ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ 1 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรัตน์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤติ  ชูกิตติพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤติเดช  ฉันทบริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัญชพร  โสดบ้ง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เกิดอินสุข
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กามิน
ป.5
โรงเรียนเมตตาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกุลภรณ์  เบ้าสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายชญานิน  สะโรดม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทับมีบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชัญญา  ศรีจันทริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชิตาภา  นนบุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงญาณิดา  แก้วเหลา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงญาณิศา  คงป่า
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายฐัธษกร  หงษ์บิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงฐิติพร  ม้ายอง
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ปลั่งศรีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฐณิชา  หีตเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉัตรมาลารัตน์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณิชารีย์  บรรดิษวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงดารุวรรณ  สายยืด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงทัชชกร  อ่อนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายทินภัตร  แถวบุญตา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายธนกฤต  น้อยซาคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธนดล  ป้องท้าว
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายธนพัฒน์  สารีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายธนภัทร  สีหะนาม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายธนวัฒน์  เสรีสันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนิศร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสม
ป.4
โรงเรียนเมตตาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงธิพย์ติญา  ป้องท้าว
ป.6
โรงเรียนเมตตาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธีรเดช  ยอดบุญ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธีร์ธวัช  ขวัญบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายนนทภัทธ์  พลกัลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายนวพล  เกษามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงสุรนดา  โชติพรมราช
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายสุวพิชญ์  สุขคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงอภินันท์ภรณ์  มีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ 2 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
39
เด็กชายบุณยากร  เมืองยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเบญญาภา  รอดปาน
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปพิชญา  พั้วป้อง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปภาวิชญ์  บุญสิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงปภินทิพย์  แก้วหนู
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงปิ่นขวัญ  ลาคำ
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงปุญญาพร  ศรีบุญนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงปุณยาพร  มูลสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายพงศกร  นงค์ภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายพงศ์ธร  อัศวสิทธิกิจ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพนิตนันท์  คำคูณ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพรปวีณ์  วงศรีรัก
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพัชชา  นานทิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปัญจอาม
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงพิมพ์วรัตน์  บุญมีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงเพชรนารี  เปลยพลอย
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงแพรวพรรณ  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงภูญดา  ขันธกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงภูษณิศา  เชาว์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงมณีรัตนา  เตวะสุ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงมานา  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายเมธัส  แปววัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายยศกร  แก้วกิ่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงวรินรำไพ  ขะมา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายวัชรธร  ธีรธรรมธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายวิทศรุต  คุณนะ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ลีลาเลิศ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงศิริหัสรังษี  อริยะวงศรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายศุกลวัฒน์  บูรณะชัยศิรินุกุล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายสมบัติ  ทรงสวัสดิ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายสิรภพ  บรรจงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงสิริสุข  จิตรัตน์
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายสุเทพ  กำแซง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงสุปรียาภา  กองแพง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายอัครเดช  สีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายอิมมานูเอล  เผ่าต๊ะใจ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ 3 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงจีรพร  หรั่งมา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
นายชนาเดช  กุลกรอม
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชาคริยา  กองพล
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
นายชินภัทร  พุทธวงศ์
ม.3
โรงเรียนเมตตาศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงญาณันธร  คำมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
นางสาวญาณิศา  อารีสุก
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงฑีฆสรา  นรเศรษฐพงศ์
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
นางสาวณัฐพร  ช้างลา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
นางสาวณิชาภา  สอนสุข
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงตติพร  ภาคภูมิ
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
นายธนบดี  พิพัฒน์พรหมคุณ
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงธัญชนก  มะโนทน
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พงพันธ์
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายธีรเทพ  บุญมีมาก
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
นางสาวนัชชา  สุวรรณโสภา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
นายนันทพงศ์  ชินภักดี
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงบุญญาดา  ฤทธิรอด
ม.2
โรงเรียนจิตพิมล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปานไพลิน  อุปรี
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นางสาวปิยณัฐ  กวยวงศา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
นางสาวปิยะธิดา  ทองธานี
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงพรรณพร  โสมสุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นางสาวพิชรีภรณ์  ติดโนน
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
นายพิสิฐ  จันทร์พิทักษ์พร
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมมูล
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงภัทราวรรณ  แก้วแสนเมือง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายภาณุวงศ์  เรืองขำ
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ชา
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายรชต  อิ่มปรีชาวงศ์
ม.2
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
นางสาวรัชฎาภรณ์  อินทร์พินิจ
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงวิภารัตน์  หาญรักษ์
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นายศักรินทร์  ช่างทอง
ม.3
โรงเรียนเมตตาศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายสิงห์โต  บุดดา
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายสินชนา  ธนยานีรนาท
ม.1
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริชัย
ม.3
โรงเรียนเมตตาศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
นางสาวอรทัย  ข้อทอง
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
นางสาวอังคณา  ทาทุม
ม.3
โรงเรียนเมตตาวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ 4 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ม่วงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงกฤติยากร  ก้อนจันเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งนอก
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขึมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงกัญญาภัค  พักใส
ป.6
โรงเรียนเมตตาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงกัญญาภัค  พารา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงกานต์อนงค์  พูนทวีเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงเกวลี  พรมชุลี
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสมภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองคำสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ยะพา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงขวัญสุดา  พรหมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์แหวน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจิดาภา  มาลา
ป.6
โรงเรียนเมตตาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกตุดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงจิรัชญา  กลมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงจิรัชญา  ช้างเขียว
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชญานิศ  ชูกิตติพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชญานิศ  ทับมีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชนัญชิตา  แต้วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชนัญธิดา  พิลาเกิด
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชมพูนครินทร์  เสือเขียว
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชริสรา  ฉิมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชลกร  ทรงชัยมงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงชลิดา  ทองเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงชลิตา  โสนา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงชัญญา  ฤทธิรอด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายโชติภัสสร์  ศรีทรงเมือง
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงญดาพร  มิ่งรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงโญลัลดา  โหละสุต
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายฐานิต  ป้องท้าว
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงฐิดายุ  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ 5 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กหญิงฐิตาพัชร  สร้อยมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณฐกร  ลาภมหกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณภัสวรรณ  พยัคประโคน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นผา
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สระทองอยู่
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายณัฐกรณ์  สีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณัฐกฤตยชณ์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณัฐนรี  หีตเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณัฐวัฒน์  บุรพพงษานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัณฐากร  อินทร์ทูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณิชากร  ทองหาญ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงดนิตา  นามะกุณณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายทรงพล  พิมพ์ยา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงทิวาภรณ์  วจีอรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธนกร  เหลืองทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนดล  ใจเมทา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงธนพร  แดนสวรรค์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธนพร  อินทร์ทูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนพัฒน์  มีแสง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธนวินท์  พิมลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์แต่ง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธันยพร  แสงสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธีร์ทิวัตถ์  ด่านรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธีระชัย  วันเพ็ง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนภัสกมล  ก้อนจันเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนภัสกมล  น้อยพี
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสตา
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนวพร  อภัยพรม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนัฐธิดา  คุณอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายนัทธ์ดนัย  นุริตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนันท์นภัส  กันยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนันทนัช  อารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนันทัชพร  ศรีสะอาด
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กหญิงนิชาดา  เสือดี
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายนิติภูมิ  ไทยตรง
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงเนตรขวัญ  ยิ้มฉิม
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายบุญยวีร์  พรมอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปพิชญา  ช้างเขียว
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปภาวรินท์  วุฒิกาโสภณ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปรัชญา  ภูติยา
ป.6
โรงเรียนเมตตาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปราณทิพย์  ศรีระชาติ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปรารถนา  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปริยากร  เทียมเศวต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปริยากร  พันผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปรีญาพัชร์  สิริโรจนมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วีรวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงปัทมเกสร์  ปลื้มเนตร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปานระพี  สวัสดิ์นที
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปิติชานันท์  อ่างคำ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงปิยณี  ภูวเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปุณณ์ธเนศ  บุญฤทัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปุณยาพร  วันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงเปรมศิริ  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมตตาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพขรวดี  ผองแผ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ล้อมแพน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพนัชกร  ยอดคง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพรธวัล  คงปราการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพรธิดา  ภูวเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรปวีณ์  มงคลวัจน์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอนผา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพิชญาพร  แย้มยุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพิณทิพย์ภา  จำปาสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงภคพร  เรียงผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายภัณฑ์ชาติ  เพชรภัณฑ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายภัทรกร  ชมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายภัทรพล  ทองเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ 7 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กหญิงภัทรวรี  เมฆาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงภาลฎา  พงษ์ประภาส
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงภิญญดา  หลีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงภิศมา  อุ่นอุ้ย
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายภูมิพัฒน์  พันธ์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายภูมิรพี  จันทร์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  พามา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเมธาพร  พรมตา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเมธาวี  ซอนจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงยุวรรณดา  ด้วงมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงรวิสรา  ครองสิน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงรวิสรา  เพ็งแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายลลิตา  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงลักขณา  แซ่สง
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายวงศพัทธ์  สุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เชยชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงวรรณพร  อินทร์พินิจ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงวรรณวิศา  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวรวลัญช์  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวรันธร  อรุณผล
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวันอัศวิน  ไกรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงวิชญาภา  ตาแล
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายวิทยา  พิมสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังบาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวิภาวินี  คำมา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวิภาวี  วิจิตรพัชร
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวิมลศิริ  ศิลา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายวีรลักษณ์  น้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงศรัณยาพร  กระจ่างวงษ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงศศิกานต์  ปานขาว
ป.6
โรงเรียนเมตตาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงศศิธร  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงศศินา  หม่องคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงศศิประภาพร  วันยาเดช
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายศาสตรา  หนูภา
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงหาญ
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงสรินทิพย์  ไฉนงุ้น
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ 8 โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กชายสิงหา  ตะใบ
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายสิทธิโชค  ม่วงเงิน
ป.4
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายสิรภพ  ศรีทับทิม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายสิรวิชญ์  พันจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงสิริภัสสร  สิริชีวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายสิริภาส  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  นงภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงสุฐาปนี  มุสิกไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงสุพิชญา  สุทธสอน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงอนัญพร  เพียรสอน
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายอนุพงษ์  พาทา
ป.5
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงอภิชญา  อนุสินธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงอภิญญา  แซ่เถา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายอภิรักษ์  อัศวธิติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงอรไพลิน  ชัยงาม
ป.6
โรงเรียนเมตตาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงอรวรรณ  วัฒนศัพท์
ป.5
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์