ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  จิตกาฬ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  จำปาดะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
3
เด็กชายกนกพล  โสะหาบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิยะตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
5
เด็กชายกนลธร  มาเอียด
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนิษฐา  คล้ายคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลกานต์  นาวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลชนก  นุ่นตา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมลรัตน์  วรงค์พงศ์ธร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรกนก  นิยมสัตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรชวัล  ทรงยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
12
เด็กชายกรภพ  แพนชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรรณนิกา  ภูมิสิทธิพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรรณ์วิพัชร์  บุญทรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
15
เด็กชายกรวิชณ์  บำรุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกฤชสร  เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤตติกร  นามกิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤตธัช  รุ่งกิจวรดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤตภาส  ธโชติวัฒนากร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ต
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตภาส  ศิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤตภาส  สัทธาอธิคม
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤตเมธ  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤตเมธ  ไอยรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤติน  ศรีนิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤติน  ศุขนิคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
28
เด็กชายกฤติพงศ์  หนูพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
29
เด็กชายกฤษณบดินทร์  แสงสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
30
เด็กชายกฤษณรัตน์  คลี่บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
31
เด็กชายกฤษณะ  สุขฉายา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
32
เด็กชายกลวัชร  หลอดคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกวินธิดา  กริมาลดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกวินธิดา  ตันตินิติวงศ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกวิสรา  หลีสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
36
เด็กชายก่อเกียรติ  เกลี้ยงเกลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
37
เด็กชายก้องกิดากร  บัวอินทร์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ปรางค์โอภาศวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโมห์
ป.5
โรงเรียนวิทยาสาธิต
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักสำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สินลาลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
42
เด็กชายกันต์ธีภพ  แก่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
43
เด็กชายกันต์ธีภพ  เคี่ยมการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
44
เด็กชายกันตพงษ์  มากเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
45
เด็กชายกันตพัฒน์  ณีวงษ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กชายกันตภณ  ไล้เลิศ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอพั่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
48
เด็กชายกัมปนาถ  รัตนธำมรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
49
เด็กชายกัลป์  วัฒนาทรัพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกานต์กวี  โฆษิตศุภกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุขนิคม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
54
เด็กชายกิจจาณัฐฏ์  ดวงไสย
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
55
เด็กชายกิตติพงษ์  สุทธิธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
56
เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนก้านตง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
57
เด็กชายกิตติพันธ์  ปุ้ยมนต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
58
เด็กชายกิตติภณ  สมวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
59
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
60
เด็กหญิงกิรณา  พราหมณ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
61
เด็กหญิงกุลภาภร  ลาภธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
62
เด็กหญิงเกณิกา  จันทนพันธ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กชายเกลซ  คุ้มคง
ป.6
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเกวลิน  ก่องนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
65
เด็กหญิงเกวลิน  รัตนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
66
เด็กหญิงเกศรา  ศิริพงศาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขอเกียรติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเกศฤดี  ทับแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเกษริน  จินดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
70
เด็กชายเกียรติชัญญา  สิงห์เหนียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
71
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
72
เด็กชายโกวิท  หละเขียว
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงขจาริน  เกลี่ยสร้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
74
เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
75
เด็กหญิงขวัญชนก  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเขมจิรา  เต็มคงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
77
เด็กชายคเชนทร์  สุขเอียด
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
คณิตประถม
78
เด็กชายคณาธิป  โภคบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
79
เด็กชายคณิน  ธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงคณิสร  บางเหรียง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงคุณัชญา  ติ้วอั้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
82
เด็กชายคุณานนต์  เงินรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
83
เด็กชายคุณานนต์  สมชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
84
เด็กชายไคโตะ  วาทานาเบ้
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงจตุพรทิพย์  คงดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
86
เด็กชายจรัสพล  สมนาม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
87
เด็กชายจักรพงศ์  ศรีสัจจะธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
88
เด็กชายจักรินทร์  ปัญญาบวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
89
เด็กหญิงจัสมิล  ภักดีวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
90
เด็กชายจายุภัทร  วีระสุข
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงจารุวรรณ  จตุรภุชกุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจิญานันท์  โลกุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
93
เด็กชายจิณณพัต  ไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
94
เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
95
เด็กหญิงจิดาภา  เอกสถาพรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
96
เด็กหญิงจิตตานันท์  เมธาวัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
97
เด็กชายจิตติพัฒน์  เนื่องสุนัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
98
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
99
เด็กหญิงจิรชยา  สมบรูณ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงจิรภัทร์  บัวเพชร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงจิรสุดา  หิรัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
102
เด็กหญิงจิรัชญา  จิ้วล้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
103
เด็กชายจิรัฏฐ์  นาคสังข์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  เรืองจิรัษเฐียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
105
เด็กชายจิรัฐติกาล  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
106
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
107
เด็กชายจิราเดช  เลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
108
เด็กชายจิรายุ  ภูตะมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
109
เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณวงค์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
110
เด็กชายจิราวัชร์  ผัดผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
111
เด็กชายจีรพัฒน์  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเจนจิรา  จิ้วเส้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
113
เด็กหญิงเจริญพร  สุวรรณแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
114
เด็กชายเจริญสุข  แซ่อิ๋ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
115
เด็กชายโจอาคิม ซอนนี่  เอ็คเนส
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
116
เด็กชายฉัตรดนัย  สีลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
117
เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  ช่วยอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชญานุตม์  เที่ยงแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
119
เด็กหญิงชญาภา  สุริยมณฑล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชนกวนัสนันท์  ศรีสังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายชนกันต์  ชโลธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
122
เด็กชายชนกันต์  พลผอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชนกานต์  นาวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
124
เด็กหญิงชนเนษฎ์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
125
เด็กหญิงชนพร  พรหมงาม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
126
เด็กชายชนะพล  อุดมสุขสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
127
เด็กชายชนะสิทธิ์  เปลี่ยนผลัด
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงชนัดดา  ชามะสนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
130
เด็กชายชนาธิป  จิตต์ซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชนานันท์  บุญฮก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
132
เด็กชายชนาภัทร  พงษ์อำไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
133
เด็กหญิงชนิดาภา  พิมพ์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
134
เด็กหญิงชนิตา  พันราช
ป.5
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ (วันครู 2502)
คณิตประถม
135
เด็กชายชนินทร์  ยินดีมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
136
เด็กหญิงชนิสรา  แสนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
137
เด็กหญิงชมพูนุท  พิทยาณิชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
138
เด็กชายชยธร  ไชยคง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
139
เด็กชายชยพล  ถิ่นลิพอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
140
เด็กชายชลกร  ชูเหล็ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
141
เด็กหญิงชลณิศา  มากเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
142
เด็กชายชลันธร  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
143
เด็กชายชลันธร  เหล็มปาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
144
เด็กชายชลากร  คงวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
145
เด็กชายชลาดล  จำนงค์รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชลิตา  อำมาตย์เอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
147
เด็กชายชวิน  เชื้อสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงชัญญานุช  รุ่งเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
149
เด็กหญิงชาทินี  จิรวิศิษฐาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
150
เด็กหญิงชาลิสา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
151
เด็กหญิงชิณษา  เพชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
152
เด็กหญิงชิดชนก  ศรีประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
153
