ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกตตน์  อัคนิจ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกนกภัส  แสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตชัย  วิศรีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภูมิ  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษกร  เวียงบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษกร  สมดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธานี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
13
เด็กชายกวิน  พงษ์ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกวินธิดา  ชโนทัยกุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกวินนาถ  ทิ้งเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
16
เด็กชายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัณญารักษ์  รัตนมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตพัฒน์  คั่งฝา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
21
เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
22
เด็กชายกันต์ระพี  คำอาจ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลโรม
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาสมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติกวิน  ไชยสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติกวิน  สารยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติพงษ์  โหน่งบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
31
เด็กชายกีรติ  เพียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุญช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เขียวนอก
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเกวลิน  เยี่ยมยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
35
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคชภัค  พลหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
37
เด็กชายคณาธิป  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
38
เด็กชายคัคเนศวร์  มะฮาด
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจณิสตา  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจริยาภรณ์  วงพรมบุตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
41
เด็กชายจักรพันธ์  ฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
42
เด็กชายจารุกิตติ์  ตาลรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจารุจรรย์  ศิริสุวรรณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจารุพิชยา  ทับสุริย์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
47
เด็กชายจิตติพัฒน์  วงพรมมา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิตรดา  กรมไธสง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจินดาพร  ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรพัชร  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิรภรณ์  บุตราช
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
52
เด็กชายจิรเมธ  คงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิรวดี  เจริญอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
54
เด็กชายจิระภัฏ  ศิริตื้นลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
55
เด็กชายจิระวัฒน์  ศิริบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิรัชญา  ชำกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
58
เด็กชายจิรัฏฐ์  ออกสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิราพัชร  โมทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
60
เด็กชายจีรภัทร  ฆารเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหล่าทองสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชนิดนวล
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงเจณช์ญาภัสก์  วรเศยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
64
เด็กชายเจตณ์บดินทร์  วรเศยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชฏาพร  ศีละวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
66
เด็กชายชนกานต์  เทียมเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
67
เด็กชายชนวีร์  โคตรชาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนัญชิดา  เตี้ยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชนัญญา  ไชยดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชนัญญา  ศรีภัทรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนากานต์  อังวราวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
72
เด็กชายชนาธิป  พลเตมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชนิดา  วณานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชนิสรา  แก้วไกสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
75
เด็กชายชยณัฐ  เข็มพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
76
เด็กชายชยนนท์  ด่านประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
77
เด็กชายชยากร  โคตรชาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
78
เด็กชายชลพรรธน์  ดิษยจรัสรุจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
79
เด็กชายชวภณ  ทาบทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัจจะเขตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชวิศา  ชูกำแพง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
82
เด็กชายชัชฤทธิ์  อุ้ยโพนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชัญญานุช  นันทเสน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชาริสา  ขันไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
85
เด็กชายชิษณุพงศ์  คงแสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
86
เด็กชายซุลฟิกา  พิทักษ์วาปี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
87
เด็กชายฌัลล์บรรหาร  เกษแสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
88
เด็กชายญาณาธิป  สามี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงญาณินท์  สารฤทธิคาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงญาตินาฏ  ชื่นมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงฐานิดา  ภูมินอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงฐิติกา  ผางยอยซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงฐิติญา  รักษาภักดี
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงฐิติพร  ภูลายยาว
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
95
เด็กชายฐิติพันธ์  บุตโรบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
96
เด็กชายฐิติรัตน์  ราชดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
97
เด็กชายฐิติวัฒน์  แก้วบูโฮม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
98
เด็กชายณฐชนน  มิทราวงศ์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
99
เด็กชายณฐนน  เตมีย์เจริญถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณฐพร  ศรีเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณปภา  อรรคฮาตสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณภัทร  โสสีทา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
103
เด็กชายณวัฒน์  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณหฤทัย  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัชชาภัทร  สีบุญมา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัชพล  กนึกรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฏฐชัย  อยู่โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลงทอง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฏฐภัทร  เทกอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐชยา  ช่อชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐธิดา  สรรพศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐธิดา  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดมเวช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐธีรา  ดวงพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฐนันท์  จวงประโคน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฐนันท์  ไตรศิริวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐนิชา  มาอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ไตรทศประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จูวัฒนสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฐพร  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์พันธุ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐวัฒ  บุญใบ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาถาดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
127
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณิชกมล  บุญนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณิชากานต์  เมยกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณิชานันท์  หารพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณิชาภา  อุปริสัจจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
132
เด็กชายดิลกธรรม  ตันติกฤตยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
133
เด็กชายดีพอ  เสงี่ยมวิบูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
134
เด็กชายติณณ์  ปักกันต์ธร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
135
เด็กชายเตสิทธิ์  มาร์ติน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
136
เด็กชายทรัพย์พวิทย์  รุ่งเรืองธนากิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงทักสิกา  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
138
เด็กหญิงทัตพิชา  อุดชาชน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงทิฆัมพร  สารกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงทิพมนต์  ปัญญาละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงทิฟฟานี่ ฏรินรัตน์  แพทริค
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
142
เด็กชายทีปกร  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
143
เด็กชายเทพบดินทร์  รื่นสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
144
เด็กหญิงเทียนหยด  แทนออมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
145
เด็กชายธนกฤต  จุลวราภรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
146
เด็กชายธนกฤต  เสิกภูเขียว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
147
เด็กชายธนโชติ  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
148
เด็กชายธนทอง  ทบด้าน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
149
เด็กชายธนบัลลังก์  สมหมายสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
150
เด็กชายธนพัฒน์  ชนะบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
151
เด็กชายธนพัฒน์  ตาสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
152
เด็กชายธนพิชญ์  ศรีธัญรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
