ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก้วปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกาญจน์  โกละกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุ่มคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกมล  เพ่งพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกรรณเอนก  นากใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วอู๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกรวิชญ์  อัคษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติน  มหาวงศ์นันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤติยา  มีบุษยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษฎา  ศรีธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษณะ  ดีดาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษดา  ฮิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกวินภพ  ทิมแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
17
เด็กชายกสิกร  คงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกอแก้ว  ธำรงภูวดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกอปฬบุญ  จาจุรัตน์จามร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญพัชร  กิ่งคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัคษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยไพศาลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญพัชญ์  จุลชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
26
เด็กชายกันตธีร์  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
27
เด็กชายกันตยศ  เฉลิมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกานดาณภัทร  บัวพรวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
29
เด็กชายกานต์นที  กาญจนารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกานต์มณี  ปานนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติภพ  โสมาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชคงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกุลิสรา  แสนอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
35
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใหมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเกื้อกูล  เมืองเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงแก้วมุกดา  ฉิมเครือวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
38
เด็กชายขจรพงษ์  ชัชวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
39
เด็กชายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
40
เด็กชายคนาธิป  ปุณยานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงคุณัญญา  โปรยเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
42
เด็กชายจตุรงค์  เมืองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
43
เด็กชายจักรพรรดิ  พอใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
44
เด็กชายจักรพันธ์  คงทัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
45
เด็กชายจักรภัทร  อินธิพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
46
เด็กชายจักริน  ปาริจฉัตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจันทราภรณ์  ขวัญนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรกร  เลิศประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
49
เด็กชายจิระเมธ  บุญพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
50
เด็กชายจีรพัฒน์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
51
เด็กชายจีรวุทธิ์  หิรัญมงคลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจีรัตน์กมล  สารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจีราณัฏฐ์  เกตุเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
54
เด็กชายเจษฎากรณ์  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชญานิศ  เหลืองศิริเธียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชญาภา  กายประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
58
เด็กชายชนกนันท์  บุญพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
59
เด็กชายชนสรณ์  ศุภดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนัดดา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
62
เด็กชายชยพล  คำสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
63
เด็กชายชยพล  ตั้งกิจเจริญโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
64
เด็กชายชยพัทธ์  กาฬะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
65
เด็กชายชยากร  การภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชลลดา  ปู่อยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
67
เด็กชายชวัลวิทย์  นามเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชวิศา  พันธ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
69
เด็กชายชิตาพงษ์  มะโนผาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
70
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชินกฤต  นาถาดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชีวาพร  มาลาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
73
เด็กชายฐนกร  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
74
เด็กชายฐานันดร์  วงษ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฐิตาภา  ภูคันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
77
เด็กชายณชพล  ธิกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
78
เด็กชายณฐกร  ไชยศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
79
เด็กชายณฐกร  ทองแทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
80
เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์ตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
81
เด็กชายณธนกร  สายโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
82
เด็กชายณภัทร  วรรณาเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
83
เด็กชายณรงค์กร  งามระโหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณวฤณ  เกษมสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัชชา  มามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฏฐพงษ์  ศิลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฏปรียา  ใจชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฏยรัตน์  น้อยคนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐชนน  มุ่งมาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิดไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐดนัย  คงรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิมมาหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐนรี  คงคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มห้างสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐพร  ชมมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐพล  ตาลสุกเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐพัชร์  เบ้าตุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐวัฒน์  คำงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐศักดิ์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
105
เด็กชายดนุพัฒน์  สาทสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายต่อตระกูล  สาระวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
107
เด็กชายติยะราช  พุทธมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
108
เด็กชายเตชิต  แซมสีม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
109
เด็กชายเตชินท์  อ่อนโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
110
เด็กชายเตวิช  ช่วงชิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
111
เด็กชายไตรภคิน  ตรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
112
เด็กชายทรัพย์สิทฐ์ชัย  ศรีสรณ์กาฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
113
เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญภากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
114
เด็กชายทัศน์พล  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
115
เด็กชายทินภัทร  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงทิประภา  จำชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงทิพย์มนทรา  สีใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
119
เด็กชายธนกร  ท้าวน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
120
เด็กชายธนกฤต  รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
121
เด็กชายธนกฤต  สีดารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
122
เด็กชายธนกฤต  หลวงอินทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
123
เด็กชายธนกฤต  อานกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
124
เด็กชายธนชัย  พูนฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
125
เด็กชายธนโชติ  โคตรชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
126
เด็กชายธนโชติ  พูลทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
127
เด็กชายธนโชติ  หมื่นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
128
เด็กชายธนดล  เดชาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
129
เด็กชายธนทัตณ  วิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
130
เด็กชายธนพงศ์  อาจมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
131
เด็กชายธนพนธ์  แก้วเปี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธนพร  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธนพร  ปีนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
134
เด็กชายธนพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
135
เด็กชายธนภัทร  ตระกูลรำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
136
เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
137
เด็กชายธนวรรธน์  นิลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
138
เด็กชายธนวัฒน์  จันสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
139
เด็กชายธนัญชัย  ทองม่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
140
เด็กชายธยาภัทร  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธัชธรรม์  ทองเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธัญญภัสร์  บุญอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่องเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
146
เด็กชายธัญวิสิษฐ์  จิตต์ชัยชณัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธัญสินี  ขำทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธันยพร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธิดารัตน์  นนท์อามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
150
เด็กชายธีทัต  เบ้าจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
151
เด็กชายธีภพ  สอนทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธีรกานต์  ปลัดท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
153
เด็กชายธีรดนย์  นริศราวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
154
เด็กชายธีรดนัย  นริศราวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธีรตา  จันทร์แสงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
156
เด็กชายธีรเทพ  แก้วนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
157
เด็กชายธีรภัทร  ตะใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
158
เด็กชายธีรภัทร์  หาญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
159
เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
160
เด็กชายธีรวัชร  แลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
161
เด็กชายธีรัช  ลีลารัตนพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
162
เด็กชายนนท์ปวิธ  วงษ์ทำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนนทพร  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
164
เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
165
เด็กชายนพเก้า  หมีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนภัสกร  แดงโคเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนภัสสร  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
169
เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนันทนาพร  ตุนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
173
เด็กชายนันทพัทธ์  โททะมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
174
เด็กชายนันทวัฒน์  สังพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
175
เด็กชายนิติธร  ต้นเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
177
เด็กชายนิภัทธ์  ทับแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
178
เด็กชายเนติพล  วิจิตรพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
179
เด็กชายเนติรพี  จิตรณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
180
เด็กชายบรรณวิทิต  สงวนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงบวรรัตน์  ช่วยเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
182
เด็กชายบัญญวัต  ไชยแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงบัวชมพู  คลังวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
184
เด็กชายบุญยกร  เชียงเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงบูลภรณ์  บัวไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
186
เด็กชายปฎิพล  ตลับแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปพิญญา  สีทำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
188
เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
189
เด็กชายปภิณวิช  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
190
เด็กชายปรมินทร์  วงษ์พุทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
191
เด็กชายประณิธาน  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงประดิษฐา  อู่สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงประภัสสร  สาริมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปรานปริยา  ใหม่น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
195
เด็กชายปวริศ  ดียัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปวริศา  เกิดบึงพร้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปวริศา  สนใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
198
เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
199
เด็กชายปองคุณ  จันคณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
200
เด็กชายปัญญา  พรสนิทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปัญญาพร  ดีสะท้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
203
เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปัณณพร  นกมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปัทมนันท์  นันทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปานชีวา  บุญปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปานรดา  โพล้งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงปุญญาพร  กลมกลิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปุญญาพัฒ  กลมกลิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงปุญญิศา  นาคปานเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
213
เด็กชายปุญณกัญจ์  บุญก่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปุณนรี  ธัญญะอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
215
เด็กชายปุรเชษฐ์  ธงไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
216
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ฤทธิบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
217
เด็กชายเป็นเอก  ฤทธิบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
218
เด็กชายพงศกร  วงษ์จันเรื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
219
เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
220
เด็กชายพชรพล  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพชรมน  วัดบุญเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพรไพลิน  เลิศชวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพรลภัส  เกศาอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพรสวรรค์  รังสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพลอยชนก  ตาลสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพลอยปภัส  อภิรัฐเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
227
เด็กชายพลิษฐ์  สังข์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
228
เด็กชายพสิษฐ์  ทิณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
229
เด็กชายพสิษฐ์  สังข์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
230
เด็กชายพหลพล  เลอสุวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
231
เด็กชายพัชรพล  ฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
232
เด็กชายพัชรพล  พรมมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
233
เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
235
เด็กชายพัสกร  ปลัดท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
236
เด็กชายพัสกร  ศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  วิโชคชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพิชชาภา  พาหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพิชญ์นิภัค  เลาหสุขไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
240
เด็กชายพิชญุตน์  วุธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพิชยา  พงษ์เส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
243
เด็กชายพิตรพิบูล  เหล็กดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพิยดา  พรรณรัตนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
245
เด็กชายพีรพล  จารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพีรเมธ  ปลัดท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
247
เด็กชายพีรวัศ  เครือจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
248
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองแผน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
249
เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
250
เด็กชายพีรวิชญ์  สุธงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงเพชรลดา  เขียวคำรพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงแพรวา  เครื่องทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงภควดี  หาญคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
254
เด็กชายภัทรพล  เรืองธนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงภัทรฤทัย  เพชรบังเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงภัทราพร  พรหมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยศภัทรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงภัรธา  อรุณอุ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
261
เด็กชายภาคิน  กันยุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
262
เด็กชายภานุเดช  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
263
เด็กชายภานุรุจ  มารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
264
เด็กชายภานุรุจ  สะอาดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
265
เด็กชายภานุวัฒน์  งามตอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
266
เด็กหญิงภิญญดา  กัลยาประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
267
เด็กชายภูเบศวร์  สายสุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
268
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำกองแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
269
เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิ์รอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
270
เด็กชายภูริภัทร  เศรษฐี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
271
เด็กชายภูวปรัชญ์  ทุ่งสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงภูศรินทร์พร  จีนคำตุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
273
เด็กชายมงคลลักษณ์  สุขจ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงมณฑิตา  อู่สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
275
เด็กหญิงมนทิราลัย  ชัยเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงมนพร  กลิ่นเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
277
เด็กชายมรรษกร  มากมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
278
เด็กชายมังกร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
279
เด็กหญิงเมธิสา  ชัยสุทธิกุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงยศสรัล  ขานพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายรณกร  เปาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงรวีนิภา  รัตนภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
283
เด็กหญิงรัชนีกร  ทองทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
284
เด็กชายรัชพล  พรหมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงรุจิกาญน์  ปราบปัจจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงลักขณา  ภาชนะทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงลักษมีกาญจน์  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
289
เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีบุปผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
290
เด็กชายวชิรวุธ  นิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงวณชพรพรรณ  คำจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงวณิชชาวดี  ถารนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
293
เด็กชายวทัญญู  เลไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
294
เด็กชายวรปรัชญ์  พวงนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
295
เด็กชายวรพล  เอี่ยมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
296
เด็กชายวรมันต์  ศีลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
297
เด็กชายวรวิช  ภูมิภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
298
เด็กหญิงวรัชยา  นันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
299
เด็กชายวรัญชิต  สร้อยภู่ระย้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวรัญญา  วัชโรทยาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
301
เด็กชายวรัญยู  กฤติกาเมษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
302
เด็กชายวรากร  อามาตย์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
303
เด็กชายวราเทพ  สิงห์เส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
304
เด็กชายวรานนท์  วิปัสสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวริศรา  ทินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงวริศรา  ผโลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
307
เด็กชายวฤทธิ์  คำเวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวสุวี  มาขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
309
เด็กชายวัชชานนท์  แก้วยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
310
เด็กชายวัชรากร  จวนรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
312
เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
313
เด็กชายวิชญะ  จ้อยจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
314
เด็กชายวิเศษสุทธิ์  ศักดิ์เสถียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงศรุตา  สีสุขสาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
318
เด็กชายศวัสกร  เจนวิชุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงศศวรรณ  พจน์พิศิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงศศิวรรณ  เนียมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
321
เด็กหญิงศิริกมล  วิปัสสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
322
เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงศีลัชญา  อ่างศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
324
เด็กชายศุภกิจ  มีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
325
เด็กชายศุภณัฐ  กาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
326
เด็กหญิงศุภากานต์  แก้วฉอ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
327
เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
328
เด็กชายสกฤษฏ์พงศ์  ผมปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
330
เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
331
เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
332
เด็กชายสายเชียร์  ทะเสนฮด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
333
เด็กชายสิทธิชัย  มาลาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
334
เด็กชายสิทธิเดช  เขตต์ฬุคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
335
เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
336
เด็กชายสิทธิพล  งามแม้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
337
เด็กชายสิรภพ  แสงกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
338
เด็กชายสิรภัทร  เสตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
339
เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงสิริกร  กันจะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
341
เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
342
เด็กชายสิริภัทร  เสตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
343
เด็กหญิงสุญญตา  จันทวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
345
เด็กหญิงสุพิชญา  เถื่อนถ้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
346
เด็กหญิงสุภัสสรา  พรหมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
347
เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
348
เด็กชายสุวิจักขณ์  กัลยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
349
เด็กชายเสรี  กลมเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
350
เด็กชายโสภณัฐ  คำเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงโสภิตตา  เครือผือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
352
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานนูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
353
เด็กชายอชิระ  แก้วศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
354
เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
355
เด็กชายอติชา  ชลานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
356
เด็กชายอนุรักษ์  กลิ่นนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอภิญญา  พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอรกัญญา  ขุนพิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
359
เด็กหญิงอรพรรณ  ต่ายขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
360
เด็กหญิงอรวรรณ  หลงรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
361
เด็กชายอัครพนธ์  บุ้งจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
362
เด็กชายอิทธิกร  ลิ้มธีรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
363
เด็กชายอุกฤษฎ์  ปิ่นป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
364
เด็กหญิงเอมมิกา  สีรินแปลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงกชพรรณ  จุมพลมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกชมน  สายเพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกนกพร  สนั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงกนกวรรณ  จรุงรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงกนิษฐกานต์  ภวภูตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกมนธิดา  สอนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกมลชนก  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจกว้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกมลพร  พัชรพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงกมลรส  แมงมีนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประมาณเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกรกนก  พงษ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกรกมล  ผลชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกรรฐิกา  จีนคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายกรวิชญ  โต๊ะยะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
385
เด็กชายกรวิชญ์  โกวิทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายกรวิชญ์์  ดาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
387
เด็กชายกฤตชวิน  โสทองเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
388
เด็กชายกฤตพร  ทองประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
389
เด็กชายกฤตภาส  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกฤตยาพร  ชมมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
391
เด็กชายกฤติเดช  เศวตกิตติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กชายกฤติเดช  สายเพชรสันติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
393
เด็กชายกฤติภูมิ  ภาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกวิน  นันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกวินธิดา  สร้อยนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
396
เด็กชายก้องไท  โพธิ์เตียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกอว่าน  ด้วงมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สิงห์อำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หุ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกัญยาณี  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกันต์ธีระ  วงศ์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายกัปตัน  สุโนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกัลย์กมล  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกานต์ธีรา  อาษอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ข้อล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
412
เด็กชายกิตติ  ดาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สุวรรณเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกิตติพร  พวงทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกิตติยา  คงทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกิตติยาพร  วังโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ช่างอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกีฬา  มาอยู่วัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เสือดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกุลลดา  บางณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายไกรวิชญ์  เหมบุรุษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงขวัญข้าว  ขวัญเขมสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงขวัญสุดา  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
426
เด็กชายคนัมพร  วิปปัสสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงจตุพร  ตันธราพรฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แผลงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงจรัสรวี  อ่อนยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายจอมทัพ  มงคลทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายจักรภัทร  ภูสีเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายจันทกร  มั่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงจิดาภา  จิตราคนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงจิดาภา  หนองยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงจิตตราพร  ขุนแก้วแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงจิรนันท์  คลี่สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายจิรพัฒน์  สายคำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงจิรภิญญา  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงจิรัชญา  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายจิรัฐฎ์  สมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงจิราพร  พันธุ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงจิราภา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายจีรโชติ  อุกสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงจุฑามาส  เต็มใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงฉัตตนันท์  มาจาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงฉัตรชนก  คงทนแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงฉัตรนภา  กองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชญาณิช  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงชญาภรณ์  เพชระบูรณิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงชญาภา  เสร็จประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
458
เด็กชายชณชัย  ทองแผ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชนิตา  ชินหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชนิภรณ์  บริสุทธิ์เพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงชนิสรา  สีฆ้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชยางกูร  เหล่าเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายชยุตพงศ์  ธารน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
466
เด็กชายชโยดม  วัฒนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทวยทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชรินรัตน์  เสพสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายชลกร  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงชลกร  พรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายชลวิทย์  คงทนแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายชลัช  จันทพิมพะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงชลิตา  เทศะวิบูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายชวัลวัศ  เมฆประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายชัชพงศ์  เปียจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายชัชรินทร์  ชำนาญผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงชัญญา  มามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายชัยสิทธิ์  ซึมรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายชาญณรงศ์  นกเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายชานน  จำปาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงชานิดา  อินทรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายชารีฟยา  ชะรัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงชิดชนก  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายชินดนัยย์  คำผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายชินภัทร  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงชิษณุชา  สุขเสนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายชิษณุพงศ์  คุณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กชายชิษนุพงศ์  ชะนะมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงชิษนุพงษ์  วงศ์ธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงชุติมตี  สีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงชุติมันต์  หนูกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงโชติกา  ไขคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงฌัณญาบล  ประมาณเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงฌานิศา  เกสรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงญลิณณิพัชร์  การกิ่งไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายญาณวุฒิ  ปาริจฉัตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำคลี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงญาณิศา  จีนบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงญาณุตา  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กชายฐปนรรฆ์  คุณตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายฐากูร  เวลาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กชายฐาปนพงศ์  เพียซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กองกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงฐิติชญา  ดีทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายฐิติภัทร  บุษราคัม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายฐิติวัสส์  บำรุงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายฐิรพรรษ  คนธาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายฐิรวัฒน์  ไรเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายณชพล  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงณชิกุล  จันทะยานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายณฐนนท์  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงณฐอร  โทนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายณตะวัน  ปะระราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณธร  ด้วงตุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณพัฐภรณ์  ใยบัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณภัทร  คุ้มสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายณฤเดช  จันทร์ลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณัชชา  มามั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายณัชพล  ยอดนางรอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณัชริญา  ปานนูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  วรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายณัฏฐกร  ตั้งติด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จักรเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายณัฏฐชัย  เอิบอาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงณัฏฑณิชา  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
530
เด็กชายณัฐชนนท์  มีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายณัฐฐ์  อินอิ่มวรปราชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสือราช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงณัฐนรี  เทศพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงณัฐนันท์  กลมกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กชายณัฐพงษ์  ปลัดท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กชายณัฐพัชร์  อินพรมมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงณัฐลดา  พจน์พิศิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
545
เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทราลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอยไพรฮวบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงณัฐษาทิพย์  สุนันทวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงณาฏชา  เกิดไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงดลลพร  สีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงดาริน  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายเดชาธร  เศวตกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  หุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายตุลา  เจนประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายถิรพิทย์  ด้วงขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงทักษอร  มารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กชายทัศน์พล  สุขโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กชายทัศวุฒิ  วาดเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายทินภัทร  ป้อมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
563
เด็กชายทินภัทร  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ตะกรุดแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายทิวัตถ์  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายทิวัตถ์  อรรคนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงเทวิกา  เจือจาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายแทนคุณ  เลิศสินไท่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายแทนคุณ  สุขเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงธนกร  ชูจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายธนกร  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กชายธนกรณ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กชายธนกฤต  ชมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กชายธนกฤต  พรมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธนกฤต  ล้นลุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
577
เด็กชายธนชัย  ไชยศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กชายธนชาติ  วงษท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายธนโชติ  จันเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายธนโชติ  ทัดเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายธนดล  เง่าฝอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายธนดล  สภานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายธนดล  แสงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
584
เด็กชายธนธรณ์  สุขเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายธนพนธ์  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงธนพร  ด้วงมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงธนพร  ไหวพริบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายธนพล  ป้องบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายธนพัต  ยิลเลียดอห์ล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงธนภรณ์  ป้องปิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
592
เด็กชายธนภัทร  แก้วกองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายธนภัทร  จันทร์คะณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายธนภัทร  มีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายธนภัทร  รอดมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายธนวัฒน์  ปริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงธนสร  ชูจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงธนัชชา  เสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงธนัชพร  จิตจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงธนัชพร  โสสุวรรณเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
603
เด็กชายธนากร  จันคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กชายธนาดล  แพงคำสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงธนภรณ์  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงธนาวดี  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์วิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงธนีพร  มีมอญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงธมนวรรณ  กองถัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
610
เด็กหญิงธยาน์  สิมสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
611
เด็กชายธรรษธร  ดวงงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงธัญกร  พรมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงธัญชนก  ไตรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงธัญณิชา  อิศรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงธัญธิตา  ญาติพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธัญวิชญ์  ผันนภากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงธันยชนก  เวธิตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายธันยบูรณ์  ปิ่นสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงธันยพร  ปิ่นสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงธิชา  ทัดเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธีธัช  พรหมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธีรเดช  พรหมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธีรธรรม  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธีรนันท์  แสงขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธีรภัทร  เชื้ออิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงธีร์วรา  ฤทธิ์คุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธีระพงศ์  ดีอ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายเธียรชัย  หุ่นสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายนครินทร์  อยู่สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
634
เด็กชายนนทกร  แก้วบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กชายนนท์ปวิธ  แก่นไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงนภสร  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงนภัทร  กันธุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
638
เด็กชายนภัทรพี  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงนภัสกมล  ปิ่นป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงนภัสกมล  พุ่มเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงนภัสสร  จำปานวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงนภัสสร  นามทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
645
เด็กหญิงนรกมล  วงกลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายนรเทพ  ตันเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายนรภัทร  แก้วแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายนเรนทรฤทธิ์  ท้าววิลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงนฤภร  สุคนธสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงนฤสรณ์  ประเสริฐพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงนัฐธยาน์  พรหมลัทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายนันท์ธร  ใจใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงนันทพร  ดีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายนิชคุณ  วิลัยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงนิชาภา  เสือน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายนิติธร  ไชยทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
661
เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงนิษฐา  สีทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
665
เด็กชายเนติธร  คำชด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
666
เด็กชายเนติภูมิ  แสนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงเนติมน  เภาวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายบวรทัต  เทศวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงบัญฑิตา  ปลัดท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
670
เด็กชายบัญฬริกา  แก้วก๋อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงบุญธิตา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
673
เด็กชายบุณยกร  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์วานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงเบญญาภา  ไพรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงเบญญาภา  อภิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
680
เด็กหญิงเบญญาศิริ์  ผกามาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
681
เด็กชายปตฤณกฤต  มาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงปนัดดา  ป้านตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปนัดดา  วิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กชายปพนธีร์  จันทนาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โทนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงปภาวรินท์  คงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงประกายกานต์  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงประภาสิริ  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธิ์เตียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงปริชญา  อ่ำน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงปริศญา  ฉายแสงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงปรียาภัทร  เมฆประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงปวริศา  นาคปานเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงปวริศา  สาธาระณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปองชัย  บุณยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
699
เด็กชายปัญญา  นวลเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงปัณฑิตา  ตอแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
702
เด็กชายปัณณทัต  มีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
703
เด็กชายปัณณทัต  ศรีมณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงปัทญา  อยู่ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงปันฐิตา  นันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงปาณิศา  โฉมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเอนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายปาเรคาน  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงปิ่นมณี  งามเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงปิ่นมุข  ภมรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงปิยภัสร์  สังข์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กชายปิยวรพัฒน์  สุวรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
713
เด็กชายปิยวัชร์  ทองแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายปิยวัฒน์  ธานีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
715
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงปิยะปรัชญ์  วิชชุโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
717
เด็กชายปิยังกูร  ประกอบเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
719
เด็กชายปุณณนัทธ์  แก้วศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
720
เด็กชายปุณณสิน  โสวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงปุณยาพร  ยูงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
722
เด็กชายเปรมชัย  มั่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
723
เด็กชายเปศกร  บุญแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงผลิขวัญ  พัฒนพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
725
เด็กชายพงศ์กฤต  คงอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
726
เด็กชายพงศธร  หุ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
727
เด็กชายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
728
เด็กชายพงษ์พาณิชย์  ศรีประดู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายพชร  วงศ์ลาภพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงพชรพร  มุกดาลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
731
เด็กชายพชรพล  กิ่งกาหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงพนัชกร  พชรภาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงพรชนก  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพรธิดา  กุญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพรนัชชา  อ้นกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงพรประภา  เอี่ยมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพรปวีณ์  รุ่งทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงพรรณพัชรพ์  ตาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงพรรวินท์  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
742
เด็กชายพรรังสรรค์  จันทร์เศียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงพราวชมพู  คลังวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพริมลดา  ธาดาพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพริมา  เอริณา คูไดค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
746
เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายพลกฤต  ล่ำชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงพลอยนภา  หุ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
750
เด็กชายพลัฎฐ์  กัลยาประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
751
เด็กชายพศวีร์  แสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
752
เด็กชายพศิน  ขุนพิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
753
เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
754
เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
755
เด็กชายพัชรพง  โฉมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายพัชรพล  ลำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
757
เด็กชายพัชรวุฒิ  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงพัชรากร  อร่ามทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
760
เด็กชายพัทธนันท์  ใจใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
761
เด็กชายพัทธนันท์  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายพัสกร  ขวดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพิจิตรา  หาดทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงพิชชาภา  เกตุกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายพิชญพล  มีเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
768
เด็กชายพิชญะ  ลีละโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงพิชญา  พรหมเศรณีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงพิชฎา  ใจมารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงพิณแพรวา  ศรีสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
772
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงศ์ดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร  ตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ไกรเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงพิราวัลย์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
780
เด็กชายพิสิษฐ์  สมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
781
เด็กชายพีรดนย์  จักคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
782
เด็กชายพีรพงศ์  เนินนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
783
เด็กชายพีรพัฒน์  เอมพิณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงพีรยา  อาจมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กชายพีรวิชญ์  จุลชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
786
เด็กชายพีีรวัฒน์  จุลละสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
787
เด็กชายพุฒิธร  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายพุฒิพงศ์  ยิ้มคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงเพชรรัตน์  วงสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงภคพิชญา  อ่อนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายภวินท์  ทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงภัคจิรา  เทพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงภัณฑิลา  วงษ์พุทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
797
เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงภัทรนิดา  มหาวงศ์นันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
799
เด็กชายภัทรพล  กุมภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
800
เด็กชายภัทรพล  ทองประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายภัทรพัทธ์  แพรขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงภัทรลภา  แก้วงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงภัทรวดี  กิจไร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนโอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงภัทราพร  ขำสาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงภัทราพร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
809
เด็กชายภากร  อินทรพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
810
เด็กชายภาณุวัตร์  ตลับแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
811
เด็กชายภานุวัฒน์  ทองนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงภาวิภรณ์  วงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงภูชิตา  ปักธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
814
เด็กชายภูตะวัน  แสงนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
815
เด็กชายภูธเนศ  คนธาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
816
เด็กชายภูเบศวร์  ขาวลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
817
เด็กชายภูมิรพี  สุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
818
เด็กชายภูริเดช  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
819
เด็กชายภูริพันธ์  วิมลเศวตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
820
เด็กชายภูวดิท  จันทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงภูษณิศา  ศิลปปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงมนัญชยา  พระบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงมัลลิกา  มะลิเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงมิ่งพร  ประสพบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สาทสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
827
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงเหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
828
เด็กชายยศพล  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงยศวรรณ  บรรพกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
830
เด็กชายยุทธนา  จันทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
831
เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
832
เด็กชายโยธิน  โป้ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
833
เด็กชายรชฏ  นาคสีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
834
เด็กชายรณกฤต  ศรีอรุโณทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงรติมา  ตลับเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงรพีพรรณ  อ่อนตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงรักษิตา  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงรัชญา  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงรัชนันท์  วีนะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
840
เด็กชายรัชพล  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
841
เด็กชายรัฐศาสตร์  ยศสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงรัตนกาญจน์  รัตนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
843
เด็กชายรัตนชัย  พาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
844
เด็กชายรัตนพงศ์  นาสมวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
845
เด็กชายรัตน์พล  พาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายราไชยศวรรย์  ฉ่ำชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงรินรดา  ฤกษ์เสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงริลพัตร  นวลผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ไกยสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
852
เด็กชายโรจน์จณกร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงลลนา  ชาอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงลลิตา  ชาอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กชายวงศธร  อริยะกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงวงศพร  มะวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวชิรวิทย์  ตาลสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
858
เด็กชายวชิระ  รักภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสมาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายวทัญญู  ช่วยเมืองปักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
862
เด็กชายวรภัทร  มาจาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
863
เด็กชายวรเมธ  ถิ่นบัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
864
เด็กชายวรเมศ  พิมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงวรรณิดา  ยี่ภู่ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
866
เด็กชายวรวัฒน์  มาปราบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
867
เด็กชายวราวุฒิ  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงวรินทร์ธร  วงษ์ธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงวริศรา  แก้วสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงวริษฎา  รบชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
871
เด็กชายวสิษฐ์พล  สมานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
872
เด็กชายวัชรากร  เอกไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
873
เด็กชายวันชนะ  จันทร์เที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
874
เด็กชายวาคิน  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงวิชญาพร  หอมสุววรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
876
เด็กชายวิทวัฒน์  เพิ่มพูนทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยมาไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงวิริยา  ทองรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่ดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
880
เด็กชายวิศรุต  ศรีบุตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หิรัญวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
882
เด็กชายวีรภัทร  จันมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
883
เด็กชายวุฒิภัทร  แก้วเถาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงศรสวรรค์  พวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงศรัญญา  สายสุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงศรุดา  เพ่งพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงศศิตา  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงศศิวรรณ  คำแพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงศศิวิมล  กองทุ่งมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงศิรดา  สังข์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงศิรภัสสร  อยู่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
893
เด็กชายศิริชัย  ชาญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
894
เด็กชายศิววงศ์  รอดไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
895
เด็กชายศุภกร  เจียงเต็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
896
เด็กชายศุภกร  สุขรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
897
เด็กชายศุภกิจ  แสงโทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
898
เด็กชายศุภมิตร  บานเช้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
899
เด็กชายศุภเสกข์  ชะนะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงศุภัชญา  โพธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงศุภัชญา  สุขเณร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงศุภิสรา  พานิชสิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
903
เด็กชายสถาพร  พันชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
904
เด็กชายสมิต  บุญมาปะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงสรนุช  ทาบุตตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
906
เด็กชายสรัล  หนูทวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงสรัลพร  ลีสุขสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงสโรชา  โพธิสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
909
เด็กชายสหชาติ  บุญยวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
910
เด็กชายสหณัฎฐ์  พรมลัทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงสาวิกา  ผายวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
914
เด็กชายสิรภพ  เรืองฮุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
915
เด็กชายสิรภพ  หวังแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงสิริยุพิน  พงศ์ภัคสุภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงสิริวรรณ  พูนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงสิริวิมล  คำชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงสุชาดา  นงพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงสุชาดา  สร้อยอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงสุชานันท์  ฮาดแมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงสุดารัตน์  แพทย์ชัยโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงสุทธสินี  ยอมใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงสุทินา  แดงจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
927
เด็กชายสุธีพงศ์  พูลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงสุพรรณษา  พุทธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงสุพาทินี  ปราบณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงสุพิชญา  ลิ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
932
เด็กชายสุภโชค  นามคาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงสุภานัน  แจ่มจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงสุภาพร  ชาปิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงสุภาสินีย์  หอมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงสุภิญญา  พรมส้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
937
เด็กชายสุเมธ  สายทองมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
938
เด็กชายสุริโย  ชำนาญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงสุวภัทร  มาจันตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
940
เด็กชายสุวรรณภัทร  ธารบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
941
เด็กชายสุวัชชัย  ทับแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
943
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขุนแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
944
เด็กชายหัสต์วัต  ดีผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงหิรัญญิการ์  หาญลำใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
946
เด็กชายเหมหิรัญ  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงอชิรญาณ์  มั่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุคนธตุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
949
เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
950
เด็กชายอติกุล  วงษ์ท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
951
เด็กชายอติคุณ  พัฒนะสันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
952
เด็กชายอนุพงษ์  อรชุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
953
เด็กชายอนุพัฒน์  เพียรเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงอภัสนันท์  ลำเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
955
เด็กชายอภิเชษฐ์  วังกุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงอภิสรา  อนุกูลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
957
เด็กชายอภิสิทธิ์  โชคพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
958
เด็กชายอมเรศ  เขียวนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงอรนลิน  รอดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
960
เด็กหญิงอรปรียา  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงอรปรียา  เย็นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
963
เด็กชายอลงกรณ์  พุทธสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงอลิน  วงศ์ศีลธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสีลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
966
เด็กชายอัจฉริยวัฒน์  ดาวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
967
เด็กชายอัจฉริยะ  ต๊ะวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงอัจริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
972
เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
973
เด็กชายอัษฎา  ล่าพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงอาจารี  ง้าวแหลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงอานนท์  สุกใสเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
976
เด็กชายอิงควัต  มังษาอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
977
เด็กชายอิทธิ  สีรินแปลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
978
เด็กชายอิทธิกร  วุฒิจิรัฐิติกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
979
เด็กชายอิทธิพล  ศิลปปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงเฮเลน่า  ไปรเยท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายกรไชย  ทองบัว
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
982
เด็กชายกรินทร์  พาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
983
เด็กหญิงเขมรุจิ  สีทา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
984
เด็กชายจิรเดช  ศรีหะวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
985
เด็กชายจิรภัทร  ภัทรวรเมธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
986
เด็กชายชยกฤช  ประยุกต์สมัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
987
เด็กชายณฐนน  สีทาสังข์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
988
เด็กชายณตะวัน  ศาสนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
989
เด็กหญิงณัฐณิชา  หมื่นนาอาน
ป.6
โรงเรียนบ้านนายม
คณิตประถม
990
เด็กหญิงณัฐนันท์  สนเทียนวัด
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
991
เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
992
เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมราช
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
993
เด็กหญิงธารารัตน์  อ่อนคง
ป.5
โรงเรียนบ้านนายม
คณิตประถม
994
เด็กหญิงนภัสสร  เทินสระเกษ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
995
เด็กชายนราวิชญ์  กิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
996
เด็กหญิงปณิตา  ถิรโภไคย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
997
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
998
เด็กชายปวัฒน์  นะชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนายม
คณิตประถม
999
เด็กชายพนธกร  หมู่พิกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1000
เด็กหญิงพรสวรรค์  วิริยะกุลไพศาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1001
เด็กชายพัชรพล  บัวผัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1002
เด็กชายพิชาภพ  อรุณผล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1003
เด็กหญิงพิมพ์นารา  แสงวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1004
เด็กชายมหพล  พรมเทศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1005
เด็กชายวชิรพล  วันชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1006
เด็กหญิงวิชิราญาณ์  ราษฎรดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1007
เด็กหญิงศิขรินทร์  สักขะกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1008
เด็กชายสิรภพ  เทียนเงิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1009
เด็กหญิงหัสลัดดา  ช่วยพิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านนายม
คณิตประถม
1010
เด็กหญิงอรวรรณ  รัชตะกมลชาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิตประถม
1011
เด็กหญิงอังสุมาริน  คำทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนายม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1012
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสุภา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายกนต์ธร  ประยุกต์สมัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงกรรณิการ์  เชื้อคำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงกฤตพร  ปะสีละเตสัง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายกฤตพรต  ทองยศ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายกฤติพงษ์  กงถัน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงกฤติยา  สุริยาวงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญเนาว์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ภูเขียว
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายกษิดิ์เดช  บัวพรวน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมดวงสี
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงกัญญาภัค  พัฒนดำรงกิจ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายกัณตภณ  บูรณะสีม่วง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงกัลยาณี  มณีภาค
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงกานธิดา  อินสุริยา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายกิตติกวิน  แก้วก้อ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายกิตติกวิน  ฉิมปรีดา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายกิตติพนธ์  เพ็งบุญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายกิตติพศ  เตชกิตติรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงกิรติรัตน์  ท้วมทอง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงกีรตา  คำปอม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงกุลปริยา  ตาคำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงกุลปริยา  ต่างใจ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายเกริกชัย  บัวคง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงเกษมณี  คุณหพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงเกสร  วิลัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงเขมิกา  ธนธิติวัตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายคณนาถ  จิตต์รังษี
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายคณัสนันทุ์  อาจผักปัง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงครองขวัญ  อุ่นทุไร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายคุณากร  มนูสุข
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงฆรวัณณ์  เมืองเป้
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายจักรกฤษ  ยุทธเสวี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายจักรีพงศ์  จิตรเสงี่ยม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1047
เด็กหญิงจารุวรรณ  เพชรสอาด
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายจิรเดช  หงสไกร
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายจิรภัทร  ศิริสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กชายจิราพัชร  วัดสิงห์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1051
นายจีรศักดิ์  เมาราเคอร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงจุฑาภัค  อยู่สุขดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แดงด้วง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  มารี โคน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงชญานี  ดุรงค์บรรพต
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงชญานี  รักสะอาด
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1057
นางสาวชนกนันท์  เลิศชัยศิลป์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายชนาธิป  เชื้อนุ่น
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงชนิกานต์  ม่วงจั่น
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีงาม
ม.1
โรงเรียนบ้านนายม
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายชวนากร  จันทะลี
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายชวินทร์  หลวงนิหาร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายชินพัฒน์  นิลมุด
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1065
นางสาวชื่นชนก  พันธุ์พิทย์แพทย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1066
นางสาวชุติกาญจน์  อิ่มเขียว
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงชุติมณฑน์  อินทรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงโซเฟีย  โอลิเวอร์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงญาณภัทร  ชะนะมาร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายญาณวุฒิ  พังคะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงน้อย
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายฐากูร  วงค์กาอินทร์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1073
นางสาวฐานิยา  เอกชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายฐาปนสาร  เทียมเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงฐิตินันท์  ตียากุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กองกี
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายณธรรศ  ชังคะนาค
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายณปกรณ์  พราหมณ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายณภัทร  เย็นใส
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิพย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายณัฐกฤษฏิ์  นอนา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1082
เด็กหญิงณัฐฐาวีระนุช  ทาระธรรม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงณัฐธิดา  สังข์ชวนไพร
ม.2
โรงเรียนบ้านนายม
คณิต ม.ต้น
1084
นางสาวณัฐธิพร  สารีอาจ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงณัฐนริทร์  เอกธันยาภัทร์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงณัฐนันท์  พุฒกลาง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงณัฐนิชา  ฐานวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงณัฐพร  เจริญรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงณัฐภัสสร  วงษ์แสง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายณัฐภูมิ  นุพันธ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงณัฐรมย์  คงดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายดิชพล  มณีวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายตฤณ  ฉัตรรัตนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายเตชพัฒน์  ประวันโต
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กชายธนกร  พายภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายธนกฤต  สำเภาลอย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายธนกฤต  สุกานันท์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1099
นายธนดล  มาจาก
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายธนทัต  บุญใย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายธนพนธ์  ชุ่มปรีชา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายธนวัฒน์  มุระดา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายธนวินท์  บุญเขต
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงธนัชพร  หุ่นภักดีวรกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงธนัญญา  หาญวานิช
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายธนัทพรหม  จันทร์ถาวรพานิช
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายธนัทภัทร  จันทร์ถาวรพานิช
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายธนากร  แซ่จิว
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายธเนศพล  รัตนวิภาคกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1110
นางสาวธมนวรรณ  ถวิลไพร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงธรณิศร  บุญยองศิริกูล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1112
นายธรรมวงค์  วงค์สุริยะ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายธรรมสิทธิ์  วงศ์ประทุม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายธราเทพ  สายวงษ์คำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายธฤษณุ  ธนัชญาเขมธนัช
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงธัชญา  ถิรรุจธนพร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1117
เด็กหญิงธัชอร  พรมดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงธัญจิรา  นริศชาติ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงธัญธร  สุวรรณสุข
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายธีปนกรณ์  ทองหล่่อ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1122
นายธีรภัทร์  สิงห์จีน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายธีรยุทธิ์  กนกเลิศสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1124
นายธีร์รัตน์  ธรรมจักร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายนนทภพ  ชูสาย
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงนนทวรรณ  มัจฉาเมฆ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายนพคุณ  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงนภัชกมล  เกตุสุข
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงนภัสปพร  มีชาญ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงนรินทร์ณี  รักมี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงนวรัตน์  สุขศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงนัชนิชา  พันธ์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงนันท์นภัส  ก้อนเพชร
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1134
นางสาวนันทิกาญจน์  มธุระพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงนันทิชา  ขยันหา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงนารีกานต์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปานม่วง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กชายบัณฑิชา  เทพศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เดื่อดิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงบุณฑริกา  ราวิล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงบุปผวรรณ  น้อยนา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1142
นายบุรินทร์  ลพเมือง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงเบญญาภา  นาดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายปฏิภัทร  วงศ์วิริยชาติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1145
นางสาวปทิตตา  ศรีวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงปนัดดา  บุญชัย
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายปรเมศ  เป็งมา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงปรัชญาพร  สงวนสิน
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายปรีดิยากรณ์  วิเศษสังหาร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงปวริศา  พรมมาก
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1152
เด็กหญิงปัญจพล  ธัญรัชตานนท์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายปัฐวิกรณ์  สร้อยมุข
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายปัณณวุฒ  ก้อนคำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงปัสนานันท์  งามเขต
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายปาณัสม์  มูสิกธรรม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองลี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงปานชนก  วรรณนิล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงปาริฉัตร  สงวนสิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงปาริตา  โยระบัน
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงปาลิตา  แว่นตา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กชายปีติ​ภัทร​  เจริญ​สุข
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1163
นางสาวปุณณิศา  เทียมสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงเปมิกา  ประวันเตา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายผลิตโชค  ประภาตะจิตติ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายพงศ์พันธ์  วงค์สุริยะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1167
นายพงศ์พิพัฒน์  คำปั้น
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำปั้น
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พอค้ำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายพงษพัฒน์  พรมจีน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายพชชย  กิจอุดมวรรณ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายพชร  รินนาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงพรชนก  ไชยณรงค์พรศิริ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงพรปวีณ์  ดวงดาว
ม.2
โรงเรียนบ้านนายม
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงพรปวีณ์  แย้มเจิม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงพรพร  นุชวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายพรพิทักษ์  ยอดฉุน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงพรรณมัย  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงพรศิริ  สีเสือ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายพลกฤตเดเมี่ยน  คอลลินสัน
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กชายพลพล  พลศรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายพิชญ์  แสงวิจิตร
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมรัตน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กชายพีรพัฒน์  เรไรวรรณ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
คณิต ม.ต้น