ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ อาคาร AP ห้อง AP 1 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนก  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนภา  ทิวาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  วงศ์ละคร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกรดา  ไชยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  คำวิโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลนิตย์  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรกนก  แสนโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
8
เด็กชายกรณพัมน์  ยลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  คนคล่อง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤตมุข  พลวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกษมา  บุตรทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
12
เด็กชายกสิณชน  ราชพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
13
เด็กชายกสิวัฒน์  ไชยยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
14
เด็กชายก้องภพ  คล่องดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
15
เด็กชายก้องภพ  น้อยมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญวรา  สุดบอนิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญา  เจตน์ชัยยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นามเหลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
19
เด็กชายกันตพงศ์  สิเนหะวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
21
เด็กชายกันต์  สิริวัฒนชยกร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เวินชุม
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกิตติกานต์  กงกาหน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติพงษ์  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติพัชญ์  อุดชาชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติภพ  สิเนหะวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุลกนก  นะคะจัด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
28
เด็กชายกุลโรจน์  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
29
เด็กชายไกรวิชญ์  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
30
เด็กชายขวัญกวี  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
31
เด็กชายคฑาวุธ  บัวคำนิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
32
เด็กชายคมกริช  ช่างบุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงคุณัญญาภรณ์  ไชยยันบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
34
เด็กชายจตุรพิธ  พรมชาติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
35
เด็กชายจาตุรัตน์  สร้อยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ อาคาร AP ห้อง AP 2 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจารุวรรณ  คนคล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิณณ์ญาดา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิณัฐตา  ห้วยทราย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิดาภา  รูปเหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
40
เด็กชายจิรโชติ  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
41
เด็กชายจิรพัฒน์  หมายมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
42
เด็กชายจิรภัทร  ชัยสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิรัชญา  พรสุรศักดิ์สิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
44
เด็กชายจิรัฐิติ  พาชอบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิราพรรณ  จันทะสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิราภา  จันทะโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
47
เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
48
เด็กชายเจนณรงค์  ทินคาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชญานิศ  ไชยชราแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
50
เด็กชายชนธัญ  รูปเหมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชนนิกานต์  ก้อนศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชนลดา  เหมือนเขียน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชนิสรา  วิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
54
เด็กชายชยพล  พันธ์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
55
เด็กชายชลชาติ  ภูมิลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชลธร  นครไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
คณิตประถม
57
เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชาลิสา  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
59
เด็กชายชินดนัย  ภูเงินงอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
60
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปะทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
61
เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุทธิจักร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงโชติรัตน์  ชะนะพรม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
64
เด็กชายญาณภัทร  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภาณุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิลัยเกตุ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
67
เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญตา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
68
เด็กชายฐิติศักดิ์  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
69
เด็กชายณฐกร  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
70
เด็กชายณภัทร  บุญมั่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ อาคาร AP ห้อง AP 3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชนะชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฏฐวี  เกตุแสนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐธชัย  สีทาเลิศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฐธนากรณ์  เคนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐธริดา  ผิวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฐธีรณา  ไกยนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
79
เด็กชายณัฐพัฒน์  วาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฐพิพร  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฐภัทร  เหมะรุจิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐริกานต์  สรเพชญ์พิสัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐลภัส  อธิรัชต์ธนผล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐวัฏฏ์  รัตนตรัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐวัฒน์  การเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณิชกมล  ชื่นวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณิชนันทร์  คุณชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
คณิตประถม
92
เด็กหญิงดวงกมล  สุระพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงดาราพร  วงษ์พานิชย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงตีรณา  โทนแก้ว
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
95
เด็กชายทรงเกียรติ  ทัพสุริย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
คณิตประถม
96
เด็กชายทรงฤทธิ์  พันธุมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
97
เด็กชายทีปกร  เผือดนอก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
98
เด็กชายธนกร  เจริญเลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
99
เด็กชายธนกร  อุสาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธนกฤต  ขันแข็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
101
เด็กชายธนกฤต  จันเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
102
เด็กชายธนกฤต  อุ่นเมือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
103
เด็กชายธนกาญจน์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
104
เด็กชายธนโชติ  กิ่งคำวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
105
เด็กชายธนโชติ  วรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 314 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนทัต  โฉมเฉลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
107
เด็กชายธนธร  ไชยสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
108
เด็กชายธนภัทร  รัตนโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
109
เด็กชายธนภัทร  อัคศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
110
เด็กชายธนภูมิ  รักสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
111
เด็กชายธนวัฒน์  ติดวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
112
เด็กชายธนวัฒน์  พลธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
113
เด็กหญิงธนัชชา  สุภนิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงธนัชญา  คำสันทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธนัญชนก  นัยจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธนัญชนก  ปัจฉิมะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงธนาภรณ์  ทองบพิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธมนวรรณ  คำเสือ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธมนวรรณ  นาโสก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธมนวรรณ  บางทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธมนันท์  สมนาแซง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
123
เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
124
เด็กชายธัญญวิชญ์  รูปสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธัญทิพย์  วงศ์วรรณกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
126
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพชรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธัญสินี  ทาเรียงสม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธันยมัย  โคตรพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธิติมา  จันปุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
คณิตประถม
130
เด็กชายธีรภัทร  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
131
เด็กชายธีรยุทธ  อคศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
132
เด็กชายนนท์ณธี  สุพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
133
เด็กหญิงนภรัตน์  ศุภางสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนภัสสร  คนดี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
135
เด็กชายนมัสการ  เนยการุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนรนิติ  ฝ่ายบุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
137
เด็กชายนรภัทร  ถวิลการ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
138
เด็กชายนวพล  น้อยทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังนอง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนันธิดา  อินทกสิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
140
เด็กชายน่านน้ำ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนิชคุณ  พงษ์ด้วง
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
142
เด็กหญิงเนตรธิดา  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
143
เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
144
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
145
เด็กชายปฏิพัทธ์  พึ่งพา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรีษะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
147
เด็กชายปพน  กิติวรประพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
คณิตประถม
148
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปราณณิชา  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
150
เด็กชายปริญญา  สีคำ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปรียาพัชร  สังข์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
152
เด็กชายปฤณ  ชาลีพุทธาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
153
เด็กชายปวีร์  จันทรสาขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
154
เด็กชายปัฐพงษ์  โทนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
155
เด็กชายปัณณทัต  ใจแข็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปาณิสรา  ขุมทรัพย์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปาริชาติ  สกุลไทย
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
158
เด็กหญิงปาวลวดี  แสงเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปิยะพร  สมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
161
เด็กชายปีติพล  ห้วยทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
162
เด็กชายปีติภัทร  เสริมศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
คณิตประถม
163
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปุญญิศา  คนขยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเปรมวิกา  อิ่มพรมานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
คณิตประถม
167
เด็กชายผดุงศักดิ์  คำบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
168
เด็กชายพงศธร  กงนะ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
169
เด็กชายพงศธร  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
170
เด็กชายพงศ์ภัค  สายยศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
171
เด็กชายพชร  ปพรรธน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
172
เด็กชายพชรพล  เสียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
คณิตประถม
173
เด็กชายพนม  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
174
เด็กชายพร้อมพวศ์  จันทรุกขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
175
เด็กชายพระนาย  เพริดพราว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
177
เด็กชายพฤทธิ์  พิลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพศิกา  โพธิ์ขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
179
เด็กชายพศุตม์  ญาณสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
180
เด็กชายพัชร  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพัชรพร  ซาเสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพัชรพร  ราชิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรดีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
184
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
185
เด็กชายพัทธนันท์  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
186
เด็กชายพัทธนันธ์  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพิชญ์สินิ  ตั้งทวีไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพิชญา  พิวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
190
เด็กชายพิชญุตม์  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผดุงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
192
เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
193
เด็กชายพีรธรรม  เสนจันทร์ฒิไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)
คณิตประถม
194
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
195
เด็กชายพีรพัทธ์  โทนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
196
เด็กชายพีระพัชร์  วังสะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
197
เด็กชายพุทธิพงษ์  วิศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
198
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
199
เด็กหญิงแพรวพรรณ  จิตอามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
200
เด็กหญิงภัคณอร  สุขกมลสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
201
เด็กหญิงภัทรทิวา  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
202
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
203
เด็กหญิงภัทรวดี  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
204
เด็กหญิงภัทรวดี  ศักขินาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
205
เด็กชายภัทรวิทย์  อ่อนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
206
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีมหาไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
207
เด็กชายภานนท์  สุดาชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
208
เด็กชายภูธเนศ  เชื้อสามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
209
เด็กหญิงภูมริน  สาฤาษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
210
เด็กชายภูมิพิพิธ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 323 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
212
เด็กชายภูริเดช  จิตรวิกรานต์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
213
เด็กชายภูริภัทร  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
214
เด็กชายภูรี  พันระา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
215
เด็กชายภูวไนย  ทองเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
216
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองมหา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
217
เด็กหญิงมธุริน  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
218
เด็กหญิงมนฑิตา  สุขลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
219
เด็กหญิงมลิวรรณ  คนยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
220
เด็กชายมังกร  นุ่นเส้ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
221
เด็กหญิงมุขกรินทร์  แสงสีนิล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
222
เด็กชายยอดเพชร  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
223
เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
224
เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
225
เด็กหญิงรมย์นลิน  โคตะทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
226
เด็กชายรัฐพล  ศาสตร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
227
เด็กชายรัฐวิชญ์  บุญโพธิ์อภิชาติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
228
เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองพิล
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
229
เด็กหญิงรุ่งรดา  อุณวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
230
เด็กชายลภัสกร  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
231
เด็กหญิงลักขณา  เผ่าหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
232
เด็กหญิงลินลาณี  จิตอามาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
233
เด็กชายวงศกร  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
234
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
235
เด็กหญิงวนัสนันท์  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
236
เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
237
เด็กชายวรปรัชญ์  สิทธวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
238
เด็กชายวรพจน์  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
239
เด็กหญิงวรรณชฎา  พรมร้อยโท
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
240
เด็กหญิงวาสิทฐี  น้อยทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังนอง
คณิตประถม
241
เด็กชายวิทวัส  บุตรดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
242
เด็กหญิงวิราศิณี  ไตรรินทร์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
243
เด็กหญิงวิสสุตา  อุทธศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวีรนันท์  วรวิรุฬห์ธนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
245
เด็กชายวีรศรุต  ทองมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายวีระวิทย์  เพ็ญเนตรยอดตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
247
เด็กหญิงศรัณย์พร  ปริปุรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
248
เด็กหญิงศศิธร  เหมหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงศศิปรียา  บุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
250
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธุระธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
251
เด็กหญิงศิริกาญจนารัตน  รัตนสถิตกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
252
เด็กชายศิริโชค  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
253
เด็กหญิงศิรินภา  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงศิรินันทญา  วงมล
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
255
เด็กชายศิลาปราชญ์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
คณิตประถม
256
เด็กชายศุภกฤต  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
257
เด็กชายศุภณัฐ  อุปเสน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
258
เด็กชายศุภรุจ  พาลึก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
259
เด็กหญิงศุภิสรา  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
260
เด็กชายสภวัส  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
261
เด็กชายสรวิชญ์  อุปเสน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
262
เด็กชายสรวิศ  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
263
เด็กหญิงสร้อยเพชร  พงษ์ประเสิรฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
264
เด็กหญิงสริวัลภา  แพงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
265
เด็กชายสิรวิชญ์  กาสาก่อสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
266
เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
267
เด็กชายสุกฤษฏิ์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
268
เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
269
เด็กหญิงสุชัญญา  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
270
เด็กชายสุทิวัส  บุญมาศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
271
เด็กหญิงสุธีดา  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
272
เด็กหญิงสุพัตรา  พรมหลาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสุพิตรา  ผาลอด
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
274
เด็กชายสุภกิณห์  โกรพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
275
เด็กหญิงสุมิตรา  วงศ์มุกดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
276
เด็กชายอชิรวิชญ์  เบ้าธรรมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
277
เด็กชายอนันดา  แก้วกัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
278
เด็กหญิงอนุจิรา  จันทร์พเนาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
279
เด็กหญิงอนุชิดา  คำลือชัย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
280