153
เด็กชายธนรัตน์  ปัญจะรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
154
เด็กชายธนวัฒน์  จ้ายหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
155
เด็กชายธนวัฒน์  นนยะโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
156
เด็กชายธนวิชญ์  ธารพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธนัญชนก  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
158
เด็กชายธนัทเทพ  ใจปันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
159
เด็กชายธนากร  อัศวภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธนิภา  จันทาอ่อน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
161
เด็กชายธราเทพ  ชิณสีห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธรินทร์ธิชา  ศรีพะนามน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
163
เด็กชายธฤต  อังวารวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
165
เด็กชายธวัลฉัตร  นามบุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธัญมน  นันทะแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธันยนันท์  กิตติกำธรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
169
เด็กชายธาดา  จันทรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธารธาราร์  มะฮาด
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
171
เด็กหญิงธิดาไธย  ลครไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงธิติยา  เลยวานิชย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
173
เด็กชายธีรดนย์  ศรีเพียแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
174
เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ธานี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
175
เด็กชายธีรพัฒน์  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธีร์วนิดา  ธงศิลา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
177
เด็กชายธีร์วรากร  ภูมีแกดำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
178
เด็กชายธีระศิลป์  ลิงลม
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
179
เด็กชายธีรัตม์  ชำนาญหมอ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
180
เด็กชายธีราทร  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
181
เด็กชายนนทจิตร  นาซอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนพเกล้า  ธงเฉลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
183
เด็กชายนพคุณ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนภาพร  สัมภูทอง
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
185
เด็กชายนราวิชญ์  จกัลยา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
186
เด็กชายนราวิชญ์  บุตรน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนริศรา  พลลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนลินรัตน์  พิพัฒนาภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
189
เด็กชายนวพรรษ  นนตะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
190
เด็กชายนันทกร  อาจเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนันทนัท  สายกระสุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
192
เด็กชายนันทภพ  วิเศษลา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนันทิยา  ทาบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงนันทิยา  ภูวนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
195
เด็กหญิงนาฎลี  โยชิดะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
196
เด็กชายนิชคุณ  เจริญอาจ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
197
เด็กชายนิธิศ  ชูพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงนิสาภรณ์  ถือมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
199
เด็กหญิงบัวชมพู  ชิดสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
200
เด็กชายบุญยศักดิ์  ศรีพายัพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
201
เด็กชายบุญฤทธิ์  เสียงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงบุณยอร  เยื่อจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงเบญจณัฎฐ์  หมื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
204
เด็กชายปฏิพัทธ์  วงศ์แสน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปณัฏฎา  ิสิงห์สาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
207
เด็กชายปภังกร  พิมโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปภาวดี  ศรีชินเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพียรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
210
เด็กหญิงปภาวี  ได้ผลมาก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปรเมศวร์  อัคฮาดศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
212
เด็กหญิงประภารุ่ง  แสนมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
213
เด็กชายปรัธนา  อารีเอื้อ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
214
เด็กชายปราชญพรรดิ  นนทะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปราณปริยา  สุดจริง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปริยากรณ์  เทียมไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปรียาวดี  เกล็ดจีน
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปวริศา  รัตนพร
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปัญจรัตน์  เงาศรีธัญโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
220
เด็กชายปัญญภัทร  แสนพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
221
เด็กชายปัญญากร  มงคลอินทร์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
222
เด็กชายปัณณวิชญ์  รักษาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
223
เด็กชายปาณัช  ตั้งบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปาณิสรา  วิริยะพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปานชีวา  ประทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปาริดี  วงศ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
227
เด็กชายปิติภูมิ  อโณทัยนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปิยธิดา  สาป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปิยธิดาพร  วรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
230
เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปุณรดา  สอนหาร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
232
เด็กชายปุรเชษฐ์  บัวลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
233
เด็กชายปุริมปรัชญ์  โยวะผุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
234
เด็กชายแผ่นดิน  เทวะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
235
เด็กชายพงศธร  ยอดเพชร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
236
เด็กชายพงศพัฒน์  ไชยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
237
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โทนไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพนิตตา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
239
เด็กชายพรภวิษญ์  หิรัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพรภิตา  มูลเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  ภูถี่ถ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพรรณภัทร  ภิรมย์เกียรติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ภางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
244
เด็กชายพรหมภวิศวร์  กั้วสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพัชราวดี  ภูลายเรียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพัชริญา  อวนใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพัชรี  มุลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพัฒน์ธิยวดี  อุทัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพัณณิตา  ขาวเป็นใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
250
เด็กชายพันธ์ธัช  พุฒเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทับสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพิชชามญช์  จงธรรมมั่ง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกี่ยสุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพิชญา  วงค์ละ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพิชญาภร  เที่ยงมา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพิชญาภา  บัวลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
257
เด็กชายพิพัฒน์  มะโนโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพิมพกานต์  ชนะมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  คณะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพิมพ์ทองทา  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ปักสังคะเนย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพิมเพชร  อุดมเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
263
เด็กชายพีรณัฐฏ์  วิแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
264
เด็กชายพีรวัส  เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
265
เด็กชายพีรวิชญ์  ทับสีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
266
เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยอด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพุทธิชา  จันทร์ลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
268
เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
269
เด็กหญิงเพียงขวัญ  งามใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงแพรพิไล  เศษรักษา
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
271
เด็กชายโพธิ์ไท  จำปาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
272
เด็กหญิงภคธร  ชำนาญบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
273
เด็กชายภคิน  คำสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
274
เด็กหญิงภัทรดา  หาญฟ้าเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพประมวล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
276
เด็กชายภัทรพงษ์  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงภัทรวดี  แร่อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
278
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโยวงค์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
279
เด็กชายภานุพงศ์  นาคสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
280
เด็กชายภานุวัฒน์  หาญสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีโยวงค์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
282
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำวันสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
283
เด็กชายภูบดินทร์  อินอุ่นโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
284
เด็กชายภูมิรพี  ศิริพรรณ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
285
เด็กชายภูวรินทร์  สุทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
286
เด็กหญิงมณีรัตน์  อาษาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
287
เด็กหญิงมนัสนันท์  เหล่าก้อนคำ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
288
เด็กหญิงมัธจีรา  ปารีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
289
เด็กชายเมธาดล  ทองจันดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
290
เด็กชายยศธภูมิ  พลลาภ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
291
เด็กชายยศพัทธ์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
292
เด็กหญิงยุพารัตน์  มาอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
293
เด็กชายรชตพล  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
294
เด็กชายรติบดี  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
295
เด็กชายรหัท  จกัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
296
เด็กชายรักษ์ธรรม  มะโรงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
297
เด็กชายรัชชานนท์  ไชยราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
298
เด็กหญิงรินทรกานต์  วงชารี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
299
เด็กชายรุ่งรดิศ  รุ่งรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
300
เด็กชายรุ่งเรืองชัย  อันทรง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
301
เด็กชายรุจิภาส  พูลพุทธา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
302
เด็กชายเรืองวิทย์  ไต่ตาม
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
303
เด็กหญิงฤดีกร  เกตุวงศา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
304
เด็กหญิงลาภิสรา  จันทาศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
305
เด็กหญิงลีลนันต์  ศักดิ์สกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
306
เด็กชายวชิรวิชญ์  เถาว์หมอ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
307
เด็กชายวชิรวิทย์  นามไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
308
เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
309
เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
310
เด็กหญิงวนิดา  วาโยบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
311
เด็กชายวรปรัชญ์  ปะกิคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
312
เด็กชายวรพงษ์  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
313
เด็กชายวรพงษ์  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงวรรณรดา  ภูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวรัชยา  สุปัญญาบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวรัทยา  เรืองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
318
เด็กหญิงวรินทร  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงวริยา  ชาวสามทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
320
เด็กชายวัชรพล  ทังนะที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
321
เด็กหญิงวิชญาพร  อัศวไชยวศิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
322
เด็กหญิงวิชาดา  ศรีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
323
เด็กหญิงวิภาพร  นรินยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
324
เด็กชายวิรวิชญ์  ยะเคหัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงวิราศิณี  นิระดา
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
326
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
327
เด็กหญิงวิลาสินี  เนาว์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
328
เด็กชายวิวัสนันท์  ตาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
329
เด็กชายวิศรุต  จันทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
330
เด็กชายศตรรฆ  สาระลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
331
เด็กหญิงศรินทร์ญาดา  สมบัติศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
332
เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
333
เด็กชายศรุต  พลพาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
334
เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
335
เด็กหญิงศศิธร  ประทุมไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
336
เด็กหญิงศศิประภา  วงศ์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
337
เด็กชายศาสตราวุธ  เนียมพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
338
เด็กหญิงศิรดา  ช่างทำ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
339
เด็กชายศิรวุฒ  กระบวนศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
340
เด็กชายศิระ  ดาหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
341
เด็กหญิงศิริชาดา  เกราะแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
342
เด็กชายศิริโชค  มิตรราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันทะชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
344
เด็กชายศิวกร  เดชหามาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
345
เด็กหญิงศิวปรียา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
346
เด็กหญิงศุภกานต์  สระแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
347
เด็กชายศุภณัฐ  พิมภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
348
เด็กชายศุภวิชญ์  อาจเจริญ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
349
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โฆษิตวัฒนาพานิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
350
เด็กหญิงศุภาฤทัย  วิริยะพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงศุภิสรา  คำวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
352
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉายา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
353
เด็กชายสรวีย์  โสเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
354
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
355
เด็กชายสันติภาพ  บัวชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
356
เด็กชายสันติราษฎร์  สุยอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
357
เด็กหญิงสิริกัลยา  ชุมแวงวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
358
เด็กชายสิริภพ  แสงอำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
359
เด็กหญิงสิริภิญโญ  โมราสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงสิริยาพร  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
361
เด็กหญิงสุกัญญา  ฉ่ำศาสตร์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสุชัญญา  วิมูลอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
363
เด็กหญิงสุชานันท์  จรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
364
เด็กหญิงสุชานาฏ  พยัฆวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
365
เด็กหญิงสุฐิตา  ภูพันนา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
366
เด็กชายสุทธิรักษ์  งามมุข
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
367
เด็กชายสุปรีชา  เทศพรม
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุพิชฌา  ตะภา
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสุพิชญา  หวานขม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
370
เด็กชายสุภชา  พาหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
371
เด็กหญิงสุภัสสรา  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสุภาวิณี  ราชเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสุมินตรา  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
คณิตประถม
374
เด็กชายสุรวีร์  ศิริโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงโสภิณญา  กันทะเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
376
เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุรารักษ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
377
เด็กหญิงอชิรภัทร  อินทรผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงอติณิช  แสงมหาชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
379
เด็กชายอติวิชญ์  บุปผไชย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
380
เด็กชายอนุชา  ทาสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
381
เด็กชายอนุพงศ์  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอภิชญา  ภูวศิษฎ์เบญจภา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
383
เด็กหญิงอภิชยา  เครือผือ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
384
เด็กหญิงอภิญญา  คำบุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
385
เด็กชายอภินันท์  คำพิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอภิมงคล  งามใหญ๋
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอรกัญญา  ตันศิริ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอรชพร  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
389
เด็กหญิงอรปรียา  คำนวณอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
390
เด็กหญิงอรวรรณ  วิชาหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
391
เด็กชายอลงกรณ์  ฤทธิ์ทรงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
392
เด็กชายอัครเดช  วัฒนบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
393
เด็กชายอาชวิน  หล้าวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
394
เด็กหญิงอารียา  อ้วนล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
395
เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์  ราสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
396
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุรัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอิรภา  ลำเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอิสรีย์  จิรโรจน์วณิช
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
399
เด็กชายอึนเจ  ยู
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
400
