ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จันทอน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชมน  เสถียรพัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกณวรรธน์  อุปนันไชย
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกกานต์  สุดใจ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จำปาจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกรดา  ลิ้มสมุทรเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  เลียวเลิศสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  วังกาวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกนล  ปัญญาไวย
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมนธิดา  วิระคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลกานต์  ถุงคำ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกมลขนก  ใจส่ว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกมลชนก  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกมลพร  คำปุ๊
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกมลวรรณ  ไม้จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกรกนก  ชยเมธานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรณ์ดนัย  ติใจ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกรวิชญ์  ยะปะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกรวิทย์  แสวงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  กันทะหงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกฤชญา  แสนพินิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤชณัท  ฆาระวาส
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤชณัท  จอมทัน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกฤตพร  ดีมี
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤตพล  จักรผัน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกฤตภรณ์  พรินทรากูล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกฤตภาส  ภูจักรเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกฤตเมธ  มูลทุ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกฤตยา  สาจักร์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์เห
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกฤติกา  เกตสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกฤติณภัทร  หวังต่อผล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกฤติธี  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกฤปเทพ  สุภณาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ่ว
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  รอดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกฤษณพล  ตาสาย
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกฤษติธี  ดอนสุวรรณ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกวิน  สุราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเอ้ย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกวินธิดา  คนไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกวิศ  ฝึกหัด
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกษิดิศ  รักนา
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกษิเดช  บุญภา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายก้องกฤษดากร  เป็กทอง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายก้องภพ  กำยาน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายก้องภพ  เพชรประไพ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ชมเปราะ
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มัยราช
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปราบเสร็จ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประสารยา
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญสิริปัญญา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกัณณ์  วรรคตอน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัยษร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 714 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกันต์ดนย์  อุปการ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกันต์ธิดา  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายกันตพัฒน์  สบัติทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายกันตเมธ  ใจปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกันตรัตน์  ชัยแขม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แก่นจันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดาวดาษ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
นายกันต์ฤทัย  ทาบุญ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกันตวิชญ์  เวียงนาค
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกันยากร  สุทธคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกันยาวีร์  ข้ามสาม
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกันยาวีร์  สิงเห
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกัลยกร  ทวีรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม้ายอง
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกานต์ชนิดา  หอมดอก
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายกานต์ดนัย  ตานาม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุตรเสน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงกานต์ธีรา  กาวิน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อุปนันท์
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกานต์รวี  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงกานติมา  เสียงหวาน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกานพลู  หมื่นนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงกานร์พูล  เพชรปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายกิจชัย  บุญญพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายกิตติคุณ  จิตผ่อง
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายกิตติคุณ  หนองแส
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายกิตติชัย  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายกิตติพงศ์  ดิษเสถียร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายกิตติพงศ์  เหล่ากาวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายกิตติพน  ปัญญาเพชร
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายกิตติพร  วิกาหะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายกิตติพศ  ล้อบุณยารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายกิตติพันธ์  บุญญารัตนานุสรณ์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายกิตติภพ  รสหอม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงกิตติมา  ขันทะยา
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายกิตติวัฒน์  เผือกจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตันมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายกิติกุน  วันทยา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายกิตินันท์  ปีบ้านใหม่
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายกิติพันธ์  มิ่งธนดลชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงกีรติกา  ทองจริง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  คูหา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์ถิ่น
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงกุลปริยา  นวลเป้า
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกุลปรียา  ดับร้อน
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงกุลพรภัสร์  ถิ่นสุข
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงกุลรัตน์  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงกุลศิริ  กุณาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงเก็จณาฬี  ศรีภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงเกณิกา  ปาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงเกวลิน  ธงสิบสอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายไกรศักดิ์  สุวรรณกาศ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงขณิฐา  เขื่อนวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทพิมพ์
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงขวัญข้าว  โชติบวรนันทกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงขวัญข้าว  อินกุณา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงขวัญชนก  สุทธิบุรณ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กันทาวงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาน้อย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงข้าวทิพย์  พันธมาศ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงเขมกา  ปัญญาใจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 716 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเขมจิรา  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงเขมจิรา  จันตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงเขมจิรา  ใต้คีรี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายเขมทัต  วิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายเขมนันท์  ทนันชัย
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงคณขวัญ  คุณาคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายคณพศ  คันธวัง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายคณาธิป  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายคณาวุฒิ  ตุลานนท์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงคณิน  อินต๊ะนอน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงคุณัญญา  ต้นกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายคุณานนต์  ป่าดอน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายคุณานนต์  อินประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายคุณานนท์  บุญรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงงามพร้อม  ค้างกอ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตแจ้ง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายจตุวัฒน์  อานคำ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงจรัสรวี  วีรกิจจรัสสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายจักรพงษ์  แว่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายจักริน  คำทอง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายจักริน  ใจปัญญา
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายจารุกิตติ์  จันทาโฮง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายจารุเดช  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายจารุวิทย์  ชำนาญยา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  สุวิทชาญวรกุล
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายจิตตพัฒน์  ปรีดา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ข่มอาวุธ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายจิตรการ  ปกเครือ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายจิตรภณ  สุกใส
