ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ลอย
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุ่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกมล  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญพัชร  ทองเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกานต์สินี  บัวริคาน
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
6
เด็กชายจักรณรงค์  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจันทมณี  โสขำ
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์วิจารณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชนิภรณ์  สื่อสาร
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชุติมา  กันศรี
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงญาณิสา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงญานิกา  ทองพลับ
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัฐธิดา  เงินประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงดาริกา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
16
เด็กชายทักษ์ดนัย  อุณเรศ
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงบุษยมาศ  นาคขอน
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงปณิตา  อ่อนดาบ
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงประภัสสร  เรียนหมี
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงพนิตนิชา  ศรีสินหอม
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วละมูล
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
22
เด็กชายพิพรรธ์  ขวัญชู
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เปรียง
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงมณีภรณ์  ปิงเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญมาลีตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงวริทยา  เทศกุล
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงวิมลมณี  ชัยลินลา
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงวิมลรัตน์  อินทรปรางค์
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงสรภัส  เทศกุล
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงสาวิทตรี  คำจันทา
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงสิตานัน  ปุ่นปาน
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงสุขกมล  แก้วสง่า
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปานมี
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงสุนิษา  ทองเหลือ
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงสุพนิตา  ปรางค์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงสุพัชญา  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงสุรภา  ถิ่นซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงอชิรญา  ไมตรีจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงอนัญญา  มั่งแพร
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงอรอุมา  บัวมา
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงไอรดา  พูลนุช
ป.4
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
43
เด็กหญิงกรรณีการ์  รุ่งบาง
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกฤติกา  เปลื้องกลาง
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัญญานัฐ  จันทร์มี
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกันต์กมล  ชูมา
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัลญา  สุขไธสง
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นามศิริ
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัลยาณี  จำรูญ
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกิจติพงษ์  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกิตติพงค์  บุตรแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงคุณัญญา  เหลือผล
ม.2
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิต ม.ต้น
54
นางสาวจันทิมา  กันยาประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายเจนณรงค์  จู๊ดศรี
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายชญานุตร์  บุญคง
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายชนาธิป  ดอนทราย
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงชลธิชา  พระโฉม
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญขำ
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายณัฐธภูมิ  อุ่นวงค์
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นวงษ์เพชร
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่เพชร
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายตนุภัทร  จ๋อยทอง
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายตรีรัตน์  พูลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายทวีวิทย์  เนียมครุฑ
ม.2
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายทวีศักดิ์  ผุยลา
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวทิติภา  ผ่องนาค
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม
ม.3
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงธนภรณ์  ไผ่เรือง
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายธนภัทร  สินมา
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงธัญทิพย์  สินมา
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงธัญพิมล  นาคคงคำ
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายนวัช  เม่นหมอก
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงนัทชา  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงนันทัชพร  ตรงต่อกิจ
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
78
เด็กหญิงน้ำฝน  ทองจอน
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงนิตยา  แตงอ่ำ
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
80
นางสาวนิภาพร  จันทร์เขียว
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงบัณฑิตา  ด้วงหนองบัว
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงปนัดดา  ศรีภูวงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวปพัชฌา  เนียมสวรรค์
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายปริยากร  เครือคำ
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายปองวุฒิภัทร  คงวิเศษ
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงปัญญดา  ยิ้มดี
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายปารเมศ  หมื่นงาม
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายปิยพงษ์  พุ่มมี
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงเปมิกา  มีอุดร
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงพนิดา  วุฒิมานันท์
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงพรนภา  แย้มทัศ
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงพรพรรณพิษา  จันทร์คง
ม.1
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวพลอยไพลิน  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายพัชรพล  ไชบพงษ์
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงพิชญาภา  ปานมณี
ม.3
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ยิ้มแตง
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผลอินทร์
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นวงค์
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายพีรพันธ์  กลิ่นมั่น
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงภัตจิรา  อ่อนดาบ
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายภาคภูมิ  พรมสว่าง
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงภาวินี  ด้วงมั่ง
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายภูวดล  คุ้มสอน
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงมณีนุช  สิงหาส์
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายมนัสชัย  คำเขียว
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงยุวดี  น้อยนึ่ง
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายระพีพัฒน์  ขำวงษ์
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงรัชนีกร  ทองอยู่
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายรัฐภูมิ  พรมเสือ
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงรัตนา  เจริญใจ
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงรัสรินทร์  ตุลากัน
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายวรโชติ  แพ่งมิ่ง
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
113
เด็กหญิงวรารักษ์  รอดเมือง
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายวศิน  วรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงวิชญา  ทวีไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ปุ่นปาน
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิม
ม.2
โรงเรียนวัดเสนาสน์
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ทองพูน
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายศักดิเดช  แสงยศ
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวศิริวรรณ  โกลาหะฬะ
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายศุภโชค  ทรัพย์ประสม
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงศุภากร  ขันแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
123
นายสหรัฐ  ทองมั่น
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายสิทธิราช  วิจิตรพงษา
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงสินีนาฎ  เนียมมา
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงสิริยา  เสือเกิด
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงสิเรียม  ทิทอง
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายสุทธิพร  สุดาสุด
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงสุธิมา  ศรีอินทร์
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงสุพรรษา  สนธิงาม
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงสุพัตรา  ไมตรีจิตร
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงสุภาพร  ประทุมผา
ม.1
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
133
นายเสฎฐวุฒิ  รอดปลี้ม
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายอณุวัฒน์  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
135
นายอดิเทพ  แบนคล้าย
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายอนุชา  สาน้ำอ่าง
ม.2
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงอรัญญา  เคนแคน
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายอัครชัย  ตันสิริล้ำ
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายเอกณัฐ  วิจิตร์พงษา
ม.3
โรงเรียนวัดโบสถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงกรองแก้ว  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ภู่รุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
142
เด็กชายชัชวาลย์  วงค์อินพ่อ
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
144
เด็กชายณัฏฐภัทร  สีกล่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
145
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแหวน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงธันยพร  ดีแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนาดา  บุญเทียน
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงนารีรัตน์  อะเวลา
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีทะบก
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงปริชญา  รู้ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงปลายฝน  อินทร์นา
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงพรจรัส  พวงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
154
เด็กชายพัสกร  ปานพรม
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงพิชยาดา  รักแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
วิทย์ประถม
156
เด็กชายพิพัฒน์  จันณรงสอน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
157
เด็กชายภาณุพงศ์  อินเชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
158
เด็กชายรชตะ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงรัตนวลี  จันทร์สีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็งเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงศศิประภา  ฟางเฟือง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงศศิวิภา  มาฆะมาส
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงศศิวิมล  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
วิทย์ประถม
165
เด็กชายสตูล  สุริยวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงสมฤดี  สีจ้อย
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
167
เด็กชายสิริมงคล  จันทร์คนึง
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงสิริวิมล  เพ็งเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายสุรชาติ  สระทองขม
ป.6
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายกรตะวัน  ชูพุทธพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
172
เด็กชายกรวิชญ์  อู่แสนขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
173
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
174
เด็กหญิงกัญญ์เกล้า  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
175
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
176
เด็กหญิงกีรติกา  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
177
เด็กชายจิรพัฒน์  เทพราชา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
178
เด็กชายจิรภาส  สิทธิเชน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงจุฬารุ่ง  สังข์พรม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงชนิสรา  โทจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
181
เด็กชายชวกร  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
182
เด็กชายชวิน  ดวงศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
183
เด็กชายชัยณรงค์  ทาสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
184
เด็กชายชัยโรจน์  มงคลคีรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
185
เด็กหญิงญาณิศา  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พุทธลักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณัฐชพร  สิทธิเชน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณัฐชยาพร  วงษ์แก้วมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฐชา  จันทะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
190
เด็กหญิงณิชกุล  พงษ์ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
191
เด็กชายทิณวงค์  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
192
เด็กชายธนโชติ  แซ่สง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
193
เด็กชายธนิสร  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธัญพิชชา  เมาพัด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
195
เด็กชายนราธิป  จันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
196
เด็กหญิงนิศามณี  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
197
เด็กชายปรัชญา  นภาศิริปกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
199
เด็กชายพงศา  ซ่งสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่สง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
201
เด็กชายพลาธิป  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
202
เด็กชายพสิษฐ์  ปีตะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
203
เด็กชายพัฒนศิลป์  คชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
204
เด็กชายพาณุพงษ์  อยู่ยังเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
205
เด็กชายพินิต  พาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงพิลาพร  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
207
เด็กชายพีรณัฐ  เสาร์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
208
เด็กชายโพธิกร  แรงคง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
209
เด็กหญิงภัทธีมา  ลิปุก
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
210
เด็กชายภาสกร  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
211
เด็กชายภูวเดช  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
212
เด็กหญิงยุฑาวรรณ  ดวงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงรัตนมน  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
214
เด็กชายลัทธพล  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
215
เด็กหญิงวรพรรณ  พงษ์อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงวรรณนิสา  ธรรมกุ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวาสนา  แซ่หว้า
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
218
เด็กชายวีรชัย  บัวเหม็น
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
219
เด็กชายวีระชัย  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
220
เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
221
เด็กหญิงสุธิมา  โพธิ์ดง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
222
เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่สง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอโนชา  แซ่ก้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
224
เด็กชายอาทิตย์  แคเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
นางสาวกนกพร  ขุมขำ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายกรวิชญ์  พานทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงกัญยาณี  ถิ่นแย้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์ปลี
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงจารุมน  มาพันนะ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวจินตนา  ยาจำปา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวจุฑาทิพย์  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวชนกาญจน์  เผือดนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
233
นายชูวิทย์  ปูจิปา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวญาวิภา  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงฐิติวรดา  วาสนา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
236
นายธงชัย  บัวลา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวนฤมล  สีลา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
238
นางสาวนิภาภัทร  โทจำปา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
239
นายปฏิภาณ  นิวงศา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงปวีณนุช  สังฆะมณี
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงพัชญุ์ศิตา  คณาธำรงค์พัฒน์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายพิชญุตม์  เกตุพุด
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวภัทรสุดา  มั่นใหญ่
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายเมธี  เชียงไตร
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวเยาวลักษณ์  มั่นเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
246
นายรัฐฑกร  หล่ออินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงวิมลมณี  ช้างลอย
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงวิราณุวรรณ  ศรีธรรมา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
249
นายวีรพงศ์  กรมโนนไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวศกุลตลา  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงศุภธนาภา  ตาฉิมมา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงสุภัชชา  สุทธิผุย
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงอารยา  งามล้วน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงอารีลักษณ์  สีฟอง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงอำพา  กันตา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กหญิงกนกพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกรนุช  แสนลาน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  คงเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
262
เด็กชายกิตติชัย  สังเกื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
263
เด็กชายกิตติศักดิ์  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงเกตน์สิรี  คล้ายหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
265
เด็กชายเกียรติพัทธ์  สัตยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงขวัญฤดี  วิทยลาภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
267
เด็กชายคามินท์  วงศ์ปู่
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
268
เด็กชายจันทกานต์  เสือสา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงจารุวรรณ  สีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
271
เด็กชายจิรภัทร  สุภางค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
272
เด็กชายจิรวัฒน์  เงื่อนจันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
273
เด็กชายจิระเดช  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงจีรวรรณ  มีนน้ำอ่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่สง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
278
เด็กชายเจษฏากรณ์  สีแสงเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงชนาภา  นุ่มเวร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงชนินพร  พุดฉิม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงชนิภรณ์  อ่อนพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงชรินรัตน์  ขำนาพึง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงชลดา  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
284
เด็กชายชวลิต  ชินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
285
เด็กชายชัยอนันต์  แซ่หลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงชุติมา  สาสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงญาณิดา  วาจาสัจกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
288
เด็กชายฐิติภัทร์  สุวรรณแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
289
เด็กชายณชพล  แสนแทน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
290
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงณัชชา  วาจาสัจกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  เพ็งพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ธรรมรังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
294
เด็กชายณัฏฐากร  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
296
เด็กชายณัฐนันท์  เรียะประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
297
เด็กชายณัฐพงษ์  คำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
298
เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวนิลเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
299
เด็กชายดนัยกฤต  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
300
เด็กชายดาราศักดิ์  แซ่ว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
301
เด็กชายถิรธนา  ศรสิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงทิฐินันท์  บุญติด
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
303
เด็กชายเทวารัณย์  มาดงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
304
เด็กชายธงธวัช  เลี่ยมสำโรง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
305
เด็กชายธนกฤต  ตาดา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธนกฤต  มีสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
307
เด็กชายธนกฤต  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
308
เด็กชายธนชิต  บัวลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
309
เด็กชายธนนันฐ์  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
310
เด็กชายธนพงษ์  คำผงแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
311
เด็กชายธนัช  เชียงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
312
เด็กชายธนากร  สันตลับ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
313
เด็กชายธนากร  อรุณธนวินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายธนาดุล  โทจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงธนารีย์  คำยวง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
316
เด็กชายธนาวุฒิ  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
318
เด็กชายธาวิน  สีสว่างโชค
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธีรโชติ  คำภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธีรเทพ  มงคลคีรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
321
เด็กชายธีร์ธวัช  แก้วถม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
322
เด็กชายธีรภัทร  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงธีรษา  เสือสา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธีรสิทธิ  โทจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
325
เด็กชายนธวัฒน์  แสงบุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
326
เด็กชายนนทกร  จูจ้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
327
เด็กชายนนทพัทธ์  บุญคำกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงนฤมล  เสวาภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
329
เด็กชายนัทธี  มั่นใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงนัทพร  คุ้มเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงนันท์นภัส  พานทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทรงชัยเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงนิชาภัทร  นิวงศา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
334
เด็กชายนิติพงศ์  เพียปลัด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงเนตรนภา  ภิรายนต์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
336
เด็กชายบดินทร์  คุ้มวันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงบัณฑิตา  อุสะถา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงบุณยานุช  แสงอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
339
เด็กชายเบญจมินทร์  สุทธิผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงเบญญากร  อินทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงประภัสสร  หล่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปรียาภัทร  จับใจนาย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปิยะพาขวัญ  ตาฉิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
344
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงเปรมมิกา  ม่วงรัก
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
346
เด็กชายผาภูมิ  สารบรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายพชรพล  วงศ์ปู่
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงพรชนิตว์  วัฒนวนาพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
350
เด็กชายพศวัต  พิมพ์ปาน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
351
เด็กชายพัชรพล  สุขยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์แสง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพัชลิน  สว่างธนะกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดีป้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพิชชาภา  มีกัณหา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
357
เด็กชายพิชธวัช  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพิชามญชุ์  หล่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
359
เด็กชายพิพัฒน์  แซ่หย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพิมพ์ประไพร  เทพราชา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสีจัน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
363
เด็กชายพิษณุนราช  อินทสโร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
364
เด็กชายพีรภัทร  พรมขันตี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
365
เด็กชายพุฒิพงศ์  กัลยาเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายพุทธิภาส  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงแพรวา  แก้วแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงภัชชรา  ลาสม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงภัชชริตา  แสวงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
370
เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
371
เด็กชายภัทรภูมิ  พรมมารี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงภัทรวดี  จันฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
373
เด็กชายภาคิน  อยู่ยังเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
374
เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงภานุมาศ  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงภาวิดา  สอนสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
377
เด็กชายภูรีภัทร  ตรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
378
เด็กชายมงคลภัทร  แสงบุดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คณะใน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงมณฑิรา  สีกุม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
381
เด็กชายมังกร  ภูสิตตา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงมีนาพร  สมแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงเยาวพา  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
384
เด็กชายรติวรภัทร  ทิพย์อุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่หยาง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
386
เด็กชายรัฐพล  แซ่หว้า
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
387
เด็กชายรัตนาวุธ  ขุมขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงริญญาพร  อุปวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
389
เด็กชายเรืองยศ  มงคลคีรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงลักษณพร  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงลักษิกา  สีสุราช
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
392
เด็กชายวงศธร  อุบปัญญาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงวรกานต์  ชื่นแสงมอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงวรางคณา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงวราภร  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงวริษฐา  พรรณา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงวันเฉลิมพร  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กหญิงวิกานดา  ทองมา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
399
เด็กชายวีรชัย  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
400
เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงศรัญรัตน์  นภาศิริปกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
402
เด็กชายศรีเพชร  มงคลคีรีโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
403
เด็กชายศิรวิทย์  ทอนแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงศิริสุดา  วิระพัฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
405
เด็กชายศิวกร  เมืองซ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงศุภัคชญา  ดอนพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
407
เด็กชายสมพงษ์  วาจาสัจกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายสมพล  วาจาสัจกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
409
เด็กชายสรยุทธ  พิมพา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงสิริภัทรา  ดวงอุปะ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงสุจินดา  แย้มแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงสุชานันท์  สุทธิผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
413
เด็กชายสุธิวัส  ดวงอุปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงสุภาพร  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
415
เด็กชายสุเมธ  การคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทาสีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
417
เด็กชายเหมันต์  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
418
เด็กชายอติคุณ  ปานโป๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงอนันตญา  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
420
เด็กชายอนุชา  มาตี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงอภัสสร  นิลาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงอภิรดี  บุราณรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงอมินทรา  สุทธิผุย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงอรนิชา  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงอรุณี  ทรงชัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงอัจฉราพัทธ  อินถา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงอาทิมา  สังข์บัวชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงอารีรัตน์  มงคลคีรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงอุดมรัตน์  มุสิกอ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนเนินสุวรรณ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงจามิกร  กาวี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
431
เด็กหญิงจีรพร  ปันดิ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
432
เด็กชายชาชี  อ่ำเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
433
เด็กหญิงณัญชญาพร  เกิดกลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
434
เด็กชายพิพัฒน์  คล้ายท่าโรง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
435
เด็กหญิงยุภาวดี  นามวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงสายธาร  สีเขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
437
เด็กหญิงอนิชา  อ่ำเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
438
เด็กหญิงอรณิชา  เรืองวิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
439
เด็กหญิงอัญชัน  ขันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนเนินสุวรรณ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงกรพินธุ์  ซ่อมแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงกรวัลลิ์  กฤษณะคุปต์
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายกฤษฎา  กันสี
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายกฤษณ์ธร  เพชรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายกิตติกวิน  สุขสุดา
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายกิตติพงศ์  นาคคงคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายคมกฤษณ์  กลมไธสง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายคุณากร  สันตลับ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายจักรี  เทินสะเกษ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงจีระประภา  เขียวรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายชนะชัย  เชื้อทอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
451
นางสาวณัฏฐณิชา  พากัณหา
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายณัฐชัย  ป้องน้ำไผ่
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงณัฐธิชา  อ่ำเกตุ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงณิชา  บุญสะอาด
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายธนชัย  บุญสอาด
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายธนากร  เลิศสงคราม
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายธนาคิม  สุขแสงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายธิรศักดิ์  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายธีรพงษ์  ทองเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
460
นายธีรภัทร  มาซิว
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงนริศรา  ทะตัน
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวนฤมล  สีเขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายนัฐภูมิ  คำพุกกะ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงนิรมล  บับภา
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงเนตรชนก  กุนเสน
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงปฏิมาพร  เพชรเกตุเมือง
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายปรเมษฐ์  สิงห์โต
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปริญากรณ์  สนกันยา
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำเสน
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงภาวินี  สระทองสงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวยุพารัตน์  จันทะราช
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
472
นายรพีภัทร  พิงไทยสงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ทองมอญ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงรังสิมา  กองจา
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนเนินสุวรรณ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงวราลี  วงค์นก
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายวันชนะ  เชื้อทอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
477
นางสาววิชญาดา  บุญสะอาด
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายวิวัฒน์  ทิใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายวีรพงศ์  วิพงศ์เดช
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงศศิวิมล  สมอคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงศิราณี  เบ้าทอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายศิวะ  ประกอบบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงศุจินทรา  กันวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายสราวุธ  ผาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีหาวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองดี
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายสุทธวีร์  มาบุญลือ
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
488
นางสาวสุพรรณษา  บัวยิ้ม
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
489
นางสาวสุรีย์พร  ช่างเรือน
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงอรอุมา  เตจ๊ะปุ๊ด
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
491
นายอัครวินท์  มะลิวงษ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนเนินสุวรรณ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
492
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประกอบบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
493
เด็กชายกฤษฎี  ศิลากลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงกัญญาพร  อุดเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
495
เด็กชายกันตโชค  ขวัญชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
496
เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงจิณณพัต  นุ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงจิราภรณ์  วิพงศ์เดช
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
499
เด็กชายจิรายุ  สายนำพามีลาภ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
500
เด็กชายเจษฎา  สมอคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
501
เด็กชายฐิติโชติ  สุขสุดา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
502
เด็กชายณัฐภัทร  เทียนบูชา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
503
เด็กชายเทียนชัย  อินงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงธัญญามาศ  ปัญจรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธีภพ  อรอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธีรพงศ์  เครือขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
507
เด็กชายนำชัย  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงนิชานันท์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
509
เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงนูรอิซ่าห์ อูมมาอิร่า  บินยังยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
511
เด็กชายบัณฑิต  สระทองสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายปรเมศวร์  ทับทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
513
เด็กชายปราเมส  เลาสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
514
เด็กชายปรีชา  นาสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงปาริตา  ไปนา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
516
เด็กชายพัชรพล  สนกันยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพัชราภา  พันทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์ลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
519
เด็กชายภาคภูมิ  ไกรโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
520
เด็กชายภานุวัฒน์  นามวงศา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงเมธาพร  วิพงศ์เดช
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
522
เด็กชายโยชูวา  บัดติยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงรีน่า  อ่ำเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงวรดา  ดีป้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
525
เด็กชายวุฒธิชัย  ทองก่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงสุจิณณา  สุมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนเนินสุวรรณ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กหญิงสุชาดา  คงเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
528
เด็กชายอนุชา  สุวรรณ์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
529
เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงอริสา  จันจุติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงอังคณา  สาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
532
เด็กหญิงกรกนก  เปลี่ยนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
533
เด็กหญิงกรรณิกา  กันยาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
534
เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
535
เด็กชายกฤตภาส  ทับสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
536
เด็กชายกฤษฎา  สิงขร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
537
เด็กชายกวินทร์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
538
เด็กชายกันต์ธีร์  ชูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
539
เด็กหญิงกันนิกา  ธูปทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
540
เด็กชายคมสันต์  สอนเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิตประถม
541
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เสืออย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
542
เด็กหญิงจิตรดา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
543
เด็กชายจิรพงศ์  จำนงค์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
544
เด็กชายชนวีร์  พุกอูด
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
545
เด็กหญิงชนัญชิดา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
546
เด็กหญิงชลธิชา  บุญแนบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
547
เด็กชายชัยชนะ  ศรีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
548
เด็กชายชัยยนันท์  เอี่ยมบู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
549
เด็กชายชูชาติ  ด้วงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
550
เด็กหญิงณัฐตญา  แสนลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
551
เด็กหญิงณัฐทิกมล  ชมมี
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
552
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
553
เด็กชายณัฐพงษ์  น่วมเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
554
เด็กชายณัฐยศ  ขุนจารย์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
555
เด็กชายณัฐวฒิ  ต่ำทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
556
เด็กหญิงธดากรณ์  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
557
เด็กชายธนวรรธน์  คำสอนทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
558
เด็กชายธนวัฒน์  พรมช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
559
เด็กชายธนวินท์  แซ่สง
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
560
เด็กชายธนาวัฒน์  เอี่ยมบู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
561
เด็กชายนพเก้า  เอี่ยมโซ้
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
562
เด็กชายนพพล  จันทร์ช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
563
เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์สาริกิจ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
564
เด็กหญิงนลิน  ทองหึง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
565
เด็กหญิงเบญญาภา  อักษร
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
566
เด็กชายประวัณวิทย์  มูลพรมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
567
เด็กชายปิยาวัฒน์  พิศวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
568
เด็กหญิงพรรณิดา  เกษาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
569
เด็กหญิงพลอยชมพู  พงษ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
570
เด็กหญิงพาณิภัค  ฟองใหญ่
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
571
เด็กหญิงพิชญธิดา  กางพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
572
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธุ์เมธาฤิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
573
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  คำนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
574
เด็กชายพิริยากร  สุขทุ่นฟุย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
575
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  สุขโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
576
เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
577
เด็กชายพีระพงษ์  สารีเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิตประถม
578
เด็กชายภัทรพล  เป่าวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
579
เด็กหญิงภาวิตา  สีอูด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
580
เด็กชายเมธิชัย  บุญภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
581
เด็กหญิงลดาพร  เนตรแสงสี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
582
เด็กหญิงลลิตา  ทองทา
ป.4
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิตประถม
583
เด็กชายวัชรากร  พ่วงมี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
584
เด็กหญิงวารุณี  คงหนองลาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
585
เด็กหญิงศตพร  สีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
586
เด็กหญิงศรุตา  สุวรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
587
เด็กหญิงศศิภา  สุวรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
588
เด็กหญิงศุภานิช  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
589
เด็กชายสรสิช  ดาด้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
590
เด็กหญิงสิริลักษ์  แก้วกุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
591
เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมบู่
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
592
เด็กหญิงอนุจรี  ทรงเจริญวงค์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
593
เด็กหญิงอภิชญา  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
594
เด็กหญิงอภิสรา  สุวะรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
595
เด็กหญิงอรพรรณ  ไพรวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิตประถม
596
เด็กหญิงอรัญญา  ถิ่นพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คณิตประถม
597
เด็กหญิงอาภารดี  เงาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
598
เด็กหญิงอารดา  บุญเครือพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
599
เด็กหญิงอารักษ์ขณา  เอี่ยมโอษ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
600
เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนคำมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
นางสาวกมลวรรณ  สีแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาหนอง
คณิต ม.ต้น
602
นายกฤษฎา  จันคีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงกานต์มณี  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายจรณินทร์  ดรศรีโยเพชร
ม.2
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายชนชน  แจ่มพวง
ม.2
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงชลนิภา  พรหมอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายชินกฤต  กันนุฬา
ม.3
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงณัฐวิภา  พุ่มเผย
ม.1
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิต ม.ต้น
609
นายบูรพา  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงประภัสสร  บุญสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงปารวี  บุตรจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนาหนอง
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์ปาน
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงพรัชพร  ชะออม
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายภัทรพล  ระโส
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
617
นางสาวสุชญา  รังษีรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงอรกัญญา  สีบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงอาริยา  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กชายก้องภพ  บัลลังก์
ป.6
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
621
เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
622
เด็กชายณัฏฐพล  ท้วมพันพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
วิทย์ประถม
623
เด็กชายทศพล  อำคา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธีระพัฒน์  กันละเรศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
625
เด็กชายนนทกร  แก้วพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
626
เด็กชายนนทชัย  สร้อยสนตน
ป.6
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงนัฐพร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
วิทย์ประถม
628
เด็กชายบวรลักษณ์  บัวทั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
629
เด็กชายปรัชญากูล  การะเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปวรา  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
วิทย์ประถม
631
เด็กชายปวริศ  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปัณฑิตา  มั่งอ่อน
ป.6
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงพิชญาพร  เยาวะยอด
ป.5
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุ่งชมกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพิมพ์พิชา  ชัยพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงเพชรรัตน์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงศุพัชรินทร์  บัวทั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงสรัญลักษณ์  แก้ววงหิว
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
วิทย์ประถม
639
เด็กชายสิรภัทร  รัตนโค้น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงสิราพร  ทองโอย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงสุภาพร  อินบ้านยาง
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
วิทย์ประถม
642
เด็กชายอภินันท์  อินทร์โฉม
ป.4
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วิทย์ประถม
643
เด็กชายอภิวัฒน์  กันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
644
เด็กหญิงจรรยาพร  วงษ์หา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
645
เด็กหญิงจันทรา  คูสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
646
เด็กชายเฉลิมพร  บัวเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
647
เด็กชายณฐภัค  วัชนุชา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
648
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุริเวก
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
649
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพญา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
650
เด็กชายธนกร  นันชะดา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
651
เด็กชายธนศักดิ์  ทับเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
652
เด็กหญิงนฤมล  ภูกองชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
653
เด็กหญิงพาขวัญ  ยอดดำเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
654
เด็กชายภูริช  สุดนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
655
เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงหเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
656
เด็กชายเมธาวิน  อินเปล่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
คณิตประถม
657
เด็กชายศุภกร  ทัพวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กชายชัยวัฒน์  มั่นทับ
ม.2
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
659
เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  คำมี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
660
เด็กชายจรูญวิทย์  แสงพารา
ป.4
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
661
เด็กชายจิรวัช  มีคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงชฎาพร  บุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงชัญญาณัสม์  รุ้งทองทวีชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
664
เด็กชายณัฐนันท์  สามงามเหล็ก
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
665
เด็กชายธนพล  จันทร์ต๊ะสุริน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงนันทิญา  เพ็ชรอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนิรมล  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
668
เด็กชายปัญญา  มีสา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพรรณิภา  สระทองยา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองดี
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพิรญาน์  น้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
672
เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีบุญวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
673
เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสีกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทองสุก
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
675
เด็กชายวรปรัชญธ์  มาเที่ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงวรรณวนัช  เล็กมี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
677
เด็กชายวรสรณ์  ไผ่โสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวาลย์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงวริศรา  ศรีอุ่นดี
ป.4
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงวิชญาพร  พัดจันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กชายสรณ์สิริ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก( ทศพลอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยี่วังตะกู
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
683
เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์สารีกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงอนัญญา  ดาคำแสง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงอิสสรา  ใยแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาน้อย
วิทย์ประถม