ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.3/1 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  มาตจินดา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประพาศพงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรฉัตร  ศรีรัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
4
เด็กชายกรรณภัทร  ซ้ายสนิททำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรวี  หิดธิชาด
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรุณา  สุปะตำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤชนนท์  ศรสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่านเขียน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษฏ์  ปวงประชัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณพล  การะน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกวิสรา  ราหา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
14
เด็กชายก่อกุศล  ปะสังติโย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญ์รพี  จินดามัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาพร  คำหารพล
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เตียรณาธร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประจุดทะเนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักกะสาตัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณปะกา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
21
เด็กชายกันสิปะ  ละชั่ว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
22
เด็กชายกาญจนพัฒน์  จันทะค่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกาญน์ญาดา  มูลแวง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติ  เกตุดี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกิตติ์สุดา  คามะปะใน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปาปะขำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงขวัญชนก  พลเสน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงครองขวัญ  ดุสิต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
30
เด็กชายคุนานนต์  แสนสรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจรรยาพร  จิตราพิเนตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปัดตาปัดโต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิตตราภา  ขันติโล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิรัญชยา  สืบสุนทร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรัฏฐ์  พระขันธ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.3/2 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจีรนันท์  หวานคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจีระภา  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
39
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประเสริฐคงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฉันท์สินี  วรรณประไพ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชนัญธิดา  โยวะ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนากานต์  แพงคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
44
เด็กชายชยางกรู  อาจอารี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
45
เด็กชายชลกร  นนทคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
46
เด็กชายชลสิทธิ์  ปะระทัง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชาลิศา  ดอนเหนือ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชุติกานต์  เภาอ้วน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
50
เด็กชายญาณทัศน์  ภิบาลจอมมี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงฐิติกานต์  บัวรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฑิญานันน์  หนองแบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณชญาดา  เจริญวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณฐอร  อินทกรอุดม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
55
เด็กชายณภัทร  แก่นไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงโทโพ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฏฐากร  สวนนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  โสกุดเลาะ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพสีลาด
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐพร  สิงมาดา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐภัทร  จอมศรีกระยอม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณันทิภัคค์  ธนสินบวรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
64
เด็กชายเถลิงฉัตร  ผาพงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
คณิตประถม
65
เด็กชายทวีศิลป์  โคช่วย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงทิฆัมพร  พงษ์อินทร์วงค์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงทิพย์ประภา  ดงเทียมสี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
68
เด็กชายทิวากร  คังดงเค็ง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
69
เด็กชายธนดล  แน่นชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธนพร  ปินะถา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.3/3 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธนพร  สิริปิ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
72
เด็กชายธนพัฒน์  บุตตะโยธี
ป.4
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธนภรณ์  พันสี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
74
เด็กชายธนภัทร  คันทรุขา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
75
เด็กชายธนภูมิ  ปะระทัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
76
เด็กชายธนภูมิ  ภูวรรณา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
77
เด็กชายธนวัฒน์  ทัพมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธนัชพร  ยานู
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธนัญญา  ลี้เจริญรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
80
เด็กชายธนากร  ปัตตามาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธนิศรา  พิมพ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธนิษฐา  สระบัว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธัญญรัตน์  โนชราช
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกไร่
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธัญสินี  ปิตุรงคพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
85
เด็กชายธันยา  ศรีโวหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธารธารา  สนทนาวงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
87
เด็กชายธาวิน  สืบสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
88
เด็กชายนชพล  บุดดา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนพเก้า  ฤทธิ์วิชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
90
เด็กชายนพวิชญ์  ประสารสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนภัสกร  วรรณปะเก
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนภัสสร  จูมเกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
93
เด็กชายนรวัฒน์  คำแหล่
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนลินทิพย์  สมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
95
เด็กชายนวพล  พวงใต้
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
96
เด็กชายนวมินทร์  โนราช
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
97
เด็กชายนันทกร  หลาบสีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนันทวัน  สมภาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนาตาลี  ชาไชย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนิชาภา  ฤกษ์สรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนิติภรณ์  วิถาทานัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงนิธิกาญจน์  ศรีสุดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนิรชา  คงสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงเนตรขวัญ  พรวนไชย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงบุญยรัตน์  เยยโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.3/4 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงบุณยาพร  รามสีดา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงเบญญา  อัตนา
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปณิดา  ปะติกัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปณิตา  คำสีทา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
110
