ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกร  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพล  ติใจ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรนรินทร์  เพ็ชร์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรรณิการ์  จอมภาปิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรรทิมา  ขันธลักขณา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤชณัท  เขียวใบงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โคตะนนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกวินท์  พุ่มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญจน์ชรัตน์  กันทาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกันยรัตน์  รินก๋อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติภพ  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกินรี  เชื่อตาพระ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายคณิศร  คำดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคณิศร  จันทร์โสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจตุรณ  เสนันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจันทร์พร  จาคำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจารุพัฒน์  แสนชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธนาธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจินดารัตน์  ขัตตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจีรพร  โค้ปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจีราภรณ์  ดอนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชนะชน  ชุ่มเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชนันธร  วงศ์เรือน
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนากานต์  แก้วดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชนาธิป  ผูกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชนาธิป  สุขประพันธ์
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชมนารถ  มะโนมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชลดา  อ้วนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายญาณากร  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายญาณาธิป  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงญานิศา  จินดา
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุนจะนำ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงฐิติชา  ค้าไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายฐิติวัฒน์  ธรรมใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณชพล  ข่ายแก้ว
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินสม
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณัชพัฒน์  ทองสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฏสราภรณ์  ศรีราชา
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณัฐกร  เครือเหมย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สืบแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฐชนันท์  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์หล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐวรรธน์  พิทักษ์นัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐหทัย  ปัญญาใจ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณิชานาฏ  นุคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงติณณา  มีศิริพิบูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายติณวัฒน์  ถาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธนกฤต  เขียวเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายธนกฤต  ธรรมใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธนกฤต  พึ่งฟอง
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงธนพร  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธนพันธ์  โยคะวิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธนภรณ์  แคฝอย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนภรณ์  บุญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธนภัทร  ชวนมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธนากร  กอเกียรติศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนากร  มาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนาเดช  ใจเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงธัญชนิต  วิรัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงธัญย์ชนก  สีธิ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธิติ  ท้าวคำ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธีรนาฎ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 3 ห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีรเมธ  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ่มสว่าง
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายนราธิป  มาแก่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนฤนาถ  มะลิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนฤมล  บ่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายนัฐกิตติ์  วรรณการ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายนิรวิทธ์  สิงอุด
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงบุญฑิตา  ใจยาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงบุรพร  ยอดอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เบ็ญจวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายปรมัตถ์  เพ็ญสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายประกิต  ปันดีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงประภาพร  แสนหลวงอินทร์
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปราณปรียา  มีปรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายปริญญา  เขียวปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงปวันรัตน์  คำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปวีณา  ต้นศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปาลิตา  สุขสุวานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายปิติภัทร  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายปิยวัฒน์  ปนเปี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายปิยะวัฒน์  สืบสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงพรนภา  คำก้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงพรวิภา  จอมใจบี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพรสวรรค์  มะลิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายพรหมพิริยะ  สมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพัชรศิริ  อุตปั๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพัชราพร  สุริยะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปันสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสนขัด
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทาขัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพิชญาภัคร  ธิจีณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพิยดา  ตาปิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายพีรพัฒน์  ขิติคำ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายพีรพัฒน์  ทาแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพีระ  ขันติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายพุฒิพงษ์  ไทยใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงแพรวา  จีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายภัทรดร  กุลธัญวรากร
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายภัทรพล  สุวรณวรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายภาคภูมิ  สุยา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายภาณุพงศ์  ขัดเตชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายภูริส  กสิกรกุล
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายภูวดล  มุ่งงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงภูวิศา  นักหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายมณพร  โรจนกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงมุกตาภา  ภักดีจอหอ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายเมธวิน  ปิงเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายยุทธจักร  พลสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงรักษิตา  พิมพารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายรัชชานนนท์  วงษ์จีน
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายรัฐพล  แปงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายรัฐพล  เภลัย
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยสว่าง
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงรุจิรดา  กองทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายวชิรวิทย์  คำหุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงวรกานต์  กาเป็ง
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงวรัญญา  ไกรพรม
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายวรัญญู  ทะน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายวรัตถ์  โสชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงวลัยพรรณ  มากสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงวิมนลักษณ์  ภูมิโคกรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงศิรินภา  ภาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงศิริพร  ทาปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายศุภณัฐ  ปัญญาสา
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายสมโชค  ขำหรุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงสริดา  เหมือนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสิรินาถ  เต่าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงสิริวิมล  อินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุฐิวา  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายสุทัยเทพ  เกรียงพารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงสุพรรษา  ถิ่นพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงสุภัควดี  มะโนหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายสุภากร  เจ๊กป้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงหนึ่งอรุณ  ทองติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายอชิระ  ศิริข่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอนัญพร  เกษรพรมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงอรจิรา  ชุมภูหมุด
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงอรพลิน  ศรีคำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงอริสา  แสนเชื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายอัศม์เดช  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายอิทธิกร  คำมี
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงอิวทิง  ลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายอิศราวัฒน์  อัศวมงคล
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารสี่ทศวรรษ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กหญิงกรรวี  เงินมูล
ม.1
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายกิตติชัย  มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายกิตติธัช  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายกิตตินันท์  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายจตุรณค์  อ้นจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  จันเต็ม
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐชริการ์  โพธิตา
ม.3
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณัฐพล  จอมภาปิน
ม.3
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงทิฐิรัตน์  ติ๊บอุด
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายนนทกร  แห่งพิษ
ม.3
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชื่นสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงพีฌานิกา  กุหลาบโชติ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพุฒิพงษ์  ติ๊บอุด
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นางสาวมลิพร  ก๋วยข้าว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
นายวทัญญู  จาอาบาล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงวรัญญา  วาจาหวาน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
นางสาววริศรา  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
นางสาววาชนก  สำนัก
ม.3
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายวีฒีนันท์  นันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายศุภณัฐ  ยศดี
ม.3
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายสรชา  เจริญศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นางสาวสุทธินันท์  จันจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงสุภรัตน์  แก้วมา
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
นางสาวอิกษณา  ติ๊บอุด
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
นางสาวอุดมพร  สายสว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาพูน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเชียงชื่น ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงกนกกร  ฝั้นแบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงกนิษฐา  จันต๊ะหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกมลนันท์  สายตา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วงค์เรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิทธิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายกรวิชญ์  เปี่ยมงาม
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงกฤติยา  แก้วขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายกฤษกร  แก้วมาธิ
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายกฤษณพล  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายกฤษณะ  วงค์สม
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายกฤษติกร  ม่วงเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกัญยรัตน์  อุพพา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายกันตพิชญ์  ปางมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขัดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิมเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายกิตติคุณ  หลุ่เวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายกิตติธัชพงศ์  อัศวะมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกิตติยา  ถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายกิตติศักดิ์  มาเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายกีรติ  วงค์ประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกุลสตรี  บุกบั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โกษาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงคคนางค์  ใจต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายคุณานนท์  หาญดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงคุนัญญา  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงคุนัญญา  ชัยวรรณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงจรรยามณฑ์  ใยไม้
ป.4
โรงเรียนบ้านนาพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายจรูญวิทย์  ประสานใจ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงจิตรติภัทรา  อารีเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจินตกาญจน์  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายจิรพัฒน์  ติ๊บมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายจิรพัฒน์  ทิน่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอมลญาภรณ์  เทศะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเชียงชื่น ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กชายจิรภัทท์  สุริเตอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจิรภัทร  พลอินตีะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงจิรัชญา  มาแก้ว
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงจีรนันท์  หลงสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายจีระศักดิ์  ดวงประทีป
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงฉัตรชฎากร  เมืองลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายชญานนท์  ใจป้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชญานิษฐ์  หงส์ละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชนนิภา  แสนหูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงชนันนัทธ์  สบตุ๋ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชมมณี  นาระกันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชลดา  ใจตื้อ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชลลดา  วงเมืองมูล
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชวัลชัย  ธรรมแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายชัชชัย  อินจินดา
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชิษณุพงศ์  แสนตา
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันใสย
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลธิยา
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงญาณาภชา  ฐาภาญณิฏฐ์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชิ้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายฐิตินันท์  ซุ่มปิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ดอกพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณฐชนน  อินพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณภัทร  พุ่มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายณัชพล  วิชาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาสา
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สาโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐกานต์  คู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายณัฐชนนท์  นาคอ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านวังชิ้น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพรม
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใจมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงอรวรา  จินอน
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเชียงชื่น ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กหญิงณัฐธนพร  กาวีเปิ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณัฐธิดา  นุคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณัฐธิดา  พระสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตนอุดมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายณัฐนันท์  ตาเอ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายณัฐพล  คีรีขจร
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณัฐพล  ท้าวบาง
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายณัฐภาส  ค้าไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฐวัศห์  อิ่นสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธิยาถา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณัฐามณี  ปินไข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตาณะฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายทนงศักดิ์  เปรื่องการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายทักษ์ดนัย  ช่างไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงทิฆัมพร  ธงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายทิวากร  แก้วดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนกฤต  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนพงษ์  มะโนรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธนพร  อุตมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธนภคอร  แก้วไก่
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนวัฒน์  รินทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธนัชชา  พรหมเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วน่าน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธัญธร  สอนอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธัญวรัตน์  หลวงตุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงธันยชนก  กึกก้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธันย์ชนก  กุมภาพงษ์
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายธาดา  การินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธาราทิพย์  กาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธีรเดช  จันทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีรภัทร  ปินไข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธีรภัทร  เพชรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายนครินทร์  จากสมัย
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนพดล  แสนหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงนพมาศ  สีตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอัญชลี  เงินศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเชียงชื่น ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กชายนฤธร  จรรยพัฒน์ธน
ป.5
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนัทชา  ปัญญาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนันฑิกานต์  ทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนันทิกานต์  ท้วมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนันธิดา  หนหอน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายนันภพ  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนิชาภา  โพธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายนิธิ  วงษ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายบัลลังก์ราช  จองนันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงบุชญากรณ์  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายบุญญฤทธิ์  วังซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงบุญญาพร  สระทองไลย์
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนสว่าง
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายบูรธัช  กาละวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปทุมทิพย์  พลอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปรียาภัทร  ชื่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายปวรุตม์  กันทะวิชัยจิโรจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปวีณอร  ทิแจ้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงปัณฑ์ณิศา  รัตนาประภาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายปานลิขิต  แสงแก่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปาริฉัตร  ป้องทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปาริตา  นุคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายปิยฉัตร  นันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายปิยากร  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายปุณณวิช  จันทรบุบผา
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปุณยนุช  กันทะสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพรนภัส  กสิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพรรณวิมล  กาวีจันทร์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายพรหมมินต์  สิทธิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีมูลไลย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพัชรวลัย  ศรีเพ็ชรวงศ์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจเงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพิชญาภา  กรมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายอิทธิกร  ปัญญาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเชียงชื่น ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
เด็กชายพิทักษิณ  อินต๊ะจักร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  โค้คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพิรกานต์  นุนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพีระวิชญ์  อินทร์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาอินแก้ว
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงเพชรดา  เปียงเก๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงเพชรธิดา  แก้วดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ศรีนิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไฮงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงแพรทอง  คำฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงภัทราพร  ดวงชมภู
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภาคิน  ใจยะสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายภานุวัฒน์  อัจจิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายภูดิศ  จากน่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายภูตะวัน  ต้นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายภูมิณัฐ  กมลรัตนนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายภูมิภัทร  จิรภานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายภูมิภัทร  พรหมปลูก
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายภูวณัฎฐ์  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงเมธาพร  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายรัฐศาสตร์  ใจป้อ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงราชาวดี  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงรุจิกร  จรุงพัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงเรยา  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงลลิตา  เครือดวงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายวชิรวิทย์  อุดทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงวรัญญา  พุทธอาสน์
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงวรัทยา  อินดี
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายวรากร  คำมูลตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงวริยา  ปลาเงิน
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงวริศรา  สียง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาพูน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงวริสา  วันแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายวัทธนพล  นวมนิ่ม
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงวันทนา  กาวี
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอาคิรา  ดอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายเอกรินท์  นิยมมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเชียงชื่น ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงวิชญาพร  กันทะเขียว
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ใสสอาด
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวิภาวี  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวิรัชญา  พิทักษ์นัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายวีรภัฏ  ทิคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายวีรวัฒน์  เต็มสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายศราวุธ  จิตอารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงศรุตา  มาปุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายศักดิธัช  เทียนศิริ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงศิรัลพัชร  อุตตะมะ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายศิราวุฒิ  จันต๊ะหล้า
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงศิริภัทรา  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงศิวาพร  สันติวัฒนาพร
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายศุกลวัฒน์  ติ๊บมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายศุภณัฐ  อนุสนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายศุภวิชญ์  ธิน่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีคำขลิบ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงศุภากานต์  ปิงสมปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสรวิชญ์  ทิน่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายสิทธิกร  เกียรติอาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายสิรวิชญ์  ถาอิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายสุกฤษ  ทิงาเครือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงสุจิตรา  ล้ำจุมจม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงสุทิตย์ตรา  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสุพาภร  สุระวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสุภรานันท์  วรรณสุวงค์
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสุมิตรา  ท้วมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสุมิตรา  อนุจร
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงโสวิกา  โทะเปี้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทิมจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงอภิญญา  ผาโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอภินัทธ์  กองชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายอภิภู  บัญสว่าง
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอภิรวัฒน์  ศรีจันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายอาร์ณภัทร  ถาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายเอื้ออังกูล  ไชยพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายกมลวิทย์  อินอื่น
ป.4
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายกรกฏ  พัธนา
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกฤติกานต์  อินทะวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกฤติยา  สายตรง
ป.6
โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายกฤษฎา  เมืองคำ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายกฤษณพงค์  น้อยอ่อน
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายกฤษตเมธ  กาศสกุล
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายก้องแดน  ธีรกุล
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายกัณจ์ฑพงศ์  กาบจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสงสร้อย
ป.5
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกาญจน์ชนก  อินทสีมา
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงการะเกด  ถุงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกิตติกรณ์  ชัยวิรัช
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายกิตตินันท์  ม่วงชมภู
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกุลปรียา  กระสาย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลานตวน
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงขิงธิรา  วงศ์มาก
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายจักรกฤษ  จักรบุตร
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายจักรพงศ์  พานพบ
ป.5
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายจักรพล  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงจิรัชญา  ก่อกอง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงจุฑามาศ  กาวิน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  จินะใจ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงชนัญญา  โชคลาภ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงชนากานต์  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายชนาธิป  อัชนกุล
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สถานป่า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงชาลิสา  สายยืด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายชินภัทร  ชิงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายชุติภาส  ชวนดี
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงญาณิศา  เซียงแข็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงฐานิตา  โปธาตุ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนกันทา
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายสุธิชาติ  หอมดวง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอธิชา  ชูติพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายอเนชา  มัณทิกะ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
เด็กหญิงฐิติมา  สายเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงณภัทร  ชายป่า
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงณัชชา  เทียนชัยวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงณัฐกัญญา  เชื้อต่าย
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงณัฐกาญ  สล่าชาญ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงณัฐณิชา  กังหัน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายณัฐธนดล  ยศเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนกลม
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายณัฐพงค์  แก้วน้อย
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายณัฐภัทร  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายณัฐภัทร  สุทธหลวง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายณัฐภัทร  แสนทวี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ยศเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายณัฐวีร์  อุปนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงณิชกมล  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงดวงแข  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายต่อตระกูล  วงศ์ดาว
ป.6
โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายเตชภณ  พอสม
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายทินกร    อนุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายทิวา  มากมาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธนกฤต  ขวัญแย้ม
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธนโชติ  ทะมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธนโชติ  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายธนวรรธน์   วรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายธนวัฒน์  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายธนวินท์  เรืองรัศมี
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายธนากร  มียอด
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายธนาธร  ศรีสุธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงธสุธิดา  ปานปาก
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงธัญพิมล  ประมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงธีรกานต์  ก๋วยข้าว
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายธีรเดช  เต้าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงนพวรรณ  จันทร์รอน
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายนพวิชญ์  วงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายอภิชาติ  ภิรมนัด
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอมรพรรณ  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพวิภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงนันทิดา  เขตรักษา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายนาวิน  สวนอ้อย
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงนิรัชพร  โนจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงนุรดา  ยีจิ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงบุษยมาศ  วงศ์ธีระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายปกรณ์  แสงแก่
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปนัดดา  ถุงพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปราณปรียา  เหมือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปาริฉัตร  ชิดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปิยนุช  คบลา
ป.6
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงปุญณิศา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงไปรยา  กงจักร
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพัชมณฑ์  เทพอุตม์
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพัชรวรรณ  พานพบ
ป.5
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ขันทะกิจ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพัทธดนย์  จันดาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพิชญธิดา  กาเผือกงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุเทปิน
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพิชญา  ใสสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพิชญางกูร  โลกคำลือ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพิชญานันท์  แหล่งอุโมงค์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ฝากมิตร
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพุทธิชา  พันเดช
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงภคพร  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายภฤศธร  ศรีการะเกตุ
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงภัทรวรรณ  กำทอง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภาณุพงศ์  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีใจวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายภาณุวิชญ์  มากมาย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายภูวนัย  กองหิน
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงมนัสนันท์  มั่นกันนาน
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงมัญฑิตา  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ติสี
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายอัศณี  กางสี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายอุดมศักดิ์  ทะลอย
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กหญิงมาริสา  ธารา
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงมาลินี  บุญมานพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงมินมันต์ตา  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายยศกร  บัวกล้า
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายยอนวู  ปาร์ค
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงยุภารัตน์  กาศสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์มี
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงรจนา  เชียงภา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงรมย์รวินท์  บุษราคำ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงรมิดา  โปร่งใจ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายรัฐศาสตร์  อภัยโส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายรัตภูมิ  กองโกย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงลักษณาวีย์  วิชัยกูล
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เวกสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายวรกิตติ์  วรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงวัชรียา  อำพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายวิทวัส  กันหอม
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงวิภาวี  ประสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายวุฒิชัย  แพรศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงศศิกานต์  อภิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงศศิวิมล  สบาย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงศิริมีนา  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายศุภกฤต  ศรีใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงศุภรัตน์  พัดมีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงศุภิชา  ริพล
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  พุ่มกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายสรพงษ์  คำชมภู
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายสรวีย์  ซ้าคำ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายสราวุฒิ  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายสันติ  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ดวงตั้ง
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงสุกัญญา  นวลอนันต์
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงสุชานันท์  เฑียรทอง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงสุทธิดา  ขจีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายเอธิสชา  ดอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงเอมมิกา  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงเอมิกา  เทพเปียง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้องประชุม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงกมลนัทธ์  สีชมภู
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
นายกฤษฎา  ชอบธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
นายกิติกร  อ่อนสีดา
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
นางสาวจิระดา  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
นายจิรายุทธ  สุดประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายเจษฏาภรณ์  เครือพาน
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงชนิสรา  ทิศหน่อ
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงชยุดา  เจริญรุ่งเลิศ
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
นางสาวชลธิชา  เชื้อเชิญ
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายชัชฤทธิ์  ปุญญมัย
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
นายชัยณรงค์  ภัคศุภร
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณัฐธิดา  สีสุข
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายณัฐพัชร  แก้วกัน
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายณัฐภาส  เนียมธนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
นายณัฐวุฒิ  กาศเกษม
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
นางสาวดาริกา  ขวัญยืน
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายแทนไท  ผ่องผิว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชธรรม
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
นายนพรัตน์  คงยืน
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
นางสาวนัทริกา  คำหมื่น
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงปริญยารัตน์  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายปารเมศ  สุขสกล
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
นางสาวปาริฉัตร  ลามคำ
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงปาลิตา  แย้มกลัด
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
นางสาวพรชิตา  อินสอนศาสตร์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายพรพิพัฒน์  สุดานิตย์
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
นายพัชพล  โค้คำหล้า
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
นางสาวพิยดา  ภูเขา
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงพีชญาดา  รุจิระพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายภัคพล  ต้องโพนทอง
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
นายภานุวัฒน์  ดังดี
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายภูเบศร์  กาศเกษม
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายภูมิสิริ  ดอกผึ้ง
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงเมธาวี  เชิดอยู่
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงวนัชพร  หิมวัลย์
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้องประชุม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กชายวรรพวัต  กลั่นสกุล
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงศศิวิมล  ดอนดง
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
นางสาวศิริกัญญา  สุระโคตร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายศิริวัฒน์  ดังดี
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายศุภณัฐ  รัตนวิมลชัย
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
นายศุภากร  คำทา
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงศุภิศรา  วงค์พรม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
นางสาวศุภิสรา  ภูเขา
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายสรณ์สิริ  โปธาตุ
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายสราทร  นุ่มนวล
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
นางสาวสุดารัตน์  ดอยลอม
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงสุภาวดี  ภู่เมือง
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
นางสาวอนัญลักษณ์  อุตมูล
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร
ม.1
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายอาทิตย์  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายอิทธิพัทธิ์  ดวงเทียน
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
นายเอกราช  เจนชัด
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
605
เด็กหญิงกชกร  เชิงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนควบ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงกมลทิพย์  สีขาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงกมลวรรณ  กำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายกรภัทร์  ธำรงสิริกุล
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายกรวิชญ์  รัตนกันทา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงกฤตชญา  เขาดี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงกฤติยวณี  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงกฤติยา  บุญทา
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายกฤษฎาภรณ์  ฤกษ์เหมาะ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงกฤษฎีกา  แสงหล้า
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงกฤษฏา  โปร่งสถิต
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายกวิน  ลุงมาด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายก้องภพ  เทียมแสน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนาราง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลิม
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายกันต์ณวัฒน์  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงกานต์ณิชา  งามทรง
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงกานต์ณิชา  เต้าสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงกานต์ณิชา  เมฆขยาย
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงกิตติกานต์  กำปั่น
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายกิตติพงศ์  ยันวะราช
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ถือคำ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายกิตติภูมิ  คุมทะสิน
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายกีรติ  พรมเนตร
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงเกวลิน  กาศสนุก
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายเกียรติกุล  กำยาน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงเขมณิจ  ประภัสสรสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงคณัสนันท์  ใฝ่ใจ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายคมเพชร  แจ้งถิ่นป่า
ป.5
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายคุณากร  สีเหลือง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายจักริน  กากะละ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กชายจิรพัส  มุ่งคิด
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงจิรภัทร  ดังก้อง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายจิรภัทร  แสนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายจิรวัฒน์  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายจิรศักดิ์  วงษ์เที่ยง
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์คำ
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงจิรัชยา  สีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงจิรัฏฐิกา  แสงวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายจิราภัทร  วันชัย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงเจตสุดา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  วิมลใย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงชฎาชณณ์  อุ่นวงค์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงชนกนันท์  จิ๋วอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงชนกวนัน  สบายสุข
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายชนกานต์  ศรัทธาบุญ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายชนท์กานต์  ปวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงชนนิกานต์  สวนบุตร
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงชนม์นิภา  กาศอนันต์
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายชนะพล  กำรูป
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงชนิดา  ทองลอย
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงชลธารา  ศรีจาด
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงชลนรรจ์  วงค์ดาว
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายชาคริต  แสนวิชา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายชินกฤต  เครือเตจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายชินาธิป  วิลัยมาตร
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงชุดาภา  เกาะกลาง
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงญาตาวี  โพธิตาปนะ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงฐิตติญา  น้ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายฐิติกร  ศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงฐิติญา  นวลแบน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายฐิติพันธ์  กิ่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนสี
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงฐิติวรดา  พาเรือง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
675
เด็กหญิงณภัทร  ก่อกอง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงณัฎธิดา  อุทธา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมนึก
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงพรม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงณัฐกุล  กาฟุ่น
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริโยธา
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์เสนา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงณัฐธิดา  สายน้ำเย็น
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายณัฐพงค์  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงณัฐพร  มรกฎคันโท
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายณัฐพล  ทองกาบ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายณัฐพล  ศรีภุมมา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายณัฐภัทร  ซันรัมย์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงณัฐรวี  ชลอม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายณัฐวัศห์  พลจร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรเนตร
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงณิชานันท์  คำโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงณิชาวรรณ  สั่งสอน
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงดาวประกาย  ดีพอ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายทยากร  จาปัญยะ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายทินภัทร  อารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายธนเกียรติ  อุ่นฮ่าย
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายธนดล  จันทาวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายธนเดช  จินะฝั้น
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายธนเทพ  ปลอบโยน
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายธนพล  ธนะพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายธนวัฒน์  หมื่นชัย
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายธนัช  บุญเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงธนัญญา  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงธวัลธร  ชูติพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงธัชพรรณ  สุขสด
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
710
เด็กหญิงธัญชนก  พิมพ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงธัญชนก  เยาวลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ข้ามเขา
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีกัน
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงธัญวดี  วิวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงธัญวรรณ  อัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงธัญสินี  โคบุตร
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงธาราทิพย์  ถุงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตะมะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงธิดารัตน์  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงธิมาพร  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายธีรภัทร  ชอบธรรม
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายธีรภัทร  ปลาตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายธีรวัฒน์  เสียงเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายธีระพล  กมลเมือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายนนทกร  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายนพัฒกร  สุริยาโน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงนภาภิรมย์  บุญเตี้ย
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายนรวิชญ์  ปัญญาไศย
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงนราวดี  พลอยสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายนลินทร  สุทธการ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงนัชชา  กอบกำ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายนัทดนัย  สุพันธวรชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงนันทรัตน์  เจริญคง
ป.6
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายนิชคุณ  กาวิน
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายนิธิพัฒน์  อมรวัฒนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงบุญฑริกา  พันธ์แสง
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายปกรณ์กวีณ์  แสนสี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงปพิชญา  เวียงธรรม
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายปภังกร  สายวงค์
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาครำพา
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงประภาวี  ดอนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายประสิทธิ์  ชะลูด
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
745
เด็กหญิงปราณณิชา  รอดรู้
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงปริฉัตร  กวางป่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายปวริศร์  พุทธิมา
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงปวริศา  กันทะกะ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงปวิชญา  ก้อนกลีบ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายปัณณทัต  สบายสุข
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงปัทมาพร  สุขวาจา
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงปาณิสรา  กงจักร
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงปานชนก  พุทธิมา
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายปาราเมศ  มานพกาวี
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายเปมทัต  จันทะเจ้า
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายพงศกร  ได้ดี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายพงศธร  โชติวิมล
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีอุดม
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงพจน์ณิชา  อินสม
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายพชร  จักรเงิน
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายพรวศิน  เสนาใจ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพรวิกา  เกลี้ยกล่อม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงพราวพุทธ  อ่องละออ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงพสินี  พหลทัพ
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงพัชรดา  งามดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายพัชรพล  พลอยเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์   ถิ่นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  ศักดิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายพิจิตร  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงพิชญาพร  ติ๊บบุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงพิชญาภัค  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงพิชญาภา  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายพิชญุตม์  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายพิชเญศ  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงพิชาญาณ์  จันรุณ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงพิมพกานต์  อนุภาพ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเรียน ป.3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
780
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำร้อย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงพิมพิสา  จันเสนา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงพิยาดา  คำใส
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายพุฒิธร  จันทร
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายพุทธิพงษ์  พามี
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงเพชรดา  ทาอิ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ก่อกอง
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลัญจกรกุล
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงภัคชนก  ทิพสารี
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงภัทรพร  ไกรทอง
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงภัทรวดี  เบี้ยจรัส
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีกมล
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงภัทริดา  จินดาขัด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายภานุวัตร  ละอองทอง
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงภิรัญญา  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายภูวไนย  ก่อมาลัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายมงคล  โกยข้าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปุ๋ยคำ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงมนัสนันท์  มากมาย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงรัฐปาล  อนุวัติศิริพร
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายรัฐศาสตร์  เรือนคำ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงรัตติยากรณ์  สายน้ำเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายฤทธิศักดิ์  จินะใจ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงลลิตา  สมมุติ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงลักษณารีย์  เสาประโคน
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายวชิรเดช  ก้อนเจริญ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายวชิรวิทย์  ดอนดง
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงวรกานต์  ข้ามเขา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายวรรษน์ธน  จันตาคำ
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงวรัชยา  ติวงค์
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงวรัญญา  แก่นทา
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงวรัญญา  ถาติ๊บ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายวริทธ์  บุตรอ่วม
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงวรินทร์ลดา  บัลลังก์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเรียน ป.3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
815
เด็กหญิงวริยา  แก้วกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงวริศรา  คนอยู่
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงวริศรา  สำเภา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายวสุพล  ใจสระบุณทริก
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายวิชชากร  เหล่ากอ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงวิชญาดา  สีสด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงวิธัญญา  สั่งสอน
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงวิภาวี  ใบบัว
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายวีรภัทร  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงศกลวรรณ  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายศกลวัฒน์  โตสะสุตร์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงศมิตานัน  เดือนเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงศรสวรรค์  พูลม่วง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายศรายุทธ  อินติ๊บ
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงศรุตา  ดอนโชค
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงศิรินทร์ญาภรณ์  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงศิรินธร  ประดับ
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายศุกลกานต์  คำปิน
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายศุภกร  วดีอินทวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายศุภฤกษ์  บัวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงสกุลงาม  งามทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายสรพงษ์  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงสาธินี  ศิริโรจน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงสาวิตรี  เขียวปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงสิรินทรา  มั่นเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงสิวันดา  มณีกาศ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายสุกฤษฎ์  จันเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงสุชัญญา  ปัญญางาม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่ากว้าง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงสุดารัตน์  ลึกล้น
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คะชาสินธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสุพิชญา  ฝักฝ่าย
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงสุภัสสรา  สลักลาย
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสุภัสสรา  สายโสดา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2

ณ ณ อาคารเรียน ป.3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
850
เด็กหญิงสุภาวิตา  เขียนวาด
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงสุภิสรา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทรวลัย
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงแสงระวี  คำเหลือง
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงหทัยชนก  พอใจ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงหิรัญยา  เขียวแว่น
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายอนุรักษ์  นุชเทียน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงอภัสนันท์  วงศ์สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายอภินัทธ์  แก้ววงศา
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทาแกง
ป.4
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงอรปรียา  ดงเย็น
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายอลงกร  ศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงอัจฉรา  เรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายอัจฉริยภูมิ  เจนป่า
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายอัศวิน  การินทร์ตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายอินทฤทธิ์  เที่ยงปัญญา
ป.5
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงอินทิพร  นุ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงอิสสยาภรณ์  วิธุระ
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายเอกกาโชติ  กสินา
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงไอริสา  สัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายิพิชชากร  จักรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์