เด็กหญิงไอรดา  อาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงกชพร  เกียรติเผ่าพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงกชพร  ยิ้มอินทร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายกณิศ  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงกมลชนก  เศษสรรพ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงกมลทิพย์  อันอาน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายกรกฎ  วินทะวุธ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ชุมภณพงษ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายกรภัทร  ลุวิชาเวช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงกฤตจารุ  เขตบุรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายกฤตปณต  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายกฤติพงศ์  สุดานิช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงกฤติยารัตน์  นาใจนึก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงกฤษฎาพร​  วงศ์วิศิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงกฤษฎิ์กัญญา  ธีรปัญญาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายกวินภพ  จุฬารี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงกษตรียา  เศษจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายก้องภูมิ  จุฬารี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายก่อศักดิ์  ควรคง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงกัญญานันท์  เวียงนนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายกันตพงศ์  ยอดเพชร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายกันติทัต  ภูมาศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงกัลยกร  เชื้อคำฮด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสงเมือง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงกัลยาณี  ลาภกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นศิริ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายกิตติภูมมิ์  พลชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงกิตติยา  ไสยประกาศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายกิตินันท์  ศรีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายกิติเมศวร์  เจริญธวัชพงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายเกริกก้อง  สอนซา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงเกษกนก  คำโฮง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายเกียรติวงศ์  นามปัญญา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
436
เด็กหญิงคานาอัน  มากสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายคิมห์  ผูกพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงงามไทย  สายทิพย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงจิณณพัต  วิเชียรศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าสีนาท
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงจิตสุดา  โม่อ่อน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วิเชียรศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศักดาคำ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงซ้าย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงจิรัชยา  สิงห์แก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายจีราเดช  ภิญโญศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงเจกิตาน์  นวนน่วม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงเจณิสตา  เนตรถาวร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงเจนวริน  อรัญสาร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงฉัตรีกาญจน์  ผลอุดม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงชญานิศ  คันธพนิต
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงชญามาศ  ช่างทองคำ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายชนเมธ  รินทราช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงชาฏวดี  ไทยแท้
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงชาฏิวดี  ไทยแท้
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงชิดดาว  จินตานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายชิติพัทธ์  ชนะศึก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายชิรวิทย์  อาจหาญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายชุติเดช  พรสอน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงญาตาวี  อ่อนสำอางค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวญาริณฎา  สิริพัฒนโชติกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายฐกฤษ  จันทร์เพ็ญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงฐยาวิศฆป์  อุดรพิมพ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงฐิตาพร  น้อยศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงฐิตาพร  สีสัน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชูรัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงฐิติพร  ตันศิริชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายฐิติพัฒน์  พาแพง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศุภพิตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  หลงสวนจิก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงฑิติยา  ชูภักดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายฑีมากรณ์  มณีอร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงณภัทร  บุญประสงค์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงณภัทร  มะเสนะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายณหภัทร  หารัญดา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงณัชชา  เปานาเรียง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงณัฎธิดา  จิตใส
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดรนาม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นินทราช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายณัฐชนน  มานะวงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำนึง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงณัฐณิชา ชิณมาตย์  ชิณมาตย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายณัฐธพงษ์  หาดทะเล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงณัฐพร  เทียงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงณัฐภัสสร์  แสงโสภาพรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  พันธ์ศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทน์หอม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงดลยา  แสนพันนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงดาดุษฏี  เนืองเฉลิม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงดานิสา  ฉายพูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงดุลยภัทร  ชำนิกล้า
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายตฤณป์  พรสอน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายต่อพงศ์  บุณยวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงตะวันวาด  ซามาตย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายตันติกร  เสี่ยงบุญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กชายติณณ์  ยนต์ชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายติณณ์  ลวกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงตีรณา  แสนคำภา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญวัฒนมณีชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงทักษอร  เห็มสังหาร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงทัชชกร  ศิริสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายทัตอินทร์  กั้วสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายธนกฤต  กุลรัตนรักษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายธนกฤต  ละครพล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายธนกฤต  อ่อนจินดา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายธนพงษ์  ลาดนอก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงธนพร  นาบำรุง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมประชา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายธนวินท์  จันทาคึมบง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายธนัช  ขาวผ่อง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายธนิก  อันทะนัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายธรรมปกร  ปัจฉิม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายธราดล  ศรีชะตา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงธฤตชนก  จารุวรโชติกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงธัญชกรณ์  ต่อสกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงธัญชนก  อุทัยดา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงธันย์ชนก  โคตะยันต์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงธารธิตางค์  ปุราถาเน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงธิตารี  ลดาวัลย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายธีรชัย  วันแก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เรือง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงนภัทรสร  บริสุทธิ์สุขศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายนราวิชญ์  ศิริพล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงนริศรา  ผจงศิลป์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงนวรัตน์  ภิรมย์รักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงนวิยา  คำวิแสง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กหญิงนันทิยา  ชินแสง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงนิชาภา  มงคลศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงนิติพร  บุญคำมี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายเนติภพ  โวหารลึก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงบุณยนุช  บุญลอด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายบุณยภู  นครศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงบุษญากรณ์  สุนทรรส
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงบุษรินทร์  จำปาบุรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงเบญญาภา  พุฒซ้อน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงเบญญาภา  อนันตริยะทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายปฏิพล  รุ่งวิริยะวณิช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงปณิตา  ตั้งหลัก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยะวงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายปรเมศวร์  จันทะมณี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายปริยะพล  ญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงปริยากร  ญาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงปริยากร  ธนาพิบูลย์ผล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายปรีชากร  ยาสมร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงปวริศา  บริหาร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงปวริศา  ภาธรธุวานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงปวีณ์กร  มงคลกิจโรจน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงปัญจพร  พงษ์ศิลา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงปัณฑิตา  หย่องฮวย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายปัณณ์  ลวกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงปาณิสรา  บุรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงปาณิสรา  สุขกสี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงปานระวี  จันทริมา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงปารย์ณิสรา  ออกสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายปาลภัทร  วินโกมินทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กหญิงปิตุพร  จรัสอรุณฉาย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายปุณณกันต์  แสนอุดม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงปุณยวีร์  เชี่ยวพัทธยากร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงเปี่ยมลาภ  ชัยศรีรัมย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายพงศกร  ศรีสารคาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายพงศภัค  ทำนานอก