เด็กชายปภังกร  ปลั่งจิรางกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปภาดา  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พินพาท
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
113
เด็กชายปริวรรต  ปาสาบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
114
เด็กชายปวเรศ  โคตรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปวิชญา  สารคาม
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคตรสีเขียว
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปัทมา  ชิณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปาลิตา  ปักการะโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
119
เด็กชายปิยภัทร  ดีพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปิยมาวดี  โมสืบแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
121
เด็กชายปิยวัฒน์  วัฒนราช
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปิยาพัชร  มะธุเสน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปิลันธสุทธิ์  เสี่ยงบุญ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปุณยวีร์  ปริวันตัง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงปุลินิตา  ปะกำแหง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
126
เด็กชายพงศกร  ไชยวินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
127
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นามไห
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
128
เด็กชายพงศ์วรัณ  ใจวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
129
เด็กชายพงษ์วิศิษฎิ์  แก้วกาหลง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
130
เด็กชายพนาธิป  ทางดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพรรณวี  ศรีวันคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
132
เด็กชายพรรษกร  ผันผ่อน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพรรัมภา  ปะติเท
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพฤกษา  มูลต้น
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
135
เด็กชายพัชรพงศ์  ประทุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
136
เด็กชายพัชรพล  ปุลำพะเว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพัชราภา  ปาปะเต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพิชญา  ตะภา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
140
เด็กชายพิชญ์  พรมทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.3/5 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
142
เด็กชายพิพัฒน์  ไชยปะปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธีราลาภ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
คณิตประถม
144
เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงภคอร  ลุนไธสงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
146
เด็กชายภัทรฉัตร  ปัตตาเนย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงภัทรนันท์  นวนมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
148
เด็กชายภัทรภณ  เพิ่งจันดา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
150
เด็กชายภาณุสรณ์  สดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
151
เด็กชายภานุพงศ์  โชครัตนตระกูล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
152
เด็กชายภานุพงษ์  เตียงชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
153
เด็กชายภูมิภัทร  ดงปะขา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
154
เด็กชายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
155
เด็กชายภูริวัฒน์  อามาตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
156
เด็กชายภูวนัฎฐ์  ขันไร่
ป.4
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
157
เด็กหญิงมนัญชญา  เฉวียงหงส์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปาปะเข
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
159
เด็กหญิงมาติกา  ตรีเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
160
เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณเก
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
161
เด็กหญิงเมธาวี  ดาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
162
เด็กหญิงเมริสา  จันทอุตสาห์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
163
เด็กหญิงยลดา  ศุภการนิมิต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
164
เด็กชายยศพร  ทับสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
คณิตประถม
165
เด็กชายยศพล  ทับสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
คณิตประถม
166
เด็กชายยุทธนา  ไชยปัญหา
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
167
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ประเกาทัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
168
เด็กหญิงรวิพร  นิยมเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
169
เด็กชายระพีภัทร  ปะจะนัง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
170
เด็กชายรัชกฤต  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
171
เด็กชายรัฐพงศ์  สังฆบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสนิท
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงรันดา  ศรัทธาคลัง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงลลิตา  ประจันทร์ตัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
175
เด็กหญิงวรกมล  ราชวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.3/6 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวรกานต์  ปะมาระเต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
177
เด็กชายวรภัทร  ชัยธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงวรรณิดา  ปาปะโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
179
เด็กชายวรวิช  กายงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
180
เด็กชายวรเวช  สุปะโค
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
181
เด็กชายวรัญชิต  พิมพ์บาล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
182
เด็กหญิงวรัทยา  ธุระทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
183
เด็กหญิงวริยา  ทับแสนลี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
184
เด็กหญิงวริศา  บาริศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
185
เด็กชายวศิน  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจาน
คณิตประถม
186
เด็กหญิงวศุมล  แก้วชะนะ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
187
เด็กชายวัชรพล  ประมูลจะนัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
188
เด็กชายวันเฉลิม  แก้วอ่อนตา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงวิภาดา  สอนวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวิมลศิริ  ขามไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงแววดาว  เนาวะโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
192
เด็กชายศรัณย์ศิริ  เคลื่อนไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
193
เด็กหญิงศศิประภา  ตะนนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
194
เด็กชายศักดิ์ธัช  จำปาโอ้ก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
195
เด็กชายศาศวัต  บุปผา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
196
เด็กชายศาสตรา  จริยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
197
เด็กชายศิรวัฒน์  สิมชาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
198
เด็กหญิงศิริขวัญ  ปริตวา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
199
เด็กหญิงศิริภาภรณ์  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
คณิตประถม
200
เด็กชายศุภกฤต  อุ่นพิกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
201
เด็กชายศุภณัฐ  คารมหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
202
เด็กชายศุภณัฐ  รามสีดา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงศุภสุตา  แคนเภา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
204
เด็กหญิงศุภัตธนา  ปะวะศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสมิตา  ศาลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสรณ์สิริ  โปรดเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสรัญญ่า  วงษาปันนา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสายฝน  นุสีวอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
209
เด็กชายสิทธินัน  ปักการะโต
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