เด็กชายอนุวัฒน์  อุทัยทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอพิชญานันท์  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
282
เด็กชายอภิชาติ  จอมพุก
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
283
เด็กชายอภิณัฏพรชัย  บุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
คณิตประถม
284
เด็กชายอภิภู  วิศรุตมัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
285
เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
286
เด็กชายอภิวิชญ์  ผากา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
287
เด็กหญิงอรญา  สุวะศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
288
เด็กชายอรรถพร  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
289
เด็กชายอริญชย์  ศรีสำราญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
290
เด็กหญิงอริญชยา  พรหมกสิกร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
291
เด็กชายอลงกรณ์  ดอกจันลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
292
เด็กชายอัคคณัฐ  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
293
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
คณิตประถม
294
เด็กหญิงอัญทิตา  พงษ์โอสถ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
295
เด็กหญิงอัณญรินทร์  วงศ์เฟียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
296
เด็กหญิงอันดามัน  สิริพรรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
297
เด็กชายอัยการ  ศรีโยหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
298
เด็กชายอาทิตย์  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
299
เด็กหญิงอารยา  จำปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
300
เด็กหญิงอารยา  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
301
เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
302
เด็กหญิงเอื้อฤทัย  ใจเอื้อ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
303
เด็กชายเอื้ออังกูร  อิทธิวิศิษฏ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
304
เด็กชายะนาวัฒน์  ปุยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กหญิงกชกร  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกชพร  เดโชชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกชพร  ปาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกณิกา  สุวรรณไตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกนกชนก  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกนกนิภา  เพียรจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรสขึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมัั่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกนกวรรณ  สารธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกมลชนก  ปราวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกมลชนก  ผากา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกมลชนก  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกมลฐนัสส์  เชาว์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกรกมล  ทองออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกร์กมล  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกรชนก  จันทะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกรรณิการ์  ยากลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกรรวี  ผะอบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
324
เด็กชายกรวิชญ์  โทนทา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
325
เด็กชายกรวิชญ์  สุพรรณโมก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
326
เด็กชายกฤตธี  เจริญนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
327
เด็กชายกฤตภาส  คนไว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
328
เด็กชายกฤตยชญ์  รักวงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกฤติมา  กระจ่างจิตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
330
เด็กชายกฤติเมธ  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
333
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สุริยวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
334
เด็กชายกฤษดา  จารุกิตติการต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
335
เด็กชายกลวัชร  กงนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกวิตา  สหพงษ์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
337
เด็กชายกวิน  ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
338
เด็กชายกวิน  สีสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
339
เด็กชายกวินกาญจน์  มีประเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กหญิงกวินกานต์  ยังอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกวินธิดา  ทองมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
342
เด็กชายก้องภพ  ฤทธิธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
343
เด็กชายกอบเกียรติ  น้อยห้องไล่
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกัญจิราภรณ์  แข้งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกัญญากรณ์  โยธายุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองการ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แนบเนียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพียรไลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เรืองสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมั่นปรุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
352
เด็กชายกันต์ณภัทร  ไชยายงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
353
เด็กชายกันต์ณภัทร  เวฬวนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
354
เด็กชายกันตพัฒน์  กุลศรีวนรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
355
เด็กชายกันตภัทร  มากนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงกันติชา  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
357
เด็กชายกันต์  วงศ์พิบุลสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงกัลยกร  รัชอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วศรีนวม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรธนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกัลยวรรธ์  ศรีวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกัลยากร  แก้วศรีนวม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกัลยาวิมล  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกัลลประภา  สุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วพรหมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกานต์ธิดามาศ  อุคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงการต์ธิดา  แสนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกิ่งดาว  ไกยวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
369
เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกิตตินันท์  คำวิโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกิตติพรรธน์  คุ้มนายอ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกุลกันยา  ภูสุดสูงธนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
374
เด็กชายกุลธวัช  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 411 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงกุลนัดดา  พรหมพินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงกุลภรณ์  ศรีภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงเกวลิน  กาเร็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงเกวลิน  ทิพเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
379
เด็กชายเกียรติทวีศักดิ์  แสงจันทร์คุ้ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
380
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อังคณา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงขวัญกมล  ไชยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงขวัญข้าว  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญเรืองนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงขวัญจิรา  เวียงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงเขมิกา  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงคณัสวรรณ  แก้วประชามิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
387
เด็กชายคณาทรัพย์  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
388
เด็กชายคณิศร  คนเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
389
เด็กชายคันแท  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
390
เด็กชายคุณานันต์  สันติคุณากร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
391
เด็กชายคู่บุญ  นามโสภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงจงกลณี  ภักดีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
393
เด็กชายจตุรภัทร  วงค์แสนชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงจริญญา  คนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
395
เด็กชายจักรภัทร  แก้วมาลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
396
เด็กชายจักรภัทร  เสียงล้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงจันทิมา  อินปาว
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงจันทิวา  บุตยุทธ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงจารวี  สีสายชล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงจิดาภา  วิริยธนธิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงจิตชญา  อินธิเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
วิทย์ประถม
403
เด็กชายจิตติพัฒนกร  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
404
เด็กชายจิตติพัฒน์  บางทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
405
เด็กชายจิตรกรณ์  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงจินดารัตน์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงจินตภัทร  พรหมเสนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
408
เด็กชายจิรฐา  ชัยรักไพบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 413 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีบุรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
411
เด็กชายจิรภัทร  กันหาฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
412
เด็กชายจิรภัทร์  สุริยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
413
เด็กชายจิรภัทร์  เสวะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจิรัชญา  วชิรวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วบุตรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจิรัชยาพร  ไตรงามสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงจิรากร  เยาวจตุรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงจิราพร  อินปาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงจิราพรรณ  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงจิราภัสสร  ภูแม่น้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงจิราภา  กันดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงจิราภา  ความมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
424
เด็กชายจิรายุ  ลาภสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
425
เด็กชายจิรายุส  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
427
