัติพนา
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงพริมริสา  สุภาประพันธ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงพิชญา  นายนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงพิชญาภา  เดชคงทน
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงพิระดา  บุญหนา
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงภณิชารีย์  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายภูมินทร์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นกรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงวาสินี  ถาทวี
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงวิชญาพร  แสงธรรมสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงศตพร  วนาเชิง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงสุธาสินี  นิรันดร์พงศธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงสุภาวดี  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายสุรัลต์ชาญ  ไทสวัสดิ์กุล
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงอรัชพร  มานะบุตร
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายอิทธิกร  เกริกก้องฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์