เด็กหญิงชิดาวัลย์  ปุ๋ยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
154
เด็กชายชินกฤต  จินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
155
เด็กชายชินภัทท์  ก่อกิจเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
156
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปิ่นมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
157
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พัฒนาสกุลเกียรติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
158
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
159
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แม้นธนาวงศ์สิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
160
เด็กชายชุติมันต์  สืบกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายชุมพล  จูมครอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
162
เด็กหญิงชุวัยการ  ปลูกไม้ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
163
เด็กหญิงเชิญขวัญ  ประมวลสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
164
เด็กชายเชิดชัย  ฉายประสาท
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงโชติกา  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
166
เด็กหญิงโชติกา  โชติกวานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
167
เด็กหญิงโชติชนิตา  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
168
เด็กหญิงซากิน่า  ลาก๊าฟ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงซาร์เวียร์  รัตน์ภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
170
เด็กชายซี จูน  ป๊าค
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงซีรีน  ตนคลัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงเฌอกาญจน์  สุขารมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
173
เด็กหญิงญาณวิภา  คำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
174
เด็กหญิงญาณิศา  ชลกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
175
เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
176
เด็กหญิงฐณัณญาณ์  จินดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
177
เด็กชายฐนกร  เสมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
178
เด็กชายฐษพล  ณ สงขลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
179
เด็กหญิงฐานิดา  กาพยาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
180
เด็กชายฐาปกรณ์  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันโสวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
182
เด็กชายฐิติกร  รองเดช
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงณชนก  ตีสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
184
เด็กชายณชพล  ศิลปสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
185
เด็กชายณฐกร  ออพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
186
เด็กหญิงณฐมน  ปัญญายุทธศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณฐิกา  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
188
เด็กชายณเด็ชน์  สรุจมณีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวิทยาสาธิต
คณิตประถม
189
เด็กชายณธน  รวมพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงณปภา  เพื่อนรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
191
เด็กชายณปราชญ์  ตัณมุขยกุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงณพิชญา  เพชรชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
193
เด็กชายณภัทร  คนรู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
194
เด็กหญิงณภัทร  งามขจรกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
195
เด็กชายณภัทร  ปิติกุลสถิตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
196
เด็กชายณภัทร  ยุคุณธร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
197
เด็กชายณภัทร  สัจจะบุญทวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
198
เด็กชายณภัทร  เหลืองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
199
เด็กหญิงณัชชยา  ยาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
200
เด็กหญิงณัชชา  แซ่ฉั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายณัชพล  ศักบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
202
เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  การะเวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
203
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
204
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สัจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
205
เด็กชายณัฏฐพล  ผมเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
206
เด็กหญิงณัฏฐาวรินทร์  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
207
เด็กหญิงณัฏฐ์  กริชจนรัช
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิตประถม
208
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตั้งจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
209
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฤทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
210
เด็กชายณัฐกฤษฏ์  หลงขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
211
เด็กชายณัฐกิตติ์  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
212
เด็กชายณัฐชนน  ถาวรมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
213
เด็กชายณัฐชนนท์  เพิงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
214
เด็กหญิงณัฐชยา  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
215
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเปลว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
216
เด็กหญิงณัฐชยา  ศิลปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
217
เด็กหญิงณัฐชยา  อุตะปะละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
218
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูชุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
219
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่เจ้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
220
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงส์วาสนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
221
เด็กหญิงณัฐณิชา  สายเมือง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
222
เด็กชายณัฐดนัย  เรืองปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โชติกิจสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
224
เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
225
เด็กหญิงณัฐนรี  โชติกิจสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
226
เด็กหญิงณัฐนิช  หัสนีย์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
คณิตประถม
227
เด็กหญิงณัฐนิช  อ่อนชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
228
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชูกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
229
เด็กชายณัฐพัชร์  ทองตัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
230
เด็กชายณัฐพัชร์  พรรเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
231
เด็กหญิงณัฐภร  ไชยนันทน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
232
เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
233
เด็กชายณัฐภัทร  ยุเหล็ก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เที่ยงภาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
235
เด็กหญิงณัฐวดี  เทพทองคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
236
เด็กชายณัฐเศรษฐ  หาญพิพัฒน์พงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
237
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิมปนานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
238
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  จารุสิริรังษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
239
เด็กหญิงณัตฐินีย์  จันทร์เมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
240
เด็กชายณัสธร  ชายเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายณาคิน  ชานีนโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
242
เด็กหญิงณิชกานต์  ตระกูลศักดิ์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
243
เด็กหญิงณิชกานต์  พนมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงณิชกานต์  ศิรินรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
245
เด็กหญิงณิชชา  ชานันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
246
เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
247
เด็กหญิงณิชา  พิพัฒน์เจษฎากุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
249
เด็กหญิงณิชาภา  นามสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงดนุลดา  อินอักษร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงดวงกมล  วิฬาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
252
เด็กหญิงดวงหทัย  อุราพรรณอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
253
เด็กหญิงดากานดา  พิมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
254
เด็กชายดำรงศักดิ์  อุตสาหะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
255
เด็กชายเดชนรินทร์  คงเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
256
เด็กชายแดนไท  พรหมจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
257
เด็กชายตรีวิทย์  ผลกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
258
เด็กชายติณห์ภัทร  สกุลณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
259
เด็กหญิงเตชิตา  เอียดคลองชี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
260
เด็กชายเตชินท์  ดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
261
เด็กชายไตรภพ  สร้างเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
262
เด็กชายถิรพล  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
263
เด็กชายถิรายุส์  สาธุภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
264
เด็กหญิงทรงพรรณ  ธีรพงศ์กร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
265
เด็กหญิงทอตะวัน  เต็งรัง
ป.6
โรงเรียนวิทยาสาธิต
คณิตประถม
266
เด็กหญิงทักษอร  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
267
เด็กชายทาคุมิ  วาทานาเบ้
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิตประถม
268
เด็กชายทินภัทร  โล่ห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงที่หนึ่ง  ลิมปนาภา
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
คณิตประถม
270
เด็กชายเทพทัต  จงสุจริตธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
271
เด็กชายเทิดไท  แท่นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
272
เด็กหญิงแทมมารีน  เจะเหลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงธนกมล  ถนอมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
274
เด็กชายธนกร  ดุมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
275
เด็กชายธนกฤต  เบญจลิขิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
276
เด็กชายธนกฤต  รักเล่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
277
เด็กชายธนกฤต  ศรีเปรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
278
เด็กชายธนกฤษ  นาทวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
279
เด็กชายธนชาติ  แสงประดับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
280
เด็กชายธนโชติ  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธนดล  พาหุบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
282
เด็กชายธนดล  รัตนกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
283
เด็กชายธนพจน์  พินจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
284
เด็กชายธนพนธ์  รอบคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
285
เด็กหญิงธนพร  บุญสพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
286
เด็กชายธนพล  เป็นมิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงธนภร  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
288
เด็กชายธนภัทร  ประสิทธิเวชชากูร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
289
เด็กชายธนภัทร  ปะรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
290
เด็กชายธนภัทร  ใสเพี้ย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
291
เด็กชายธนภัทร  หิรัญคุปต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
292
เด็กชายธนภูมิ  รักษาชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