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงจิตรวดี  แสงทอง
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงจิตราวดี  รัตนบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงจิรดา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงจิรนันท์  เกาะกลาง
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงจิรประภา  หล่ายข้าม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญามาก
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงจิรภัทร  จองแก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายจิรเมธี  ฉัตรสุขสิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงจิรัชญา  ติมาลา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจิรัชญา  เถิงคำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงจิรัชญา  มงคลศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงจิรัชยา  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายจิรัฏฐ์  ดิลกศุภลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายจิรัฏฐ์  บัตริยะ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายจิรัฏฐ์  ปราชญ์วีระกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายจิราธิป  สารดี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงจิรานันท์  ฤทธิ์ทองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายจิราพัชร  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงจิราพัชร  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงจิราภา  งามสังข์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายจิรายุ  ฝายถิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงจีรณัชชา  บุษปะนันทน์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายจีรภูมิ  เครือใจ
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงจีราวรรณ  เกาะกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาใส
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียมแสน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตุ่นคำหน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทราวุธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงจูเนียร์  พาโกท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายเจษฎา  คำแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายเจษฎากร  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงเจิมเนตร  ชัยบุรี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงฉัตรฐริกานต์  มากมี
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงฉัตรษพร  มะโนโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวียงชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงชญาดา  ปลาส่วน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  อินทะจักร์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงชญานันท์  วันมหาใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงชญานิน  คิดศรี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชญานิน  วังกาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงชญานิศ  กังหัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มั่นคง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชฎาพร  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชฎาพร  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชณากาญจ์  ฉันทะนิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชนกพร  จำปาแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายชนกันต์  ขันคำนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชนนิกานต์  อุดคำมี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงชนัญชิดา  ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงชนัญชิดา  ยานะวิน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายชนัฏฐวุธ  กาศเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชนาธิป  ชัยธรรม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายชนาธิป  น้ำหล่าย
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชนาภัทร  ม้าทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชนาเมธ  ยศหมึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชนิกานต์  น้ำไหลทุ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงชนิกานต์  มุ้งกุลณา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงชนิดาภา  สีเงิน
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงชนิตสิรี  โป่งเส็ง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงชนิสรา  กล้วยทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายชยดิลก  คำมา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายชยานันท์  ประจญมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชยุดา  พริบไหว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายชลทิศ  อู่จีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชลธิชา  บุรัสการ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงชวัลรัตน์  เสนานุรักษ์วรกุล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชวิศา  เมธาสิทธิธีระกุล
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงช่อลดา  จักรสาน
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายชัชนันท์  อนันตพรรค
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายชัชรินทร์  มีทอง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายชัชฤทธิ์  มะส่าห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายชัชวาล  สุขสถิตย์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชัญญา  โชติเดโชชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มเย็น
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายชัยกร  ม้าชัย
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายชาญณรงค์  มาบุญ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายชาญธาดา  มีรัตน์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายชาตโยดม  ชัยธรรม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงชาลินี  กาวี
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชาลิศา  ดิษเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงชาลิสา  ตรัยสรณะพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงชาลิสา  ิพายัพท์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชินกฤต  กันทาสุข
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายชินดนัย  ครองบ้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายชิษณุพงศ์  กันทะหงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทะจักร์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงชุติกานต์  ชัยธรรม
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชุติพร  ผูกจิต
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงเชิญขวัญ  นุขุนทด
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงโชติกา  เวชอุบล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงฌาลิสสา  พลอยเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายญาณทัศ  ศรีจันทรากูล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงญาณภัทร  แซ่อึ้ง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายญาณวรุตม์  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงญาณาภรณ์  อุทธังกาศ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงญาณิศา  กันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงญาณิศา  จันสีดา
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงญาณิศา  ประสารยา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงญาณิศา  พิมมา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงญาณิศา  มีสอง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงญาณิศา  เสงี่ยมวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงญาณิศา  หนองกาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงญาดา  ก่อกอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงญาดา  วงศารัตนศีล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงญาดา  เสภารัตนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงญาราสิรินทร์  ป้องกัน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายฐนกร  ทานศรีชาติ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายฐปณต  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายฐากร  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงฐานิสา  บูชาบุญ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงฐิตาพร  ใจรัด
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงฐิติญา  ปันทะโชติ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายฐิติพงศ์  อินธิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงฐิติพร  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ประสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงฐิติมา  วีระคำ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันตา
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายฐีรวัฒน์  ฝักฝ่าย
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายณชพล  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณชาศิลป์  คำแตงกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายณฐกร  ร่มเย็น
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายณฐพล  ยืนมั่น
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายณพัธ  นักเทศน์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายณภัทร  เขื่อนสาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายณภัทร  จิตพิสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายณภัทร  นาวีพัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายณภัทร  วังแสน
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายณภัทร  สันป่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายณภัทร  หงษ์สาม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงณภัทรา  ทานท่า
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายณรงศักดิ์  สันป่าแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายณรัณ  อินต๊ะวงค์
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายณัช  อินทรรุจิกุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณัชกุล  ผาทอง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงณัชชรีย์  คำอู
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงณัชชา  คงนภา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงณัชชา  ทินนท์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงณัชชา  สารศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงณัชชานันท์  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายณัชพล  กาศโอสถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณัชริญา  สถานอุ่น
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมอุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงณัฎฐ์ทวี  ภัทรวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายณัฎฐ์นันท์  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงณัฏชยา  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะเพทย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายณัฏฐกานต์  ข้ามสาม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นิ่มสาย
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมยะ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ดุเหว่า
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุณาตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มโนรส
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างทิส
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เหล่ากาวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณัฏฐา  หนองหลิ่ง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายยืด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มโดด
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณัฐกาญ  สิทธิพัฒนา
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เขื่อนเพชร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายณัฐกิจ  ชัยวิโรจน์กิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงณัฐฉราภรณ์  ประมูล
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายณัฐชนน  บุญคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัฐชนันท์  แสนคำล้า
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณัฐชา  ประสารยา
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงณัฐชา  วงษา
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพลับพลา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  สิงเห
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วกล้า
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฐาปนา
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัฐธิดา  คูหารัตนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณัฐธิดา  มีปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสำราญ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณัฐนันท์  วรินทร์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงณัฐนารี  คาดสนิท
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงณัฐนิชา  ดอกผึ้ง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายณัฐพงษ์  กวางทอง
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายณัฐพงษ์  จันทินทรางกูล
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายณัฐพนธ์  ปัญญาไว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงณัฐภัทร  เป็นใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไชยวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายณัฐรัชต์  หมื่นยอด
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเหมาะ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงณัฐวดี  แสงด้วง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วจริยานุวัตร
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายณัฐวุฒิ  โฮ้งจิก
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วกัลยา
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงณัฐิดา  เรือนคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงณิช  ปล้องมาก
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงณิชกานต์  เฒ่าเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงตา
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรหาญ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงณิชกุล  ตุ้ยดี
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงณิชนันทน์  ดอกดิน
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงณิชากานต์  คลศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณิชานันท์  กาวีวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงณิชานันท์  มีฤกษ์สม
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเจริญนาวิน
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงณิชารีย์  กังหัน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงเณศรา  สายวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงดลภัค  ลือโฮ้ง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงดาริการ์  แสนทวีสุข
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงดาวดารา  กุลเอกวราฉัตร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายเดชอนันต์  ชัยนาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายเดชาภิพัฒน์  แสงศรีเรือง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงตรีทิพย์นภา  เสนาวงศ์
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ตันศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายต่อตระกูล  แตงโสภา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงติชิลา  จตุพิธพรลัคนา
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายเตชนิธิ  วงศ์หน่อ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายเตชินท์  ไชยานุกุลภาพ
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายเตโชดม  พรมเกตุ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายไตรรัตน์  ใจกลม
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายถิรวัฒน์  ก๋ากันมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงทญิตา  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงทอฝัน  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงทักษพร  หมื่นโฮ้ง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายทัตธน  ปิยะสาธุกิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายทัตธน  พัฒนาพารา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงทัตพร  คลังภักดี
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายทัตพล  ธุรกิจ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายทินกฤต  เวียงนิล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงทิพยวรรณ  มาบุญ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงทิพานัน  มิวันเปี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงทิพาภัสสร์  จันทร์ดาเสือ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปันดิ
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงทิวากานต์  พานิชตระกูลทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงทิวาวัลค์  พานิชตระกูลทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายทีปกร  คันทะไชย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายทีปกร  ถิ่นสอน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายเทพมงคล  ผัดผ่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายเทวฤทธิ์  แมตมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณโชติ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายธณชกร  ดวงหอม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงธนกมล  น้อยทา
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายธนกร  กาทองทุ่ง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายธนกร  มีเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายธนกฤต  การะเกต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายธนกฤต  แก้วคร่ำทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายธนกฤต  โกสินทร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายธนกฤต  จินจ๋า
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายธนกฤต  มนกลม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายธนกฤต  แสงบัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายธนกฤติ  ใบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธนชาติ  วงศ์กิตติพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธนเดช  งามสะอาด
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธนทรัพย์  วงศ์ยนต์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายธนทัต  กลมกลอม
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายธนธัส  ดีวิหก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายธนปพน  มโนพันธุ์งาม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงธนพร  พุฒิพาณิชยกิจ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายธนพล  ปัญญาฉลาด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายธนภัทร  ไข่คำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายธนภัทร  คะชา
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายธนภัทร  ผาเพียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายธนภัทร  วุฒิโอสถ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายธนภัทร  สมทา
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายธนยศ  โนรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายธนรัฐ  จันทร์ดาเสือ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงธนวรรณ  บัดติยา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายธนวัฒน์  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายธนวัฒน์  บุตรหล้า
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายธนวัฒน์  เวียงยา
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายธนวัฒน์  เสนาธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายธนวัฒน์  อินทรโกศล
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายธนวินท์  โนรินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายธนวิสุทธิ์  รัตนกมลวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธนสาร  อารยาภิชาติ
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงธนัชชา  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงธนัชญา  คำห้าง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงธนัชญา  สุคนธพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญาใจ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงธนัชพร  สายทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงธนัชพร  เหลืองสิริขจร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 736 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงธนัญชนก  ฉลอม
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงธนัญชนก  ติวงค์
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงธนัญชนก  ฟูคำ
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ทอง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงธนัญชนก  สาระสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายธนาธิป  ปัญญามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงธมกร  มนกลม
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงธมลวรรณ  กิระไอย์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงธมลวรรณ  ยิ้มแสง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายธราดล  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายธราวุธ  วงค์ตะวัน
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายธฤต  ไววาง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายธวัชชัย  อุดแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขัดแสนจักร์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตรูหม่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงธัชชาภัทรา  ไผ่ผล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงธัญชนก  กำทรัพย์
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพืชผลไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงธัญชนก  บ่อเงิน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ร่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นกาศ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงธัญชนก  โอดเฮิง
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พวงลำ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงธัญญาพร  ไผ่คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงธัญญาพร  เพ็ญศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายธัญธร  กันยะมี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงธัญพร  โกศัยสุขพัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงธัญพร  อานุภาพ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงธัญพิชชา  ผูกจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทพบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงธัญมน  แสงทอง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ส่างกาน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จำปาจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองเชื้อ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปันต๊ะรังสี
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงธันญรัตน์  ไกรราช
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงธันย์ชนก  พอจิต
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงธันย์ชนก  วงค์แปลง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงธันย์ชนก  วังคำ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายธาม  ลิ้มกมลทิพย์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายธารวาที  มัดจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงธิญาดา  เทียมแสน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงธิดากัลยา  พอเหมาะ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงธีรกานต์  ถุงเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธีรเทพ  ต๊ะใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายธีร์ธวัช  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธีร์ธวัช  เป็งจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงธีรธิดา  วิชัยยา
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงธีรนาฏ  เพ็ชรรื่น
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายธีรภณ  หนองถนัด
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายธีรภัทร  ธูปทอง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธีรภาคย์  กรุงศรี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธีรเมธ  เชียงหลง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธีรเมธ  ถิ่นเมือง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธีรเมธ  ทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธีรเมธ  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธีรัช  งามเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงธีริศรา  หงษ์ใจ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายนนทชัย  อินทะพุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายนพณัฐ  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายนพดล  จันทร์นันทะ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงนพรัตน์  ใจเกษม
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายนพวิชญ์  กำทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายนภดล  กัณตีเลิศ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายนภทีป์  ลี้สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายนภัสรพี  สุกิน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงนภัสรา  วิชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงนภัสวรรณ  นวาโย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนภาพรรณ  เหมืองหม้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงนภาศิริ  ตาเตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายนรภัทร  พันธุ์บุบผา
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายนราธิป  ใจก๋องแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายนราวิชญ์  อันทะชัย
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงนริศราภรณ์  แก้วสุ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงนฤชยา  มีสวาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายนฤพล  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงนฤภร  พลอยยอดศร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงนลินนิภา  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนวตา  กันทะรส
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงนวรัตน์  ภู่จุฬา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายนวิน  พยัคเลิศ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงนวินดา  ชุมศรี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงนัจมีย์  หอมศิริิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงนัทธมน  พันธ์ุดี
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉลอม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระไพรพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงนันท์นภัส  พลอยอนุกูล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายนันทพงศ์  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายนันทพงศ์  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงนันทัชพร  ขันคำนันต๊ะ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงนันธิญาภรณ์  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายนิกร  จันทราพรม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนิชานัน  สิงหนาท
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงนิชาพรรณ  ธัญญะ
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงนิชาภัทร  วงศ์เวียน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงนิชาภัทร  เสือเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายนิติพล  นุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายนิติภูมิ  นุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงเนติกานต์  เชาวดีนุกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายบรรณพล  ณ พิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายบวรภัค  อัญญะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญสิทธานนท์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงบุญฐิษา  สอนโส
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงบุญยอร  ทองประไพ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงบุณญิศา  ถิ่นถา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายบุณยเณจฉ์  คำปลิว
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายบุณยธร  ทองเจียว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายบุณยวีร์  คำปลิว
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงบุณยวีร์  พรมลา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงบุษกร  รัตนรุ่งรวิน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงเบญจวรรณ  นาคมั่น
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงเบญชญา  พิทักษ์รัตนาภา
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงเบญญาภา  คงประจักษ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายปฐพี  บัวนาค
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงปทิตตา  งามเลิศ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงปทิตตา  อินทรสัตยพงศ์
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายปธานิน  แขนอ้วน
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงปพิชญา  สารดี
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงปภานัน  สิทธิแสงชัย
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปภาพิน  ขยันดี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงปภาวรินทร์  นุขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุตรเสน
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปภาวรินท์  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายปภาวิชญ์  สมคิด
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายปภาวิน  พิเศษพิชญา
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายปภิณวิทย์  กาวีวน
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายปภิณวิทย์  มะเต่า
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายปรเมศวร์  เมฆาลัย
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสารยา
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงประภัสสรา  กาวีแดง
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงประภาศิริ  พันธ์กวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงประภาสิริ  แตงร้าน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงปราณปริยา  อารมณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงปราณปรียา  กาญจนาพงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงปริชญา  ต๊ะเรียน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงปริญชยา  ปริญญาจารย์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงปริณดา  ไชยสุข
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงปริตา  พุทธลก
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายปริพัตร  ยวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงปริยฉัตร  กำนันตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงปริยากร  โพธิ์พันธ์ทูล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายปรีดาวัฒน์  เนตรวีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงปรียากร  เอกจิตร
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชุมภูมิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงปรียาภัทร  อุดตุ้ย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงปวริศา  กรองบุญมา
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงปวริศา  กาสาร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงปวริศา  ทำทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายปวเรศ  กาวีแดง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันทรส
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงปวิตรา  กองงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตรพงษ์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงปวีณพิชญ์  ท่วงที
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายป้องเกียรติ  เมฆแสน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายปองคุณ  พรหมไพร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายปองคุณ  สมิทธิตระกูล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายปองคุณ  อรรถชัยพานิช
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายปัญญาวัตร  มะทะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาชินวร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายปัณณทัต  โนจิตร
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายปัณณธร  สำเภา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลศรีชัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงปัทมพร  กาศเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายปาณัทพงษ์  มาอุ่น
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายปาณัสม์  วิใจคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงปาณิสรา  กาวีแดง
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์กันยา
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปานไพลิน  ชูใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงปานหทัย  แย้มละม่อม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิฉัตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงปาลิดา  สมเป็ง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงปิณฑิรา  สั่งสอน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชนารัตน์มงคล
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงปิยกานต์  ทิพยจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงปิยมน  เมฆอากาศ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงปิยอร  เมฆอากาศ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายปุญญพัฒน์  แมตเมือง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงปุญญิศา  รอดสี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายปุณพจน์  ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงปุณยวีร์  สวัสดิ์กุล
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงปุณยาพร  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงปุณยาพร  เหลาดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงเปี่ยมพร  แป้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภัทรกุลพิสิฐ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงผริตา  ณ พัทลุง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงผิงดาว  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายพงศ์กรณ์  คำชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายพงศ์ชพันธุ์  เจตนานนท์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายพงศ์พล  ซื่อทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายพชร  หมดมลทิน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายพชรพล  อินต๊ะหา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงพณณกรณ์  คำยวง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงพนิตนันท์  จารุเลิศพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงพรชนก  กาศทิพย์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงพรชิตา  ปลูกเพาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงพรณิชา  หมอนเขื่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพรธิดา  หล้าคำมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงพรนารี  ต๊ะโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงพรนิภา  ดวงตาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายพรพิพัศ  จันลิ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงพรรชณิฎาร์  คลองศิล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพรรณธร  สการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพรรณปพร  ตุ้ยบุญมา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพรรณพัชร  พงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพรลภัส  สุจริต
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายพฤทธิ์  แก้วโมรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงพลอยปภัส  จิตรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์วัฒนานุกุล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  คำวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักเชื้อ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายพศวัต  ชัยภิวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  มาสุด
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงพัชญา  กสิณฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพัชญาดา  ดวงใน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพัชรพร  ติ๊บบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงพัชรพร  มณีทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพัชราพร  ม้าวิ่ง
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงพัชราภา  จีกัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงพัชรีพร  จี
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพัตรพิมล  ลือโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายพัทธดนย์  วารีกุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หอมมาก
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุ่มไสว
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพันธุ์วษา  ตาโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายพัลลภ  แสนใจยา
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงพาขวัญ  ธีรรัศมีวงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงพาขวัญ  สร้างตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายพาทิศ  วรรณคำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายพายุ  สุวรรณวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  กรุงศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายพิงครัตน์  แก้วบาง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงพิจิตรา  อุตส่าห์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพิชชากร  กลมกล่อม
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายพิชชากร  พันธุเวช
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงพิชชาพร  สัจจะวศิน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ม้าหลวง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงพิชชาภา  รำพรรณ์รัก
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงพิชชาภา  แสนยศ
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายพิชญกิต  คนชม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงพิชญธิดา  คุ้มวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนชมภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายพิชญ์มงคล  ศิริวาท
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทาบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรียนมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงพิชญา  บัลลังก์นาค
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงพิชญาดา  เผ่าฉาน
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงพิชญาพัณ  พงศ์พัฒนะนุกุล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงพิชญาภร  โคตะมี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเด็ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงพิชญาภา  ชวนมา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายพิชญ์  ตนาวรรณ
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงพิชนาฏ  แสนพงษ์
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงพิชนาถ  ดาวดึงส์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงพิชามญช์  ลัมยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ข่วงบุญ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายพิพัฒน์  เกิดขุ่ย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผัดผ่อง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุตวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงพิมพ์มณี  ยศประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงพิมพ์มาดาร์  ชัยภิวงศ์
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  ชัยเลิศวีระกร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แตกฉาน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วันมหาใจ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงพิมพิกา  จันทิ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงพิมพิกา  วงศ์มาก
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงพิมพิกา  เสาร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงพิมพิศา  ฐานะโภคิน
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงพิมลทรัตน์  ตรีเทพชาญชัย
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายพิรชัช  พันธุเวช
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงพิรญาณ์  สีริษา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงพิรดา  สุทธิพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงพิราวรรณ  คำโศรก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงพิลัดดา  สารศรี
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงพีรกานต์  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงพีรชยา  กิตติรัตน์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายพีรณัฐ  ปัญโญ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงพีรดา  ศรีเจริญ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายพีรพงศ์  ท่วงที
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายพีรพล  นิลเกษ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายพีรพล  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายพีรพัฒน์  จินดาสุรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนคำวัง
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงพีรยา  ผิวทอง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายพีรวิชญ์  ทุ่งสง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายพีรวิชญ์  สุรจิต
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายพีระพัฒน์  โกศล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายพีร์  เพ็งเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงพุทธิดา  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยาสตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุดแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สอนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงแพรวา  ธุระกิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงแพรวา  อินสวรรค์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงไพลิน  ป่งสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงฟาริดา  โท่คำเครือ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงภคนันท์  ปฐมกุลธนาพัฒน์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงภคพร  สีใจวงค์
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายภคพล  หมูสาร
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายภควัต  มณีทิพย์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงภณิตา  จุลธศิลป
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงภรภัทร  ไชยยงยศ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงภรภัทร  ท่อนคำ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงภวิศย์พร  หิรัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงภัควลัญชญ์๋  ท้าวน้อย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปงรังษี
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงภัณฑิรา  แสนตลาด
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงภัททิยา  มโนเสถียรกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงภัททิยา  วงค์สกุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายภัทรกร  จักรพรพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายภัทรกร  ทะนันชัย
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงภัทรชาภรณ์  เพ็ชรหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายภัทรดนัย  พลานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉิมภารส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงภัทรนันท์  มหายศ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายภัทรพล  วงศ์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายภัทรพล  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงภัทรภร  ขานไข
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงภัทรภร  มุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจมะโน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงภัทรวดี  รังษี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงภัทรวดี  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงภัทรวดี  สาใจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีลาวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กันนิกา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญกิจหัตถกร
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บรรลือ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงภัทราวดี  กวางประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงภัทราวรรณ  แก้วกัน
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงภัสอร  ทิพย์ปลูก
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายภาคิน  มหาวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงภาคินี  คงชนะ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายภาณุพงษ์  คำห้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงภานุสรณ์  สุขหลอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายภาวิต  ภาสสัทธา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายภาสกร  อยู่คู่คุณธรรม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงภิญญาดา  ฟุ่มเฟือย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมืองหม้อ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงภิรัญญา  ปีอาทิตย์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายภีรเดช  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายภูตะวัน  กล้าพังเทียม
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายภูตะวัน  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายภูธิชย์  สืบสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายภูริคุณ  มีโส
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายภูริณัฐ  คูหา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายภูรินทร์  บรรลือ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายภูวเดช  บุษบา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงภูศนิษา  ป่าดอน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงมณีวรรณ  แพงพงา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายมธุกร  ทองประไพ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงมธุรฎา  กลั่นเกษตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงมธุรดา  พรมปา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงมนทกานติ  แก้วสลัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงมนัสดา  สายตรง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขคงเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงมัชฌิมา  สอิ้งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงมัตติกา  คำยวง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงมารีน  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงมินรชา  กู่ก้องสกุล
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงเมธาพร  รินทระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงเมธาพร  สิกขานุกูล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงยติยา  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายยศวริศ  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายโยธาวุธ  ฤทธิ์ตา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงรชฎาภรณ์  วุฒิชา
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงรพินทร์  ทามี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงรมิดา  อินทรประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงรวิพร  รักการ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงรวิษฎา  บำรุงภักดี
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงรวิสรา  เรือนคำ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงรสิตา  ชุ่มใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงรสิตา  มะทะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงรักขิตา  กรสมบัติ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายรังสิมันตุ์  วงค์ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงรัชชภรณ์  กาศสกูล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายรัชชานนท์  แสนโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายรัชโยธิน  สงครามรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงรัญชิดา  ป้อกันทัง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงรัฏฐณิชา  วังลึก
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายรัฐภูมิ  เพสอูน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายรัฐศาสตร์  ทุ่งสิบสาม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีสด
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายราชพฤกษ์  เชื้ออ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ราชคม
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายถิ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันธะหมื่น
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงลลนา  รักแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ทองเอม
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงลักษณารีย์  ใบบ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงลักษิกา  แก้วสมนึก
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงลักษิกา  สุขทรัพย์
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายวงศ์วริศ  ทอดเสียง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วมารัตน์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายวชิรวิทย์  แซ่อื้อ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายวชิรวิทย์  นันทะยานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงวณิชพร  พรหมเมฆ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงวทันยา  ใจปัญญา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงวธูสิริ  คำสีเขียว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงวนัสพร  สารนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงวรกมล  รัตนนวล
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงวรกัญญา  มูลใจคำ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงวรกาญจน์  ทิดเคลือบ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายวรชัย  ยอดตาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงวรนิษฐา  สายทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงวรนุชนันท์  พัชรณิศนุชัย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายวรพล  พุทธมนธรรม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงวรพิชชา  ผาทอง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายวรพิชญ์  ข่มอาวุธ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงวรยา  รัตนวรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงวรรณฉัตร  เอกตะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีจะตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงวรรษชล  สมปา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายวรวิทย์  เรือนคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายวรสิทธิ์  บรรจุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวรัญญา  อินริราย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายวรัตนถ์  ปราสนธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงวราลี  ถิ่นหนึ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงวรินทร  บุญพูล
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงวรินทร์ธิดา  สารคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงวรินทรา  มีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงวรินทิพย์  พจนา
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงวรินรำไพ  คาระโก
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงวริศรา  เข้มขัน
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงวริศรา  สระทองออย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงวริสรา  กุมารแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายวรุณกานต์  ใจโฮ้ง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงศ์แพทย์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายวสี  โรจนมณเฑียร
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายวสุธรณ์  คำพิมลหิรัญรัช
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายวัชพล  ธรรมชัย
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายวัชรพงษ์  เขียวสลับ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงวัชโรทร  ทัพกฤษณ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงวัลลภา  ประกอบเขตรการณ์
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนเอิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงวิชญาพร  แนวลาด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงวิชญาพร  พันธ์เดช
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงวิณัฐดา  ชนม์สูงเนิน
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงวินท์นิศา  เฉลิมฉัตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายวิภพ  โคตรชมภู
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงวิภาวดี  สีชมภู
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สำเภาไทย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงวิมลณัฐ  วงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงวิมลณัฐ  อนุบุตร
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงวิมลนัฐ  ดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงวิรัญชนา  หงษ์ร่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงวิริยา  มูลเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันทะวิทย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงวิลาสินี  วิจารณ์จิตร
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายวิวรรธน์  เจริญบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศิริ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงวีธรา  ครองสุข
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายวีรพล  พจนานุวัตร
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายวีรภัทร  นาห้วย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายวีรภัทร์  มิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายวีรยุทธ  วงศ์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายวุฒิพงค์  กาเผือก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายวุฒิพร  สังข์ทอง
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์วาร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายเวชวิสิฐ  เมฆกิจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายศฎายุ  โพธิ์ไฮ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปั้นไล้
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายศรัณย์พงศ์  หมายมั่น
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงศรัณรัตน์  สัญญา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายศรัทธิญา  ต่างใจ
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงศรันย์พร  คณาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงศรุตญา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงศรุตา  เหมืองห้า
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงศศิธร  วงค์ดาว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงศศิวิมล  ตรีสุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงศิรดา  กันจะนะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงศิรดา  มหาวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายศิรพัชร  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายศิรวุฒิ  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงศิราณี  พันธ์ุดี
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงศิริกานดา  พูนพิน
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายศิริเชษฐ์  ตระกูลชัย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์สุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายศุกลวัตน์  ลาภยศ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงศุจีภรณ์  จักรพรรดิ์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายศุภกร  ขำละหงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายศุภกร  ต้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายศุภกร  ธัญญะสถาพร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายศุภกร  สนธิพันธ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายศุภกร  เหมืองคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายศุภกร  แหวนหลวง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงศุภกานต์  ตังเพิ่มพูน
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงศุภกานต์  ศุภจิตรานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายศุภกิตติ์  ปินตารินทร์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายศุภเชฏฐ์  เป็นใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายศุภณัฐ  กองวี
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายศุภณัฐ  สมิง
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายศุภนัฐ  กาศโอสถ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงศุภรดา  ตั้งกิตติพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  มานพกาวี
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายศุภวิชญ์  ถาปะนา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์วัน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายศุภวิชญ์  ฝึกหัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายศุภวิชญ์  ร่องพืช
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายศุภเสกข์  กระหวาย
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงศุภิสรา  เกี๋ยงคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายเศรษฐ์สิริ  ถาปนา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงสรณ์ภณภัสตร์  ทองวิภาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายสรณ์วรยศ  ทองวิภาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายสรวิชญ์  สุติ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายสรวีย์  ท่วงที
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายสรัล  ตั้งเที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงสโรชา  นาคเครือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงสโรชา  พิริยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายสวกฤต  แม่นยำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายสันติพงศ์  เวียงนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายสิปปกร  เหมาะดี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายสิรภพ  ศรีนาค
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงสิรภัทร  อัศวมนัสวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงมูล
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายสิรวิชญ์  วรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายสิระ  ชูสุวรรณ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงสิรามล  แสนวงค์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงสิริกร  ชูโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายสิริพัฒช์  พิทักษ์สิทธิพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกษสุมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงสิริมนนภา  มีรส
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงสิริยากร  ลือราช
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงสิริรัตน์  วัดสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงสุกฤตา  วังเชียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงสุจิรา  แก้วณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงสุจิรา  มีมนต์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงสุจิรา  อุ่นอมรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายสุชน  ปัญญาสว่างจิตร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงสุชานันท์  ลัคนะเวทย์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงสุตาภัทร  กุละวงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายสุทธิพงศ์  นันต๊ะปัน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงสุธาวัลย์  วังแผน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงสุธิญา  เพ็ชรหาญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงสุธิดา  มาอุ่น
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายสุธีกานต์  ขันคำนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงสุธีธิดา  บัลลังก์นาค
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงสุนิษา  แก้วมา
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงสุนิษา  หงษ์ยศ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงสุประกาย  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงสุพัชฌา  แมตสอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงสุพิชชา  จิตรสกุล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีธนะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงสุพิชญา  เนาวกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงสุพิชญา  ปินนะ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงสุภัสสร  ชมทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงสุภารัตน์  เขื่อนเก้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายสุรพงศ์  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงสุรัชยา  แนวณรงค์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายสุรัฐพงษ์  สีเทา
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงสุรัมภา  เทพพระแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายสุวรมัลญ์  สุคันธมาลย์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธุ์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายสุวิชาดา  พิลมพัตร์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองประไพ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงเสฏฐี  ชัยนันท์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายเสรีพิศุทธิ์  ยืนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายแสนกล้า  แสนชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงโสรญา  นันตะแขม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงหทัยชนก  ใจชิน
ป.4
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงหัตถนันท์  วิโจทุด
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ดิษเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายอชิตะ  เชียงเนาว์
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงอชิรญา  ปัญญาไว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายอชิระวิชญ์  อุดหนุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงอณุภา  เทพสาธร
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายอติคุณ  หรัญรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงอธิชา  ปวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายอนภัช  สนวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงอนัญญา  ภัทรรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงอนันตยา  วงศ์รอบ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงอนันติญา  อินต๊ะจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายอนุชา  ทิพย์หม้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายอเนชา  เช็มวิชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงอโนชา  จันทะราช
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงอโนมา  สุทธนะ
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงอภิชญา  กันเกา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงอภิชญา  วงค์ฝาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงอภิชญา  วันมหาใจ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงอภิชญา  หวลบุตรตา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายอภิสร  เกิดแล้ว
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายอภิสรา  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงอภิสรา  แย้มทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงอรณิชชา  แย้มแขไข
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงอรณิชา  กุลธนพิพัฒน์พงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายอรรถพันธ์  สุริยะวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายอรรถวิทย์  อะจิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายอรรถสิทธิ์  อินเต็ม
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงอรวรรยา  สุขถาวร
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงอริศรา  คชาวานิช
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงอลิษา  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงอัจจิมา  ศิริลักษณาวดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงอัจจิมา  อิ่นศิิริ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงอัจฉริยา  สุขจรัญ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงอัญชนา  ข่มอาวุธ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงอัญวา  หล่ายหก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายอัศวฤทธิ์  แปลงใจ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงอาทิตญา  ใจดี
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงอารียา  นันตา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 3ชั้น 1 ห้อง 313 โรงเรียนเมธังกราวาส
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงอารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายอิทธิกร  ญาณบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เวียงยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงอิ่มบุญ  อนุมาวัฒนากุล
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายอิราวัฒน์  โสชารี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายอิศรา  อังกานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มะโนรา
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงอิสยาห์  นันทิยา
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ธีระศานต์
ป.4
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงอิสริยา  ถั่วทอง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงอุษณี  กันยามี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายเอกศิษฏ์  รสเกษร
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงเอื้อการย์  ตุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงเอื้อคุณ  ผุสดี
ป.5
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงเอื้ออารี  เดชธรรม
ป.6
อนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงไอยวริญท์  คำเรือง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1172
เด็กหญิงกชพร  แก้วสีทอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงกนกกร  อิ่นศิริ
ป.4
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงกนกพร  ดำรงค์กุล
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายกมนทรรศน์  แสงบุญ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงกมลกานต์  วรรณบุตร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงกมลพร  จตุรพักตร์สกุล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายกมลภพ  หงษ์เจ็ด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คูหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญอริยเทพ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายกรรวี  วงรีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงกรวรรณ  พรินทรากุล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายกรวิชญ์  กันตี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายกรวิชญ์  อินต๊ะวัง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คำผัด
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายกรินณกริช  ตันมา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายกฤตณัฐ  มุ่งหมาย
ป.6
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายกฤตย์กรณ์  ดอกแสง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายกฤติน  เรืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายกฤษฎกรณ์  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงกวิสรา  ประเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายก้องพิสิษฐ์ภพ  เหมืองอุ่น
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงกัญจนพร  ข้ามสาม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงกัญญรัตน์  อ่างอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวดี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงสันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สายถิ่น
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายกันตินันท์  วัฒนภิญโญ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชื่นบาน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ป.6/2 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1207
เด็กชายกายสิทธิ์  เลิศอัมรานนท์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงกิตติกา  ถิ่นแสน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายกิตติธัช  หม้อกรอง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายกิตติพศ  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายกิตติพิชญ์  ศรีวัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนศิริ
ป.5
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงกุลธรา  ม้าดี
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงกุลภัสร์  อภัยกาวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงเกศกมล  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายเกียรติภูมิ  ชุมภูอินทร์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายเกียรติภูมิ  วิกาหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายเกียรติสกุล  กันกา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายเกื้อพงษ์  ลิศกาญจนาพร
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงเขมจิรา  กึกก้อง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ
ป.6
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงเขมิกา  เข็มวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายคณาธิป  เกี๋ยงหนุน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายคณาธิป  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงคมฉัตร  กนกเนตรสกล
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายคัมภีร์  ศรีคำภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงคุณภัทร  อินทรรุจิกุล
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช
ป.6
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงจังคนิภา  วงศ์ปินะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายจารุวิทย์  วรรณสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายจิณณพัต  กัลยา
ป.6
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงจิดาภา  มากมาย
ป.5
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนกือ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงจินจุทา  โกสีย์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงจิรชยา  จันกัน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายจิรภัทร  ปัญญามา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ป.6/3 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1242
เด็กชายจิรภัทร  ยาถี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงจิรภัทร์  ขุนแหลม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงจิรภิญญา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงจิรภิญญา  ยะพรม
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ
ป.6
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงจิรัชญา  ตันมา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายจิราธิวัฒน์  พรหมเมศ
ป.4
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล
ป.5
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายจีรัฏฐคุณ  พิชญาคณากิจจ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงจุฑามณี  สุคันธมาลา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสารยา
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงฉวีวรรณ  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงฉัตรณิชา  เมืองมูล
ป.5
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายเฉลิมรักษ์  วิเวกวิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงชญาทิพย์  คำมา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายชญานนท์  ใจคอดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงชญานันท์  ปัทมาภรณ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายชนม์ณพัทธ์  วิเศษ
ป.6
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สินสี่
ป.6
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายชนัต  กุลกัลยากรกมล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงชนาภา  แก้วสง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงชนิดาภา  มหามิตร
ป.5
อนุบาลแพร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายชนินทร์  วงค์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงชยนุษย์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายชยังกร  พรมปันดิ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายชยางกูร  เวียงยา
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงชยาดา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงชลกร  เถระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงชลธิชา  กรวดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงชลธิชา  คะจรรยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1277
เด็กชายชลวี  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงชัญญานุช  โทบุราณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายชัยภัทร  เธียรธรรมการ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายชานนท์  ทองประไพ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายชิติพัทธ์  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายชินกฤต  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายชินาธิป  ปลาหนองแปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงชุลีกรณ์  พรวนเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายญาณพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายญาณภัทร  จุมพิศ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
ยัง