เด็กชายจีรภัทร  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงจุฑามาศ  สมสวย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
430
เด็กชายเจตนิพิฐ  คนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเจนจิรา  โชติวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
432
เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
433
เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  ปภัส
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชญาดา  แซ่เฒ้า
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชญานันท์  สายศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงชญานุช  เจริญราช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงชนพชร  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
440
เด็กชายชนภัทร  คุ้มพล
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงชนัญธิดา  ผลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงชนากานต์  อ่อนหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 414 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชนิศา  อัศวชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงชนิสรา  พันนุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
449
เด็กชายชโย  จินาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงชลธิชา  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงชลธิชา  แข้งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
452
เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงชลิตตา  พันธ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงชลิตา  หาระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชวัญสุดา  ขันแข็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงชวิศา  พันธ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
457
เด็กชายชัชนันท์  วังวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
458
เด็กชายชัชวาลย์  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชาคริยา  วัฒนศฤงฆาร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชาติญามา  พิมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
461
เด็กชายชามิณ  จีฮาน บุนณาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชาริศา  เทพสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงชาลิสา  แซ่เซีย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชิญณุพงษ์  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
465
เด็กชายชินวัตร  ผากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงชิษณุตาภรณ์  ช่วยวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชุตินันท์  พิมพ์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชุติมณศย์  ทองออน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงโชตยากร  เกษกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
470
เด็กชายโชติวุฒิ  แข้งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
471
เด็กชายไชยพัชร์  แก้วคำพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
472
เด็กชายไชยวุธ  ดูสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
473
เด็กชายไชโย  ศิริโภคา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงญาณันธร  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงฐณิชา  สายบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
477
เด็กชายฐปนรรฆ์ชัย  เหมือนเหลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
478
เด็กชายฐปนวัฒน์ชนม์  เหมือนเหลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
479
เด็กชายฐปนวัฒน์  เฉลิมแสน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 415 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
เด็กชายฐปนัท  สมบัติหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
481
เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
482
เด็กชายฐากร  ปณศิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
483
เด็กชายฐานันดร  น้อยทรง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงฐานิดา  ทรงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงฐาปนีย์  สุทธิเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงฐิตาพร  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงฐิตาพร  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงฐิตาภา  เลียบมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงฐิตามา  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
490
เด็กชายฐิติกร  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
491
เด็กชายฐิติโชติ  ไชยสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงฐิตินันท์  อุทธศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงฐิติพร  ขำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
494
เด็กชายฐิติวัลค์  งามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
495
เด็กชายณฐนนท์  ศรีวะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
496
เด็กชายณฐพฤฒ  เหลาผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
497
เด็กชายณฐวัฒน์  ปัญญาวิโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายณพัฒน์ศักดิ์  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณภทรกมล  ลี้เหมือดภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงณภัค  จินาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
501
เด็กชายณภัทร  ไชยชมพู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
502
เด็กชายณภัทร  นาโสก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณภัสนันท์  พรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงณภัสนันท์  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
505
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณัชณิชา  พันธะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
508
เด็กชายณัฎฐชัย  ศรีลาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาณ์  อินธิเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พรมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
511
เด็กชายณัฏฐกรณ์  สุขสันรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โชติชัยนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 416 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ดา  เคนถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
517
เด็กชายณัฐกรณ์  มักมะยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์ศรีทา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณัฐกานต์  คนกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงณัฐฐิญา  รักษา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณัฐฐิตา  สาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรสขึง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทราช
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญซำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผากา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงณัฐธิดา  สาธุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณัฐธิตา  หมุดเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
529
เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์มาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยยายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
533
เด็กชายณัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
534
เด็กชายณัฐพล  ไชยขันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
535
เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงณัฐมาศ  จันปุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงณัฐรภา  ไชยสาคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
538
เด็กชายณัฐรัฐ  บัวเมิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณัฐริดา  คำพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงณัฐวดี  ผากา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
541
เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีสง่า
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
542
เด็กชายณัฐวัตร  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
543
เด็กชายณัฐวุฒิ  เคนคูณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
545
เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงณิชมน  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงณิชาภัทร  หิรัญภิงคา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงณิระนันท์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงเณศรา  นวนอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 421 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กชายดลชา  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงดวงกมล  คำปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองโบราณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงดาวละออ  คำปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
554
เด็กชายเดชมังกร  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงตติยา  สมิงทยาน
ป.4
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  โทนแก้ว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงตาลตะวัน  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
558
เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
559
เด็กชายตุลยวัตร์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
560
เด็กชายเตชินท์  วงค์เฟียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงถมทอง  โพธิ์ทองธนาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
562
เด็กชายทรงเกียรติ  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
563
เด็กชายทวีวัฒน์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
564
เด็กชายทศพล  จันทนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
565
เด็กชายทัตเทพ  ชาญเชิงลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
566
เด็กชายทัศไนย  ทองออน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงทานินา  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงทิชาดา  แก่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
569
เด็กชายทินกร  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงทิพย์ประภา  กุลศรีวฉรัตน์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อำมะรา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
572
เด็กชายเทพทัต  ชาญเชิงลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
573
เด็กชายเทพพิทักษ์  สิงเอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
574
เด็กชายเทิดศักดิ์  อัครจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
575
เด็กชายธงธรรม  ลิ้มวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธนกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
577
เด็กชายธนกร  ภูแม่นเขียน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
578
เด็กชายธนกร  ราชิวงศ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
579
เด็กชายธนกร  สายเขียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
580
เด็กชายธนกฤต  แก้วคูณ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
581
เด็กชายธนกฤต  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
582
เด็กชายธนกฤต  ณัฏฐ์ภูปภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
583
เด็กชายธนกฤติ  ณัฏฐ์ภูปภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
584
เด็กชายธนชัย  พาลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กชายธนโชติ  อินปาว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงธนพร  พารโมก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
587
เด็กชายธนพล  แสนจันทะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
588
เด็กชายธนพัทธ์  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองผา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
590
เด็กชายธนภัทร  แทนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
591
เด็กชายธนภัทร  บำรุงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
592
เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
593
เด็กชายธนภัทร  สีแก่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
594
เด็กชายธนภัทร  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
595
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
596
เด็กชายธนภูมิ  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
597
เด็กชายธนภูมิ  เต็งจารึกชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงธนวรรณ  ชมฉาย
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงธนวรรณ  สะสีโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงธนวราภรณ์  บรรลุสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
601
เด็กชายธนวัฒน์  บางทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
602
เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
603
เด็กชายธนวินทร์  เสียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
604
เด็กชายธนศิลป์  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
606
เด็กชายธนัท  ยังอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
607
เด็กชายธนายุต  กุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
608
เด็กชายธนาวุฒิ  ใจสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
609
เด็กชายธเนศ  ทองออน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
610
เด็กชายธมณฑล  ก้อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
611
เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
วิทย์ประถม
612
เด็กชายธรรมลักษณ์  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
613
เด็กชายธรรมศักดิ์  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
614
เด็กชายธรรมศาสตร์  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
615
เด็กชายธราเทพ  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
616
เด็กชายธราเทพ  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธวัชชัย  ศิริกาล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวาไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กชายธัชกร  พลวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงธัชพรรณ  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงธัญชนก  นาโสก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงธัญชนก  วงษศ์สาลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงธัญชนก  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรหมพิค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิจนิธิวรวริศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงธัญญวรินทร์  กิจนิธิวรวริศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงธัญญะภัคท์  แก้ววรรณา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสมรักข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ผาละนัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงธัญวลัย  จันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธันยบูรณ์  อุทธาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขัวสูง
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกิดผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงธิดาทิตย์  ปัญญาพ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงธิดาพร  โคสขึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงธิดาวัลย์  กาเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงธิติกาญจน์  รัตนวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
643
เด็กชายธิติต์กาญจน์  มหาศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงธิติรัตน์  อุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
645
เด็กชายธิติวุฒิ  คำแสง
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธิติสุดา  แสนนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
648
เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
649
เด็กชายธีรเดช  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนบ้านขัวสูง
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธีรเดช  เทพกระโทก
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
651
เด็กชายธีรเทพ  โพนทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
652
เด็กชายธีรเทพ  หลาบโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านขัวสูง
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงธีรนันท์  โต้สาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
654
เด็กชายธีรภัทร  พัฒแก้ว
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 424 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กชายธีระพงษ์  ชัยยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
656
เด็กชายนครินทร์  สารสิมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงนงนภัทร  อุณวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
658
เด็กชายนนฑกร  คล่องดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
659
เด็กชายนนทนันต์  ก้านสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนภสร  ศิลาคุปต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงนภัสนันท์  เลบิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนภัสสร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงนภัสสร  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงนภัสสร  รูปดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงนภัสสร  เสียงหวาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนราวดี  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงนริศรา  วาปีทะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
669
เด็กชายนฤพล  ใสโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนลินนิภา  สาลีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงนลินี  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงนวพร  ปู่บุตรชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงนวพรรณ  แสนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
674
เด็กชายนวพรรษ  ขันสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
675
เด็กชายนวพล  พรหมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงนัชนัน  ภูขมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
679
เด็กชายนัทธพงศ์  นนท์คำวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
680
เด็กชายนัทวิช  สุขอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงนันทกานต์  วาปี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
682
เด็กชายนันทรัตน์  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงนันทวรรณ  ทุยบึงฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงนันทวรา  เสนาช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงนันทิชา  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงนันทิตา  พาลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงนันธิชา  ภิลาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงนันธิดา  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 425 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กหญิงนาตลดา  แสงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงนาพิณ  วงค์สีลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงนารากรณ์  พรามจร
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงน้ำเพชร  ดวงจันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
694
เด็กชายนิกรณ์เชษฐ์  เมืองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงนิชนันศ์  ทิพย์ม่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยมนตรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
698
เด็กชายนิติธร  หลิมสุนทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
699
เด็กชายนิทิกอน  จิตนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านขัวสูง
วิทย์ประถม
700
เด็กชายนิธิศ  มาเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงนิรัชรา  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงนิราภรณ์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยสุระ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
704
เด็กชายเนติกาญ  โชติกาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
705
เด็กชายเนติธรรม  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
706
เด็กชายเนติวุฒ  ประแสนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
707
เด็กชายบรรณพัทธ์  ดีมา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขานไข
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ไทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงบัวชมพู  อาทิตย์ตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
711
เด็กชายบุญทรัพย์  แสนลา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงบุญนิสา  สายสา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
713
เด็กชายบุญมี  นารีนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงบุญยนุช  ทองขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
715
เด็กชายบุณยกร  อุทธศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพ์หาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
720
เด็กชายปฏิพล  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
721
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูหา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
722
เด็กชายปฏิวัติ  น้อยทรง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงปฐมพร  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
724
เด็กชายปฐมพร  ภูผาลัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 426 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กหญิงปณิฎฐา  สาธุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงปณิธิดา  ศรีลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงปติมากร  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงปนัดดา  ฟักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงปพิชญา  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงปพิชญา  ดุสอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
731
เด็กชายปภังกร  นาควิเชียร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงปภาดา  จันทาคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
733
เด็กชายปรเมศวร์  อุ่นตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงปรรณพร  ทองสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
735
เด็กชายประกฤษฏิ์ธนาดุล  นาโสก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
736
เด็กชายประทินนา  ศิริผลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
737
เด็กชายปราการพล  นาโสก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
738
เด็กชายปราบ  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงปริชญา  จันทราโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
วิทย์ประถม
740
เด็กชายปริชญ์  ชาศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
741
เด็กชายปริชานัน  เสนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
742
เด็กชายปริญญา  เมืองพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงปริยากร  หิรัณยัษฐิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงปริยาภัทร  คำนึงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงปรียดา  ตรงดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงปรียาณิศา  วุฒิชัยรุจี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงปวรรัตน์  สอนจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงปวรัตน์  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
749
เด็กชายปวริศ  ทองเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
750
เด็กชายปวิทย์  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงปวีณา  นันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงปวีณา  เริงเมืองยศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
753
เด็กชายปัญญา  กันยวิมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัชอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงปัณณ์ชญาณัฐ  อินผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
757
เด็กชายปัณณธร  ใจเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
758
เด็กชายปัณณวัฒน์  สิทธิไทรพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
759
เด็กชายปัณณวิชญ์  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 431 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กชายปัทราช  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงปานปวีณ์  แก้วสอนทะเล
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงปานไพลิน  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปานวาด  กัลยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปาริฉัตร  ควบมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงปาริฉัตร  อนันตรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปาริชาติ  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงปาริตา  ไมล์วิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงปาลิดา  ใจมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปาลิตา  มุงคำภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงปิยณัฐ  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปิยธิดา  โทนทา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปิยภัทร  อำนาจเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
774
เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหมหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
777
เด็กชายปุญณภพ  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
778
เด็กชายปุณยพัฒน์  ศรีสด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปุริมปรัชญ  สุขบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
780
เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงเปมิกา  กรองศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงเปมิกา  จันทรสาขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงเจริญ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงเปมิกา  สมคณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงเปรมฤดี  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงไปรยา  ฉลาดเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
787
เด็กชายผดุงเกียรติ  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
788
เด็กชายพงศกร  คล้ายอ้น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
789
เด็กชายพงศกร  ฐานพรม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
790
เด็กชายพงศกร  รัตนเนตร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
791
เด็กชายพงศธร  ฐานพรม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
792
เด็กชายพงศภัค  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
793
เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
794
เด็กชายพชร  วรรณอำไพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 432 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กชายพชรดนัย  โงนมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
797
เด็กชายพชรพล  ชัยเวชพิสิฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
798
เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพนมรุ้ง  อุณวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพนิตานันท์  อบเชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
801
เด็กชายพรชดนัย  มีชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงพรชนก  โทนุสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพรชนก  สกุลไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพรทิพย์  ชินะจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพรทิพา  สันต์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงพรธิดา  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงพรธีรา  วัชรโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงพรรณปพร  ศรัทธามาก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพรรนิภา  นครไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงพรสุดา  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
812
เด็กชายพร้อมพงศ์  เข้มพรหยิบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพริบพันดาว  ไชยสุริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
814
เด็กชายพฤษชาติ  ถิตย์ฉาย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพลอยชมพู  แก่นม่วง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพลอยญาวี  นิบุณกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพลอยมณี  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
818
เด็กชายพศกฤศ  ขุนศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
819
เด็กชายพศวัต  จุลหงส์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพสิกา  โสภากัณฑ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
821
เด็กชายพสิษฐ์  เหล่าพิเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพัชรดา  บัวชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
823
เด็กชายพัชรพงษ์  วงค์กะโซ่
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
824
เด็กชายพัชรพล  จิบทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
825
เด็กชายพัชรพล  เชื้อคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
826
เด็กชายพัชรพล  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพัชรศิริ  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพัชรา  คนเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพัชราพร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 433 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
830
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงพัชราภา  ดาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพัชราวลัย  ศรีพรหมมุนี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพัชรีรัชต์  ทองทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพัณณปพร  จันทร์โฮม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
836
เด็กชายพัทธดนย์  เกื้อทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
839
เด็กชายพันธ์วิรา  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
840
เด็กชายพัสกร  คูณสิริกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
841
เด็กชายพัสกร  ศรีอยุธยาเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพาขวัญ  มณีกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงพาณิภัคร  ขันทวี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
844
เด็กชายพาทิศ  โชคกาญจนกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงพิชชานันท์  โพธิชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงพิชชาพร  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงพิชชาพร  ภูมิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงพิชชาพร  สมัญญา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงพิชชาภา  ผาแดง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงพิชญดา  สุจารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองประสาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
853
เด็กชายพิชญะ  คำสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงพิชญา  จี้กระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงพิชญา  สครรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงพิชญาภา  ขวานแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงพิชญารัตน์  แดนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
859
เด็กชายพิชญุตม์  มโนรมณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงพิชฎา  เหลากุล
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
861
เด็กชายพิชิตชัย  วิชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงพิณมุกดา  อินสา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
863
เด็กชายพิตรพิบูล  จันทร์พิมพ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 434 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กชายพิพัฒน์  อุทาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงพิมนภัทร์  ศรีลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงพิมพกานต์  วัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
869
เด็กชายพิมพ์พิพัฒน์  มาตจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์เต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชาอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แก้วหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงพิมรพัฒน์  รุ่งโรจน์มุกดากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงพิรญาห์  พรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
876
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
877
เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
878
เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
879
เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีพูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
880
เด็กชายพีระพล  นนท์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
881
เด็กชายเพชรมงคล  สุวรรณโคตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงเพชรลดา  พรมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงเพลงพรพรรณ  ภาณะสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงแพรวา  คำภูษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงแพรวา  บุญทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขัวสูง
วิทย์ประถม
887
เด็กชายภคณัณท์  ศุภโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงภคพร  ชูละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงภทรพรรณ  กัลยาณลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงภัคจิรา  นามเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงภัคภร  วรากูลคงภัทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นาโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงภัณฑิรา  วัคะฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงภัณฑิลาภรณ์  พนาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงภัทธิดา  นาสมยนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
897
เด็กชายภัทรกฤต  คำเพ็ชร์ดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เสียงเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 4 ห้อง 436 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กหญิงภัทรปภา  หาญเชิงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงภัทรพร  ไชยสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงภัทรพร  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
903
เด็กชายภัทรพล  สร้อยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
904
เด็กชายภัทรพล  สุวรรณทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงภัทราวดี  คนคล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงภัทราวดี  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
907
เด็กชายภาณุพงศ์  ทำเลดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
908
เด็กชายภาณุพงษ์  สำรวมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
909
เด็กชายภานุภัทร  หล้าเชียงของ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
910
เด็กชายภานุวัฒน์  สำรวมจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงภาสินี  ชมภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงภิญญา  ประจวบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
913
เด็กชายภีมดนย์  เตียตระกูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงภีมรัมภา  ศรีธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
915
เด็กชายภุมรินทร์  กวนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
916
เด็กชายภูชิต  มูลศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
917
เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
918
เด็กชายภูมิรพี  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
919
เด็กชายภูริช  อุปัญญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
920
เด็กชายภูรินทร์  ผุยคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
921
เด็กชายภูริภทร  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
922
เด็กชายภูวดล  จันทร์หยู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
923
เด็กชายภูวิศ  จันทร์ชมภู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงมณฑกานต์  มหงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงมนต์อัปสร  ศรีโยหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงมนทิราภรณ์  อุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงมนธิรา  ธิอามาตร์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีโยหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงมัญฑิตา  อุมงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงมัลลิกา  พันโยศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงมิณธิตา  งอยผาลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
933
เด็กชายมิตรภาพ  ไชยยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงมุกดา  ใจคำต๋า
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 6 ห้อง 623 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กหญิงมุกธิดา  โพธิ์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
936
เด็กชายเมตตา  ภาวิชัยโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงเมตธ์ปรีญา  มุลพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
938
เด็กชายเมธาวินทร์  โทนุสินธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
940
เด็กชายยศกร  แก่นอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
941
เด็กชายยศพนธ์  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงยามาระตีอรไท  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
943
เด็กชายยุทธจักร  เขตบุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงยุพรัตน์  โชติภัคพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
945
เด็กชายยูฟง  จาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
947
เด็กชายรชต  วงค์สุนะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
948
เด็กชายรณกร  ทับทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
949
เด็กชายรณกฤต  ยศราวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงรดาชล  เพชรพลอย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ภูมี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงรักษิตา  ยื่นยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
954
เด็กชายรัชชานนท์  แข้งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
955
เด็กชายรัชพล  อุคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงรัญชริดา  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
957
เด็กชายรัฐภูมิ  แซวจันทึก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงรัตวัน  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงรัติญาภรณ์  สุขรี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
960
เด็กชายราชพฤกษ์  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
961
เด็กชายราชันยา  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
962
เด็กชายราชันย์  ทิพอุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงรินรดา  บุญทศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงรินสิรินธร์  สิมลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงรุจิรวี  จำวงศ์ลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงรุจิราวรรณ  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
967
เด็กชายฤทธิชัย  สะภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
968
เด็กชายล้นเกล้า  ธีระสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงลภัสรดา  โทนสิมมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 6 ห้อง 624 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
970
เด็กชายลมฝน  ศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงลลิตวดี  สารสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงลลิตา  เลิศล้ำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงลักษิกา  ปาหลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
974
เด็กชายเลิศชาย  ไชยขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
975
เด็กชายวงศกร  โคตรสขึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
977
เด็กชายวชิรวิชญ์  ก้อนศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
978
เด็กชายวชิรวิทย์  ครามสายออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
979
เด็กชายวชิรวิทย์  ฉลูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
980
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
981
เด็กชายวชิรวิทย์  สีพันนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงวนิดา  เฉลิมสุข
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
983
เด็กชายวรปรัชญ์  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
984
เด็กชายวรรณกร  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงวรรณิษา  สกุลไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงวรวรัญฐ์  สาโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
987
เด็กชายวรวุฒิ  ประกอบแสง
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
988
เด็กชายวรวุฒิ  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงวรัญญา  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงวรัญทรา  ฉลูรัตน์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงวรัณประภา  ศรีขัดดค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงวรัทญา  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงวริตรา  ตาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
994
เด็กชายวรินทร  สุพร
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงวรินยุพา  สุพร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงวริศรา  วงษาเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงวริศรา  เสนาฮาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงวริศรา  อินธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
999
เด็กชายวโรดม  กัลยาใส
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงวฤณดา  เชื้อพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายวสุธร  เคนตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายวันสงกรานต์  บัวแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายวิชชุกร  ประทุมมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงวิณัฐณี  เผ่าเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 6 ห้อง 625 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1005
เด็กหญิงวิภาดา  โทนสิมมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงวิมลรัตน์  คนหาญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงวิมลศิริ  อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงวิลัตติกา  ผลสว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายวีระพล  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงวีริยา  มั่นธรรมมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายวุฒิกร  ชลธิชาชลาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงเวธกา  สกุลศรีผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงศยามล  ดวงมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายศรชัย  ภูษา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงศรัญญา  ทองผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงศรัญญา  ภักดีวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายศรัณย์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายศรันย์  ขันแข้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงศริญญา  ซามงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงศรินญา  ศิริกาล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงศรินทราภรณ์  ศรีโบราณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงศศนันท์  พงษ์ศรียา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงศศิธร  เคล้าดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงศศิธร  ติยะโคตร
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงศิตางค์  ห้วยทราย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงศิรดา  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงศิรประภา  โคตรพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงศิริกัลยา  รูปงาม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงศิริญญาภร  ธาตุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงศิรินทิพย์  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงศิรินเรศ  ทองต้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองขัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงศิริวิภา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายศิวทายิน  หลาบโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงศุกลพัชร  วงศ์ละคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายศุภกร  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายศุภกร  บุญสมยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 6 ห้อง 632 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1040
เด็กชายศุภกร  แสนจันทร์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายศุภกฤต  หลวงศรี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายศุภกฤต  อุปนิ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงศุภกานต์  ไตรยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายศุภชัย  พลกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายศุภฤกษ์  ปัญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายศุภวิทย์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงสกาวเดือน  โคตรสขึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายสดาวุธ  สุวะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายสถาปนาฐ์  คนขยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายสมประสงค์  พงค์พิสิษฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงสมิตานันท์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายสรวิชญ์  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายสรวิชญ์  พันธ์หมุด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงสรัลชนา  สองศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงสา  พลายหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงสาวิตรี  สุขประสม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายสิทธิกานต์  คณะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองผา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายสิรภพ  แก้วศรีนวม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายสิรวิชญ์  สมมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงสิริขวัญ  ดวงศิลาชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายสิริพงษ์  คนหมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงสิริพร  พัฒนะเลิศวิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงสิริพรรณพิชญา  แข้งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายสิริมงคล  โนรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงสิริยากร  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงสิริราช  วงษ์ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายสิริวัฒน์  สีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีโยหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายสุกฤษฏิ์  เศรษฐนันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมหลวงศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 6 ห้อง 633 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1075
เด็กชายสุกัญญา  พันโกฏิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงสุกัญญา  ยานะนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงสุขพรรษา  นาโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงสุชัญญา  วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทรทะเกตุ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงสุทธอร  คงพลปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงสุนันทินี  อินปาว
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายสุปกร  วาจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงสุพัตรา  ทองออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงสุพิชชา  จิตรส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปูลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงสุพิชญา  อารมณ์สวะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงสุภัทรา  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  รัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงสุภัสรา  กู่สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงสุภานัน  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำปา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงสุภารัตน์  ดุลกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงสุภาวดี  เตียนสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายสุรไกร  คนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายสุรยุทธ  ไชยสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงสุรัชนา  พลชนะธารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงสุรางคณา  ป้อมหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงสุริษา  ราชิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงสุวรินทร์  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงสุวลักษณ์  ไชยสุริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายสุวินัย  กุลสิงห์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายเสรฐวุฒิ  นครศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงโสภิตนภา  ฉลูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุมภาลี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพอก 1
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงหวันยิหวา  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงเหมือนฝัน  คำคูณ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 6 ห้อง 634 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1110
เด็กหญิงอชิตะ  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงอชิรญา  อุไรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงอชิรญาณ์  จำปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายอชิรวิชญ์  แดนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายอชิระ  เที่ยงคูณ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายอดิศร  หิรัญวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายอติชาติ  จันทร์มิตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงอธิชา  รักศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายอธิภัทร  นิลนวล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายอนันดา  เชื่องดี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายอนันดา  นวลตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงอนุชิตา  พันมหา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายอนุวัต  เจือจาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงอภิชญา  เสนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายอภิชาติ  พ่ออามาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงอภิฏชญา  คำปาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายอภิวิชญ์  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายอมตะ  ฐิติวานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงอมารัตน์  อุตะมะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงอรจิรา  นันทะปัต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงอรณิชา  ไชยายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงอรณิชา  สุภกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงอรปรียา  พระสาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายอรรถกร  พลชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงอรสา  แสนพล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงอรอุมา  กาฬพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายอริย์ธัช  แสงป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงอริสยาภรณ์  วาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงอริสา  ลมงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงอรียา  ศิริกาล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายอรุษ  การเพียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงอักษราภัค  มหาดำรงค์วงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายอัครชา  ทองคำมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายอัครัช  ชาญรบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มุกดาหาร

ณ อาคาร 6 ห้อง 636 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1145
เด็กหญิงอัคริตา  คณาดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงอัจจิมา  ทองผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงอัจฉรา  แก่นสำโรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงอัจฉราพร  จูมแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายอัฐชราวุฒิ  ตะวังทัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงอัยย์อัณณ์  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายอาทิตย์  ดาเหม็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายอารยะ  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงอินทร์ธิราณี  โนรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายอินทัช  สุวอ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงอินทิรา  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงอินทุอร  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงอุชุกร  สังสะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงอุนนดา  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงอุษามณี  บุตรการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงอุษามณีย์  สารวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายอู่ข้าว  ศรีวรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายเอกธวัช  บัวชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงเอมมิกา  พรหมเสนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงแอนนิตา  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงไอยเรศ  หมอนอิง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มุกดาหาร

ณ อาคาร 8 ห้อง 822 โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1168
เด็กหญิงกชกร  กรณวงค์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายกฤตเมธ  กายากุล
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายกฤษณะ  พรมอวน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายกานต์นิธิ  รักษา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงกิตติมา  สังข์แก้ว
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วคำพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงเกวลิน  บริบูรณ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิลา
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กชายโกมินทร์  ชาลี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงคณิตตรา  ประวิเศษ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายครรชิตพล  จันทนาม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายฆนวัฒน์  ทองเภา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายจักรพงษ์  อุคำ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายจักรพันธ์  อุคำ
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผุยคำสิงห์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงจิราพร  บริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กชายจีโน่  อาดัม
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำผาไชย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงชฏาภรณ์  ซุยพวง
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงชนกฤทัย  ชาลี
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กชายชนภัทร  สมสวย
ม.1
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น