210
เด็กชายสิทธิมงคลชัย  ลอยบัณดิษฐ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.3/7 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายสิรภัทร  หนันทุม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
212
เด็กชายสิรวิชญ์  วันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาฝาย
คณิตประถม
213
เด็กหญิงสุชัญญาพร  มะโนชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสุชานันท์  คะเชนทน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
215
เด็กชายสุธากร  ธนะศรีรังกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสุธาสินี  จันทรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
217
เด็กหญิงสุพิชชา  สวาศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสุรพิชญา  สมศรีราช
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
219
เด็กชายสุริยาวุฒิ  ลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
220
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นามสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
221
เด็กชายแสนกล้า  แสงกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
222
เด็กหญิงหทัยชนก  พานิชชอบ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
223
เด็กชายอนุชิต  เสียนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์ชู
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
225
เด็กชายอภิรักษ์  จรรยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอรดา  ปะวันนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจาน
คณิตประถม
227
เด็กหญิงอริศรา  มะลาศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
228
เด็กชายอินทรเดช  เดอะ กลาร์ก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอินทุอร  ก้องเสียง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.4/1 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงกนกพร  จีระออน
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงกฤษกร  ใจมั่น
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายจักรกริช  สุพรรณรัง
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายจักริน  มาลัยทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายจาตุรนต์รัศมี  แข็งขัน
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงจิตวลี  กองพิธี
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงเจษน์สฤษฎิ  คำหลวง
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายชินวัตร  สุราทิพย์
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
238
นายชุติเทพ  เลงไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ฦาชา
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงฐิติญา  ชาวงศ์
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์หนองหว้า
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
242
นายทรงวุฒิ  กองไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายทักษ์ดนัย  นามเพ็ง
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายธีรเดช  เจ็กจันทึก
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงนภัสสร  ยางนามอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงนัฐฒิกาล  เศษถัง
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
247
นายนัฐพล  มาสพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายปฏิพล  งวนหงษ์
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายปฏิพัทธ์  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงปาริชาตื  ลือโสภา
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงปุญญณุช  มะปะเท
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงพลอยนภัส  กิตติพีรกิจ
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงพิชญานันท์  ชื่นแสง
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายภูริเดช  แก่นไธสง
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
255
นายยศกร  ธนูศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
256
นายยศกร  พลจารย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  พรหล่อ
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
258
นายวรินทร  ภูสะเทือน
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายศักรินทร์  สุพรรณรัง
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงศิรมณี  เจียไธสง
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายศิรายุทธ  เสียนสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงพวง
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงศุจินธรา  พุทธิพงศ์ภรณ์
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงสิรินภา  สร้อยแสง
ม.2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กหญิงสุดาสิริ  พินกอคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กหญิงกตัญญุตา  ปาปะใน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกนกเพชร  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงกนกรดา  จอดนอก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงกมลชนก  มีม้วน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกมลเนตร  ทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกรกมล  อินทรีย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
272
เด็กชายกรภัทร์  ปทุมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
273
เด็กชายกรภัทร์  อาระหัง
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกรรณิการ์  วัฒนราช
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกฤตพร  เสนามาตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
276
เด็กชายกฤตพล  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
277
เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
278
เด็กชายกฤษณพงษ์  ภาระโข
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกวินธิดา  มูลวิไล
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกัญญพัชร  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพย์วงศา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิตานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัฒนนิติศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกัญญาพัชร  งามวิไล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พัฒนนิติศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงกันติชา  ภารพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกัลยกร  ปะวะศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โคตรศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกิ่งดาว  แพงคำแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกิตต์สิริ  บุตะกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
293
เด็กชายกิตติกวิน  สร้อยแสง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
294
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  มิลินโชติพัทธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
295
เด็กชายกิตติภพ  ปาปะเพ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกีรติยา  พรมเดื่อ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกุลจิวรรณ  เศษวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทบพวก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงแก้วตา  ปทุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงขนิษฐา  ปุริสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.4/4 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงขวัญข้าว  หลงชรา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงขวัญชนก  ทัพแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงฃณฐมน  หลี่
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงคชมณี  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
305
เด็กชายคณนาถ  เอกรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงคณาพร  บุญครอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงครองขวัญ  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายคลังปกรณ์  ชินชะนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงแคทรีนา  หนันดีมูลานเดอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงจรรยพร  เชาวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
311
เด็กชายจักรภัทร  จันทะสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงจันทกานต์  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงจารุวรรณ  ปะกินังเต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
315
