ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกีรติ  อินทรจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
2
เด็กชายชญานนท์  งามสมทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
3
เด็กชายนราวิชญ์  สระมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
4
เด็กหญิงนันฐกานต์  คงเพ็ชรศักดิ์ทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
5
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
6
เด็กหญิงอัมพรศิริ  ดีเป้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
7
เด็กหญิงกนกพร  ดอกจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามขำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายไกรสร  ปานตะโหนด
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงจิราภา  วันสุริวงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายเจษฎาพร  ใจอารีย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายชยพัทธ์  ปทุมสูติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงชลนิชา  ฉวีอินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงญาศินี  แก้วกลาง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงณัฐพร  ฤาชา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิรวัลเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
18
นางสาวเณศรา  จันทร์ไทย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงเณศรา  หีบแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายเดชนรินทร์  คงขุนทด
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงติยาภรณ์  ภักดีแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายธัชพล  เจดีย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายธันวา  ใจยง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายนรวิชญ์  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุ่นเดช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงบุษกร  พงษ์เพชร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงเบญจวัลย์  เชษฐ์ชัยอมรกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงประทิตตา  ทวีโชติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
30
นางสาวปรารถนา  ทองภู
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงปุณยนุช  เครือทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายพนธกร  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายพลรัตน์  รัตนใหม่
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงเพชรธิดา  นาคมะเริง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
36
นางสาวแพรไหม  เหล็งสุดใจ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายภาณุ  งามเฉลียว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายมณฑล  นุชนางศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงมัณฑริกา  บัวภาเรือง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
40
นายเมธิชัย  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายรพีภัทร์  พรมขุนทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
42
เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่ระย้า
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงวิรดา  กกขุนทด
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายวีรพล  มะลิภา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
45
นางสาวศรัญญา  กลมกลึง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวศศิประภา  บุญชูประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงศุภานัน  ดำเนิน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดอ่อน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ภู่เพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงสุวิมล  บุญประสงค์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายอดิศักดิ์  ดำรงพันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายอภิชาติ  หงษ์โต
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
54
นายอุทัย  สร้อยศรีพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงอุษญามล  เอกเผ่าพันธุ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
56
เด็กหญิงกชพร  ปัณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงกนกพร  ป้อมสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงกนกรต  กริดรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกมลรัตน์  งามขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกรกนก  วสยางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกรรณิกา  เยื่องนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
64
เด็กชายก้องภพ  จันทรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกัญญณัฐ  อัตถีธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วีระกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกานต์มณี  แสนลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงกุลิสรา  ถาวรผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
71
เด็กชายคเณศ  ดาวสดใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
72
เด็กชายจตุพร  กันหาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงจรรยพร  ถิ่นทัพไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงจารุวรรณ  ุอุทรดัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงชนกนันท์  ภูเยี่ยมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงชนกวนันท์  สิงหนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงชนัญธิดา  ถาดวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
78
เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
79
เด็กชายชวกรณ์  เจนจบธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงชุติมา  อินทร์แพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
81
เด็กชายฐิติชัย  แทนชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงฐิติมา  วงศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
83
เด็กชายณัฎฐชัย  งูคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีสมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
85
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีนำพล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณัฐนันท์  ราชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทัพรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงณัฐวรา  วงษ์กลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงณิชกานต์  น้ำเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
90
เด็กชายทินภัทร  อิ่มจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายธนชาญ  อรุณประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
92
เด็กชายธนณัฏฐ์  โรจนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
93
เด็กชายธนพจน์  อัมพาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
94
เด็กชายธนวัฒน์  บัวคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงธัญชนก  ห้อยดอกหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงธัญสุดา  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
97
เด็กชายธันวา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงนวรัตน์  จันทคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงบงกช  นากงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงบุญนิสา  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
102
เด็กชายปฏิพล  ตาลสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงปภาวี  เรือนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงปภาวี  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงปรีชญา  ลำพึงกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงปวริศา  เขียวนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงปวริศา  จีนมหันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงปวีณนุช  พงษ์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
110
เด็กชายปวีดนย์  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงปัณฑารีย์  โกมาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงปารณีย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงปิยธิดา  ประภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงปุญช์กนก  ม่วงสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
115
เด็กชายปุญญพัฒน์  มาศภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงเปมิกา  พันแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงพชรกมล  หวั่นหวาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
118
เด็กชายพชรพล  ไชยวงษ์ฝัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
119
เด็กชายพรพิพัฒน์  พูนธนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงพราวนภา  สิทธิกัณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงพัชร์วรรษ  รวงสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงพัทธ์ธิชา  ศรีเฉลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงพันธิตรา  ภูนาคเกี้ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนะเศรษฐวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
128
เด็กชายพิตรพิบูล  หงษ์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงพิมชนก  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงพิมปราง  สหรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงพิมพ์พิศชา  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ยอดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงภคพร  สะขะโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
134
เด็กชายภาณุพงษ์  ขจรกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
135
เด็กชายภิวัฒน์ไชย  พุทธชาติคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
136
เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
137
เด็กชายภููมิภัทร  ทองเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงมนัสนันท์  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงเมษา  มหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงรตนพร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
142
เด็กชายรัชพล  ประทุมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
143
เด็กชายรัฐศาสตร์  ถาปนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์อ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงรุจิกร  หนูนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงลักษมน  ปาวะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
147
เด็กชายวงศกร  สมรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงวณิชย์ญา  สุขีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
149
เด็กชายวรภัทร์  มิลังค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงวริศรา  ตันชนะประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
152
เด็กชายวัชรพล  ปิ่นทะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
153
เด็กชายวันชนะ  บุตรบุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงวารัตดา  แก้วต่างนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงวิรชา  พฤกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
156
เด็กชายศรัณยพงศ์  เทพอวยชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
157
เด็กชายศักดิ์ชัย  ทวนขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
158
เด็กชายศักย์ภูริช  เหลืองดำรงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงศันสนีย์  ศิริอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงศุภกานต์  ปาวะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายศุภณัฐ  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงสภารัตน์  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงสิรพัชสร  น้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
165
เด็กชายสิรภพ  ศิริดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงสิรภัทร  พงษ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงสิรภัทร  รักหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงสิรินดา  โตแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงสุธางศุ์พิชฌาย์  โพธิ์อุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงสุพรรณิกา  คำโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงสุภัสสร  เม่นไทยสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
172
เด็กชายสุริยะ  บาขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
173
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อำพรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สวามิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
176
เด็กชายอภิชัย  โพธิ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงอภิญญา  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
178
เด็กชายอภิวัฒน์  มีมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
179
เด็กชายอัครวินท์  เนียมกลั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
180
เด็กชายอาณัฐ  สาระธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงอาภัสรา  กวยคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงอารยา  ศรีพะเนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กหญิงกนกพร  บุญราวี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
184
เด็กชายกนกพล  หุตะการ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
185
เด็กหญิงกมลชนก  พลสุภี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงกมลชนก  ล่องทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
187
เด็กหญิงกมลรัตน์  โสทองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
188
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีจันทร์เวียง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
189
เด็กหญิงกรวรินท์  จงใจมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
190
เด็กหญิงกวีทรา  หล้าน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
191
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิเทศธัญกิจ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรือทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
193
เด็กชายกิตติพงศ์  อุดฝั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
194
เด็กหญิงเกวลิน  สุธงษา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
195
เด็กหญิงเกศวดี  สอนโพธิ์ตรุ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
196
เด็กหญิงขวัญวลัยลักษณ์  โสประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดโพธิ์เขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
198
เด็กหญิงจรรยวรรธ  แสงมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
199
เด็กหญิงจิรชยา  พุทธรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
200
เด็กหญิงจีรนันท์  คำแพ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
201
เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
202
เด็กชายเฉลิมราชย์  เอี่ยมคุ้ย
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
203
เด็กชายชนวีร์  ทวีค่ำคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
204
เด็กหญิงชนัญธิดา  คำชู
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
205
เด็กหญิงชลธิชา  หลอดบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
206
เด็กหญิงชาลิสา  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
207
เด็กหญิงโชติรส  เนาว์กา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
208
เด็กหญิงฐิตาพร  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
209
เด็กชายณฐชกร  ควรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองอยู่สุข
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
211
เด็กชายณัฐพล  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
212
เด็กหญิงณัฐยา  หารกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณิชานันทน์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
214
เด็กหญิงดลนภา  กุนมล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
215
เด็กชายถิรธนา  มาขุมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
216
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เมฆธนานันท์
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
217
เด็กชายธนกร  พร้อมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กชายธนโชติ  สวยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
219
เด็กชายธนดล  อยู่รักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
220
เด็กชายธนวัฒน์  สีหาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
221
เด็กชายธันวา  ทลาไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขาวไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
223
เด็กชายธีรภัทร์  ดวงตาปา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
224
เด็กชายธีระพงษ์  เกิดนพคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
225
เด็กหญิงนนทพร  อนนท์
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงนัฐณิดา  ปัญญาคำ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงปณิตตา  แก้ววันนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
228
เด็กชายปัณณวัชร์  สกุลจรัสพัช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปิยะวารี  อิทธิพล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
230
เด็กชายพศวีร์  บุญกว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพิชชาพร  คำเพลิง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
232
เด็กชายพิพัฒน์  ศรีลาวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงแพรวา  ธุหา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
234
เด็กหญิงภัทรริดา  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
235
เด็กหญิงภาวิตา  พวงศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
236
เด็กหญิงรัญชิดา  สีทานวล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงลลิตวดี  ทนะขว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
238
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิศวะวาทิน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
239
เด็กหญิงวิชชุพร  วิชชุรัศมี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
240
เด็กหญิงศุภัชญา  กรุณา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
241
เด็กชายสัชฌุกร  ดากระบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
242
เด็กหญิงสิริกร  บุญพา
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสุภัทรา  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
245
เด็กหญิงโสรญา  สิงห์เส
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
246
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วรรณสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
คณิตประถม
247
เด็กหญิงหยก  โพธิสมภาร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
248
เด็กชายอัสนีย์  สีเผือก
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
249
เด็กหญิงอาคีรา  แคนดา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงอินทิรา  กระสายทอง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงกรชนก  กมลเสถียร
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายกษิดิศ  แก้วสงค์
ม.1
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายกิตติศักดิ์  ดีสุข
ม.1
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงญาณิศา  คำจันทร์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณธิดา  ขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงธนัญญา  กอนปิ่น
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายธีรโชติ  สีหาบุตรโต
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงนัฐชา  ถุนพุฒดม
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงนันธิดา  ช่างปัตย์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายปกรณ์  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงปัทมาพร  ทับมั่น
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงพอร์สภัสรา  วัฒนจิรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงพัทธิฎฐา  จันเฮ้า
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กำเนิดกลาง
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงภัทรภรณ์  กงนะ
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงศิระประภา  คำพิฑูรย์
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงศุภัชญา  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงสาวิตรี  เครือขวัญ
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายสิทธิชัย  แก้วดวงใน
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงสิรีธร  ขุนสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงสุกัญญา  ปานมพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงอภิญญา  บุญไชย
ม.2
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงอรญา  พุ่มทอง
ม.3
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
274
เด็กหญิงกชกร  จิตรครบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกนกนิภา  ภายไธสงค์
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษชาติ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจันจิรา  นาจพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญถา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
280
เด็กชายเจ้าทัพ  กุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงชญาภา  หม่องศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงชนภัทร  สีโน้ง
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงชนัญชิดา  กีรติสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงชนัญญา  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงชมพูนุท  บู่ทอง
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงชลดา  ภานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชาริกา  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายฐิติกร  คงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
289
เด็กชายณลวิชญ์  ถามั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นทัพไทย
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์นาแค
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณัฐสิทธิ์  กองตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงเตชินี  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
294
เด็กชายธนวัฒน์  คะเณวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงธัญชนก  ผิวทอง
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงธารวิมล  กินตายายนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงธิดารัตน์  กินตายายนา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธีรดนย์  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงนรินทร์พร  หาญคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
301
เด็กชายนวพล  ยิ่งคำแหง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
วิทย์ประถม
302
เด็กชายนันทเดช  สุขคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงนันทิยา  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนันธมน  จ้อยน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงนิธิญา  โฉมยา
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนิรินธนา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงบุญฑิรา  ด้วงคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงประกายดาว  จันทร์พราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กหญิงปิยะนัด  พร้อมเพียง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงปิยะพัชร  สิงห์ที
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
311
เด็กชายปุุญญพัฒน์  นำหน้า
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฉ่อยทะนงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงแพรวา  ศิริโกสุม
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายภัทรพล  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
316
เด็กชายภัทรพล  นาคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงภัสสร  ดอมไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
318
เด็กชายภานุวัชร  ธวัชกุลภิญโญ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงมิถุนา  คชสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงมุกตาภา  วงษา
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายรณชัย  บัวดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์อำไพ
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
324
เด็กชายรุจิกร  ศรีวังคำ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
325
เด็กชายวัชรดล  เมืองใจมา
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
326
เด็กชายวันกานต์  แคล้วกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
327
เด็กชายศศิชัย  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงศศิพร  จาโว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงศิรภัสสร  กางพันเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายศุภกร  วิทวัสภาส
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
331
เด็กชายศุภณัฐ  ถาวรชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงสินีนาฎ  แก้วยม
ป.6
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงสิริกร  สมรูป
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงสิริวิมล  จันทคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงสุชิชา  ภู่สวรรค์
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงสุณัฏฐา  โสประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงสุนิตรา  พลกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงสุพรรญา  เถาโคตรศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์จร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงสุภนิดา  มหันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงสุภัทตรา  ธงชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงสุภาวดี  เกษมสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงอณัชชา  ราชวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.35
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
344
เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ใจยวน
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงอัฐภิญญา  แดงตา
ป.5
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงอุบลวรรณ  พานทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
วิทย์ประถม