ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  พัดบางซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  ดอนเดือนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรรณิกา  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤษฎา  รสดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษณกรณ์  มาชาวป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษณพงศ์  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ราชานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเกตุศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันตภณ  ม่วงมันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกัมพล  สุขโข
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกาญจนา  วงค์จักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกิรติกร  ชาวบางมอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายเกล้ากวิน  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงเกวลิน  ปักเคทาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงขวัญดาว  อ่อนตานา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายคณิศร  คำจัด
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายคุณานนท์  โตน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจลากร  ใจเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจันทกานต์  ฮวบเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิตรทิวา  เสวิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิราวัชร  วันกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายชนกานต์  เพ็ชมาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชนะภูมิ  อุ่นธง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชนิษฐา  เอี่ยมใย
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชาญวุฒิ  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชาเนส  คงสมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชาลินี  กองปราบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงญาณิศา  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทุมมี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณภัทร  ตระกูลทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณริศรา  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัฎฐชา  เกตุวิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐฐานันท์  จันทร์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาววงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐณิชา  บางเบิด
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณัฐพล  ชาวเขา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัฐพล  เพชรเหล็ก
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณัฐพัฒ  วรรณวาท
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงดลยา  พาครุฑ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงดาราวดี  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงดาราวัลย์  ศรีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายทินภัทร  ทะริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธนภัทร  ยอดเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงธัญญาเรศ  เหรียญวงศกร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายธิปพล  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธีรภัทร  ลีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายธีรภัทร์  ดอนไพรนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนภษร  ป้านพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนภัสสร  เป่าวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายนัทธพงศ์  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนิธิศา  สำราญรื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงนีนนารา  โพธิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปรชญา  นาคอัง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายปรมะ  ธัญมลโชควนิช
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงประกายดาว  ดารา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงปริยากร  น่วมมี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปานตา  พรมมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายปุญญพัฒน์  ยิ้มเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงปุริมปัชญ์  วาบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพบพร  พุ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพัฒนศักดิ์  โพธิทะโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายพัสกร  บุญผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงพิชยากร  บางดง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายพิพัฒน์  ทอดแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพิมผกา  ปลาสร้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลัดนุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพิมพิศา  ชาววงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายพีรศักดิ์  บังสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฝ้ายอ้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายภาณุวัชร  ลอองศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภาณุวัฒน์  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภาณุวัฒน์  อินนวน
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงภาดาณุช  สมยา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายภิควัฒน์  บำรุงขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงภุมวารินทร์  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายภูวเดช  วิลัยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายโภควินท์  ลำตาล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงมนพร  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงมินทดา  แสนประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงรจนกร  คำฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายรัฐศาสตร์  ดวงแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงรัตติยา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายฤทธิชัย  ราชานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงลภัสธวัล  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายวรโชติ  แก้วเกตุศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงวรณัน  พลรบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงวรรณวิษา  ดอกกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงวรรณสา  ปัญญาพวก
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายวรากร  ปั่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายวสุวัฒน์  โชคทวีวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายวัชระ  จันคีรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวิภวาณี  คำผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายวีรโชติ  วิมุติบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายศิรวิชญ์  น้อยพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงศิริจรรยา  พิภพพลพจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายศุกลวัฒน์  ปัญญาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายศุภณัฐ  สอนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงสมิตานันท์  ปุ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายสรณัฐ  ใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายสรวิชญ์  กล่อมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายสหรัฐ  แก้วนาทม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสิรินทรา  พิมดา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงสิริวิมล  แสงปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายสิริวุฒิ  โกศล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสุชัญญา  เมืองเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสุชาวดี  อ๊อดหมี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสุพิชฌาช์  วงษ์พรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายอชิตพล  เจตนา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายอนันตชัย  พรมรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงอาภาสิริ  สามะเถื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงอิทธิยา  รอบไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอินทิมา  วงค์อุปรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงอินทิอร  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงไอริน  เอี่ยมคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
เด็กหญิงกชกร  ขะจรศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูเขาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกรวีร์  มาชาป่า
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายกฤตเมธ  อุทธิยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายกัณตภณ  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงกิตติกาณต์  ต้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายกิติพงศ์  เนียมสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงเกษศิริ  เกตุนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายโกวิท  ตะกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพย์มณี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายคริส  หาญสายพา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายจิรพัทธ์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ด้วงสงยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงจิราพร  เถื่อนสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายจิราวัฒณ์  ปัตถา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชยุดา  ชิงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชวกร  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงชวิศา  เหล่าสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายเชษฐ์ตะวัน  คุ้มขัง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงญาณิศา  ยี่สุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงญาณิศา  ศรสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงฐานิตย์  เทียมอ๊อด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนขาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัฐธิดา  พึงญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณัฐพงศ์  เสนาผล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายณัฐพล  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณิชากร  สุขสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายดนัย  บุญชู
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายเตชินท์  วงษ์สา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายทศพร  พรมวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
167
เด็กชายธนดล  เรืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนวัฒน์  ภูทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธนัชชา  ทุมชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงธนัญชนก  สุม่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์เสือ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธีทัต  ศิริฟัก
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธีรสิทธิ์  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงนพภัสสร  หอมคง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนภัสสร  ยศปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนรีกานต์  จันแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงนลิน  ภมรเดชากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายปวินทกานต์  บุญศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ธัญญะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปิยะดา  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายพงศภัค  คำแสนเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายพธรธร  สอนมี
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพรธวัล  สวัสดิ์ชัยสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพรพักตร์  คำเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพัชรนนท์  เขียวเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพิชาภพ  พัดบางซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายพิษณุ  ผองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายพีรเดช  บุญอ้น
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายพีรพัฒน์  ดงดอนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายภรัคพล  พินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายภูบดี  เหี่ยงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายภูริภัทร  พารารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพฤกษ์นุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
202
เด็กชายรัฐพล  คำไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงวรัชยา  พิมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงวรัญญา  วังนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงวริศรา  บุญตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวิภาวี  นิลเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงวิรวรรณ  ปานคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงศศิธร  ทุมมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายสเตเว่น  คัมมิ่งส์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงอดิภา  ทองนรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอรสินี  ตันตุลา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายอัครพนธ์  ลิสสีมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายอานันดา  เพียพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ฮุ่งเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านวังสาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กชายพีรพัฒน์  สิงหลักษณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงภัทราภา  พันธากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านวังสาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กหญิงกมลพร  มาลาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงกันตพร  แดงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงธิติภรณ์  สัตยขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพิพรรธ  ปุยเสาธง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศิริพร  พระอุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์