ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตภาส  คำเคน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงชัญญานุช  โกศลจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายภัทรพล  อยู่สบาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงอศัลยา  แสงเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
7
เด็กชายธนดล  เสือสอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายภาณุวิทย์  สีพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์