293
เด็กชายธนยศ  ชัยเกษตรสิน
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
294
เด็กชายธนวรรธน์  เชาวน์ไวย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
295
เด็กชายธนวัฒน์  จันทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
296
เด็กชายธนวิทย์  เตชะวันโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
297
เด็กชายธนสิทธิ์  เสี่ยงสลัก
ป.6
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
คณิตประถม
298
เด็กหญิงธนัชชา  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
299
เด็กหญิงธนัชพร  ระหาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
300
เด็กหญิงธนัญญา  จันทาพูน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงธนัญญา  มณีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
302
เด็กชายธนากร  รัชตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
303
เด็กหญิงธนิดา  สัจจะกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
304
เด็กหญิงธนิยาพร  ศิริพงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
305
เด็กชายธนิสร  จวนกี่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
306
เด็กหญิงธมกร  หุตะจูฑะ
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
คณิตประถม
307
เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
308
เด็กหญิงธยานี  รอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
309
เด็กชายธรณินทร์  พูดงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
310
เด็กชายธรรมนูญ  บุญยงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
311
เด็กชายธรรมปพน  โตแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
312
เด็กหญิงธรรมพร  แซ่อึ๋ง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
313
เด็กชายธฤติพันธ์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
314
เด็กหญิงธัญชนก  คำไพรศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
315
เด็กหญิงธัญชนก  รัตนวรพิศาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
316
เด็กหญิงธัญชนก  ลีนีดิชญ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ต
คณิตประถม
317
เด็กหญิงธัญญธร  ประโยชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
318
เด็กหญิงธัญญนันทน์  บุตรดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
319
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวรรณวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
320
เด็กหญิงธัญณิชา  โพชสาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงธัญดา  แซ่โก๊ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
322
เด็กชายธัญเทพ  ตันติรังสิมาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
323
เด็กชายธัญเทพ  บุญยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
324
เด็กชายธัญวิสิษฐ์  สัญญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
325
เด็กชายธารา  ธรรมนรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
326
เด็กชายธิติพัทธ์  เทพมินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
327
เด็กชายธิติพัทธ์  เมฆฉาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
328
เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
329
เด็กชายธีร์จุฑา  สุวรรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
330
เด็กชายธีรเทพ  แซ่ซุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
331
เด็กชายธีรภัทธ์  อังธนดิลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
332
เด็กชายธีรยุทธ์  ระถะการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
333
เด็กชายธีรวัฒน์  ขอพุทธพรชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
334
เด็กชายธีรัตม์  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
335
เด็กชายธีราทร  ไกรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
336
เด็กหญิงนฏกร  วชิรวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
337
เด็กชายนนทกร  หนูกล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
338
เด็กชายนนทพันธ์  บัวเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
339
เด็กชายนนทวัฒน์  เสนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
340
เด็กชายนพพล  นิสิตโยธากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
341
เด็กชายนพภัสสร  ศรัณย์บัณฑิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
342
เด็กหญิงนพรดา  ทองคลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
343
เด็กหญิงนพสร  กรีไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
344
เด็กหญิงนภศร  เอกอนันต์กิจ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
345
เด็กหญิงนภสร  ศรีล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
346
เด็กชายนภสินธุ  พรมภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
347
เด็กหญิงนภาพร  บุญราชสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
348
เด็กชายนราดร  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
349
เด็กหญิงนรินญา  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
350
เด็กชายนวกิจ  เสริมกิจ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
351
เด็กหญิงนวรัตน์  วงศ์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
352
เด็กหญิงนัจญวา  บิลหมัด
ป.4
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
353
เด็กชายนัทธพงค์  ไม่สะพร่าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
354
เด็กชายนัทธพงศ์  รัตนมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
355
เด็กหญิงนันท์นภัส  ณวิบูลนันทน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงนันท์พร  รักถิ่นเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
357
เด็กชายนันทสินธุ์  ยืนนาน
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
358
เด็กหญิงนันทิชา  ดิชษบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
359
เด็กหญิงนาฏรดา  วันดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
360
เด็กหญิงนายอน  ลี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงนารีรัตน์  สุทธิชฎา
ป.4
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
362
เด็กหญิงนิชนันท์  เริ่มดำริห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
363
เด็กหญิงนิรัมภา  เกริกฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
364
เด็กหญิงนิลณี  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
365
เด็กหญิงนิษฐา  สวัสดิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
366
เด็กหญิงนุชนรี  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
367
เด็กชายเนติวุฒ  แก้วนาบอน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
368
เด็กชายบวรภพ  ยิ่งสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
369
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ไปยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
370
เด็กชายบวรวัฒน์  ไชยทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
371
เด็กชายบัณฑิต  พวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
372
เด็กชายบารมี  เฉลิมวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
373
เด็กหญิงบุญญาพัฒน์  ถิรสัตยาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
374
เด็กหญิงบุณิกา  บุญจันทรคง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
คณิตประถม
375
เด็กชายบุริศร์  โพธิ์เพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
376
เด็กหญิงบุษราพร  ยิบงามสิริ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงเบญญาภา  พวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
378
เด็กชายปกเกล้า  สุขมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
379
เด็กชายปกรณ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
380
เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
381
เด็กชายปกรณ์  สมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
382
เด็กชายปฏิพล  จินดาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
383
เด็กชายปฏิพัทธ์  มโหฬาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
384
เด็กหญิงปฏิภาณ  ไร่ใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
385
เด็กชายปฐวี  พิมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
386
เด็กหญิงปณิดา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
387
เด็กหญิงปณิตา  กาจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
388
เด็กหญิงปติยดาพัณ  โคจริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
389
เด็กหญิงปทิตตา  ไพรญาฮก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
390
เด็กชายปธานิน  รอดจุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
391
เด็กหญิงปพิชญา  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
392
เด็กหญิงปพิชญา  สุสานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
393
เด็กหญิงปภัชญา  โล่ห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
394
เด็กหญิงปภัทรนันท์  เจนจิตพรหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
395
เด็กหญิงปภาวรินทร์  รำพึงนิตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
396
เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
คณิตประถม
397
เด็กชายปภาวิน  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
398
เด็กชายปรมี  อัศวรักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
399
เด็กชายประวันวิทย์  เกื้อกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
400
เด็กชายปรัชญา  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ศารทประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
402
เด็กหญิงปรัชมน  ชื่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
403
เด็กชายปรัตถกร  ต๋าฝั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
404
เด็กชายปรัตถกร  อังสิทรากุล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
405
เด็กชายปรานต์  มะยะเฉียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
406
เด็กชายปริญ  ทรงอภิวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
407
เด็กชายปริญญา  ลิวากรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
คณิตประถม
408
เด็กหญิงปริญญารัศมิ์  บุญทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
409
เด็กหญิงปริญา  กาญจนศุภโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
410
เด็กหญิงปริตา  ลิ้มรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
411
เด็กชายปลวัชร  มะลิวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
412
เด็กหญิงปลายฟ้า  กฐินใหม่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
คณิตประถม
413
เด็กชายปวริศ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
414
เด็กชายปวีณ์กร  ทองบางหรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
415
เด็กหญิงปัญฑิตา  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
416
เด็กชายปัณณทัต  กายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
417
เด็กชายปัณณวัฒน์  เฉลิมขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
418
เด็กชายปัณณวิชญ์  จัดสร้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
419
เด็กชายปัณณวิชญ์  แท่นสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
420
เด็กชายปัณณ์  ไม้แพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
421
เด็กชายปัณณ์  วิชิตานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
422
เด็กชายปัณณ์  แสงเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
423
เด็กหญิงปัทมวดี  แซ่เอี้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
424
เด็กหญิงปาณิศา  คชรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
425
เด็กหญิงปาริชาติ  คงขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
426
เด็กหญิงปาริชาติ  คงงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
427
เด็กหญิงปาริณรัตน์  สาทะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
428
เด็กชายปิติภัทร  สุริยัน
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรหนองชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
430
เด็กชายปิยพัทธ์  มีดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
431
เด็กหญิงปิยะนุช  เทือกสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
432
เด็กชายปิยังกูร  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
433
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปางลิขิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
434
เด็กชายปุญญพัฒน์  วายุเหือด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
435
เด็กหญิงปุญญิศา  คชรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงปุญยวีร์  แลสูง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิตประถม
437
เด็กชายปุณณกันต์  เฟื่องแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
438
เด็กชายปุณณเทพ  โภชนาธาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
439
เด็กหญิงปุณภัทท์  กองรักษเวช
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
440
เด็กชายปุลวัชร  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายเปรมปิติ  ตัณฑเวส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
442
เด็กชายเปรมมนัส  จุมปา
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
443
เด็กชายโปสรินท์  จันทร์แป้น
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
444
เด็กชายผลิตโชค  ทดแทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
445
เด็กหญิงฝนทิพย์  อัตบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
446
เด็กหญิงฝันสิริ  ขอสกุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
447
เด็กชายพงศ์ณัทกัญจน์  สมบัติมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
448
เด็กชายพงศ์พัศ  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
449
เด็กชายพงศภัค  ปิติสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
450
เด็กชายพชร  จิราภูวดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
451
เด็กชายพชร  โตใหญ่
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
452
เด็กชายพชร  เมฆาพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
453
เด็กชายพนัชกร  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
454
เด็กหญิงพนัชกร  แสงสีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
455
เด็กหญิงพนิตนันท์  เรืองจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
456
เด็กชายพบพฤทธ์  นาวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
457
เด็กหญิงพรชรินทร์  วันรุ่งอรุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
458
เด็กหญิงพลอยกนก  กุลดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
459
เด็กชายพศวีร์  เกรวัล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
460
เด็กหญิงพัชรวดี  บุตรพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
461
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิญโญธนาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
462
เด็กชายพัฒชนัย  เพชรชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
463
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จตุรภุชาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
464
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจียวก๊ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
465
เด็กหญิงพัทธนันท์  มาลโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
466
เด็กชายพัทธนันท์  สิระวัฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
467
เด็กหญิงพัทรวรรณ  บุญคล้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
468
เด็กชายพันกร  ขาวพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
469
เด็กชายพัศวัชร์  นักทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
470
เด็กชายพัสกร  เด่นเวสสะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
471
เด็กชายพาณิภัค  บานเย็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
472
เด็กหญิงพิชชาภา  กาเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
473
เด็กหญิงพิชชาภา  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
474
เด็กหญิงพิชชาภา  ดังอุโฆษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
475
เด็กหญิงพิชญธิดา  เพลาโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
476
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
477
เด็กหญิงพิชญาภัค  บุบผะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
478
เด็กหญิงพิชญาภา  คิมหันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
479
เด็กชายพิชญุตม์  บุญกอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
480
เด็กชายพิชญุตม์  องค์วิมลการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงพิณทุศรณ์  เกิดเส้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
คณิตประถม
482
เด็กหญิงพิตราภรณ์  กุสุมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
483
เด็กชายพิพัฒนชัย  พึ่งแรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
484
เด็กชายพิพัฒน์  วังนาทัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
485
เด็กชายพิพัฒน์  สายธงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
486
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรประคอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
487
เด็กหญิงพิมพ์ธนภา  คณาพิสิฐกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
488
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดำสิโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
489
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
490
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดิฐมหาผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
491
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรหมมาศน์
ป.4
โรงเรียนวิทยาสาธิต
คณิตประถม
492
เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
493
เด็กหญิงพิมพาพรรณ  อินทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
494
เด็กชายพิษณุ  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
495
เด็กชายพีรกานต์  ไกรปล้อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
496
เด็กชายพีรพัฒน์  ก้อนผูก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
497
เด็กชายพีรพัฒน์  อุดรศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
498
เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
499
เด็กชายพีรวัส  ณ สงขลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
500
เด็กชายพีระณัฐ  คมกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
501
เด็กชายพีระประวิตร  แสงปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
502
เด็กชายพุฒิชัย  ศักดิ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
503
เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันชูพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
504
เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
505
เด็กหญิงพุทธรัตน์  สุริยะพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
506
เด็กหญิงเพชรชนก  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
507
เด็กหญิงเพชรนรี  สุดจิตต์
ป.6
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
คณิตประถม
508
เด็กหญิงเพชรมณีภรณ์  สุขสันติ์เสรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
509
เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรพูนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
510
เด็กหญิงเพ็ญณภา  จิราสิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
511
เด็กหญิงแพรววนิต  บัวบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
512
เด็กชายเฟาวาซ  หาญเคียว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
513
เด็กหญิงภคพร  ปิ่นชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
514
เด็กชายภณัฐ  ไชยพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
515
เด็กชายภวิษย์  บุญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
516
เด็กหญิงภัคจิรา  หอยมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
517
เด็กหญิงภัคฐิตกานต์  ขนานแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
518
เด็กหญิงภัชชญา  นุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
519
เด็กชายภัทรกร  เจริญจิระตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
520
เด็กหญิงภัทรจาริน  แสงขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายภัทรนรี  สุรกิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
522
เด็กหญิงภัทรนันท์  ขนานแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
523
เด็กชายภัทรพล  รัตนกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
524
เด็กหญิงภัทรมน  จันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
525
เด็กหญิงภัทรารัตน์  คงหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
526
เด็กชายภาคิน  จันทร์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
527
เด็กชายภาณุพัฒน์  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
528
เด็กชายภาณุวัฒน์  อัครวิทยาธร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
529
เด็กชายภาธรธฤต  ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
530
เด็กชายภานุวัฒน์  เด็นมาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
531
เด็กชายภานุวิชญ์  เจยาคม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
532
เด็กหญิงภาภัครยา  วัฒนไทย
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
คณิตประถม
533
เด็กชายภาฤกร  เหมทานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
534
เด็กหญิงภิชาภัทร  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
535
เด็กชายภีรภัทร  ชูภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
536
เด็กชายภูตาวัน  มีพืชน์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
537
เด็กชายภูนรินทร์  บุญแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
538
เด็กชายภูเบศ  คงคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
539
เด็กชายภูมิใจ  ประเสริฐเจริญกุล
ป.6
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
คณิตประถม
540
เด็กชายภูมินทร์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
541
เด็กชายภูมินันท์  กรดมณี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
542
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาญรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
543
เด็กชายภูมิพัฒน์  อดิศรวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
544
เด็กชายภูมิรัตน์  อภิศักดิ์มนตรี
ป.6
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
คณิตประถม
545
เด็กชายภูริ  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
546
เด็กชายภูริต  อัศวธีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
547
เด็กชายภูวกร  ทองธรรมชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
548
เด็กชายภูวิชญ์  อินทรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
549
เด็กชายภูวิศ  พนมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
550
เด็กชายภูษิต  พนมวัลย์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
551
เด็กชายมงคลรัตน์  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
552
เด็กหญิงมณฑิรชา  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
553
เด็กหญิงมณัญญา  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
คณิตประถม
554
เด็กหญิงมนัชญา  บุญธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
555
เด็กหญิงมลชนก  คงชูผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
556
เด็กหญิงมลฤดี  กสิกรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
557
เด็กชายมัสญาวี  ทัศนภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
558
เด็กหญิงมาตา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
559
เด็กหญิงมีบุญ  เกษรศรี
ป.4
โรงเรียนวิทยาสาธิต
คณิตประถม
560
เด็กหญิงมุกดา  สามัคคี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงเมธาพร  สิงหวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
562
เด็กชายไม้  พงศ์ชัยยพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
563
เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
564
เด็กชายยศวัฒน์  พรหมจรรย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
565
เด็กหญิงโยธิตา  พืชชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
566
เด็กชายรชต  ฮวดศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
567
เด็กชายรณชัย  สุทธินนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
568
เด็กหญิงรวิสรา  ดำใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
569
เด็กหญิงรวิสรา  โสฬส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
570
เด็กชายรัชชานนท์  ขุนรา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
571
เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ท้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
572
เด็กชายราเจท รอย  ทองนิล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
573
เด็กชายราชันย์  สุขกาย
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
574
เด็กชายราเมศวร์  วิทยตันติกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
575
เด็กหญิงรินรดา  ศิริพนมกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
576
เด็กหญิงรินรดี  สุปรีดารมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
577
เด็กชายริฟฮาน  และตี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
578
เด็กชายรุ่งโรจน์  เตรียมเชิดติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
579
เด็กชายฤทธ์วัขร  เคแสง
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
คณิตประถม
580
เด็กชายฤทธาวุฒิ  บรรจงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
581
เด็กหญิงลักษิกา  ข่ายเบอะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
582
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  นรินทร์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
คณิตประถม
583
เด็กหญิงวกุลทิพย์  จีฮยอน จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
584
เด็กชายวงศกร  จ่าแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
585
เด็กชายวชิรวิทย์  ปาตังตะโร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
586
เด็กชายวชิรวิทย์  วัฒนกิจวิศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
587
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีลิพอนเขต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
คณิตประถม
588
เด็กชายวรกฤศ  พลอยศรี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
589
เด็กชายวรกันต์  พลเกษตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
590
เด็กชายวรกันต์  ลิ่มวงศ์เสรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
591
เด็กหญิงวรกาญจน์  เนาวโคอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
592
เด็กชายวรโชติ  ศรีสมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
593
เด็กหญิงวรณัน  ไชยเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
594
เด็กชายวรธน  ซิบเข
ป.6
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
คณิตประถม
595
เด็กหญิงวรปรันตร์  วงศ์สกุลวิทยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
596
เด็กชายวรเมธ  เต็งเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
597
เด็กชายวรเมธ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
598
เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
599
เด็กหญิงวรรณษา  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
600
เด็กหญิงวรวรรณ  คำวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กหญิงวรัชยา  สายทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
602
เด็กชายวรัญญู  ประสบมิตร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
603
เด็กหญิงวรัทกานต์  พรหมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
604
เด็กชายวรากร  โกรพิมาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
605
เด็กชายวราเทพ  ทวีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
606
เด็กชายวรินทร  พราหมณ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
607
เด็กชายวริศ  เพชรขจี
ป.6
โรงเรียนวิทยาสาธิต
คณิตประถม
608
เด็กชายวัชริศ  ศรีพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
609
เด็กชายวัฒนา  ไทยยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
610
เด็กหญิงวาณิชศรา  วาณิชวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
611
เด็กชายวาริศ  สถาพงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
612
เด็กหญิงวิบูลจรีย์  ศรีวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
613
เด็กชายวิรัลพัชร  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
614
เด็กชายวิลาด  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
615
เด็กหญิงวิฬัญฌญา  ชุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
616
เด็กชายวีรชาติ  หลิมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
617
เด็กชายวีรพัธ  คงกาล
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
618
เด็กชายวีรภัทร  หงส์อัครพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
619
เด็กหญิงวีร์สุดา  พิชิตชัยนิธิเมธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
620
เด็กชายวุฒิชัย  ฝุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
621
เด็กชายศรัณยพงศ์  ดำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
622
เด็กชายศวัส  แซ่เล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
623
เด็กหญิงศศิธร  ปานสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
624
เด็กหญิงศศิปภา  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
625
เด็กหญิงศศิภัคร์  วงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
626
เด็กหญิงศศิวิมล  ช่วยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
627
เด็กหญิงศศิวิมล  ใหมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
628
เด็กชายศักดิ์รพี  นวลรื่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
629
เด็กหญิงศิณีวรรณ  ศรพระขรรค์ชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
630
เด็กหญิงศิร์กานต์  สุทธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
631
เด็กหญิงศิรดา  อินดี
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
632
เด็กชายศิรพิสิษฐ์  เลียบทอง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
633
เด็กชายศิรวิชญ์  พวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
634
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภักดีบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
635
เด็กชายศิวกร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
636
เด็กชายศิวัช มาเรีย  แลนดิน ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
637
เด็กชายศุภกร  ยะจ่อ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
638
เด็กชายศุภกรณ์  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
639
เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่แต่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
640
เด็กชายศุภณัฐ  พรหมนิมิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงศุภนิดา  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
642
เด็กหญิงศุภนิดา  ฮั้นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
643
เด็กชายศุภภเศรษฐ์  วศินวสุกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
644
เด็กชายศุภฤกษ์  ใจด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
645
เด็กชายศุภวัฒน์  นุ่นคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
646
เด็กชายศุภวิชญ์  ถิ่นถลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
647
เด็กชายศุภวิชญ์  เร็วเรียบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
648
เด็กหญิงศุภัสรา  พาหุบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
649
เด็กหญิงศุภากร  โกยกิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
650
เด็กชายศุภากร  ไตรพรหม
ป.4
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
651
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ซื่อสัตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
652
เด็กชายเศรษฐา  ปราบเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
653
เด็กชายสนธิ  จันสมุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
654
เด็กหญิงสมปรารถนา  เสาร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
655
เด็กชายสรณ์สิริ  แซ่จิ้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
656
เด็กชายสรรพวิท  แซ่ลิ้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
657
เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
658
เด็กหญิงสริตา  ตันเพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
659
เด็กหญิงสรินทร์ทิพย์  สมจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
660
เด็กหญิงสโรชา  คมสัน
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
คณิตประถม
661
เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
662
เด็กหญิงสาธิตา  คล้ายวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
663
เด็กหญิงสาริศา  วิมลทรง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
664
เด็กหญิงสาริศา  วิมุตติสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
665
เด็กชายสิทธิ์ชเดช  หมื่นเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
666
เด็กชายสิทธิโชค  รอดไทย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
667
เด็กชายสิทธิโชค  รัฐกาย
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
668
เด็กชายสิทธิเดช  ปิ่นชัยศิริ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
669
เด็กชายสิทธิศักดิ์  มาตรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
670
เด็กชายสิปปกร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
671
เด็กชายสิรวัช  ไชยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
672
เด็กชายสิรวิชญ์  คิดโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
673
เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสร้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
674
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญจิตมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
675
เด็กชายสิรวิชญ์  พฤกษ์ทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
676
เด็กหญิงสิริกร  ไชยโคต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
677
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ยันจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
678
เด็กหญิงสิริขวัญ  มาแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
679
เด็กหญิงสิริรัตน์  ยันจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
680
เด็กหญิงสุธาสินี  บุญช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงสุธิมา  มงคลสถิตย์พร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
682
เด็กหญิงสุนัทดา  หยั่งทะเล
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
683
เด็กหญิงสุนันท์ธนา  คงสงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
684
เด็กชายสุประวีณ์  พลายมนต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
685
เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
686
เด็กหญิงสุพิชญา  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
687
เด็กหญิงสุภัคพร  แก่นเพชร
ป.5
โรงเรียนวิทยาสาธิต
คณิตประถม
688
เด็กหญิงสุภัทรา  นิ่มนนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
689
เด็กหญิงสุภัสสรา  ก้งซ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
690
เด็กหญิงสุมณฑา  โสภาราชสีห์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
691
เด็กชายสุรยุทธ์  บุตรโหล้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
692
เด็กหญิงสุไรญ้า  เกตุเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
693
เด็กหญิงสุวพัชร  สุดตะเมือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
694
เด็กหญิงสุวภัทร  แกล้วชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
695
เด็กหญิงสุวภัทร  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
696
เด็กชายเสฏฐพงศ์  ขอพันเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
697
เด็กชายโสฬส  สังขนันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
698
เด็กหญิงหฤทชนัน  พลรบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
699
เด็กชายอคิราภ์  จันทรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
700
เด็กชายอชิรณัฐ  แซ่แต่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
701
เด็กชายอชิรพล  บัวเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
702
เด็กชายอณุพงศ์  เหมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
703
เด็กชายอติชาติ  โกยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
704
เด็กชายอติชาติ  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
705
เด็กชายอติเทพ  โสฬส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
706
เด็กชายอธิชาติ  อังกุราภินันท์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
707
เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
708
เด็กชายอธิษฐ์  จุลพูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
709
เด็กชายอธิษฐ์  ทองเจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
710
เด็กชายอนันดา  ไชยทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
711
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  เลิศธนันเวทย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
712
เด็กชายอนุพันธ์  ระวิวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
713
เด็กหญิงอภิชาดา  คงนาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
714
เด็กหญิงอภิญญา  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
715
เด็กชายอภิธาร  เจี่ยสกุล
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
คณิตประถม
716
เด็กชายอภิวิชญ์  งานว่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
717
เด็กชายอภิวิชญ์  พู่พงศ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
718
เด็กหญิงอภิษฎา  นาคะโร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
719
เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
720
เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิรตันตยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กชายอมลณัฐ  คุระจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
722
เด็กหญิงอมลวรรณ  พวงจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
723
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
724
เด็กชายอมัจจ์  ปะหนัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
725
เด็กหญิงอรณิชา  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
726
เด็กหญิงอรณิชา  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
727
เด็กหญิงอรพิมล  เบ้านุวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
728
เด็กชายอรรถเศรษณ์  ทรงคุณ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
729
เด็กหญิงอรรัมภา  ก๋งเม่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
730
เด็กหญิงอรอุมา  เนตรใจบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
731
เด็กหญิงอรัชพร  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
732
เด็กชายอริญชัย  เริงสมุทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
733
เด็กชายอัครวัตน์  นิศากร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิตประถม
734
เด็กหญิงอัญชลี  เพ็ญรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
735
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ถนัดช่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
736
เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์ตานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
737
เด็กชายอัฑฒกร  ปราบพล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
คณิตประถม
738
เด็กหญิงอัณศยา  พลล้อม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
คณิตประถม
739
เด็กชายอัทถโชติ  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
740
เด็กหญิงอัทธณีย์  เยริน จันทร์สิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
741
เด็กชายอัฟฟาน  สะแม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิตประถม
742
เด็กหญิงอัมพาพันธ์  สอนวงศ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
คณิตประถม
743
เด็กหญิงอัมพุชินี  โกเมนทักษิณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
744
เด็กชายอัษฎางค์  องค์ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
745
เด็กชายอัสติล  โต๊ะสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
746
เด็กหญิงอาซีซะห์  สะแต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
คณิตประถม
747
เด็กชายอาณัติ  พุ่มกอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
748
เด็กหญิงอาทิตยา  มากผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
749
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
คณิตประถม
750
เด็กชายอาร์เชล  ชาน โบติสต้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
คณิตประถม
751
เด็กหญิงอารีรัตน์  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิตประถม
752
เด็กชายอู  ขาวกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
คณิตประถม
753
เด็กชายเอกวิชญ  วทัญญู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
754
เด็กหญิงไอริน  นะนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
755
เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงพุ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงอินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายกฤตเมธ  แป้นนวล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายกฤติพัฒษ์  แซ่ติ่ว
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายกฤติภณ  ปัญญาชนะกิจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายกฤษณพนธ์  แฉ่ฉาย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายกฤษณวัฒน์  มุขพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงกลิ่นตะวัน  กลิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญญกาศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายกษิ  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอกิตติไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
767
นางสาวกัญชพร  แสงไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงกัญชรส  แสงไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลีสกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายกันต์ชนุตม์  ลิ่มศิลา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ยาวิลาศ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงกันตินันท์  โชติเชย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงกิ่งกานต์  ตันตราภิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายกิตติธัช  แซ่อ๋อง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายกิตตินันท์  ปิ่นชัยศิริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายกิตติภพ  ศักดิ์หริรักษ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายกิติพัฒน์  จักรทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงกิรณา  วงศ์ชูปาน
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
780
นางสาวกุลจิรา  ธนินธัญกุล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายเกียรติภูมิ  บุตรเติบ
ม.2
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายไกรวุฒิ  สาคร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายขจรเกียรติ  ขำสุข
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงขวัญธิดา  บุญพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายขัตติย  เทียนมนัส
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงขัตติยา  ปาทาน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายคณิน  จันทวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงคณิศรา  ดำช่วย
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายคานาอัน  ขาวเข้ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงจงกลพรรณ  เปาเรล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองหวาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายจักรพรรดิ  กิ่งทอง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงจันทิรา  จิตรชุ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงจัยดาอ์  เอกประเมินทรัพย์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กหญิงจิตตินันท์  สัมพันธมิตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงจิตรทิพย์  สมภูมิ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายจิรทีปต์  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงจี มิน  หวาง
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงจูนี  เตียงน้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายเจรมี  พัว
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายชญานนท์  แว่นนาค
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายชนะภัทร  เอ่งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงชนิดาภา  ยกย่อง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายชยรพ  ตันฑวรักษ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายชโยดม  ศิริพนมกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายชลัท  ง้อสุรเชษฐ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายชัยโชติ  ห้วยทรายทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายชาคริต  เขียนขาบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายชาญณรงค์  ปิเลี่ยน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายชาติชาย  ปาทาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายชานน  ฟองศรีสิน
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงชาลิกา  เปาเรล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายชินกร  นาคเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายชินกฤต  หลีตระกูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายชุติพนธ์  ชุติพานิชย์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงชุติมันต์  เจริญไพศาลถาวร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงโชติกาญจน์  เตียงทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงญาณัฐฉรา  อุดมเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายฐปนน  สินธุ์ประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายฐปนัท  วงมู้ดา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายฐานพัฒน์  สารีคำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงฐานิตณัฏฐา  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงฐาปนี  นาคพงษ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทรัพย์เภาสมบัติ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธุ์วิชาติกุล
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงฐิติมา  นาคพงษ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายฐิรพล  จูมครอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายณฐพัชร์  อานันท์ภิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายณณิธิ  อารีการ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายณภัทร  ชาญประพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงณภัทร  นิลเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
835
เด็กชายณภัษฎ์ชวีร์  ปลั่งศิริ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงณัชชา  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
837
นางสาวณัฎฐธิดา  ยามผาสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิต ม.ต้น
838
นางสาวณัฎฐิกา  ตั้งกล
ม.3
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงณัฎนพิน  กองค้า
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  พิศาลย์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
841
นางสาวณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพคุณปูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงณัฏฐ์ลลิตา  ไชยจันทร์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จันทกูล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
845
นายณัฏฐากร  ยามผาสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายณัฐกร  วิมลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายณัฐกิตติ์  พริ้มพราย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายณัฐชนนท์  มณีวงศ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงณัฐชยา  ดาวตาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงณัฐฐาวีรณุช  นำมณีวงศ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงณัฐฐิญา  พลรัฐธนาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วศรีกิจ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายณัฐพงศ์  คีรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
854
นางสาวณัฐพร  จุลลางกูร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายณัฐพล  ตั่งสุขเกษม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
856
นางสาวณัฐภัชศร  รัตนเลิศนาวี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงณัฐอนงค์  เสนอินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
858
นางสาวณิชชา  แซ่หย่าง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงณิชา  เหมรา
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงณิชาภา  ชัยชนะธรรม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงณิชาภา  หนูอักษร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายดนัทธ์  อินทสระ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงดรุณี  มาตรา
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายดานิช  รักมิตร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
865
นางสาวดารีน่า  ชาบาช๊อว่า
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายตฤณภัทร  วงศ์มี
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายตะวัน  เพชรภักดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
868
นายติณณภพ  คุณลักษณ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายทศภณ  สกุลณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายธนกร  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายธนกร  สงวนนาม
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายธนกฤต  รุ่งโรจนวานิช
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
874
นายธนธร  ตันติพิริยะกิจ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
875
นายธนบดี  แผ้วพันธ์ชู
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายธนพจน์  นิยมค้า
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงธนพร  ตันกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายธนพล  เพียรกิจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายธนพัฒน์  บุญเอิบ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
880
นายธนพัฒน์  รีชีวะ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
881
นายธนภัทร  แก้วชัง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงธนยา  แซ่ว่าง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายธนวัฒน์  ทองชอ้อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายธนวัต  เตชาธรรมนันท์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายธนัช  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายธนัญชัย  รักษาราช
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงธนัญชา  สวัสดีอุดม
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายธนากร  โสภี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายธนากร  เอียดผอม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงธนาทิพย์  โสภณธนะสิริ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายธนาวุฒิ  ชูเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุสุขำ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
893
นางสาวธรรมพร  อัยรักษ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายธรรม์  รัตนกิจ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายธฤษณุ  กิตติภาดากุล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงธัญภัทร  กุลอุบล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คัทมาราศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายธัญวัฒน์  จันทรังสี
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงธันยนันท์  ตันวิวัฒน์เดช
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงธันยพัฒน์  ชัยทัศวัฒนา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายธารพล  พงษ์นริศร
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายธีรโชติ  พันธ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายธีรดนย์  สิริวันต์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายธีร์ธวัช  รักสงบ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงธีร์ธิตา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายธีรพล  ครองยุติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
908
นางสาวธีราภรณ์  พุ่มพวง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายธีร์  นารีนุช
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายธุวานนท์  หลักบ้าน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
911
นายนนทิวัชร์  บุญตั้ง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงนภสรณ์  พรหมณะ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงนรมน  ไมตรีจิตต์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายนราวิชญฺ์  คงคุณากร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
915
เด็กชายนฤเบศ  หนูเจริญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
916
นางสาวนัซนีน  สำเภารัตน์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายนันทเดช  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันอภิรมย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงนัสมีน  หมานมานะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงนัสรียา  รักโอ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงนาตาชา  ลาวรรณ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
922
นายนิติภูมิ  ทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงนิวเยียร์  ลิพอนเขตต์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายบริพัตร  ศรีพุทธา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงบุญสิตา  จั่นเพชร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงบุปผา  มิ่งพิจารณ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายบุริศน์  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายเบญจมีล  ภักดีวานิช
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงเบญญพร  อัยรักษ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงเบญญาภา  มุกคุณากร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายปฏิภาณ  ฝอยทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายปฐากรณ์  นาทวีวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายปณต  มีสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายปรเมษฐ์  คงทน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายประกายเพ็ชร  ซู
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายประวีร์  ธนากรสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายปรัตถกร  ดีทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงปรายธินี  รักการดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงปริญญา  หลักมั่น
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
941
นางสาวปลายฟ้า  สารรักษ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงปวิชญาดา  แก้วสาม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายปองภพ  สำราญชัยกร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายปัณณวรรธ  ลือใจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงปาณิสรา  รอดสิน
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงปานระพี  ทำเผือก
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
947
นางสาวปานระวี  หนูพันธ์ขาว
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายปิยวัช  คงยศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
949
นางสาวปิลันธน์  หมอแอ๋
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายปุณยวีร์  กรีมละ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายเปรม  ปรานนรเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายพงศ์ณภัทร  รักโอ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วงศ์จักรพรรดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
955
เด็กชายพชร  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายพชร  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายพชร  สุขเลี่ยน
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายพชรพล  ปิยดิลก
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงพนิดา  ไพรบุญเสริม
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงพรชิตา  ซุ้นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายพรเทพ  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงพรรณนิษา  ช่วยบำรุง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายพลภัทร  จันทรสุต
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
964
นางสาวพอฤทัย  ใส่ด้วง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงพัชชา  แสนใจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงพันธิตรา  ใจเหล็ก
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
967
นายพันธุ์ธัช  ไตรรัตน์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายพัสกร  ขันบุตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงพัสวี  ศิริพร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงพาขวัญ  ตันติวิท
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงพิชชาธร  สิทธิโชค
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายพิชญุตย์  เกิดเนตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงพิชาพัชญ์  โกยสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงพิมพ์นิษฐา  สาระพิมพ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงพิมพ์ศศิภา  สิริเพราะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงพิมพ์สุ  สุระประเสริฐภา
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
978
นางสาวพิมลวรรณ  สิ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายพีรพัฒน์  อัดซิ้น
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ่
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายพีรวิชญ์  เทียนทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆใหญ่
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายพุทธคุณ  สังข์แก้ว
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
984
นายเพชร  ขจรจบ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงแพรวา  บุตรน้ำเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายฟาซี  วาหะรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายภคิน  จงคุ้มวงศ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
989
นายภราดร  จอมเมือง
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงภัคธีมา  ฝอยทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายภัทรกร  บุบผามาลัง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  ชูจำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายภัทรพงษ์  ใจเสมอ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายภัทรวิช  ดีบุกสุขลาภ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
995
เด็กหญิงภาวิดา  ไกรทองอยู่
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงภิญญดา  เขียวคราม
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงภิระดา  ภัทระกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายภูจิตร  จิรวิริยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายภูธนะ  พรัดชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายภูมน  รักสิฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายภูเมศ  ผดุงกิจเจริญ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายภูริ  อ่อนช้อยสกุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายภูริช  คล้ายสมบัติ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายภูวริศ  กุลพันธ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายภูวิช  ปาณะศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงภูวิศา  ศศิภูมินทร์ฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงโภคิน  พันธุ
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงมทิรา  ชีวินเรืองเสถียร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงมนัสญา  ลีลาอนันตวงษ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงมานา  เอียงน้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงมิร่า  เบ็คโทลท์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายโมเสส  คิม
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงยายิกา โซเฟีย  ตินเนอร์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1015
นายรณกร  ประสมกิจ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงรดา  พันธุ์วิชาติกุล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงรติบดี  บุญเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงรติฟ้า  รังสินธุรัตน์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงรมิตา  รักษ์ธรรมกิจ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายรัชชานนท์  ชีพเหล็ก
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงรัชสุรางค์  วงศ์กระแสมงคล
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงรุจาภา  รัฐปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงเรืองระวี  พีรดนย์โกเศส
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1026
นางสาวลลิตา  คงคาไหว
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงลิเดีย  อเซนอฟ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงลินลาณี  เรืองรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายลิปิกร  ศรีไสยเพชร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงลู้ฟโบฟ  เบฟรู้ฟโก้ว
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายวชิรวิทย์  สามารถ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายวชิรวิทย์  อนุสุนชนัง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายวรโชติ  พุทธจริยะวัตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงวรรณพร  นิลวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1035
นางสาววรวลัญช์  ประสบมิตร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายวรวีร์  จันทร์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายวรัญญู  เพ็ชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายวริศ  ผดุงกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วยชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงวสุนธรา  ยศขุน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายวสุพล  สุวรรณน้อย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงวัชพร  เอกา
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายวัชรพงษ์  ตันสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายวัชรพัฒน์  ตันติพัฒนเสรี
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1045
นางสาววัญกัลมานี  อับดุลลาเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายวายุ  ง้อสุรเชษฐ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายวิภัทร  นามสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายวีระวัฒน์  วิมุตติสุข
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1049
นายศรัญญู  วงศ์ศิลา
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงศศิกานต์  สมานจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1051
นายศักดิธัช  เมฆใหญ่
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงศิรภัสสร  ปัญญาสิริพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงศิริญากร  นาวีว่อง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1054
นายศิริพงศ์  ศรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงศิริเพ็ญ  กันภัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพริ้ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายศุภสิณ  จรัสอัครมนตรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์หยู
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายศุภเสกข์  ไชยเดช
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกตุสกุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงสรารัตน์  ทองงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงสริตา  เปาเย็น
ม.2
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายสิทธิเดช  ชูนวล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายสิทธินันท์  ทิพย์แก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงสิรภัทร  ผิวเหลือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงสุตาภัทร  สวัสดิวงค์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงสุทธิกานต์  อนันตริยกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเปลว
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายสุเทพ  เชตรี
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายสุปวีณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โฮ่
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมชัยศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายสุเมธี  ศรีรัตนสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1075
เด็กหญิงสุรัชนา  ศรีช่วย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงสุวิชาดา  ขาวทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงหทัยรัตน์  กิ่งแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ใจเหล็ก
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายอชิระ  แก้วคุ้มภัย
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายอชิระ  มีทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายอโณทัย  ยาดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายอดิเทพ  รุ่งโรจน์ชัชวาล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายอดินันท์  เบ็ญนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1085
นายอดิศร  ใจเหล็ก
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กชายอติชาต  สุกใส
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายอธิป  กอบโกย
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายอธิป  เครือสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงอนัญญา  อำลอย
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงอรชา  บุญลอย
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงอรณิชา  อุบล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงอริสรา  มีทูดี
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงอริสรา  วางกลอน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายอรุโณทัย  ห้าวหาญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงอวัสดา  อมรวัตพงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ใจดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงอัทธนีย์  ครอบครองวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายอันซ้อร  สำเภารัตน์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงอันโทเนีย กานต์รวี  วิสมายเยอร์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงอันนา  วงศ์วัฒนกิจ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงอันน่า  เบฟรู้ฟโก้ว
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1102
นายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงอัศวารินทร์  ปลูกไม้ดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงอารดา  รุยวิชิต
ม.3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ไพโรจน์ชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายอาสาฬหะ  จันทร์พิบูลย์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงอินทรานีย์  ศรีหะรัญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงอิศรเมษษ์  รอบรู้
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายเอกรินทร์  แสนขัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1110
นายเอื้ออังกูร  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1111
นางสาวฮานะ  นา
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงฮูโก  ฮัมดาวี
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กชายกชกร  โกมลนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงกชกร  ไพฑูรย์เจริญสุข
ป.5
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงกชมน  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงกชามาส  จิตเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงกชามาส  นาคขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงกนกพร  โกศลสรวิทย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงกนกพร  เดียวจรัส
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงกนกพร  มหาชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายกนกพล  ปานถาวร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงกนกวรรณ  รำพึงนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะปำฯ
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงกนต์รพี  ศรีอนันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงกมลชนก  มโหธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีลาภ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนพิทยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงกรกนก  ขุมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงกรชนก  เรืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายกรณ์  เพ็ชรวรุณ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายกรธวัฒน์  ดำสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงกรรณกนก  สารสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงกรรณิกา  องค์สันติภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงกรวรรณ  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายกรวิชญ์  การะคุณ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงกรวีร์  ยังสำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายกฤฏิ์  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายกฤตกร  โกยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายกฤตนัย  เล้นสิ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายกฤตภัค  สุกใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายกฤตภาส  ปิติชาญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายกฤตภาส  มาศวงศ์วงศา
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายกฤตเมธ  พัฒนภักดี
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายกฤตเมธ  ไวยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงกฤติกานต์  แบ่งหิรัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายกฤติโชค  ขันทีท้าว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงกฤติญา  ยงประเดิม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายกฤติณ  เพชรพราย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายกฤติน  เภอรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายกฤติพงศ์  จีนสีคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายกฤติมุข  คงพิรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ภูเก็ต

ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1153
เด็กหญิงกฤติยาคม  อินทร์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายกฤษฎา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายกฤษฎา  ตี้กุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายกฤษฎิ์  จิรภัทรพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายกฤษฎ์  เรือนนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายกฤษติณ  หอมวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายกวิน  ดาบเหล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงกวินทิพย์  สุขปลอด
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงกวินธิดา  สุดตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายกวินภพ  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงกวิสรา  วังคำแหง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายกษิดิศ  สุวรรณพาหุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายกษีรธารา  ทองดำหยู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีอร่าม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายก้องภพ  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายก้องภพ  แป้นชู
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงกัญจนพร  เทียมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  นิจเนตร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  จีนภูเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงกัญญ์ฤทัย  รักแต่งาม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ดวงไสย
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เลิศถุงเงิน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แซ่ซุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงกัญญาภัค  คำไชย
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงศา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงกัญญาภัทร  หิรัญคุปต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงกัญญาภัทร  อ่อนสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์อุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิลปวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายกัณฑ์อเนก  พรหมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายกันตนพ  เมตตาจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายกันตพงศ์  บุตรมีชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม
1188
เด็กชายกันตพัฒน์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วิทย์ประถม
1189
เด็กชายกันตภณ  มาสเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เนียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิทย์ประถม
1191
เด็กชายกันต์ศักดิ์  ทองสุก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงกันตา  สำราญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วิทย์ประถม