เด็กชายจิตติกร  ไชยเกตุ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
317
เด็กชายจิรกิตติ์  ภูจอมคา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงจิรประภา  รินทะลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงจิรภาภักดิ์  ศรีโฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
320
เด็กชายจิระพงศ์  ปวงประชัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงจิรัชญา  ลดาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  มะลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงจิรัดดา  ปาปะกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
324
เด็กชายจิราธิวัฒน์  ปทุมเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
325
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ดุสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงเจนสุดา  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงฉัตรไพลิน  ปฏินัดตัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
329
เด็กชายเฉลิมชนม์  ปุริตังสันโต
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงชญานัท  กรไชยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงชญานุช  ยอดพิกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงชนกภัทร  อุ่นศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงชนเนษฏ์  รัตนะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์อุดม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงชนม์นิภา  พูนศิริ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.4/5 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กชายชนะพล  พรดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญวานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรงมั่นศีล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชนิกานต์  ประนัดศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงชนิปรียา  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงชนิสรา  ตระกูลเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงชนิสรา  พิศนุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงชนิสรา  แสงธะนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
344
เด็กชายชยากร  ทองดวง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
345
เด็กชายชยุต  ม่่วงคำดี
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงชลลดา  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตันติอมรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงชัญญานุช  สิทธิเขต
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงชาริสา  มะลาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงชาลิสา  นินทะลาด
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
352
เด็กชายชิษณุพงษ์  สะแกทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงชูสกุล  สุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงญาณภัทร์  ปินะถา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงญาณิศา  สอนเสนา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงญานิศา  คุณโน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
357
เด็กชายฐานทัพ  ปัดถามัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
359
เด็กชายณัชชนนท์  บุบผา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
360
เด็กชายณัฎฐชัย  ผลสง่า
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
361
เด็กชายณัฏฐกร  ศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญถม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มณีรัมย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เนตรพล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายณัฏฐ์พล  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  แก้วอารีย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันหารัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
370
เด็กชายณัฐดนัย  เรืองสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.4/6 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงณัฐนิชา  ประธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
373
เด็กชายณัฐนิธิ  ภูมินา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
374
เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองอิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนจาน
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณัฐสุดา  จีนขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณิชาภา  ลาดเหลา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณิชารีย์  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงดวงกมล  ไกรจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
381
เด็กชายดุษฎี  อินทร์ไชย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
382
เด็กชายเดชาวัต  ผาวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงตริตราภรณ์  ท้วมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงถุงทอง  เทพนนท์กลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงทรรศิกา  สีสุข
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงทักษพร  สีมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงทัชชญา  ทยอมใหม่
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงทาริกา  ละสามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงทิพรัตน์  แก้วสีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
390
เด็กชายทีราธร  โนดไธสง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายเทิดเกียรติ  ชาวด่าน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธนโชติ  ลอยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงธนพร  คัดทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนพล  จุปะมะตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธนภัทร  พะวัดทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธนวรรธ  ปักกะสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธนวัฒน์  ภูมินานอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงธนัชชา  แสนฝั้น
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญุเบกษา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธนัญญา  ศิริพรทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
401
เด็กชายธนากรชัย  ศรีบุตดา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธนิสรา  เสตเตมิย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
403
เด็กชายธรรมธัช  ทองพุ่ม
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธรรมวิสาข์  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
405
เด็กชายธราดล  จันทร์ลา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.4/7 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เครือแวงมน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขนันที
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิยะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทเขต
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเกษเกี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธาวิน  ปะวันนะถา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธิดา  กมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธิติกานต์  เท่านัน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงธิติพร  บุญน้อย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธิติมา  สุพะตะ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธีรโชติ  ไปมา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธีรดา  ศรีพยอม
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
419
เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
420
เด็กชายธีรัตม์  ทนุพันธ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนภพร  กำมหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนภสร  พันธุ์โยศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
424
เด็กชายนรภัทร  ปาปะไพ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
425
เด็กชายนริศรากร  โทอินทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนฤมล  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงนฤมล  ปักเขตานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
428
เด็กชายนวรินทร์  เชาระกำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงนันทภัค  ประทุมชู
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงนันทิกา  ไพรเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนันธิกา  สิงห์ฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
432
เด็กชายนาวิน  มายเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงนิตยา  ไกรพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สุนนทราช
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงนิวาริน  จันดาหัวดง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงนิศารัตน์  เมฆขาว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงเนตรชนก  ปาปะขัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
438
เด็กชายบวรพจน์  โพธิ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
439
เด็กชายบัณฑิต  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงบัณฑิตา  ม่วงคะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.6/1 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายบุญญา  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงบุญญาพร  สว่างไธสง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงบุณยาพร  นามวิชัย
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงบุษบา  คำดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงบุษป์สิริ  ศรีสุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงบุษราคัม  สายกองคำ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงเบญญาภา  พลจารย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
448
เด็กชายปฏิภาณ  คำภูเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
449
เด็กชายปณรรฑ  ปาสาเนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปณัฐดา  ดงกาวัน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปนิตา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
452
เด็กชายปพนธีร์  อันทะลัย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปพิชญา  ปัดถานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงปภัสฎา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปภัสรา  อำพินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปภานิจ  ประพันธมิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มวลมนตรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปภาวินทร์  ปัจจัยโคถา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปรมาพร  โพธิจักร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปรวิศ  สุภนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงประติภา  ปัตถามัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงประทานพร  ชาวพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงประภัสสร  ประพาสพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
464
เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ลาหล้าเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
465
เด็กชายปริญญา  ปาสาบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปริยากร  โชติกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงปริยากร  พรมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
468
เด็กชายปรีดาวัฒน์  พันธ์ยุรา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
469
เด็กชายปรีดีย์  หลาบสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปรียาภัทร  สีหานาม
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปัญจสิริ  จันทร์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปัณซญา  ประทุมแสง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
473
เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ภูมิชูชิต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
475
เด็กชายปิยทัศน์  จุนนาว
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.6/2 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กชายปิยพิตต์  แคนดา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ธรรมจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงปุญญ์วรีย์  ภูมิชูชิต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงเปรมณัฐ  ธนะวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงไปรยา  วรรณปะเถาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
482
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สุขรักษา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
483
เด็กชายพชร  ปาปะไพ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
484
เด็กชายพชร  โยธาภักดี ซง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
485
เด็กชายพชร  หิตายะโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพนัญญา  โยวะ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพรจิรา  วรรณปะเก
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพรชนก  แก้วภา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วภา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพรชิตา  อนุชาติ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพรนภัส  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพรไพลิน  รัตพูน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพวงชมภู  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
494
เด็กชายพสิษฐ์  ศรีสุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
495
เด็กชายพสุเทพ  พูลทา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงพัชริดา  วันทะนีย์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงพัญญ์ธิตา  พุทธจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพัณณ์ณิญา  ภักติยานุวรรตน์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
499
เด็กชายพันทวี  จันทุม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
500
เด็กชายพันธ์นิสุทธิ์  นิลดวง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
501
เด็กชายพันธวัฒน์  ภควา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงพันธิตรา  เอ้ตุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
503
เด็กชายพัสกร  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงพานทอง  สอนวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงพิจิตตรา  อินพรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงพิชชาพร  คำประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์คำมา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงพิชญธิดา  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  เสนอุบล
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.6/3 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กชายพิพัฒน์  พลทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายพิพัฒน์  มงคลพิศ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงพิมพ์ภิมล  มวลมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพิมพิกา  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพิมพิศา  คำชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพุทธพร  นุ่นหลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงเพ็ชรรดา  พุกพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงแพรทิพย์  เดชศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงภัทรจาริน  นวลเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงภัทราวดี  ประมาคะตัง
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงภัศราภรณ์  พรมขันธ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายภาณุวิชญ์  มิตราช
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
523
เด็กชายภูมิตระกูล  ชูชา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงมนฑิตา  ปะวะเสนัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงมาริษา  สืบศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงมินลดา  ดงปะขา
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงรติมา  สังฆะมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงรังสิมา  เขียวบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
532
เด็กชายรัฐกานต์  เกิดพระจีน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
533
เด็กชายรัฐศาสตร์  เชิดโฉม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงรุจรดา  สวัสดิรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนจาน
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุขากาศ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายแรัตถกร  หารคำ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงลภัสรดา  ประจักกะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงลักขณา  อาสาทำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงลักษณ์พร  พิลาโท
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงลักษิกา  คะเชนทน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงลัพธวรรณ  ลำเหลือ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
543
เด็กชายลัสกร  อุปแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงลำธาร  ถากัณหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
545
เด็กชายวงศกร  จำปาโอ้ก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.6/4 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
547
เด็กชายวชิรวิทย์  นาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงวนัชพร  ไชยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงวรกัญญา  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
550
เด็กชายวรภพ  ป้อมประกาย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงวรรณวิษา  ตันหยง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงวรรษชล  ม่วงแมน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงวริชุดา  สืบสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงวริยา  วรรณปะเก
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวริศรา  ประโคทัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงวริศรา  ปัตตานี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
558
เด็กชายวสันต์  ปะกิคะ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
559
เด็กชายวัชรพล  อินทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
560
เด็กชายวัทธิกร  แหลมไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงวันทกานต์  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงวิชญาดา  ร้ายเสน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
563
เด็กชายวิธวัช  ลุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงวินันต์ดา  เชื่อนิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงวิภาดา  พันเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
566
เด็กชายวีระนนท์  ธนันต์ชัยวรากุล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
567
เด็กชายวีรากร  วันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงศรัญรัตน์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงศรัณย์พร  โชติสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงศรัณรัตน์  รัตน์อัน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
571
เด็กชายศราวุฒิ  จุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงศวรรญา  ดาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีธรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงศศิณัฐญา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงศศิธร  ประจวบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงศศินา  รูปโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงศศินิภา  รัตน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายศิขรินทร์  เปลากาละโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
579
เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงศิริภัฎชา  ศิริเสาร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.6/5 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุจูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักคำพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงศิริวนา  สีหา
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงศิริวิมล  นับถือตรง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายศุพลวัฒน์  กุไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงศุภกาญจน์  ม่วงศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
587
เด็กชายศุภโชค  ทรภีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
588
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองกำไร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงศุภัชญา  ประกิระสา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงศุภิสร  ประจักกะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงศุภิสรา  ดีแดง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงศุภิสรา  อะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงสกนธรัตน์  จันดาผล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงสายน้ำ  แฉ่สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
595
เด็กชายสิทธิพงศ์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงสิธิดาภา  เทเวลา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
597
เด็กชายสิมิลัน  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสิราภรณ์  โพธิสม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทะเลิศ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงสิริกัลยา  จอมประมาณ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงสิริพรรณ  บุตะกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
วิทย์ประถม
602
เด็กชายสุกฤษฎ์  วิชาจารย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงสุกัญญา  ดงจารย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงสุชัญญา  หารคำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงสุชานะรี  ปัตถาดี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงสุดธิดา  วงค์เส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงสุปิยนันท์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาลมูลตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงสุพิชญา  พลหนองหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงสุภัสสรา  ภูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงสุภาวิมล  สุระพล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
613
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เหล่าสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แพงมี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลโมกข์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 2

ณ ห้อง ป.6/6 อาคารปราชญ์ปทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กหญิงหทัยภัทร  จุลศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงหฤทัย  ปะนะมัง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงอทิตยา  เทพนนท์กลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงอทิตยา  ปติเต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงอนิญชนา  ชิ้นเพชร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
621
เด็กชายอนุชิต  ฮาดภักดี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
622
เด็กชายอนุพงศ์  พรมพิมล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเฮียง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอภิศิรกัณญา  วงศรีษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงอมลธีรา  ม่วงแมน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงอรวรา  ไวมงคุณ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงอริสรา  จันทิชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงอริสา  ประทุมแสง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอลิชา  อรรถวรวินิจ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงอักษราภัทร  อ้นพิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
632
เด็กชายอัจฉริยะ  ใจชื่น
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงอันธิกา  ทองประสาน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงอัยการ  ยังประยูร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
635
เด็กชายอัศฎาวุธ  ปะสังคะเต
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
636
เด็กชายอัศนัย  ปะโสติยัง
ป.4
โรงเรียนบ้านดู่
วิทย์ประถม
637
เด็กชายอัษฎาวุธ  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงอาทิตญา  เนตรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงอาภัสรา  ปาปะโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงอาภาสิริ  สัณฐิติบวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
641
เด็กชายอารักษ์  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงอินทิรา  ชะชิกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงอุษณีย์  นามปะเส
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงอุษาพรหมพร  ปุริสังคะเต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงเอมมิกา  อิ่มใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงเอวิตรา  สาโสก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงไอรยา  ปาสารัก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา
วิทย์ประถม