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงพชร  ดอนละคร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายพชรพล  วงษ์ผักเบี้ย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงพรปวีณ์  กิตยาพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายพรพัฒน์  สีหไตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงพรสินี  สามแก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชุมนุม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงพอลลีน  จันทร์อินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงพัชรนันท์  สรรพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงพัชรียา  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จินดาพรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงพัทธนันท์  หักพาล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  บุปเก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงพันธิตรา  พุทธศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพาฝัน  พงศ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์เอียด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เขม้นการ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรเเสนคม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บุตรวัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายพิชากร  ไชยปัญหา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพิรญาณ์  วิเศษศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพีรญา  สุ่มมาตย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
เด็กหญิงพีรดา  แข็งขัน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงพุทธวรินทร์  ทิพอาสน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงเพชรรดา  ภูบาลเช้า
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ดาษดา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงภคณิชา  ชงัดเวช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงภคพร  ไชยนัด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงภควดี  โคตุทา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายภควัฒน์  สุขมณี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงภรณ์ชนก  ผาผง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงภัครพร  แก้วแสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายภัทรพล  นาถมทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุนทรพินิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงภัทรียา  ผิวเรืองนนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงภัสสร  อินพินิจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายภาวิต  ขาวผ่อง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายภูดิศ  เฉยไสย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายภูตะวัน  ภูสีอ่อน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายภูเมศวร์  ลำพาย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงภูษณิศา  พรมเทศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงภูษณิศา  เศษคึมบง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงมทินา  แสงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงมนัสวีร์  ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงมัณฑณา  ทองหล่อ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงมาดา  บุญเรืองลือ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายมิ่งเมือง  เมืองโคตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายมิตรธิศาล  รัตนสิงหา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายมีวิชช์  ชนเขตต์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงเมแกนศิรดา  เพียส
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายยุทธนา  สาไชยันต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
646
เด็กชายรชต  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายรณรต  วงษ์ผักเบี้ย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายรพีพัฒน์  จันทริมา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงรพีพัฒน์  ศรีหินกอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงรพีพิชชา  แก้วไกรสร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงรวิสรา  อาจดวงดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงรสิตา  ธรรมแสง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงรสิตา  วงษ์วิลา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงรอยพิมพ์  ภูอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงรังสิมา  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงริสา  ฉายผาด
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงลภัสรดา  เตียตระกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงลัลนา  สมใจวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงวรปรัชญ์  บัวศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงวรรณวลัย  จ่าภา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงวรันธร  จิรัฐพิกาลพงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายวศุรัฐ  สิงขรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายวัชรชัย  ทันพรม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายวิชยุตม์พันธุ์  หงษ์สายพิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงศกลนันท์  ดลโสภณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงศกลรัตน์  เเสนราช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงศตพร  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงศรสวรรค์  เมิกข่วง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงศรัญญา  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงศรุตยา  พลชำนิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงศศิพัชร์  ศักดิ์สกุลวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงศิขริน  สมอุ่มจารย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงศินิญญาณี  ศิริปัญญา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงศิริพร  สุรันนา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายศุภกร  ยศภัทรเอกวรา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงศุภนารี  สาคุณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงศุภิสรา  สิงหเสนา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายสรวิชญ์  กระจ่างจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงสริตา  ศรีสุวอ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีซ้ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงสิริกร  เรืองอนันต์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงสิริพัฒน์  หอมชาลี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงสิริภัสสร์  บุษหมั่น
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงสิริวรินทร์  ปรีดี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงสุจินันท์  เวินสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงสุชญา  นาเมืองรักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงสุชาดา  เจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงสุชานันท์  มงคลพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงสุชานาถ  สีโมคา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายสุธีกานต์  สำราญพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายสุวพิชญ์  บุญเที่ยง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงสุฬิษฎา  พิมภูธร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนราษี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงหทัยชนก  เสาวรัตน์ชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายอกนิษฐ์  ปะตินัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายอชิรวิทย์  ภูกก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายอชิระ  เจริญวัฒนมณีชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายอภิวิชญ์  สุวัฒนศิลป์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงอรปรียา  แสงห้าว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงอรวรา  มีปากดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงอริญชยา  พลตื้อ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงอริสา  พิกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไถวเลิศ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงอัจฉราวดี  ภูแล่นกี่
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายอัจฉริยพงศ์  พลเรือง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิภาค
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงอัญเชิญสิริ  อติชาติธำรง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงอาภัสรา  ไสยวาฬ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงแองเจิลลิกา  เร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธฺิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงกชกร  อินธิราช
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงกชพร  ศุภธชัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงกชมล  ทองเหลือง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงกนกกร  สาคร
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงกนกพร  สุยอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงกนกพิชญ์  พิมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองบุญ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีปัดถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงกนกอร  พอบาล
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงกมลชนก  แสนคำภา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงกมลทิพย์  ละครไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงกมลนัทธ์  แสนบุดดา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงกมลนันท์  แสนบุดดา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงกมลพร  วันชาดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงกมลพรรศ  บุญหล้า
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
739
เด็กชายกมลภพ  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงกมลวรรณ  พลศรี
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงกรกนก  กันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงกรกนก  พลลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงกรกมล  ทองภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
744
เด็กชายกรกฤต  บรรเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
745
เด็กชายกรภัทร  อุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงกรรณิการ์  เมืองพวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
747
เด็กชายกรวิชญ์  พิมศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
748
เด็กชายกรวิชญ์  อินอุ่นโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
749
เด็กชายกริชณรงค์  หลงพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
750
เด็กชายกรีธพัฒน์  เนื่องวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงกรุณา  เพชรสังหาร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงกฤตชญาดา  ศรีชะตา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงกฤตญกร  พันธ์สอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงกฤตพร  กมลวิจิตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงกฤตภัทร  พันธ์สอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงกฤติกา  กุมภี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
758
เด็กหญิงกฤติญาณีรัศ  สมัปปิโต
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
759
เด็กชายกฤติณภัทร  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
760
เด็กชายกฤติน  กุมภี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงกฤติมา  ทะรังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
762
เด็กชายกฤษกร  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายกฤษกร  ปะกิสังข์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงกฤษฎาภา  ภูผาริช่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
765
เด็กชายกฤษฏา  เสนาลาด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงกล่อมขวัญ  กั้วสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงกวิตา  ดอนบุราน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
768
เด็กชายกวิน  ถินมานัด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
769
เด็กชายกวิน  เทียนสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงกวิสรา  อาสาทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงกษิญา  พรศรีสุราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
772
เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวลาด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงกษิรา  ภูผาเพชร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงกัญญนิภา  เหล่าวิศาลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  ทาสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนบุตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำแสนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองการี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยลุม
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงกัณณรัช  เดชชวพงษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
783
เด็กชายกันต์กวี  ริกันต์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
784
เด็กชายกันตภณ  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
785
เด็กชายกันตรวัฒน์  โตสุพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักษาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงกานต์ชนิด  วงศ์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
788
เด็กชายกานต์นพนธ์  ราษีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
789
เด็กชายกิตติกร  กำเนิดจอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
790
เด็กชายกิตติกร  ปัตตานี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงกิตติกา  นันทบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
792
เด็กชายกิตติณรงค์  วงษ์ราชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กชายกิตติเดช  หาสุนโม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
794
เด็กชายกิตติทัศน์  บุญใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
795
เด็กชายกิตติธัช  วิทักษบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
796
เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์มา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
797
เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงกิตติมา  ศรีเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
799
เด็กชายกิตติวัฒน์  อรัญมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงกุญช์ณิชา  แจ้งเม็ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  พรมวิชัย
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงกุลธิดา  คณะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงกุลภรณ์  บริหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงกุลภัสสร์ญาณี  ถาวรจิตร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงเกณิกา  กองรัตน์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
806
เด็กชายเกียรติยศ  เรืองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงแก้วกาญจนา  จันทะพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายไกรวิชญ์  สิงห์ทองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงขวัญจิรา  อภัยนุกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงขวัญชนก  มรรครมย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีปัดถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายขวัญประชา  ชิดเชื้อ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงเขมนิจ  ทับทะมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
815
เด็กชายคฑาวุธ  นามคันที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงคณาพร  กิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงคนึงนิจ  มาบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
818
เด็กชายคีตะ  นิยมทอง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงคีรีสุดตา  ชะลุนรมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
820
เด็กชายคุณากร  จะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
821
เด็กชายจณกร  ตรวจนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงจรัญวฬา  ภูสีนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
823
เด็กชายจักรภพ  สิทธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
824
เด็กชายจักรภัทร  จันทร์ลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงจันทรฉัตร  รัชโพธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
826
เด็กชายจันทรวัทน์  เรืองประโคน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงจันทาพร  ภาวะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กชายจารุภัทร  อันฤดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงจิดาภา  ธนะสีลังกูร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงจิดาภา  ประทีปะวณิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงจิดาภา  อมิตรพ่าย
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยคำภา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงจิรนันท์  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงจิรประภา  เจริญเขต
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
835
เด็กชายจิรวัฒน์  ฤทธิยา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงจิรสุตา  แต้มสีคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงจิรัชญา  กุลอัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วแกมทอง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงจิรัชยา  หนูชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พิมพาเรือ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงจิราภรณ์  กัตตะโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงจิราภัคร  กองรัตน์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
845
เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์ราช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงจีรนันท์  ขันสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงจีรนันท์  ฤกษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
848
เด็กชายจีรภัทร  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไปนั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลิ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  พันธุ์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงจุฑามณี  คำนวน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
855
เด็กชายเจษฎา  การดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
856
เด็กชายเจษฎา  เกษวิริยะการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงเจียระไน  ไชยปัญหา
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
858
เด็กชายฉัตรดนัย  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
859
เด็กชายฉัตรมงคล  อินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
860
เด็กชายฉัตรากรณ์  แดนลาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
861
เด็กชายชญานน  บุญเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
862
เด็กชายชญานิน  บุญเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
เด็กหญิงชญานินท์  กุดเป่ง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงชนกพร  รัตตนสนธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
865
เด็กชายชนดล  ศรีเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
866
เด็กชายชนนันท์  ยะโส
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงชนม์นิภา  พรมรักษา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงชนัญธิดา  ปองไป
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงชนันพร  เทพดู่
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงชนากานต์  ประทุมสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงชนากานต์  สมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
873
เด็กชายชนาวีร์  เนื่องศรีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงชนิดา  เทียนมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงชนินาถ  คูร์คาไลแนน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงชนิศิกานต์  พาสี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงชนิสรา  ยิงรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
878
เด็กชายชนุดม  ใบลาศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
879
เด็กชายชยกฤต  ถิ่นสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
880
เด็กชายชยางกูร  รุธิรางกูร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงชยุตรา  ไกรอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงชรินทร์ธิดา  นาถาดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
883
เด็กชายชลกรณ์  เมฆวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
884
เด็กชายชลณภัทร  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงชลธิชา  ไปบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
886
เด็กชายชลนาถ  เหล่าทองสาร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงชลิตา  ลุนทองทา
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงชวพร  พลลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
889
เด็กชายชวิน  อิ่มสำอางค์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
890
เด็กชายชอช้าง  อรุณวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
891
เด็กชายชัชพงษ์  ช่างทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
892
เด็กชายชัชริณทร์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
893
เด็กชายชาลิสา  นิงคลี
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงชาลิสา  ภูมิ่งศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
895
เด็กชายชาลี  ทองมี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
896
เด็กชายชินวุฒิ  แสนสีมนต์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
897
เด็กชายชิระ  ประเสริฐยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
898
เด็กชายชิษณุกรณ์  เสียงใหญ่
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
899
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปะไม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทิพนัด
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
901
เด็กชายชุติเทพ  หน่อสีดา
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงชุติมา  ทองประสาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
903
เด็กชายโชคทวีทรัพย์  ก้านทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงซาไรยา  นาคคงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงญณัฉราร์  บรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงญาณภัทร  น่วมนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
907
เด็กชายญาณาธิป  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงญาณาธิป  สีลาแยง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงญาณิน  อินศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงญาณิศา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงญาณิศา  พิทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงญาณิศา  เฮงพุก
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงญาตาวี  ศรีสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
914
เด็กชายฐาปกร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
915
เด็กชายฐาปกรณ์  ลำพองชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
917
เด็กชายฐิติวัชร  แดนลาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
918
เด็กชายณฐกร  แสงจารุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
919
เด็กชายณฐกร  แสนบัวคำ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
920
เด็กชายณธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงณธิดา  วงศ์ชารี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
922
เด็กชายณพภวัฒน์  คุณเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
923
เด็กชายณภัทร  เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
924
เด็กชายณภัทร  เหมริน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงณภัทรสรา  พลตื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงณวรมน  ภูน้ำเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
927
เด็กชายณัชพล  กุศล
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงณัฎฐพร  บุญเกษม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
929
เด็กชายณัฎฐภัทร  อุตสี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
930
เด็กชายณัฏฐกร  เขจรไลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรแสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
932
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  พรมดอนกลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
933
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรกอง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยังสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตมีย์เจริญถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงณัฐจิตรา  งามยื่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
937
เด็กชายณัฐชนน  ไชยนาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงณัฐชยา  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงณัฐฐนิข  ไชยะโอชะ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันซวง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตติแสง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยมิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
943
เด็กชายณัฐธนัน  วงศ์ศรีเผือก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงณัฐธัญญา  อิธิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงณัฐธิดา  นนมุลตรี
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูผานี
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชรเวชการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
948
เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
949
เด็กชายณัฐนนท์  สิงห์โคตร
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงณัฐนันท์  วริทธิวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงณัฐนิชา  สร้อยคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
953
เด็กชายณัฐปคัลภ์  รักษาภักดี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
954
เด็กชายณัฐพงศ์  คนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
956
เด็กชายณัฐพล  ทังนะที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
957
เด็กชายณัฐพล  รัตนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
958
เด็กชายณัฐพล  หวานคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
959
เด็กชายณัฐพัธร์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
960
เด็กชายณัฐภัทร  คำนาค
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
961
เด็กชายณัฐภูมิ  ทองขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงณัฐรินีย์  มูลอัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์ศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโยวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
965
เด็กชายณัฐวรรธน์  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
966
เด็กชายณัฐวรรธน์  พรมดอนกลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
967
เด็กชายณัฐวัฒน์  กวินประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
968
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไตรสรลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
969
เด็กชายณัฐวัตร  ลาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงณัฐสินี  ทันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงณัทกาญจน์  ลาฝอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงณิชชา  แวงวาสิต
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงณิชชาอร  จิตสุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันบัวลา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงณิชาภัทร  อินชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงณิชาลักษณ์  จิรสิสนนท์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงณํฐพร  หลาบคำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงดนตร์ชนกษ์ภรณ์  จักณารายณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
980
เด็กชายดนุเชษฐ์  ราชบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
981
เด็กชายดรันภพ  แม่นวิวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงดวงเกษ  นามศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงดาราวดี  โสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงดีดนยา  สุทธิศัย
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
985
เด็กชายดุลยวัต  แสนยะมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงตวิษา  พิมดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
987
เด็กชายตั้งภูมิ  สาพิมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
988
เด็กชายเตชินท์  มูลดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
989
เด็กชายทชาเดช  บำรุงพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
990
เด็กชายทญากร  จันทจร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
991
เด็กชายทรงกลด  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงทรงพร  สุนทรพินิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
993
เด็กชายทรงภพ  บุญสุโข
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
994
เด็กชายทรงสิทธิ์  วชิรัตนพงษ์เมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
995
เด็กชายทรัพยสิทธิ์  กรุงโคกกรวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงทองพรพรรณ  สามัตถิยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
997
เด็กชายทักษ์ดนัย  ใบบ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
998
เด็กชายทักษิณ  แสนสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงทัชชกร  เย็นสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายทินภัทร  รัชสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงทิพนาถ  สุนทร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงทิพย์จันทน์  จันทไทย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1003
เด็กหญิงทิพวรรณ  บุณหล้า
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงทิพานัน  นงทิพย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงทิพานัน  สุกพวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายทีรนิน  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายเทพบดี  รื่นสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายเทพมงคล  ธรรมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายเทพฤทธิ์  อัมพะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายแทนคุณ  ดีระดา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายธนกร  เครือคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายธนกร  นนยะโส
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายธนกฤต  แก้วไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายธนกฤต  จาง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายธนกฤต  เอกรักษา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายธนดล  คะนะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายธนดล  ผาบุตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายธนธรณ์  สีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงธนพร  เมาะราษี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายธนพล  การินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายธนพัฒน์  สีลาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายธนภัทร  ไชยวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายธนภัทร  ไชยโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายธนภัทร  ระไหวนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายธนภูมิ  ธรรมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงธนมนตร์  คงแสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายธนวัฒน  วะมะพุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายธนวัฒน์  พลวัน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายธนวัฒน์  สุเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายธนวัฒน์  หร่องบุตรศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงธนษร  จันทเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  รัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายธนัท  ภวภูตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายธนากร  บุตรดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายธนากร  ลุวิชาเวช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายธนากานต์  หวังภักดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายธนาดล  หารคำภา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1038
เด็กหญิงธนาพร  วรธิพรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงธนาพร  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายธนาศาสตร์  ปัญญามงคล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงธนิดา  ใหม่คามิ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงธนิศา  แพงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงธมนพรรณ  นามคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงธมนพัชร์  วิมุกตานนท์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงธมนันท์  โพธิ์สาวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายธรรมรัฐ  เวียงสมุทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายธราเทพ  แดนคำสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายธราเทพ  ศรีสารคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายธราธิป  แก้วผล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายธราธิป  ไชยพิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายธราธิป  ศิริธนพลไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายธวัชชัย  ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนรังสิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้อยคุณ
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงธัญญรัตน์  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงธัญญารัตน์  หัดประกอบ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงธัญรดา  หลักเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงธัญวรรณ  สินทอง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญทันศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริทรัพย์ชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พัฒยา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงธารทิพย์  รักษาภักดี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงธิดาวรรณ  พงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายธีธัช  กันอ่อง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงธีรกานต์  แก้วม่วง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายธีรเทพ  เปี่ยมปิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงธีรนาฏ  ช่อประพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายธีรพัฒน์  พาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายธีรภัทร  ไชยตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายธีรภัทร  เตียงงา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1073
เด็กชายธีรภัทร  ทัพสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายธีรวัฒน์  อรรคเศรษฐัง
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายธีรวัส  บัวบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายธีระภัทร  พิมพ์มีลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงธีริศรา  ชนะมาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงนงลักษณ์  ราชพันแสน
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายนพนนท์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายนภัทร  พลสีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงนภัสกร  บุปผาทาโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงนภัสภรณ์  นนทะเนตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงนภัสสร  วับคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงนภัสสร  อัคเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายนรภัทร  ลิ้มเส็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายนราธิป  นันทบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายนราวิชญ์  กองประมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายนราวิชญ์  คำมิทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายนราวิชญ์  จันทะกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายนราวิชญ์  เจริญไชย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายนราวุฒิ  จันทำ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงนรินทร์ดา  เหล่าชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงนรินทร์พร  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงนรินทร์พร  ภูมิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายนริศร  สันโดษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงนริษรา  สิงหรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงนลินทิพย์  ไชยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายนวพรรษ  คำภะวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายนัฏฐชา  ชาปะวัง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงนันท์นภัส  โนนคำพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงนันท์นะภัส  หมื่นพล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายนันทภพ  สุราช
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายนันทิพัฒน์  ภาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศุภรวิชญานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1108
เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีโฮง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายนาวิก  ศรีเกิน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมจักร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงนิชา  กองไกรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงนิชาภัทร  รู้ยืนยง
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายนิติธร  พุดดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายนิติพงศ์  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายนิธิเบศ  ขานวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายนิรุต  ราชโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีสารคาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงนุชนาถ  สีวันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงเนตรนะพิศ  มโนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายเนติภูมิ  ดวงเกตุ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายบรรณวิชญ์  แต่งตั้ง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายบองประโอน  นามเชียงใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายบัณฑิตย์  คิดค้า
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงบัณฑิตา  วิถาทานัง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงบุญญาพรสิริ  แก้วเฮ้า
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงบุษกรณ์  ลาสระคู
ป.5
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงเบญจพรสิริ  แก้วเฮา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนาเดชาวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงปกรณ์  สะตะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายปฏิพล  ทองภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงปฏิมาพร  วงศ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายปฏิวัติ  โพธิ์สาลี
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายปฐพี  แก้วหานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงปฐมาวดี  อุทัยเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงปณัฎฎา  เดชบุรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงปณิดา  ธรรมศิลป์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงปทิตตา  แดงงาม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายปพน  รักษ์มณี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงปพิชญา  เศษรักษา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายปภังกร  หาสุนโม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1143
เด็กหญิงปภาดา  จิตพัตชาญธนา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญปก
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายปรเมศวร์  โคแสงรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายปรเมษฐ์  บุญบุตตะ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายปรวัฒน์  มาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายปรวิทย์  ศิริพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายปรวีร์  เปภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงประกายพร  ภูมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายประณิธาน  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงประดิลักษณ์  เมย์ อังควิศิษฐ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงประวีณา  นาทันตรึก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายปรัชญา  โสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายปรัตถกร  สินตา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงปราญชลี  พิมพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายปราณวัฒน์  ฐานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายปราถนา  เนื่องไชยยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม