ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิชญ์  พาณิชย์หิรัญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกมล  คำทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตนัย  มหานิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฎา  อินงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
6
เด็กชายกวิน  วรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันต์ธิดา  หลงมะลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ครองไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติภูมิ  ภัสสรณ์ศศิกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  นรมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญข้าว  ซึ่อตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
12
เด็กชายเขตโสภณ  พัฒนเดชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงคณิตา  ชอบมณีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
14
เด็กหญิงครองขวัญ  สานุช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
15
เด็กชายครองศีล  จิณะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจันจิรา  ฉันทวัต
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
คณิตประถม
17
เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิตภินันท์  ประดิษฐ์เมธากุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรัชญา  คำหมั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
20
เด็กชายฉัตริณ  หอมเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
21
เด็กชายชญานนท์  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชญานุช  มูลฟอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
23
เด็กชายชนกันต์  ธยาน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
24
เด็กชายชนกันต์  มหาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
25
เด็กชายชนชิต  ฟองวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนฑิฌา  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนิดา  ชะโพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
28
เด็กชายชยกร  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
29
เด็กชายชยางกูร  สังข์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
30
เด็กชายชยานันท์  คุ้มกันนาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
31
เด็กชายชวนากร  แก้วใสยะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
32
เด็กชายชวิศา  พุฒอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
33
เด็กชายชัชวาล  พรมธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
34
เด็กชายชัญชญะ  วรารัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัยชนะ  ลิ้มวรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
37
เด็กชายชาญวิทย์  อุดมปิยะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงญาดา  นภาเวชกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
39
เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฑิมพิกา  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิตประถม
41
เด็กชายณฐกร  หงษ์ใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
42
เด็กชายณฐพัฒน์  คำดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณอมร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัชชา  แขพิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
45
เด็กชายณัชนรินทร์  วงษาอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พัฒนาชาติเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฎฐพล  คงสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชิกว้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฏฐนิช  โลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐชา  อาจหารสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐณิชา  มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐธัญ  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐธาดา  สาริขิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐนรี  รัตนจำเริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐพงษ์  ตั้งบัญฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐภัทร  สิริกุลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐรินีย์  อิสริยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณิชกานต์  เปรมยุดาพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณิชภัทร  จตุแสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
65
เด็กชายดนย์ปิยะ  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
66
เด็กชายธนดล  เตชาเวชกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
67
เด็กชายธนดล  นามวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
68
เด็กชายธนบดี  นิลไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
69
เด็กชายธนพจน์  บำรุงทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
70
เด็กชายธนวัฒน์  เครือญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
72
เด็กชายธนาธิป  ผ่องศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
73
เด็กชายธนาพันธ์  นวนพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
74
เด็กชายธราเทพ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธัญชนก  กิจทาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธิดาทิพย์  เนตรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
77
เด็กชายนภทีป์  วัฒนวราห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนภัสร  รังวัดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
79
เด็กชายนภัสรพี  ศิริยุทธสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
80
เด็กชายนฤดล  มั่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนันทวรรณ  ทิวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนาริรัตน์  สิงขรสุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
83
เด็กชายน้ำปอน  เพ๊ชรอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวรางห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนิรัชพร  กิจทยานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนุชวรา  ส่าเหล่วา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
88
เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
89
เด็กชายปฏิภาณ  สิริสุธาดาวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
90
เด็กชายปฐมโชค  วงค์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปณิดา  ยินดีภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปรัชญาพร  คราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
93
เด็กชายปรานต์  พงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
94
เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
95
เด็กชายปาฏิหาริย์  ทองพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
96
เด็กชายปาณัทพงศ์  นิมิตรภรณ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
98
เด็กชายปุณยวีย์  อาฟู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
99
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อุปสอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
100
เด็กชายพงษ์พิสิท  ล่ำดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพจนพร  ศุภกรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพณิชา  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพนิดา  ปัญญาประดิษฐ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพรนภา  กุลนาราภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพรรวี  สมสายทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพรหมพิริยะ  รักษาทรัพย์วนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุมนวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุงเรือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
109
เด็กชายพสิษฐ์  พะตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
110
เด็กชายพสิษฐ์  สินธพทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
111
เด็กชายพัชรพล  ตระกูลเลิศวิริยะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพาณิชชา  ไสวงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิตประถม
113
เด็กชายพิทยา  ศรีธิเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิฉายสกุลวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
115
เด็กชายพีชชากรณ์  สุภาจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
116
เด็กชายพีรณัฐ  ไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
117
เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
118
เด็กชายพีรพัฒน์  รัชตสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
119
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  มุ่งเรียน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
120
เด็กหญิงฟ้าใส  ดำรงรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
121
เด็กชายภพธรรม  ภูมีศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
122
เด็กชายภาคิน  กวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงภาสินี  ฝั้นติ๊บ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
124
เด็กชายภูวิช  วีรวรานิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงมุฑิตา  ปันเซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
126
เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
127
เด็กชายเมธี  กึกก้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
128
เด็กชายยศกร  พงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงรจนา  ปวงชนะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
คณิตประถม
130
เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
131
เด็กชายรัฐศรันย์  กิจขจรวัฒน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
132
เด็กหญิงราศี  ธนานุรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
133
เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงลลนันท์  ธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
136
เด็กหญิงลีลาวดี  ปลื้มหทัยทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
137
เด็กชายวชิรเมธี  สุภาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แบแจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวรกมล  วนากุลพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวรพรรณ  โรจน์ทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวรเมธ  คุณาธาราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวรัญรักษ์  นิยมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวรัทยา  ใฝ่หากุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
146
เด็กชายวัชระ  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวิชญาพร  พงษ์เพชรภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวิชุดา  ติดชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวิภารัตน์  กระจายกุศล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
150
เด็กชายวีรากร  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
151
เด็กหญิงศตพร  จันระวาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
152
เด็กชายศรณ์จิรา  จีรณิชย์พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศรินยา  บูรพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศศิวิมล  งามพิลาส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
155
เด็กชายศิวกร  ลิปิวงค์วัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
156
เด็กชายศุภกร  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงษมาวดี  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
159
เด็กชายสพล  แซ่ลี่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
160
เด็กชายสมภพ  มะโนราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
161
เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
162
เด็กชายสิปปวิชญ์  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุขฤทัย  เชิดชูไพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
164
เด็กชายสุทธิชัย  ปุรณะวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
165
เด็กชายสุธิมนต์  พิงศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
166
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิริยภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงหทัยธร  แสงคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
168
เด็กชายหาญหนุ่ม  -
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
169
เด็กชายใหม่  จิรเรศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
170
เด็กชายอชิตะ  กุลนาราภักดี่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอภิชญา  ภิรมย์อยู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
172
เด็กชายอภิชน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
คณิตประถม
173
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอรรวินทร์  คีรีพลาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
175
เด็กหญิงอัญชัน  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอันจิมา  ศานตมนัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
177
เด็กชายอัษฎาวุธ  สำราญใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
คณิตประถม
178
เด็กชายอาทิตกานต์  กรรณิการ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
179
เด็กชายอาทิตย์  วัฒนวรดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
180
เด็กชายเอกภพ  โชติรสเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
นายจายน้อง  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวนวลคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวภัสสร  คำมูลบุญ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวศุทธนุช  งามเสมอพันธุ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กหญิงกชกร  คีรีเขตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกชพร  ทรงเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกชพรรณ  กฤษณะภูติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกตกร  ไพรสัตยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกตพร  ปุ๊กละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรแก้วทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกมลพรรณ  เกษมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกรกช  ศิริธรรมวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
195
เด็กชายกรกช  อุดมสิริวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกรกฎ  พิมพ์รส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
197
เด็กชายกรภวัทน์  สุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
198
เด็กชายกรศุทธิ์  ปาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกรองทอง  สันต์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกฤตกร  เพียรดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
201
เด็กชายกฤตธี  กางเมืองพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกฤตพร  ทอดเสียง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกฤตเมธ  มณีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกฤติยา  ภีระจิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
205
เด็กชายกฤษฎา  แบเจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
206
เด็กชายกฤษณะ  บุญสะรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
207
เด็กชายกองทัพ  สุขสานติ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  คำคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชโชติภัทรสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จองวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรธิดา
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
212
เด็กชายกันตพัฒน์  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
213
เด็กชายกันตพัฒน์  ไพรชนานันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายกันต์วกูร  อุดต่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกันภิรมย์  กองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกานตน์รวี  เล่อกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กันทาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ออลโชน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กหญิงกิ่งกมล  ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกิตติกา  นิยมรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกิตินันทิพัตน์  จอนใจตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกีรติกา  โชตินาจิณดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกุลธิดา  ผดุงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกุลนัดดา  จิโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงเกวลิน  ผาติกุลบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
227
เด็กชายเกียรติชัย  ประชันกนการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
228
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
229
เด็กชายไกรวิท  จงอมรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟูเกียรติธนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครเกียรติยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงคณิตา  คำภิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงคนัสนันท์  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
236
เด็กชายคัมภีร์  ธนานุรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
237
เด็กชายคัมภีร์  สันติสุขสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  มะโนธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายจรัสกร  ธนาโชติ์วานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
240
เด็กชายจอมอินทร์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
241
เด็กชายจักรพล  อุปการะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
242
เด็กชายจักรพันธ์  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงจันทร์ทรา  มีเมืองงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจันทร์พร  ธนานนท์ทวีกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงจันทรักษ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงจันทรา  อริญชย์โรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
247
เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงจารุณี  ค้ำชุนโคทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงจิณณพัต  กวินธิดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงจิณห์ชนัณ  สว่างธรรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงจิดาภา  จันทราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
252
เด็กชายจิรกิตติ์  โสภาการเวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
253
เด็กชายจิรพันธู์  สุมะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
254
เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญโญใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารมะลิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กชายเจตนิพัทธิ์  รักธัญญะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
256
เด็กชายฉัตรวัตต์  ท่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
257
เด็กชายเฉลิมชัย  ชรัณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงชญาณิศา  มิตรประเสริฐยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงชญานุตม์  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
261
เด็กชายชณาธิป  กำปั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายชนจันทร์  จิตธรรมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
265
เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
266
เด็กชายชยากร  หัสดินทร์เดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงชยาภรณ์  ทาฝั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชยาภรณ์  วงศ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
269
เด็กชายชโยดม  แพ่งศรีสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
270
เด็กชายชลกานต์  พรมมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชลธิชา  หล้าคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงชลลดา  โคกทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงชลิดา  รุ่งนพอนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
274
เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
276
เด็กชายชัยพฤกษ์  ใจหมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงชาลืสา  เกียรติกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คีรีอิ่มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงชุติมา  คำเติ๊ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
280
เด็กชายโชคชัย  ใหม่คามิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
281
เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงโชติรส  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงญาลินดา  หีบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงฐิติฌากรณ์  พันธ์วัจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณฐพล  สิทธิฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณภัทร  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณภัทร  โพธิกนิษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณัชญาพร  กิ่งจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารมะลิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กชายณัชพล  วงศ์ศิรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สุริยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  สุภาสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายณัฐกิตติ์  กลิ่นขจร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
297
เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
298
เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
299
เด็กชายณัฐชนน  ตาจุมปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
300
เด็กชายณัฐชัย  ไพรเพชรล้อม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัฐญาดา  นายศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฐฐา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เยี่ยมรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
304
เด็กชายณัฐดนัย  พรนราวีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
305
เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนุษย์พัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฐพร  วิทยาดีมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณัฐพล  สิริสกุลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สายชลศรีจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณโชติโยธิน
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
311
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณิชากร  ดวงสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณิชากรณ์  คงมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงดลนภัส  โชติรสเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
316
เด็กชายเดชวุฒิ  เล่าเรียนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
317
เด็กชายถิรวัสส์  ซอแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
318
เด็กชายทศวรรษ  ปานยุ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
319
เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
320
เด็กชายทักษ์ดนัย  โอชาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงทักษอร  สิงหศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
322
เด็กชายทัพพสาร  อาทรเกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
323
เด็กชายทิพากร  วราฤทธิ์นราธร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
324
เด็กชายทิพากร  สมศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารมะลิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กชายธนกฤติ  แดงทุ่ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
326
เด็กชายธนชาติ  จันทร์จร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
327
เด็กชายธนนนท์  กิ่งแก้วโกศล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
328
เด็กชายธนพจน์  เนียมทาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
329
เด็กชายธนพจน์  เปี่ยมหทัยชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธนพนธ์  ประหยัดทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
331
เด็กชายธนพนธ์  สีสัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงธนพร  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธนพร  มณีวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงธนพร  แสงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธนพัฒน์  จรรยารัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธนพัฒน์  ทวิชากรสีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธนภรณ์  หิรินิยมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์ชวลิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธนากร  กิจติรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธนากร  ธนกรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
342
เด็กชายธนากร  หน่อวงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธนากรณ์  จ่อมฟ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
344
เด็กชายธเนศพล  ศรีชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงธัญชนก  ต้นธิสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงธัญชนิต  ธวัชพลังกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินต๊ะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงธัญรดา  พุ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
350
เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  ภูมิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
351
เด็กชายธาวิน  จันคีรีวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำมาจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายธิติวุฒิ  เบ้าชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
355
เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
356
เด็กชายธีรนันท์  เผ่าอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธีรวิทย์  เฟื่องประสบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธีรศานต์  เชาว์พิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
359
เด็กชายนดีภัทร  นัตถิ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กชายนทีมารค  โสภาฉัตรรณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
361
เด็กชายนนทกร  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงนพธีรา  ลอก๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงนภมณี  ปารมีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
364
เด็กชายนรธีร์  สนุกใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
365
เด็กชายนราวิชญ์  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
366
เด็กชายนฤดม  เครือสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
367
เด็กชายนฤเบศ  นุนพนัสสัก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงนฤภร  มุจรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
369
เด็กชายนัทธกร  ซื่อตรงไพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
370
เด็กชายนัทธพงศ์  มนต์บุปผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงนันทนัท  เฉลิมปัทมวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนันทพร  วิไลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงนิตยา  มูลมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
376
เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงนิพิฐพนธ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงนิรา  ไพรจุฬากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
379
เด็กชายเนติพล  เพชรพรวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงบัณฑิตา  กันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
381
เด็กชายบุญเทพ  ศักดิ์สุริยะชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงบุณยวีร์  หมีจันทร์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงเบญจางค์  พินิจประชารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
384
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สมประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
385
เด็กชายปฏิภาน  แบนใจวาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงปณาลี  เสริมประชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงปทิตตา  รักพินิตยิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
388
เด็กชายปพนธีร์  นาคะปรีชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปภาวี  วิทยาการยุทธกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงปริชาติ  วรารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
391
เด็กชายปรีดียาธร  ปัญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
393
เด็กชายปฤษฎี  เมาเลอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
394
เด็กชายปัจพงศ์  โรจนจิรนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงปัญพิชา  เหมือยป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปาณิสา  ภูดิสวรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปานระพี  แซ่ฟาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงปารมี  ปุละเปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เศษธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงปิยธิดา ลิลลี่  ฟอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุวรรณ์ฤทธิ์กุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
403
เด็กชายปิยวัฒน์  คะละภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
404
เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วพรหมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงปุณยาพร  กุลจินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
408
เด็กชายเปรมชาติ  ชัยวีรางกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายพงศกร  รุ่งอรุณเบิกฟ้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
410
เด็กชายพงศกร  วงศ์เชิดศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
411
เด็กชายพงศกร  ศรีเกาะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
412
เด็กชายพงศธร  เจิมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงพชรพร  ธุวตระกูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงพชรพร  วรชัยวิบูลย์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนันทพร  ธนินกุลกิติ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงพรชรินทร์  แสงโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงพรธีรา  ขัตติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
418
เด็กชายพรภวิษย์  ทองประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงพรรณกร  ม่อยภิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
421
เด็กชายพรสวรรค์  อินธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
422
เด็กชายพลวรรธน์  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพลอย  ปิติกรไพศาล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
424
เด็กชายพัดโบก  ไตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิ่มกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพิจิตราพร  สุปัญญาวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพิชญา  เสรีธนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงพิชญาภัค  จินา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กชายพิชาติ  พงษ์หนองเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
431
เด็กชายพิชิตพงษ์  จงอมรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
432
เด็กชายพิตตินันท์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
433
เด็กชายพิทยุตม์  กาญจนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
434
เด็กชายพิภู  ศศิเมธากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชไพรพนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงพิมพ์เพชรจันทร์  สุนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อินทะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพิมพิดา  พนาคุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพิเศษ  ยวงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพิสชา  สิทธิ์คงขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
442
เด็กชายพีรณัฐ  คันชิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายพีรณัฐ  ช่างแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตุใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพีรดา  พรสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพีรพล  กลิ่นจงกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
447
เด็กชายพีรพัฒน์  ไว้มั่นดวงกมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์  ดอนโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
449
เด็กชายภคนันท์  เครือซุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงภคพร  ภานุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
451
เด็กชายภัคธร  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงภัชรณิฎา  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
453
เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงภัทรวดี  โพธ์เนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
455
เด็กชายภูตะวัน  เกษสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
456
เด็กชายภูเบศ  โพธิ์จักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายภูมิ  รัตนบูรณสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
458
เด็กชายภูมิ  หน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
459
เด็กชายภูริช  จันทร์โอภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงภูริชญา  นวลศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
461
เด็กชายภูริณัฐ  มูลตำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
462
เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิ์คงตั้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
463
เด็กชายภูรินทร์  สีวังนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายภูรินท์  อายะบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กชายภูวเนศวร์  เพียรจริง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงมนัญชญา  คีรีเบญจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
467
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใหม่นา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
468
เด็กชายยศกร  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายยศกร  วงค์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงยุพาพร  พนิกานันท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงยูกิ  ทานากะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
472
เด็กชายรชตะ  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
473
เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงรดา  ต้องชนะลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยศกำจาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงรวิสรา  จรัสโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
478
เด็กชายรักชาติ  พงษ์หนองเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
479
เด็กชายรัชชานนท์  จาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
480
เด็กชายรัชชานนท์  สังขจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
481
เด็กชายรัฐภาคย์  สุนันทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
482
เด็กชายรัตน์ติวุฒิ  ทุ่งสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงรัตนวดี  ฉีโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงรุ่งนภา  อารุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงรุจรดา  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายลภัส  จิตสง่าไพรศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงลลนา  ก๊กเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงลันนา  เป็งมาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สันติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงลิเดียร์  กวางทู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
491
เด็กชายวงค์ตระกูล  สมศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
492
เด็กชายวรชัย  เชียงวัดเกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงวรรณพร  จินดารัตนา
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์วิไลลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงวรัญญา  ไพรอมรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
496
เด็กชายวรากร  ทารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงวราทิพย์  ศรีกันไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงวราลี  ชะดีพร
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงวริศรา  ทรานุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ พวงชมพู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงวริศรา  พูลทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงวริศรา  รติกาญจนสุขกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
502
เด็กชายวัณณุวรรธ์  ศรีสุนันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงวันวิสา  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
504
เด็กชายวานุสรณ์  ชัยวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงวิลัยพร  มณฑนม
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
506
เด็กชายวีรภัทร  วิรัตน์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
507
เด็กชายวีรภัทร  สุนันต่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
508
เด็กชายวีรัช  ไพรสรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงแววรัศมี  วิริยะปัญญาธนกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงศกลรัตน์  สาวารส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
511
เด็กชายศกลวัฒน์  ฉีโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรพรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
513
เด็กชายศรัณย์  บุญกัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
514
เด็กชายศรัณย์  วีระวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงศรีสวรรค์  มงคลสิริปรีชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงศศินิภา  วงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
517
เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงศศิรดา  อุปสอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
519
เด็กชายศักรินทร์  วงศ์พรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงศิชานันท์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงศิรดา  วงค์จันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
522
เด็กชายศิรพัฒน์  จอกู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงศิริธัญญ์  สัมพันธ์วนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงศิรินทร  ศิรไพศาลสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงศิรินภา  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
526
เด็กชายศิวกร  แพร่ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
527
เด็กชายศิวัช  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
528
เด็กชายศุกลพัฒน์  เล่อกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
529
เด็กชายศุภชัย  ธรรมขึ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
530
เด็กชายศุภโชค  ฐิติฤทธิ์พัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
531
เด็กชายศุภณัฐ  อ่องตียะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
532
เด็กชายศุภณัฐ  อินงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
533
เด็กชายศุภดิษถ์  มั่นประกอบบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงศุภรัตน์  คงสวัสดิ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ พวงชมพู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กชายเศรษฐวุฒิ  นันทพู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
536
เด็กชายสงกรานต์  พัชรบวรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
537
เด็กชายสมจิตร  กู้นะมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
538
เด็กชายสรวิชญ์  มงคลรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงสร้อยรินดา  ผดุงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายสราวุธ  ราชอ่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงสัจจลักษณ์  ธารานพดล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
542
เด็กชายสัณห์คุณกร  สุระสังข์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงสาธิกา  นภาเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงสายสกุล  ผาติจิรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงสาวิตรี  รักเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
546
เด็กชายสิทธิโชค  สุทธิจิตผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
547
เด็กชายสิทธินนท์  สุธารสสิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงสินิยากุล  สุริยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
549
เด็กชายสิรภพ  ปิ่นประไมล์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
550
เด็กชายสิรวิชญ์  กระแสเงินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงสิริกร  จันทร์โอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
552
เด็กชายสีหราช  แสนอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
553
เด็กชายสืบสกุล  หว่างปอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
554
เด็กชายสุขสันต์  ตฤษณาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงสุจิรา  แก้วศรีศักดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงสุชานันท์  การเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสุจิรา  ภูจีวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
558
เด็กชายสุธชาติ  สงวนพันธ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสุธิพร  ภูษิตวิโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
560
เด็กชายสุประวีร์  ผ่านภพพนาสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสุพัชชา  รุ่งวิพัชร
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงสุภาณี  พีรชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงสุภาวดี  สะอาดจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงสุมาตรา  จรัสเดชากร
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงแสงคำวรรณ  -
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงอติกานต์  วิไลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
568
เด็กชายอติรุจ  กาใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
569
เด็กชายอธิชนม์  ศรีจันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ พวงชมพู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กหญิงอธิชา  ตะโนรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงอนัญญา  เวชศุภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงอนันตญา  นิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
573
เด็กชายอภิกรม์  ดวงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงอภิชญา  ธนิตกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงอภิชญา  รัตนชัยปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
576
เด็กชายอภิชาต  อูปเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
577
เด็กชายอภิชาติ  สันต์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
578
เด็กชายอภิลักษ์  วรชัยนิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายอภิวิชญ์  มหาพงไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงอภิสร  วณลัยศิริแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงอรจิรา  อ้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงอรดา  ศานตมนัส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงอรนลิน  จันทรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
584
เด็กชายอรรถพร  สุวรรณนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
585
เด็กชายอัครินทร์  สมอุทัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอัญญาณี  คำวงศ์ปิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
588
เด็กชายอัยการ  ตายน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอากร  มนต์บุปผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
590
เด็กชายอานนท์  ปุยะติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอารดา  ทอผ้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงอำพร  สุทธิธรรมบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงอิสริยา  ธนานุรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
594
เด็กชายเอื้ออังกูล  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
595
เด็กชายฮัดซัน  วิชัยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงกชกร  โอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
597
เด็กชายก้องคุณ  ครองยุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
598
เด็กหญิงกัญญภัค  แด้แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
599
เด็กหญิงเกวลิน  จิตใฝ่ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
600
เด็กหญิงเกสรา  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
601
เด็กชายเขมมนัส  สิ่งส่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
602
เด็กหญิงคำอิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
603
เด็กชายจักริน  ลุงยี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
604
เด็กหญิงชญาณิน  จันทร์เต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
605
เด็กชายชนะพล  ดวงสุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
606
เด็กหญิงโชษิตา  สินรัตนสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
607
เด็กหญิงญาณิสา  ชนะคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
608
เด็กหญิงฐิติกานต์  มูลน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
609
เด็กหญิงณปภัช  สายพริ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
610
เด็กหญิงณัฐนิชา  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
611
เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นหว่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
612
เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
613
เด็กหญิงณิชธาวัลย์  เลายี่ป๋า
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
คณิตประถม
614
เด็กชายธนกฤต  วรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
615
เด็กชายธนโชติ  ตามอย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
616
เด็กชายธราเทพ  คำซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
617
เด็กชายธีรวัฒน์  ธงธรรมชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
คณิตประถม
618
เด็กชายนภสินธุ์  ปันสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
619
เด็กชายนรภัทร  ยอดยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
620
เด็กชายนฤเดช  หยางเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
621
เด็กหญิงนันทนัช  ราชตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
622
เด็กหญิงนันท์ภัส  ราชตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
623
เด็กหญิงนันทิกานต์  สมุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
624
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
625
เด็กหญิงบุริมนาถ  สินรัตนสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
626
เด็กหญิงบุศราพร  แฮนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
627
เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
628
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปิลันซิน
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
คณิตประถม
629
เด็กชายปิยชนน์  แสนจัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
630
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ลุงมล
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงพัชรธิดา  ไชยสุภา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
632
เด็กหญิงพัชริดา  ลอชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
633
เด็กชายภูผา  จองคำปัน
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
คณิตประถม
634
เด็กหญิงยอง  คิม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
635
เด็กชายรัชชานนท์  เครืออ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
636
เด็กหญิงวัชรินทร์  พาณิชย์สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
637
เด็กหญิงวีรดา  ลุงสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
คณิตประถม
638
เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมภูมิรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
639
เด็กชายศักดินนท์  เรืองทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
640
เด็กชายศักย์ศรณ์  เบญจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
641
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ตา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
642
เด็กหญิงสุจารี  พูลภัทรวี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
643
เด็กชายสุรพงษ์  ลุงเลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
644
เด็กหญิงสุรัตน์ติการณ์  โสภณภูมิปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
คณิตประถม
645
เด็กชายอดิศร  ลุงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
646
เด็กหญิงอนัญญา  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
647
เด็กหญิงอังศณา  ลุงหม่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
648
เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฉี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
649
เด็กหญิงอินทัช  ย่างสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กชายกฤติน  จื่อจ๊ะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงเกศสุดา  อ่องสุนทร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายชนม์สวัสดิ์  สมจิต
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายชานนท์  คำแสง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงณิภาภรณ์  อุ่นยาว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงนลธิชา  หวั่งทองสุข
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายผัด  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงวรนุช  วงศ์รัตน์มัจฉา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  อ่องสุนทร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายสว่าง  ลุงอ่อง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงหน่อแสง  คำแสง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กหญิงกชพรรณ  วันมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงกณิกนันต์  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงกตัญชลี  ลัทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงกมล  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
670
เด็กชายก้องภพ  แซ่หลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
671
เด็กชายก้องภพ  นวลเตอะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงกัญญา  ลุงแหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
674
เด็กชายกิตติธัช  โสวรรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
675
เด็กชายกิตติพงษ์  ชายชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
676
เด็กชายเกียรติศักดิ์  วัชรชัยสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
677
เด็กชายขุนพล  หมอคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงคำแข่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงคิรามาลี  เลาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
680
เด็กชายจรัล  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงจันทกานต์  เลายี่ป๋า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปานแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
683
เด็กชายจารุเดช  หินเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
685
เด็กชายจารุวิทย์  จงเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
686
เด็กชายจิรวัฒน์  ทาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
687
เด็กชายจีรพัฒน์ ชี  โรเบิร์ตสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
688
เด็กชายจีรยุทธ์  แซ่จื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงจุฑามาศ  จองหว่าละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย เจนกินส์  อุตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงชมพูนุท  สีว่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
694
เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอพาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงญาณิศา  พนาสันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
696
เด็กชายณภัทร  สารคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงณัชชา  ลุงยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงณัชชา  ศรีศิรกุลกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
699
เด็กชายณัชพล  ศรีธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงณัฐกานต์  เกียรติศักดิ์พนา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงณัฐชา  ภัคดีวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงณัฐชา  หล่ายเจ็ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
704
เด็กชายณัฐดนย์  แอพุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
705
เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
706
เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ่นวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
707
เด็กชายณัฐวัตร  คำโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงดลณภา  สีฉว่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงดวงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงเดือนกัญญา  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงตริตาภรณ์  หมายหมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
712
เด็กชายเตวิช  มานะประสพสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงธณิกาญจน์  แปดศอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
714
เด็กชายธนวัฒน์  จะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
715
เด็กชายธนวัต  ภูภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วแสนสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
717
เด็กชายธวัชชัย  ปันสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนอิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงธัญญกัญญ์  ชยาภรณ์มงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงธัญญาศิริ  แอเซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงธันวา  บุญลือพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
722
เด็กชายธีรเดช  ทองเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
723
เด็กชายธีรภัทร  กิจขจรกุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
724
เด็กชายธีรภัทร  สายวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
725
เด็กชายนนท์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงนริศรา  คงเวียงราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงนวลจันทร์  ตาเหมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงนวลนารี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
วิทย์ประถม
729
เด็กชายนิรวิชย์  จ่าก่าซื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมภูมรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงปทิตตา  สมเก๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงประกายมุข  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงประภัทรษรา  อารีเพื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงปราณชุลี  ใจปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีธาราทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงปาณิตา  จองอุ๊
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงปิ่น  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงปิยมาศ  วงค์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
740
เด็กชายปุณณวิช  ก่อยยันนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
741
เด็กชายพงศธร  มงคลจรรยาภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
742
เด็กชายพนธกร  คำอ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงพนิดา  ลุงหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพัสวี  มูลหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพิชชาภา  วิจารณ์ปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงพิชญา  หลิ่งคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร  สุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงพิรดาภร  ปันคำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
749
เด็กชายพีรวัฒน์  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
750
เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสุภา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
751
เด็กชายพีรังกูร  บุญมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงเพชรชรี  สายเตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงเพชราภรณ์  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุ่มธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
756
เด็กชายภานุพงศ์  จะนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
757
เด็กชายภูริช  พึ่งพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
758
เด็กชายภูริวัฒน์  ขุนนางจ่า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงภูษณิศา  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
760
เด็กชายมนตรี  อาสาภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
761
เด็กชายมนัญชัย  นาวิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
762
เด็กชายมีนกร  เติ๊กทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงเมษ์ศญา  แสนแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงรัชดา  หลอกแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
765
เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
วิทย์ประถม
766
เด็กชายราเมษ  หัฎฐกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงลีลาวดี  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
768
เด็กชายวรเมธ  กิจกาญจนภรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงวรันธร  เตชะวรากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
770
เด็กหญิงวิชญาดา  สุจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
771
เด็กชายวีรภัทร  จิตตมานนท์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
772
เด็กชายศรภ์กฤษฎิ์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงศรัณย์พร  สมราช
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
วิทย์ประถม
774
เด็กชายศรัณย์  อูลู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ผางแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงศรีสุดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงศศินิภา  ด้วงชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงศิรินทรา  ม่วงมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงศุกร์ชฎา  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
781
เด็กชายศุภชัย  ชาญคีรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
782
เด็กชายศุภเชษฐ์  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
783
เด็กชายศุภณัฐ  ยงป่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
784
เด็กชายศุภนัฐ  ปวงฟู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
785
เด็กชายศุภฤกษ์  คำตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
786
เด็กชายศุภฤกษ์  ใสบริสุทธ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
787
เด็กชายสมพงษ์  กำเนิดกรุณา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
789
เด็กชายสิทธิพล  เจริญพล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงสินิทรา  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
791
เด็กชายสิรวิชญ์  เกษมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
792
เด็กชายสุกฤษ  สุกลคงยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
793
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวงศ์มัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงสุภัสรา  กิจกาญจนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงสุภัสสร  กิจกาญจนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
797
เด็กชายสุริยศักดิ์  วิริยะจรูญ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
798
เด็กชายโสภณา  มุตตาหารัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงอนงค์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
800
เด็กชายอนาวิล  คงคามีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงอรจิรา  สินลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงอรพิน  ปัญญาธนวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงอรวีย์  คำมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงอักษราภัค  ป่าไม้งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
805
เด็กชายอัครชัย  มาแฮ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
806
เด็กชายอานนท์  มอญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงอารยา  สังวรนำชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงอารีวัลย์  ยาเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
809
เด็กชายอิทธิพล  มหาอนันต์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ายาง
วิทย์ประถม
810
เด็กชายอิทธิพล  สินลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
811
เด็กชายอุดม  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
812
เด็กชายเอกพัฒน์  นุจายเขิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
813
เด็กชายเอกหฤษณ์  ม่วงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารประถม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
814
เด็กหญิงกฤษจารี  ผาเลิศสกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
815
เด็กชายก้องภพ  เฉ่วจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
816
เด็กชายกิตติคุณ  จาจาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
817
เด็กหญิงขวัญชนก  มวลมาลารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
818
เด็กชายคณนาถ  แซ่หัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
819
เด็กหญิงคำน้อง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
820
เด็กหญิงจันจนา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
821
เด็กหญิงจันทกานต์  อุตมงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
822
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปัญญาเด่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
823
เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่โซ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
824
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศุภรเลิศนที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
825
เด็กชายเจตนิพัทธ์  คีรีมณีฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
826
เด็กหญิงเจนจิรา  เชิดชูวัลลภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
827
เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
828
เด็กชายเฉลิมชัย  เขียวแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
829
เด็กชายชลธี  แซ่หัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
830
เด็กชายชัยนันท์  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
831
เด็กชายฐิติกร  ซียู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
832
เด็กหญิงฐิติชญา  หวางไม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
833
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หลักแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
834
เด็กหญิงณัฐชา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
835
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์กุลชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
836
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิริปุณยธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
837
เด็กชายณัฐภูมิ  สรานนท์เมธากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
838
เด็กหญิงณัฐสุดา  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
839
เด็กหญิงดลยากร  ปานอุดมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
840
เด็กชายทศางค์  จาดิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
841
เด็กชายธนาธรณ์  อย่างจัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
842
เด็กหญิงธัญสินี  เลาฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
843
เด็กชายธีรภพ  วีรวงศ์ชาตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
844
เด็กชายนนทกร  นิฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
845
เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
846
เด็กชายนพณัฐ  ตามี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
847
เด็กหญิงนุช  ฟ้าจรัสดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
848
เด็กหญิงเนตรดาว  เจริญนิลวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารประถม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
849
เด็กชายปวริศ  แข่ลีซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
850
เด็กหญิงปวาภรณ์  สุขสมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
851
เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขสมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
852
เด็กหญิงปาวีณา  ตาหมี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
853
เด็กชายปิยะราช  วัฒนาธารทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
854
เด็กหญิงปิยาอร  ผาแดงปราการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
855
เด็กชายพงศ์เทพ  แซ่จาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
856
เด็กชายพนธกร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
857
เด็กหญิงพรทิชา  เลามี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
858
เด็กหญิงพรทิพย์  ชนิดกานน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
859
เด็กชายพรลภัส  ชูกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
860
เด็กชายพสิษฐิ์  ลาวมี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
861
เด็กหญิงพัชนี  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
862
เด็กหญิงพัชรกันย์  ประภาสการนต์โกศลถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
863
เด็กหญิงพิยดา  แข่ลีซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
864
เด็กหญิงพิรานันท์  เชิดชัยชัชวาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
865
เด็กชายพีรัชชัย  ใจหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
866
เด็กชายพีรัชชัย  ลุงโย่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
867
เด็กหญิงพุทธิรัต  เลาหมี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
868
เด็กหญิงมนชนก  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
869
เด็กชายรณรต  มะลิดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
870
เด็กชายรัฐภูมิ  ศรัทธาไพรวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
871
เด็กหญิงลวิตรา  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
872
เด็กหญิงลินลาณี  ยอดเอื้อเฟื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
873
เด็กหญิงวรัญญา  เชียงใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
874
เด็กชายวริทธิ์ธร  ผาแดงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
875
เด็กหญิงวิภาพร  สัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
876
เด็กชายวีรเดช  ภาสวรโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
877
เด็กชายไววิทย์  ธีระวงศ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
878
เด็กชายศตวรรษ  เสยี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
879
เด็กหญิงศศิภา  เล่ายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
880
เด็กชายสมยศ  เลาหมี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
881
เด็กหญิงสโรชา  เลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
882
เด็กหญิงสาธิดา  ประภาสกานต์โกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
883
เด็กชายสิรภพ  เลาหมี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารประถม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
884
เด็กชายสิริวัตร  ชัยธนาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
885
เด็กหญิงสุจิรา  คีรีหลักเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
886
เด็กชายสุธินันท์  ปูเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
887
เด็กชายสุรินทร์  พจนาพาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
888
เด็กชายสุริยา  คีรีหลักเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
889
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หว่างไม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
890
เด็กหญิงอรจิรา  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
891
เด็กชายอะสะผะ  เลาเตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
892
เด็กหญิงอัญญรัตน์  เทศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
893
เด็กหญิงอัญญารัตน์  สารคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
894
เด็กหญิงอันธิกา  สิริรัตนวงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
895
เด็กหญิงอารยา  นุละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
896
เด็กหญิงอินทิรา  พิรยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
897
เด็กชายอีริค แอ็ททา  เลาเตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
898
เด็กชายเอกภพ  คีรีหลักเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารประถม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
899
เด็กหญิงกรวิภา  นิธิภัสร์กุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายกายสิทธิ์  สีวลี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายคนาธิป  แข่ลีซอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงจรรยา  แซ่ย่าง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
905
นายจักรกฤษณ์  นามพรหม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
907
นางสาวจันทกานต์  บุญนำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงจิตชญา  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
909
นางสาวจินตนา  ตะแช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
910
นางสาวชนาภา  ธนาใจรักษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายฐิติโชติ  ศุภวัฒน์วิโรจน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
912
นายณฐนนท์  ปิยชาติโชติกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
913
นางสาวดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
915
นางสาวเดือน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
919
นายธนวิชญ์  ขุนเขาขจี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิทักษ์อินธิกร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
921
นางสาวธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
922
นางสาวธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิรินฤการ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงนันท์มนัส  จิรอดิศัยถาวร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
925
นางสาวนันทิสา  เลาลี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
926
นายบุญโชค  ถือคุณธรรม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงปภัสรา  ไพรพนาศิริ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนตรัยรำลึก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
930
นางสาวพรรณ๊  ณัฐวดีมงคล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงพรสินี  เลายี่ป๋า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
932
นางสาวพลอยใส  คำยอด
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารประถม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
934
นางสาวพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
936
นางสาวเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
938
นางสาวมอญอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
939
นางสาวรติกานต์  เจริญนิลวรรณ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงรุ้งจันทร์  วังรินทิพย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงวราลี  แข่ลีซอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
942
นางสาววริษา  จิตราภากุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
943
นางสาววาสิตา  สงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
944
นายเวทัส  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญกูล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
946
นายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงสิริพร  เสาแดงเกิดกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงสิริมนต์  ยี่ปา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
949
นางสาวสุดที่รัก  เกียรติโศคิน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงสุภานา  เลายี่ป๋า
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงแสงหอม  คำแดง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงหอมฮืน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายอธินาถ  เลาลี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
956
นางสาวอรพิน  เลาหมู่
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงอะลิซาเบ็ท  เลาเตา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารประถม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
958
เด็กหญิงกชกร  เชิดชูวัลภล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
959
เด็กชายกมล  สิรินิธิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงกรรณิกา  เลาพุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงกัญจนา  เลาหมี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงกัญญาภัทร  โลวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
963
เด็กชายกันตพิชญ์  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาณิชย์ธนกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
965
เด็กชายกิตติกวิน  โลวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงกิตติมา  ธรรมชาติพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
967
เด็กชายเกรียงศักดิ์  แข่แม้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงเกศรา  รัตนตรัยรำลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงเกษร  ไวพจน์สมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
970
เด็กชายคงศักดิ์  วินัยรัตนกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงจรรยาพร  ตามี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
972
เด็กชายจรัลชัย  เลาโม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงจันณิกา  ชาญกิจการแผน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงจันทกานต์  หลักแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
975
เด็กชายจ่าโบ  จะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงจารุณี  คอนจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
977
เด็กชายจิตรพล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
978
เด็กชายจิตริน  เลาตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงจิรัชญา  พิชิตประติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
980
เด็กชายจิรานุวัฒน์  เวียงดอนก่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงจุฑามาศ  สีย้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
982
เด็กชายจุฑาวัฒน์  สีลอยอุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงจุรีพร  โชคชุติพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
984
เด็กชายเจตพล  หลวงภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสงเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
986
เด็กชายชนาธิป  ขจรประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงชมพูนุช  ใจพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงชาลิสา  แสนเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
989
เด็กชายญาณพัฒน์  เลาฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
990
เด็กชายญาณพัทธ์  นวลมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงฐิติชญา  หว่างไม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงฑิฆัมพร  วังสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารประถม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
993
เด็กชายณัชพล  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
994
เด็กชายณัฐกร  พงศ์ปัญญาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
995
เด็กชายณัฐกิตต์  แดนทวีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
996
เด็กชายณัฐกุล  หลักแต่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
997
เด็กชายณัฐนนท์  คงน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
998
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลาฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงณีรนุช  เลาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงดวงจันทร์  วิชาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงตะวันฉาย  อุตมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายธนัท  สมานยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงธัญชนก  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายธีรภัทร  เลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายธีรยุทธ  สินเช้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายธีระเดช  จิรัตติกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายนพดล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงนภา  ธรรมนิติสุขสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงนฤมล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงนิชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายนิรุช  ณัฐกมลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงเนตรนภา  หลี่จา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรัณยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตัดยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทวีเกษมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงปิยธิดา  สินเช้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงปิยะนุช  เลายี่ป๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงเปมิกา  เลาหมี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงผกายทิพย์  รินเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายพงศกร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงพรนัชชา  ดีรัดรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงพรพรรณ  คีรีหลักเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงพรพิมล  เทิดธรรมสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายพรวนัส  ผาแดงเจริญไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายพรศวรรค์  ตัดยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงพลอย  ร้านทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศุภวัฒน์วิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารประถม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1028
เด็กหญิงพศิกา  เลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายพันธวิศ  เลาหมี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายพัสกร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงพิมชนก  แข่ลีซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงพิมท์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุกอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงพิรานันท์  ปิยะวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายพิสิษฐ์  ภาสุพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายพีรชา  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายพีรวัส  ตัดยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงภานิดา  โล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายภานุกร  อุปปุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงภารวี  รัตนตรัยรำลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงภิริษา  รัตนสิริเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายภูริวัฒน์  คีรีสุขไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงมาริษา  ไพรบรรลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงมาลี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายเมธัส  เลายี่ป๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายยุทธนา  ธนจิรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงรมิดา  เกาะแนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงรสินทรา  นนทภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงรักษ์ธิญามล  ปานอุดมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายรัชพล  ตามัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายรัชภูมิ  พรมคุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงลลิดา  เชิดชูวัลภล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงวรัทยา  ธรรมนิติสุขสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงค์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงวิสาข์  สาทะเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายวีรลักษณ์  เชิดชูวัลภล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายศรพงษ์  ซานเจีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายศศิธร  ภูผาไพรวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงศศิธร  แสงวรเมท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายศุรวีร์  นายเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายสมบัติ  แสหน่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายสวภัทร์  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารประถม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1063
เด็กชายสามหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายสิปปกร  เลาหมี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงสิริกาญจน์  อู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงสิโรบล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายสุกฤษฐ์  ศิริวัมนาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ซ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายสุภกรณ์  กิริยามงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายสุภนัย  แซ่หมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายสุภัค  หย่าจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงสุภาพร  ยาเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายสุเมธี  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายสุริยา  เทพพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายอดิศร  เลายี่ป๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายอธิช  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงอนันญาลักษณ์  พละงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงอนุดา  โชคนันทภัค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายอภิชาต  เถกิงวิโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงอมรกานต์  เชียงใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายอมรเทพ  วรรณไตย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงอรนิช  บุญนำชัยโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงอรวินท์  แดนทวีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงอรัญญา  แสนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงอริสา  เชิดชูวัลภล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงอรุสา  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงอะซือมะ  เฉิดพิไรชญานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายอะตะ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงอักษิพร  สิริทัปปภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงอารยา  ภักดีวงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายอำนาจ  หนั่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายเอก  ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายเอกราช  คะบู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1094
เด็กชายกมลภพ  อรุโณทัย
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1095
เด็กหญิงกรรณิกา  ก่อนเศรษฐี
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1096
เด็กชายกฤติภัส  วงษ์อธิโชติ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1097
เด็กหญิงกานมณี  สุปินธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1098
เด็กหญิงการณ์พิชชา  สิงขรพิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1099
เด็กหญิงเกศินี  คำมูล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1100
เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโรจน์ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1101
เด็กหญิงจิดาภา  กล้าณรงค์เชาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1102
เด็กหญิงชญาดา  ก่อนเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1103
เด็กหญิงชญาดา  เจริญโชคธนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1104
เด็กหญิงชญานุช  ก้อนเกียรติวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
คณิตประถม
1105
เด็กชายชิษนุพงศ์  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1106
เด็กชายซีโมน  เสริมพันธกิจ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1107
เด็กหญิงฐิตา  กูน๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1108
เด็กชายณัฐชานนท์  กูน๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1109
เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังวนพัฒน์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1110
เด็กหญิงธนัญชนก  เยาวโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1111
เด็กหญิงธาริสา  แสงสรทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1112
เด็กชายนพณัฐช์  โสภานะ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1113
เด็กชายบารมี  บันทึกจารึกคีรี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1114
เด็กชายปฏิพล  เชาว์เลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1115
เด็กหญิงปรีย์วรา  กรองสติปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1116
เด็กชายปัณณธร  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1117
เด็กหญิงพัชรพรรณ  โนรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1118
เด็กหญิงพิยดา  ลุงแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1119
เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1120
เด็กหญิงพุธิตา  สอาดจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1121
เด็กหญิงภทรพรรณ  ผิวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1122
เด็กหญิงวิมลมณี  นิธิชัยอนันต์กุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1123
เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชี้นำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
คณิตประถม
1124
เด็กหญิงสุทัตตา  โยกุลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1125
เด็กชายสุภเมธ  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
1126
เด็กชายสุวภัทร  เครืองาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
1127
เด็กหญิงอัญจิรา  ทวีทองเพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคาร1 โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1128
เด็กชายกษิภัทร  เย็นตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายก้องพิภพ  กำไลทอง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงกัญญาวีย์  กรองมาดี
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงกันยารัตน์  เกียรติยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงก้านตอง  วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงกานพลู  ฐิติมโนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คุ้มพนาวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะหินหลวง
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายกิตติกวิน  อัครภูวโชติ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงกุลจิรา  กองฉิมใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงกุลนัฐ  มั่นเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงขวัญชนก  ก่อนอรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กระบวนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายคณาธิป  เพ็ญศิริ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยภูธร
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงเจนวิทย์ตรี  เสริมพันธกิจ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงชมพูนุช  กองทุนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายชัยวัฒน์  ยมกิจ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายชานน  เกียรติกงทอง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายชูศักดิ์  มุ่งมิตรภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงญาณิศา  ใจมูล
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงฐิตาภา  สิงขรพิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายฐิตินันท์  กระจายทรัพยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงฐิติพร  ตรียารักษ์
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันทาสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงณัฏฐาวรรณ  สมวถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายณัฐดนัย  กอนพเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองประสาน
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายทรงธรรม  วนาศิริ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายธนดล  หมั่นการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงธนพร  อินทรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงธนภร  ทิมผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายธนวนิฐ  ศรีสำแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม