ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกอร  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
2
เด็กชายกรวิชญ์  อินแป้น
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
3
เด็กชายกรวีร์  จารีย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตเมธ  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
5
เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
6
เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งล่าย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญจปภัสส์  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
8
เด็กชายกันตพัฒน์  บุญยง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กอวัฒนาวรานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
10
เด็กชายกำชัย  กำไลแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติกร  ดำรงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
13
เด็กชายไกรสิงห์  ไทรงาม
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
14
เด็กชายคณัชนันต์  ธนาพิบูลพงศา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงคณัฐดา  ธรรมนนทิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติเดชาวิทย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิรณา  ปิ่นคง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิรภิญญา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงฉัตรชนก  ขุนสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
20
เด็กชายชนมภูมิ  หล้าแหล่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนัญชิดา  กลัดปิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
22
เด็กชายชนาธิป  ช่ออบเชย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
23
เด็กชายชนาธิป  ปั้นเหน่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
24
เด็กชายชยพล  เจริญสิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
25
เด็กชายชยพล  ชัยยะบุญธนิตย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
26
เด็กชายชลันธร  วรรณะ
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรียนรู้
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
28
เด็กชายชัยพัฒน์  มีวาสนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
29
เด็กชายชัยภัทร  ทองสมนึก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
30
เด็กชายชัยวุฒิ  แซ่เอี้ยว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
31
เด็กชายโชติพัฒน์  สุดประเทศ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงญาณิศา  จิรันดร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อมรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐิตินันท์  ไหมละออง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
37
เด็กชายณฐภัทร  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
38
เด็กชายณฐวัฒน์  ยังยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
39
เด็กชายณภัทร  รุ่งอภิญญา
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผื่อนพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  น้อยแท้
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐชนน  โพธิประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐชา  เลิศแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐดนัย  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐดนัย  สังวาลย์เพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐนพิน  พราหมณ์ชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐนันท์  เล็กประชา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
48
เด็กชายเดชินท์  พงษ์เถื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
49
เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเตมิสา  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงทอฝัน  วัฒโน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงทอฝัน  หนังสือ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงทิพรดา  ม่วงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
54
เด็กชายแทนคุณ  จารุสุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
56
เด็กชายธนกฤต  จันทนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
57
เด็กชายธนพัฒน์  มุ่งดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
58
เด็กชายธนภัทร  เรืองจิรา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
59
เด็กชายธิปก  รองพินิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธิรดา  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
61
เด็กชายธีร์ทวัช  แก้วน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธีรนาฏ  พราหมณ์น้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
63
เด็กชายธีรภัทร  ร่ายเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
64
เด็กชายธีรภัทร์  ปิ่นทัศน์
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
65
เด็กชายธีรสิทธิ์  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
66
เด็กชายนนท์  สินเดิม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนพวรรณ  สุขโข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนภัสนันท์  ดุรงค์ธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนภัสวรรณ  กวีกิจวิศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
70
เด็กชายนรภัทร  หมื่นภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนวกร  ประภาสะโนบล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนวพร  ประภาสะโนบล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์วาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
75
เด็กชายนิติธร  ปรีดิศรีพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชิดปราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
77
เด็กชายบัณฑิต  พุ่มไสว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
78
เด็กชายปณริวัฒน์  นาคพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
79
เด็กชายปภาวิชญ์  กลิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
80
เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปวริศา  ขันติกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปวริศา  อนันตศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปัญญาดา  อุ่นศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมโส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
85
เด็กชายปัณณธร  สระทองจุติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปัณณพร  เพทัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปารณีย์  หอสุวรรณานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปิยาอร  รุ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปุณฑริกา  จันทรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพรธีรา  คำเทศ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพรปวีณ์  มุ่งเอื้อมกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพรพิพัฒน์  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพรพิมล  ปลื้มเปรมใจ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพัชรนันท์  พรมมาตร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
95
เด็กชายพัทธดนย์  สุวลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
96
เด็กชายพาทิศ  น้อยสอาด
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วมีมาก
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพิชชาภา  พลายแดง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
99
เด็กชายพิชญตม์  ใช่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพิชญาภัคร  สมิทธิวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปิติพัฒนะโฆษิต
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ยิ้มแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
103
เด็กชายพิสิษฐ์  ประสาตร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพีรญา  ลุ่มบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพีรยา  อุดมลักษณานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพีรวิชญ์  น้อยจำรัส
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิลป์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
108
เด็กหญิงภัทรดา  มหัทธนานุภาพ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงภัทรพรรณ  จันทร์นุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
110
เด็กชายภัทรศักดิ์  บัวคลี่
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
111
เด็กชายภาณุรุจ  ครึกครื้น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
112
เด็กชายภูปกรณ์  ใสแย้ม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงโภคินีณัช  นิลงาม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
114
เด็กชายมกรกิตติ  รัตนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
115
เด็กชายมนต์เขตต์  เปี่ยมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงมนัสดา  ร่ายเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
117
เด็กชายมนุเชษฐ์  เกียรติเดชาวิทย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
118
เด็กชายรพีวิชช์  ชัชวงศ์วาลย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงรมิตา  ราชปักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
120
เด็กหญิงรวิธิดา  อ่วมเนตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงระรินตา  เอี่ยมเอก
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
122
เด็กชายรัฐธีร์  เฉลิมนิธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
123
เด็กชายรัฐศาสตร์  มุ่งหมาย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
124
เด็กหญิงลภัสรดา  จงอยู่สุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
125
เด็กหญิงลภัสรดา  อารยาภิชาติ
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงลภัสสินี  ทิมจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
127
เด็กหญิงลลดา  วรเดชทวีสิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงลักษมน  บุญคง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงลักษิกา  ดิดสุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
130
เด็กชายลิปปกร  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงวนิดา  ขลิบสี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
132
เด็กชายวรกร  ทองสว่างแจ้ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
133
เด็กชายวรกร  เพียรสนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงวรณัชชา  ดลลชานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
135
เด็กชายวรปรัชญ์  ทองหยาด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
136
เด็กชายวรพล  บุญอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
137
เด็กชายวรภัทร  สุดคง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวรวรรณ  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
139
เด็กชายวรัญญู  พุ่มศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
140
เด็กชายวรินทร  เผือกผ่อง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวิชญาพร  เอกวัตร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
142
เด็กชายวิทวัส  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
143
เด็กชายศรัณยพงศ์  อินทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
144
เด็กหญิงศลิษา  ประกอบพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงศศิชา  เนียมสิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
146
เด็กชายศิรสิทธิ์  สินแดง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กรีธาธร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
149
เด็กหญิงศิศิรา  จันทร์ภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
150
เด็กชายศุภกฤต  อมริต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
151
เด็กชายสรกฤช  ดวงสิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
152
เด็กชายสรนันท์  วัฒณะกูล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงสลัลรัตน์  เพิ่มทองมาก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
154
เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
155
เด็กชายสิรภพ  อ่วมเนตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
156
เด็กชายสิรวิชญ์  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุกุลยา  เหรียญทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุธีกานต์  สินเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
159
เด็กชายสุธีกานต์  แสวงเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสุธีกานต์  หนองมีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสุพัสราภรณ์  ทางทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุพิชญา  สุดสะอาด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุภัชชา  นามมั่น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสุภัชชา  พุฒสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
166
เด็กชายสุเมธ  อิศราธิกูล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงหทัยกานต์  พัชรวิโรจน์สกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
168
เด็กชายอธิษฐาน  แก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอนงค์วรรณ  น้ำใจเย็นฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอนันตญา  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอภิญญาพัชร  ศุภมณีวิทย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงออมสิน  มีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
173
เด็กชายอัครวัฒน์  สุทธิภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
174
เด็กชายอัทธยา  แตงยิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
175
เด็กชายอัศม์เดช  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอิทธิญากรณ์  พุ่มลำดวน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงกนกภรณ์  ประสาตร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
178
เด็กชายกร  กราดกลิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
179
เด็กชายกษิดิ์พัฒน์  ศิริกุลณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกัญฐณณัฐ  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกัญฐณา  ปัณพรฐิรา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
182
เด็กชายกิตติธัช  แสงสวัสดิภากร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
183
เด็กชายกิตติพัทธ์  พันธุ์บ้านแหลม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกิตติ์รวี  อังคตรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกีรติ  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกุลปริยา  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงคณิศร  แซ่เอี้ยว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
188
เด็กชายคมชาญ  ทีปประพันธ์ณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
189
เด็กชายจตุรวิทย์  งามไพบูลย์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  บัวสด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
191
เด็กชายจักรพงศ์  ปราบณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
192
เด็กชายจารุวิทย์  ธนผลผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงจิตตานันท์  เปี่ยมลาภ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงจิตตานันท์  มหาเจริญสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงจิตสุภา  เกตุใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
196
เด็กชายจิรพนธ์  พงษ์เกตุกรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงจิรสิตา  อรุณโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจิรัชญา  วัตรสติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงจิรัชญาณิช  ทองดวง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงจิราพัชร  ทับสี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
201
เด็กชายชญานน  อิ่มคล้าย
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงชณิชา  สุขอนันต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
203
เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงชนาภา  นิมสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชนิตา  แท่นนิล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชนิษฐา  เจียรพสุอนันต์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชมนาด  เพชรชมภูพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
208
เด็กชายชวพัฒน์  พรรณรายน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
209
เด็กชายญาณเดช  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงญาดา  อุดมสุด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
211
เด็กชายฐานิต  บำรุงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กชายณกร  ปริยวิชญภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงณธิดา  ปิยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงณัชชา  อ้นดิสถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อาสน์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทวีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงณัฐกานต์  นาคประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
218
เด็กชายณัฐปนนท์  นาเวชวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
219
เด็กชายณัฐภัทร  ลาภสถานกุล
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
220
เด็กชายณัฐรัชต์  ตั้งสวัสดิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงณัฐวรา  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เจริญกิตตินุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
223
เด็กชายณัทธนกฤต  พิมลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงณิชมน  จันทร์มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงณิชาภัทร์  เบญจมานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
226
เด็กชายดรัณภพ  นนท์ภัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงตุลาวี  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
228
เด็กชายไตรภพ  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงทัชชภร  นิลเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงทิพกัญญา  ศรีถม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายทีฆทัศน์  โมรา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
232
เด็กชายธนกฤต  ยี่สาร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
233
เด็กชายธนปพน  ชุ่มกมล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงธนพร  พึ่งแพง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
235
เด็กชายธนภูมิ  ดีเด่น
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงธนวรรณ  จ่างศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
237
เด็กชายธนวรรธน์  คำวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
238
เด็กชายธนวิชญ์  หอพิสุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตต์การุณย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
241
เด็กชายธัญเทพ  น้ำผึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อร่ามศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พวงกระสันต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
244
เด็กชายธันดล  รัตนเสถียร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
245
เด็กชายธิติพงศ์  หนูกลัด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
246
เด็กชายธิติวุฒิ  แสงดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กชายธีรภัทร  ไพรอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
248
เด็กชายธีรวัฒน์  ราชวัตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
249
เด็กชายนนทพัทธ์  วงค์เลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
250
เด็กชายนภัสกร  อวยศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงนันทภัค  ตั้งสวัสดิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
252
เด็กชายนันทวัฒน์  เเสงสุริฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
253
เด็กชายเนติวิศน์  ภู่พันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
254
เด็กชายบุญยวัฒน์  ครื้นจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
255
เด็กชายบุริศร์  กลิ่นเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
256
เด็กชายปกป้อง  ลิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงปทิตญา  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงปพิชญา  เทียมอุทัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
259
เด็กชายปริญ  เหล็กแท้
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงปริยกร  กรนิติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
261
เด็กชายปวริศ  บูรณ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงปวริศา  ปรีชากร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงปัญญาพร  ทะลือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
264
เด็กชายปัณณ์  เฟื่องนภากิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงปาณิสรา  มะมี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงปาณิสรา  วันไกล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงปารณีย์  อยู่พรหมชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงปิย์วรา  เล็กพิทยา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงปิยาภัสร์  เพชรมุณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปุญญิศา  สินธ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
271
เด็กชายปุณยวิชญ์  แพนพา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
272
เด็กชายพชร  อยู่สุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
273
เด็กชายพรหมพิริยะ  จุ้ยสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
274
เด็กชายพศวีร์  มหารัศมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
275
เด็กชายพอเพียง  พนัสนาชี
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงพัชชานันท์  อินทร์ปรุง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงพัชรมัย  ไหมสีทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงพิชญ์นรี  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พูนสวน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
280
เด็กชายพีรดนย์  กลิ่นอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
281
เด็กชายพีรภาคย์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กหญิงพุดพิชญา  กำเนิดศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงเพ็ชรไพริน  จันทร์ผ่อง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงเพียง  ประเสิรฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงแพรววนิด  พ่วงลิบ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงฟ้าริน  วัฒนพงศ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
287
เด็กชายภรัณยู  เผือกผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
288
เด็กชายภัทรพล  ผ่องภักต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงภัทรภร  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงภัทราพร  ปานเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
291
เด็กชายภาสกร  กรกุม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
292
เด็กชายภาสกร  อยู่ชมบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงภิญญดา  แย้มปลื้ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
294
เด็กชายภูมิพัฒน์  มิ่งมาลัยรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
295
เด็กชายรพีภัทร  เพชรประดับ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงรมิดา  สายทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
297
เด็กชายรวีเกตุการณ์  เกตุการณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
298
เด็กชายรุ่งรดิศ  ปิ่นเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
300
เด็กชายวงศกร  ต่วนศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
301
เด็กชายวรพล  ยิ้มศรวล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงวรรษมน  รอดลอย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
303
เด็กชายวัชรากร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงวัลย์วลี  เสงี่ยมพักตร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
305
เด็กชายวิศวัช  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงศรีสัจจา  ศรีสวัสดิ์นุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
307
เด็กชายศิรเสกข์  ตราชูวณิช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงศิสุนัญ  พระนิมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
309
เด็กชายศุภกฤต  ปรัตถจริยา
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
310
เด็กชายสายกลาง  ชินพัฒนวานิช
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
311
เด็กชายสิปปกร  มีเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงสุชญา  เมืองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
313
เด็กชายสุถกร  ม้วนสุธา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงสุนิดา  สนับแน่น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
316
เด็กชายสุภโชค  ทรัพย์บัว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กหญิงสุภัสสรา  มากสี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
318
เด็กชายสุวพัชร์  อุ๋ยตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
319
เด็กชายหิรัญกฤษณ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงอณัญญา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงอนัญพร  ทรงทอง
ป.4
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงอภิชญา  พานเนตร
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
323
เด็กชายอภิวัฒน์  ์พรายมี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงอัญชิสา  เนื่องเนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงอันน์นา  นทีทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงอาทิติยา  ฉิมเฉย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
327
เด็กชายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม